Tolerancia alebo de minimis

Ak nie je splnené pravidlo pôvodu pripisované vášmu výrobku (pozri dostatočne transformovanú časť tovaru (odkaz na časť), váš dovozný výrobok možno v niektorých prípadoch považovať za výrobok pochádzajúci z vašej partnerskej krajiny.

Tovar sa stále môže považovať za spĺňajúci platné pravidlo pôvodu, ak hodnota nepôvodných materiálov nepresahuje konkrétnu prahovú hodnotu stanovenú v každom súbore pravidiel pôvodu. Táto prahová hodnota je zvyčajne 10 % alebo 15 % ceny vášho tovaru zo závodu.

Ak je pravidlom uplatniteľným na váš tovar jedno z troch pravidiel opísaných v dostatočne transformovanej časti tovaru (odkaz na nový oddiel), tolerancia sa môže uplatniť takto:

  • ak sa používa pravidlo nomenklatúrneho zatriedenia, táto odchýlka umožňuje výrobcovi v partnerskej krajine použiť nepôvodné materiály, ktoré majú rovnaké colné položky ako konečný výrobok. Je to za predpokladu, že hodnota týchto materiálov nepresahuje prah tolerancie. Táto prahová hodnota je stanovená v príslušných pravidlách pôvodu.
  • ak sa použije výroba z určitých výrobkov, tolerancia umožňuje výrobcovi v partnerskej krajine použiť nepôvodné materiály, ktoré predstavujú neskoršiu fázu výroby, za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje prah tolerancie. Táto prahová hodnota je stanovená v príslušnom súbore pravidiel pôvodu.
  • ak sa použije pravidlo pridanej hodnoty, upozorňujeme, že nemôžete použiť toleranciu pre váš dovážaný výrobok ako prahovú hodnotu pre osobitné pravidlo pôvodu pripisované vášmu výrobku. V tomto prípade nemožno prekročiť maximálnu percentuálnu prahovú hodnotu.
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy