Prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu medzi EÚ a Ukrajinou

EÚ a Ukrajina predbežne vykonávajú dohodu o pridružení od novembra 2014. V rámci tejto dohody o pridružení sa od januára 2016 predbežne vykonáva prehĺbená a komplexná dohoda o voľnom obchode (DCFTA). Znižujú sa ním clá, ktorým čelia európske firmy pri vývoze na Ukrajinu. Dohoda uľahčuje obchod zefektívnením colných postupov a postupnou aproximáciou ukrajinských právnych predpisov, pravidiel a postupov vrátane noriem s právnymi predpismi, pravidlami a postupmi EÚ.

Dohoda v skratke

EÚ a Ukrajina predbežne vykonávajú prehĺbenú a komplexnú dohodu o voľnom obchode (DCFTA) od 1. januára 2016 ako súčasť širšej dohody o pridružení, ktorej ustanovenia o politike a spolupráci sa predbežne vykonávajú od novembra 2014. DCFTA otvára trhy s tovarom a službami na oboch stranách na základe predvídateľných a vymáhateľných obchodných pravidiel.

Úplné znenie dohody a jej prílohy

Aké sú prínosy pre váš podnik?

Dohoda o pridružení

 • uľahčuje a zvyšuje dostupnosť dovozu z Ukrajiny a vývozu na ňu pre podniky EÚ
 • prináša rôzne výhody pre váš podnik, ako napríklad odstránenie ciel, ako aj účinné a rýchle uľahčenie prepravy cez colné orgány na medzinárodných hraniciach.

 

EÚ je jedným z najväčších obchodných partnerov Ukrajiny, čo znamená, že existuje niekoľko príležitostí na dovoz a vývoz z EÚ na Ukrajinu a naopak. Kľúčovým vývozným tovarom sú suroviny ako železo, oceľ, banské výrobky, poľnohospodárske výrobky, stroje a chemické výrobky. Ukrajina v súčasnosti pracuje na zjednodušení politík v prospech malých podnikov pri obchodovaní s EÚ. Malé podniky môžu získať podporu aj z hlavnej iniciatívy EÚ pre MSP.

Tarify

Dohoda medzi EÚ a Ukrajinou zlepšuje konkurencieschopnosť európskych podnikov na ukrajinskom trhu a naopak. V prípade obchodu s tovarom dohoda vo všeobecnosti odstránila väčšinu ciel – EÚ: 98,1 % a Ukrajina: 99,1 %.

Priemyselné výrobky

Zatiaľ čo veľká časť ciel na priemyselné výrobky bola v čase nadobudnutia platnosti dohody odstránená, pre viaceré skupiny výrobkov boli dohodnuté prechodné obdobia.

Dohodou sa odstránilo 94,7 % colných položiek.

V prípade niekoľkých tovarov EÚ stále postupne odstraňuje clá s nasledujúcimi prechodnými obdobiami

 • nerastné suroviny – 2019
 • chemické látky – 2021
 • hnojivá – 2023
 • výrobky z dreva – 2021
 • obuv – 2021
 • predmety z medi – 2021
 • výrobky z hliníka – 2023
 • osobné automobily a väčšina motorových vozidiel – 2023
Ukrajina

Po nadobudnutí platnosti dohody by 49,2 % priemyselných výrobkov mohlo vstúpiť na Ukrajinu bez cla.

Podiel vývozu EÚ liberalizovaného Ukrajinou sa má do roku 2023 zvýšiť na 96 %. Toto ďalšie postupné odstraňovanie ciel sa týka týchto produktových položiek:

 • nerastné suroviny – 2023
 • organické chemikálie – 2019
 • hnojivá – 2019
 • pneumatiky z gumy – 2021
 • kožené výrobky – 2021
 • textílie, ako sú pokrývky hlavy – 2019

Ukrajinský sektor motorových vozidiel bude takisto využívať prechodné obdobie do roku 2026, čo je výsledok rokovaní dohodnutých v rámci WTO v roku 2008.

Poľnohospodárske výrobky

Dovozné clá na väčšinu poľnohospodárskych výrobkov dovážaných do EÚ sa v roku 2016 znížili na nulu. Colné kvóty sa uplatňujú na zvyšok poľnohospodárskeho tovaru, ktorý nie je liberalizovaný. Správa týchto kvót sa uskutočňuje buď podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie“, alebo prostredníctvom dovozných licencií. Zoznam všetkých colných kvót pre EÚ aj Ukrajinu sa nachádza v dodatku 1 a 2 k prílohe I-A.

Ukrajina

Takmer polovica ukrajinského poľnohospodárskeho tovaru bola liberalizovaná v čase nadobudnutia platnosti dohody, ale na malý počet tovaru sa vzťahuje prechodné obdobie do roku 2023.

Nie všetky dovozné clá Ukrajiny sa znížia na nulu

 • do roku 2026 bude 8,7 % agropotravinových ciel na tovar, ako sú mliečne výrobky, vajcia, cukor, živočíšne oleje a tuky, podliehať obmedzenému lineárnemu zníženiu o 20 – 60 % – potom sa bude uplatňovať zostatková colná sadzba.
 • na cukor, hydinové mäso a bravčové mäso sa budú uplatňovať colné kvóty – tovar dovezený v rámci uvedených množstiev je oslobodený od cla.

Dohoda medzi EÚ a Ukrajinou zakazuje používanie vývozných ciel oboma stranami. Ukrajinská vláda však súhlasila s postupným zrušením existujúcich vývozných ciel na určitý tovar do roku 2026 vrátane surovín pre hospodárske zvieratá a kože, semien niektorých druhov olejnatých plodín a typov kovov. Viac informácií o tejto otázke možno nájsť v prílohe I-C k dohode medzi EÚ a Ukrajinou.

Pre vývoz Ukrajiny do roku 2031 sa stanovuje osobitný mechanizmus ochranného opatrenia. To znamená, že Ukrajina môže uložiť prirážku na vývozné clo na niekoľko tovarov, ako sú surové kožené materiály, slnečnicové semená a druhy kovu, ocele a medi, ak počas ročného obdobia kumulatívny objem vývozu z Ukrajiny do EÚ prekročí spúšťaciu úroveň. Viac informácií o tejto otázke možno nájsť v prílohe I-D k dohode medzi EÚ a Ukrajinou.

 

Colnú sadzbu uplatniteľnú na váš výrobok nájdete v časti Môj obchodný asistent.

Pravidlá pôvodu

 

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, bude musieť spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent s cieľom posúdiť, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu sa nachádzajú v tomto oddiele.

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ tovaru, s ktorým sa obchoduje. Ak ste v tejto téme nový, v časti o tovare nájdete úvod k hlavným pojmom.

Pravidlá pôvodu

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu uplatniteľné podľa dohody o pridružení s Ukrajinou sú pravidlá dohovoru PEM ( Regionálny dohovor o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu) (Ú.v.EÚ L 54, 26.2.2013, s. 4). Požiadavky na pravidlá pôvodu podľa dohovoru PEM sú vymedzené v prílohe 2 k dodatku I k dohovoru PEM. Uvedené pravidlá sa revidujú a v polovici roka 2021 by sa mal uplatňovať nový súbor alternatívnych pravidiel pôvodu vrátane ustanovení o kumulácii, vrátení cla, tolerancii a pravidle nepozmeňovania (pozri ďalej), ktoré sa zmiernia.

Cieľom dohovoru PEM o pravidlách pôvodu je stanoviť spoločné pravidlá pôvodu a kumulácie medzi 25 zmluvnými stranami (EÚ, EZVO, krajiny Balkánu a partneri dohody o voľnom obchode v regióne južného a východného susedstva EÚ) a EÚ s cieľom uľahčiť obchod a integrovať dodávateľské reťazce v rámci zóny.

Zoznam zmluvných strán PEM

Podrobné informácie o paneuro-stredomorskom systéme sú k dispozícii v užívateľskej príručke.

Má môj výrobok pôvod v EÚ alebo na Ukrajine podľa dohovoru PEM?

Aby sa na váš výrobok mohla vzťahovať nižšia alebo nulová preferenčná sadzba podľa dohovoru PEM, musí mať pôvod v EÚ alebo na Ukrajine.

Výrobok „pôvodný“, ak je buď

 • úplne získané v EÚ alebo na Ukrajine, alebo
 • vyrobené v EÚ alebo na Ukrajine s použitím nepôvodných materiálov za predpokladu, že takéto materiály boli dostatočne opracované alebo spracované v súlade s osobitnými pravidlami pre výrobky stanovenými v prílohe II k dodatku I k dohovoru PEM.
  Pozri aj prílohu I „Úvodné poznámky“ k špecifickým pravidlám pôvodu pre výrobky. Pre určité výrobky existujú alternatívne špecifické pravidlá pre výrobky – pozri dodatok II.

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v tejto kapitole, ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy. Existujú aj určité dodatočné možnosti flexibility, ktoré vám pomôžu dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, napríklad toleranciu alebo kumuláciu.

 

Príklady hlavných druhov špecifických pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nesmie presiahnuť určitý percentuálny podiel jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodné materiály a konečný výrobok – napríklad výroba papiera (Harmonizovaný systém kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (Harmonizovaný systém kapitola 47)
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom a odevnom odvetví a v chemickom priemysle.

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržať špecifické pravidlá pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia
 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú podľa osobitného pravidla bežne zakázané, až do výšky 10 % ceny výrobku zo závodu.
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahu maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v špecifických pravidlách pre výrobky.
 • špecifické tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 HS, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 a 6 prílohy I „Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe II“.
Kumulácia

Dohovor PEM stanovuje dva spôsoby kumulácie pôvodu

 • dvojstranná kumulácia – materiály s pôvodom na Ukrajine sa môžu započítať ako materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku v EÚ.
 • diagonálna kumulácia – materiály s pôvodom v jednej zmluvnej strane dohovoru PEM sa môžu započítať ako materiály s pôvodom v inej zmluvnej strane pri posudzovaní toho, či konečný výrobok má pri vývoze do tretej zmluvnej strany v rámci paneuro-stredozemskej zóny výhody preferenčného prístupu – diagonálna kumulácia sa uplatňuje len vtedy, ak existuje obchodná dohoda medzi všetkými dotknutými zmluvnými stranami a tieto krajiny uplatňujú rovnaké pravidlá pôvodu.
  Kontrolujte „matricu“ (tabuľka obsahujúcu všetky platné dohody využívajúce dohovor PEM), v ktorej sa uvádzajú zmluvné strany, s ktorými Ukrajina môže uplatňovať diagonálnu kumuláciu (v apríli 2020 spoločnými partnermi EÚ a Ukrajiny oprávnenými na diagonálnu kumuláciu boli Island, Švajčiarsko (vrátane Lichtenštajnska) a Nórsko)

 

Ako diagonálna kumulácia funguje?

Diagonálna kumulácia prebieha medzi niekoľkými rôznymi krajinami, ktoré majú rovnaké pravidlá pôvodu a majú medzi sebou dohody o voľnom obchode. Je to vtedy, keď výrobca tovaru v ktorejkoľvek krajine môže dovážať materiály a používať ich tak, ako keby pochádzali z ich vlastnej krajiny. Napríklad podľa dohovoru PEM môže ukrajinský obchodník, ktorý na Ukrajine vytvára oblečenie na vývoz do Švajčiarska, použiť tkaniny s pôvodom v EÚ na výrobu odevu a môže ich považovať za výrobky s pôvodom na Ukrajine. Požiadavka dvojitej transformácie, t. j. výroba tkanín z (nepôvodnej) priadze a výroba odevov, bola splnená a odevy sa pri vývoze do Švajčiarska považujú za výrobky s pôvodom na Ukrajine, a preto budú mať voľný prístup na švajčiarsky trh.

Ďalšie vysvetlenia týkajúce sa kumulácie PEM možno nájsť tu.

Ďalšie požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v dohovore, ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy.

Pravidlo priamej prepravy

Výrobky s pôvodom sa musia prepravovať z EÚ na Ukrajinu (a naopak) alebo cez územia zmluvných strán, s ktorými sa dá uplatniť kumulácia, bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom, ako napríklad

 • vykládka
 • opätovné nabíjanie
 • akákoľvek iná operácia určená na konzervovanie výrobkov v dobrom stave

Dôkaz, že tieto podmienky boli splnené, sa predloží colným orgánom dovážajúcej krajiny predložením

 • jednotný prepravný doklad (napr. nákladný list), ktorý sa vzťahuje na prechod z vyvážajúcej krajiny cez tretiu krajinu, cez ktorú tovar prechádzal
 • osvedčenie vydané colnými orgánmi tretej krajiny, cez ktorú prepravujete tovar
 • ak to nie je možné, akékoľvek preukazné doklady

Vrátenie cla

Podľa dohovoru PEM v obchode medzi EÚ a Ukrajinou nie je možné získať náhradu za clá, ktoré boli predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčného cla.

Postupy týkajúcesa pôvodu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy pôvodu. Postupy sú stanovené v hlave V o dôkaze o pôvode a v hlave VI o dojednaniach o administratívnej spolupráci. Objasňujú napr. ako deklarovať pôvod výrobku, ako žiadať o preferencie alebo ako môžu colné orgány overiť pôvod výrobku.

Ako požiadať o preferenčnú sadzbu

Na to, aby dovozcovia mohli využívať preferenčnú sadzbu, musia poskytnúť dôkaz o pôvode.

Dôkazom o pôvode môže byť buď

Dôkaz o pôvode je platný 4 mesiace od dátumu vydania.

Sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED

 • sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny
 • Príloha III obsahuje vzor osvedčení EUR.1 a EUR-MED a inštrukcie na ich vyplnenie.
 • vývozca, ktorý žiada o osvedčenie, by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov.

Ďalšie vysvetlenia, kedy použiť osvedčenie EUR.1 alebo osvedčenie EUR-MED, sú uvedené na strane 72 príručky.

Vyhlásenie o pôvode alebo vyhlásenie o pôvode EUR-MED

Vývozcovia môžu sami vyhlásiť, že ich výrobok má pôvod v EÚ alebo zmluvnej strane dohovoru PEM, a to predložením vyhlásenia o pôvode. Vyhlásenie o pôvode môže vyhotoviť

 •  schválený vývozca
 • ktorýkoľvek vývozca, ak celková hodnota zásielky nepresahuje 6 000 EUR.
Ako vyhotovovať vyhlásenie o pôvode

Vývozca by mal na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade identifikujúcom výrobok uviesť, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (príloha IV):

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia... ) vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“

Ako vyhotoviť vyhlásenie o pôvode EUR-MED

V tomto prípade je vyhlásenie takéto (príloha IV)

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia...), vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.

kumulácia sa uplatnila s... (názov krajiny/krajín).

- Neuplatňuje sa kumulácia

Vyhlásenie o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ alebo úradných jazykoch v zóne PEM, ako sa uvádza v prílohe IV (vyhlásenie týkajúce sa kumulácie by malo byť vždy v angličtine).

Vyhlásenie o pôvode musíte podpísať ručne. Ak ste schválený vývozca, ste oslobodený od tejto požiadavky za predpokladu, že poskytnete colným orgánom písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré vás identifikuje.

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overovať, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodný alebo či spĺňa iné požiadavky súvisiace s pôvodom. Overovanie je založené na

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcich a vyvážajúcich strán
 • kontroly vykonávané miestnymi colnými orgánmi – návštevy vývozcu zo strany dovážajúcej zmluvnej strany nie sú povolené

Orgány vyvážajúcej strany vykonajú konečné určenie pôvodu a informujú orgány dovážajúcej strany o výsledkoch.

Požiadavky na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

V dohode medzi EÚ a Ukrajinou sa stanovuje harmonizácia právnych predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody medzi Ukrajinou a EÚ. Výrobcovia z Ukrajiny preto musia spĺňať len jeden súbor požiadaviek na to, aby sa ich výrobky mohli umiestniť na trhy EÚ aj Ukrajiny.

Aproximované predpisy Ukrajiny zahŕňajú

 • akreditácia výrobkov a ich uvádzanie na trh, v ktorých sa stanovujú moduly postupov posudzovania zhody
 • všeobecná bezpečnosť výrobkov, stanovenie kritérií toho, čo sa má brať do úvahy pri posudzovaní, či je výrobok bezpečný, a určenie, kedy zakázať výrobok, pretože predstavuje vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť

Zoznam všetkých 27 predpisov, ktoré sa vzťahujú na bezpečnostné požiadavky širokej škály výrobkov vrátane strojov, výťahov, hračiek, zdravotníckych pomôcok a jednoduchých tlakových nádob, sa nachádza v prílohe III k dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

Pokiaľ ide o normy, Ukrajina

 • prijíma medzinárodné a európske normy v súlade s najlepšími postupmi
 • zaviazané zrušiť akékoľvek protichodné vnútroštátne normy. Patria sem všetky protichodné normy GOST (Gosudarstvenny Standart), ktoré sa používajú v post-sovietskych štátoch.
Ako budem vedieť, že tovar, ktorý dovážam do EÚ, je v súlade s právnymi predpismi a normami EÚ?

Spolupráca zmluvných strán v oblasti dohľadu nad trhom a postupov posudzovania zhody znamená, že ak vyvážate do EÚ vysokorizikový tovar, ako sú tlakové nádoby, výťahy a určité strojové zariadenia, musíte posúdenie zhody vykonať len notifikovaným orgánom (laboratóriá alebo iné inšpekčné a certifikačné orgány akreditované ukrajinskou vládou).

Vyhľadanie zoznamu 114 ukrajinských orgánov poverených posudzovaním zhody výrobkov, z ktorých všetky boli akreditované Národnou akreditačnou agentúrou Ukrajiny

Ak chcete dovážať tovar z Ukrajiny do EÚ, budete musieť prejsť procesom preukazovania zhody prostredníctvom vyhlásenia o zhode EÚ podpísaného vaším výrobcom. Potom môže výrobca umiestniť označenie CE na svoje výrobky tam, kde sa to vyžaduje.

Podľa dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou sa uzatvorí Dohoda o zhode a posudzovaní a uznávaní priemyselných výrobkov (ACCA). Ide o typ dohody o vzájomnom uznávaní medzi EÚ a Ukrajinou. Podľa tejto dohody EÚ a Ukrajina umožnia, aby sa priemyselné výrobky uvedené v prílohách k dohode ACCA, ktoré spĺňajú požiadavky zhody, uvádzali na trh buď bez ďalšieho skúšania alebo bez postupov zhody.

Kontaktné údaje pre technické požiadavky

Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť – SPS

Bezpečnosť potravín, zdravie zvierat a rastlín

Aby ste mohli bezproblémovo vyvážať z Ukrajiny alebo dovážať do EÚ z Ukrajiny alebo naopak, medzi Ukrajinou a EÚ existujú určité pravidlá týkajúce sa zdravia rastlín a zvierat a bezpečnosti, ktoré by ste mali vedieť. Dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou sa harmonizovali mnohé sanitárne a fytosanitárne pravidlá a stranám sa zakázalo zavádzať neodôvodnené prekážky.

Pokiaľ ide o choroby zvierat alebo rastlín vrátane škodcov, existujú postupy na uznanie štatútu bez výskytu škodcov v daných regiónoch. Je to na obchodné účely a na oznamovanie rizík pre verejné zdravie, zdravie zvierat alebo rastlín. V prípade, že dovážajúca krajina musí prijať opatrenia na kontrolu vážneho zdravotného rizika, dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou umožňuje prijatie dočasných reštriktívnych opatrení voči dovozu. Tieto opatrenia sa však vykonávajú spôsobom, ktorý minimalizuje narušenie obchodu medzi týmito dvoma krajinami. Viac informácií o postupoch sa nachádza v prílohe VI k dohode medzi EÚ a Ukrajinou.

Kontrola SPS na Ukrajine

Vláda vykonáva tri druhy kontroly hraníc:

Sanitárne a epidemiologické kontroly

Cieľom je chrániť krajinu pred šírením chorôb, ako aj vykonávať testy, ktorými sa zabezpečí, aby tovar spĺňal hygienické normy. Tento druh kontroly je povinný a vykonáva sa najmä v prípade dovážaných potravinových výrobkov, niektorých spotrebných výrobkov, ako aj vývozu slnečnicových olejov. Tovar, ktorý patrí do kategórie poľnohospodárskych produktov, nebude podliehať sanitárnej a epidemiologickej kontrole.

Veterinárna a hygienická kontrola

Cieľom tejto kontroly je zabrániť šíreniu chorôb zvierat. Veterinárna a sanitárna kontrola sa zvyčajne uplatňuje na vývoz, dovoz a tranzit zvierat, reprodukčného materiálu, biologických produktov, patologického materiálu, veterinárnych prípravkov, výrobkov na starostlivosť o zvieratá, kŕmnych doplnkových látok, premixov a živočíšnych výrobkov (vrátane mäsových výrobkov, vajec, mlieka, rýb a medu).

Rastlinolekárska kontrola

Tento typ kontroly nielenže zabraňuje šíreniu škodcov, ale je určený aj na dohľad nad karanténnymi režimami. Rastlinolekárska kontrola sa uplatňuje na vývoz, dovoz a tranzit rastlín a rastlinných produktov (vrátane potravinových výrobkov), obalov, dopravných prostriedkov, pôdy a iných produktov, ktoré šíria regulovaných škodcov.

Kontaktné osoby pre sanitárne/rastlinolekárske požiadavky (SPS)

Technické prekážky obchodu

Hoci sú technické pravidlá dôležité, niekedy môžu pôsobiť ako prekážky medzinárodného obchodu, a preto môžu predstavovať značnú záťaž pre vás ako vývozcu.

 • ak si myslíte, že čelíte obchodnej bariére, ktorá spomaľuje váš podnik alebo vám bráni vo vývoze, môžete nám povedať.
 • pomocou online formulára napíšte informácie o zastavení vášho vývozu na Ukrajinu – EÚ bude Vašu situáciu analyzovať a prijme vhodné opatrenia

Kontaktujte nás

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Dohoda zabezpečuje transparentnejšie a jednoduchšie colné postupy s cieľom uľahčiť obchod a znížiť náklady pre podniky.

Dokumenty

Podrobné príručky opisujú rôzne typy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné vybavenie vašich výrobkov.

V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z ďalej uvedených prvkov:

 • obchodná faktúra (vyhľadajte osobitné požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu v časti Môj obchodný asistent).
 • baliaci list
 • dovozné licencie na určitý tovar
 • certifikáty preukazujúce, že váš výrobok je v súlade s povinnými predpismi o výrobkoch, ako sú zdravotné a bezpečnostné požiadavky, označovanie a balenie.
 • dôkaz o pôvode – vyhlásenie o pôvode

V záujme väčšej istoty môžete požiadať o záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo o záväznú informáciu o pôvode tovaru vopred.

Podrobné informácie o tom, ktoré dokumenty musíte predložiť na colné konanie v súvislosti s vaším výrobkom, nájdete na stránke My Trade Assistant.

Postupy preukazovania a overovania pôvodu

Opis toho, ako preukázať pôvod vašich výrobkov na účely podania žiadosti o preferenčné sadzby, a opis pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi sa nachádza v oddiele o pravidlách pôvodu.

Informácie o colných režimoch pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na webovom sídle GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a geografické ukazovatele

Dohoda chráni vaše práva duševného vlastníctva pri dovoze a/alebo vývoze vášho tovaru na Ukrajinu.

Ochranné známky a autorské práva

Dohoda medzi EÚ a Ukrajinou je v súlade s niekoľkými medzinárodnými dohodami, ktorými sa upravuje správa ochranných známok a autorského práva, čím sa zabezpečuje spravodlivý a transparentný systém registrácie ochranných známok. Ak správu ochrannej známky žiadosť zamietne, rozhodnutie sa musí žiadateľovi oznámiť písomne a musia sa uviesť dôvody zamietnutia. Ochrannú známku možno zrušiť, ak nebola skutočne používaná do piatich rokov na území, na ktorom bola zapísaná.

Dizajny a patenty

Podľa dohody medzi EÚ a Ukrajinou sú vaše nezávisle vytvorené dizajny, ktoré majú osobitý charakter, chránené ich zápisom do registra počas obdobia až 25 rokov. Tým sa vám poskytne výhradné právo používať dizajn a tretím stranám sa zabráni v jeho používaní, opätovnom vytvorení, predaji alebo dovoze a/alebo vývoze bez vášho súhlasu.

Zemepisné označenia

Osobitný výbor pre geografické ukazovatele zriadený na základe dohody medzi EÚ a Ukrajinou bude monitorovať vykonávanie dohody v súvislosti s duševným vlastníctvom a podávať správy Výboru pre obchod.

Ochranné známky

Prihlášky ochranných známok by sa mali podať na Ukrajinský inštitút duševného vlastníctva (Ukrajinský PTO), ktorý je štátnym podnikom.

Ak chcete podať prihlášku ochrannej známky na Ukrajine, budete potrebovať tieto dokumenty a informácie:

 • vaše celé meno
 • krajina založenia
 • adresa a kód krajiny podľa WIPO
 • obrázok a opis ochrannej známky, ktorú si nárokujete
 • opis, ak ochranná známka obsahuje slovný prvok
 • označenie farby ochrannej známky
 • zoznam tovarov a/alebo služieb, o ktoré sa žiada podľa príslušného niceského medzinárodného triedenia
 • dátum, krajinu a číslo prioritnej žiadosti alebo dátum výstavy (ak sa nárokuje priorita podľa Parížskeho dohovoru)
 • overená kópia prihlášky prednosti alebo dokument potvrdzujúci vystavenie dokladov obsahujúcich prihlasovanú ochrannú známku na úradne uznanej medzinárodnej výstave
 • plnomocenstvo podpísané oprávnenou osobou v mene žiadateľa

Postup registrácie je takýto:

 • ak dokumenty k prihláške spĺňajú požiadavky, bude vám oznámený dátum podania.
 • dokumenty, ktoré ste predložili, sa kontrolujú, aby sa zabezpečilo, že spĺňajú formálne požiadavky ukrajinského zákona o ochranných známkach – ak je vaša prihláška v súlade, vykoná sa preskúmanie jej podstaty.
 • vecné preskúmanie – vaša prihláška ochrannej známky sa kontroluje z hľadiska oprávnenosti na ochranu, ako sa uvádza v ukrajinských právnych predpisoch, a vyhľadávanie totožnosti a podobnosti sa vykonáva

Zemepisné označenie

Po prvé, na registráciu zemepisného označenia na Ukrajine musíte podať prihlášku v ukrajinskom jazyku. Dokumenty môžete podať v cudzom jazyku a predložiť preklad do ukrajinského jazyka najneskôr do 3 mesiacov od dátumu podania prihlášky. Po doručení vašej žiadosti a podporných dokumentov ich posúdi Ukrajinský inštitút duševného vlastníctva.

Vaša žiadosť musí obsahovať tieto dokumenty:

 • žiadosť o zápis označenia pôvodu tovaru do registra, zemepisného označenia pôvodu tovaru alebo práva používať registrované kvalifikované označenie pôvodu tovaru s informáciami o žiadateľovi a jeho adrese
 • označenie pôvodu tovaru, na ktorý sa odvolávate, alebo zemepisné označenie pôvodu tovaru, ktorého si nárokujete
 • názov tovaru, pre ktorý žiadate o zápis špecifikovaného označenia pôvodu do registra, alebo právo používať registrované kvalifikované označenie pôvodu
 • názov a hranice zemepisného miesta, na ktorom sa tovar vyrába a na ktoré sa vzťahujú konkrétne vlastnosti, vlastnosti alebo povesť;
 • opis konkrétnych vlastností, vlastností, dobrého mena alebo iných vlastností tovaru,
 • údaje o používaní uvádzaného kvalifikovaného označenia pôvodu tovaru na etikete a pri označovaní tovaru
 • údaje o tom, ako konkrétne vlastnosti, kvalita dobrého mena tovaru súvisia s prírodnými podmienkami alebo ľudským faktorom špecifikovaného zemepisného miesta

Upozorňujeme, že ako zahraničný žiadateľ na Ukrajine budete spolu so žiadosťou takisto musieť predložiť ďalšie podporné dokumenty. Tieto dokumenty by mali potvrdiť

 • právna ochrana kvalifikovaného označenia pôvodu tovaru, o ktorý žiadate, v príslušnom členskom štáte EÚ
 • vaše právo používať kvalifikované označenie pôvodu tovaru

Obchod so službami

Vláda Ukrajiny aj EÚ vyjadrili všetky svoje existujúce obmedzenia alebo výhrady týkajúce sa poskytovania služieb s vysokou úrovňou transparentnosti. Výhrady Ukrajiny sú uvedené v prílohe XVI-D až F.

Ako sa riadite prílohami?

Dohoda medzi EÚ a Ukrajinou obsahuje tri prílohy, o ktorých by ste si mali byť vedomí pri vývoze. Obsahujú výhrady, ktoré Ukrajina predložila vývozcom z EÚ.

 • Vprílohe XVI-D sa uvádza negatívny zoznam všetkých odvetví služieb, na ktoré sa pri zakladaní podniku na Ukrajine vzťahujú osobitné obmedzenia. Znamená to, že môžete využiť príležitosti vo všetkých sektoroch, ktoré nie sú uvedené v zozname. Obmedzenia sú rozdelené do zoznamu obmedzení, ktoré sa vzťahujú na všetky odvetvia alebo pododvetvia, a do zoznamu, v ktorom sú uvedené konkrétne výhrady podľa jednotlivých odvetví alebo pododvetví.
 • Vprílohe XVI-E sa uvádza pozitívny zoznam odvetví služieb, v ktorých môžete vykonávať cezhraničný obchod so službami. V tomto zozname sa uvádzajú všetky odvetvia, v ktorých môžete obchodovať.
 • Vprílohe XVI-F sa uvádzajú výhrady týkajúce sa poskytovateľov zmluvných služieb a nezávislých odborníkov

Kto si môže založiť podnik na Ukrajine?

Ak ste

 • podnik, dohoda medzi EÚ a Ukrajinou vám umožňuje založiť alebo nadobudnúť pobočky vášho podniku alebo zastupiteľské kancelárie v jednej z týchto krajín.
 • jednotlivec, dohoda medzi EÚ a Ukrajinou, vám poskytuje príležitosti na založenie a založenie podniku prostredníctvom samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikov, ktoré sú pod vašou kontrolou.

Bude sa s vami zaobchádzať rovnako ako so štátnymi príslušníkmi Ukrajiny a naopak. V prílohe XVI-D sa uvádza zoznam sektorov, v ktorých sa uplatňujú obmedzenia týkajúce sa usadenia sa.

Cezhraničné poskytovanie služieb

Ak máte záujem o cezhraničné poskytovanie služieb, môžete poskytovať Ukrajine (a naopak) rovnaké podmienky ako štátnym príslušníkom Ukrajiny. Uplatňujú sa tieto výnimky:

 • odvetvia, ako sú notárske služby, vlastníctvo lesov alebo riadenie vzdelávacích inštitúcií, v ktorých ukrajinská vláda vyžaduje, aby poskytovateľ služieb mal ukrajinskú štátnu príslušnosť, alebo poštové služby, v ktorých poskytovateľ služieb musí získať licenciu
 • odvetvia úplne vylúčené z dohody, napr. audiovizuálne služby, vnútroštátna námorná kabotáž a služby vnútroštátnej a medzinárodnej leteckej dopravy – v článku 92 dohody medzi EÚ a Ukrajinou sa uvádza zoznam týchto osobitných služieb.

V odvetviach, v ktorých máte povolený prístup na trh na Ukrajinu (a naopak), sa dohodou medzi EÚ a Ukrajinou odstraňujú tieto obmedzenia:

 • obmedzenie počtu poskytovateľov služieb
  • to možno dosiahnuť buď prostredníctvom požiadavky na test hospodárskych potrieb, uplatňovania systému kvót, alebo prostredníctvom právnych predpisov, ktoré podporujú monopoly alebo výhradných poskytovateľov služieb, čím sa obmedzuje vstup iných poskytovateľov služieb na trh.
 • celková hodnota transakcií alebo aktív v oblasti služieb
 • celkový počet operácií v oblasti služieb alebo celkové množstvo výstupov v oblasti služieb

Vprílohe XVI-E sa uvádza pozitívny zoznam odvetví služieb, v ktorých môžete vykonávať cezhraničný obchod so službami. V tomto zozname sa uvádzajú všetky odvetvia, v ktorých môžete obchodovať. V dôsledku toho má každý sektor služieb, ktorý nie je uvedený v zozname, obmedzenia. Viac informácií o zozname odvetví služieb, v ktorých máte prístup na trh, nájdete v prílohe XIV-E k dohode medzi EÚ a Ukrajinou.

Dočasné pobyty

Podľa dohody medzi EÚ a Ukrajinou môžete dočasne presťahovať na Ukrajinu a pracovať ako stážista, predajca podniku alebo jeden z kľúčových zamestnancov spoločnosti v danej krajine. Napríklad, ak ste vedúci pracovník zodpovedný za zriadenie alebo prevádzku podniku.

Obdobia dočasného pobytu sú takéto:

 • zamestnanec presunutý v rámci podniku [kľúčový personál spoločnosti na Ukrajine (alebo v EÚ) alebo stážisti s vysokoškolským vzdelaním] – najviac 3 roky
 • obchodný návštevník (napr. cestovanie s cieľom usadiť sa na Ukrajine (alebo v EÚ) alebo obchodný predajca) – najviac 90 dní v akomkoľvek 12-mesačnom období
 • stážista, ktorý nie je zamestnancom presunutým v rámci podniku – do 1 roka

Ak ste poskytovateľom zmluvných služieb, dohoda medzi EÚ a Ukrajinou takisto vytvára príležitosti pre vás v konkrétnych odvetviach v oboch krajinách. V tejto súvislosti však musíte:

 • dočasne poskytovať príslušnú službu ako zamestnanec subjektu, ktorý získal zmluvu o poskytovaní služieb na dobu nepresahujúcu 1 rok,
 • aspoň 3 roky odbornej praxe v sektore, v ktorom ponúkate zmluvné služby
 • mať vysokoškolský titul alebo kvalifikáciu preukazujúcu vedomosti na rovnocennej úrovni a relevantnú odbornú kvalifikáciu,

 

Viac informácií o

Verejné obstarávanie

Podľa dohody medzi EÚ a Ukrajinou sa EÚ a Ukrajina zaväzujú zabezpečiť, aby ste mali prístup na trhy verejného obstarávania v každej krajine na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Týka sa to verejných zákaziek na tovar, služby alebo stavebníctvo a koncesie v tradičných odvetviach, ako aj v sektore verejnoprospešných služieb. K otváraniu trhu dochádza postupne v rámci dohody medzi EÚ a Ukrajinou.

Dohodou sa takisto zabezpečuje, aby sa s uchádzačmi z Ukrajiny a EÚ zaobchádzalo rovnako, keď sa uchádzajú o ponuky druhej strany.

Dohoda medzi EÚ a Ukrajinou ukladá EÚ aj Ukrajine povinnosť zabezpečiť splnenie týchto podmienok, pokiaľ ide o verejnú súťaž

 • výzvy na predkladanie ponúk sú riadne uverejnené a zverejnené na internete. To umožňuje každej spoločnosti, ktorá má záujem, prístup k informáciám týkajúcim sa nadchádzajúcich verejných súťaží.
 • uverejnené informácie zahŕňajú najdôležitejšie prvky ponuky, ako je predmet budúcej zákazky, uplatniteľné lehoty alebo podmienky predkladania ponúk.
 • neexistuje žiadna priama ani nepriama diskriminácia spoločností pochádzajúcich z Ukrajiny alebo EÚ, ktorá by im bránila v účasti na výberovom konaní.
 • transparentnosť a rovnaké zaobchádzanie je zabezpečené počas celého výberového konania
 • rozhodnutie o zadaní zákazky sa oznámi všetkým žiadateľom a na požiadanie sa uvedú dôvody, prečo nebol úspešným uchádzačom.
 • v prípade sporu majú spoločnosti zákonné právo obrátiť sa na príslušné vnútroštátne orgány zodpovedné za preskúmanie.

Odkazy, kontakty a dokumenty

Kontaktné údaje pre technické požiadavky

Kontaktné osoby pre sanitárne/rastlinolekárske požiadavky (SPS)

Kontaktné údaje pre technické požiadavky

Ukrajinské vedecko-výskumné centrum pre certifikáciu, normy a kvalitu

2 Svyatoshinská ulica, 03115 Kyjev, Ukrajina

Tel.: + 380 44452 – 3396

Tel. a fax: + 380 44452 – 6907

E-mail: secretar.ukrndnc@gmail.com

Webová stránka: http://uas.org.ua

Štátna inšpekcia bezpečnosti potravín a ochrany spotrebiteľa

174 Street Antonovycha, 03680 Kyjev, Ukrajina

Tel.: + 380 44528 – 9244

Webová stránka: http://www.consumer.gov.ua/


Štátna regulačná služba Ukrajiny

Ulica Arsenalna, 01011 Kyjev, Ukrajina

Tel.: + 380 44254 – 5673

Fax: + 380 44254 – 4393

E-mail: inform@dkrp.gov.ua

Webová stránka: http://www.drs.gov.ua 

Oddelenie pre technické predpisy Ministerstva hospodárskeho rozvoja a obchodu Ukrajiny

12/2 Hrushevskij Street, 01008 Kyjev, Ukrajina

Tel.: + 380 44528 – 8564

Fax: + 380 44528 – 9014

E-mail: dtr@me.gov.ua

Webová stránka: http://www.me.gov.ua

Webová stránka: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Kontaktné osoby pre sanitárne/rastlinolekárske požiadavky (SPS)

Ukrajinské ministerstvo poľnohospodárstva a potravinárstva

24 Khreshchatyk Street, 01001 Kyjev, Ukrajina

Kontaktné údaje týkajúce sa odvolaní občanov:

Tel.: + 380 44279 – 8474

E-mail: zvg@minagro.gov.ua 


Oddelenie spracovania korešpondencie:

Tel.: + 380 44278 – 8171

Tel. a fax: + 380 44278 – 7602 

E-mail: info@minagro.gov.ua

Ministerstvo hospodárskeho rozvoja a obchodu

12/2 M. Grushevs’kyi Street, 01008 Kyiv, Ukrajina 

Tel.: + 380 44253 – 9394

Fax: + 380 44253 – 6371

E-mail: meconomy@me.gov.ua

Ukrajinské ministerstvo zdravotníctva

Úrad pre verejné prijímanie

41 Jaroslavská ulica, 04071 Kyjev, Ukrajina

Tel.: + 380 44425 – 0526

Ministerstvo životného prostredia a prírodných zdrojov

Ulica Vasilya Lipkivs’kogo, Kyjev 03035, Ukrajina

 

Verejná recepcia

Tel.: + 380 44206 – 3302

E-mail: gr_priem@menr.gov.ua

 

Referenčné oddelenie pre verejnosť

Tel.: + 380 44206 – 3115

 

Tlačové centrum

Tel.: + 380 44206 – 3174

E-mail: press@menr.gov.ua

Ďalšie odkazy

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy