Comhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus an Chóiré Theas

Ó 2011 i leith, tá deireadh curtha ag an gcomhaontú trádála idir an tAontas agus an Chóiré Theas le dleachtanna custaim ar bheagnach gach táirge. Chomh maith leis sin, chuir sé deireadh le go leor bacainní eile maidir le táirgí an Aontais a onnmhairiú, amhail gluaisteáin, cógaisíocht, leictreonaic agus ceimiceáin. Osclaíodh a lán seirbhísí idir an tAontas agus an Chóiré Theas freisin d’infheisteoirí agus do ghnólachtaí chun trádáil a dhéanamh.

Sracfhéachaint ar an gcomhaontú

Ó 2011 i leith, tá deireadh curtha ag an gcomhaontú trádála idir an tAontas Eorpach agus an Chóiré Theas le dleachtanna custaim ar bheagnach gach táirge (98.7 %), lena n-áirítear táirgí iascaigh agus talmhaíochta. Cuireadh deireadh freisin leis na bacainní neamhtharaife (NTB) d’easpórtálacha príomhtháirgí an Aontais chuig an gCóiré Theas, amhail gluaisteáin, cógaisíocht, leictreonaic agus ceimiceáin. Thar aon rud eile, tá na margaí seirbhísí san Aontas agus sa Chóiré Theas tar éis oscailt den chuid is mó do ghnólachtaí agus d’infheisteoirí óna chéile.

 

Sna chéad chúig bliana den chomhaontú, tháinig méadú 55 % ar onnmhairí an Aontais chuig an gCóiré Theas, shábháil cuideachtaí Eorpacha EUR2.8 billiún de laghdú ar dhleachtanna custaim, agus b’ionann trádáil earraí idir an tAontas agus an Chóiré Theas agus níos mó ná EUR 90 billiún riamh.

An comhaontú

 • deireadh a chur le taraifí agus bacainní trádála eile agus éascaíonn sé do chuideachtaí ar an dá thaobh onnmhairiú agus allmhairiú a dhéanamh
 • simpliú a dhéanamh ar pháipéarachas agus cuíchóiriú a dhéanamh ar rialacháin theicniúla, ar nósanna imeachta custaim, ar rialacha tionscnaimh agus ar cheanglais maidir le tástáil táirgí
 • borradh a chur faoi sheirbhísí trádála i bpríomhearnálacha amhail teileachumarsáid, seirbhísí comhshaoil, loingseoireacht, agus seirbhísí airgeadais agus dlí
 • cuirtear feabhas ar chosaint na gceart maoine intleachtúla sa Chóiré Theas agus aithníonn sí go bhfuil éagsúlacht mhór tásc geografach ann le haghaidh táirgí bia Eorpacha ar ardchaighdeán atá ar mhargadh na Cóiré
 • ceadaítear do do chuideachta tairiscintí a chur isteach ar thairiscintí soláthair phoiblí sa Chóiré Theas
 • tugtar cosaint níos fearr do d’infheistíochtaí déthaobhacha

 

Eolas gasta faoin trádáil idir an tAontas Eorpach agus an Chóiré Theas

 • Is é an Chóiré Theas an t-ochtú ceann scríbe is mó earraí ag an Aontas, agus is é an tAontas an tríú margadh easpórtála is mó dá bhfuil ag an gCóiré Theas
 • is iad innealra agus fearais, trealamh iompair agus táirgí ceimiceacha na táirgí is mó a onnmhairítear ón Aontas go dtí an Chóiré Theas
 • tá trádáil shuntasach seirbhísí ag an Aontas leis an gCóiré Theas
 • is é an tAontas Eorpach an t-infheisteoir díreach is mó ón gCóiré Theas

Cé atá in ann onnmhairiú ón Aontas Eorpach faoin gcomhaontú saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus an Chóiré Theas?

Má tá do chuideachta cláraithe i mBallstát den Aontas Eorpach agus má tá dearbhú custaim bailí faighte agat – agus más gá, ceadúnas onnmhairiúcháin – is féidir leat easpórtáil faoin gcomhaontú seo.

Taraifí

Leis an gcomhaontú saorthrádála idir an tAontas agus an Chóiré Theas cuirtear deireadh le 98.7 % de na taraifí ar thrádáil in earraí.

Seo roinnt de na buntáistí d’onnmhaireoirí an Aontais Eorpaigh

 • tá an coigilteas dleachta is mó ag innealra agus fearais, le gnóthachain gar do EUR450 milliún
 • is í earnáil na gceimiceán an dara tairbhí is mó, agus coigiltí dleachta EUR175 milliún
 • tá rochtain saor ó dhleacht ar mhargadh na Cóiré Theas ag beagnach gach onnmhairiú talmhaíochta ón Aontas, m.sh. muiceoil, fíon agus uisce beatha, agus tá cuótaí luachmhara saor ó dhleacht ann do tháirgí amhail cáis
 • in earnálacha tionsclaíocha eile
  • Tá 93 % de na dleachtanna custaim ar onnmhairí teicstílí imithe as feidhm
  • i gcás gloine tá 85 % de dhleachtanna custaim curtha as an áireamh
  • le haghaidh leathair agus fionnaidh 84 %
  • coisbheart 95 %
  • iarann agus cruach 93 %
  • ionstraimí optúla 91 %

 

Faigh an ráta taraife is infheidhme maidir le do tháirge i Mo Chúntóir Trádála.

Rialacha maidir le tionscnamh

 

Chun cáiliú do chóir fhabhrach, beidh ar do tháirge na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú a chomhlíonadh. Féach ar anuirlis idirghníomhach "Rialacha Féinmheasúnaithe maidir le Rialacha Tionscnaimh (ROSA) atá in Mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Is féidir teachtar fhaisnéis ghinearálta faoina rialacha tionscnaimh agus faoi na nósanna imeachta tionscnaimh sa roinn seo.

Is é is bunús le ‘náisiúntacht eacnamaíoch’ na n-earraí a thrádáiltear. Má tá tú nua ar an ábhar, is féidir leat teacht ar réamhrá ar na príomhchoincheapa sa rannóg earraí.

Rialacha maidir le tionscnamh

Cá bhfaighidh mé na rialacha?

Leagtar amach rialacha tionscnaimh sa Phrótacal maidir leis an sainmhíniú ar ‘táirgí tionscnaimh’ agus leis an modh comhair riaracháin atá sa chomhaontú saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus an Chóiré Theas (IO L 127, 14.5.2011, lch. 1,344).

An bhfuil mo tháirge de thionscnamh an Aontais Eorpaigh nó na Cóiré Theas?

Chun go gcáileoidh do tháirge don taraif fhabhrach íochtarach nó nialasach faoin gcomhaontú saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus an Chóiré Theas, is de thionscnamh an Aontais Eorpaigh nó na Cóiré Theas é. Meastar gur táirge de thionscnamh an Aontais nó de thionscnamh na Cóiré Theas é más

 • a fuarthas go hiomlán san AE nó sa Chóiré Theas, nó
 • a tháirgtear go heisiach as ábhair de thionscnamh an Aontais nó na Cóiré Theas nó
 • a tháirgtear san AE nó sa Chóiré ina n-úsáidtear ábhair neamhthionscnaimh ar choinníoll gur leor an t-oibriú nó an phróiseáil a rinneadh orthu trí na rialacha a bhaineann go sonrach le táirgí a leagtar amach in Iarscríbhinn II a chomhlíonadh

Féach Iarscríbhinn I ‘Nótaí tosaigh’ a ghabhann le rialacha tionscnaimh atá sonrach ó thaobh an táirge de.

Féach Iarscríbhinn IIa maidir le rialacha malartacha atá sonrach ó thaobh an táirge de le haghaidh táirgí áirithe.

Samplaí de na príomhchineálacha rialacha a bhaineann go sonrach le táirgí i gcomhaontuithe trádála an Aontais

 • an riail bhreisluacha – ní fhéadfaidh luach na n-ábhar neamhthionscnaimh go léir i dtáirge a bheith níos mó ná céatadán áirithe dá phraghas díreach ón monarcha
 • an t-athrú ar rangú taraife – is é an toradh atá ar an bpróiseas táirgthe ná athrú ar rangú taraife idir na hábhair neamhthionscnaimh agus an táirge deiridh, mar shampla táirgeadh páipéir (Córas Comhchuibhithe Caibidil 48) ó laíon neamhthionscnaimh (Córas Comhchuibhithe Caibidil 47)
 • oibríochtaí sonracha – tá gá le próiseas táirgthe ar leith, mar shampla snáithíní a shníomh ina snáth – úsáidtear rialacha den sórt sin den chuid is mó in earnáil na dteicstílí agus in earnáil na gceimiceán

Ina theannta sin, ní mór don táirge na ceanglais eile is infheidhme a shonraítear sa Chaibidil a chomhlíonadh (mar shampla oibriú nó próiseáil neamhleor, riail an iompair dhírigh). Tá roinnt solúbthachtaí breise ann a chabhróidh leat cloí le rialacha a bhaineann go sonrach leis an táirge (mar shampla lamháltas nó carnadh).

Leideanna chun cabhrú leat cloí leis na rialacha a bhaineann go sonrach le táirge

Foráiltear go mbeidh solúbthacht bhreise ann chun cabhrú leat cloí le rialacha a bhaineann go sonrach leis an táirge, amhail lamháltas nó carnadh.

Caoinfhulaingt

Leis an riail lamháltais, ceadaítear do tháirgeoirí ábhair neamhthionscnaimh ar fiú suas le 10 % den phraghas díreach ón monarcha iad a úsáid, ábhair a thoirmisctear de ghnáth leis an riail táirge-shonrach

Carnadh

Leis an gcomhaontú, ceadaítear carnadh déthaobhach freisin. Is féidir a mheas gurábhair de thionscnamh an Aontais Eorpaigh iad ábhair de thionscnamh na Cóiré Theas nuair a úsáidtear iad chun táirge a mhonarú san Aontas, agus a mhalairt.

Ceanglais eile

Ní mór do tháirge ceanglais uile eile an Phrótacail is infheidhme (amhail oibriú nó próiseáil neamhleor, nó riail an iompair dhírigh) a chomhlíonadh freisin.

Riail an iompair dhírigh

Ní mór táirgí tionscnaimh a iompar ón Aontas chuig an gCóiré Theas (agus a mhalairt) gan tuilleadh próiseála a dhéanamh orthu i dtríú tír.

Ceadaítear trasloingsiú nó stórasú sealadach i dtríú tír, má fhanann na táirgí faoi fhaireachas custaim agus nach dtéann siad faoi oibríochtaí seachas

 • díluchtú
 • athlódáil
 • aon oibríocht eile atá deartha chun bail mhaith a chaomhnú ar tháirgí

Ní mór fianaise ar iompar díreach a thabhairt d’údaráis chustaim na tíre allmhairithe.

Aistarraingt dleachta

Faoin gcomhaontú saorthrádála idir an tAontas agus an Chóiré, is féidir aisíocaíocht a fháil ar na dleachtanna a íocadh roimhe sin ar ábhair neamhthionscnaimh a úsáideadh chun táirge a onnmhairítear faoi tharaif fhabhrach a tháirgeadh.

Áirítear sásra speisialta chun aghaidh a thabhairt ar an méadú a d’fhéadfadh monaróirí na Cóiré a dhéanamh ar fhoinsiú eachtrach.

Nósanna imeachta maidirle tionscnamh

Ní mór d’onnmhaireoirí agus d’allmhaireoirí cloí leis na nósanna imeachta tionscnaimh. Tá na nósanna imeachta leagtha amach i Roinn B den Phrótacal maidir le Rialacha Tionscnaimh an Chomhaontaithe. Soiléiríonn siad, mar shampla, conas

 • tionscnamh táirge a dhearbhú
 • chun sainroghanna a éileamh
 • gur féidir leis na húdaráis chustaim tionscnamh táirge a fhíorú

Conas taraif fhabhrach a éileamh

Leagtar amach iRoinn B den Phrótacal maidir le rialacha tionscnaimh an chomhaontaithe na nósanna imeachta tionscnaimh a bhaineann le héileamh ar tharaif fhabhrach agus le fíorú ag údaráis chustaim.

Is féidir le hallmhaireoirí cóir fhabhrach taraife a éileamh bunaithe ar dhearbhú tionscnaimh arna sholáthar ag an onnmhaireoir.

Dearbhú maidir le tionscnamh

Ní theastaíonn cruthúnas ar thionscnamh i gcás nach dtéann luach iomlán na dtáirgí thar

 • EUR500 d’allmhairiú isteach san AE i gcás pacáistí beaga nó EUR1,200 i gcás bagáiste pearsanta
 • chun allmhairiú go dtí an Chóiré $1,000 i gcás pacáistí beaga nó $1,000 do bhagáiste pearsanta
Féindearbhú ag an onnmhaireoir

Is féidir le honnmhaireoirí féindearbhú a dhéanamh go bhfuil a dtáirge de thionscnamh an Aontais nó na Cóiré Theas trí dhearbhú tionscnaimh a líonadh isteach. Is féidir an dearbhú a chomhlánú

 • a dhéanfaidh onnmhaireoir formheasta nó
 • aon onnmhaireoir ar choinníoll nach mó ná EUR6,000 luach iomlán na coinsíneachta

Ní féidir le comhlacht údaraithe an dearbhú tionscnaimh a eisiúint agus ní ghlacfar le foirm EUR.1 mar chruthúnas ar thionscnamh.

Onnmhaireoirí formheasta

Féadfaidh údaráis chustaim na tíre onnmhairithe a údarú d’aon onnmhaireoir a onnmhairíonn táirgí faoin gcomhaontú trádála dearbhuithe tionscnaimh a dhéanamh le haghaidh táirgí, beag beann ar a luach. Ní mór don onnmhaireoir ráthaíochtaí leordhóthanacha a thabhairt do na húdaráis chustaim gur féidir stádas tionscnaimh na dtáirgí agus comhlíonadh cheanglais eile uile an chomhaontaithe (Prótacal) a fhíorú. Féadfaidh na húdaráis chustaim an stádas onnmhaireora formheasta a tharraingt siar i gcás aon mhí-úsáide.

Cad ba cheart a bheith sa dearbhú tionscnaimh?
 • chun dearbhú tionscnaimh a dhéanamh, ba cheart duit an dearbhú seo a leanas a chló, a stampáil nó a phriontáil ar an sonrasc, ar an nóta seachadta nó ar dhoiciméad tráchtála eile: “Dearbhaíonn onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (údarú Uimh.... custaim) gur de... thionscnamh fabhrach na táirgí seo, ach amháin nuair a léirítear a mhalairt go soiléir”
 • is féidir an dearbhú tionscnaimh a dhéanamh in aon cheann de theangacha oifigiúla an Aontais nó sa Chóiré agus is féidir teacht air in Iarscríbhinn III)
 • ní mór duit do dhearbhú tionscnaimh a shíniú de láimh. Más onnmhaireoir formheasta thú, tá tú díolmhaithe ón gceanglas sin ar choinníoll go dtugann tú gealltanas i scríbhinn d’údaráis chustaim go nglacfaidh tú freagracht iomlán as aon dearbhú a shainaithníonn tú
Cur isteach agus bailíocht
 • féadfaidh an t-onnmhaireoir dearbhú tionscnaimh a dhéanamh i gcás ina n-onnmhaireofar na táirgí lena mbaineann sé, nó tar éis a n-onnmhairithe ar choinníoll go dtíolacfar é sa Pháirtí allmhairíochta tráth nach faide ná dhá bhliain nó tar éis an tréimhse a shonraítear i reachtaíocht an Pháirtí allmhairíochta tar éis na táirgí lena mbaineann sé a bheith allmhairithe
 • ba cheart duit a bheith réidh chun doiciméid a chur isteach lena gcruthaítear stádas tionscnaimh do tháirgí agus do dhearbhú tionscnaimh
 • beidh an dearbhú tionscnaimh bailí go ceann 12 mhí ón dáta eisiúna

Fíorú tionscnaimh

Féadfaidh na húdaráis chustaim a fhíorú an bhfuil táirge a allmhairíodh de thionscnamh táirge eile nó an gcomhlíonann sé ceanglais eile maidir le tionscnamh. Tá an Comhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus an Chóiré Theas bunaithe ar na prionsabail seo a leanas:

 • tá fíorú bunaithe ar chomhar riaracháin idir údaráis chustaim an Pháirtí allmhairíochta agus an Pháirtí onnmhairíochta
 • is iad na húdaráis chustaim áitiúla a dhéanann seiceálacha ar thionscnamh na dtáirgí. Ní cheadófar cuairteanna ón bPáirtí allmhairíochta ar an onnmhaireoir, ach amháin mar a fhoráiltear i mír 8 d’Airteagal 27 den Phrótacal.
 • déanfaidh údaráis an Pháirtí onnmhairíochta an cinneadh deiridh maidir le tionscnamh agus cuirfidh siad údaráis an Pháirtí allmhairíochta ar an eolas faoi na torthaí

Ceanglais táirge

Oibríonn an tAontas agus an Chóiré Theas i gcomhar le chéile anois maidir le rialacháin theicniúla, caighdeáin a leagan síos agus measúnuithe comhréireachta le go mbeidh sé níos éasca duit trádáil idirnáisiúnta a dhéanamh. Cinnteoidh sé sin nach gcuirfidh tú airgead amú agus/nó am ar dhúbailt nó nósanna imeachta éagsúla.

Beidh ort na rialacha sin a leanúint ionas gur féidir measúnú a dhéanamh ar do tháirgí chun go mbeidh siad i gcomhréir leis na caighdeáin theicniúla is gá.

Áirítear sa chomhaontú trádála idir an tAontas agus an Chóiré Theas ceithre riail earnáilsonracha maidir le

 • trealamh leictreach agus leictreonach
 • táirgí cógaisíochta/feistí leighis
 • mótarfheithiclí agus páirteanna
 • ceimiceáin

Trealamh leictreach agus leictreonach

Anois is féidir leat tairbhe a bhaint as aitheantas níos fearr ar chaighdeáin idirnáisiúnta agus ar nósanna imeachta formheasa do tháirgí i dtionscal na leictreonaice. Cabhróidh sé sin leat dul isteach i slabhraí soláthair domhanda agus do ghnólacht a fhás.

Roimh an gcomhaontú, bhí sé de cheangal ar onnmhaireoirí leictreonaice tomhaltais agus fearas tí chuig an gCóiré Theas nósanna imeachta maidir le tástáil agus deimhniú dúblach agus costasach a chur i gcrích sa Chóiré Theas chun a gcuid táirgí a dhíol. Anois, áfach, tá tú in ann taitneamh a bhaint as timpeallacht rialála níos fearr do do tháirgí.

Leis an gcomhaontú trádála idir an tAontas agus an Chóiré Theas laghdaítear na difríochtaí idir na ceanglais maidir le táirgí Eorpacha agus táirgí na Cóiré Theas tríd na caighdeáin idirnáisiúnta chéanna a ghlacadh. Áirítear ar na comhlachtaí ábhartha idirnáisiúnta um chaighdeáin don earnáil seo

Cuireann sé deireadh leis an ngá atá le deimhniú ó eagraíocht neamhspleách.

 • I bhformhór na gcásanna, ní gá duit ach 'dearbhú comhréireachta an tsoláthróra' chun a chruthú go bhfuil ceanglais na Cóiré Theas maidir le comhoiriúnacht leictreamaighnéadach (EMC) agus sábháilteacht
 • laghdaíonn sé sin na costais ghnó, an chastacht agus an t-ualach riaracháin. Ligeann sé do tháirgí an chóir chéanna a chur ar do tháirgí sa Chóiré Theas a fhaigheann táirgí ón gCóiré Theas nuair a thagann siad isteach san Aontas Eorpach
 • más gá go ngabhfaidh tuarascálacha ar thástálacha leis an dearbhú comhréireachta soláthraí, is féidir le saotharlann tástála AE iad a eisiúint

Maidir le sábháilteacht leictreach, tá an rogha ag an gCóiré Theas leanúint de dheimhniú tríú páirtí a iarraidh do liosta teoranta de 53 mír, más féidir léi údar cuí a thabhairt do shláinte agus do shábháilteacht an duine. Tá siad sin leagtha amach sa chomhaontú trádála faoi Iarscríbhinn 2-B, Foscríbhinn 2-B-3.

Tá tuilleadh eolais anseo faoi threalamh leictreach agus leictreonaice a easpórtáil.

 

Is féidir teacht ar na táirgí sonracha leictreachais agus leictreonaice a chumhdaítear leis an gcomhaontú agus na forálacha gaolmhara a ghabhann leo in Iarscríbhinn 2-B Leictreonaic agus a Foscríbhinní.

Táirgí cógaisíochta agus feistí leighis

Faoin gcomhaontú saorthrádála idir an tAontas agus an Chóiré Theas, ní mór gach riail a bhaineann le táirgí cógaisíochta agus le feistí leighis a fhoilsiú go luath chun dóthain ama a thabhairt do ghnólachtaí iad a thuiscint.

Aithníonn an Chóiré Theas caighdeáin agus cleachtais idirnáisiúnta ar bhonn níos forleithne anois. Tá sainmhíniú coiteann anois ar tháirgí cógaisíochta agus ar fheistí leighis san Aontas agus sa Chóiré Theas.

 

Is féidir leat léamh faoi na táirgí cógaisíochta agus faoi na feistí leighis atá cumhdaithe ag an gcomhaontú anseo: Iarscríbhinn 2-D Táirgí Cógaisíochta agus Feistí Leighis.

Tháinig an tAontas Eorpach agus an Chóiré Theas ar chomhaontú maidir leis an méid seo a leanas:

 • rialacha a chur ar fáil roimh ré
 • deiseanna réasúnta a chur ar fáil le haghaidh barúlacha
 • aghaidh a thabhairt i scríbhinn ar shaincheisteanna tábhachtacha a tarraingíodh anuas sna barúlacha
 • eatramh réasúnach a cheadú idir foilsiú rialacha agus a dteacht i bhfeidhm

I gcás praghsála agus aisíocaíochta, tá sé comhaontaithe ag an dá thaobh go n-áiritheoidh siad

 • go bhfuil nósanna imeachta, rialacha, critéir agus treoirlínte cur chun feidhme cothrom, trédhearcach agus réasúnta, agus nach ndéanann siad idirdhealú ar chuideachtaí an Aontais
 • tá na critéir chinnteoireachta oibiachtúil agus soiléir do mhonaróirí AE
 • cuirtear na rialacha ar fad ar fáil go poiblí

Mótarfheithiclí

 

Ní gá do mhonaróirí AE gluaisteáin a tháirgeadh a thuilleadh go sonrach do mhargadh na Cóiré Theas ná tástálacha costasacha a dhéanamh chun a léiriú go gcomhlíontar caighdeáin sábháilteachta.

Tá glactha ag an gCóiré Theas anois le caighdeáin idirnáisiúnta UNECEcaighdeáin AE a bheith comhionann le mórrialacháin theicniúla uile na Cóiré Theas. Má chomhlíonann d’fheithiclí na caighdeáin sin, ní gá do tháirge aon cheanglais bhreise a chomhlíonadh lena n-onnmhairiú faoin gcomhaontú trádála idir an tAontas Eorpach agus an Chóiré Theas.

Tá trialacha a dhéantar san Aontas Eorpach aitheanta anois ag an gCóiré Theas. Aithneoidh an Chóiré Theas freisin Feistí Diagnóiseacha ar Bhord an Aontais atá i gcomhréir le norm Euro 6 mar choibhéis chaighdeáin na Cóiré Theas.

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi chaighdeáin astaíochtaí anseo.

 

Is féidir forálacha mionsonraithe maidir le mótarfheithiclí agus páirteanna arna gcumhdach ag an gcomhaontú a fháil faoi Iarscríbhinn 2-C Mótarfheithiclí agus Páirteanna agus a Fhoscríbhinní.

Ceimiceáin

Caomhnaíonn an comhaontú trádála rialacha agus rialacháin an Aontais in earnáil na gceimiceán agus tugtar isteach comhar maidir le trédhearcacht rialála i réimsí amhail

 • Dea-chleachtas Saotharlainne
 • córas bainistíochta cáilíochta do shaotharlanna agus d’eagraíochtaí taighde maidir le tástálacha sábháilteachta neamhchliniciúla (lena n-áirítear cógaisíocht)
 • Treoirlínte Tástála chun cur chuige níos comhchuibhithe a lorg maidir le measúnú agus bainistiú ceimiceán

 

Is féidir leat léamh faoi na ceimiceáin a chumhdaítear leis an gcomhaontú anseo: Iarscríbhinn 2-E Ceimiceáin.

Teagmhálacha maidir le rialacha agus caighdeáin theicniúla sa Chóiré Theas

DéanannGníomhaireacht Teicneolaíochta agus Caighdeán na Cóiré (KATS) caighdeáin na Cóiré Theas a leagan síos agus a choinneáil

 • a bhaineann le deimhnithe atá bunaithe, amhail an marc Deimhniúcháin Cóiré (KC)
 • caighdeáin tomhais agus tagartha
 • Rialacháin theicniúla.

Le Clár Loingseoireachta na Cóiré agus leis an Aireacht Aigéin agus Iascaigh leagtar síos caighdeáin maidir le trealamh muirí.

Sláinte an duine, ainmhithe agus plandaí – ceanglais SPS

Oibríonn an tAontas Eorpach agus an Chóiré Theas i gcomhar le chéile chun limistéir atá saor ó ghalair a aithint chun an intuarthacht a mhéadú duitse mar onnmhaireoir.

Tá an Aireacht Talmhaíochta, Bia agus Gnóthaí Tuaithe (MAFRA) freagrach as rialuithe tréidliachta ar

 • ainmhithe beo
 • táirgí ainmhíocha

Is í an Ghníomhaireacht um Cheantáin Ainmhithe agus Plandaí an t-údarás ábhartha le haghaidh anailís ar riosca lotnaidí i gcás plandaí ainmnithe.

Cuireann Teach Imréitigh na Bithshábháilteachta sa Chóiré Theas faisnéis agus saineolas ar fáil maidir le horgánaigh ghéinmhodhnaithe agus fónann sé mar áit chun an fhaisnéis sin a mhalartú.

Is í an Aireacht Gnóthaí Eachtracha an Pointe Teagmhála Oifigiúil le haghaidh fiosrúchán maidir le

 • cosaint an dúlra
 • toirmisc nó srianta ar cheimiceáin thocsaineacha


Faigh na rialacha sonracha agus na ceanglais do do tháirge i Mo Chúntóir Trádála.

Teagmhálacha le haghaidh Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

Bacainní teicniúla ar thrádáil

Cé go bhfuil rialacha teicniúla tábhachtach, uaireanta is féidir leo a bheith ina mbacainn ar thrádáil idirnáisiúnta agus, dá bhrí sin, is féidir leo a bheith ina n-ualach suntasach ortsa mar onnmhaireoir.

 • má cheapann tú go bhfuil tú ag tabhairt aghaidh ar bhac trádála a slows do ghnó síos nó cosc tú a onnmhairiú, is féidir leat insint dúinn
 • déan tuairisc ar a bhfuil ag cur stop le d’easpórtálacha go dtí an Chóiré Theas tríd an bhfoirm ar líne a úsáid agus déanfaidh an tAontas anailís ar do chás agus déanfaidh sé beart cuí

Déan teagmháil linn 

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

Áirithítear leis an gcomhaontú go mbeidh nósanna imeachta custaim níos trédhearcaí agus níos simplí chun trádáil a éascú agus costais do ghnólachtaí a laghdú.

Cáipéisí

Déantar cur síos sna treoracha céim ar chéim ar na cineálacha éagsúla doiciméad ba cheart duit a ullmhú d’imréiteach custaim do tháirgí.

Ag brath ar do tháirge, féadfaidh na húdaráis chustaim na heilimintí thíos go léir nó cuid díobh a éileamh

 • dearbhú iontrála
 • dearbhú allmhairiúcháin custaim
 • dearbhú luacha custaim
 • Sonrasc tráchtála (a aimsigh na ceanglais shonracha maidir lena fhoirm agus a ábhar i Mo Chúntóir Trádála)
 • liosta pacála
 • Ceadúnais allmhairiúcháin le haghaidh earraí áirithe
 • Tá deimhnithe a léiríonn go gcomhlíonann do tháirge rialacháin éigeantacha maidir le táirgí, amhail ceanglais sláinte agus sábháilteachta, lipéadú agus pacáistiú
 • Cruthúnas ar thionscnamh — dearbhú tionscnaimh
 • bille aeriompair
 • Bille ládála

Ar mhaithe le tuilleadh cinnteachta, b’fhéidir gur mhaith leat iarratas a dhéanamh ar Fhaisnéis faoi Tharaif Cheangailtigh, agus/nó Faisnéis faoi Thionscnaimh Cheangailtigh roimh ré.

 

Chun eolas mionsonraithe a fháil faoi na doiciméid is gá duit a chur i láthair le haghaidh imréiteach custaim do do tháirge, téigh go dtí Mo Chúntóir Trádála.

Nósanna imeachta maidir le cruthú agus fíorú tionscnaimh

Chun cur síos a dhéanamh ar an gcaoi le cruthú ar thionscnamh do tháirgí chun taraif fhabhrach a éileamh agus ar na rialacha a bhaineann le fíorú tionscnaimh ag na húdaráis chustaim, féach an roinn maidir le rialacha tionscnaimh thuas.

Chun faisnéis a fháil faoin nós imeachta custaim le haghaidh allmhairiú agus onnmhairiú i gcoitinne, tabhair cuairt ar Ard-Stiúrthóireacht an Chánachais agus an Aontais Chustaim.

Éascú trádála

Tháinig an tAontas Eorpach agus an Chóiré Theas ar chomhaontú maidir leis an méid seo a leanas:

 • nósanna imeachta teorann a shimpliú agus a chuíchóiriú
 • ceanglais doiciméadachta agus sonraí a chomhchuibhiú
 • slándáil coimeádán loingseoireachta agus lastais eile a fheabhsú nuair
  • allmhairithe isteach
  • a thrasloingsítear trí
  • an Chóiré Theas nó tíortha AE faoi bhealach

Leis an gcomhaontú, bunaítear Coiste Custaim ar féidir leis aon difríochtaí maidir le cúrsaí custaim agus éascú trádála a phlé agus a réiteach, lena n-áirítear

 • rangú taraife
 • tionscnamh earraí
 • cúnamh riaracháin frithpháirteach in ábhair chustaim

 

Faigh na nósanna imeachta imréitigh custaim agus na doiciméid a bhaineann le do tháirge i Mo Chúntóir Trádála.

Maoin Intleachtúil agus Tásca Geografacha

Leis an gcomhaontú saorthrádála idir an tAontas agus an Chóiré Theas, cuirtear forfheidhmiú láidir ar chearta maoine intleachtúla chun cinn ag údaráis chustaim agus comhlánaítear leis na híoschaighdeáin i gComhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála maidir le Gnéithe de Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil (TRIPS).

Is féidir leat níos mó a léamh faoi na buntáistí a bhaineann le cearta maoine intleachtúla anseo.

 • cosnaíonn an comhaontú saothar an údair ar feadh 70 bliana tar éis bhás an údair
 • tá ceart sa bhreis ag taibheoirí agus táirgeoirí fónagraim ar luach saothair cothrom aonair
 • Is féidir le cuideachtaí cosaint phaitinne a leathnú le haghaidh cógais trí Dheimhnithe Forlíontacha Cosanta aúsáid
 • dírítear go háirithe ar earraí góchumtha

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi a gcosnaíonn comhaontú saorthrádála an Aontais Eorpaigh agus na Cóiré Theas do chearta maoine intleachtúla anseo.

Cuireann Deasc Chabhrach Eorpach CMI seirbhís Líne Chabhrach ar fáil le haghaidh tacaíocht dhíreach maidir le maoin intleachtúil.

Trádmharcanna

Leis an gcomhaontú trádála, cuirtear rialacha soiléire ar fáil maidir le trádmharcanna a chlárú san Aontas agus sa Chóiré Theas. Tugann sé sin an deis duit cur i gcoinne chlárú trádmhairc.

Tá bunachar sonraí leictreonach poiblí d’iarratais agus de chlárúcháin ar fáil duit chun trádmharcanna a sheiceáil. Sonraítear sa bhunachar sonraí freisin na cearta a thugtar do dhearaí cláraithe agus do dhearaí neamhchláraithe.

Sáruithe

Cad is ceart a dhéanamh má úsáidtear maoin intleachtúil gan chead?

Sonraítear sa chomhaontú trádála bearta forfheidhmiúcháin i gcás sáruithe ar CMI amhail

 • imeachtaí sibhialta agus riaracháin
 • nósanna imeachta coiriúla
 • pionóis

Áirítear leis sin roinnt cosaintí níos láidre maidir le cóipcheart agus dearaí agus déantar cearta maoine intleachtúla bunaithe ar rialacha an AE a fhorfheidhmiú (lena gcomhlánaítear Comhaontú TRIPS na hEagraíochta Domhanda Trádála)

Is féidir le hoifigigh chustaim idirghabháil a dhéanamh ag an teorainn má tá amhras orthu go bhfuil earraí a sháraíonn ceart maoine intleachtúla á n-allmhairiú nó á n-onnmhairiú.

Tásca Geografacha 

Leis an gcomhaontú trádála idir an tAontas agus an Chóiré Theas cosnaítear Tásca Geografacha na hEorpa (GIanna) le haghaidh

 • fíonta agus biotáillí
 • táirgí talmhaíochta agus bia-ábhair

Thug an tAontas cosaint do thart ar 160 GI a mheasann sé a bheith ar na tásca geografacha is tábhachtaí ó thaobh na tráchtála de.

Liostaítear sa chomhaontú na tásca geografacha a chumhdaítear in dhá cheangaltán.

Cumhdaítear fíonta agus biotáillí in Iarscríbhinn 10-B a ghabhann leis an gcomhaontú, agus áirítear leo, mar shampla:

Champagne, Grappa, Ribera del Duero, Ouzo and Scotch nó Irish Whiskey.

Cumhdaítear táirgí talmhaíochta agus bia-ábhair in Iarscríbhinn 10-A a ghabhann leis an gcomhaontú, agus áirítear leo:

Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Roquefort, Guijuelo, Turrón de Alicante agus Bayerisches Bier.

 

Cosnaítear na Tásca Geografacha in aghaidh

 • cur síos nó cur i láthair a dhéanamh ar tháirge chun a thabhairt le fios go bhfuil a thionscnamh i limistéar geografach seachas an fhíoráit tionscnaimh, ar bhealach míthreorach
 • tásc geografach a úsáid le haghaidh táirge comhchosúil nach de thionscnamh an táirge sin é, fiú má thugtar le fios fíorthionscnamh na n-earraí nó má tá nathanna amhail ‘cineál’, ‘stíl’ nó ‘aithris’ ag gabháil leis

Trádáil i Seirbhísí

Is féidir leat leas a bhaint as margadh seirbhísí na Cóiré Theas atá níos oscailte faoin gcomhaontú trádála.

Cumhdaítear leis na rialacha

 • soláthar trasteorann seirbhísí 
 • bunú

Ciallaíonn sé sin gur féidir leat do chuid seirbhísí a chur ar fáil i mBallstát nó oifig, brainse nó fochuideachta a bhunú sa Chóiré Theas más fearr leat.

Baineann na sochair sin le cuideachtaí de chuid an Aontais i mbreis is 100 earnáil seirbhísí, lena n-áirítear

Teileachumarsáid

 • Is féidir le hoibreoirí satailíte an Aontais Eorpaigh (teileafón agus teilifís) oibriú go díreach trasna teorainneacha go dtí an Chóiré Theas, gan dul i dteagmháil le hoibreoir na Cóiré Theas ná dul tríothu

Seirbhísí comhshaoil

 • cóireáil dramhuisce neamhthionscail (seirbhísí séarachta).

Iompar

 • Tá cuideachtaí loingseoireachta de chuid an Aontais in ann seirbhísí loingseoireachta idirnáisiúnta a sholáthar sa Chóiré Theas agus caitear leo mar an gcéanna le cuideachtaí na Cóiré Theas agus iad ag úsáid seirbhísí calafoirt agus bonneagar
 • Is féidir le cuideachtaí Eorpacha réimse níos leithne de sheirbhísí cúnta muirí a chur ar fáil freisin
 • tá níos mó deiseanna ann do sheirbhísí cúnta aeriompair amhail láimhseáil ar an talamh

Tógáil

 • Níl cuideachtaí de chuid an Aontais faoi réir ceanglais éigeantacha maidir le fochonraitheoireacht a thuilleadh

Airgeadais

 • Is féidir le cuideachtaí airgeadais an Aontais níos mó seirbhísí a chur ar fáil do mhargaí airgeadais na Cóiré Theas
 • Is féidir le cuideachtaí airgeadais an Aontais sonraí a aistriú gan bhac ó bhrainsí agus ó chleamhnaithe sa Chóiré Theas go dtí a gceanncheathrú san Aontas Eorpach

Seachadadh poist agus mearsheachadadh

 • Is féidir le cuideachtaí de chuid an Aontais seirbhísí mearsheachadta idirnáisiúnta a chur ar fáil sa Chóiré Theas

Seirbhísí gnó agus gairmiúla amhail seirbhísí dlí, cuntasaíochta, innealtóireachta agus ailtireachta

 • Is féidir le gnólachtaí dlí de chuid an Aontais oifigí a oscailt sa Chóiré Theas chun comhairle a chur ar chliaint eachtracha nó ar chliaint na Cóiré Theas maidir le dlí neamh-Theas na Cóiré
 • Is féidir le gnólachtaí dlí de chuid an Aontais comhpháirtíochtaí a bhunú le gnólachtaí na Cóiré Theas agus dlíodóirí na Cóiré Theas a earcú chun seirbhísí ‘ildlínse’ a chur ar fáil
 • Is féidir le dlíodóirí AE teidil na bpost a úsáideann siad san AE a úsáid

Seirbhísí nach gcumhdaítear leis an gcomhaontú

 • seirbhísí closamhairc
 • muiriompar intíre
 • formhór an aeriompair
 • seirbhísí a sholáthraítear i bhfeidhmiú údaráis rialtais

Liosta de ghealltanais shonracha na Cóiré Theas a margadh seirbhísí a oscailt do chuideachtaí an Aontais.

Soláthar poiblí

Suim agat tairiscint a chur isteach ar chonarthaí rialtais le haghaidh soláthairtí, seirbhísí nó oibreacha tógála sa Chóiré Theas?

Leis an gcomhaontú trádála idir an tAontas Eorpach agus an Chóiré Theas, tá deiseanna níos fearr agat tairiscintí a dhéanamh ar chonarthaí soláthair rialtais na Cóiré Theas.

Bhí sé comhaontaithe cheana féin ag an gCóiré Theas agus ag an Aontas tairiscint isteach ar chonarthaí soláthair phoiblí a oscailt do chuideachtaí eachtracha faoi Chomhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála maidir le Soláthar Rialtais (GPA).

Cuireann an comhaontú trádála idir an tAontas agus an Chóiré Theas leis na conarthaí ar féidir leat dul san iomaíocht ina leith. Sa Chóiré Theas, is féidir le gnólachtaí AE tairiscint a dhéanamh anois ar chonarthaí ‘aistriú tógála-oibriúcháin’ ( seirbhísí lamháltais). Más soláthróir tógála agus seirbhíse de chuid an Aontais Eorpaigh do ghnólacht, is féidir leat dul san iomaíocht le haghaidh mórthionscadail bhonneagair sa Chóiré Theas, m.sh. mórbhealaí tógála agus oibriúcháin.

Teagmhálacha maidir le soláthar poiblí

Infheistíocht

Leis an gcomhaontú, cumhdaítear infheistíocht i seirbhísí agus i ngníomhaíochtaí eacnamaíocha eile araon, lena n-áirítear

 • talmhaíocht
 • foraoiseacht
 • mianadóireacht
 • monarú
 • fuinneamh

Dlíthe na hiomaíochta

D’aontaigh an tAontas Eorpach agus an Chóiré Theas dlíthe láidre iomaíochta a chur i bhfeidhm.

Pléitear go héifeachtach sa chomhaontú le cleachtais ghnó éagóracha agus frithiomaíocha, lena n-áirítear

 • cairtéil
 • iompraíocht mhí-úsáideach ag cuideachtaí a bhfuil ceannasacht acu sa mhargadh
 • cumaisc agus éadálacha frithiomaíocha

Áirithítear leis an gcomhaontú go mbeidh feidhm ag rialacha iomaíochta maidir le cuideachtaí nó fiontair atá faoi rialú stáit agus go gcuirtear cosc ar chineálacha áirithe fóirdheontas a mheastar a bheith díobhálach go háirithe don iomaíocht

 • fóirdheontais lena gcumhdaítear fiacha gnóthais gan aon teorainn ná fad
 • fóirdheontais ar fhiontair a dteipeann orthu, gan plean inchreidte athstruchtúrúcháin chun iad a thabhairt ar ais ar inmharthanacht fhadtéarmach gan a bheith ag brath níos mó ar thacaíocht stáit

Ina theannta sin, ní mór fóirdheontais a bheith trédhearcach sa chomhaontú trádála. Má úsáideann an tAontas Eorpach nó an Chóiré Theas aon fhóirdheontais, ní mór dóibh méid iomlán, cineál agus soláthar na bhfóirdheontas a thuairisciú gach bliain.

Tá feidhm ag na rialacha fóirdheontais seo maidir le gach táirge, cé is moite den talmhaíocht agus den iascach.

Trádáil agus Forbairt Inbhuanaithe

Tháinig an tAontas agus an Chóiré Theas ar chomhaontú maidir le hardchaighdeáin saothair agus chomhshaoil lena gcosnaítear oibrithe agus an comhshaol. Leis an gcomhaontú, bunaítear sásraí chun a áirithiú go gcomhlíonfar na gealltanais sin, lena n-áirítear trí pháirt a thabhairt don tsochaí shibhialta.

Saothar

 • Tá gealltanas ann freisin coinbhinsiúin atá cothrom le dáta a dhaingniú agus a chur chun feidhme go héifeachtach a théann níos faide ná croíchaighdeáin saothair na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (EIS)
 • ciallaíonn sé sin gur cheart do ghnólachtaí sa Chóiré Theas na híoschaighdeáin saothair ina n-áiteanna oibre a leanúint agus dul in iomaíocht níos cothroime le gnólachtaí an Aontais maidir le costais saothair
 • Tá comhthiomantas ann do chroíchaighdeáin saothair na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair(EIS) agus do chlár oibre cuibhiúil na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (EIS)

Comhshaol

Chomhaontaigh an tAontas Eorpach agus an Chóiré Theas sásraí láidre faireacháin lena n-áirítear grinnscrúdú poiblí. Ciallaíonn sé sin go bhfuil níos mó eolais agat agus go bhfuil áiteanna ann chun ábhair imní a chur in iúl maidir le saincheisteanna saothair agus comhshaoil a mbíonn tionchar acu ar do ghnó sa Chóiré Theas.

Naisc, teagmhálacha agus doiciméid

Gníomhaireachtaí custaim, ionadaithe rialtais, comhlachais tráchtála agus comhlachais ghnó

Teagmhálacha le haghaidh Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

Teagmhálacha maidir le soláthar poiblí

Gníomhaireachtaí custaim, ionadaithe rialtais, comhlachais tráchtála agus comhlachais ghnó

Seirbhís Chustaim na Cóiré

Foirgneamh Sheirbhís Chustaim na Cóiré 1, Coimpléasc an Rialtais, 189 Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, 35208, KOREA

Gréasán: https://www.customs.go.kr/kcs/main.do

An Chomhairle um Chomhar Custaim

Gréasán: http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco.aspx

Toscaireacht an Aontais Eorpaigh chuig Poblacht na Cóiré

Toscaireacht an Aontais Eorpaigh chuig Poblacht na Cóiré, an 11d Urlár, Cearnóg Shúl, 416 Hangang-daero, Jung-gu Seoul, 04637, KOREA

Teil.: + 82 23704 1700

Seoladh ríomhphoist: Delegation-rep-of-Korea@eeas.europa.eu

Ambasáid Phoblacht na Cóiré chuig Ríocht na Beilge agus chuig an Aontas Eorpach

Ambasáid Phoblacht na Cóiré chuig Ríocht na Beilge agus chuig an Aontas Eorpach Chaussee de la Hulpe 173-175, 1170 An Bhruiséil (Watermael-Boitsfort), AN BHEILG

Teil.: + 32 2675 5777

Facs: + 32 2675 5221/+ 32 2662 2305

Seoladh ríomhphoist: Eukorea@mofa.go.kr

Comhlachas Trádála Idirnáisiúnta na Cóiré (KITA)

Kita 511, Yeongdongdae-ro, Gangnam-gu, Seoul, KOREA

Teil.: + 82 1566 5114

An Chóiré Trádáil-An Ghníomhaireacht Cur Chun Cinn Infheistíochta (KOTRA)

KOTRA (06792) 13, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KOREA

Teil.: + 82 1600 7119

BuyKOREA

Teil.: + 82 23460 7432

Facs: + 82 23460 7958

Seoladh ríomhphoist: Buykorea@kotra.or.kr

AE4Gnó

An Rúnaíocht AE4Gnó De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem BELGIUM Teil: + 32 2749 1851 Ríomhphost: Secretariat@eu4business.eu

Banc na Cóiré

67, Sejong-daero Jung-gu, Seoul, 04514, KOREA

Teil.: + 82 2759 4114

Gréasán: https://www.bok.or.kr/eng/main/contents.do?menuNo=400239

Teagmhálacha le haghaidh Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

An Aireacht Talmhaíochta, Bia agus Gnóthaí Tuaithe (MAFRA)

An Aireacht Talmhaíochta, Bia agus Gnóthaí Tuaithe (MAFRA) Coimpléasc an Rialtais Sejong 94, Dasom 2-ro KR-339012 Sejong City, KOREA

Teil.: + 82 2 61969110

Facs: + 82 44 8680846

An Ghníomhaireacht um Cheantáin Ainmhithe agus Plandaí (QIA)

An Ghníomhaireacht um Ainmhithe agus Quarantine Plandaí (QIA) 177, Hyeoksin 8-ro Gyeongsangbuk-do KR-39660 Gimcheon-si, KOREA

Teil.: + 82 54 9121000, + 82 54 9120605, + 82 54 9120627

Facs: + 82 54 9120635

An Aireacht Bia agus Sábháilteachta Drugaí (MFDS)

An Aireacht Bia agus Sábháilteachta Drugaí 187, Osongsaengmyeong 2-ro Osong-eup Heungdeok-gu Cheongju-si Chungcheongbuk-do, KOREA [28159]

Teil.: + 82-43-719-1564

Institiúid Taighde na Cóiré um an mBitheolaíocht agus um an mBiteicneolaíocht (KRIBB)

Institiúid Taighde na Cóiré um an mBitheolaíocht agus um an mBiteicneolaíocht (KRIBB) 125 Gwahangno Yuseong-gu KR-34141 Daejeon, KOREA

Teil: + 82 42 8798300

Facs: + 82 42 8798309

Pointe Teagmhála Oifigiúil (OCP) do cheimiceáin thocsaineacha

An Aireacht Gnóthaí Eachtracha 60, Sajik-ro 8-gil Jongno-gu KR-03172 Seoul, KOREA

Teil: + 82 2 21002114, + 82 2 21007794

Facs: + 82 2 21007999, + 82 2 21008470

Teagmhálacha maidir le soláthar poiblí

An tSeirbhís Soláthair Phoiblí (PPS)

Ceanncheathrú PPS; Foirgneamh Coimpléasc an Rialtais Daejeon 3, 189, Cheongsa-ro Seo-gu, Daejeon, KOREA

Teil: + 82 7005 67470 Facs: + 82 505 480 1211

Seoladh ríomhphoist: Ppskorea@korea.kr

Córas Ríomhsholáthair Ar Líne na Cóiré (KONEPS)

Gréasán: https://www.pps.go.kr/eng/index.do

Tuilleadh nasc

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa