Żona ta’ Kummerċ Ħieles Approfondita u Komprensiva bejn l-UE u l-Ukrajna

L-UE u l-Ukrajna ilhom japplikaw provviżorjament Ftehim ta’ Assoċjazzjoni minn Novembru 2014. Bħala parti minn dan il-ftehim ta’ assoċjazzjoni, Żona ta’ Kummerċ Ħieles Approfondita u Komprensiva (DCFTA) ġiet applikata b’mod proviżorju minn Jannar 2016. Dan inaqqas it-tariffi li jiffaċċjaw il-kumpaniji Ewropej meta jesportaw lejn l-Ukrajna. Il-Ftehim jiffaċilita l-kummerċ billi jagħmel il-proċeduri doganali aktar effiċjenti u permezz tal-approssimazzjoni gradwali tal-leġiżlazzjoni, ir-regoli u l-proċeduri tal-Ukrajna, inklużi l-istandards, ma’ dawk tal-UE.

Daqqa t’għajn lejn il-ftehim

L-UE u l-Ukrajna applikaw b’mod proviżorju ż-Żona ta’ Kummerċ Ħieles Approfondita u Komprensiva (DCFTA) tagħhom mill-1 ta’ Jannar 2016, bħala parti mill-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni (AA) usa’, li d-dispożizzjonijiet politiċi u ta’ kooperazzjoni tiegħu ġew applikati b’mod proviżorju minn Novembru 2014. Id-DCFTA tiftaħ is-swieq għall-prodotti u s-servizzi fuq iż-żewġ naħat, abbażi ta’ regoli kummerċjali prevedibbli u infurzabbli.

It-test sħiħ u l-annessi tal-ftehim

X’inhuma l-benefiċċji għan-negozju tiegħek?

Il-Ftehim ta’ assoċjazzjoni

 • tagħmilha aktar faċli u aktar affordabbli għan-negozji tal-UE biex jimportaw mill-Ukrajna u jesportaw lejha
 • tintroduċi varjetà ta’ benefiċċji għan-negozju tiegħek, bħall-eliminazzjoni tat-tariffi kif ukoll il-faċilitazzjoni effiċjenti u rapida tat-traffiku permezz tad-dwana fil-fruntieri internazzjonali

 

L-UE hija waħda mill-akbar sħab kummerċjali tal-Ukrajna, li jfisser li hemm diversi opportunitajiet ta’ importazzjoni u esportazzjoni mill-UE lejn l-Ukrajna, u viċi versa. L-oġġetti ewlenin għall-esportazzjoni huma materja prima bħall-ħadid, l-azzar, il-prodotti tal-minjieri, il-prodotti agrikoli, il-makkinarju u l-prodotti kimiċi. L-Ukrajna bħalissa qed taħdem biex tissimplifika l-politiki għall-benefiċċju tan-negozji ż-żgħar meta jinnegozjaw mal-UE. In-negozji ż-żgħar jistgħu jirċievu wkoll appoġġ mill-Inizjattiva Ewlenija tal-SMEs tal-UE.

It-tariffi

Il-Ftehim bejn l-UE u l-Ukrajna jtejjeb il-kompetittività tan-negozji Ewropej fis-suq tal-Ukraina u viċi versa. B’mod ġenerali, għall-kummerċ fil-prodotti, il-ftehim elimina l-maġġoranza tat-tariffi — UE: 98.1 % u l-Ukrajna: 99.1 %.

Oġġetti industrijali

Filwaqt li parti kbira mit-tariffi fuq il-prodotti industrijali ġew eliminati meta daħal fis-seħħ il-ftehim, ġew miftiehma perjodi tranżizzjonali għal għadd ta’ linji ta’ prodotti.

L-UE

Il-Ftehim neħħa 94.7 % tal-linji tariffarji.

Għal ftit prodotti t-tariffi għadhom qed jiġu eliminati gradwalment mill-UE bil-perjodi tranżizzjonali li ġejjin

 • minerali — 2019
 • sustanzi kimiċi — 2021
 • fertilizzanti — 2023
 • prodotti tal-injam — 2021
 • xedd tas-saqajn — 2021
 • oġġetti tar-ram — 2021
 • oġġetti tal-aluminju — 2023
 • il-karozzi u l-biċċa l-kbira tal-vetturi bil-mutur — 2023
L-Ukrajna

Mad-dħul fis-seħħ tal-ftehim, 49.2 % tal-prodotti industrijali jistgħu jidħlu fl-Ukrajna mingħajr dazji.

Is-sehem tal-esportazzjonijiet tal-UE liberalizzati mill-Ukrajna huwa skedat li jiżdied għal 96 % sal-2023. Din it-tneħħija gradwali ulterjuri tat-tariffi tikkonċerna l-linji ta’ prodotti li ġejjin

 • minerali — 2023
 • sustanzi kimiċi organiċi — 2019
 • fertilizzanti — 2019
 • tajers tal-lastku — 2021
 • oġġetti tal-ġilda — 2021
 • tessuti bħal xedd ir-ras — 2019

Is-settur tal-vetturi bil-mutur tal-Ukrajna se jgawdi wkoll minn perjodu tranżitorju li jdum sal-2026, riżultat tan-negozjati miftiehma fid-WTO fl-2008.

Oġġetti agrikoli

L-UE

Id-dazji tal-importazzjoni fuq il-biċċa l-kbira tal-prodotti agrikoli importati fl-UE tnaqqsu għal żero fl-2016. Il-kwoti tariffarji japplikaw għall-bqija tal-prodotti agrikoli li mhumiex liberalizzati. Il-ġestjoni ta’ dawn il-kwoti ssir jew fuq bażi ta’ min jiġi l-ewwel jinqeda l-ewwel jew permezz ta’ liċenzji tal-importazzjoni. Tista’ ssib lista tal-kwoti tariffarji kollha kemm għall-UE kif ukoll għall-Ukrajna fl-Appendiċi 1 u 2 tal-Anness I-A.

L-Ukrajna

Kważi nofs il-prodotti agrikoli tal-Ukrajna ġew liberalizzati meta daħal fis-seħħ il-ftehim, iżda għadd żgħir ta’ prodotti huma soġġetti għal perjodu tranżitorju li jdum sal-2023.

Mhux id-dazji tal-importazzjoni kollha tal-Ukrajna se jitnaqqsu għal żero

 • sal-2026, 8.7 % tat-tariffi agroalimentari fuq prodotti bħall-prodotti tal-ħalib, il-bajd, iz-zokkor, iż-żjut tal-annimali u x-xaħmijiet, se jkunu soġġetti għal tnaqqis lineari limitat ta’ 20 — -60 % — minn hemm’ il quddiem se tiġi applikata tariffa residwa
 • għaz-zokkor, il-laħam tal-pollam u l-laħam tal-majjal, se jiġu applikati kwoti tariffarji (TRQs) — il-merkanzija importata fil-kwantitajiet indikati hija ħielsa mid-dazju

Il-Ftehim bejn l-UE u l-Ukrajna jipprojbixxi l-użu ta’ dazji fuq l-esportazzjoni miż-żewġ partijiet. Madankollu, il-gvern tal-Ukrajna qabel li jelimina gradwalment id-dazji eżistenti fuq l-esportazzjoni lejn ċerti oġġetti sal-2026, inklużi l-bhejjem u l-materja prima moħbija, iż-żrieragħ ta’ xi tipi ta’ għelejjel li jipproduċu ż-żejt u t-tipi ta’ metall. Aktar informazzjoni dwar dan tista’ tinstab fl-Anness I-C tal-ftehim bejn l-UE u l-Ukrajna.

Qed jiġi pprovdut mekkaniżmu speċifiku ta’ miżura ta’ salvagwardja għall-esportazzjoni tal-Ukrajna sal-2031. Dan ifisser li l-Ukrajna tista’ timponi soprataxxa fuq id-dazju tal-esportazzjoni ta’ diversi oġġetti, bħall-materja prima tal-ġlud, iż-żrieragħ tal-ġirasol u t-tipi ta’ metall, azzar u ram jekk, matul perjodu annwali, il-volum kumulattiv tal-esportazzjonijiet mill-Ukrajna lejn l-UE jaqbeż livell skattatur. Aktar informazzjoni dwar dan tista’ tinstab fl-Anness I-D tal-ftehim bejn l-UE u l-Ukrajna.

 

Sib ir-rata tariffarja applikabbli għall-prodott tiegħek fl-Assistent Kummerċjali Tiegħi.

Regoli tal-oriġini

 

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek se jkollu jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l- “Għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” interattiva fl-Assistent Kummerċjali Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Informazzjoni ġenerali dwar ir-regoli tal-oriġini u l-proċeduri tal-oriġini tinsab f’din it-taqsima.

L-oriġini hija n- “nazzjonalità ekonomika” tal-prodotti nnegozjati. Jekk inti ġdid għas-suġġett, tista’ ssib introduzzjoni għall-kunċetti ewlenin fit-taqsima tal-oġġetti.

Regoli tal-oriġini

Fejn nista’ nsib ir-regoli tal-oriġini?

Ir-regoli tal-oriġini applikabbli skont il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni mal-Ukrajna huma dawk tal-Konvenzjoni PEM ( Il-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji)(ĠU L 54, 26.2.2013, p. 4). Ir-rekwiżiti għar-regoli tal-oriġini skont il-Konvenzjoni PEM huma definiti fl-Anness 2 tal-Appendiċi I tal-Konvenzjoni PEM. Dawk ir-regoli qed jiġu riveduti u sett ġdid ta’ regoli alternattivi tal-oriġini jenħtieġ li jkun applikabbli f’nofs l-2021, inklużi dispożizzjonijiet dwar l-akkumulazzjoni, ir-rifużjoni tad-dazju, it-tolleranza u r-regola tan-nonalterazzjoni (ara hawn taħt) li se jiġu llaxkati.

Il-Konvenzjoni PEM dwar ir-regoli tal-oriġini għandha l-għan li tistabbilixxi regoli komuni ta’ oriġini u akkumulazzjoni fost 25 Parti Kontraenti (l-UE, l-EFTA, il-pajjiżi tal-Balkani, u s-sħab tal-FTA fir-Reġjun tal-Viċinat tan-Nofsinhar u tal-Lvant tal-UE) u l-UE biex tiffaċilita l-kummerċ u tintegra l-ktajjen tal-provvista fiż-żona.

Il-lista tal-Partijiet Kontraenti tal-PEM

Informazzjoni dettaljata dwar is-sistema pan-Ewro-Med hija disponibbli fil-Manwal għall-Utent.

Il-prodott tiegħi joriġina fl-UE jew fl-Ukrajna skont il-Konvenzjoni PEM?

Biex il-prodott tiegħek jikkwalifika għat-tariffa preferenzjali aktar baxxa jew żero skont il-Konvenzjoni PEM, dan irid joriġina fl-UE jew fl-Ukrajna.

Prodott “joriġina” jekk ikun jew

 • miksuba għalkollox fl-UE jew fl-Ukrajna, jew
 • manifatturati fl-UE jew fl-Ukrajna bl-użu ta’ materjali mhux oriġinarji, dment li tali materjali jkunu nħadmu jew ġew ipproċessati biżżejjed f’konformità mar-regoli speċifiċi għall-prodott (PSR) stabbiliti fl-Anness II tal-Appendiċi I tal-Konvenzjoni PEM
  Ara wkoll l-Anness I “Noti introduttorji” għar-regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott. Għal ċerti prodotti, hemm regoli alternattivi speċifiċi għall-prodott — ara l-Appendiċi II.

Il-prodott jeħtieġ ukoll li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-Kapitolu, bħal xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti, jew ir-regola tat-trasport dirett. Hemm ukoll xi flessibbiltajiet addizzjonali biex jgħinuk tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott pereżempju, it-tolleranza jew l-akkumulazzjoni.

 

Eżempji tat-tipi ewlenin ta’ regoli speċifiċi għall-prodott fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE

 • ir-regola tal-valur miżjud — il-valur tal-materjali mhux oriġinarji kollha fi prodott ma jistax jaqbeż ċertu perċentwal tal-prezz mill-fabbrika tiegħu
 • il-bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja — il-proċess tal-produzzjoni jirriżulta f’bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja bejn il-materjali mhux oriġinarji u l-prodott finali — pereżempju l-produzzjoni tal-karta (Kapitolu 48 tas-Sistema Armonizzata) minn polpa mhux oriġinarja (Sistema Armonizzata, Kapitolu 47)
 • operazzjonijiet speċifiċi — huwa meħtieġ proċess ta’ produzzjoni speċifiku, pereżempju għażil ta’ fibri f’ħajt — regoli bħal dawn jintużaw l-aktar fis-setturi tat-tessuti u tal-ħwejjeġ u tal-kimika

Pariri biex jgħinuk tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott

Il-Ftehim jipprovdi flessibbiltà addizzjonali biex jgħinek tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott, bħat-tolleranza jew l-akkumulazzjoni.

Rata ta’ tolleranza
 • ir-regola ta’ tolleranza tippermetti lill-produttur juża materjali mhux oriġinarji li normalment ikunu pprojbiti mir-regola speċifika għall-prodott sa 10 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott
 • din it-tolleranza ma tistax tintuża biex jinqabeż kwalunkwe limitu tal-valur massimu ta’ materjali mhux oriġinarji elenkati fir-regoli speċifiċi għall-prodott
 • tolleranzi speċifiċi japplikaw għat-tessuti u l-ħwejjeġ ikklassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63 tas-SA, li huma inklużi fin-Noti 5 u 6 tal-Anness I “Noti introduttorji għal-lista fl-Anness II”
Akkumulazzjoni

Il-Konvenzjoni PEM tipprevedi żewġ modi kif tiġi akkumulata l-oriġini

 • akkumulazzjoni bilaterali — materjali li joriġinaw fl-Ukrajna jistgħu jingħaddu bħala li joriġinaw fl-UE (u viċi versa) meta jintużaw fil-produzzjoni tal-prodott fl-UE
 • akkumulazzjoni djagonali — materjali li joriġinaw f’Parti Kontraenti waħda tal-Konvenzjoni PEM jistgħu jingħaddu bħala oriġinarji f’Parti Kontraenti oħra meta jiġi vvalutat jekk il-prodott finali huwiex oriġinarju biex jibbenefika minn aċċess preferenzjali meta jiġi esportat lejn Parti Kontraenti terza fiż-żona pan-Ewro-Mediterranja — akkumulazzjoni djagonali tapplika biss jekk ikun hemm fis-seħħ Ftehim Kummerċjali bejn il-Partijiet Kontraenti kollha kkonċernati u dawk il-pajjiżi japplikaw l-istess regoli tal-oriġini.
  Jekk jogħġbok iċċekkja l- “matriċi” (tabella li fiha l-ftehimiet kollha fis-seħħ bl-użu tal-Konvenzjoni PEM) li tispeċifika l-Partijiet Kontraenti li magħhom l-Ukrajna tista’ tapplika akkumulazzjoni djagonali (f’April 2020, is-sħab komuni tal-UE u l-Ukrajna eliġibbli għall-akkumulazzjoni djagonali kienu l-Iżlanda, l-Iżvizzera (inkluż il-Liechtenstein) u n-Norveġja)

 

Kif taħdem l-akkumulazzjoni djagonali?

L-akkumulazzjoni djagonali sseħħ fost diversi pajjiżi differenti li jikkondividu l-istess regoli ta’ oriġini u li għandhom FTAs ma’ xulxin. Dan huwa meta produttur ta’ oġġetti fi kwalunkwe pajjiż jista’ jimporta materjali u jużahom daqslikieku oriġinaw f’pajjiżu stess. Pereżempju, skont il-Konvenzjoni PEM, negozjant Ukren li jifforma ħwejjeġ fl-Ukrajna għall-esportazzjoni lejn l-Iżvizzera, jista’ juża drappijiet li joriġinaw mill-UE biex jipproduċi l-ħwejjeġ u jista’ jgħoddhom bħala li joriġinaw fl-Ukrajna. Ir-rekwiżit ta’ trasformazzjoni doppja, jiġifieri l-manifattura tad-drappijiet minn ħjut (mhux oriġinarji) u l-produzzjoni tal-ħwejjeġ ġie ssodisfat u l-ħwejjeġ jitqiesu li joriġinaw fl-Ukrajna meta jiġu esportati lejn l-Iżvizzera u għalhekk se jibbenefikaw minn aċċess liberu fis-suq Żvizzeru.

Aktar spjegazzjonijiet dwar il-kumulazzjoni PEM jistgħu jinstabu hawnhekk

Rekwiżiti oħra

Il-prodott jeħtieġ ukoll li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-Konvenzjoni, bħal xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti, jew ir-regola tat-trasport dirett.

Regola tat-trasport dirett

Il-prodotti oriġinarji jridu jiġu ttrasportati mill-UE lejn l-Ukrajna (u viċi versa) jew mit-territorji tal-Partijiet Kontraenti li magħhom hija applikabbli l-akkumulazzjoni mingħajr ma jiġu pproċessati ulterjorment f’pajjiż terz.

Xi operazzjonijiet jistgħu jitwettqu f’pajjiż terz jekk il-prodotti jibqgħu taħt is-superviżjoni doganali, bħal

 • il-ħatt
 • tagħbija mill-ġdid
 • kwalunkwe operazzjoni oħra maħsuba biex tippreserva l-prodotti f’kundizzjoni tajba

Evidenza li dawn il-kondizzjonijiet ġew sodisfatti għandha tingħata lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur bil-produzzjoni ta’

 • dokument uniku tat-trasport (eż. polza ta’ kargu) li jkopri l-passaġġ mill-pajjiż esportatur mill-pajjiż terz li minnu għaddew l-oġġetti
 • ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż terz li minnu qed tittrasporta l-oġġetti tiegħek
 • fin-nuqqas ta’ dawn, kwalunkwe dokument li jissostanzja

Restituzzjoni tad-dazji

Skont il-Konvenzjoni PEM fil-kummerċ bejn l-UE u l-Ukrajna, mhuwiex possibbli li tinkiseb rifużjoni fuq id-dazji mħallsa preċedentement fuq materjali mhux oriġinarji użati għall-produzzjoni ta’ prodott li jiġi esportat taħt tariffa preferenzjali.

Proċeduri tal-oriġini

L-esportaturi u l-importaturi jridu jsegwu l-proċeduri tal-oriġini. Il-proċeduri huma stabbiliti fit-Titolu V dwar il-Prova tal-Oriġini u t-Titolu VI dwar l-Arranġamenti għall-Kooperazzjoni Amministrattiva. Dawn jiċċaraw eż. kif tiġi ddikjarata l-oriġini ta’ prodott, kif titlob preferenzi jew kif l-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw l-oriġini ta’ prodott.

Kif titlob tariffa preferenzjali

Biex jibbenefikaw minn tariffa preferenzjali, l-importaturi jridu jipprovdu prova tal-oriġini.

Il-prova tal-oriġini tista’ tkun jew

Il-prova tal-oriġini hija valida għal perjodu ta’ 4-il xahar mid-data tal-ħruġ.

Ċertifikati ta’ moviment EUR.1 jew EUR-MED

 • iċ-ċertifikati tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED jinħarġu mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur
 • L-Anness III jinkludi kampjun taċ-ċertifikati EUR.1 u EUR-MED u jagħti struzzjonijiet għall-mili tagħhom
 • l-esportatur li japplika għaċ-ċertifikat għandu jkun ippreparat li jissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati

Aktar spjegazzjonijiet dwar meta għandu jintuża ċ-ċertifikat EUR.1 jew EUR-MED huma pprovduti fil-paġna 72 tal-manwal.

Dikjarazzjoni tal-oriġini jew dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED

L-esportaturi jistgħu jiddikjaraw huma stess li l-prodott tagħhom joriġina fl-UE jew fil-Parti Kontraenti tal-Konvenzjoni PEM billi jipprovdu dikjarazzjoni tal-oriġini. Id-dikjarazzjoni tal-oriġini tista’ ssir minn

 • esportatur approvat
 • kwalunkwe esportatur, jekk il-valur totali tal-kunsinna ma jaqbiżx l-EUR 6,000
Kif tagħmel dikjarazzjoni tal-oriġini

L-esportatur għandu jittajpja, jittimbra jew jistampa d-dikjarazzjoni li ġejja fuq il-fattura, in-nota tal-konsenja jew dokument kummerċjali ieħor li jidentifika l-prodott (l-Anness IV):

“L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (Nru tal-awtorizzazzjoni doganali... ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar mod ieħor, dawn il-prodotti huma ta’... oriġini preferenzjali.”

Kif tagħmel dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED

F’dan il-każ, id-dikjarazzjoni hija din li ġejja (Anness IV)

“L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (Nru tal-awtorizzazzjoni doganali...) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar mod ieħor, dawn il-prodotti huma ta’... oriġini preferenzjali.

— kumulazzjoni applikata ma’... (isem il-pajjiż/pajjiżi).

— l-ebda kumulazzjoni applikata”

Id-dikjarazzjoni tal-oriġini tista’ ssir fi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE jew fil-lingwi uffiċjali fiż-żona PEM kif imsemmi fl-Anness IV (id-dikjarazzjoni relatata mal-akkumulazzjoni jenħtieġ li dejjem tkun bl-Ingliż).

Trid tiffirma d-dikjarazzjoni tal-oriġini tiegħek bl-idejn. Jekk int esportatur approvat, inti eżentat minn dan ir-rekwiżit sakemm tagħti lill-awtoritajiet doganali tiegħek impenn bil-miktub li taċċetta r-responsabbiltà sħiħa għal kwalunkwe dikjarazzjoni li tidentifikak.

Verifika tal-oriġini

L-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw jekk prodott importat huwiex tabilħaqq oriġinarju jew jissodisfax rekwiżiti oħra tal-oriġini. Il-verifika hija bbażata fuq

 • kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet doganali fil-partijiet importaturi u esportaturi
 • kontrolli magħmula mid-dwana lokali — żjarat mill-Parti importatriċi lill-esportatur mhumiex permessi

L-awtoritajiet tal-parti li tesporta jagħmlu d-determinazzjoni finali tal-oriġini u jinfurmaw lill-awtoritajiet tal-parti li timporta bir-riżultati.

Rekwiżiti tal-prodott

Regoli u rekwiżiti tekniċi

Il-Ftehim bejn l-UE u l-Ukrajna jipprevedi l-armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni, l-istandards u l-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità bejn l-Ukrajna u l-UE. Għalhekk, il-manifatturi mill-Ukrajna jridu jikkonformaw ma’ sett wieħed biss ta’ rekwiżiti biex il-prodotti tagħhom jitqiegħdu kemm fis-swieq tal-UE kif ukoll f’dawk tal-Ukrajna.

Ir-regolamenti approssimati tal-Ukrajna jinkludu

 • l-akkreditazzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti, li jistabbilixxu l-moduli tal-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità
 • is-sikurezza ġenerali tal-prodotti, l-istabbiliment ta’ kriterji dwar x’għandu jiġi kkunsidrat meta jiġi vvalutat jekk prodott huwiex sikur, u d-determinazzjoni ta’ meta għandu jiġi pprojbit prodott minħabba li jippreżenta riskju serju għas-saħħa u s-sikurezza

Għal lista tas-27 regolament kollha li jkopru r-rekwiżiti tas-sikurezza ta’ firxa wiesgħa ta’ prodotti inklużi makkinarju, liftijiet, ġugarelli, apparati mediċi u reċipjenti sempliċi taħt pressjoni ara l-Anness III tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Ukrajna.

F’termini ta’ standards, l-Ukrajna

 • kienu qed jadottaw standards internazzjonali u Ewropej skont l-aħjar prattiki
 • impenjati li jirrevokaw kwalunkwe standard nazzjonali konfliġġenti. Dan jinkludi kwalunkwe standard ta’ GOST konfliġġenti (Gosudarstvenny Standart) użat fi stati post-Sovjetiċi
Kif se nkun naf li l-oġġetti li qed nimporta fl-UE jikkonformaw mar-regolamenti u l-istandards tal-UE?

Il-kooperazzjoni tal-partijiet dwar is-sorveljanza tas-suq u l-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità tfisser li jekk qed tesporta oġġetti ta’ riskju għoli bħal reċipjenti taħt pressjoni, liftijiet u ċertu makkinarju lejn l-UE, teħtieġ biss valutazzjoni tal-konformità mwettqa minn Korp Notifikat (laboratorji jew korpi oħra ta’ spezzjoni u ċertifikazzjoni akkreditati mill-gvern Ukren).

Sib lista tal-114 korp maħtur tal-Ukrajna involuti fil-valutazzjoni tal-konformità tal-prodotti, li kollha kemm huma ġew akkreditati mill-Aġenzija Nazzjonali ta’ Akkreditazzjoni tal-Ukrajna

Jekk tixtieq timporta oġġetti fl-UE mill-Ukrajna, se jkollok bżonn tgħaddi mill-proċess ta’ prova tal-konformità permezz ta’ Dikjarazzjoni ta’ Konformità tal-UE ffirmata mill-manifattur tiegħek. Wara li jkun għamel dan, il-manifattur jista’ mbagħad iwaħħal il-marka CE fuq il-prodotti tiegħu fejn dan ikun meħtieġ.

Skont il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Ukrajna, se jiġi konkluż Ftehim dwar il-Konformità u l-Valutazzjoni u l-Aċċettazzjoni tal-Prodotti Industrijali (ACAA). Dan huwa tip ta’ Ftehim ta’ Rikonoxximent Reċiproku bejn l-UE u l-Ukrajna. Skont dan il-ftehim, l-UE u l-Ukrajna se jippermettu li l-prodotti industrijali elenkati fl-annessi tal-ACAA u li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-konformità jitqiegħdu jew fis-suq mingħajr proċeduri ulterjuri ta’ ttestjar jew ta’ konformità.

Kuntatti għar-rekwiżiti tekniċi

Rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza — SPS

Is-sikurezza tal-ikel, is-saħħa tal-annimali u tal-pjanti

Sabiex inti tesporta jew timporta mingħajr xkiel lejn l-UE mill-Ukrajna jew viċi versa, hemm ċerti regoli relatati mas-saħħa u s-sikurezza tal-pjanti u tal-annimali bejn l-Ukrajna u l-UE li għandek tkun taf. Il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Ukrajna armonizza ħafna regoli SPS u pprojbixxa lill-partijiet milli jistabbilixxu kwalunkwe ostaklu mhux ġustifikat.

Fir-rigward tal-mard tal-annimali jew tal-pjanti, inklużi l-pesti, hemm proċeduri għar-rikonoxximent tal-istatus ħieles mill-pesti ta’ reġjuni partikolari. Dan huwa għal skopijiet ta’ kummerċ u għan-notifika ta’ riskji għas-saħħa pubblika, tal-annimali jew tal-pjanti. F’każ li l-pajjiż importatur ikollu jieħu miżuri biex jikkontrolla riskju serju għas-saħħa, il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Ukrajna jippermetti li jittieħdu miżuri restrittivi provviżorji fir-rigward tal-importazzjonijiet. Madankollu, dawn huma implimentati b’mod li jimminimizza t-tfixkil għall-kummerċ bejn iż-żewġ pajjiżi. Sib aktar informazzjoni dwar il-proċeduri fl-Anness VI tal-ftehim bejn l-UE u l-Ukrajna.

Kontroll tal-SPS fl-Ukrajna

Il-Gvern jeżerċita tliet tipi ta’ kontroll fuq il-fruntieri:

Kontroll sanitarju u epidemjoloġiku

Dan għandu l-għan li jipproteġi l-pajjiż mit-tixrid tal-mard kif ukoll li jimplimenta testijiet li jiżguraw li l-oġġetti jkunu konformi mal-istandards sanitarji. Dan it-tip ta’ kontroll huwa obbligatorju u huwa eżerċitat prinċipalment fuq prodotti tal-ikel importati, xi prodotti għall-konsumatur kif ukoll l-esportazzjoni ta’ żjut tal-ġirasol. L-oġġetti li jaqgħu taħt il-kategorija ta’ prodotti agrikoli mhux se jkunu soġġetti għal kontroll sanitarju u epidemjoloġiku.

Kontroll veterinarju u sanitarju

Dan il-kontroll għandu l-għan li jipprevjeni t-tixrid tal-mard tal-annimali. Il-kontroll veterinarju u sanitarju normalment jiġi applikat għall-esportazzjonijiet, l-importazzjonijiet, u t-tranżitu tal-annimali, il-materjal riproduttiv, il-prodotti bijoloġiċi, il-materjal patoloġiku, il-preparazzjonijiet veterinarji, il-prodotti għall-kura tal-annimali, l-addittivi tal-għalf, it-taħlitiet lesti minn qabel, u l-prodotti tal-annimali (inklużi l-prodotti tal-laħam, il-bajd, il-ħalib, il-ħut u l-għasel).

Kontroll fitosanitarju

Dan it-tip ta’ kontroll mhux biss jipprevjeni t-tixrid ta’ pesti, iżda huwa mfassal ukoll biex jissorvelja r-reġimi ta’ kwarantina. Il-kontroll fitosanitarju jiġi applikat għall-esportazzjonijiet, l-importazzjonijiet u t-tranżitu ta’ pjanti u prodotti tal-pjanti (inklużi prodotti tal-ikel), l-imballaġġ, il-mezzi tat-trasport, il-ħamrija u prodotti oħra li jxerrdu pesti regolati.

Kuntatti għar-Rekwiżiti Sanitarji/Fitosanitarji (SPS)

Ostakoli Tekniċi għall-Kummerċ

Għalkemm ir-regoli tekniċi huma importanti, xi drabi jistgħu jaġixxu bħala ostakli għall-kummerċ internazzjonali u għalhekk jistgħu jkunu ta’ piż konsiderevoli għalik bħala esportatur

 • jekk taħseb li qed tiffaċċja ostaklu għall-kummerċ li jdewwem in-negozju tiegħek jew li jżommok milli tesporta, tista’ tgħidilna
 • irrapporta x’qed iwaqqaf l-esportazzjonijiet tiegħek lejn l-Ukrajna bl-użu tal-formola online — l-UE se tanalizza s-sitwazzjoni tiegħek u tieħu azzjoni xierqa

Ikkuntattjana

Dokumenti u proċeduri ta’ żdoganar tal-merkanzija

Il-Ftehim jiżgura proċeduri doganali aktar trasparenti u simplifikati biex jiġi ffaċilitat il-kummerċ u jitnaqqsu l-ispejjeż għan-negozji.

Dokumentazzjoni

Il-gwidi pass pass jiddeskrivu t-tipi differenti ta’ dokumenti li għandek tħejji għall-iżdoganar tal-prodotti tiegħek.

Skont il-prodott tiegħek, l-awtoritajiet doganali jistgħu jeħtieġu l-elementi kollha ta’ hawn taħt jew uħud minnhom

 • fattura kummerċjali (sib ir-rekwiżiti speċifiċi rigward il-forma u l-kontenut tagħha fl-Assistent Kummerċjali Tiegħi).
 • lista ta’ imballaġġ
 • liċenzji tal-importazzjoni għal ċerti oġġetti
 • iċ-ċertifikati li juru li l-prodott tiegħek jikkonforma mar-regolamenti obbligatorji dwar il-prodotti, bħar-rekwiżiti tas-saħħa u s-sikurezza, it-tikkettar u l-imballaġġ.
 • prova tal-oriġini — dikjarazzjoni tal-oriġini

Għal aktar ċertezza, tista’ tapplika minn qabel għal Informazzjoni Vinkolanti dwar it-Tariffi u/jew Informazzjoni Vinkolanti dwar l-Oriġini.

Għal informazzjoni dettaljata dwar liema dokumenti għandek bżonn tippreżenta għall-iżdoganar tal-prodott tiegħek, mur għand L-Assistent Kummerċjali Tiegħi.

Proċeduri għall-prova u l-verifika tal-oriġini

Għal deskrizzjonijiet ta’ kif tipprova l-oriġini tal-prodotti tiegħek biex titlob tariffi preferenzjali u ta’ regoli relatati mal-verifika tal-oriġini mill-awtoritajiet doganali, jekk jogħġbok irreferi għat-taqsima dwar ir-regoli tal-oriġini hawn fuq.

Għal informazzjoni dwar il-proċeduri doganali għall-importazzjoni u l-esportazzjoni b’mod ġenerali, żur is-sit web tad-DĠ Tassazzjoni u Unjoni Doganali.

Indikaturi tal-proprjetà intellettwali u ġeografiċi

Il-Ftehim jipproteġi d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali tiegħek meta timporta u/jew tesporta l-oġġetti tiegħek lejn l-Ukrajna.

Trademarks u drittijiet tal-awtur

Il-Ftehim bejn l-UE u l-Ukrajna jikkonforma ma’ diversi ftehimiet internazzjonali li jirregolaw l-amministrazzjoni tat-trademarks u d-drittijiet tal-awtur, u jipprovdi sistema ġusta u trasparenti għar-reġistrazzjoni tat-trademarks. Jekk applikazzjoni tiġi rrifjutata minn amministrazzjoni tat-trademark, id-deċiżjoni trid tiġi kkomunikata lill-applikant bil-miktub u jridu jingħataw ir-raġunijiet għar-rifjut. Trademark tista’ tiġi revokata jekk ma tkunx intużat ġenwinament fi żmien 5 snin fit-territorju li fih ġiet irreġistrata.

Disinji u privattivi

Skont il-ftehim bejn l-UE u l-Ukrajna, id-disinji maħluqa b’mod indipendenti li għandhom karattru individwali huma protetti permezz tar-reġistrazzjoni tagħhom għal perjodu ta’ mhux aktar minn 25 snin. Dan jipprovdilek id-dritt esklużiv li tuża d-disinn u tipprevjeni lil partijiet terzi milli jużawh, joħolqu mill-ġdid, ibigħuh jew jimportawh u/jew jesportawh mingħajr il-kunsens tiegħek.

Indikazzjonijiet ġeografiċi

Kumitat speċifiku dwar l-indikaturi ġeografiċi li huwa stabbilit skont il-ftehim bejn l-UE u l-Ukrajna se jimmonitorja l-implimentazzjoni tal-ftehim fir-rigward tal-proprjetà intellettwali, u jirrapporta lill-Kumitat għall-Kummerċ.

Marki kummerċjali

L-applikazzjonijiet għat-trademarks għandhom jiġu ppreżentati lill-Istitut Ukren tal-Proprjetà Intellettwali (il-PTO tal-Ukrajna), li huwa intrapriża tal-istat.

Ikollok bżonn id-dokumenti u l-informazzjoni li ġejjin jekk tixtieq tippreżenta trademark fl-Ukrajna

 • isem sħiħ tiegħek
 • pajjiż ta’ inkorporazzjoni
 • l-indirizz u l-kodiċi tal-pajjiż tad-WIPO
 • immaġni u deskrizzjoni tal-marka li qed tagħmel talba għaliha
 • deskrizzjoni jekk il-marka jkun fiha element verbali
 • indikazzjoni tal-kulur tal-marka kummerċjali
 • il-lista ta’ oġġetti u/jew servizzi li qed issir applikazzjoni għalihom skont il-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta’ Nizza rilevanti
 • id-data, il-pajjiż u n-numru tal-applikazzjoni prijoritarja jew id-data tal-wirja (jekk issir talba għall-prijorità skont il-Konvenzjoni ta’ Pariġi)
 • kopja ċċertifikata tal-applikazzjoni jew dokument ta’ prijorità li jikkonferma l-wiri ta’ esibiti li jinkorporaw it-trademark li għaliha saret l-applikazzjoni f’wirja internazzjonali rikonoxxuta uffiċjalment
 • prokura ffirmata minn persuna awtorizzata f’isem l-applikant

Il-proċess ta’ reġistrazzjoni huwa kif ġej

 • jekk id-dokumenti tal-applikazzjoni tiegħek jikkonformaw mar-rekwiżiti, tiġi nnotifikat bid-data tal-infilzar
 • id-dokumenti li ssottomettejt jiġu ċċekkjati biex jiġi żgurat li jikkonformaw mar-rekwiżiti formali tal-Att Ukren dwar it-Trademarks — jekk l-applikazzjoni tiegħek tkun konformi, imbagħad ikun hemm eżami fuq il-merti tagħha
 • eżami sostantiv — l-applikazzjoni tat-trademark tiegħek tiġi ċċekkjata għall-eliġibbiltà għall-protezzjoni, kif speċifikat mil-liġi Ukrena u jitwettqu tfittxijiet għal identità u similarità

Indikazzjoni ġeografika

L-ewwel nett, sabiex tirreġistra għal indikazzjoni ġeografika fl-Ukrajna, trid tissottometti l-applikazzjoni tiegħek bil-lingwa Ukrena. Tista’ tippreżenta d-dokumenti b’lingwa barranija u tissottometti traduzzjoni fl-Ukren mhux aktar tard minn 3 xhur mid-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni. Ladarba tasal l-applikazzjoni tiegħek u d-dokumenti ta’ sostenn, dawn jiġu vvalutati mill-Istitut Ukren tal-Proprjetà Intellettwali.

L-applikazzjoni tiegħek għandu jkun fiha d-dokumentazzjoni li ġejja

 • talba biex tiġi rreġistrata d-denominazzjoni ta’ oriġini tal-oġġetti, l-indikazzjoni ġeografika tal-oriġini tal-oġġetti, jew id-dritt li tintuża l-indikazzjoni ta’ oriġini kwalifikata rreġistrata tal-oġġetti b’informazzjoni dwar l-applikant u l-indirizz tagħhom
 • id-denominazzjoni ta’ oriġini tal-oġġetti li qed titlob jew l-indikazzjoni ġeografika ta’ oriġini tal-oġġetti li qed titlob
 • l-isem tal-oġġetti li għalihom qed tagħmel it-talba għar-reġistrazzjoni tal-indikazzjoni speċifikata tal-oriġini jew id-dritt li tuża l-indikazzjoni tal-oriġini kwalifikata rreġistrata
 • l-isem u l-konfini tal-post ġeografiku fejn l-oġġetti huma manifatturati u li miegħu jirrelataw il-proprjetajiet, il-kwalitajiet jew ir-reputazzjoni partikolari
 • deskrizzjoni tal-proprjetajiet, il-kwalitajiet, ir-reputazzjoni jew karatteristiċi oħra partikolari tal-merkanzija
 • data dwar l-użu tal-indikazzjoni kwalifikata tal-oriġini ddikjarata tal-prodotti fuq it-tikketta u fl-immarkar tal-oġġetti
 • data dwar kif il-proprjetajiet partikolari, il-kwalitajiet tar-reputazzjoni tal-oġġetti huma marbuta mal-kundizzjonijiet naturali jew mal-fattur uman tal-post ġeografiku speċifikat

Jekk jogħġbok innota li bħala applikant barrani fl-Ukrajna, se tkun mistenni wkoll tippreżenta aktar dokumenti ta’ sostenn flimkien mal-applikazzjoni tiegħek. Dawn id-dokumenti għandhom jikkonfermaw

 • il-protezzjoni legali fl-Istat Membru rilevanti tal-UE tal-indikazzjoni kwalifikata tal-oriġini tal-merkanzija li qed titlob
 • id-dritt tiegħek li tuża l-indikazzjoni kwalifikata tal-oriġini tal-merkanzija

Kummerċ fis-servizzi

Kemm il-gvern tal-Ukrajna kif ukoll l-UE stabbilew il-limitazzjonijiet jew ir-riżervi eżistenti kollha tagħhom għall-provvista ta’ servizzi b’livell għoli ta’ trasparenza. Ir-riżervi adottati mill-Ukrajna jinsabu fl-Anness XVI-D sa F.

Kif tinnaviga fl-Annessi?

Il-Ftehim bejn l-UE u l-Ukrajna fih 3 Anness li għandek tkun taf bihom meta tesporta. Dawn fihom riżervi li l-Ukrajna ressqet għall-esportaturi tal-UE

 • L-Anness XVI-D jipprovdi lista negattiva tas-setturi tas-servizzi kollha li huma soġġetti għal limitazzjonijiet speċifiċi meta jiġi stabbilit negozju fl-Ukrajna. Dan ifisser li tista’ tieħu vantaġġ mill-opportunitajiet fis-setturi kollha li mhumiex elenkati. Il-limitazzjonijiet huma maqsuma f’lista ta’ dawk li japplikaw għas-setturi jew is-subsetturi kollha, u lista fejn huma deskritti riżervi speċifiċi għal kull settur jew subsettur.
 • L-Anness XVI-E jipprovdi lista pożittiva tas-setturi tas-servizzi fejn tista’ twettaq kummerċ transfruntier fis-servizzi. Din il-lista ssemmi s-setturi kollha li fihom inti tista’ tinnegozja.
 • L-Anness XVI-F jelenka r-riżervi dwar il-fornituri tas-servizzi kuntrattwali u l-professjonisti indipendenti

Min jista’ jistabbilixxi negozju fl-Ukrajna?

Jekk int

 • intrapriża, il-ftehim bejn l-UE u l-Ukrajna jippermettilek tistabbilixxi jew takkwista fergħat tan-negozju tiegħek, jew uffiċċji rappreżentattivi f’wieħed mill-pajjiżi
 • bħala individwu, il-ftehim bejn l-UE u l-Ukrajna jipprovdilek opportunitajiet biex toħloq u tistabbilixxi n-negozju tiegħek permezz ta’ impjieg indipendenti jew impriżi li huma fil-kontroll tiegħek

Se tirċievi l-istess trattament bħal dak mogħti liċ-ċittadini tal-Ukrajna u viċi versa. L-Anness XVI-D jipprovdi lista ta’ setturi fejn hemm limitazzjonijiet fuq l-istabbiliment.

Forniment transfruntier ta’ servizzi

Jekk int interessat fil-forniment transfruntier ta’ servizzi, tista’ tforni lill-Ukrajna (u viċi versa) bl-istess kundizzjonijiet bħal dawk mogħtija lil ċittadini tal-Ukrajna. Japplikaw l-eċċezzjonijiet li ġejjin

 • setturi bħas-servizzi notarili, is-sjieda tal-foresti jew l-istituzzjonijiet edukattivi li jidderieġu, fejn il-gvern tal-Ukrajna jirrikjedi li l-fornitur tas-servizzi jkollu nazzjonalità Ukrena, jew is-servizzi postali, fejn il-fornitur tas-servizz irid jikseb liċenzja
 • setturi kompletament esklużi mill-ftehim, eż. servizzi awdjoviżivi, kabotaġġ marittimu nazzjonali, u servizzi tat-trasport bl-ajru domestiċi u internazzjonali — l-Artikolu 92 tal-ftehim bejn l-UE u l-Ukrajna jipprovdi lista ta’ dawn is-servizzi speċifiċi

Fis-setturi fejn tingħata aċċess għas-suq fl-Ukrajna (u viċi versa), il-ftehim bejn l-UE u l-Ukrajna jneħħi l-limitazzjonijiet li ġejjin

 • limitu massimu fuq l-għadd ta’ fornituri ta’ servizzi
  • dan jista’ jsir jew permezz tar-rekwiżit ta’ test tal-ħtiġijiet ekonomiċi, l-applikazzjoni ta’ sistema ta’ kwoti, jew permezz ta’ liġijiet li jippromwovu monopolji jew fornituri ta’ servizzi esklużivi, u b’hekk jillimitaw fornituri oħra ta’ servizzi biex jidħlu fis-suq.
 • il-valur totali ta’ tranżazzjonijiet ta’ servizz jew assi
 • l-għadd totali ta’ operazzjonijiet ta’ servizz jew il-kwantità totali ta’ outputs tas-servizzi

L-Anness XVI-E jipprovdi lista pożittiva tas-setturi tas-servizzi fejn tista’ twettaq kummerċ transfruntier fis-servizzi. Din il-lista ssemmi s-setturi kollha li fihom inti tista’ tinnegozja. B’riżultat ta’ dan, kwalunkwe settur tas-servizzi li ma jidhirx fil-lista għandu limitazzjonijiet. Sib aktar informazzjoni dwar il-lista tas-setturi tas-servizzi li fihom għandek aċċess għas-suq fl-Anness XIV-E tal-ftehim bejn l-UE u l-Ukrajna.

Soġġorni temporanji

Skont il-ftehim bejn l-UE u l-Ukrajna, inti tista’ tiċċaqlaq temporanjament lejn l-Ukrajna biex taħdem bħala apprendist gradwat, bejjiegħ tan-negozju jew bħala wieħed mill-persunal ewlieni ta’ kumpanija f’dak il-pajjiż. Pereżempju, jekk inti membru anzjan tal-persunal responsabbli għat-twaqqif jew it-tmexxija ta’ stabbiliment.

Il-perjodi ta’ soġġorn temporanju huma kif ġej:

 • ħaddiem bi trasferiment intra-azjendali (persunal ewlieni ta’ kumpanija fl-Ukrajna (jew l-UE), jew apprendisti gradwati) — sa 3 snin
 • viżitatur kummerċjali (eż. jivvjaġġa biex jistabbilixxi negozju fl-Ukrajna (jew fl-UE), jew bejjiegħ kummerċjali) — sa 90 jum fi kwalunkwe perjodu ta’ 12 xhur
 • apprendist gradwat li mhuwiex ħaddiem bi trasferiment intra-azjendali — sa sena (1)

Jekk inti fornitur ta’ servizzi kuntrattwali, il-ftehim bejn l-UE u l-Ukrajna joħloq ukoll opportunitajiet għalik f’setturi speċifiċi f’kull pajjiż. F’dan ir-rigward, madankollu, għandek

 • ikun qed iforni s-servizz inkwistjoni fuq bażi temporanja bħala impjegat ta’ entità li kisbet kuntratt ta’ servizz li ma jaqbiżx sena (1)
 • għandek mill-inqas 3 snin esperjenza ta’ xogħol professjonali fis-settur li qed toffri servizzi kuntrattwali fi
 • ikollhom lawrja universitarja jew kwalifika li turi għarfien ta’ livell ekwivalenti u kwalifiki professjonali rilevanti

 

Għal aktar informazzjoni dwar

 • servizzi ta’ kurrier postali, ara l-Artikoli 109–114 tal-ftehim bejn l-UE u l-Ukrajna
 • komunikazzjonijiet elettroniċi, ara l-Artikoli 115–124 tal-ftehim bejn l-UE u l-Ukrajna
 • servizzi finanzjarji, ara l-Artikoli 125–133 tal-ftehim bejn l-UE u l-Ukrajna
 • il-kummerċelettroniku, ara l-Artikoli 139–143 tal-ftehim bejn l-UE u l-Ukrajna; u t-trasport marittimu internazzjonali ara l-Artikoli 135–138 tal-ftehim bejn l-UE u l-Ukrajna

Proċeduri tal-akkwist pubbliku

Skont il-ftehim bejn l-UE u l-Ukrajna, l-UE u l-Ukrajna jimpenjaw ruħhom li jiżguraw li jkollok aċċess għas-swieq tal-akkwist pubbliku f’kull pajjiż fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali. Dan huwa fir-rigward ta’ kuntratti pubbliċi għal oġġetti, servizzi jew kostruzzjoni u konċessjonijiet fis-setturi tradizzjonali, kif ukoll fis-settur tal-utilitajiet. Il-ftuħ tas-suq qed iseħħ gradwalment skont il-ftehim bejn l-UE u l-Ukrajna.

Il-Ftehim jiżgura wkoll li l-offerenti Ukreni u tal-UE jingħataw l-istess trattament meta jagħmlu offerti għall-offerti ta’ xulxin.

Il-Ftehim bejn l-UE u l-Ukrajna jobbliga kemm lill-UE kif ukoll lill-Ukrajna jiżguraw li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin f’dak li għandu x’jaqsam mas-sejħiet għall-offerti

 • is-sejħiet għall-offerti jiġu ppubblikati kif suppost u jsiru pubbliċi fuq l-internet. Dan jippermetti lil kwalunkwe kumpanija interessata aċċess għal informazzjoni dwar offerti li ġejjin
 • l-informazzjoni ppubblikata tinkludi l-aktar elementi importanti tal-offerta, bħas-suġġett tal-kuntratt futur, l-iskadenzi applikabbli jew il-kundizzjonijiet għall-offerti
 • ma hemm l-ebda diskriminazzjoni diretta jew indiretta kontra kumpaniji li ġejjin mill-Ukrajna jew mill-UE li żżommhom milli jikkwalifikaw għas-sejħa għall-offerti
 • it-trasparenza u t-trattament ugwali huma żgurati matul il-proċess kollu tal-offerti
 • id-Deċiżjoni dwar l-għoti tal-kuntratt tiġi kkomunikata lill-applikanti kollha, u r-raġunijiet għaliex ma jkunx l-offerent rebbieħ jingħataw fuq talba
 • f’każ ta’ tilwim, il-kumpaniji għandhom id-dritt legali li jqajmu kwistjonijiet quddiem korpi ta’ rieżami nazzjonali kompetenti

Links, kuntatti u dokumenti

Kuntatti għar-rekwiżiti tekniċi

Kuntatti għar-Rekwiżiti Sanitarji/Fitosanitarji (SPS)

Kuntatti għar-rekwiżiti tekniċi

Iċ-Ċentru Xjentifiku, tar-Riċerka u tat-Taħriġ Ukren għaċ-Ċertifikazzjoni, l-Istandards u l-Kwalità

 

2 triq Svyatoshinskaya, 03115 Kiev, l-Ukrajna

Tel.: + 380 44452–3396

Tel. u Fax: + 380 44452–6907

Email: secretar.ukrndnc@gmail.com

Web: http://uas.org.ua

Spezzjoni tal-Istat għas-Sikurezza Alimentari u l-Ħarsien tal-Konsumatur

 

174 triq Antonovycha, 03680 Kiev, l-Ukrajna

Tel.: + 380 44528–9244

Web: http://www.consumer.gov.ua/

Is-servizz Regolatorju
tal-Istat tal-Ukrajna

 

9/11 Arsenalna Street, 01011 Kiev, l-Ukrajna

Tel.: + 380 44254–5673

Faks: + 380 44254–4393

Email: inform@dkrp.gov.ua

Web: http://www.drs.gov.ua

Id-dipartiment għar-Regolamenti Tekniċi tal-Ministeru tal-Iżvilupp Ekonomiku u l-Kummerċ tal-Ukrajna

 

12/2 Hrushevskiy Street, 01008 Kiev, l-Ukrajna

Tel.: + 380 44528–8564

Faks: + 380 44528–9014

Email: dtr@me.gov.ua

Web: http://www.me.gov.ua

Web: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Kuntatti għar-Rekwiżiti Sanitarji/Fitosanitarji (SPS)

Il-Ministeru għall-Agrikoltura u l-Ikel tal-Ukrajna

24 triq Khreshchatyk, 01001 Kiev, l-Ukrajna

Informazzjoni ta’ kuntatt għall-appelli taċ-ċittadini:

Tel.: + 380 44279–8474

Email: zvg@minagro.gov.ua


Dipartiment tal-ipproċessar tal-korrispondenza:

Tel.: + 380 44278–8171

Tel. u Fax: + 380 44278–7602

Email: info@minagro.gov.ua

Ministeru għall-Iżvilupp Ekonomiku u l-Kummerċ

12/2 M. Grushevs’ kyi Street, 01008 Kiev, l-Ukrajna

Tel.: + 380 44253–9394

Faks: + 380 44253–6371

Email: meconomy@me.gov.ua

Il-Ministeru għall-Kura tas-Saħħa tal-Ukrajna

Uffiċċju ta’ Akkoljenza Pubbliku

41 triq Yaroslavska, 04071 Kiev, l-Ukrajna

Tel.: + 380 44425–0526

Ministeru tal-Ekoloġija u r-Riżorsi Naturali

 

35 Vasilya Lipkivs’ kogo Street, Kiev 03035, l-Ukrajna

 

Riċeviment pubbliku

Tel.: + 380 44206–3302

Email: gr_priem@menr.gov.ua

 

Unità ta’ Referenza Pubblika

Tel.: + 380 44206–3115

 

Ċentru tal-istampa

Tel.: + 380 44206–3174

Email: press@menr.gov.ua

Aktar links

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr