Prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu medzi EÚ a Ukrajinou

EÚ a Ukrajina predbežne vykonávajú dohodu o pridružení od novembra 2014. Ako súčasť tejto dohody o pridružení sa od januára 2016 predbežne vykonáva prehĺbená a komplexná dohoda o voľnom obchode (DCFTA). Znižujú sa ním clá, ktorým čelia európske firmy pri vývoze na Ukrajinu. Dohoda uľahčuje obchod prostredníctvom zefektívnenia colných postupov a postupnej aproximácie ukrajinských právnych predpisov, pravidiel a postupov vrátane noriem s právnymi predpismi, pravidlami a postupmi EÚ.

Dohoda v skratke

EÚ a Ukrajina predbežne vykonávajú svoju prehĺbenú a komplexnú dohodu o voľnom obchode (DCFTA) od 1. januára 2016 ako súčasť širšej dohody o pridružení, ktorej ustanovenia o politike a spolupráci sa predbežne vykonávajú od novembra 2014. DCFTA otvára trhy s tovarom a službami na oboch stranách na základe predvídateľných a vynútiteľných obchodných pravidiel.

Úplné znenie dohody a jej prílohy

Aké sú prínosy pre váš podnik?

Dohoda o pridružení

 • uľahčuje a cenovo dostupnejší dovoz z Ukrajiny a vývoz na Ukrajinu pre podniky z EÚ
 • prináša pre váš podnik rôzne výhody, ako je odstránenie ciel, ako aj účinné a rýchle uľahčenie dopravy cez colné orgány na medzinárodných hraniciach

 

EÚ je jedným z najväčších obchodných partnerov Ukrajiny, čo znamená, že existuje niekoľko príležitostí na dovoz a vývoz z EÚ na Ukrajinu a naopak. Hlavným vývozným tovarom sú suroviny ako železo, oceľ, banské výrobky, poľnohospodárske výrobky, stroje a chemické výrobky. Ukrajina v súčasnosti pracuje na zjednodušení politík v prospech malých podnikov pri obchodovaní s EÚ. Malé podniky môžu získať podporu aj z hlavnej iniciatívy EÚ týkajúcej sa MSP.

Sadzby

Dohoda medzi EÚ a Ukrajinou zlepšuje konkurencieschopnosť európskych podnikov na ukrajinskom trhu a naopak. Pokiaľ ide o obchod s tovarom, dohoda celkovo odstránila väčšinu ciel – EÚ: 98,1 % a Ukrajina: 99,1 %.

Priemyselné výrobky

Zatiaľ čo veľká časť ciel na priemyselné výrobky bola zrušená v čase nadobudnutia platnosti dohody, pre viaceré skupiny výrobkov boli dohodnuté prechodné obdobia.

Dohodou sa odstránilo 94,7 % colných položiek.

V prípade malého počtu tovarov EÚ postupne odstraňuje clá s nasledujúcimi prechodnými obdobiami

 • nerastné suroviny – 2019
 • chemikálie – 2021
 • hnojivá – 2023
 • výrobky z dreva – 2021
 • obuv – 2021
 • medené výrobky – 2021
 • výrobky z hliníka – 2023
 • osobné automobily a väčšina motorových vozidiel – 2023
Ukrajina

Po nadobudnutí platnosti dohody by 49,2 % priemyselných výrobkov mohlo vstúpiť na Ukrajinu bez cla.

Predpokladá sa, že podiel vývozu EÚ liberalizovaného Ukrajinou sa do roku 2023 zvýši na 96 %. Toto ďalšie postupné odstraňovanie ciel sa týka týchto skupín výrobkov:

 • nerastné suroviny – 2023
 • organické chemikálie – 2019
 • hnojivá – 2019
 • pneumatiky z gumy – 2021
 • výrobky z usne – 2021
 • textílie ako pokrývky hlavy – 2019

Ukrajinský sektor motorových vozidiel bude mať aj prechodné obdobie do roku 2026, čo je výsledok rokovaní dohodnutých v rámci WTO v roku 2008.

Poľnohospodárske výrobky

Dovozné clá na väčšinu poľnohospodárskeho tovaru dovážaného do EÚ sa v roku 2016 znížili na nulu. Colné kvóty sa uplatňujú na zvyšok poľnohospodárskeho tovaru, ktorý nie je liberalizovaný. Tieto kvóty sa spravujú podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie“ alebo prostredníctvom dovozných licencií. Zoznam všetkých colných kvót pre EÚ aj Ukrajinu nájdete v dodatku 1 a 2 k prílohe I-A.

Ukrajina

Takmer polovica ukrajinského poľnohospodárskeho tovaru bola liberalizovaná v čase nadobudnutia platnosti dohody, ale malý počet tovaru podlieha prechodnému obdobiu trvajúcemu do roku 2023.

Nie všetky dovozné clá Ukrajiny sa znížia na nulu

 • do roku 2026 bude 8,7 % agropotravinových ciel na tovar, ako sú mliečne výrobky, vajcia, cukor, živočíšne oleje a tuky, predmetom obmedzeného lineárneho zníženia o 20 – 60 % – potom sa bude uplatňovať zostatková colná sadzba.
 • na cukor, hydinové mäso a bravčové mäso sa budú uplatňovať colné kvóty – tovar dovezený v rámci uvedených množstiev je oslobodený od cla

V dohode medzi EÚ a Ukrajinou sa zakazuje používanie vývozných ciel oboma stranami. Ukrajinská vláda sa však dohodla, že do roku 2026 postupne zruší existujúce vývozné clá na určitý tovar vrátane hospodárskych zvierat a skrytých surovín, semien niektorých druhov olejnatých plodín a druhov kovov. Viac informácií o tejto otázke sa nachádza v prílohe I-C k dohode medzi EÚ a Ukrajinou.

Pre vývoz Ukrajiny sa stanovuje osobitný mechanizmus ochranných opatrení s platnosťou do roku 2031. To znamená, že Ukrajina môže uložiť prirážku na vývozné clo na niekoľko tovarov, ako sú suroviny, slnečnicové semená a druhy kovov, ocele a medi, ak počas ročného obdobia kumulatívny objem vývozu z Ukrajiny do EÚ prekročí spúšťaciu úroveň. Ďalšie informácie sa nachádzajú v prílohe I-D k dohode medzi EÚ a Ukrajinou.

 

Colná sadzba, ktorá sa uplatňuje na váš výrobok, nájdete na stránke Môj obchodný asistent.

Pravidlá o pôvode

 

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu možno nájsť v tomto oddiele.

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ obchodovaného tovaru. Ak ste noví v danej téme, v časti o tovare nájdete úvod k hlavným pojmom.

Pravidlá o pôvode

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu uplatniteľné podľa dohody o pridružení s Ukrajinou sú pravidlá dohovoru PEM ( Regionálny dohovor o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu) (Ú.v.EÚ L 54, 26.2.2013, s. 4). Požiadavky na pravidlá pôvodu podľa dohovoru PEM sú vymedzené v prílohe 2 k dodatku I k dohovoru. Uvedené pravidlá sa revidujú a v polovici roka 2021 by sa mal uplatňovať nový súbor alternatívnych pravidiel pôvodu vrátane ustanovení o kumulácii, vrátení cla, tolerancii a pravidle o nezmenení (pozri ďalej), ktoré sa zmiernia.

Cieľom dohovoru o pravidlách pôvodu je stanoviť spoločné pravidlá pôvodu a kumulácie medzi 25 zmluvnými stranami (EÚ, EZVO, balkánskymi krajinami a partnermi dohody o voľnom obchode v regióne južného a východného susedstva EÚ) a EÚ s cieľom uľahčiť obchod a integrovať dodávateľské reťazce v rámci zóny.

Zoznam zmluvných strán PEM

Podrobné informácie o paneuro-stredomorskom systéme sú k dispozícii v užívateľskej príručke.

Pochádza môj výrobok podľa dohovoru PEM z EÚ alebo Ukrajiny?

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky pre nižšiu alebo nulovú preferenčnú sadzbu podľa dohovoru PEM, musí mať pôvod v EÚ alebo na Ukrajine.

Výrobok „pochádza“, ak je buď

 • úplne získané v EÚ alebo na Ukrajine, alebo
 • vyrobené v EÚ alebo na Ukrajine s použitím nepôvodných materiálov za predpokladu, že takéto materiály boli dostatočne opracované alebo spracované v súlade s osobitnými pravidlami pre výrobky stanovenými v prílohe II k dodatku I k dohovoru PEM
  Pozri aj prílohu I „Úvodné poznámky“ k špecifickým pravidlám pôvodu pre výrobky. V prípade určitých výrobkov existujú alternatívne pravidlá špecifické pre jednotlivé výrobky – pozri dodatok II.

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v kapitole, ako napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy. Existujú aj určité dodatočné možnosti flexibility, ktoré vám pomôžu dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky, napríklad toleranciu alebo kumuláciu.

 

Príklady hlavných druhov špecifických pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nemôže presiahnuť určité percento jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom – napríklad výroba papiera (harmonizovaný systém, kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (harmonizovaný systém, kapitola 47)
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien na priadzu – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom a odevnom a chemickom odvetví.

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia
 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobok až do výšky 10 % ceny výrobku zo závodu.
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahu maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v pravidlách pre jednotlivé výrobky.
 • osobitné tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 HS, ktoré sú uvedené v poznámkach 5 a 6 prílohy I „Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe II“.
Kumulácia

V dohovore PEM sa stanovujú dva spôsoby kumulácie pôvodu

 • dvojstranná kumulácia – materiály s pôvodom na Ukrajine sa môžu považovať za materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú na výrobu výrobku v EÚ
 • diagonálna kumulácia – materiály s pôvodom v jednej zmluvnej strane dohovoru PEM sa môžu považovať za materiály s pôvodom v inej zmluvnej strane pri posudzovaní toho, či je konečný výrobok pôvodný, aby mohol využívať preferenčný prístup, keď sa vyváža do tretej zmluvnej strany v rámci paneuro-stredomorskej zóny – diagonálna kumulácia sa uplatňuje len vtedy, ak je medzi všetkými dotknutými zmluvnými stranami uzavretá obchodná dohoda a tieto krajiny uplatňujú rovnaké pravidlá pôvodu.
  Skontrolujte „matricu“ (tabuľka obsahujúca všetky platné dohody s použitím dohovoru PEM), v ktorej sa uvádzajú zmluvné strany, s ktorými môže Ukrajina uplatňovať diagonálnu kumuláciu (v apríli 2020 boli spoločnými partnermi EÚ a Ukrajiny oprávnenými na diagonálnu kumuláciu Island, Švajčiarsko (vrátane Lichtenštajnska) a Nórsko).

 

Ako funguje diagonálna kumulácia?

Diagonálna kumulácia sa vyskytuje v niekoľkých rôznych krajinách, ktoré majú rovnaké pravidlá pôvodu a majú medzi sebou dohody o voľnom obchode. To je prípad, keď výrobca tovaru v ktorejkoľvek krajine môže dovážať materiály a používať ich tak, akoby pochádzali z ich vlastnej krajiny. Napríklad podľa dohovoru PEM môže ukrajinský obchodník, ktorý tvorí oblečenie na Ukrajine na účely vývozu do Švajčiarska, používať na výrobu odevu tkaniny s pôvodom v EÚ a môže ich považovať za tovar s pôvodom na Ukrajine. Požiadavka dvojitej transformácie, t. j. výroba textílií z (nepôvodnej) priadze a výroba odevov, bola splnená a odev sa považuje za tovar s pôvodom na Ukrajine, keď sa vyváža do Švajčiarska, a preto bude mať prospech z voľného prístupu na švajčiarsky trh.

Ďalšie vysvetlenia týkajúce sa kumulácie PEM možno nájsť tu.

Iné požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v dohovore, ako napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy.

Pravidlo priamej dopravy

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ na Ukrajinu (a naopak) alebo cez územia zmluvných strán, na ktoré sa uplatňuje kumulácia bez toho, aby boli v tretej krajine ďalej spracované.

Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom, napríklad

 • vykladanie
 • opätovné naloženie
 • akákoľvek iná operácia určená na uchovanie výrobkov v dobrom stave

Colným orgánom dovážajúcej krajiny sa predloží dôkaz, že tieto podmienky boli splnené, a to predložením

 • jednotný prepravný doklad (napr. nákladný list), ktorý sa vzťahuje na prepravu z vyvážajúcej krajiny cez tretiu krajinu, cez ktorú tovar prechádzal
 • osvedčenie vydané colnými orgánmi tretej krajiny, cez ktorú prepravujete tovar
 • ak to nie je možné, akékoľvek preukazné doklady

Vrátenie cla

Podľa dohovoru PEM v obchode medzi EÚ a Ukrajinou nie je možné získať náhradu za predtým zaplatené clá za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža podľa preferenčnej sadzby.

Postupy týkajúcesa pôvodu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy pôvodu. Postupy sú stanovené v hlave V o preukazovaní pôvodu a hlave VI o dojednaniach o administratívnej spolupráci. Objasňujú sa v nich napr. ako deklarovať pôvod výrobku, ako požadovať preferencie alebo ako môžu colné orgány overiť pôvod výrobku.

Ako žiadať o preferenčnú sadzbu

Na to, aby dovozcovia mohli využívať preferenčnú sadzbu, musia predložiť dôkaz o pôvode.

Dôkazom o pôvode môže byť buď

Dôkaz o pôvode je platný 4 mesiace od dátumu vydania.

Sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED

 • sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny
 • Príloha III obsahuje vzory osvedčení EUR.1 a EUR-MED a pokyny na ich vyplnenie
 • vývozca žiadajúci o osvedčenie by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov.

Ďalšie vysvetlenia o tom, kedy použiť osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED, sú uvedené na strane 72 príručky.

Vyhlásenie o pôvode alebo vyhlásenie o pôvode EUR-MED

Vývozcovia môžu sami deklarovať, že ich výrobok má pôvod v EÚ alebo v zmluvnej strane dohovoru PEM, a to poskytnutím vyhlásenia o pôvode. Vyhlásenie o pôvode môže vyhotoviť

 • schválený vývozca
 • akýkoľvek vývozca, ak celková hodnota zásielky nepresahuje 6 000 EUR
Ako vyhotoviť vyhlásenie o pôvode

Vývozca by mal na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade identifikujúcom výrobok napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (príloha IV):

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia... vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“

Ako vyhotoviť vyhlásenie o pôvode EUR-MED

V tomto prípade je vyhlásenie takéto (príloha IV)

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia...), vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.

kumulácia sa uplatnila s... (názov krajiny/krajín).

- neuplatňuje sa kumulácia

Vyhlásenie o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ alebo úradných jazykoch v zóne PEM, ako sa uvádza v prílohe IV (vyhlásenie týkajúce sa kumulácie by malo byť vždy v angličtine).

Vyhlásenie o pôvode musíte podpísať ručne. Ak ste schváleným vývozcom, ste oslobodený od tejto požiadavky za predpokladu, že poskytnete svojim colným orgánom písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za každé vyhlásenie, ktoré vás identifikuje.

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overovať, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodný alebo či spĺňa iné požiadavky súvisiace s pôvodom. Overovanie je založené na

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej strany
 • kontroly vykonávané miestnymi colnými orgánmi – návštevy dovážajúcej zmluvnej strany u vývozcu nie sú povolené

Orgány vyvážajúcej strany vykonajú konečné určenie pôvodu a informujú orgány dovážajúcej strany o výsledkoch.

Požiadaviek na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

V dohode medzi EÚ a Ukrajinou sa stanovuje harmonizácia právnych predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody medzi Ukrajinou a EÚ. Výrobcovia z Ukrajiny preto musia spĺňať len jeden súbor požiadaviek na to, aby sa ich výrobky umiestňovali na trhy EÚ aj Ukrajiny.

Medzi aproximované nariadenia Ukrajiny patria:

 • akreditácia a uvádzanie výrobkov na trh, v ktorých sa stanovujú moduly postupov posudzovania zhody
 • všeobecná bezpečnosť výrobkov, stanovenie kritérií toho, čo sa má zvážiť pri posudzovaní, či je výrobok bezpečný, a určenie, kedy zakázať výrobok, pretože predstavuje vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť

Zoznam všetkých 27 nariadení, ktoré sa vzťahujú na bezpečnostné požiadavky širokej škály výrobkov vrátane strojových zariadení, výťahov, hračiek, zdravotníckych pomôcok a jednoduchých tlakových nádob, sa nachádza v prílohe III k dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

Pokiaľ ide o normy, Ukrajina má

 • prijímala medzinárodné a európske normy podľa najlepších postupov
 • odhodlaný zrušiť akékoľvek protichodné vnútroštátne normy. Patria sem všetky protichodné normy GOST (Gosudarstvenny Standart) používané v postovietskych štátoch.
Ako viem, že tovar, ktorý dovážam do EÚ, je v súlade s nariadeniami a normami EÚ?

Spolupráca zmluvných strán v oblasti dohľadu nad trhom a postupov posudzovania zhody znamená, že ak do EÚ vyvážate vysokorizikový tovar, ako sú tlakové nádoby, výťahy a určité strojové zariadenia, stačí, aby posúdenie zhody vykonal notifikovaný orgán (laboratóriá alebo iné inšpekčné a certifikačné orgány akreditované ukrajinskou vládou).

Vyhľadanie zoznamu 114 menovaných orgánov Ukrajiny zapojených do posudzovania zhody výrobkov, z ktorých všetky boli akreditované Národnou akreditačnou agentúrou Ukrajiny

Ak chcete doviezť tovar z Ukrajiny do EÚ, budete musieť prejsť procesom preukazovania zhody prostredníctvom vyhlásenia o zhode EÚ podpísaného vaším výrobcom. Potom môže výrobca pripevniť označenie CE na svoje výrobky, ak sa to vyžaduje.

Na základe dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou sa uzavrie dohoda o zhode a posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov (ACAA). Ide o druh dohody o vzájomnom uznávaní medzi EÚ a Ukrajinou. Podľa tejto dohody EÚ a Ukrajina umožnia, aby sa priemyselné výrobky uvedené v prílohách k ACAA, ktoré spĺňajú požiadavky zhody, uvádzali na trh bez ďalších skúšok alebo postupov zhody.

Kontakty pre technické požiadavky

Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia – SPS

Bezpečnosť potravín, zdravie zvierat a rastlín

Aby ste mohli z Ukrajiny alebo naopak do EÚ bez problémov vyvážať alebo dovážať do EÚ, existujú určité pravidlá týkajúce sa zdravia a bezpečnosti rastlín a zvierat medzi Ukrajinou a EÚ, ktoré by ste mali vedieť. Dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou sa harmonizovali mnohé sanitárne a fytosanitárne pravidlá a zmluvným stranám sa zakázalo zavádzať akékoľvek neodôvodnené prekážky.

Pokiaľ ide o choroby zvierat alebo rastlín vrátane škodcov, existujú postupy na uznanie štatútu oblasti bez výskytu škodcov v daných regiónoch. Slúži na obchodné účely a na oznamovanie rizík pre verejné zdravie, zdravie zvierat alebo rastlín. V prípade, že dovážajúca krajina potrebuje prijať opatrenia na kontrolu vážneho zdravotného rizika, dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou umožňuje prijatie dočasných reštriktívnych opatrení voči dovozu. Tieto opatrenia sa však vykonávajú spôsobom, ktorý minimalizuje narušenie obchodu medzi týmito dvoma krajinami. Viac informácií o postupoch nájdete v prílohe VI k dohode medzi EÚ a Ukrajinou.

Kontrola sanitárnych a fytosanitárnych opatrení na Ukrajine

Vláda vykonáva tri typy hraničných kontrol:

Sanitárne a epidemiologické kontroly

Cieľom je chrániť krajinu pred šírením chorôb, ako aj vykonávať testy, ktorými sa zabezpečí, aby bol tovar v súlade so sanitárnymi normami. Tento druh kontroly je povinný a vykonáva sa najmä nad dovážanými potravinovými výrobkami, niektorými spotrebnými výrobkami a tiež vývozom slnečnicových olejov. Tovar, ktorý patrí do kategórie poľnohospodárskych výrobkov, nebude podliehať sanitárnej a epidemiologickej kontrole.

Veterinárna a sanitárna kontrola

Cieľom tejto kontroly je zabrániť šíreniu chorôb zvierat. Veterinárna a sanitárna kontrola sa zvyčajne uplatňuje na vývoz, dovoz a tranzit zvierat, reprodukčného materiálu, biologických produktov, patologického materiálu, veterinárnych prípravkov, výrobkov na starostlivosť o zvieratá, kŕmnych doplnkových látok, premixov a živočíšnych výrobkov (vrátane mäsových výrobkov, vajec, mlieka, rýb a medu).

Fytosanitárna kontrola

Tento druh kontroly nielen bráni šíreniu škodcov, ale je navrhnutý aj na dohľad nad karanténnymi režimami. Fytosanitárna kontrola sa uplatňuje na vývoz, dovoz a tranzit rastlín a rastlinných produktov (vrátane potravinových výrobkov), obalov, dopravných prostriedkov, pôdy a iných produktov, ktoré šíria regulovaných škodcov.

Kontakty pre sanitárne a fytosanitárne požiadavky (SPS)

Technické prekážky obchodu

Hoci sú technické pravidlá dôležité, niekedy môžu pôsobiť ako prekážky pre medzinárodný obchod, a preto môžu byť pre vás ako vývozcu veľkou záťažou.

 • ak si myslíte, že čelíte obchodnej bariére, ktorá spomaľuje váš podnik alebo mu bráni vo vývoze, môžete nám povedať
 • pomocou online formulára ohláste, čo zastavíte svoj vývoz na Ukrajinu – EÚ preskúma vašu situáciu a prijme primerané opatrenia

Kontaktujte nás

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Dohoda zabezpečuje transparentnejšie a jednoduchšie colné postupy na uľahčenie obchodu a zníženie nákladov pre podniky.

Dokladov

Podrobné príručky opisujú rôzne druhy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné vybavenie vašich výrobkov.

V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z ďalej uvedených prvkov:

 • obchodná faktúra (vyhľadávať osobitné požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu v časti Moja obchodná asistentka).
 • zoznam balení
 • dovozné licencie na určitý tovar
 • osvedčenia preukazujúce, že váš výrobok je v súlade s povinnými predpismi o výrobkoch, ako sú požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, označovanie a balenie.
 • dôkaz o pôvode – vyhlásenie o pôvode

V záujme väčšej istoty môžete vopred požiadať o záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo záväzné informácie o pôvode tovaru.

Podrobné informácie o tom, ktoré dokumenty musíte predložiť na colné konanie v súvislosti s vaším výrobkom, nájdete na stránke Môj obchodný asistent.

Postupy preukazovania a overovania pôvodu

Opis spôsobu preukazovania pôvodu vašich výrobkov na účely uplatnenia preferenčných sadzieb a opis pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi sa nachádza v oddiele o pravidlách pôvodu.

Informácie o colných postupoch pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na webovom sídle GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a geografické ukazovatele

Dohoda chráni vaše práva duševného vlastníctva pri dovoze a/alebo vývoze vášho tovaru na Ukrajinu.

Ochranné známky a autorské práva

Dohoda medzi EÚ a Ukrajinou je v súlade s viacerými medzinárodnými dohodami, ktorými sa upravuje správa ochranných známok a autorských práv, a poskytuje spravodlivý a transparentný systém registrácie ochranných známok. Ak správa ochrannej známky zamietne žiadosť, rozhodnutie sa musí žiadateľovi oznámiť písomne a musia sa uviesť dôvody zamietnutia. Ochrannú známku možno zrušiť, ak sa riadne nepoužívala do piatich rokov na území, na ktorom bola zapísaná.

Dizajny a patenty

Podľa dohody medzi EÚ a Ukrajinou sú vaše nezávisle vytvorené dizajny, ktoré majú osobitý charakter, chránené ich zápisom na obdobie do 25 rokov. Tým sa vám poskytne výlučné právo používať dizajn a tretím stranám sa zabráni v používaní, reprodukcii, predaji alebo dovoze a/alebo vývoze dizajnu bez vášho súhlasu.

Zemepisné označenia

Osobitný výbor pre geografické ukazovatele, ktorý je zriadený na základe dohody medzi EÚ a Ukrajinou, bude monitorovať vykonávanie dohody v súvislosti s duševným vlastníctvom a podávať správy Výboru pre obchod.

Ochranné známky

Prihlášky ochrannej známky by sa mali podať na Ukrajinskom inštitúte duševného vlastníctva (Ukrajinský PTO), ktorý je štátnym podnikom.

Ak chcete prihlásiť ochrannú známku na Ukrajine, budete potrebovať tieto dokumenty a informácie:

 • vaše celé meno
 • krajina založenia
 • adresa a kód krajiny WIPO
 • obrázok a opis značky, o ktorú žiadate
 • opis, ak ochranná známka obsahuje slovný prvok
 • označenie farby ochrannej známky
 • zoznam tovarov a/alebo služieb, o ktoré sa žiada v rámci príslušného medzinárodného triedenia v Nice
 • dátum, krajina a číslo žiadosti o právo prednosti alebo dátum výstavy (ak sa uplatňuje právo prednosti podľa Parížskeho dohovoru)
 • overenú kópiu žiadosti o právo prednosti alebo dokumentu potvrdzujúceho vystavenie výstav obsahujúcich prihlasovanú ochrannú známku na úradne uznanej medzinárodnej výstave,
 • plnomocenstvo podpísané splnomocnenou osobou v mene žiadateľa

Proces registrácie je takýto:

 • ak dokumenty k vašej prihláške spĺňajú požiadavky, bude vám oznámený dátum podania.
 • dokumenty, ktoré ste predložili, sa kontrolujú, aby sa zabezpečilo, že spĺňajú formálne požiadavky ukrajinského zákona o ochranných známkach – ak je vaša žiadosť v súlade, potom sa preskúma jej podstata.
 • vecné preskúmanie – vaša prihláška ochrannej známky sa kontroluje z hľadiska oprávnenosti na ochranu, ako sa uvádza v ukrajinských právnych predpisoch, a vykonáva sa vyhľadávanie totožnosti a podobnosti

Zemepisné označenie

Po prvé, na registráciu zemepisného označenia na Ukrajine musíte svoju žiadosť predložiť v ukrajinskom jazyku. Dokumenty môžete podať v cudzom jazyku a predložiť preklad do ukrajinského jazyka najneskôr do troch mesiacov od dátumu podania prihlášky. Po prijatí vašej prihlášky a podporných dokumentov ich posúdi Ukrajinský inštitút duševného vlastníctva.

Vaša žiadosť musí obsahovať tieto dokumenty:

 • žiadosť o zápis označenia pôvodu tovaru, zemepisného označenia pôvodu tovaru alebo práva používať zapísané kvalifikované označenie pôvodu tovaru s informáciami o prihlasovateľovi a ich adrese
 • označenie pôvodu tovaru, ktorý požadujete, alebo zemepisné označenie pôvodu tovaru, na ktorý žiadate
 • názov tovaru, pre ktorý žiadate o zápis špecifikovaného označenia pôvodu alebo práva používať kvalifikované označenie pôvodu zapísané v registri
 • názov a hranice zemepisného miesta, kde sa tovar vyrába a ktorého sa konkrétne vlastnosti, vlastnosti alebo dobré meno týkajú
 • opis konkrétnych vlastností, vlastností, dobrého mena alebo iných vlastností tovaru
 • údaje o používaní uvádzaného kvalifikovaného označenia pôvodu tovaru na etikete a pri označovaní tovaru
 • údaje o tom, ako sú konkrétne vlastnosti, kvalita dobrého mena tovaru spojené s prírodnými podmienkami alebo ľudským faktorom na špecifikovanom zemepisnom mieste

Upozorňujeme, že ako zahraničný žiadateľ na Ukrajine sa takisto očakáva, že spolu s Vašou žiadosťou predložíte ďalšie podporné dokumenty. Tieto dokumenty by mali potvrdiť

 • právna ochrana kvalifikovaného označenia pôvodu tovaru, o ktorý žiadate, v príslušnom členskom štáte EÚ
 • vaše právo používať kvalifikované označenie pôvodu tovaru

Obchod so službami

Ukrajinská vláda aj EÚ uviedli všetky existujúce obmedzenia alebo výhrady týkajúce sa poskytovania služieb s vysokou úrovňou transparentnosti. Výhrady, ktoré prijala Ukrajina, sa nachádzajú v prílohe XVI-D až F.

Ako prechádzate prílohami?

Dohoda medzi EÚ a Ukrajinou obsahuje tri prílohy, o ktorých by ste mali vedieť pri vývoze. Obsahujú výhrady, ktoré Ukrajina predložila vývozcom z EÚ.

 • Vprílohe XVI-D sa uvádza negatívny zoznam všetkých odvetví služieb, na ktoré sa pri zakladaní podniku na Ukrajine vzťahujú osobitné obmedzenia. To znamená, že môžete využiť príležitosti vo všetkých odvetviach, ktoré nie sú uvedené v zozname. Obmedzenia sú rozdelené do zoznamu tých, ktoré sa vzťahujú na všetky odvetvia alebo pododvetvia, a do zoznamu, v ktorom sú uvedené osobitné výhrady pre jednotlivé odvetvia alebo pododvetvia.
 • Príloha XVI-E obsahuje pozitívny zoznam odvetví služieb, v ktorých môžete vykonávať cezhraničný obchod so službami. V tomto zozname sa uvádzajú všetky odvetvia, v ktorých môžete obchodovať.
 • Vprílohe XVI-F sa uvádzajú výhrady týkajúce sa poskytovateľov zmluvných služieb a nezávislých odborníkov.

Kto môže založiť podnik na Ukrajine?

Ak ste

 • podnik, dohoda medzi EÚ a Ukrajinou vám umožňuje založiť alebo nadobudnúť pobočky vášho podniku alebo zastupiteľské kancelárie v ktorejkoľvek krajine.
 • jednotlivec, dohoda medzi EÚ a Ukrajinou vám poskytuje príležitosti na založenie a založenie vášho podniku prostredníctvom samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikov, ktoré sú pod vašou kontrolou.

S vami sa bude zaobchádzať rovnako ako s ukrajinskými štátnymi príslušníkmi a naopak. V prílohe XVI-D sa uvádza zoznam odvetví, v ktorých sa usadenie obmedzuje.

Cezhraničné poskytovanie služieb

Ak máte záujem o cezhraničné poskytovanie služieb, môžete poskytovať služby Ukrajine (a naopak) za rovnakých podmienok ako štátnym príslušníkom Ukrajiny. Uplatňujú sa tieto výnimky:

 • odvetvia, ako sú notárske služby, vlastníctvo lesov alebo riadiace vzdelávacie inštitúcie, v ktorých vláda Ukrajiny vyžaduje, aby poskytovateľ služieb mal ukrajinskú štátnu príslušnosť, alebo poštové služby, v ktorých musí poskytovateľ služieb získať licenciu
 • odvetvia úplne vylúčené z dohody, napr. audiovizuálne služby, vnútroštátna námorná kabotáž a služby vnútroštátnej a medzinárodnej leteckej dopravy – v článku 92 dohody medzi EÚ a Ukrajinou sa uvádza zoznam týchto osobitných služieb

V odvetviach, v ktorých máte povolený prístup na trh Ukrajiny (a naopak), sa dohodou medzi EÚ a Ukrajinou odstraňujú tieto obmedzenia:

 • obmedzenie počtu poskytovateľov služieb
  • to možno dosiahnuť buď prostredníctvom požiadavky testu hospodárskych potrieb, uplatňovania systému kvót, alebo prostredníctvom právnych predpisov, ktoré podporujú monopoly alebo výhradných poskytovateľov služieb, čím sa obmedzuje vstup iných poskytovateľov služieb na trh.
 • celková hodnota transakcií so službami alebo aktív
 • celkový počet operácií v oblasti služieb alebo celkové množstvo výstupov služieb

Príloha XVI-E obsahuje pozitívny zoznam odvetví služieb, v ktorých môžete vykonávať cezhraničný obchod so službami. V tomto zozname sa uvádzajú všetky odvetvia, v ktorých môžete obchodovať. V dôsledku toho má každý sektor služieb, ktorý nie je uvedený v zozname, obmedzenia. Viac informácií o zozname odvetví služieb, v ktorých máte prístup na trh, nájdete v prílohe XIV-E k dohode medzi EÚ a Ukrajinou.

Dočasný pobyt

Podľa dohody medzi EÚ a Ukrajinou sa môžete dočasne presťahovať na Ukrajinu, aby ste pracovali ako stážista, predajca pre podniky alebo jeden z kľúčových zamestnancov spoločnosti v tejto krajine. Napríklad ak ste vedúci pracovník zodpovedný za zriadenie alebo prevádzku podniku.

Obdobia dočasného pobytu sú tieto:

 • zamestnanec presunutý v rámci podniku (kľúčový personál spoločnosti na Ukrajine (alebo v EÚ) alebo stážisti s vysokoškolským vzdelaním) – do 3 rokov
 • obchodný návštevník (napr. cestujúci na účely založenia podniku na Ukrajine (alebo v EÚ) alebo predajca podniku) – najviac 90 dní v akomkoľvek 12-mesačnom období
 • stážista, ktorý nie je zamestnancom presunutým v rámci podniku – až 1 rok

Ak ste poskytovateľom zmluvných služieb, dohoda medzi EÚ a Ukrajinou vytvára príležitosti aj v konkrétnych odvetviach v ktorejkoľvek krajine. V tejto súvislosti však musíte

 • dočasne poskytovať príslušnú službu ako zamestnanec účtovnej jednotky, ktorá získala zmluvu o poskytovaní služieb nepresahujúcu jeden rok,
 • mať aspoň 3 roky odbornej praxe v odvetví, v ktorom ponúkate zmluvné služby
 • mať vysokoškolský titul alebo kvalifikáciu preukazujúcu vedomosti na rovnocennej úrovni a príslušnú odbornú kvalifikáciu,

 

Ďalšie informácie o

 • poštové kuriérske služby, pozri články 109 až 114 dohody medzi EÚ a Ukrajinou
 • elektronické komunikácie, pozri články 115 až 124 dohody medzi EÚ a Ukrajinou.
 • finančné služby, pozri články 125 – 133 dohody medzi EÚ a Ukrajinou.
 • elektronický obchod, pozri články 139 – 143 dohody medzi EÚ a Ukrajinou; a medzinárodná námorná doprava pozri články 135 – 138 dohody medzi EÚ a Ukrajinou.

Verejného obstarávania

Podľa dohody medzi EÚ a Ukrajinou sa EÚ a Ukrajina zaväzujú zabezpečiť prístup na trhy verejného obstarávania v každej krajine na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Týka sa to verejných zákaziek na tovary, služby alebo stavebníctvo a koncesií v tradičných odvetviach, ako aj v sektore verejnoprospešných služieb. Trh sa otvára postupne v rámci dohody medzi EÚ a Ukrajinou.

Dohodou sa takisto zabezpečuje, aby sa s uchádzačmi z Ukrajiny a EÚ zaobchádzalo rovnako pri predkladaní ponúk.

Dohoda medzi EÚ a Ukrajinou zaväzuje EÚ aj Ukrajinu, aby pri verejnom obstarávaní zabezpečili splnenie týchto podmienok:

 • výzvy na predkladanie ponúk sa riadne uverejňujú a zverejňujú na internete. To umožňuje každej zainteresovanej spoločnosti prístup k informáciám o pripravovaných verejných súťažiach.
 • uverejnené informácie zahŕňajú najdôležitejšie prvky ponuky, ako je predmet budúcej zmluvy, uplatniteľné lehoty alebo podmienky predkladania ponúk.
 • neexistuje žiadna priama ani nepriama diskriminácia spoločností pochádzajúcich z Ukrajiny alebo z EÚ, ktorá by im bránila v tom, aby sa kvalifikovali na výberové konanie.
 • transparentnosť a rovnaké zaobchádzanie sú zabezpečené počas celého postupu verejného obstarávania
 • rozhodnutie o zadaní zákazky sa oznámi všetkým uchádzačom a na požiadanie sa uvedú dôvody, prečo nie je víťazným uchádzačom.
 • v prípade sporu majú spoločnosti zákonné právo obrátiť sa na príslušné vnútroštátne orgány zodpovedné za preskúmanie.

Odkazy, kontakty a dokumenty

Kontakty pre technické požiadavky

Kontakty pre sanitárne a fytosanitárne požiadavky (SPS)

Kontakty pre technické požiadavky

Ukrajinské centrum pre vedu, výskum a odbornú prípravu pre certifikáciu, normy a kvalitu

 

2 Street Svyatoshinskaya, 03115 Kyjev, Ukrajina

Tel.: + 380 44452 – 3396

Tel. a fax: + 380 44452 – 6907

E-mail: secretar.ukrndnc@gmail.com

Internetová stránka: http://uas.org.ua

Štátna inšpekcia pre bezpečnosť potravín a ochranu spotrebiteľa

 

174 Antonovycha ulica, 03680 Kyjev, Ukrajina

Tel.: + 380 44528 – 9244

Internetová stránka: http://www.consumer.gov.ua/


Štátna regulačná služba Ukrajiny

 

9/11 Arsenalna Street, 01011 Kyjev, Ukrajina

Tel.: + 380 44254 – 5673

Fax: + 380 44254 – 4393

E-mail: inform@dkrp.gov.ua

Internetová stránka: http://www.drs.gov.ua

Odbor technických predpisov Ministerstva hospodárskeho rozvoja a obchodu Ukrajiny

 

12/2 Hrushevskiy Street, 01008 Kyjev, Ukrajina

Tel.: + 380 44528 – 8564

Fax: + 380 44528 – 9014

E-mail: dtr@me.gov.ua

Internetová stránka: http://www.me.gov.ua

Internetová stránka: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Kontakty pre sanitárne a fytosanitárne požiadavky (SPS)

Ministerstvo poľnohospodárstva a potravinárstva Ukrajiny

24 Khreshatyk Street, 01001 Kyjev, Ukrajina

Kontaktné údaje pre odvolania občanov:

Tel.: + 380 44279 – 8474

E-mail: zvg@minagro.gov.ua


Oddelenie zaoberajúce sa korešpondenciou:

Tel.: + 380 44278 – 8171

Tel. a fax: + 380 44278 – 7602

E-mail: info@minagro.gov.ua

Ministerstvo hospodárskeho rozvoja a obchodu

12/2 M. Grushevs’kyi Street, 01008 Kyjev, Ukrajina

Tel.: + 380 44253 – 9394

Fax: + 380 44253 – 6371

E-mail: meconomy@me.gov.ua

Ministerstvo zdravotníctva Ukrajiny

Verejná prijímacia kancelária

41 Jaroslavská ulica, 04071 Kyjev, Ukrajina

Tel.: + 380 44425 – 0526

Ministerstvo pre ekológiu a prírodné zdroje

 

35 Vasilya Lipkivs’kogo Street, Kyjev 03035, Ukrajina

 

Verejná recepcia

Tel.: + 380 44206 – 3302

E-mail: gr_priem@menr.gov.ua

 

Verejné referenčné oddelenie

Tel.: + 380 44206 – 3115

 

Tlačové stredisko

Tel.: + 380 44206 – 3174

E-mail: press@menr.gov.ua

Ďalšie odkazy

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy