Comhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus an Chóiré Theas

Ó 2011 i leith, tá deireadh curtha ag an Aontas agus ag an gCóiré Theas le dleachtanna custaim ar beagnach gach táirge. Tá deireadh curtha aige freisin le go leor bacainní eile a bhaineann le táirgí AE a easpórtáil, amhail gluaisteáin, cógaisíocht, leictreonaic agus ceimiceáin. Tá go leor seirbhísí idir an tAontas agus an Chóiré Theas oscailte freisin d’infheisteoirí agus do ghnólachtaí chun trádáil a dhéanamh.

Sracfhéachaint ar an gcomhaontú

Ó 2011 i leith, leis an gcomhaontú trádála idir an tAontas agus an Chóiré Theas, tá deireadh curtha le dleachtanna custaim ar beagnach gach táirge (98.7 %), lena n-áirítear táirgí iascaigh agus táirgí talmhaíochta. Tá deireadh curtha aige freisin le bacainní neamhtharaife (NTB) ar onnmhairiú príomhtháirgí an Aontais chuig an gCóiré Theas, amhail gluaisteáin, cógaisíocht, leictreonaic agus ceimiceáin. Thar aon ní eile, tá margaí seirbhísí san Aontas agus sa Chóiré Theas araon oscailte den chuid is mó do ghnólachtaí agus d’infheisteoirí óna chéile.

 

Sna chéad chúig bliana den chomhaontú, tháinig méadú 55 % ar onnmhairí an Aontais chuig an gCóiré Theas, shábháil cuideachtaí Eorpacha EUR 2.8 billiún de dhleachtanna custaim laghdaithe, agus shroich trádáil in earraí idir an tAontas agus an Chóiré Theas leibhéal níos airde ná riamh de bhreis agus EUR 90 billiún.

An comhaontú

 • baintear taraifí agus bacainní trádála eile agus fágann sé gur fusa do chuideachtaí ar an dá thaobh onnmhairiú agus allmhairiú a dhéanamh
 • páipéarachas a shimpliú agus rialacháin theicniúla, nósanna imeachta custaim, rialacha tionscnaimh agus ceanglais tástála táirgí a chuíchóiriú
 • borradh a chur faoi sheirbhísí trádála i bpríomhearnálacha amhail teileachumarsáid, seirbhísí comhshaoil, loingseoireacht, agus seirbhísí airgeadais agus dlí
 • feabhsaíonn sé cosaint na gceart maoine intleachtúla sa Chóiré Theas agus aithníonn sí éagsúlacht mhór tásca geografacha le haghaidh táirgí bia ardchaighdeáin Eorpacha ar mhargadh na Cóiré
 • ceadaíonn do chuideachta tairiscint a dhéanamh ar thairiscintí soláthair phoiblí sa Chóiré Theas
 • cuireann sé cosaint níos fearr ar fáil do d’infheistíochtaí déthaobhacha

 

Fíricí gasta faoin trádáil idir an tAontas agus an Chóiré Theas

 • Is í an Chóiré Theas an t-ochtú ceann scríbe is mó de chuid an Aontais a onnmhairítear le haghaidh earraí, agus is é an tAontas an tríú margadh onnmhairiúcháin is mó atá ag an gCóiré Theas
 • is iad innealra agus fearais, trealamh iompair agus táirgí ceimiceacha na honnmhairí táirgí is suntasaí ón Aontas go dtí an Chóiré Theas
 • tá trádáil shuntasach i seirbhísí ag an Aontas Eorpach leis an gCóiré Theas
 • is é an tAontas Eorpach an t-infheisteoir díreach coigríche is mó atá ag an gCóiré Theas

Cé atá in ann easpórtáil ón Aontas Eorpach faoin gcomhaontú saorthrádála idir an tAontas agus an Chóiré Theas?

Má tá do chuideachta cláraithe i mBallstát den Aontas Eorpach agus má tá dearbhú bailí custam faighte agat — agus más gá, ceadúnas easpórtála — féadtar easpórtáil faoin gcomhaontú seo.

Taraifí

Leis an gcomhaontú saorthrádála idir an tAontas agus an Chóiré Theas, cuirtear deireadh le 98.7 % de na taraifí ar thrádáil earraí.

Seo a leanas roinnt de na buntáistí d’onnmhaireoirí an Aontais

 • baineann innealra agus fearais tairbhe as an gcoigilteas dleachta is mó, le gnóthachain nach mór EUR 450 milliún
 • is í earnáil na gceimiceán an dara tairbhí is mó, le coigilteas dleachta EUR 175 milliún
 • tá rochtain saor ó dhleacht ar mhargadh na Cóiré Theas ag beagnach gach onnmhairiú talmhaíochta ón Aontas, amhail muiceoil, fíon agus uisce beatha, agus tá cuótaí luachmhara saor ó dhleacht ann do tháirgí ar nós cáise
 • in earnálacha tionsclaíocha eile
  • Tá 93 % de dhleachtanna custaim ar onnmhairí teicstílí imithe
  • tá 85 % de dhleachtanna custaim curtha as an áireamh i gcás gloine
  • le haghaidh leathair agus fionnaidh 84 %
  • coisbheart 95 %
  • iarann agus cruach 93 %
  • ionstraimí optúla 91 %

 

Faigh an ráta taraife is infheidhme maidir le do tháirge i Mo Chúntóir Trádála.

Rialacha tionscnaimh

 

D’fhonn cáiliú do chóireáil fhabhrach, beidh ar do tháirge a shásamh na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú. Seiceáil an “Uirlis FéinmheasúnaitheRialacha Tionscnaimh (ROSA)”idirghníomhach i mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Tá faisnéis ghinearálta faoi na rialacha tionscnaimh agus faoi na nósanna imeachta tionscnaimh le fáil sa roinn seo.

Is é an tionscnamh ‘náisiúntacht eacnamaíoch’ na n-earraí trádáilte. Má tá tú nua ar an ábhar, is féidir leat réamheolas a fháil ar na príomhchoincheapa i rannán na n-earraí.

Rialacha tionscnaimh

Cá bhfaighidh mé na rialacha?

Leagtar amach rialacha tionscnaimh sa Phrótacal a bhaineann leis an sainmhíniú ar ‘táirgí tionscnaimh’ agus leis an modh comhair riaracháin sa chomhaontú saorthrádála idir AE agus an Chóiré Theas (IO L127, 14.5.2011, lch. 1,344).

An ón Aontas Eorpach nó ón gCóiré Theas a thagann mo tháirge?

Chun go mbeidh do tháirge incháilithe don taraif fhabhrach is ísle nó don taraif fhabhrach nialasach faoin gcomhaontú saorthrádála idir an tAontas agus an Chóiré Theas, ní mór dó a bheith de thionscnamh an Aontais nó na Cóiré Theas. Meastar gur de thionscnamh an Aontais Eorpaigh nó na Cóiré Theas é táirge

 • a fuarthas go hiomlán san Aontas nó sa Chóiré Theas nó
 • a tháirgtear go heisiach as ábhair ar de thionscnamh an Aontais Eorpaigh nó na Cóiré Theas iad nó
 • a tháirgtear san Aontas nó sa Chóiré trí úsáid a bhaint as ábhair neamhthionscnaimh ar choinníoll go ndearnadh leoroibriú nó leorphróiseáil ar na hábhair sin trí na rialacha táirgeshonracha a leagtar amach in Iarscríbhinn II a chomhlíonadh

Féach Iarscríbhinn I ‘Nótaí tosaigh’ a ghabhann le rialacha tionscnaimh táirgeshonracha.

Féach Iarscríbhinn IIa le haghaidh rialacha táirgeshonracha malartacha maidir le táirgí áirithe.

Samplaí de na príomhchineálacha rialacha táirgeshonracha i gcomhaontuithe trádála an Aontais

 • an riail bhreisluacha — ní fhéadfaidh luach na n-ábhar neamhthionscnaimh uile i dtáirge a bheith níos mó ná céatadán áirithe dá phraghas díreach ón monarcha
 • an t-athrú ar aicmiú taraife — is é an toradh a bhíonn ar an bpróiseas táirgthe athrú ar aicmiú taraife idir na hábhair neamhthionscnaimh agus an táirge deiridh, mar shampla páipéar a tháirgeadh (Córas Comhchuibhithe Caibidil 48) ó laíon neamhthionscnaimh (Córas Comhchuibhithe Caibidil 47)
 • oibríochtaí sonracha — tá gá le próiseas táirgthe ar leith, mar shampla snáithíní a shníomh ina snáth — úsáidtear rialacha den sórt sin den chuid is mó in earnálacha na dteicstílí agus na gceimiceán

Ní mór don táirge gach ceanglas eile is infheidhme a shonraítear sa Chaibidil a chomhlíonadh freisin (mar shampla oibriú nó próiseáil neamhleor, riail an iompair dhírigh). Tá roinnt solúbthachtaí breise ann freisin a chabhróidh leat rialacha táirgeshonracha a chomhlíonadh (mar shampla caoinfhulaingt nó carnadh).

Leideanna chun cabhrú leat cloí leis na rialacha táirgeshonracha

Foráiltear do sholúbthacht bhreise chun cabhrú leat rialacha táirgeshonracha a chomhlíonadh, amhail caoinfhulaingt nó carnadh.

Lamháltas

Leis an riail lamháltais, ceadaítear do tháirgeoirí úsáid a bhaint as ábhair neamhthionscnaimh ar fiú suas le 10 % den phraghas díreach ón monarcha iad a thoirmisctear de ghnáth leis an riail tháirgeshonrach

Carnadh

Ceadaítear carnadh déthaobhach leis an gcomhaontú freisin. Is féidir ábhairde thionscnamh na Cóiré Theas a chomhaireamh mar ábhair de thionscnamh AE nuair a úsáidtear iad i monarú táirge san Aontas Eorpach agus vice versa.

Ceanglais eile

Ní mór do tháirge gach ceanglas eile is infheidhme den Phrótacal a chomhlíonadh freisin (amhail oibriú nó próiseáil neamhleor, nó riail an iompair dhírigh).

Riail an iompair dhírigh

Ní mór táirgí tionscnaimh a iompar ón Aontas Eorpach go dtí an Chóiré Theas (agus vice versa) gan tuilleadh próiseála a dhéanamh orthu i dtríú tír.

Ceadaítear loingseoireacht nó stórasú sealadach TRANS i dtríú tír, má fhanann na táirgí faoi fhaireachas custaim agus mura ndéantar oibríochtaí orthu seachas

 • díluchtú
 • athluchtú
 • aon oibríocht eile atá deartha chun dea-bhail táirgí a chaomhnú

Ní mór fianaise ar an iompar díreach a thabhairt chuig údaráis chustaim na tíre allmhairiúcháin.

Aistarraingt dleachta

Faoin gcomhaontú saorthrádála idir an tAontas agus an Chóiré, is féidir aisíocaíocht a fháil ar dhleachtanna a íocadh roimhe sin ar ábhair neamhthionscnaimh a úsáideadh chun táirge a tháirgeadh a onnmhairítear faoi tharaif fhabhrach.

Tá meicníocht speisialta san áireamh chun aghaidh a thabhairt ar mhéadú féideartha ar fhoinsiú eachtrach ag monaróirí Cóiréis.

Nósanna imeachta tionscnaimh

Ní mór d’onnmhaireoirí agus d’allmhaireoirí na nósanna imeachta tionscnaimh a leanúint. Tá na nósanna imeachta leagtha amach i Roinn B den Phrótacal maidir le Rialacha Tionscnaimh an chomhaontaithe. Soiléiríonn siad, mar shampla, conas

 • tionscnamh táirge a dhearbhú
 • chun roghanna a éileamh
 • gur féidir leis na húdaráis chustaim tionscnamh táirge a fhíorú

Conas taraif fhabhrach a éileamh

Leagtar amach iRoinn B den Phrótacal maidir le rialacha tionscnaimh an chomhaontaithe na nósanna imeachta tionscnaimh a bhaineann le héileamh ar tharaif fhabhrach agus le fíorú ag údaráis chustaim.

Is féidir le hallmhaireoirí cóir fhabhrach taraife a éileamh bunaithe ar dhearbhú tionscnaimh arna sholáthar ag an onnmhaireoir.

Dearbhú tionscnaimh

Níl cruthúnas ar thionscnamh de dhíth nuair nach sáraíonn luach iomlán na dtáirgí

 • EUR 500 i gcás pacáistí beaga nó EUR 1,200 i gcás bagáiste pearsanta le hallmhairiú chuig an AE
 • le haghaidh allmhairiú go dtí an Chóiré $1,000 i gcás pacáistí beaga nó $1,000 le haghaidh bagáiste pearsanta
Féindearbhú ón onnmhaireoir

Is féidir le honnmhaireoirí féindearbhú a dhéanamh gur de thionscnamh an Aontais nó na Cóiré Theas a táirge trí dhearbhú tionscnaimh a líonadh. Is féidir an dearbhú a chomhlánú

 • onnmhaireoir ceadaithe nó
 • ag aon onnmhaireoir ar choinníoll nach mó luach iomlán na coinsíneachta ná EUR 6,000

Ní féidir le comhlacht údaraithe an dearbhú tionscnaimh a eisiúint agus ní ghlacfar le foirm EUR.1 mar chruthúnas tionscnaimh.

Onnmhaireoirí ceadaithe

Féadfaidh údaráis chustaim na tíre onnmhairithe údarú a thabhairt d’aon onnmhaireoir a onnmhairíonn táirgí faoin gcomhaontú trádála dearbhuithe tionscnaimh a dhéanamh le haghaidh táirgí beag beann ar a luach. Ní mór don onnmhaireoir ráthaíochtaí leordhóthanacha a thabhairt do na húdaráis chustaim gur féidir stádas tionscnaimh na dtáirgí agus comhlíonadh cheanglais eile uile an chomhaontaithe (Prótacal) a fhíorú. Féadfaidh na húdaráis chustaim an stádas onnmhaireora formheasta a tharraingt siar i gcás aon mhí-úsáide.

Cad ba cheart a bheith sa dearbhú tionscnaimh?
 • chun dearbhú tionscnaimh a dhéanamh, ba chóir duit an dearbhú seo a leanas a chlóscríobh, a stampáil nó a phriontáil ar an sonrasc, ar an nóta seachadta nó ar dhoiciméad tráchtála eile: “Dearbhaíonn onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (údarú custaim Uimh....) gur de thionscnamh fabhrach... na táirgí sin, mura léirítear a mhalairt go soiléir”
 • is féidir an dearbhú tionscnaimh a dhéanamh in aon cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh nó sa Chóiréis agus is féidir teacht air in Iarscríbhinn III)
 • ní mór duit do dhearbhú tionscnaimh a shíniú de láimh. Más onnmhaireoir formheasta thú, tá tú díolmhaithe ón gceanglas seo ar choinníoll go dtugann tú gealltanas i scríbhinn do d’údaráis chustaim go nglacann tú freagracht iomlán as aon dearbhú a shainaithníonn tú
Aighneacht agus bailíocht
 • féadfaidh an t-onnmhaireoir dearbhú tionscnaimh a dhéanamh nuair a onnmhaireofar na táirgí lena mbaineann sé, nó tar éis a n-onnmhairithe ar choinníoll go dtíolactar é sa Pháirtí allmhairiúcháin tráth nach faide ná dhá bhliain nó an tréimhse a shonraítear i reachtaíocht an Pháirtí allmhairiúcháin tar éis na táirgí lena mbaineann sé a allmhairiú
 • ba cheart duit a bheith sásta doiciméid lena gcruthaítear stádas tionscnaimh do tháirgí a chur isteach in éineacht le do dhearbhú tionscnaimh
 • beidh an dearbhú tionscnaimh bailí go ceann 12 mhí ón dáta eisiúna

Fíorú tionscnaimh

Féadfaidh na húdaráis chustaim a fhíorú an táirge tionscnaimh é táirge a allmhairítear nó an gcomhlíonann sé ceanglais tionscnaimh eile. Tá an Comhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus an Chóiré Theas bunaithe ar na prionsabail seo a leanas

 • tá an fíorú bunaithe ar chomhar riaracháin idir údaráis chustaim an allmhairiúcháin agus an Páirtí onnmhairiúcháin
 • is iad na húdaráis chustaim áitiúla a dhéanann seiceálacha ar thionscnamh na dtáirgí. Ní cheadaítear cuairteanna an Pháirtí allmhairiúcháin ar an onnmhaireoir, ach amháin mar a fhoráiltear in Airteagal 27 mír 8 den Phrótacal.
 • is iad údaráis an Pháirtí onnmhairiúcháin a dhéanann an cinneadh críochnaitheach maidir le tionscnamh agus a chuireann údaráis an Pháirtí allmhairiúcháin ar an eolas faoi na torthaí

Ceanglais táirge

Tá an tAontas Eorpach agus an Chóiré Theas ag obair i gcomhar le chéile anois maidir le rialacháin theicniúla, lena leagtar síos caighdeáin agus measúnuithe comhréireachta chun go mbeidh sé níos éasca duit trádáil a dhéanamh go hidirnáisiúnta. Cinnteoidh sé seo nach gcuirfidh tú airgead amú agus/nó go mbeidh am agat ar nósanna imeachta dúbailte nó níos mó.

Beidh ort na rialacha seo a leanúint ionas gur féidir do tháirgí a mheas chun na caighdeáin theicniúla is gá a chomhlíonadh.

Áirítear sa chomhaontú trádála idir an tAontas agus an Chóiré Theas ceithre riail earnáilsonracha maidir le

 • trealamh leictreach agus leictreonach
 • táirgí cógaisíochta/feistí leighis
 • mótarfheithiclí agus páirteanna
 • ceimiceáin

Trealamh leictreach agus leictreonach

Is féidir leat leas a bhaint anois as aitheantas níos fearr a thabhairt do chaighdeáin idirnáisiúnta agus do nósanna imeachta formheasa do tháirgí sa tionscal leictreonaice. Cabhróidh sé seo leat dul isteach i slabhraí soláthair domhanda agus do ghnó a mhéadú.

Roimh an gcomhaontú, ceanglaíodh ar onnmhaireoirí AE leictreonaic tomhaltóra agus fearais tí chuig an gCóiré Theas nósanna imeachta tástála agus deimhniúcháin dúblacha agus costasacha a dhéanamh sa Chóiré Theas chun a gcuid táirgí a dhíol. Anois, áfach, tá tú in ann taitneamh a bhaint as timpeallacht rialála níos fearr do do tháirgí.

Leis an gcomhaontú trádála idir an tAontas agus an Chóiré Theas, laghdaítear na difríochtaí idir ceanglais maidir le táirgí Eorpacha agus táirgí na Cóiré Theas trí na caighdeáin idirnáisiúnta chéanna a ghlacadh. Áirítear ar na comhlachtaí ábhartha idirnáisiúnta um chaighdeáin don earnáil seo

Cuireann sé deireadh leis an ngá atá le deimhniú ag eagraíocht neamhspleách.

 • i bhformhór na gcásanna, ní theastaíonn uait ach ‘dearbhú comhréireachta soláthróra’ chun comhlíonadh cheanglais na Cóiré Theas maidir le comhoiriúnacht leictreamaighnéadach (EMC) agus sábháilteacht a chruthú
 • laghdaíonn sé sin costais ghnó, castacht agus an t-ualach riaracháin. Cuireann sé ar chumas do tháirgí leas a bhaint as an gcóir chéanna sa Chóiré Theas a fhaigheann táirgí Cóiré Theas nuair a thagann siad isteach san Aontas
 • más gá tuarascálacha tástála a bheith ag gabháil leis an dearbhú comhréireachta soláthraí, féadfaidh saotharlann tástála de chuid an Aontais iad a eisiúint

Maidir le sábháilteacht leictreach, tá sé de rogha ag an gCóiré Theas leanúint de dheimhniú tríú páirtí a iarraidh le haghaidh liosta teoranta de 53 ítim, más féidir léi údar cuí a thabhairt go bhfuil riosca ag baint leo do shláinte agus do shábháilteacht an duine. Leagtar amach iad sin sa chomhaontú trádála faoi Iarscríbhinn 2-B, Foscríbhinn 2-B-3.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil ar threalamh leictreach agus leictreonaice a easpórtáil anseo.

 

Is féidir teacht ar na táirgí sonracha leictreacha agus leictreonaice a chumhdaítear leis an gcomhaontú agus na forálacha a bhaineann leo in Iarscríbhinn 2-B Leictreonaic agus sna Foscríbhinní a ghabhann léi.

Táirgí cógaisíochta agus feistí leighis

Faoin gcomhaontú saorthrádála idir an tAontas agus an Chóiré Theas, ní mór gach riail a bhaineann le táirgí cógaisíochta agus feistí leighis a fhoilsiú go luath, ionas go mbeidh a ndóthain ama ag gnólachtaí iad a thuiscint.

Aithníonn an Chóiré Theas caighdeáin agus cleachtais idirnáisiúnta níos forleithne anois. Tá sainmhíniú coiteann anois ar tháirgí cógaisíochta agus ar fheistí leighis san Aontas agus sa Chóiré Theas.

 

Is féidir leat léamh faoi na táirgí cógaisíochta agus na feistí leighis a chumhdaítear leis an gcomhaontú anseo: Iarscríbhinn 2-D Táirgí Cógaisíochta agus Feistí Leighis.

Tá an tAontas Eorpach agus an Chóiré Theas tar éis teacht ar chomhaontú maidir leis an méid seo a leanas:

 • rialacha a chur ar fáil roimh ré
 • deiseanna réasúnta a chur ar fáil le haghaidh tuairimí
 • aghaidh a thabhairt i scríbhinn ar shaincheisteanna tábhachtacha a ardaíodh sna tuairimí
 • tréimhse réasúnta a cheadú idir foilsiú na rialacha agus a dteacht i bhfeidhm

Maidir le praghsáil agus aisíocaíocht, chomhaontaigh an dá thaobh an méid seo a leanas a áirithiú:

 • tá nósanna imeachta, rialacha, critéir agus treoirlínte cur chun feidhme cothrom, trédhearcach agus réasúnta, agus ní dhéanann siad idirdhealú in aghaidh chuideachtaí an Aontais
 • tá na critéir chinnteoireachta oibiachtúil agus soiléir do mhonaróirí an Aontais
 • cuirtear na rialacha go léir ar fáil go poiblí

Mótarfheithiclí

 

Ní gá do mhonaróirí an Aontais gluaisteáin a tháirgeadh a thuilleadh go sonrach do mhargadh na Cóiré Theas ná tástálacha costasacha a dhéanamh chun comhlíonadh na gcaighdeán sábháilteachta a léiriú.

Glacann an Chóiré Theas anois le caighdeáin idirnáisiúnta UNECE nó le caighdeáin AE mar chaighdeáin atá coibhéiseach le gach mórrialachán teicniúil de chuid na Cóiré Theas. Má chomhlíonann d’fheithiclí na caighdeáin sin, ní gá do tháirge aon cheanglais bhreise a chomhlíonadh maidir le heaspórtáil faoin gcomhaontú trádála idir an tAontas agus an Chóiré Theas.

Aithníonn an Chóiré Theas anois na tástálacha a dhéantar san Aontas. Aithneoidh an Chóiré Theas freisin Gléasanna Diagnóiseacha ar-Bord an Aontais a chloíonn le norm Euro 6 mar fheistí atá coibhéiseach le caighdeáin na Cóiré Theas.

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi chaighdeáin astaíochtaí anseo.

 

Is féidir teacht ar fhorálacha mionsonraithe maidir le mótarfheithiclí agus páirteanna a chumhdaítear leis an gcomhaontú faoi Iarscríbhinn 2-C Mótarfheithiclí agus Páirteanna agus na Foscríbhinní a ghabhann léi.

Ceimiceáin

Leis an gcomhaontú trádála caomhnaítear rialacha agus rialacháin an Aontais in earnáil na gceimiceán agus tugtar isteach comhar maidir le trédhearcacht rialála i réimsí amhail

 • Dea-Chleachtas Saotharlainne
 • córas cáilíochta rialuithe bainistíochta do shaotharlanna agus d’eagraíochtaí taighde maidir le tástálacha sábháilteachta neamhchliniciúla ceimiceacha (lena n-áirítear cógaisíocht)
 • Treoirlínte Tástála chun cur chuige níos comhchuibhithe a lorg i leith measúnú agus bainistiú ceimiceán

 

Is féidir leat léamh faoi na ceimiceáin a chumhdaítear leis an gcomhaontú anseo: Iarscríbhinn 2-E Ceimiceáin.

Teagmhálacha le haghaidh rialacha agus caighdeáin theicniúla sa Chóiré Theas

Socraíonn agus coimeádannGníomhaireacht na Cóiré um Theicneolaíocht agus Caighdeáin (KATS) caighdeáin na Cóiré Theas

 • a bhaineann le deimhnithe a bunaíodh, ar nós na Cóiré Deimhniúcháin (KC) marc
 • caighdeáin tomhais agus tagartha
 • Rialacháin theicniúla.

Leagann Clár Loingseoireachta na Cóiré agus an Aireacht Aigéin agus Iascaigh caighdeáin trealaimh mhuirí.

Sláinte an duine, sláinte ainmhithe agus sláinte plandaí — ceanglais SPS

Oibríonn an tAontas agus an Chóiré Theas i gcomhar le chéile maidir le limistéir atá saor ó ghalair a aithint chun intuarthacht a mhéadú duitse mar onnmhaireoir.

Tá an Aireacht Talmhaíochta, Bia agus Gnóthaí Tuaithe (MAFRA) freagrach as rialuithe tréidliachta

 • ainmhithe beo
 • táirgí ainmhithe

Is í an Ghníomhaireacht Choraintín Ainmhithe agus Plandaí an t-údarás ábhartha le haghaidh anailís riosca lotnaidí do phlandaí ainmnithe.

Soláthraíonn an Teach Imréitigh Bithshábháilteachta náisiúnta sa Chóiré Theas faisnéis agus saineolas ar orgánaigh ghéinmhodhnaithe agus feidhmíonn sé mar áit chun faisnéis den sórt sin a mhalartú.

Is í an Aireacht Gnóthaí Eachtracha an Pointe Teagmhála Oifigiúil le haghaidh fiosrúcháin maidir le

 • cosaint an dúlra
 • toirmisc nó srianta ar cheimiceáin thocsaineacha


Faigh na rialacha agus na riachtanais shonracha maidir le do tháirge i Mo Chúntóir Trádála.

Teagmhálacha do Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

Bacainní teicniúla ar thrádáil

Cé go bhfuil tábhacht ag baint le rialacha teicniúla, is féidir leo a bheith ina mbacainn ar thrádáil idirnáisiúnta agus, dá bhrí sin, d’fhéadfadh siad a bheith ina n-ualach mór duitse mar onnmhaireoir.

 • má cheapann tú go bhfuil tú os comhair bacainn trádála a slows do ghnó síos nó a chuireann cosc ort ó onnmhairiú, is féidir leat insint dúinn
 • tuairisc a thabhairt ar cad atá ag stopadh d’easpórtálacha chuig an gCóiré Theas trí úsáid a bhaint as an bhfoirm ar líne agus déanfaidh an tAontas anailís ar do chás agus déanfaidh sé beart iomchuí

Déan teagmháil linn 

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

Áirithítear leis an gcomhaontú nósanna imeachta custaim níos trédhearcaí agus níos simplithe chun trádáil a éascú agus chun costais do ghnólachtaí a laghdú.

Doiciméid

Déanann na treoracha céim-ar-chéim cur síos ar na cineálacha éagsúla doiciméad ba chóir duit a ullmhú le haghaidh imréiteach custam do tháirgí.

Ag brath ar do tháirge, d’fhéadfadh sé go dteastódh roinnt de na heilimintí thíos ó na húdaráis chustaim

 • dearbhú iontrála
 • dearbhú allmhairiúcháin custaim
 • dearbhú maidir le luach custaim
 • sonrasc tráchtála (faigh na ceanglais shonracha maidir lena fhoirm agus a inneachar i mo Chúntóir Trádála)
 • liosta Pacáil
 • ceadúnais allmhairiúcháin d’earraí áirithe
 • comhlíonann nadeimhnithe a thaispeánann do tháirge na rialacháin éigeantacha maidir le táirgí, amhail ceanglais sláinte agus sábháilteachta, lipéadú agus pacáistiú
 • cruthúnas tionscnaimh — dearbhú tionscnaimh
 • bille iompair aeir
 • Bille luchta

Ar mhaithe le tuilleadh cinnteachta, b’fhéidir gur mhaith leat iarratas a dhéanamh ar Fhaisnéis Cheangailteach Taraife, agus/nó ar Fhaisnéis Cheangailteach Tionscnaimh roimh ré.

 

Chun faisnéis mhionsonraithe a fháil faoi na doiciméid is gá duit a chur i láthair le haghaidh imréiteach custam do do tháirge, téigh go dtí Mo Chúntóir Trádála.

Nósanna imeachta maidir le tionscnamh a chruthú agus a fhíorú

Chun tuairisc a fháil ar conas tionscnamh do tháirgí a chruthú chun taraif fhabhrach a éileamh agus ar na rialacha a bhaineann le fíorú tionscnaimh ag údaráis chustaim, féach an roinn maidir le rialacha tionscnaimh thuas.

Chun faisnéis a fháil faoin nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú agus onnmhairiú i gcoitinne, tabhair cuairt ar AS an Chánachais agus an Aontais Chustaim.

Éascú trádála

Tá an tAontas Eorpach agus an Chóiré Theas tar éis teacht ar chomhaontú maidir leis an méid seo a leanas:

 • nósanna imeachta teorann a shimpliú agus a chuíchóiriú
 • ceanglais doiciméadachta agus sonraí a chomhchuibhiú
 • feabhas a chur ar shlándáil na gcoimeádán loingseoireachta agus lastais eile nuair
  • arna n-allmhairiú isteach
  • TRANS-loingsithe tríd
  • idirthuras sa Chóiré Theas nó i dtíortha AE

Bunaítear leis an gcomhaontú Coiste Custaim ar féidir leis aon difríochtaí maidir le cúrsaí custaim agus éascaithe trádála a phlé agus a réiteach, lena n-áirítear

 • rangú taraife
 • tionscnamh earraí
 • cúnamh riaracháin frithpháirteach in ábhair chustaim

 

Aimsigh na nósanna imeachta agus na doiciméid shonracha imréitigh custam do do tháirge i Mo Chúntóir Trádála.

Maoin Intleachtúil agus Tásca Geografacha

Leis an gcomhaontú saorthrádála idir an tAontas agus an Chóiré Theas, cuirtear chun cinn forfheidhmiú láidir ceart maoine intleachtúla ag údaráis chustaim agus comhlánaítear leis na híoschaighdeáin i gComhaontú EDT maidir le Gnéithe de Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil (TRIPS).

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi na buntáistí a bhaineann le cearta maoine intleachtúla anseo.

 • cosnaíonn an comhaontú saothar údair ar feadh 70 bliain tar éis bhás an údair
 • tá ceart breise ar luach saothair cothrom amháin ag taibheoirí agus táirgeoirí fónagram
 • is féidir le cuideachtaí cosaint paitinne a leathnú do chógais trí úsáid a bhaint as Deimhnithe Forlíontacha Cosanta
 • dírítear go háirithe ar earraí góchumtha

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoin gcaoi a gcosnaíonn an comhaontú saorthrádála idir an tAontas agus an Chóiré Theas do chearta maoine intleachtúla anseo.

Cuireann an Deasc Chabhrach Eorpach um CMI seirbhís líne chabhrach ar fáil chun tacaíocht dhíreach a fháil maidir le maoin intleachtúil.

Trádmharcanna

Tá rialacha soiléire sa chomhaontú trádála maidir le trádmharcanna a chlárú san Aontas agus sa Chóiré Theas. Tugann sé seo an deis duit cur i gcoinne clárú trádmhairc.

Tá bunachar sonraí leictreonach poiblí d’iarratais agus clárúcháin ar fáil duit chun trádmharcanna a sheiceáil. Sonraítear sa bhunachar sonraí freisin na cearta a thugtar do dhearaí cláraithe agus neamhchláraithe.

Sáruithe

Cad atá le déanamh má úsáidtear maoin intleachtúil gan chead?

Sonraítear sa chomhaontú trádála bearta forfheidhmiúcháin i gcás sáruithe ar CMInna amhail

 • imeachtaí sibhialta agus riaracháin
 • nósanna imeachta coiriúla
 • pionóis

Áirítear leis roinnt cosaintí níos láidre ar chóipcheart agus ar dhearaí agus forfheidhmítear cearta maoine intleachtúla bunaithe ar rialacha AE (comhlánú Chomhaontú TRIPS EDT)

Féadfaidh oifigigh chustaim idirghabháil a dhéanamh ag an teorainn má tá amhras orthu go bhfuil earraí a sháraíonn ceart maoine intleachtúla á n-allmhairiú nó á n-onnmhairiú.

Tásca Geografacha 

Leis an gcomhaontú trádála idir an tAontas agus an Chóiré Theas, cosnaítear Tásca Geografacha Eorpacha (TGanna) le haghaidh

 • fíonta agus biotáillí
 • táirgí talmhaíochta agus earraí bia

Chosain an tAontas tuairim is 160 GI a mheasann sé a bheith ar an gceann is tábhachtaí ó thaobh na tráchtála de.

Liostaítear sa chomhaontú na tásca geografacha a chumhdaítear in dhá cheangaltán.

Cumhdaítear fíonta agus biotáillí in Iarscríbhinn 10-B a ghabhann leis an gcomhaontú, agus áirítear leo, mar shampla:

Champagne, Grappa, Ribera del Duero, Ouzo agus Scotch nó Uisce Beatha Éireannach.

Cumhdaítear táirgí talmhaíochta agus earraí bia in Iarscríbhinn 10-A a ghabhann leis an gcomhaontú, agus áirítear na nithe seo a leanas iontu:

Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Roquefort, Guijuelo, Turrón de Alicante agus Bayerisches Bier.

 

Tá na Tásca Geografacha cosanta in aghaidh

 • cur síos nó cur i láthair táirge a thabharfadh le tuiscint go dtagann sé i limistéar geografach seachas an fíoráit tionscnaimh, ar bhealach míthreorach
 • úsáid a bhaint as tásc geografach le haghaidh táirge chomhchosúil nach de thionscnamh an táirge sin é, fiú má léirítear fíorthionscnamh na n-earraí nó má chuirtear nathanna amhail ‘cineál’, ‘stíl’ nó ‘aithris’ leo

Trádáil i Seirbhísí

Is féidir leat leas a bhaint as margadh seirbhísí níos oscailte Cóiré Theas faoin gcomhaontú trádála.

Clúdaíonn na rialacha

 • soláthar trasteorann seirbhísí 
 • bunú

Ciallaíonn sé sin gur féidir leat do sheirbhísí a sholáthar ó thír AE nó oifig, brainse nó fochuideachta a bhunú sa Chóiré Theas más fearr leat.

Baineann na tairbhí sin le cuideachtaí an Aontais i níos mó ná 100 earnáil seirbhísí, lena n-áirítear

Teileachumarsáid

 • Is féidir le hoibreoirí satailíte an Aontais (teileafón agus teilifís) oibriú go díreach thar theorainneacha isteach sa Chóiré Theas, gan dul i dteagmháil le hoibreoir de chuid na Cóiré Theas ná dul tríd an oibreoir sin

Seirbhísí comhshaoil

 • fuíolluisce neamhthionsclaíoch a chóireáil (seirbhísí séarachais).

Iompar

 • Is féidir le cuideachtaí loingseoireachta an Aontais seirbhísí loingseoireachta idirnáisiúnta a chur ar fáil sa Chóiré Theas agus caitear leo mar a chaitear le cuideachtaí na Cóiré Theas agus seirbhísí agus bonneagar calafoirt á n-úsáid acu
 • Is féidir le cuideachtaí Eorpacha réimse níos leithne seirbhísí cúnta muirí a chur ar fáil freisin
 • tá níos mó deiseanna ann le haghaidh seirbhísí cúnta aeriompair amhail láimhseáil ar an talamh

Tógáil

 • Níl cuideachtaí an Aontais faoi réir ceanglais éigeantacha fochonraitheoireachta a thuilleadh 

Airgeadais

 • Is féidir le cuideachtaí airgeadais an Aontais tuilleadh seirbhísí a chur ar fáil do mhargaí airgeadais na Cóiré Theas
 • Is féidir le cuideachtaí airgeadais an Aontais sonraí a aistriú gan bhac ó bhrainsí agus ó chleamhnaithe sa Chóiré Theas chuig a gceanncheathrú san Aontas

Postsheachadadh agus mearsheachadadh

 • Is féidir le cuideachtaí an Aontais seirbhísí mearsheachadta idirnáisiúnta a chur ar fáil sa Chóiré Theas

Seirbhísí gnó agus gairmiúla amhail seirbhísí dlí, cuntasaíochta, innealtóireachta agus ailtireachta

 • Is féidir le gnólachtaí dlí an Aontais oifigí a oscailt sa Chóiré Theas chun comhairle a chur ar chliaint eachtracha nó ar chliaint na Cóiré Theas maidir le dlí neamh-Theas na Cóiré
 • Is féidir le gnólachtaí dlí an Aontais comhpháirtíochtaí a dhéanamh le gnólachtaí na Cóiré Theas agus dlíodóirí ón gCóiré Theas a earcú chun seirbhísí ‘ildlínse’ a sholáthar
 • Is féidir le dlíodóirí an Aontais na teidil poist a úsáideann siad san Aontas a úsáid

Seirbhísí nach bhfuil cumhdaithe ag an gcomhaontú

 • seirbhísí closamhairc
 • muiriompar intíre
 • an chuid is mó d’aeriompar
 • seirbhísí arna soláthar i bhfeidhmiú údarás rialtais

Liosta de ghealltanais shonracha na Cóiré Theas chun a margadh seirbhísí a oscailt do chuideachtaí an Aontais.

Soláthar poiblí

Ar spéis leat conarthaí rialtais a thairiscint do sholáthairtí, do sheirbhísí nó d’oibreacha tógála sa Chóiré Theas?

Leis an gcomhaontú trádála idir an tAontas agus an Chóiré Theas, tugtar deiseanna níos fearr duit tairiscint a dhéanamh ar chonarthaí soláthair rialtais na Cóiré Theas.

Chomhaontaigh an Chóiré Theas agus an tAontas cheana féin tairiscint ar chonarthaí soláthair phoiblí a oscailt do chuideachtaí eachtracha faoi Chomhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála maidir le Soláthar Rialtais (GPA).

Leis an gcomhaontú trádála idir an tAontas agus an Chóiré Theas, leathnaítear na conarthaí ar féidir leat dul san iomaíocht leo. Sa Chóiré Theas, is féidir le gnólachtaí an Aontais tairiscint a dhéanamh anois ar chonarthaí ‘aistrithe tógála’ (BOT) (seirbhísí lamháltais). Más soláthraí tógála agus seirbhíse de chuid an Aontais Eorpaigh é do ghnólacht, is féidir leat dul san iomaíocht le haghaidh mórthionscadail bhonneagair sa Chóiré Theas, cuir i gcás tógáil agus mórbhealaí oibriúcháin.

Teagmhálacha le haghaidh soláthar poiblí

Infheistíocht

Cumhdaíonn an comhaontú infheistíocht i seirbhísí agus i ngníomhaíochtaí eacnamaíocha eile araon, lena n-áirítear

 • talmhaíocht
 • foraoiseacht
 • mianadóireacht
 • déantúsaíocht
 • fuinneamh

Dlíthe na hiomaíochta

Chomhaontaigh an tAontas agus an Chóiré Theas dlíthe láidre iomaíochta a fhorfheidhmiú.

Déileálann an comhaontú go héifeachtach le cleachtais ghnó éagóracha agus fhrithiomaíocha, lena n-áirítear

 • cairtéil
 • iompar mí-úsáideach ag cuideachtaí a bhfuil ceannasacht acu sa mhargadh
 • cumaisc agus éadálacha frithiomaíocha

Áirithítear leis an gcomhaontú go mbeidh feidhm ag rialacha iomaíochta freisin maidir le cuideachtaí nó fiontair atá faoi rialú an stáit agus toirmisctear cineálacha áirithe fóirdheontas a mheastar a bheith díobhálach go háirithe don iomaíocht

 • fóirdheontais lena gcumhdaítear fiacha fiontair gan aon teorainn ná fad ama
 • fóirdheontais d’fhiontair a bhfuil ag cliseadh orthu, gan plean inchreidte athstruchtúraithe chun inmharthanacht fhadtéarmach a thabhairt ar ais dóibh gan a bheith ag brath níos mó ar thacaíocht stáit

Ina theannta sin, ceanglaítear leis an gcomhaontú trádála go mbeidh fóirdheontais trédhearcach. Má úsáideann an tAontas nó an Chóiré Theas aon fhóirdheontais, ní mór dóibh méid iomlán, cineál agus soláthar na bhfóirdheontas a thuairisciú gach bliain.

Tá feidhm ag na rialacha fóirdheontais seo maidir le gach táirge, seachas talmhaíocht agus iascach.

Trádáil agus Forbairt Inbhuanaithe

Tháinig an tAontas agus an Chóiré Theas ar chomhaontú maidir le hardchaighdeáin saothair agus chomhshaoil lena gcosnaítear oibrithe agus an comhshaol. Bunaítear sásraí leis an gcomhaontú chun a chinntiú go gcomhlíonfar na gealltanais sin, lena n-áirítear trí pháirt a thabhairt don tsochaí shibhialta.

Lucht saothair

Comhshaol

Chomhaontaigh an tAontas agus an Chóiré Theas sásraí láidre faireacháin lena n-áirítear grinnscrúdú poiblí. Ciallaíonn sé sin go bhfuil tuilleadh eolais agat agus go bhfuil áiteanna ann chun ábhair imní a chur in iúl maidir le saincheisteanna saothair agus comhshaoil a théann i bhfeidhm ar do ghnó sa Chóiré Theas.

Naisc, teagmhálacha agus doiciméid

Gníomhaireachtaí custaim, ionadaithe rialtais, comhlachais tráchtála agus comhlachais ghnó

Teagmhálacha do Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

Teagmhálacha le haghaidh soláthar poiblí

Gníomhaireachtaí custaim, ionadaithe rialtais, comhlachais tráchtála agus comhlachais ghnó

Seirbhís Custaim na Cóiré

Foirgneamh Seirbhíse Custaim na Cóiré 1, Coimpléasc an Rialtais-Daejeon, 189 Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, 35208, KOREA

Gréasáin: https://www.customs.go.kr/kcs/main.do

An Eagraíocht Dhomhanda Chustaim

Gréasáin: http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco.aspx

Toscaireacht an Aontais Eorpaigh chuig Poblacht na Cóiré

Toscaireacht an Aontais Eorpaigh chuig Poblacht na Cóiré 11d Urlár, Cearnóg Súl, 416 Hangang-daero, Jung-gu Seoul, 04637, KOREA

Teil.: + 82 23704 1700

Ríomhphost: Delegation-rep-of-Korea@eeas.europa.eu

Ambasáid Phoblacht na Cóiré chuig Ríocht na Beilge agus chuig an Aontas Eorpach

Ambasáid Phoblacht na Cóiré chuig Ríocht na Beilge agus chuig an Aontas Eorpach Chaussee de la Hulpe 173-175, 1170 An Bhruiséil (Watermael-Boitsfort), BELGIUM

Teil.: + 32 2675 5777

Facs: + 32 2675 5221/+ 32 2662 2305

Ríomhphost: eukorea@mofa.go.kr

Comhlachas Trádála Idirnáisiúnta na Cóiré (KITA)

Úsáid tírdhreach: coimeádán, flowerbed, teorann, gairdín carraig

Teil.: + 82 1566 5114

Gníomhaireacht um Chur Chun Cinn Trádála-Infheistíocht na Cóiré (KOTRA)

KOTRA (06792) 13, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KOREA

Teil.: + 82 1600 7119

Ceannaigh KOREA

Teil.: + 82 23460 7432

Facs: + 82 23460 7958

Ríomhphost: buykorea@kotra.or.kr

EU4Business

EU4Business Rúnaíocht De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem BELGIUM Teil: + 32 2749 1851 Ríomhphost: secretariat@eu4business.eu

Banc na Cóiré

67, Sejong-daero Jung-gu, Seoul, 04514, KOREA

Teil.: + 82 2759 4114

Gréasáin: https://www.bok.or.kr/eng/main/contents.do?menuNo=400239

Teagmhálacha do Riachtanais Sláintíochta/Fíteashláintíochta (SPS)

An Aireacht Talmhaíochta, Bia agus Gnóthaí Tuaithe (MAFRA)

An Aireacht Talmhaíochta, Bia agus Gnóthaí Tuaithe (MAFRA) Coimpléasc Rialtais Sejong 94, Dasom 2-ro KR-339012 Sejong City, KOREA

Teil.: + 82 2 61969110

Facs: + 82 44 8680846

An Ghníomhaireacht um Choraintín Ainmhithe agus Plandaí (QIA)

Gníomhaireacht Quarantine Ainmhithe agus Plandaí (QIA) 177, Hyeoksin 8-ro Gyeongsangbuk-do KR-39660 Gimcheon-si, KOREA

Teil.: + 82 54 9121000, + 82 54 9120605, + 82 54 9120627

Facs: + 82 54 9120635

An Aireacht um Shábháilteacht Bia agus Drugaí (MFDS)

Aireacht Bia agus Sábháilteachta Drugaí 187, Osongsaengmyeong 2-ro Osong-eup Heungdeok-gu Cheongju-si Chungcheongbuk-do, KOREA [28159]

Teil.: + 82-43-719-1564

Institiúid Taighde na Cóiré um Eolaíocht Bhitheolaíoch agus um Biteicneolaíocht (KRIBB)

Institiúid Taighde Chóiré na Bitheolaíochta agus na Biteicneolaíochta (KRIBB) 125 Gwahangno Yuseong-gu KR-34141 Daejeon, KOREA

Teil: + 82 42 8798300

Facs: + 82 42 8798309

Pointe Teagmhála Oifigiúil (OCP) le haghaidh ceimiceáin thocsaineacha

An Aireacht Gnóthaí Eachtracha 60, Sajik-ro 8-gil Jongno-gu KR-03172 Seoul, KOREA

Teil: + 82 2 21002114, + 82 2 21007794

Facs: + 82 2 21007999, + 82 2 21008470

Teagmhálacha le haghaidh soláthar poiblí

Seirbhís Soláthair Phoiblí (PPS)

Ceanncheathrú PPS; Foirgneamh Daejeon Coimpléasc an Rialtais 3, 189, Cheongsa-ro Seo-gu, Daejeon, KOREA

Teil: + 82 7005 67470 Facs: + 82 505 480 1211

Ríomhphost: ppskorea@korea.kr

An Chóiré Córas Ríomhsholáthair Ar Líne (KONEPS)

Gréasáin: https://www.pps.go.kr/eng/index.do

Tuilleadh nascanna

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa