Stroje a technické výrobky

Táto stránka slúži ako referenčný dokument len pre požiadavky na výrobky platné v celej EÚ. V závislosti od cieľovej krajiny EÚ sa môžu uplatňovať dodatočné požiadavky. Podrobné informácie nájdete v časti Môj obchodný asistent.

Upozorňujeme, že na tejto stránke je všeobecný opis každej položky uvedený vo všetkých jazykoch EÚ. Podrobnosti sú však k dispozícii len v angličtine.

Technická harmonizácia

Cieľom technickej harmonizácie v rámci Európskej únie (EÚ) je harmonizácia základných požiadaviek, ktoré musia výrobky spĺňať pri ich uvádzaní na trh, a to uplatňovaním vzorca „všeobecného odkazu na normy“ a zásady vzájomného uznávania s cieľom odstrániť technické prekážky voľného pohybu tovaru. Takéto technické špecifikácie sa líšia v závislosti od kategórie posudzovaných výrobkov.

 

Technické normy pre zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (ATEX)

Všetky zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére musia pred uvedením na trh EÚ spĺňať normalizačné mandáty a harmonizované technické špecifikácie.

 

Technické špecifikácie pre stavebné výrobky

Každý výrobok alebo súprava, ktorý sa vyrába a uvádza na trh na účely zabudovania do stavieb, musí pred uvedením na trh EÚ spĺňať normalizačné mandáty a harmonizované technické špecifikácie.

 

Technické normy pre hračky

Hračky dovážané do EÚ musia spĺňať osobitné bezpečnostné požiadavky, ktoré sú špecifické pre zamýšľanú vekovú skupinu, ako aj požiadavky na vysledovateľnosť.

 

Technické normy pre výbušniny na civilné použitie

Výbušniny dovážané do EÚ, ktoré sú určené na civilné použitie, podliehajú smernici EÚ založenej na odporúčaní OSN o preprave nebezpečného tovaru.

 

Technické normy pre pyrotechnické výrobky

Tieto technické normy sa vyžadujú len pre divadelné pyrotechnické výrobky (určené na použitie v interiéri alebo vonku vrátane filmovej a televíznej produkcie alebo na podobné použitie), zábavnej pyrotechniky a iných pyrotechnických výrobkov na technické účely.

 

Obrobené

 

Technické normy pre výťahy

Výťahy, ktoré sa majú natrvalo inštalovať v budovách, musia pred uvedením na trh EÚ spĺňať zdravotné a bezpečnostné požiadavky súvisiace s kapacitnými limitmi, požiarnou bezpečnosťou a údržbou.

 

Technické normy pre strojové zariadenia a bezpečnostné komponenty

Návrh a konštrukcia strojových zariadení musia spĺňať povinné základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, aby mohli byť uvedené na trh EÚ.

 

Technické normy pre osobné ochranné prostriedky

Osobné ochranné prostriedky uvádzané na trh EÚ musia spĺňať požiadavky týkajúce sa návrhu, výroby, materiálov, skúšok, pokynov, informácií, ktoré má dodať výrobca, a iných aspektov.

 

Technické normy pre zariadenia vo voľnom priestranstve prispievajúce k emisiám environmentálneho hluku

Zariadenia používané vo voľnom priestranstve uvedené na trh EÚ musia spĺňať požiadavky týkajúce sa emisií hluku v životnom prostredí.

 

Tlakové zariadenie

 

Technické normy pre tlakové zariadenia

Tlakové nádoby, potrubia, bezpečnostné príslušenstvo a tlakové príslušenstvo uvádzané na trh EÚ musia spĺňať určité požiadavky na návrh, výrobu a posudzovanie zhody. Vzťahuje sa to len na zariadenia s maximálnym prípustným tlakom vyšším ako 0,5 baru.

 

Technické normy pre jednoduché tlakové nádoby

Jednoduché zvárané tlakové nádoby uvádzané na trh EÚ musia spĺňať povinné základné bezpečnostné požiadavky. Platí to len pre zvárané nádoby vystavené tlaku väčšiemu ako 0,5 baru, ktoré majú obsahovať vzduch alebo dusík a ktoré nie sú určené na vypálenie.

 

Zdravotnícke pomôcky

Uvádzanie zdravotníckych pomôcok na trh EÚ podlieha dodržiavaniu základných požiadaviek s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pacientov, používateľov a tretích strán a dosiahnuť zamýšľanú úroveň výkonu.

 

Technické normy pre zdravotnícke pomôcky

 

Technické normy pre diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro

 

Technické normy pre aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky

 

Elektrické a elektronické zariadenia a plynové spotrebiče

 

Technické normy pre elektromagnetickú kompatibilitu

Všetky elektrické a elektronické prístroje musia spĺňať povinné základné požiadavky stanovené v smernici o elektromagnetickej kompatibilite (EMC), aby sa zabezpečilo, že ich výkon je chránený pred elektromagnetickým rušením.

 

Požiadavky na ekodizajn terciárnych osvetľovacích zariadení

Žiarivky bez zabudovaného predradníka, výbojky s vysokou svietivosťou, predradníky a svietidlá, ktoré sú schopné ovládať takéto svetelné zdroje, sa môžu uvádzať na trh EÚ len vtedy, ak spĺňajú určité požiadavky na ekodizajn.

 

Technické normy pre domáce plynové spotrebiče

Plynové spotrebiče pre domácnosť (vrátane horákov s núteným suchom), ktoré sa uvádzajú na trh v EÚ, musia spĺňať okrem iného povinné zdravotné a bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vznietenia, trvanlivosti a spotreby energie.

 

Technické normy pre nízkonapäťové elektrické zariadenia

Nízkonapäťové elektrické zariadenia musia spĺňať povinné základné požiadavky s cieľom zabezpečiť zdravie a bezpečnosť osôb, domácich zvierat a majetku.

 

Technické normy pre rádiové zariadenia

Rádiové zariadenia podliehajú dodržiavaniu povinných základných požiadaviek. Príkladmi dotknutých výrobkov sú: webové zariadenia, domáce monitorovanie zdravotníckych pomôcok, navigačné alebo sledovacie systémy, mobilné telefóny.

 

Dopravné zariadenia

 

Technické normy pre motorové vozidlá

Určité kategórie motorových vozidiel musia spĺňať harmonizované technické požiadavky stanovené právnymi predpismi EÚ pre osobné automobily, motocykle a traktory, ako aj ich prípojné vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky.

 

Technické normy pre lanovky na prepravu cestujúcich

Lanovkové zariadenia určené na prepravu osôb musia spĺňať určité základné zdravotné a bezpečnostné požiadavky. Vzťahujú sa najmä na lanovkové dráhy alebo iné vozidlá, kde je trakcia zabezpečená jedným alebo viacerými káblami, lanové vozne zdvíhané a/alebo posunuté nosnými káblami vrátane gondolasov a sedačkových výťahov a vlečné výťahy.

 

Technické normy pre rekreačné plavidlá

Rekreačné plavidlá (vrátane osobných vodných plavidiel) musia dodržiavať harmonizované normy a posudzovanie zhody.

 

Technické normy pre rybárske plavidlá

Rybárske plavidlá s dĺžkou 24 metrov a viac musia spĺňať bezpečnostné požiadavky a osvedčenia o zhode stanovené v pravidlách EÚ.

 

Technické normy pre vybavenie námorných lodí

Vybavenie námorných lodí musí spĺňať určité požiadavky a ustanovenia. Vzťahujú sa na tieto zariadenia: záchranné prostriedky, predchádzanie znečisťovaniu morí, protipožiarne zariadenia, navigačné zariadenia a rádiokomunikačné zariadenia.

 

Technické normy pre osobné lode

Bezpečnostné požiadavky a príslušné osvedčenia sa vyžadujú pre nové a existujúce osobné lode s dĺžkou 24 metrov a viac a pre vysokorýchlostné osobné plavidlá vykonávajúce vnútroštátnu plavbu v rámci členského štátu EÚ.

 

Technické normy pre civilné lietadlá

Dovoz civilných lietadiel (vrátane ich častí) musí spĺňať požiadavky EÚ týkajúce sa letovej spôsobilosti, integrity, prevádzky a organizačnej štruktúry výrobku.

 

Technické normy pre komponenty systému železníc

Štrukturálne a prevádzkové aspekty železničnej dopravy podliehajú smernici EÚ.

 

Metrológia

 

Technické normy pre váhy s automatickou činnosťou

Váhy s automatickou činnosťou musia spĺňať základné požiadavky stanovené v osobitnej smernici. Váhy s automatickou činnosťou sú definované ako váhy určené na určenie hmotnosti tela použitím účinku gravitácie na toto tele bez zásahu obsluhy.

 

Technické normy pre hmotné dĺžkové miery

Dĺžkové miery musia spĺňať požiadavky, pokiaľ ide o ich materiály, označenia, referenčné podmienky a maximálne možné chyby.

 

Technické normy pre merače

Elektromery sú v súlade so základnými požiadavkami stanovenými v osobitnej smernici. Toto sa vzťahuje na: vodomery, plynomery a prepočítavače objemu, aktívne elektromery, merače tepla, meracie systémy na nepretržité a dynamické meranie množstva kvapalín iných ako voda a taxametre

 

Technické normy pre váhy s neautomatickou činnosťou

Váhy s neautomatickou činnosťou musia spĺňať základné požiadavky stanovené v osobitnej smernici. Váhy s neautomatickou činnosťou sú definované ako váhy vyžadujúce zásah operátora počas váženia.

 

Ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu

EÚ vytvorila rámec, podľa ktorého musia výrobcovia výrobkov využívajúcich energiu vo fáze navrhovania znížiť spotrebu energie a iné negatívne vplyvy na životné prostredie, ktoré sa vyskytujú počas životného cyklu výrobku. Informácie o environmentálnych vlastnostiach a energetickej účinnosti výrobku musia byť viditeľné, ak je to možné, aj na samotnom výrobku, čím sa spotrebiteľom umožní porovnanie pred nákupom.

 

Požiadavky na ekodizajn určitých výrobkov na ohrev a chladenie vzduchu

 

Požiadavky na ekodizajn bezupchávkových obehových čerpadiel

 

Požiadavky na ekodizajn ventilátorov

 

Požiadavky na ekodizajn vodných čerpadiel

 

Požiadavky na ekodizajn pre nesmerové svietidlá pre domácnosť

 

Požiadavky na ekodizajn serverov a dátových úložísk

 

Požiadavky na ekodizajn externých zdrojov napájania

 

Požiadavky na ekodizajn elektromotorov

 

Požiadavky na ekodizajn jednoduchých set-top boxov

 

Požiadavky na ekodizajn smerových svetelných zdrojov, svetelných zdrojov LED a súvisiaceho vybavenia

 

Požiadavky na ekodizajn výkonových transformátorov

 

Požiadavky na ekodizajn počítačov a počítačových serverov

 

Požiadavky na ekodizajn terciárnych osvetľovacích zariadení

 

Požiadavky na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení v režime pohotovosti a vo vypnutom stave a v režime pohotovosti pri zapojení v sieti

 

Energeticky účinné výrobky

Okrem povinností uložených v smernici EÚ o ekodizajne, ktoré sa týkajú znižovania spotreby energie a iných negatívnych vplyvov na životné prostredie pri výrobe výrobkov využívajúcich energiu, sa v smernici EÚ o energetickom označovaní stanovuje rámec pre označovanie a informovanie spotrebiteľov, pokiaľ ide o spotrebu energie energeticky významných výrobkov. Cieľom je umožniť spotrebiteľom prijímať informované rozhodnutia o nákupe na základe spotreby energie a povzbudiť výrobcov, aby navrhovali účinnejšie výrobky, ktoré by uspokojili dopyt spotrebiteľov. Nasledujúci zoznam požiadaviek zahŕňa ustanovenia oboch smerníc pre určité výrobky využívajúce energiu:

 

Požiadavky na energetickú účinnosť klimatizátorov a pohodových ventilátorov

 

Požiadavky na energetickú účinnosť kotlov na tuhé palivo

 

Požiadavky na energetickú účinnosť bubnových sušičiek pre domácnosť

 

Požiadavky na energetickú účinnosť práčok pre domácnosť

 

Požiadavky na energetickú účinnosť chladiacich spotrebičov pre domácnosť

 

Požiadavky na energetickú účinnosť domácich spotrebičov na varenie

 

Požiadavky na energetickú účinnosť vysávačov

 

Požiadavky na energetickú účinnosť vetracích jednotiek

 

Požiadavky na energetickú účinnosť tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru a kombinovaných tepelných zdrojov

 

Požiadavky na energetickú účinnosť lokálnych ohrievačov priestoru

 

Požiadavky na energetickú účinnosť ohrievačov vody a zásobníkov teplej vody

 

Požiadavky na energetickú účinnosť profesionálnych chladiacich zariadení

 

Požiadavky na energetickú účinnosť televízorov

 

Požiadavky na energetickú účinnosť umývačiek riadu pre domácnosť

 
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy