Prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu medzi EÚ a Ukrajinou

EÚ a Ukrajina predbežne vykonávajú dohodu o pridružení od novembra 2014. Ako súčasť tejto dohody o pridružení sa od januára 2016 predbežne vykonáva prehĺbená a komplexná dohoda o voľnom obchode (DCFTA). Znižuje clá, ktorým čelia európske firmy pri vývoze na Ukrajinu. Dohoda uľahčuje obchod tým, že zefektívňuje colné postupy a postupnú aproximáciu ukrajinských právnych predpisov, pravidiel a postupov vrátane noriem s právnymi predpismi, pravidlami a postupmi EÚ.

Dohoda v skratke

EÚ a Ukrajina predbežne vykonávajú prehĺbenú a komplexnú dohodu o voľnom obchode (DCFTA) od 1. januára 2016 ako súčasť širšej dohody o pridružení, ktorej ustanovenia o politike a spolupráci sa predbežne vykonávajú od novembra 2014. DCFTA otvára trhy pre tovar a služby na oboch stranách na základe predvídateľných a vynútiteľných obchodných pravidiel.

Úplné znenie dohody a jej prílohy

Aké sú prínosy pre váš podnik?

Dohoda o pridružení

 • uľahčiť a cenovo dostupnejšie pre podniky EÚ dovážať z Ukrajiny a vyvážať na Ukrajinu
 • prináša rôzne výhody pre váš podnik, ako je odstránenie ciel, ako aj účinné a rýchle uľahčenie dopravy cez colné orgány na medzinárodných hraniciach.

 

EÚ je jedným z najväčších obchodných partnerov Ukrajiny, čo znamená, že existuje niekoľko príležitostí na dovoz a vývoz z EÚ na Ukrajinu a naopak. Hlavným vývozným tovarom sú suroviny, ako sú železo, oceľ, banské výrobky, poľnohospodárske výrobky, stroje a chemické výrobky. Ukrajina v súčasnosti pracuje na zjednodušení politík v prospech malých podnikov pri obchodovaní s EÚ. Malé podniky môžu získať podporu aj z hlavnej iniciatívy EÚ v oblasti MSP.

Sadzby

Dohoda medzi EÚ a Ukrajinou zlepšuje konkurencieschopnosť európskych podnikov na ukrajinskom trhu a naopak. Pokiaľ ide o obchod s tovarom, dohoda celkovo odstránila väčšinu ciel – EÚ: 98,1 % a Ukrajina: 99,1 %.

Priemyselný tovar

Zatiaľ čo veľká časť ciel na priemyselné výrobky bola v čase nadobudnutia platnosti dohody odstránená, pre viaceré kategórie výrobkov sa dohodli prechodné obdobia.

Dohodou sa odstránilo 94,7 % colných položiek.

V prípade niekoľkých colných sadzieb na tovar EÚ stále postupne odstraňuje tieto prechodné obdobia

 • nerastné suroviny – 2019
 • chemické látky – 2021
 • hnojivá – 2023
 • výrobky z dreva – 2021
 • obuv – 2021
 • predmety z medi – 2021
 • výrobky z hliníka – 2023
 • automobily a väčšina motorových vozidiel – 2023
Ukrajina

Po nadobudnutí platnosti dohody by 49,2 % priemyselných výrobkov mohlo vstúpiť na Ukrajinu bez cla.

Podiel vývozu EÚ liberalizovaného Ukrajinou sa má do roku 2023 podľa plánu zvýšiť na 96 %. Toto ďalšie postupné odstraňovanie ciel sa týka týchto skupín výrobkov

 • nerastné suroviny – 2023
 • organické chemikálie – 2019
 • hnojivá – 2019
 • pneumatiky z gumy – 2021
 • kožené výrobky – 2021
 • textílie, ako sú pokrývky hlavy – 2019

Ukrajinský sektor motorových vozidiel bude takisto využívať prechodné obdobie do roku 2026, čo je výsledok rokovaní dohodnutých na pôde WTO v roku 2008.

Poľnohospodárske výrobky

Dovozné clá na väčšinu poľnohospodárskych výrobkov dovážaných do EÚ sa v roku 2016 znížili na nulu. Colné kvóty sa uplatňujú na ostatný poľnohospodársky tovar, ktorý nie je liberalizovaný. Správa týchto kvót sa uskutočňuje buď na základe zásady „kto prv príde, ten prv berie“, alebo prostredníctvom dovozných licencií. Zoznam všetkých colných kvót pre EÚ aj Ukrajinu nájdete v dodatku 1 a 2 k prílohe I-A.

Ukrajina

Takmer polovica ukrajinského poľnohospodárskeho tovaru bola liberalizovaná v čase nadobudnutia platnosti dohody, ale na malý počet tovaru sa vzťahuje prechodné obdobie do roku 2023.

Nie všetky dovozné clá Ukrajiny sa znížia na nulu.

 • do roku 2026 sa na 8,7 % agropotravinárskych ciel na tovar, ako sú mliečne výrobky, vajcia, cukor, živočíšne oleje a tuky, budú vzťahovať obmedzené lineárne zníženia o 20 – 60 % – potom sa uplatní zostatková colná sadzba.
 • na cukor, hydinové mäso a bravčové mäso sa budú uplatňovať colné kvóty – tovar dovezený v rámci uvedených množstiev je oslobodený od cla.

Dohoda medzi EÚ a Ukrajinou zakazuje používanie vývozných ciel oboma stranami. Ukrajinská vláda sa však dohodla, že do roku 2026 postupne zruší existujúce vývozné clá na určitý tovar vrátane hospodárskych zvierat a skrytých surovín, semien niektorých druhov olejnatých plodín a druhov kovu. Viac informácií o tejto otázke možno nájsť v prílohe I-C k dohode medzi EÚ a Ukrajinou.

Pre vývoz Ukrajiny do roku 2031 sa stanovuje osobitný mechanizmus ochranných opatrení. To znamená, že Ukrajina môže uložiť príplatok k vývoznému clu na niekoľko tovarov, ako sú suroviny kože, slnečnicové semená a druhy kovov, ocele a medi, ak počas jedného roka kumulatívny objem vývozu z Ukrajiny do EÚ prekročí spúšťaciu úroveň. Viac informácií o tejto otázke možno nájsť v prílohe I-D k dohode medzi EÚ a Ukrajinou.

 

Colnú sadzbu, ktorá sa vzťahuje na váš výrobok, nájdete v My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Pravidlá pôvodu

V tomto oddiele sa zavádzajú hlavné pravidlá pôvodu a postupy týkajúce sa pôvodu v obchodnej dohode.

Pôvod je „hospodárska štátna príslušnosť“ tovaru, s ktorým sa obchoduje. Ak ste novinkou k téme, môžete nájsť úvod k hlavným pojmom v časti o tovare.

Pravidlá pôvodu

Na to, aby sa váš výrobok mohol uchádzať o zvýhodnenú sadzbu, musí spĺňať určité pravidlá, ktoré preukazujú jeho pôvod, aby sa naň vzťahovala preferenčná sadzba.

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu uplatniteľné podľa dohody o pridružení s Ukrajinou sú pravidlá dohovoru PEM ( Regionálny dohovor o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu) (Ú.v.EÚ L 54, 26.2.2013, s. 4). Požiadavky na pravidlá pôvodu podľa dohovoru PEM sú vymedzené v prílohe 2 k dodatku I k dohovoru. Tieto pravidlá sa revidujú a v polovici roka 2021 by sa mal uplatňovať nový súbor alternatívnych pravidiel pôvodu vrátane ustanovení o kumulácii, vrátení cla, tolerancii a o pravidle nepozmenenia (pozri nižšie), ktoré sa zmiernia.

Cieľom Dohovoru PEM o pravidlách pôvodu je stanoviť spoločné pravidlá pôvodu a kumulácie medzi 25 zmluvnými stranami (EÚ, EZVO, balkánskymi krajinami a partnermi dohody o voľnom obchode v regióne južného a východného susedstva EÚ) a EÚ s cieľom uľahčiť obchod a integrovať dodávateľské reťazce v rámci zóny.

Zoznam zmluvných strán PEM

Podrobné informácie o paneuro-stredomorskom systéme sú k dispozícii v používateľskej príručke.

Má môj výrobok podľa dohovoru PEM pôvod v EÚ alebo na Ukrajine?

Aby sa na váš výrobok vzťahovala nižšia alebo nulová preferenčná sadzba podľa dohovoru PEM, musí mať pôvod v EÚ alebo na Ukrajine.

Výrobok „pôvod“, ak je buď

 • úplne získané v EÚ alebo na Ukrajine, alebo
 • Vyrobené v EÚ alebo na Ukrajine s použitím nepôvodných materiálov za predpokladu, že tieto materiály boli dostatočne opracované alebo spracované v súlade s osobitnými pravidlami pre výrobky stanovenými v prílohe II k dodatku I k dohovoru PEM.
  Pozri aj prílohu I „Úvodné poznámky“ k osobitným pravidlám pôvodu pre výrobky. Pre určité výrobky existujú alternatívne pravidlá pre jednotlivé výrobky – pozri dodatok II.

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v tejto kapitole, ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej dopravy. Existujú aj určité dodatočné možnosti flexibility, ktoré vám pomôžu dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky, napríklad toleranciu alebo kumuláciu.

 

Príklady hlavných druhov osobitných pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nesmie presiahnuť určité percento jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces má za následok zmenu nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom – napríklad výroba papiera (kapitola 48 harmonizovaného systému) z nepôvodnej buničiny (kapitola 47 harmonizovaného systému).
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom a odevnom odvetví a v chemickom priemysle.

 

Uplatniteľné pravidlá týkajúce sa výrobkov nájdete v My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať osobitné pravidlá pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia
 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú zvyčajne zakázané pravidlom pre konkrétny výrobok, a to až do výšky 10 % ceny výrobku zo závodu.
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahovej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v pravidlách pre jednotlivé výrobky.
 • Osobitné tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 HS, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 a 6 prílohy I „Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe II“.
Kumulácia

Dohovor PEM stanovuje dva spôsoby kumulácie pôvodu.

 • dvojstranná kumulácia – materiály s pôvodom na Ukrajine sa môžu považovať za materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku v EÚ
 • Diagonálna kumulácia – materiály s pôvodom v jednej zmluvnej strane dohovoru PEM sa môžu považovať za materiály s pôvodom v inej zmluvnej strane, keď sa posudzuje,
  či konečný výrobok má pri vývoze do tretej zmluvnej strany v rámci paneuro-stredomorskej zóny nárok na preferenčný prístup – diagonálna kumulácia sa uplatňuje len vtedy, ak existuje obchodná dohoda medzi všetkými dotknutými zmluvnými stranami a týmito krajinami sa uplatňujú rovnaké pravidlá pôvodu Lichtenštajnské krajiny

 

Akým spôsobom diagonálna kumulácia účinkuje?

Diagonálna kumulácia sa vyskytuje medzi niekoľkými rôznymi krajinami, ktoré majú spoločné pravidlá pôvodu a dohody o voľnom obchode. Ide o prípady, keď výrobca tovaru v ktorejkoľvek krajine môže doviezť materiály a použiť ich tak, ako keby pochádzali z ich vlastnej krajiny. Napríklad podľa dohovoru PEM ukrajinský obchodník, ktorý na Ukrajine vyrába oblečenie na vývoz do Švajčiarska, môže na výrobu odevu použiť tkaniny s pôvodom v EÚ a môže ich považovať za výrobky s pôvodom na Ukrajine. Požiadavka na dvojitú transformáciu, t. j. výroba tkanín z (nepôvodnej) priadze a výroba odevov, bola splnená a odevy sa pri vývoze do Švajčiarska považujú za výrobky s pôvodom na Ukrajine, a preto budú mať voľný prístup na švajčiarsky trh.

Ďalšie vysvetlenia kumulácie PEM možno nájsť tu.

Iné požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v dohovore, ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy.

Pravidlo priamej dopravy

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ na Ukrajinu (a naopak) alebo cez územia zmluvných strán, s ktorými sa uplatňuje kumulácia, bez toho, aby sa ďalej spracúvali v tretej krajine.

Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom, ako napríklad

 • vykládka
 • opätovné naloženie
 • akákoľvek iná operácia určená na uchovanie výrobkov v dobrom stave

Dôkaz o tom, že tieto podmienky boli splnené, sa colným orgánom dovážajúcej krajiny poskytne predložením

 • jednotný prepravný doklad (napr. nákladný list), ktorý sa vzťahuje na prechod z vyvážajúcej krajiny cez tretiu krajinu, cez ktorú sa tovar prevážal
 • osvedčenie vydané colnými orgánmi tretej krajiny, cez ktorú prepravujete váš tovar
 • ak tieto doklady nie sú k dispozícii, akékoľvek preukazné doklady

Vrátenie cla

Podľa dohovoru PEM v obchode medzi EÚ a Ukrajinou nie je možné získať náhradu z ciel, ktoré boli predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža na základe preferenčnej colnej sadzby.

Postupy stanovenia pôvodu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy týkajúce sa pôvodu. Postupy sú stanovené v hlave V o dôkaze o pôvode a hlave VI o dohodách o administratívnej spolupráci. Objasňujú napr. ako deklarovať pôvod výrobku, ako žiadať preferencie alebo ako môžu colné orgány overiť pôvod výrobku.

Ako uplatňovať preferenčnú tarifu

Na to, aby dovozcovia mohli využívať zvýhodnenú tarifu, musia predložiť dôkaz o pôvode.

Dôkaz o pôvode môže byť buď

Dôkaz o pôvode je platný 4 mesiace odo dňa jeho vydania.

Sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED

 • sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny.
 • Príloha III obsahuje vzory osvedčení EUR.1 a EUR-MED a uvádza pokyny na ich vyplnenie.
 • vývozca žiadajúci o osvedčenie by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov.

Ďalšie vysvetlenia o tom, kedy používať osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED, sú uvedené na strane 72 príručky.

Vyhlásenie o pôvode alebo vyhlásenie o pôvode EUR-MED

Vývozcovia môžu deklarovať, že ich výrobok pochádza z EÚ alebo zmluvnej strany dohovoru PEM, a to predložením vyhlásenia o pôvode. Vyhlásenie o pôvode môže podať

 •  Schválený vývozca
 • Ktorýkoľvek vývozca, ak celková hodnota zásielky nepresahuje 6000 EUR.
Ako podať vyhlásenie o pôvode

Vývozca by mal na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade identifikujúcom výrobok (príloha IV) napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie:

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento dokument (číslo colného povolenia... Vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“

Ako vyhotovovať vyhlásenie o pôvode EUR-MED

V tomto prípade je vyhlásenie toto (príloha IV)

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia...), vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.

kumulácia sa uplatnila s... (názov krajiny/krajín).

— Kumuláciasa neuplatnila“

Vyhlásenie o pôvode môže byť vyhotovené v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ alebo v úradných jazykoch v zóne PEM, ako sa uvádza v prílohe IV (vyhlásenie týkajúce sa kumulácie by malo byť vždy v angličtine).

Vyhlásenie o pôvode musíte podpísať ručne. Ak ste schváleným vývozcom, ste oslobodení od tejto požiadavky za predpokladu, že ste vašim colným orgánom poskytli písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré vás identifikuje.

Overenie pôvodu

Colné orgány môžu overiť, či dovážaný výrobok skutočne pochádza alebo spĺňa iné požiadavky na pôvod. Overovanie je založené na

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej zmluvnej strany
 • kontroly vykonávané miestnymi colnými orgánmi – návštevy dovážajúcej zmluvnej strany u vývozcu nie sú povolené

Orgány vyvážajúcej strany prijmú konečné rozhodnutie o pôvode a informujú orgány dovážajúcej strany o výsledkoch.

Požiadavky na výrobky

Technické pravidlá a požiadavky

V dohode medzi EÚ a Ukrajinou sa stanovuje harmonizácia právnych predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody medzi Ukrajinou a EÚ. Preto musia výrobcovia z Ukrajiny spĺňať len jeden súbor požiadaviek na to, aby sa ich výrobky umiestňovali na trhy EÚ aj Ukrajiny.

Medzi aproximované právne predpisy Ukrajiny patria:

 • akreditácia výrobkov a ich uvádzanie na trh, v ktorých sa stanovujú moduly postupov posudzovania zhody
 • všeobecná bezpečnosť výrobkov, v ktorých sa stanovujú kritériá toho, čo sa má zohľadniť pri posudzovaní toho, či je výrobok bezpečný, a určuje sa, kedy sa má výrobok zakázať, pretože predstavuje vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť

Zoznam všetkých 27 nariadení, ktoré sa vzťahujú na bezpečnostné požiadavky širokého spektra výrobkov vrátane strojov, výťahov, hračiek, zdravotníckych pomôcok a jednoduchých tlakových nádob, sa nachádza v prílohe III k dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

Pokiaľ ide o normy, Ukrajina

 • prijíma medzinárodné a európske normy v súlade s najlepšími postupmi,
 • odhodlaný zrušiť akékoľvek protichodné vnútroštátne normy. To zahŕňa všetky protichodné normy GOST (Gosudarstvenny Standart) používané v postsovietskych štátoch.
Ako budem vedieť, že tovar, ktorý dovážam do EÚ, je v súlade s predpismi a normami EÚ?

Spolupráca strán v oblasti dohľadu nad trhom a postupov posudzovania zhody znamená, že ak vyvážate do EÚ vysokorizikový tovar, ako sú tlakové nádoby, výťahy a určité strojové zariadenia, potrebujete len posúdenie zhody, ktoré vykoná notifikovaný orgán (laboratóriá alebo iné kontrolné a certifikačné orgány akreditované ukrajinskou vládou).

Vyhľadanie zoznamu 114 menovaných ukrajinských orgánov zaoberajúcich sa posudzovaním zhody výrobkov, z ktorých všetky boli akreditované Národnou akreditačnou agentúrou Ukrajiny

Ak chcete do EÚ dovážať tovar z Ukrajiny, budete musieť prejsť procesom preukazovania zhody prostredníctvom EÚ vyhlásenia o zhode podpísaného vaším výrobcom. Potom môže výrobca v prípade potreby umiestniť označenie CE na svoje výrobky.

Podľa dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou sa uzatvorí Dohoda o zhode, posudzovaní a uznávaní priemyselných výrobkov (ACCA). Ide o druh dohody o vzájomnom uznávaní medzi EÚ a Ukrajinou. Na základe tejto dohody EÚ a Ukrajina povolia, aby sa priemyselné výrobky uvedené v prílohách k ACCA, ktoré spĺňajú požiadavky zhody, umiestňovali buď na trh bez ďalšieho skúšania alebo postupov posudzovania zhody.

Kontaktné údaje pre technické požiadavky

Zdravotné a bezpečnostné požiadavky – SPS

Bezpečnosť potravín, zdravie zvierat a rastlín

Aby ste mohli bez problémov vyvážať z EÚ alebo dovážať do EÚ z Ukrajiny alebo naopak, medzi Ukrajinou a EÚ existujú určité pravidlá týkajúce sa zdravia a bezpečnosti rastlín a zvierat, ktoré by ste mali vedieť. Dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou sa zharmonizovalo mnoho sanitárnych a fytosanitárnych pravidiel a stranám sa zakázalo zavádzať neodôvodnené prekážky.

Pokiaľ ide o choroby zvierat alebo rastlín vrátane škodcov, existujú postupy na uznanie stavu bez výskytu škodcov v daných regiónoch. Je to na obchodné účely a na oznamovanie rizík pre verejné zdravie, zdravie zvierat alebo zdravie rastlín. V prípade, že dovážajúca krajina potrebuje prijať opatrenia na kontrolu vážneho zdravotného rizika, dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou umožňuje prijať dočasné reštriktívne opatrenia voči dovozu. Tieto opatrenia sa však vykonávajú spôsobom, ktorý minimalizuje narušenie obchodu medzi týmito dvoma krajinami. Viac informácií o postupoch nájdete v prílohe VI k dohode medzi EÚ a Ukrajinou.

Kontrola sanitárnych a fytosanitárnych opatrení na Ukrajine

Vláda vykonáva tri druhy kontroly hraníc:

Sanitárne a epidemiologické kontroly

Cieľom je chrániť krajinu pred šírením chorôb, ako aj vykonávať testy, ktorými sa zabezpečí, aby tovar spĺňal hygienické normy. Tento druh kontroly je povinný a vykonáva sa najmä nad dovezenými potravinovými výrobkami, niektorými spotrebnými výrobkami a tiež vývozom slnečnicových olejov. Tovar, ktorý patrí do kategórie poľnohospodárskych výrobkov, nebude podliehať sanitárnej a epidemiologickej kontrole.

Veterinárna a hygienická kontrola

Cieľom tejto kontroly je zabrániť šíreniu chorôb zvierat. Veterinárna a hygienická kontrola sa zvyčajne uplatňuje pri vývoze, dovoze a tranzite zvierat, množiteľského materiálu, biologických produktov, patologického materiálu, veterinárnych prípravkov, výrobkov starostlivosti o zvieratá, kŕmnych doplnkových látok, premixov a živočíšnych výrobkov (vrátane mäsových výrobkov, vajec, mlieka, rýb a medu).

Rastlinolekárska kontrola

Tento druh kontroly nielen bráni šíreniu škodcov, ale je určený aj na dohľad nad karanténnymi režimami. Rastlinolekárska kontrola sa uplatňuje na vývoz, dovoz a tranzit rastlín a rastlinných produktov (vrátane potravinových výrobkov), obalov, dopravných prostriedkov, pôdy a iných produktov, ktorými sa šíria regulovaní škodcovia.

Kontaktné údaje týkajúce sa sanitárnych/fytosanitárnych požiadaviek (SPS)

Technické prekážky obchodu

Hoci sú technické pravidlá dôležité, niekedy môžu pôsobiť ako prekážky medzinárodného obchodu, a preto môžu byť pre vás ako vývozcu veľkou záťažou.

 • ak si myslíte, že čelíte obchodnej bariére, ktorá spomaľuje váš podnik alebo vám bráni vo vývoze, môžete nám povedať,
 • nahláste, čo zastavuje váš vývoz na Ukrajinu prostredníctvom online formulára – EÚ zanalyzuje vašu situáciu a prijme vhodné opatrenia

Kontaktujte nás

Doklady a postupy colného konania

Dohoda zabezpečuje transparentnejšie a jednoduchšie colné postupy na uľahčenie obchodu a zníženie nákladov pre podniky.

Dokumenty

V usmerneniach pre jednotlivé kroky sa opisujú rôzne typy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné vybavenie vašich výrobkov.

V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z nižšie uvedených prvkov.

 • Obchodná faktúra (pozri osobitné požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu v My Trade Assistant).
 • baliaci list
 • Dovozné licencie na určitý tovar
 • Osvedčenia potvrdzujúce váš výrobok sú v súlade s povinnými predpismi týkajúcimi sa výrobkov, ako sú požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, označovanie a balenie.
 • Dôkaz o pôvode — vyhlásenie o pôvode

V záujme väčšej istoty môžete požiadať o záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo záväzné informácie o pôvode tovaru vopred.

Podrobné informácie o tom, ktoré doklady musíte predložiť na colné vybavenie vášho výrobku, nájdete na adrese My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Postupy preukazovania a overovania pôvodu

Opis toho, ako preukázať pôvod vašich výrobkov, na ktoré sa vzťahujú preferenčné sadzby, a opis pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi, nájdete v oddiele o pravidlách pôvodu.

Informácie o colných postupoch pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na webovom sídle GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a zemepisné ukazovatele

Dohoda chráni vaše práva duševného vlastníctva pri dovoze a/alebo vývoze vášho tovaru na Ukrajinu.

Ochranné známky a autorské práva

Dohoda medzi EÚ a Ukrajinou je v súlade s niekoľkými medzinárodnými dohodami, ktoré upravujú správu ochranných známok a autorských práv a poskytujú spravodlivý a transparentný systém registrácie ochranných známok. Ak žiadosť zamietne správa ochrannej známky, rozhodnutie sa musí oznámiť žiadateľovi písomne a musia sa uviesť dôvody zamietnutia. Ochrannú známku možno zrušiť, ak sa riadne nepoužívala na území, na ktorom bola zapísaná, do 5 rokov.

Dizajny a patenty

Podľa dohody medzi EÚ a Ukrajinou sú vaše nezávisle vytvorené dizajny, ktoré majú osobitý charakter, chránené ich zápisom na obdobie až 25 rokov. Tým získate výlučné právo používať dizajn a zabráni sa tretím stranám, aby ho používali, obnovovali, predávali alebo dovážali a/alebo vyvážali bez vášho súhlasu.

Zemepisné označenia

Osobitný výbor pre geografické ukazovatele zriadený na základe dohody medzi EÚ a Ukrajinou bude monitorovať vykonávanie dohody v súvislosti s duševným vlastníctvom a podávať správy Výboru pre obchod.

Ochranné známky

Prihlášky ochrannej známky by sa mali podávať na Ukrajinskom inštitúte duševného vlastníctva (Ukrajinský PTO), ktorý je štátnym podnikom.

Ak chcete podať prihlášku ochrannej známky na Ukrajine, budete potrebovať tieto dokumenty a informácie:

 • vaše plné meno
 • krajina založenia
 • adresa a kód krajiny WIPO
 • obrázok a opis ochrannej známky, o ktorú žiadate
 • opis, ak ochranná známka obsahuje slovný prvok
 • označenie farby ochrannej známky
 • zoznam tovarov a/alebo služieb, o ktoré sa žiada podľa príslušného niceského medzinárodného triedenia
 • dátum, krajina a číslo žiadosti o právo prednosti alebo dátum výstavy (ak sa uplatňuje právo prednosti podľa Parížskeho dohovoru)
 • overená kópia žiadosti o právo prednosti alebo dokument potvrdzujúci vystavenie exponátov obsahujúcich ochrannú známku, o ktorú sa žiada na oficiálne uznanej medzinárodnej výstave
 • plnomocenstvo podpísané oprávnenou osobou v mene žiadateľa

Proces registrácie je takýto:

 • ak sú dokumenty k vašej prihláške v súlade s požiadavkami, bude vám oznámený dátum podania prihlášky.
 • dokumenty, ktoré ste predložili, sa kontrolujú, aby sa zabezpečilo, že spĺňajú formálne požiadavky Ukrajinského zákona o ochranných známkach – ak je vaša prihláška v súlade, potom sa preskúma jej podstata.
 • vecné preskúmanie – vaša prihláška ochrannej známky sa kontroluje z hľadiska oprávnenosti na ochranu, ako sa uvádza v ukrajinskom práve, a vykonáva sa vyhľadávanie totožnosti a podobnosti

Zemepisné označenie

Po prvé, ak chcete zaregistrovať zemepisné označenie na Ukrajine, musíte prihlášku podať v ukrajinskom jazyku. Dokumenty môžete podať v cudzom jazyku a predložiť preklad do ukrajinčiny najneskôr 3 mesiace odo dňa podania prihlášky. Po prijatí Vašej žiadosti a podkladových dokumentov ich posúdi ukrajinský inštitút duševného vlastníctva.

Vaša prihláška musí obsahovať tieto dokumenty:

 • žiadosť o registráciu označenia pôvodu tovaru, zemepisného označenia pôvodu tovaru alebo práva používať registrované kvalifikované označenie pôvodu tovaru s informáciami o žiadateľovi a jeho adrese
 • označenie pôvodu tovaru, o ktorý žiadate, alebo zemepisné označenie pôvodu tovaru, o ktorý žiadate
 • názov tovaru, v súvislosti s ktorým žiadate o zápis určeného označenia pôvodu alebo práva na používanie kvalifikovaného označenia pôvodu zapísaného v registri
 • názov a hranice zemepisného miesta, kde sa tovar vyrába a na ktoré sa vzťahujú osobitné vlastnosti, vlastnosti alebo povesť,
 • opis konkrétnych vlastností, vlastností, dobrého mena alebo iných vlastností tovaru
 • údaje o používaní deklarovaného kvalifikovaného označenia pôvodu tovaru na etikete a pri označovaní tovaru
 • údaje o tom, ako sú osobitné vlastnosti, kvalita dobrého mena tovaru spojené s prírodnými podmienkami alebo ľudským faktorom daného zemepisného miesta

Upozorňujeme, že ako zahraničný žiadateľ na Ukrajine budete musieť predložiť aj ďalšie podporné dokumenty spolu s Vašou žiadosťou. Tieto dokumenty by mali potvrdiť

 • právna ochrana kvalifikovaného označenia pôvodu tovaru v príslušnom členskom štáte EÚ, o ktorú žiadate
 • vaše právo používať kvalifikované označenie pôvodu tovaru

Obchod so službami

Vláda Ukrajiny aj EÚ stanovili všetky svoje existujúce obmedzenia alebo výhrady k poskytovaniu služieb s vysokou mierou transparentnosti. Výhrady Ukrajiny sa nachádzajú v prílohe XVI-D až F.

Ako navigujete prostredníctvom príloh?

Dohoda medzi EÚ a Ukrajinou obsahuje 3 prílohy, o ktorých by ste mali vedieť pri vývoze. Obsahujú výhrady, ktoré Ukrajina predložila vývozcom z EÚ.

 • Vprílohe XVI-D sa uvádza negatívny zoznam všetkých sektorov služieb, na ktoré sa vzťahujú osobitné obmedzenia pri zakladaní podniku na Ukrajine. To znamená, že môžete využiť príležitosti vo všetkých odvetviach, ktoré nie sú uvedené v zozname. Obmedzenia sú rozdelené na zoznam tých, ktoré sa vzťahujú na všetky odvetvia alebo pododvetvia, a na zoznam, v ktorom sú uvedené osobitné výhrady podľa odvetvia alebo pododvetvia.
 • Vprílohe XVI-E sa uvádza pozitívny zoznam sektorov služieb, v ktorých môžete vykonávať cezhraničný obchod so službami. V tomto zozname sa uvádzajú všetky sektory, v ktorých môžete obchodovať.
 • Vprílohe XVI-F sa uvádzajú výhrady týkajúce sa poskytovateľov zmluvných služieb a nezávislých odborníkov.

Kto môže založiť podnik na Ukrajine?

Materstva.

 • podnik, dohoda medzi EÚ a Ukrajinou vám umožňuje založiť alebo získať pobočky vášho podniku alebo zastupiteľské kancelárie v ktorejkoľvek krajine.
 • jednotlivec, dohoda medzi EÚ a Ukrajinou vám poskytuje príležitosti na založenie a založenie podniku prostredníctvom samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikov, ktoré sú pod vašou kontrolou.

S Vami sa bude zaobchádzať rovnako ako s občanmi Ukrajiny a naopak. V prílohe XVI-D sa uvádza zoznam odvetví, v ktorých sa uplatňujú obmedzenia týkajúce sa usadenia sa.

Cezhraničné poskytovanie služieb

Ak máte záujem o cezhraničné poskytovanie služieb, môžete poskytovať služby Ukrajine (a naopak) za rovnakých podmienok, aké sa poskytujú štátnym príslušníkom Ukrajiny. Uplatňujú sa tieto výnimky:

 • odvetvia, ako sú notárske služby, vlastníctvo lesov alebo riadenie vzdelávacích inštitúcií, kde ukrajinská vláda vyžaduje, aby poskytovateľ služieb mal ukrajinskú štátnu príslušnosť, alebo poštové služby, v ktorých musí poskytovateľ služieb získať licenciu
 • Odvetvia úplne vylúčené z dohody, napr. audiovizuálne služby, vnútroštátna námorná kabotáž a služby vnútroštátnej a medzinárodnej leteckej dopravy – v článku 92 dohody medzi EÚ a Ukrajinou sa uvádza zoznam týchto osobitných služieb.

V odvetviach, v ktorých máte povolený prístup na Ukrajinu (a naopak), sa dohodou medzi EÚ a Ukrajinou odstraňujú tieto obmedzenia:

 • obmedzenie počtu poskytovateľov služieb
  • môže sa to uskutočniť buď prostredníctvom požiadavky testu hospodárskych potrieb, uplatňovania systému kvót, alebo prostredníctvom právnych predpisov, ktoré podporujú monopoly alebo výhradných poskytovateľov služieb, čím sa obmedzuje vstup iných poskytovateľov služieb na trh.
 • celková hodnota transakcií so službami alebo aktív
 • celkový počet operácií v oblasti služieb alebo celkové množstvo výstupov služieb

Vprílohe XVI-E sa uvádza pozitívny zoznam sektorov služieb, v ktorých môžete vykonávať cezhraničný obchod so službami. V tomto zozname sa uvádzajú všetky sektory, v ktorých môžete obchodovať. V dôsledku toho má každý sektor služieb, ktorý nie je uvedený v zozname, obmedzenia. Viac informácií o zozname odvetví služieb, v ktorých máte prístup na trh, nájdete v prílohe XIV-E k dohode medzi EÚ a Ukrajinou.

Dočasný pobyt

Na základe dohody medzi EÚ a Ukrajinou sa môžete dočasne presťahovať na Ukrajinu, aby ste pracovali ako stážista s vysokoškolským vzdelaním, predajca podniku alebo jeden z kľúčových pracovníkov spoločnosti v tejto krajine. Napríklad, ak ste vedúci pracovník zodpovedný za zriadenie alebo prevádzku podniku.

Doba dočasného pobytu je takáto:

 • Zamestnanec presunutý v rámci podniku (kľúčoví zamestnanci spoločnosti na Ukrajine (alebo EÚ) alebo stážisti s vysokoškolským vzdelaním) – do 3 rokov
 • Návštevník na účely podnikania (napr. cesta s cieľom usadiť sa na Ukrajine (alebo v EÚ) alebo predajca podniku) – až 90 dní v ktoromkoľvek 12-mesačnom období
 • Stážista s vysokoškolským vzdelaním, ktorý nie je zamestnancom presunutým v rámci podniku — do 1 roka

Ak ste zmluvný poskytovateľ služieb, dohoda medzi EÚ a Ukrajinou vytvára pre vás aj príležitosti v konkrétnych odvetviach v ktorejkoľvek krajine. V tejto súvislosti však musíte:

 • dočasne poskytovať príslušnú službu ako zamestnanec účtovnej jednotky, ktorá získala zmluvu o poskytovaní služieb nepresahujúcu 1 rok,
 • mať aspoň 3 roky odbornej praxe v odvetví, v ktorom ponúkate zmluvné služby
 • mať vysokoškolský titul alebo kvalifikáciu preukazujúcu vedomosti na rovnocennej úrovni a príslušnú odbornú kvalifikáciu

 

Viac informácií o:

Verejné obstarávanie

Na základe dohody medzi EÚ a Ukrajinou sa EÚ a Ukrajina zaväzujú zabezpečiť, aby ste mali prístup na trhy verejného obstarávania v každej krajine na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Týka sa to verejných zákaziek na tovar, služby alebo stavebníctvo a koncesií v tradičných odvetviach, ako aj v sektore verejnoprospešných služieb. Otvorenie trhu sa uskutočňuje postupne na základe dohody medzi EÚ a Ukrajinou.

Dohodou sa takisto zabezpečuje, aby sa s uchádzačmi z Ukrajiny a z EÚ zaobchádzalo pri predkladaní ponúk na verejné súťaže rovnako.

Dohoda medzi EÚ a Ukrajinou zaväzuje EÚ aj Ukrajinu, aby zabezpečili splnenie týchto podmienok, pokiaľ ide o verejné súťaže

 • výzvy na predkladanie ponúk sa riadne uverejňujú a zverejňujú na internete. To umožňuje každej zainteresovanej spoločnosti prístup k informáciám o pripravovaných verejných súťažiach.
 • uverejnené informácie zahŕňajú najdôležitejšie prvky ponuky, ako je predmet budúcej zákazky, uplatniteľné lehoty alebo podmienky predkladania ponúk.
 • neexistuje žiadna priama alebo nepriama diskriminácia spoločností pochádzajúcich z Ukrajiny alebo EÚ, ktorá by im bránila v tom, aby sa uchádzali o verejnú súťaž.
 • transparentnosť a rovnaké zaobchádzanie sú zabezpečené počas celého výberového konania.
 • rozhodnutie o zadaní zákazky sa oznámi všetkým uchádzačom a na požiadanie sa uvedú dôvody, pre ktoré nie je úspešný uchádzač.
 • v prípade sporu majú spoločnosti zákonné právo vzniesť otázky pred príslušnými vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za preskúmanie.

Odkazy, kontakty a dokumenty

Kontaktné údaje pre technické požiadavky

Kontaktné údaje týkajúce sa sanitárnych/fytosanitárnych požiadaviek (SPS)

Kontaktné údaje pre technické požiadavky

Ukrajinské vedecké, výskumné a vzdelávacie stredisko pre osvedčovanie, normy a kvalitu

2 Svyatoshinskaya Street, 03115 Kyjev, Ukrajina

Tel.: + 380 44452 – 3396

Tel. a fax: + 380 44452 – 6907

E-mail: secretar.ukrndnc@gmail.com

Internet: http://uas.org.ua

Štátna inšpekcia v oblasti bezpečnosti potravín a ochrany spotrebiteľa

174 Antonovycha Street, 03680 Kyjev, Ukrajina

Tel.: + 380 44528 – 9244

Internet: http://www.consumer.gov.ua/


Štátna regulačná služba Ukrajiny

11 Arsenalna Street, 01011 Kyjev, Ukrajina

Tel.: + 380 44254 – 5673

Fax: + 380 44254 – 4393

E-mail: inform@dkrp.gov.ua

Internet: http://www.drs.gov.ua 

Odbor technických predpisov Ministerstva hospodárskeho rozvoja a obchodu Ukrajiny

12/2 Street Hrushevskiy, 01008 Kyjev, Ukrajina

Tel.: + 380 44528 – 8564

Fax: + 380 44528 – 9014

E-mail: dtr@me.gov.ua

Internet: http://www.me.gov.ua

Internet: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Kontaktné údaje týkajúce sa sanitárnych/fytosanitárnych požiadaviek (SPS)

Ministerstvo poľnohospodárstva a potravinárstva Ukrajiny

24 Khreshatyk Street, 01001 Kyjev, Ukrajina

Kontaktné údaje v prípade odvolaní občanov:

Tel.: + 380 44279 – 8474

E-mail: zvg@minagro.gov.ua 


Oddelenie korešpondenčného spracovania:

Tel.: + 380 44278 – 8171

Tel. a fax: + 380 44278 – 7602 

E-mail: info@minagro.gov.ua

Ministerstvo hospodárskeho rozvoja a obchodu

12/2 M. Grushevs’kyi Street, 01008 Kyjev, Ukrajina 

Tel.: + 380 44253 – 9394

Fax: + 380 44253 – 6371

E-mail: meconomy@me.gov.ua

Ministerstvo zdravotníctva Ukrajiny

Verejný prijímací úrad

41 Yaroslavska ulica, 04071 Kyjev, Ukrajina

Tel.: + 380 44425 – 0526

Ministerstvo ekológie a prírodných zdrojov

35 Vasilya Lipkivs’kogo Street, Kyjev 03035, Ukrajina

 

Verejné prijímanie

Tel.: + 380 44206 – 3302

E-mail: gr_priem@menr.gov.ua

 

Verejná referenčná jednotka

Tel.: + 380 44206 – 3115

 

Tlačové stredisko

Tel.: + 380 44206 – 3174

E-mail: press@menr.gov.ua

Ďalšie odkazy

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy