DHP – západná Afrika

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a západnou Afrikou uľahčuje ľuďom a podnikom z týchto dvoch regiónov navzájom investovať a obchodovať a stimulovať rozvoj v západnej Afrike. Zistite, ako môžu dohody o hospodárskom partnerstve (DHP) EÚ so 16 štátmi západnej Afriky byť prínosom pre váš obchod.

DHP medzi EÚ a západnou Afrikou sa zatiaľ neuplatňuje v žiadnej z krajín západnej Afriky – začne sa predbežne vykonávať po tom, ako ju podpíšu všetky západoafrické krajiny a dve tretiny západoafrických krajín ju ratifikujú.

Stručný prehľad

EÚ iniciovala dohodu o hospodárskom partnerstve so 16 štátmi západnej Afriky; hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) a Západoafrická hospodárska a menová únia (ZAHMÚ). Nigéria je jedinou krajinou v regióne, ktorá ešte nepodpísala DHP, a preto sa dohoda ešte neuplatňuje.

Dohoda o hospodárskom partnerstve (DHP) so západnou Afrikou sa vzťahuje na tovar a rozvojovú spoluprácu. Dohoda o hospodárskom partnerstve zahŕňa aj možnosť viesť v budúcnosti ďalšie rokovania o trvalo udržateľnom rozvoji, službách, investíciách a iných otázkach súvisiacich s obchodom.

Dohoda o hospodárskom partnerstve:

 • pomôcť západnej Afrike lepšie sa začleniť do globálneho obchodného systému a podporiť investície a hospodársky rast v regióne.
 • zvýšiť vývoz zo západnej Afriky do EÚ
 • stimulovať investície a prispievať k rozvoju výrobnej kapacity s pozitívnym vplyvom na zamestnanosť.

Až do prijatia úplnej regionálnej DHP so západnou Afrikou sa 3. septembra 2016 a 15. decembra 2016 začali predbežne vykonávať dohody o hospodárskom partnerstve s Pobrežím Slonoviny a Ghanou.

Asymetrické ustanovenia v prospech krajín západnej Afriky

DHP je v prospech západnej Afriky a zohľadňuje súčasné rozdiely v úrovni rozvoja medzi oboma regiónmi. Ustanovenia o asymetrii v prospech západoafrických krajín zahŕňajú vylúčenie citlivých výrobkov z liberalizácie, dlhé obdobia liberalizácie, flexibilné pravidlá pôvodu a osobitné záruky a opatrenia pre poľnohospodárstvo, potravinovú bezpečnosť a ochranu začínajúcich priemyselných odvetví.

 • Zatiaľ čo EÚ otvára svoj trh úplne od prvého dňa, západná Afrika odstráni dovozné clá len čiastočne počas 20-ročného prechodného obdobia. Okrem toho výrobcovia 25 % najcitlivejších výrobkov budú trvale chránení pred hospodárskou súťažou.

Sadzby

 • S výnimkou zbraní a munície udeľuje EÚ v rámci dočasnej DHP 100 % bezcolný a bezkvótový prístup pre všetok dovoz z Ghany a Pobrežia Slonoviny. To isté sa bude uplatňovať na všetky západoafrické výrobky od prvého dňa začatia uplatňovania regionálnej DHP so západnou Afrikou. Prístup na trh EÚ je trvalý, úplný a bezplatný pre všetky výrobky.
 • Západoafrické krajiny budú počas 20 rokov liberalizovať dovoz z EÚ. Podľa kategórií, ktoré už boli stanovené v Spoločnom vonkajšom sadzobníku ECOWAS (CET).
  • tovar skupiny A (základný sociálny tovar, základné potreby, základné komodity, investičný tovar a špecifické vstupy), v súčasnosti s nulovým alebo 5 % clom, sa bude liberalizovať 5 rokov po začatí uplatňovania DHP.
  • tovar skupiny B (najmä vstupy a medziprodukty), v súčasnosti s clom 0, 5 alebo 10 %, sa liberalizuje do 10 – 15 rokov od začatia uplatňovania DHP.
  • tovar skupiny C (niektorý tovar konečnej spotreby), ktorý má v súčasnosti 5, 10 alebo 20 % clo, sa liberalizuje do 10 – 20 rokov od začiatku uplatňovania DHP.
 • Značná časť colných položiek (25 %) bude úplne vylúčená z liberalizácie a bude naďalej podliehať bežnému clu. Patria sem citlivé produkty, ako sú poľnohospodárske/rybárske výrobky a citlivý tovar konečnej spotreby.
 • Ak dovoz niektorých tovarov z EÚ do krajín západnej Afriky náhle vzrastie, čím sa ohrozia miestne trhy, môžu sa zaviesť záruky, ako sú dovozné kvóty a clá.

 

Na vyhľadanie presných informácií o povinnostiach a tarifách pre váš konkrétny výrobok použite možnosť vyhľadávania Mojeho obchodného asistenta s prihliadnutím na krajinu jeho pôvodu a určenia. V prípade pochybností sa obráťte na svoje colné orgány.

 

Pravidlá o pôvode

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu sú k dispozícii nižšie.

Flexibilné pravidlá pôvodu umožňujú krajinám západnej Afriky DHP vyvážať výrobky so vstupmi z iných krajín, najmä v kľúčových odvetviach – poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo, textil a odevy. Napríklad textilný výrobok môže vstúpiť do EÚ bez cla, ak sa aspoň jedna etapa jeho výroby – napríklad tkanie alebo pletenie – uskutočnila v krajine DHP.

Tolerancia

Tolerancie zahrnuté do DHP so západnou Afrikou sú miernejšie ako zvyčajné tolerancie. Predstavujú 15 % ceny konečného výrobku zo závodu namiesto 10 % predpokladaných vo väčšine dohôd EÚ. V prípade textilu a odevov sa uplatňujú osobitné tolerancie.

Kumulácia

Ustanovenia DHP zahŕňajú tieto druhy kumulácie:

 • Dvojstranná kumulácia s EÚ
 • Diagonálna a úplná kumulácia so ZKÚ a krajinami AKT za určitých podmienok.
 • Kumulácia so susednými rozvojovými krajinami za určitých podmienok.

Priama doprava

Colným orgánom dovážajúcej krajiny sa musí predložiť dôkaz o priamej preprave.

Vrátenie cla

Náhradu možno požadovať za clo zaplatené za materiály, ktoré boli predtým dovezené na ďalšie spracovanie a potom vyvezené do krajiny, ktorá podpísala DHP s EÚ.

Podmienky na plavidlách

Ryby ulovené na šírom mori a vo výhradných hospodárskych zónach krajín DHP so západnou Afrikou možno považovať za ryby s pôvodom v krajine DHP len vtedy, ak ich ulovia plavidlá, ktoré spĺňajú určité kritériá. Tieto kritériá sa týkajú miesta registrácie plavidla, vlajky, pod ktorou „plavia“, a ich vlastníctva.

Neexistuje žiadna osobitná požiadavka týkajúca sa štátnej príslušnosti posádky, kapitánov alebo dôstojníkov. Tieto požiadavky, ktoré boli obsiahnuté v pôvodnej dohode z Cotonou, sa teraz odstránili, aby sa uľahčilo udeľovanie pôvodu rybám ulovenému krajinami DHP.

Špecifické pravidlá pôvodu pre výrobky

 

Na vyhľadanie pravidiel, ktoré sa vzťahujú na váš konkrétny výrobok, použite možnosť vyhľadávania Môj obchodný asistent.

Výnimky

Na žiadosť krajiny DHP by sa za osobitných podmienok mohla udeliť výnimka s cieľom umožniť uplatňovanie voľnejších pravidiel pôvodu na určité výrobky s pôvodom v konkrétnych krajinách.

Požiadaviek na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

 • Informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie.
 • Vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu, v databáze My Trade Assistance.

Sanitárne a fytosanitárne požiadavky

Dokumenty a postupy colného konania

 Dôkazy o pôvode

 • Ak sa chcete stať schváleným vývozcom, musíte byť schopný preukázať svojim colným orgánom status pôvodu vašich výrobkov, ako aj akékoľvek iné požiadavky, ktoré môžu uložiť.

Colné orgány môžu v prípade zneužitia odňať váš status schváleného vývozcu. Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch, obráťte sa na svoje colné orgány.

 • Na to, aby boli výrobky s pôvodom v krajinách západnej Afriky DHP oprávnené na preferenčné colné sadzby, musia byť sprevádzané dôkazom o pôvode. Dôkaz o pôvode zostáva v platnosti 10 mesiacov. Môže to byť buď:
  • sprievodné osvedčenie EUR.1 – vydané colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny. Vývozca (alebo splnomocnený zástupca), ktorý žiada o osvedčenie, musí byť pripravený na požiadanie predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov a musí spĺňať ostatné požiadavky protokolu o pravidlách pôvodu.
  • fakturačné vyhlásenie – vydané ktorýmkoľvek vývozcom, pre zásielky s hodnotou 6 000 EUR alebo menej, alebo schválenými vývozcami pre zásielky akejkoľvek hodnoty. Pri vypĺňaní fakturačného vyhlásenia by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov a spĺňať ostatné požiadavky Protokolu o pravidlách pôvodu.

Ďalšie dokumenty

 • Informácie o iných colných dokladoch a postupoch [link] potrebných na dovoz do Európskej únie.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Obchod so službami

Verejné obstarávanie

Kolektívneho

Iné

Súťaže

 • Od roku 2014 EÚ zastavila vývozné dotácie na všetky výrobky vyvážané do krajín DHP.
 • EÚ minimalizovala opatrenia s výrobou a narúšaním obchodu
 • Ak je miestny priemysel ohrozený prudkým nárastom dovozu z Európy, dohody o hospodárskom partnerstve umožňujú spustenie opatrení na ochranu priemyselných odvetví a začínajúcich priemyselných odvetví.

Udržateľného rozvoja

DHP so západnou Afrikou je výslovne založená na „základných a základných“ prvkochDohody z Cotonou, t. j. ľudských právach, demokratických zásadách, právnom štáte a dobrej správe vecí verejných. Dohoda teda obsahuje niektoré z najsilnejších formulácií týkajúcich sa práv a trvalo udržateľného rozvoja, ktoré sú k dispozícii v dohodách EÚ.

 • „Doložka o nevykonaní“ znamená, že „primerané opatrenia“ (stanovené v Dohode z Cotonou) sa môžu prijať, ak niektorá strana nesplní svoje záväzky týkajúce sa podstatných prvkov. To môže zahŕňať pozastavenie obchodných výhod.
 • Úlohou spoločných inštitúcií DHP je monitorovať a posudzovať vplyv vykonávania dohôd o hospodárskom partnerstve na udržateľný rozvoj zmluvných strán. V súlade s Dohodou z Cotonou má občianska spoločnosť a poslanci parlamentu jasnú úlohu.

Regionálne začlenenie

Dohoda o hospodárskom partnerstve so západnou Afrikou sa týka tak obchodu medzi západoafrickými krajinami, ako aj obchodu s EÚ. Ide o prvé hospodárske partnerstvo, ktoré spája nielen 16 krajín regiónu, ale aj ich dve regionálne organizácie: hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) a Západoafrická hospodárska a menová únia (UEMOA).

 • Západoafrická ponuka prístupu na trh EÚ je plne v súlade so spoločným vonkajším sadzobníkom ECOWAS (CET), ktorý tvorí základ colnej únie ECOWAS. Vykonávanie DHP a CET ECOWAS prebieha ruka v ruke a navzájom sa posilňujú.
 • Dohoda o hospodárskom partnerstve obsahuje dôležité ustanovenia na zjednodušenie a zefektívnenie colných postupov a predpokladá, že krajiny západnej Afriky si navzájom poskytnú aspoň rovnaké zaobchádzanie, aké poskytujú EÚ.

Posilnenie kapacít a technická pomoc

EÚ poskytuje technickú pomoc pre obchod. To pomáha krajinám prispôsobiť svoje colné postupy a znížiť administratívnu záťaž. Pre vás to znamená menej zrútenie pri styku s colnými orgánmi.

Napríklad EÚ poskytuje finančnú a technickú podporu s cieľom pomôcť západoafrickým poľnohospodárom splniť sanitárne a fytosanitárne normy EÚ. EÚ takisto často vysiela skupinu odborníkov z riaditeľstva pre audity a analýzy v oblasti zdravia a potravín, aby poskytla odporúčania o tom, ako riešiť problémy s vývozom.

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy