Stroje a technické výrobky

Táto stránka slúži len ako referenčný dokument pre požiadavky na výrobky platné v celej EÚ. Dodatočné požiadavky sa môžu uplatňovať v závislosti od cieľovej krajiny EÚ. Podrobné informácie nájdete v My Trade Assistant ( Môj obchodný asistent).

Upozorňujeme, že na tejto stránke je všeobecný opis každej položky uvedený vo všetkých jazykoch EÚ. Podrobnosti sú však k dispozícii len v angličtine.

Technická harmonizácia

Cieľom technickej harmonizácie v rámci Európskej únie (EÚ) je harmonizácia základných požiadaviek, ktoré musia výrobky spĺňať pri uvádzaní na trh, a to uplatňovaním vzorca „všeobecný odkaz na normy“ a zásady vzájomného uznávania s cieľom odstrániť technické prekážky voľného pohybu tovaru. Takéto technické špecifikácie sa líšia v závislosti od kategórie posudzovaných výrobkov.

 

Technické normy pre zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (ATEX)

Všetky zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére musia pred uvedením na trh EÚ spĺňať normalizačné mandáty a harmonizované technické špecifikácie.

 

Technické špecifikácie pre stavebné výrobky

Každý výrobok alebo súprava, ktorá sa vyrába a uvádza na trh na účely zabudovania do stavieb, musí pred uvedením na trh EÚ spĺňať normalizačné mandáty a harmonizované technické špecifikácie.

 

Technické normy pre hračky

Hračky dovážané do EÚ musia spĺňať osobitné bezpečnostné požiadavky, ktoré sú špecifické pre určenú vekovú skupinu, ako aj požiadavky na vysledovateľnosť.

 

Technické normy pre výbušniny na civilné použitie

Výbušniny dovážané do EÚ, ktoré sú určené na civilné použitie, podliehajú smernici EÚ na základe odporúčania OSN o preprave nebezpečného tovaru.

 

Technické normy pre pyrotechnické výrobky

Tieto technické normy sa vyžadujú len v prípade scénickej pyrotechniky (konštruovanej na použitie vo vnútri alebo vonku vrátane filmovej a televíznej produkcie alebo na podobné účely), zábavnej pyrotechniky a iných pyrotechnických výrobkov na technické účely.

 

Stroje

 

Technické normy pre výťahy

Výťahy určené na trvalú inštaláciu v budovách musia spĺňať zdravotné a bezpečnostné požiadavky týkajúce sa kapacitných limitov, požiarnej bezpečnosti a údržby pred uvedením na trh EÚ.

 

Technické normy pre strojové zariadenia a bezpečnostné komponenty

Dizajn a konštrukcia strojových zariadení musia spĺňať povinné základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, aby mohli byť uvedené na trh EÚ.

 

Technické normy pre osobné ochranné prostriedky

Osobné ochranné prostriedky uvádzané na trh EÚ musia spĺňať požiadavky týkajúce sa návrhu, výroby, materiálov, skúšok, návodov, informácií, ktoré má dodať výrobca, a iné aspekty.

 

Technické normy pre vonkajšie zariadenia prispievajúce k emisii environmentálneho hluku

Zariadenia používané vo voľnom priestranstve uvádzané na trh EÚ musia spĺňať požiadavky týkajúce sa emisií hluku v životnom prostredí.

 

Tlakové zariadenia

 

Technické normy pre tlakové zariadenia

Tlakové nádoby, potrubia, bezpečnostné príslušenstvo a tlakové príslušenstvo uvádzané na trh EÚ musia spĺňať určité požiadavky na konštrukciu, výrobu a posudzovanie zhody. Vzťahuje sa to len na zariadenia s maximálnym prípustným tlakom vyšším ako 0,5 baru.

 

Technické normy pre jednoduché tlakové nádoby

Jednoduché zvárané tlakové nádoby uvádzané na trh EÚ podliehajú splneniu povinných základných bezpečnostných požiadaviek. Vzťahuje sa to len na zvárané nádoby vystavené tlaku väčšiemu ako 0,5 baru určené na vzduch alebo dusík, ktoré nie sú určené na vypaľovanie.

 

Zdravotnícke pomôcky

Uvádzanie zdravotníckych pomôcok na trh EÚ podlieha splneniu základných požiadaviek s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pacientov, používateľov a tretích strán a dosiahnuť určenú úroveň výkonu.

 

Technické normy pre zdravotnícke pomôcky

 

Technické normy pre diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro

 

Technické normy pre aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky

 

Elektrické a elektronické zariadenia a plynové spotrebiče

 

Technické normy pre elektromagnetickú kompatibilitu

Každý elektrický a elektronický prístroj podlieha splneniu povinných základných požiadaviek stanovených v smernici o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) s cieľom zabezpečiť, aby ich výkon bol chránený pred elektromagnetickým rušením.

 

Požiadavky na ekodizajn terciárnych osvetľovacích zariadení

Žiarivky bez zabudovaného predradníka, výbojok s vysokou svietivosťou, predradníkov a svietidiel, ktoré sú schopné ovládať takéto svetelné zdroje, sa môžu uvádzať na trh EÚ len vtedy, ak spĺňajú určité požiadavky na ekodizajn.

 

Technické normy pre domáce plynové spotrebiče

Domáce plynové spotrebiče (vrátane vynútených horákov na sucho) uvádzané na trh v EÚ musia spĺňať povinné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti týkajúce sa okrem iného vznietenia, trvanlivosti a spotreby energie.

 

Technické normy pre nízkonapäťové elektrické zariadenia

Nízkonapäťové elektrické zariadenia podliehajú súladu s povinnými základnými požiadavkami s cieľom zabezpečiť zdravie a bezpečnosť osôb, domácich zvierat a majetku.

 

Technické normy pre rádiové zariadenia

Rádiové zariadenia podliehajú súladu s povinnými základnými požiadavkami. Príkladmi dotknutých výrobkov sú: webové zariadenia, domáce monitorovacie zdravotnícke zariadenia, navigačné alebo sledovacie systémy, mobilné telefóny.

 

Doprava

 

Technické normy pre motorové vozidlá

Určité kategórie motorových vozidiel musia spĺňať harmonizované technické požiadavky stanovené právnymi predpismi EÚ pre osobné automobily, motocykle a traktory, ako aj ich prípojné vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky.

 

Technické normy pre lanovkové dráhy na prepravu cestujúcich

Lanovkové zariadenia určené na prepravu osôb musia spĺňať určité základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia. Vzťahujú sa najmä na pozemné železnice alebo iné vozidlá, v ktorých je trakcia zabezpečovaná jedným alebo viacerými káblami, lanovými autami zdvihnutými a/alebo posuvnými nosnými káblami vrátane gondola, sedačkových výťahov a závesov.

 

Technické normy pre rekreačné plavidlá

Rekreačné plavidlá (vrátane osobných vodných plavidiel) musia dodržiavať harmonizované normy a posudzovanie zhody.

 

Technické normy pre rybárske plavidlá

Rybárske plavidlá s dĺžkou 24 metrov a viac musia spĺňať bezpečnostné požiadavky a osvedčenia o zhode, ako sa uvádza v pravidlách EÚ.

 

Technické normy pre vybavenie námorných lodí

Vybavenie námorných lodí musí spĺňať určité požiadavky a ustanovenia. Vzťahujú sa na tieto zariadenia: záchranné prostriedky, predchádzanie znečisťovaniu mora, protipožiarne vybavenie, navigačné vybavenie a rádiokomunikačné vybavenie.

 

Technické normy pre osobné lode

Pre nové a existujúce osobné lode s dĺžkou 24 metrov a viac a pre vysokorýchlostné osobné plavidlá vykonávajúce vnútroštátnu plavbu v rámci členského štátu EÚ sa vyžadujú bezpečnostné požiadavky a príslušné osvedčenia.

 

Technické normy pre civilné lietadlá

Dovoz civilných lietadiel (vrátane ich častí) musí spĺňať požiadavky EÚ týkajúce sa letovej spôsobilosti, integrity, prevádzky a organizačnej štruktúry výrobku.

 

Technické normy pre komponenty železničného systému

Štrukturálne a prevádzkové aspekty železničnej dopravy podliehajú smernici EÚ.

 

Metrológia

 

Technické normy pre váhy s automatickou činnosťou

Váhy s automatickou činnosťou musia spĺňať základné požiadavky stanovené v osobitnej smernici. Váhy s automatickou činnosťou sú definované ako váhy určené na určenie hmotnosti tela použitím pôsobenia gravitácie na toto teleso bez zásahu obsluhy.

 

Technické normy pre dĺžkové dĺžkové miery

Dĺžkové miery musia spĺňať požiadavky týkajúce sa materiálov, označení, referenčných podmienok a maximálnych možných chýb.

 

Technické normy pre meradlá

Meradlá podliehajú súladu so základnými požiadavkami stanovenými v osobitnej smernici. Toto sa vzťahuje na: vodomery, plynomery a prepočítavače objemu, merače aktívnej elektrickej energie, merače tepelnej energie, meracie zostavy na kontinuálne a dynamické meranie množstva kvapalín okrem vody a taxametre

 

Technické normy pre váhy s neautomatickou činnosťou

Váhy s neautomatickou činnosťou musia spĺňať základné požiadavky stanovené v osobitnej smernici. Váhy s neautomatickou činnosťou sú definované ako váhy, ktoré si vyžadujú zásah obsluhy počas váženia.

 

Ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu

EÚ vytvorila rámec, podľa ktorého výrobcovia výrobkov využívajúcich energiu musia v štádiu návrhu znížiť spotrebu energie a iné negatívne vplyvy na životné prostredie, ku ktorým dochádza počas životného cyklu výrobku. Informácie týkajúce sa environmentálnych vlastností výrobku a jeho energetickej účinnosti musia byť viditeľné, ak je to možné, aj na samotnom výrobku, čo umožní spotrebiteľom porovnať ich pred nákupom.

 

Požiadavky na ekodizajn určitých výrobkov na ohrievanie a chladenie vzduchu

 

Požiadavky na ekodizajn bezupchávkových obehových čerpadiel

 

Požiadavky na ekodizajn ventilátorov

 

Požiadavky na ekodizajn vodných čerpadiel

 

Požiadavky na ekodizajn pre nesmerové svietidlá pre domácnosť

 

Požiadavky na ekodizajn serverov a dátových úložísk

 

Požiadavky na ekodizajn externých zdrojov napájania

 

Požiadavky na ekodizajn elektromotorov

 

Požiadavky na ekodizajn jednoduchých set-top boxov

 

Požiadavky na ekodizajn smerových svetelných zdrojov, svetelných zdrojov LED a súvisiaceho vybavenia

 

Požiadavky na ekodizajn výkonových transformátorov

 

Požiadavky na ekodizajn počítačov a počítačových serverov

 

Požiadavky na ekodizajn terciárnych osvetľovacích zariadení

 

Požiadavky na ekodizajn pre režim pohotovosti a vypnutia a pre režim pohotovosti pri zapojení v sieti, pre spotrebu elektrickej energie elektrických a elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení

 

Energeticky účinných výrobkoch

Okrem povinností vyplývajúcich zo smernice EÚ o ekodizajne týkajúcich sa zníženia spotreby energie a iných negatívnych vplyvov na životné prostredie pri výrobe výrobkov využívajúcich energiu sa v smernici EÚ o energetickom označovaní stanovuje rámec pre označovanie a informovanie spotrebiteľov o spotrebe energie energeticky významných výrobkov. Cieľom je umožniť spotrebiteľom prijímať informované rozhodnutia o nákupe na základe spotreby energie a nabádať výrobcov, aby navrhovali účinnejšie výrobky na uspokojenie dopytu spotrebiteľov. Nasledujúci zoznam požiadaviek sa vzťahuje na ustanovenia oboch smerníc pre určité výrobky využívajúce energiu:

 

Požiadavky na energetickú účinnosť klimatizátorov a pohodových ventilátorov

 

Požiadavky na energetickú účinnosť kotlov na tuhé palivo

 

Požiadavky na energetickú účinnosť bubnových sušičiek pre domácnosť

 

Požiadavky na energetickú účinnosť práčok pre domácnosť

 

Požiadavky na energetickú účinnosť chladiacich spotrebičov pre domácnosť

 

Požiadavky na energetickú účinnosť domácich spotrebičov na varenie

 

Požiadavky na energetickú účinnosť vysávačov

 

Požiadavky na energetickú účinnosť vetracích jednotiek

 

Požiadavky na energetickú účinnosť tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru a kombinovaných tepelných zdrojov

 

Požiadavky na energetickú účinnosť lokálnych ohrievačov priestoru

 

Požiadavky na energetickú účinnosť ohrievačov vody a zásobníkov teplej vody

 

Požiadavky na energetickú účinnosť profesionálnych chladiacich zariadení

 

Požiadavky na energetickú účinnosť televízorov

 

Požiadavky na energetickú účinnosť umývačiek riadu pre domácnosť

 
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy