Prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu medzi EÚ a Ukrajinou

EÚ a Ukrajina predbežne vykonávajú dohodu o pridružení od novembra 2014. Ako súčasť tejto dohody o pridružení sa od januára 2016 predbežne vykonáva prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu (DCFTA). Znižuje clá, ktorým čelia európske firmy pri vývoze na Ukrajinu. Dohoda uľahčuje obchod zvýšením účinnosti colných postupov a postupnou aproximáciou ukrajinských právnych predpisov, pravidiel a postupov vrátane noriem s právnymi predpismi, pravidlami a postupmi EÚ.

Dohoda v skratke

EÚ a Ukrajina predbežne vykonávajú svoju prehĺbenú a komplexnú zónu voľného obchodu (DCFTA) od 1. januára 2016 ako súčasť širšej dohody o pridružení, ktorej politické ustanovenia a ustanovenia o spolupráci sa predbežne vykonávajú od novembra 2014. DCFTA otvára trhy pre tovar a služby na oboch stranách na základe predvídateľných a vynútiteľných obchodných pravidiel.

Úplné znenie dohody a jej prílohy

Aké sú prínosy pre váš podnik?

Dohoda o pridružení

 • zjednoduší a cenovo dostupnejší dovoz z Ukrajiny a vývoz na Ukrajinu pre podniky z EÚ
 • zavádza rôzne výhody pre váš podnik, ako napríklad odstránenie ciel, ako aj efektívne a rýchle uľahčenie prepravy na medzinárodných hraniciach

 

EÚ je jedným z najväčších obchodných partnerov Ukrajiny, čo znamená, že existuje niekoľko príležitostí na dovoz a vývoz z EÚ na Ukrajinu a naopak. Kľúčovým vývozným tovarom sú suroviny ako železo, oceľ, ťažobné výrobky, poľnohospodárske výrobky, stroje a chemické výrobky. Ukrajina v súčasnosti pracuje na zjednodušení politík v prospech malých podnikov pri obchodovaní s EÚ. Malé podniky môžu získať podporu aj z hlavnej iniciatívy EÚ pre MSP.

Tarify

Dohodou medzi EÚ a Ukrajinou sa zlepšuje konkurencieschopnosť európskych podnikov na ukrajinskom trhu a naopak. V prípade obchodu s tovarom sa dohodou odstránila väčšina ciel – EÚ: 98,1 % a Ukrajina: 99,1 %.

Priemyselný tovar

Zatiaľ čo veľká časť ciel na priemyselný tovar bola v čase nadobudnutia platnosti dohody odstránená, dohodli sa prechodné obdobia pre niekoľko skupín výrobkov.

Dohodou sa odstránilo 94,7 % colných položiek.

V prípade niekoľkých tovarov EÚ stále postupne odstraňuje clá s nasledujúcimi prechodnými obdobiami

 • nerastné suroviny – 2019
 • chemikálie – 2021
 • hnojivá – 2023
 • výrobky z dreva – 2021
 • obuv – 2021
 • medené výrobky – 2021
 • výrobky z hliníka – 2023
 • osobné automobily a väčšina motorových vozidiel – 2023
Ukrajina

Po nadobudnutí platnosti dohody by 49,2 % priemyselných výrobkov mohlo vstúpiť na Ukrajinu bez cla.

Predpokladá sa, že podiel vývozu EÚ liberalizovaného Ukrajinou sa do roku 2023 zvýši na 96 %. Toto ďalšie postupné odstraňovanie ciel sa týka týchto skupín výrobkov

 • nerastné suroviny – 2023
 • organické chemikálie – 2019
 • hnojivá – 2019
 • pneumatiky z gumy – 2021
 • kožené výrobky – 2021
 • textílie, ako sú pokrývky hlavy – 2019

Na ukrajinské odvetvie motorových vozidiel sa bude vzťahovať aj prechodné obdobie do roku 2026, čo je výsledok rokovaní dohodnutých v rámci WTO v roku 2008.

Poľnohospodárske výrobky

Dovozné clá na väčšinu poľnohospodárskych výrobkov dovážaných do EÚ sa v roku 2016 znížili na nulu. Colné kvóty sa uplatňujú na zvyšok poľnohospodárskeho tovaru, ktorý nie je liberalizovaný. Správa týchto kvót sa vykonáva buď podľa zásady „kto prv príde, ten prv príde, alebo prostredníctvom dovozných licencií“. Zoznam všetkých colných kvót pre EÚ aj Ukrajinu nájdete v dodatku 1 a 2 k prílohe I-A.

Ukrajina

Takmer polovica ukrajinského poľnohospodárskeho tovaru bola liberalizovaná v čase nadobudnutia platnosti dohody, ale na malý počet tovaru sa vzťahuje prechodné obdobie do roku 2023.

Nie všetky ukrajinské dovozné clá sa znížia na nulu

 • do roku 2026 bude 8,7 % agropotravinárskych ciel na tovar, ako sú mliečne výrobky, vajcia, cukor, živočíšne oleje a tuky, predmetom obmedzeného lineárneho zníženia o 20 – 60 % – potom sa bude uplatňovať zostatková colná sadzba.
 • na cukry, hydinové mäso a bravčové mäso sa budú uplatňovať colné kvóty (TRQ) – tovar dovezený v rámci uvedených množstiev je oslobodený od cla.

Dohoda medzi EÚ a Ukrajinou zakazuje používanie vývozných ciel oboma stranami. Ukrajinská vláda sa však dohodla na postupnom zrušení existujúcich vývozných ciel na určitý tovar do roku 2026 vrátane hospodárskych zvierat a skrytých surovín, semien niektorých druhov olejnatých plodín a druhov kovov. Viac informácií o tejto otázke sa nachádza v prílohe I až C k dohode medzi EÚ a Ukrajinou.

Pre vývoz z Ukrajiny do roku 2031 sa stanovuje osobitný mechanizmus ochranných opatrení. To znamená, že Ukrajina môže uložiť prirážku na vývozné clo na niekoľko tovarov, ako sú suroviny z kože, slnečnicové semená a druhy kovov, ocele a medi, ak počas ročného obdobia kumulatívny objem vývozu z Ukrajiny do EÚ prekročí spúšťaciu úroveň. Viac informácií o tejto otázke sa nachádza v prílohe I až D k dohode medzi EÚ a Ukrajinou.

 

Vyhľadajte colnú sadzbu, ktorá sa vzťahuje na váš výrobok, v časti Môj obchodný asistent.

Pravidlá o pôvode

 

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu sa nachádzajú v tomto oddiele.

Pôvod je „hospodárska štátna príslušnosť“ obchodovaného tovaru. Ak ste v súvislosti s témou novinkou, nájdete úvod k hlavným pojmom v sekcii o tovare.

Pravidlá o pôvode

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu uplatniteľné podľa dohody o pridružení s Ukrajinou sú pravidlá stanovené v Dohovore o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (Ú. v.EÚ L 54, 26.2.2013, s. 4). Požiadavky na pravidlá pôvodu podľa dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu sú vymedzené v prílohe 2 k dodatku I k dohovoru. Uvedené pravidlá sa revidujú a v polovici roka 2021 by sa mal uplatňovať nový súbor alternatívnych pravidiel pôvodu vrátane ustanovení o kumulácii, vrátení cla, tolerancii a pravidle nepozmeňovania (pozri ďalej), ktoré sa zmiernia.

Cieľom dohovoru PEM o pravidlách pôvodu je stanoviť spoločné pravidlá pôvodu a kumulácie medzi 25 zmluvnými stranami (EÚ, EZVO, balkánskymi krajinami a partnermi dohody o voľnom obchode v regióne južného a východného susedstva EÚ) a EÚ s cieľom uľahčiť obchod a integrovať dodávateľské reťazce v rámci zóny.

Zoznam zmluvných strán PEM

Podrobné informácie o paneuro-stredomorskom systéme sú k dispozícii v používateľskej príručke.

Má môj výrobok pôvod v EÚ alebo na Ukrajine podľa Dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu?

Aby váš výrobok spĺňal podmienky pre nižšiu alebo nulovú preferenčnú sadzbu podľa dohovoru PEM, musí mať pôvod v EÚ alebo na Ukrajine.

Výrobok „pochádza“, ak je buď

 • úplne získané v EÚ alebo na Ukrajine, alebo
 • vyrobené v EÚ alebo na Ukrajine s použitím nepôvodných materiálov za predpokladu, že takéto materiály boli dostatočne opracované alebo spracované v súlade s osobitnými pravidlami pre výrobky stanovenými v prílohe II k dodatku I k dohovoru PEM, pozri
  aj prílohu I „Úvodné poznámky“ k špecifickým pravidlám pôvodu pre výrobky. Pre určité výrobky existujú alternatívne špecifické pravidlá pre výrobky – pozri dodatok II.

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v kapitole, ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy. Existujú aj určité dodatočné možnosti flexibility, ktoré vám pomôžu dodržať špecifické pravidlá pre výrobky, napríklad toleranciu alebo kumuláciu.

 

Príklady hlavných druhov špecifických pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo o pridanej hodnote – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nemôže presiahnuť určité percento jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom – napríklad výroba papiera (harmonizovaný systém, kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (harmonizovaný systém, kapitola 47)
 • osobitné operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien do priadze – takéto pravidlá sa väčšinou používajú v textilnom a odevnom a chemickom priemysle

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržať špecifické pravidlá pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia
 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobky až do výšky 10 % ceny výrobku zo závodu.
 • táto tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahovej hodnoty maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v špecifických pravidlách pre výrobky.
 • osobitné tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 HS, ktoré sú uvedené v poznámkach 5 a 6 prílohy I „Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe II“.
Kumulácia

Dohovor o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu stanovuje dva spôsoby kumulácie pôvodu

 • dvojstranná kumulácia – materiály s pôvodom na Ukrajine sa môžu považovať za materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku v EÚ
 • diagonálna kumulácia – materiály s pôvodom v jednej zmluvnej strane dohovoru PEM sa môžu považovať za materiály s pôvodom v inej zmluvnej strane pri posudzovaní toho, či konečný výrobok má pri vývoze do tretej zmluvnej strany v paneuro-stredomorskej zóne využívať preferenčný prístup – diagonálna kumulácia sa uplatňuje len vtedy, ak medzi všetkými dotknutými zmluvnými stranami existuje dohoda o obchode a tieto krajiny uplatňujú rovnaké pravidlá pôvodu.
  Kontrolujte „matricu“ (tabuľka obsahujúcu všetky platné dohody s použitím dohovoru PEM), v ktorej sa uvádzajú zmluvné strany, s ktorými môže Ukrajina uplatňovať diagonálnu kumuláciu (v apríli 2020 boli spoločnými partnermi EÚ a Ukrajiny oprávnenými na diagonálnu kumuláciu Island, Švajčiarsko) a Nórsko (vrátane Lichtenštajnska)

 

Ako funguje diagonálna kumulácia?

Diagonálna kumulácia sa vyskytuje medzi niekoľkými rôznymi krajinami, ktoré majú rovnaké pravidlá pôvodu a majú dohody o voľnom obchode. Ide o prípad, keď výrobca tovaru v ktorejkoľvek krajine môže dovážať materiály a používať ich tak, ako keby pochádzali z ich vlastnej krajiny. Napríklad podľa dohovoru PEM môže ukrajinský obchodník, ktorý na Ukrajine vyrába odev na vývoz do Švajčiarska, používať na výrobu odevov textílie s pôvodom v EÚ a môže ho považovať za výrobok s pôvodom na Ukrajine. Požiadavka dvojitej transformácie, t. j. výroba textílií z (nepôvodnej) priadze a výroba odevov bola splnená a odevy sa pri vývoze do Švajčiarska považujú za výrobky s pôvodom na Ukrajine, a preto budú mať prospech z voľného prístupu na švajčiarsky trh.

Ďalšie vysvetlenia kumulácii PEM možno nájsť tu

Iné požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky stanovené v dohovore, ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy.

Pravidlo priamej prepravy

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ na Ukrajinu (a naopak) alebo cez územia zmluvných strán, s ktorými sa uplatňuje kumulácia, bez toho, aby boli ďalej spracované v tretej krajine.

Niektoré operácie sa môžu vykonávať v tretej krajine, ak výrobky zostávajú pod colným dohľadom, ako napríklad

 • vykladanie
 • opätovné naloženie
 • akákoľvek iná operácia určená na zachovanie výrobkov v dobrom stave

Dôkaz, že tieto podmienky boli splnené, sa poskytne colným orgánom dovážajúcej krajiny predložením

 • jednotný prepravný doklad (napr. nákladný list), ktorý sa vzťahuje na prechod z vyvážajúcej krajiny cez tretiu krajinu, cez ktorú tovar prechádzal
 • osvedčenie vydané colnými orgánmi tretej krajiny, cez ktorú prepravujete svoj tovar
 • ak to nie je možné, akékoľvek zdôvodňujúce doklady

Vrátenie cla

Podľa Dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu v obchode medzi EÚ a Ukrajinou nie je možné získať vrátenie cla, ktoré bolo predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža na základe preferenčnej sadzby.

Postupy stanovenia pôvodu

Vývozcovia a dovozcovia musia dodržiavať postupy týkajúce sa pôvodu. Postupy sú stanovené v hlave V o dôkaze o pôvode a v hlave VI o dojednaniach o administratívnej spolupráci. Objasňujú sa v nich napr. spôsob deklarovania pôvodu výrobku, ako požiadať o preferencie alebo ako môžu colné orgány overiť pôvod výrobku.

Ako požiadať o preferenčnú tarifu

Na to, aby dovozcovia mohli využívať preferenčnú sadzbu, musia predložiť dôkaz o pôvode.

Dôkazom o pôvode môže byť buď

Dôkaz o pôvode je platný 4 mesiace od dátumu vydania.

Sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED

 • sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo EUR-MED vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny
 • Príloha III obsahuje vzory osvedčení EUR.1 a EUR-MED a uvádzajú sa v nej pokyny na ich vyplnenie.
 • vývozca žiadajúci o osvedčenie by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov.

Ďalšie vysvetlenia o tom, kedy používať osvedčenie EUR.1 alebo EUR-MED, sú uvedené na strane 72 príručky.

Vyhlásenie o pôvode alebo vyhlásenie o pôvode EUR-MED

Vývozcovia môžu sami vyhlásiť, že ich výrobok má pôvod v EÚ alebo v zmluvnej strane dohovoru paneuro-stredomorského dohovoru, a to predložením vyhlásenia o pôvode. Vyhlásenie o pôvode môže podať:

 • schválený vývozca
 • každý vývozca, ak celková hodnota zásielky nepresahuje 6 000 EUR.
Ako urobiť vyhlásenie o pôvode

Vývozca by mal na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (príloha IV):

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (colné povolenie č....) ) vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“

Ako vyhotoviť vyhlásenie o pôvode EUR-MED

V tomto prípade je vyhlásenie nasledovné (príloha IV)

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia...), vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.

— kumulácia sa uplatnila s... (názov krajiny/krajín).

- kumuláciasa neuplatňuje“

Vyhlásenie o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ alebo v úradných jazykoch v zóne paneuro-stredomorskej oblasti, ako sa uvádza v prílohe IV (vyhlásenie týkajúce sa kumulácie by malo byť vždy v angličtine).

Vyhlásenie o pôvode musíte podpísať ručne. Ak ste schváleným vývozcom, máte výnimku z tejto požiadavky za predpokladu, že poskytnete colným orgánom písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za akékoľvek colné vyhlásenie, ktoré vás identifikuje.

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overovať, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodný alebo či spĺňa iné požiadavky súvisiace s pôvodom. Overovanie je založené na

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej strany
 • kontroly vykonávané miestnymi colnými orgánmi – návštevy dovážajúcej zmluvnej strany u vývozcu nie sú povolené

Orgány vyvážajúcej strany vykonajú konečné určenie pôvodu a o výsledkoch informujú orgány dovážajúcej strany.

Požiadaviek na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

V dohode medzi EÚ a Ukrajinou sa stanovuje harmonizácia právnych predpisov, noriem a postupov posudzovania zhody medzi Ukrajinou a EÚ. Výrobcovia z Ukrajiny preto musia spĺňať len jeden súbor požiadaviek na umiestnenie svojich výrobkov na trh EÚ aj na Ukrajine.

Aproximované právne predpisy na Ukrajine zahŕňajú

 • akreditácia výrobkov a ich uvádzanie na trh, v ktorých sa stanovujú moduly postupov posudzovania zhody
 • všeobecná bezpečnosť výrobkov, stanovenie kritérií týkajúcich sa toho, čo sa má zohľadniť pri posudzovaní toho, či je výrobok bezpečný, a určenie, kedy sa má výrobok zakázať, pretože predstavuje vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť

Zoznam všetkých 27 nariadení, ktoré sa týkajú bezpečnostných požiadaviek širokej škály výrobkov vrátane strojových zariadení, výťahov, hračiek, zdravotníckych pomôcok a jednoduchých tlakových nádob, sa nachádza v prílohe III k Dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

Pokiaľ ide o normy, Ukrajina

 • prijíma medzinárodné a európske normy v súlade s najlepšími postupmi
 • zaviazané zrušiť akékoľvek protichodné vnútroštátne normy. Patria sem všetky protichodné normy GOST (Gosudarstvenny Standart) používané v postsovietskych štátoch.
Ako budem vedieť, že tovar, ktorý dovážam do EÚ, je v súlade s nariadeniami a normami EÚ?

Spolupráca zmluvných strán v oblasti dohľadu nad trhom a postupov posudzovania zhody znamená, že ak vyvážate vysokorizikový tovar, ako sú tlakové nádoby, výťahy a určité strojové zariadenia do EÚ, potrebujete len posúdenie zhody vykonané notifikovaným orgánom (laboratóriami alebo inými kontrolnými a certifikačnými orgánmi akreditovanými ukrajinskou vládou).

Nájdite zoznam 114 vymenovaných ukrajinských orgánov, ktoré sa zaoberajú posudzovaním zhody výrobkov, z ktorých všetky boli akreditované Národnou akreditačnou agentúrou Ukrajiny

Ak chcete do EÚ dovážať tovar z Ukrajiny, budete musieť prejsť procesom preukazovania zhody prostredníctvom EÚ vyhlásenia o zhode podpísaného vaším výrobcom. Potom môže výrobca umiestniť označenie CE na svoje výrobky, ak sa to vyžaduje.

Na základe dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou sa uzavrie Dohoda o zhode a posudzovaní a uznávaní priemyselných výrobkov (ACAA). Ide o typ dohody o vzájomnom uznávaní medzi EÚ a Ukrajinou. Podľa tejto dohody EÚ a Ukrajina umožnia, aby sa priemyselné výrobky uvedené v prílohách ACAA, ktoré spĺňajú požiadavky zhody, uvádzali na trh bez ďalších skúšok alebo postupov overovania zhody.

Kontaktné údaje pre technické požiadavky

Zdravotné a bezpečnostné požiadavky – SPS

Bezpečnosť potravín, zdravie zvierat a rastlín

Na to, aby ste mohli bez problémov vyvážať z Ukrajiny alebo do EÚ dovážať z Ukrajiny alebo naopak, existujú určité pravidlá týkajúce sa zdravia a bezpečnosti rastlín a zvierat medzi Ukrajinou a EÚ, ktoré by ste mali vedieť. Dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou sa harmonizovali mnohé sanitárne a fytosanitárne pravidlá a zmluvným stranám sa zakázalo zavádzať akékoľvek neodôvodnené prekážky.

Pokiaľ ide o choroby zvierat alebo rastlín vrátane škodcov, existujú postupy na uznanie štatútu bez výskytu škodcov v daných regiónoch. Je to na obchodné účely a na oznamovanie rizík pre verejné zdravie, zdravie zvierat alebo rastlín. V prípade, že dovážajúca krajina potrebuje prijať opatrenia na kontrolu vážneho zdravotného rizika, dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou umožňuje prijať dočasné reštriktívne opatrenia voči dovozu. Tieto opatrenia sa však vykonávajú spôsobom, ktorý minimalizuje narušenie obchodu medzi týmito dvoma krajinami. Viac informácií o postupoch nájdete v prílohe VI k dohode medzi EÚ a Ukrajinou.

Kontrola sanitárnych a fytosanitárnych opatrení na Ukrajine

Vláda vykonáva tri druhy kontroly hraníc:

Hygienická a epidemiologická kontrola

Cieľom je chrániť krajinu pred šírením chorôb, ako aj zaviesť testy, ktorými sa zabezpečí súlad tovaru so sanitárnymi normami. Tento druh kontroly je povinný a vykonáva sa najmä nad dovážanými potravinovými výrobkami, niektorými spotrebnými výrobkami a tiež vývozom slnečnicových olejov. Tovar, ktorý patrí do kategórie poľnohospodárskych produktov, nepodlieha hygienickej a epidemiologickej kontrole.

Veterinárna a hygienická kontrola

Cieľom tejto kontroly je zabrániť šíreniu chorôb zvierat. Veterinárna a sanitárna kontrola sa zvyčajne uplatňuje pri vývoze, dovoze a tranzite zvierat, reprodukčného materiálu, biologických produktov, patologického materiálu, veterinárnych prípravkov, výrobkov na starostlivosť o zvieratá, kŕmnych doplnkových látok, premixov a živočíšnych výrobkov (vrátane mäsových výrobkov, vajec, mlieka, rýb a medu).

Rastlinolekárska kontrola

Tento druh kontroly nielen bráni šíreniu škodcov, ale je navrhnutý aj na dohľad nad režimami karantény. Rastlinolekárska kontrola sa uplatňuje na vývoz, dovoz a tranzit rastlín a rastlinných produktov (vrátane potravinových výrobkov), obalov, dopravných prostriedkov, pôdy a iných produktov, ktoré šíria regulovaných škodcov.

Kontaktné údaje pre sanitárne/fytosanitárne požiadavky (SPS)

Technické prekážky obchodu

Hoci sú technické pravidlá dôležité, niekedy môžu pôsobiť ako prekážky medzinárodného obchodu, a preto môžu byť pre vás ako vývozcu veľkou záťažou.

 • ak si myslíte, že čelíte obchodnej prekážke, ktorá spomaľuje váš podnik alebo vám bráni vyvážať, môžete nám povedať
 • nahláste, čo zastavujete svoj vývoz na Ukrajinu prostredníctvom online formulára – EÚ bude analyzovať vašu situáciu a prijme vhodné opatrenia

Kontaktujte nás

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Dohoda zabezpečuje transparentnejšie a jednoduchšie colné postupy s cieľom uľahčiť obchod a znížiť náklady pre podniky.

Dokumenty

V podrobných príručkách sa opisujú rôzne typy dokumentov, ktoré by ste mali pripraviť na colné vybavenie vašich výrobkov.

V závislosti od vášho výrobku môžu colné orgány požadovať všetky alebo niektoré z týchto prvkov.

 • obchodná faktúra (vyhľadať osobitné požiadavky týkajúce sa jej formy a obsahu v časti Môj obchodný asistent).
 • zoznam balení
 • dovozné licencie na určitý tovar
 • osvedčenia o vašom výrobku sú v súlade s povinnými predpismi o výrobkoch, ako sú zdravotné a bezpečnostné požiadavky, označovanie a balenie.
 • dôkaz o pôvode – vyhlásenie o pôvode

V záujme väčšej istoty je možné, že budete chcieť požiadať o záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo o záväznú informáciu o pôvode tovaru vopred.

Ak chcete získať podrobné informácie o tom, ktoré dokumenty musíte predložiť na colné konanie pre váš výrobok, prejdite na Môj obchodný asistent.

Postupy dokazovania a overovania pôvodu

Opis spôsobu preukázania pôvodu vašich výrobkov na uplatnenie preferenčných sadzieb a opis pravidiel týkajúcich sa overovania pôvodu colnými orgánmi sa nachádza v oddiele o pravidlách pôvodu.

Informácie o colných postupoch pri dovoze a vývoze vo všeobecnosti nájdete na webovom sídle GR pre dane a colnú úniu.

Duševné vlastníctvo a geografické ukazovatele

Dohoda chráni vaše práva duševného vlastníctva pri dovoze a/alebo vývoze vášho tovaru na Ukrajinu.

Ochranné známky a autorské práva

Dohoda medzi EÚ a Ukrajinou je v súlade s viacerými medzinárodnými dohodami, ktoré upravujú správu ochranných známok a autorské práva a poskytujú spravodlivý a transparentný systém registrácie ochranných známok. Ak správu ochrannej známky zamietne žiadosť, rozhodnutie sa musí oznámiť žiadateľovi písomne a musia sa uviesť dôvody zamietnutia. Ochranná známka môže byť zrušená, ak nebola riadne používaná do piatich rokov na území, na ktorom bola zapísaná.

Dizajny a patenty

Na základe dohody medzi EÚ a Ukrajinou sú vaše nezávisle vytvorené dizajny, ktoré majú osobitý charakter, chránené ich zápisom na obdobie do 25 rokov. Poskytne vám výlučné právo používať dizajn a zabráni sa tretím stranám používať, reprodukovať, predávať alebo dovážať a/alebo vyvážať ho bez vášho súhlasu.

Zemepisné Označenia

Osobitný výbor pre geografické ukazovatele, ktorý je zriadený na základe dohody medzi EÚ a Ukrajinou, bude monitorovať vykonávanie dohody v súvislosti s duševným vlastníctvom a podávať správy Výboru pre obchod.

Ochranné známky

Prihlášky ochranných známok by sa mali podať na Ukrajinskom inštitúte duševného vlastníctva (Ukrajinský ústav duševného vlastníctva), ktorý je štátnym podnikom.

Ak chcete podať prihlášku ochrannej známky na Ukrajine, budete potrebovať tieto dokumenty a informácie:

 • meno a priezvisko
 • krajina založenia
 • adresa a kód krajiny WIPO
 • obrázok a opis ochrannej známky, ktorú si uplatňujete
 • opis, ak ochranná známka obsahuje slovný prvok
 • označenie farby ochrannej známky
 • zoznam tovarov a/alebo služieb, o ktoré sa žiada podľa príslušného medzinárodného triedenia v Nice
 • dátum, krajinu a číslo žiadosti o právo prednosti alebo dátum výstavy (ak si nárokuje právo prednosti podľa Parížskeho dohovoru)
 • overená kópia žiadosti o právo prednosti alebo dokument potvrdzujúci vystavenie exponátov obsahujúcich prihlasovanú ochrannú známku na úradne uznanej medzinárodnej výstave
 • plnomocenstvo podpísané oprávnenou osobou v mene žiadateľa

Proces registrácie je takýto:

 • ak dokumenty vašej prihlášky spĺňajú požiadavky, dátum podania vám bude oznámený.
 • dokumenty, ktoré ste predložili, sa kontrolujú s cieľom uistiť sa, že spĺňajú formálne požiadavky ukrajinského zákona o ochrannej známke – ak je vaša prihláška v súlade, potom sa preskúma jej skutková podstata.
 • vecné preskúmanie – kontroluje sa oprávnenosť vašej ochrannej známky na ochranu, ako sa stanovuje v ukrajinskom práve, a vykonáva sa vyhľadávanie totožnosti a podobnosti

Zemepisné označenie

Po prvé, na zápis zemepisného označenia na Ukrajine musíte podať žiadosť v ukrajinskom jazyku. Dokumenty môžete podať v cudzom jazyku a predložiť preklad do ukrajinčiny najneskôr do troch mesiacov od dátumu podania prihlášky. Po doručení vašej prihlášky a podporných dokumentov ich posúdi Ukrajinský inštitút pre duševné vlastníctvo.

Vaša žiadosť musí obsahovať tieto dokumenty:

 • žiadosť o zápis označenia pôvodu tovaru, zemepisného označenia pôvodu tovaru alebo práva používať zapísané kvalifikované označenie pôvodu tovaru s informáciami o žiadateľovi a jeho adrese
 • označenie pôvodu tovaru, o ktorý žiadate, alebo zemepisné označenie pôvodu tovaru, o ktorý žiadate,
 • názov tovaru, pre ktorý žiadate o zápis špecifického označenia pôvodu do registra, alebo právo používať registrované kvalifikované označenie pôvodu
 • názov a hranice zemepisného miesta, kde sa tovar vyrába a na ktoré sa vzťahujú osobitné vlastnosti, vlastnosti alebo dobré meno
 • opis konkrétnych vlastností, vlastností, dobrého mena alebo iných vlastností tovaru
 • údaje o používaní uvádzaného kvalifikovaného označenia pôvodu tovaru na etikete a pri označovaní tovaru
 • údaje o tom, ako sú konkrétne vlastnosti, vlastnosti dobrého mena tovaru spojené s prírodnými podmienkami alebo ľudským faktorom špecifikovaného zemepisného miesta

Upozorňujeme, že ako zahraničný žiadateľ na Ukrajine sa od vás očakáva, že spolu so žiadosťou predložíte aj ďalšie podporné dokumenty. Tieto dokumenty by mali potvrdiť

 • právna ochrana kvalifikovaného označenia pôvodu tovaru, o ktorý žiadate, v príslušnom členskom štáte EÚ
 • vaše právo používať kvalifikované označenie pôvodu tovaru

Obchod so službami

Vláda Ukrajiny aj EÚ stanovili všetky svoje existujúce obmedzenia alebo výhrady k poskytovaniu služieb s vysokou úrovňou transparentnosti. Výhrady, ktoré prijala Ukrajina, sa nachádzajú v prílohe XVI-D až F.

Ako sa orientujete v prílohách?

Dohoda medzi EÚ a Ukrajinou obsahuje 3 prílohy, o ktorých by ste mali vedieť pri vývoze. Obsahujú výhrady, ktoré Ukrajina predložila vývozcom z EÚ.

 • Vprílohe XVI-D sa uvádza negatívny zoznam všetkých odvetví služieb, na ktoré sa pri zakladaní podniku na Ukrajine vzťahujú osobitné obmedzenia. To znamená, že môžete využiť príležitosti vo všetkých odvetviach, ktoré nie sú uvedené v zozname. Obmedzenia sú rozdelené na zoznam tých, ktoré sa vzťahujú na všetky odvetvia alebo pododvetvia, a zoznam, v ktorom sú uvedené osobitné výhrady podľa odvetví alebo pododvetví.
 • Vprílohe XVI-E sa uvádza pozitívny zoznam odvetví služieb, v ktorých môžete vykonávať cezhraničný obchod so službami. V tomto zozname sú uvedené všetky odvetvia, v ktorých máte povolené obchodovať.
 • Vprílohe XVI-F sa uvádzajú výhrady k poskytovateľom zmluvných služieb a nezávislým odborníkom

Kto si môže založiť podnik na Ukrajine?

Ak ste

 • podnik, dohoda medzi EÚ a Ukrajinou vám umožňuje založiť alebo nadobudnúť pobočky vášho podniku alebo zastupiteľské kancelárie v ktorejkoľvek krajine
 • dohoda medzi EÚ a Ukrajinou vám poskytuje príležitosť založiť si a založiť podnik prostredníctvom samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikov, ktoré sú pod vašou kontrolou.

Bude sa s vami zaobchádzať rovnako ako so štátnymi príslušníkmi Ukrajiny a naopak. V prílohe XVI-D sa uvádza zoznam odvetví, v ktorých sú obmedzenia týkajúce sa usadenia sa.

Cezhraničné poskytovanie služieb

Ak máte záujem o cezhraničné poskytovanie služieb, môžete ich poskytovať na Ukrajine (a naopak) za rovnakých podmienok, aké platia pre štátnych príslušníkov Ukrajiny. Uplatňujú sa tieto výnimky:

 • odvetvia, ako sú notárske služby, vlastníctvo lesov alebo riadenie vzdelávacích inštitúcií, v ktorých ukrajinská vláda vyžaduje, aby poskytovateľ služieb mal ukrajinskú štátnu príslušnosť, alebo poštové služby, v ktorých musí poskytovateľ služieb získať licenciu
 • odvetvia úplne vylúčené z dohody, napr. audiovizuálne služby, vnútroštátna námorná kabotáž a služby vnútroštátnej a medzinárodnej leteckej dopravy – zoznam týchto osobitných služieb sa uvádza v článku 92 dohody medzi EÚ a Ukrajinou

V odvetviach, v ktorých máte povolený prístup na trh na Ukrajinu (a naopak), sa dohodou medzi EÚ a Ukrajinou odstraňujú tieto obmedzenia:

 • obmedzenie počtu poskytovateľov služieb
  • to možno dosiahnuť buď prostredníctvom požiadavky testu hospodárskych potrieb, uplatňovania systému kvót, alebo prostredníctvom právnych predpisov, ktoré podporujú monopoly alebo výhradných poskytovateľov služieb, čím sa obmedzuje vstup iných poskytovateľov služieb na trh.
 • celková hodnota transakcií alebo aktív v oblasti služieb
 • celkový počet operácií v oblasti služieb alebo celkové množstvo výstupov služieb

Vprílohe XVI-E sa uvádza pozitívny zoznam odvetví služieb, v ktorých môžete vykonávať cezhraničný obchod so službami. V tomto zozname sú uvedené všetky odvetvia, v ktorých máte povolené obchodovať. V dôsledku toho má každý sektor služieb, ktorý nie je uvedený v zozname, obmedzenia. Viac informácií o zozname odvetví služieb, v ktorých máte prístup na trh, nájdete v prílohe XIV-E k dohode medzi EÚ a Ukrajinou.

Dočasný pobyt

Podľa dohody medzi EÚ a Ukrajinou môžete dočasne presťahovať na Ukrajinu, aby ste pracovali ako stážista s vysokoškolským vzdelaním, predajcom obchodu alebo ako jeden z kľúčových zamestnancov spoločnosti v danej krajine. Napríklad, ak ste vedúci pracovník zodpovedný za zriadenie alebo prevádzku podniku.

Obdobia dočasného pobytu sú tieto:

 • zamestnanec presunutý v rámci podniku (kľúčoví zamestnanci spoločnosti na Ukrajine (alebo EÚ) alebo stážisti s vysokoškolským vzdelaním) – najviac 3 roky
 • obchodná návšteva (napr. cestuje na účely usadenia sa na Ukrajine (alebo v EÚ) alebo predajca pre podniky) – najviac 90 dní v ktoromkoľvek 12-mesačnom období
 • stážista, ktorý nie je zamestnancom presunutým v rámci podniku – najviac 1 rok

Ak ste poskytovateľom zmluvných služieb, dohoda medzi EÚ a Ukrajinou takisto vytvára pre vás príležitosti v konkrétnych odvetviach v každej krajine. V tejto súvislosti však musíte:

 • poskytovať príslušnú službu dočasne ako zamestnanec subjektu, ktorý získal zmluvu o poskytovaní služieb nepresahujúcu 1 rok
 • mať aspoň trojročnú odbornú prax v odvetví, v ktorom ponúkate zmluvné služby v
 • mať vysokoškolský titul alebo kvalifikáciu preukazujúcu vedomosti na rovnocennej úrovni a príslušnú odbornú kvalifikáciu

 

Viac informácií o:

 • poštové kuriérske služby, pozri články 109 – 114 dohody medzi EÚ a Ukrajinou.
 • elektronické komunikácie, pozri články 115 – 124 dohody medzi EÚ a Ukrajinou.
 • finančné služby, pozri články 125 – 133 dohody medzi EÚ a Ukrajinou.
 • elektronický obchod, pozri články 139 – 143 dohody medzi EÚ a Ukrajinou; a medzinárodná námorná doprava pozri články 135 – 138 dohody medzi EÚ a Ukrajinou.

Verejné obstarávanie

Podľa dohody medzi EÚ a Ukrajinou sa EÚ a Ukrajina zaväzujú zabezpečiť prístup na trhy verejného obstarávania v každej krajine na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Týka sa to verejných zákaziek na tovar, služby alebo stavebníctvo a koncesií v tradičných odvetviach, ako aj v sektore verejnoprospešných služieb. Otvorenie trhu prebieha postupne v rámci dohody medzi EÚ a Ukrajinou.

V dohode sa takisto zabezpečuje, aby sa s uchádzačmi z Ukrajiny a EÚ zaobchádzalo rovnako, keď sa uchádza o ponuky druhej strany.

Dohoda medzi EÚ a Ukrajinou zaväzuje EÚ aj Ukrajinu, aby zabezpečili splnenie týchto podmienok, pokiaľ ide o verejné obstarávanie

 • výzvy na predkladanie ponúk sa riadne uverejňujú a zverejňujú na internete. To umožňuje všetkým zainteresovaným spoločnostiam prístup k informáciám o nadchádzajúcich verejných súťažiach.
 • uverejnené informácie zahŕňajú najdôležitejšie prvky ponuky, ako je predmet budúcej zákazky, uplatniteľné lehoty alebo podmienky predkladania ponúk.
 • neexistuje žiadna priama ani nepriama diskriminácia spoločností pochádzajúcich z Ukrajiny alebo EÚ, ktorá by im bránila v tom, aby sa kvalifikovali na výberové konanie.
 • transparentnosť a rovnaké zaobchádzanie sú zabezpečené počas celého postupu verejného obstarávania
 • rozhodnutie o zadaní zákazky sa oznámi všetkým žiadateľom a na požiadanie sa uvedú dôvody, prečo nebol víťazným uchádzačom.
 • v prípade sporu majú spoločnosti zákonné právo obrátiť sa na príslušné vnútroštátne orgány zodpovedné za preskúmanie.

Odkazy, kontakty a dokumenty

Kontaktné údaje pre technické požiadavky

Kontaktné údaje pre sanitárne/fytosanitárne požiadavky (SPS)

Kontaktné údaje pre technické požiadavky

Ukrajinské vedecké, výskumné a vzdelávacie centrum pre certifikáciu, normy a kvalitu

 

2 Svyatoshinskaya Street, 03115 Kyjev, Ukrajina

Tel.: + 380 44452 – 3396

Tel. a Fax: + 380 44452 – 6907

E-mail: secretar.ukrndnc@gmail.com

Internetová stránka: http://uas.org.ua

Štátna inšpekcia bezpečnosti potravín a ochrany spotrebiteľa

 

174 Antonovycha Street, 03680 Kyjev, Ukrajina

Tel.: + 380 44528 – 9244

Internetová stránka: http://www.consumer.gov.ua/


Štátna regulačná služba Ukrajiny

 

Ulica Arsenalna, 01011 Kyjev, Ukrajina

Tel.: + 380 44254 – 5673

Fax. číslo: + 380 44254 – 4393

E-mail: inform@dkrp.gov.ua

Internetová stránka: http://www.drs.gov.ua

Odbor technických predpisov Ministerstva hospodárskeho rozvoja a obchodu Ukrajiny

 

12/2 Hrushevskiy Street, 01008 Kyjev, Ukrajina

Tel.: + 380 44528 – 8564

Fax. číslo: + 380 44528 – 9014

E-mail: dtr@me.gov.ua

Internetová stránka: http://www.me.gov.ua

Internetová stránka: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Kontaktné údaje pre sanitárne/fytosanitárne požiadavky (SPS)

Ministerstvo poľnohospodárstva a potravinárstva Ukrajiny

24 Khreshchatyk Street, 01001 Kyjev, Ukrajina

Kontaktné údaje pre odvolania občanov:

Tel.: + 380 44279 – 8474

E-mail: zvg@minagro.gov.ua


Oddelenie spracovania korešpondencie:

Tel.: + 380 44278 – 8171

Tel. a Fax: + 380 44278 – 7602

E-mail: info@minagro.gov.ua

Ministerstvo hospodárskeho rozvoja a obchodu

12/2 M. Grushevs’kyi Street, 01008 Kyjev, Ukrajina

Tel.: + 380 44253 – 9394

Fax. číslo: + 380 44253 – 6371

E-mail: meconomy@me.gov.ua

Ministerstvo zdravotníctva Ukrajiny

Úrad pre prijímanie verejnosti

41 Yaroslavska Street, 04071 Kyjev, Ukrajina

Tel.: + 380 44425 – 0526

Ministerstvo životného prostredia a prírodných zdrojov

 

35 Vasilya Lipkivs’kogo Street, Kyjev 03035, Ukrajina

 

Verejná recepcia

Tel.: + 380 44206 – 3302

E-mail: gr_priem@menr.gov.ua

 

Verejná referenčná jednotka

Tel.: + 380 44206 – 3115

 

Tlačové stredisko

Tel.: + 380 44206 – 3174

E-mail: press@menr.gov.ua

Ďalšie odkazy

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy