Córas REX

Is cás ar leith é córas REX i gcás dearbhuithe sonraisc, bunaithe ar phrionsabal féindeimhniúcháin na n-oibreoirí eacnamaíocha a eisíonn iad féin ‘ráitis maidir le tionscnamh’ mar a thugtar orthu.

Is éard is ráiteas maidir le tionscnamh ann dearbhú tionscnaimh a chuir an t-onnmhaireoir cláraithe leis ar an sonrasc nó ar aon doiciméad tráchtála eile. Tugtar téacs an ráitis maidir le tionscnamh in Iarscríbhinn 22-07 a ghabhann le IA CCA (Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/2447 ón gCoimisiún (IO L-343 29/12/2015) (CELEX 32015R2447).

Le bheith i dteideal ráiteas maidir le tionscnamh a tharraingt suas, ní mór d’údaráis inniúla a dtíre tionscnaimh oibreoirí eacnamaíocha a chlárú i mbunachar sonraí. Tar éis an chlárúcháin sin, beidh an t-oibreoir eacnamaíoch ina ‘onnmhaireoir cláraithe’.

Foilsítear faisnéis faoi shonraí an onnmhaireora chláraithe ar shuíomh gréasáin REX AE ar a bhfuil oibreoirí eacnamaíocha in ann bailíocht chlárúcháin na n-onnmhaireoirí cláraithe a thíolacann ráitis maidir le tionscnamh a fhíorú.

Tabhair faoi deara, i gcás coinsíneachtaí ar lú a luach ná EUR 6,000, gur féidir an ráiteas tionscnaimh a dhéanamh gan aon oibleagáid maidir le clárú.

Córas REX a chur chun feidhme de réir a chéile

Tá córas REX ag teacht in ionad an chórais reatha de réir a chéile bunaithe ar dheimhnithe tionscnaimh arna n-eisiúint ag údaráis rialtais agus ar dhearbhuithe sonraisc arna ndéanamh amach ag oibreoirí eacnamaíocha.

Cuireadh i bhfeidhm é den chéad uair le haghaidh Chóras na bhFabhar Ginearálaithe (GSP) agus tá sé beartaithe go gcuirfidh gach tír GSP i bhfeidhm go hiomlán é faoi mhí an Mheithimh 2020.

Féach anseo staid reatha an chur chun feidhme agus liosta na dtíortha a bhfuil sé á chur i bhfeidhm acu. 

Roinn an leathanach seo: