Cánacha

An ndíolann do chuideachta earraí nó seirbhísí? Cabhraíonn an roinn seo leat roinnt de na cánacha a d ' fhéadfaí a chur i bhfeidhm a thuiscint.

Tá dhá phríomhchineál cánachais ann nach mór a bheith ar an eolas fúthu

 • Cánachas díreach — cánacha a chuireann rialtais i bhfeidhm ar ioncam, ar ioncam nó ar bhrabús, e.g. cáin chorparáide
 • Cánachas indíreach — cánacha a fhorchuireann rialtais ar sholáthróirí, a bhailítear ina dhiaidh sin ón gcustaiméir, e.g. cáin bhreisluacha (CBL)

Sa roinn seo a leanas, déanfar cánacha indíreacha a phlé go heisiach, mar is é sin an cineál a mbíonn tionchar sonrach aige ar allmhaireoirí agus onnmhaireoirí.

D’fhéadfadh foirmeacha éagsúla a bheith ar chánachas indíreach. Áirítear leis sin cánacha díolacháin amhail CBL, cánacha máil agus cánacha tobhaigh, i measc cánacha eile. Leagtar béim sa roinn seo ar CBL agus ar chánacha máil toisc gurb iadsan na príomhchánacha a bheidh ar fáil duit.

Cáin Bhreisluacha (CBL)

Cáin tomhaltais ad valorem is ea an Cháin Bhreisluacha (CBL) a chuirtear ar tháirgí agus ar sheirbhísí aon uair a chuirtear breisluach leis an slabhra táirgeachta. Tá ceithre phríomhghné ann

 • cuirtear ar gach gníomhaíocht tráchtála í. Áirítear leis sin gach soláthar earraí agus seirbhísí, beag beann ar an áit tionscnaimh
 • gearrtar é ar gach idirbheart tráchtála agus tarlaíonn sé mar chéatadán den phraghas díolacháin
 • gearrtar é de ghnáth san áit díolacháin. Dá bhrí sin, ní ghearrtar CBL san áit tionscnaimh ar onnmhairí ná ar tháirgí a dhíoltar lena dtomhailt thar lear.
 • is é an tomhaltóir a sheasann an costas sa deireadh

Idirbhearta Inchánach

Is iad seo a leanas na príomhghníomhaíochtaí atá faoi réir CBL:

 • soláthar earraí chun críocha tráchtála
 • soláthar seirbhísí chun críocha tráchtála
 • allmhairí

CBL a íoc

Bailítear CBL trí chóras ar leith.

 • gearrann daoine nó eagraíochtaí inchánacha áirithe (iad sin cláraithe) CBL ar a ndíolacháin (cáin aschuir) — déanann siad an CBL a muirearaíodh ar a gceannacháin a úsáideadh ina ngníomhaíocht ghnó a athéileamh (cáin ionchuir)
 • is é an CBL a bailíodh faoi dheireadh an difríocht idir cáin aschuir agus cáin ionchuir.
 • tá íocaíochtaí CBL a iompórtáil beagán difriúil. Déileáiltear leo de ghnáth mar a dhéileáiltear le dleachtanna custaim
 • ní mór do dhaoine inchánacha foirmeacha a líonadh isteach, lena n-áirítear an luach earraí, an áit tionscnaimh, an coinsíní, an ceann scríbe, an praghas, an meáchan, etc., sular féidir an CBL iomlán atá dlite a ríomh

Dleachtanna máil

Forchuirtear dleachtanna máil ar earraí a dhéanann dochar do shláinte an tomhaltóra nó a thruaillíonn an comhshaol

Is féidir reachtaíocht maidir leis an tsaincheist seo a aicmiú sa struchtúr (méid incháinithe agus imeacht) agus sna rátaí dleachtanna máil

Ní bhíonn an dleacht mháil iníoctha ach amháin nuair a scaoiltear do thomhaltas é. ní bhíonn an táirgeoir freagrach i gcónaí as dleacht mháil a íoc.

Bíonn rátaí dleachta máil éagsúil ó thír go tír. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na dleachtanna máil a d’fhéadfadh a bheith ar do tháirge, féach ar an treoir phraiticiúil faoi ghnó a dhéanamh san Eoraip.

Méid Iomlán Inchánach

Is é an méid inchánach an tsuim iomlán a d’íoc nó atá iníoctha iarbhír ag an gceannaitheoir, ag an gcustaiméir nó ag tríú páirtí. San iomlán, is é an praghas sonraiscthe an méid inchánach.Áirítear leis sin

 • cánacha, dleachtanna, tobhaigh agus muirir (gan CBL féin a áireamh)
 • costais theagmhasacha amhail coimisiún, pacáil, iompar agus árachas arna ngearradh ag an soláthróir ar an gceannaitheoir nó ar an gcustaiméir

Agus earraí á n-allmhairiú, áireofar sa mhéid incháinithe speansais theagmhasacha arna dtabhú sa turas chuig an gceann scríbe deiridh.

 

Méid inchánach

=

Luach chun críocha custaim

+

Dleachtanna custaim agus aon chánacha eile atá dlite mar gheall ar allmhairiú

+

Costais fhorlíontacha suas go dtí an ceann scríbe

Roinn an leathanach seo: