Ftehim Globali bejn l-UE u l-Messiku

Ir-relazzjonijiet kummerċjali bilaterali bejn l-UE u l-Messiku huma rregolati mill-pilastru kummerċjali tal-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika, Koordinazzjoni Politika u Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Messiku (imsejjaħ ukoll il-“Ftehim Globali”).

Dan il-Ftehim daħal fis-seħħ fl-2000 u jkopri d-djalogu politiku, ir-relazzjonijiet kummerċjali u l-kooperazzjoni. Id-dispożizzjonijiet kummerċjali tal-Ftehim Globali aktar tard żviluppaw fi Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles komprensiv, li jkopri l-kummerċ fil-merkanzija u l-kummerċ fis-servizzi. Dawn id-dispożizzjonijiet daħlu fis-seħħ f'Ottubru 2000 u 2001, rispettivament.

Fl-2016, l-Unjoni Ewropea u l-Messiku ddeċidew li jimmodernizzaw il-Ftehim Globali bejn l-UE u l-Messiku b’mod komprensiv u ambizzjuż. Iż-żewġ naħat laħqu “ftehim fil-prinċipju” dwar il-parti kummerċjali tal-Ftehim Globali modernizzat bejn l-UE u l-Messiku f’April 2018 u kkonkludew id-dettalji tekniċi finali dwar l-akkwist pubbliku f’April 2020. Il-Ftehim Globali Modernizzat bejn l-UE u l-Messiku għaddej mill-proċeduri interni meħtieġa fuq iż-żewġ naħat.

Aqra aktar fil-paġna tad-DĠ KUMMERĊ dwar il-Messiku

Regoli tal-Oriġini

 

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek jeħtieġ li jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l-“Għoddainterattiva ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Informazzjoni ġenerali dwar ir-regoli tal-oriġini u l-proċeduri tal-oriġini tista’ tinstab f’din it-taqsima.

L-oriġini hija n-“nazzjonalità ekonomika” tal-oġġetti nnegozjati. Jekk int ġdid għas-suġġett, tista’ ssib introduzzjoni għall-kunċetti ewlenin fit-taqsima tal-oġġetti.

Fejn nista' nsib ir-regoli tal-oriġini?

Ir-regoli tal-oriġini huma stabbiliti fl-Anness III tad-Deċiżjoni Nru 2/2000 tal-Kunsill Konġunt KE-Messiku tat-23 ta’ Marzu 2000, dwar id-Definizzjoni tal-Kunċett ta’ Prodotti Oriġinarji u l-Metodi ta’ Kooperazzjoni Amministrattiva (ĠU L 245 tad-29.09.2000, p. 953).

Ir-regoli speċifiċi għall-prodott ġew adattati għall-modifiki fil-klassifikazzjoni tal-merkanzija introdotti mis-Sistema Armonizzata tal-2002. Id-Deċiżjoni Konġunta tal-Kunsill Nru 5/2002 (ĠU L 44 tat-18.2.2003, p. 1) fiha l-Appendiċi II applikabbli (flimkien ma’ ftit dispożizzjonijiet oħra) li ġie ppubblikat mill-ġdid fl-intier tiegħu.

L-Anness III ġie emendat biex iqis it-tkabbir tal-UE tal-2004 bid-Deċiżjoni tal-Kunsill Konġunt Nru 3/2004 (ĠU L 293, 16.9.2004, p. 15). L-emendi relatati mat-tkabbir tal-UE tal-2007 ġew introdotti bid-Deċiżjoni Konġunta tal-Kunsill Nru 2/2008 (ĠU L 198, 26.7.2008 p. 55) u l-emendi relatati mal-adeżjoni tal-Kroazja bid-Deċiżjoni Konġunta tal-Kunsill Nru 1/2020 (ĠU L 259 40, 10.8.2020, p. 40–48).

Id-Deċiżjoni Nru 1/2007 tal-Kumitat Konġunt UE-Messiku (ĠU L 279, 23.10.2007, p. 15) introduċiet ċerti emendi għar-regoli tal-oriġini li jinsabu fl-Anness III, li jikkonċernaw dan li ġej

 • Estensjoni tal-applikazzjoni temporanja tar-regoli speċifiċi għall-prodotti stabbiliti fl-Appendiċi II(a) u relatati mal-prodotti tal-ġilda, sal-konklużjoni tan-negozjati attwali tad-WTO
 • Bidla fil-metodu ta’ ġestjoni użat għall-allokazzjoni tal-kwoti annwali stabbiliti fl-Appendiċi II u II (a) għat-tessuti u għaż-żraben esportati mill-UE lejn il-Messiku, minn sistema ta’ rkant għal bażi ta’ “min jiġi l-ewwel, jinqeda l-ewwel”
 • Bidla fir-regola tal-oriġini stabbilita fl-Appendiċi II għall-prodotti kklassifikati taħt l-intestaturi 1904 u 7601 tas-Sistema Armonizzata

Id-Deċiżjoni Nru 1/2019 tal-Kumitat Konġunt UE-Messiku (ĠU L 3 tas-07.01.2019, p. 37-40) introduċiet l-Appendiċi VI dwar it-trattament ta’ prodotti li joriġinaw f’Andorra u f’San Marino u t-trattament ta’ prodotti li joriġinaw fil-Messiku li jiġu esportati lejn dawk iż-żewġ pajjiżi.

Il-prodott tiegħi joriġina fl-UE jew fil-Messiku skont il-Ftehim Globali bejn l-UE u l-Messiku?

Biex il-prodott tiegħek jikkwalifika għat-tariffa preferenzjali aktar baxxa jew żero skont il-Ftehim Globali bejn l-UE u l-Messiku, irid joriġina fl-UE jew fil-Messiku.

Prodott joriġina fl-UE jew fil-Messiku, jekk ikun

 • miksuba għalkollox fl-UE jew fil-Messiku, jew
 • manifatturati fl-UE jew fil-Messiku bl-użu ta’ materjali mhux oriġinarji dment li tali materjali jkunu nħadmu jew ġew ipproċessati biżżejjed billi ġew issodisfati r-regoli speċifiċi għall-prodott stabbiliti fl-Appendiċi II
  Ara wkoll l-Appendiċi I “Noti introduttorji” għar-regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott.    
  Għal ċerti prodotti, hemm xi regoli alternattivi speċifiċi għall-prodott - ara l-Appendiċi IIa

 

Eżempji ta’ regoli speċifiċi għall-prodott fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE

 • ir-regola tal-valur miżjud – il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinarji fi prodott ma jistax jaqbeż ċertu perċentwal tal-prezz mill-fabbrika tiegħu
 • il-bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja – il-proċess tal-produzzjoni jirriżulta f’bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja bejn il-materjali mhux oriġinarji u l-prodott finali – pereżempju l-produzzjoni tal-karta (il-Kapitolu 48 tas-Sistema Armonizzata) minn polpa mhux oriġinarja (il-Kapitolu 47 tas-Sistema Armonizzata)
 • operazzjonijiet speċifiċi – huwa meħtieġ proċess ta’ produzzjoni speċifiku, pereżempju l-għażil ta’ fibri fi ħjut – tali regoli jintużaw primarjament fis-setturi tat-tessuti u tal-ħwejjeġ, u tal-kimika

Pariri biex jgħinuk tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott

Il-ftehim jipprovdi flessibbiltà addizzjonali biex jgħinek tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott, bħat-tolleranza jew l-akkumulazzjoni.

Tolleranza

 • ir-regola ta’ tolleranza tippermetti lill-produttur juża materjali mhux oriġinarji li normalment huma pprojbiti mir-regola speċifika għall-prodott sa 10 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott
 • it-tolleranza ma tistax tintuża biex jinqabeż kwalunkwe limitu ta’ valur massimu ta’ materjali mhux oriġinarji elenkati fir-regoli speċifiċi għall-prodott
 • tolleranzi speċifiċi japplikaw għal tessuti u ħwejjeġ ikklassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63 tas-SA, li huma inklużi fin-Noti 5 sa 7 tal-Appendiċi I “Noti introduttorji” tar-regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott

Akkumulazzjoni

 • Akkumulazzjoni bilaterali — materjali li joriġinaw fil-Messiku jistgħu jingħaddu bħala li joriġinaw fl-UE (u viċi versa) meta jintużaw fil-manifattura ta’ prodott

Rekwiżiti oħra

Il-prodott jeħtieġ ukoll li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-Protokoll, bħal xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti, jew ir-regola tat-trasport dirett. 

Trasport minn ġo pajjiż terz: regola tat-trasport dirett

Il-prodotti oriġinarji jridu jiġu ttrasportati mill-UE lejn il-Messiku (u viċi versa) mingħajr ma jiġu pproċessati aktar f’pajjiż terz.

It-trasbord jew il-ħżin temporanju f’pajjiż terz huwa permess jekk il-prodotti jibqgħu taħt is-sorveljanza tal-awtoritajiet doganali u ma jgħaddux minn operazzjonijiet għajr

 • ħatt
 • tagħbija mill-ġdid
 • kwalunkwe operazzjoni maħsuba biex tippreżervahom f’kundizzjoni tajba

Ikollok tipprovdi evidenza tat-trasport dirett lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur.

Ħlas lura ta' dazju

Skont il-Ftehim Globali bejn l-UE u l-Messiku mhuwiex possibbli li tinkiseb rifużjoni fuq dazji mħallsa qabel fuq materjali mhux oriġinarji użati għall-produzzjoni ta’ prodott li jiġi esportat taħt tariffa preferenzjali.

Proċeduri tal-oriġini

Jekk tixtieq titlob tariffa preferenzjali jkollok issegwi l-proċeduri tal-oriġini u t-talba tiegħek tiġi vverifikata mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż li fih qed timporta l-merkanzija tiegħek. Il-proċeduri huma stabbiliti fit-Titolu V dwar il-Prova tal-Oriġini u fit-Titolu IV dwar l-Arranġamenti għall-Kooperazzjoni Amministrattiva.

Kif titlob tariffa preferenzjali

Biex jibbenefikaw minn tariffa preferenzjali, l-importaturi jridu jipprovdu prova tal-oriġini.

Il-prova tal-oriġini tista’ tkun jew

 • ċertifikat ta' moviment EUR.1, jew
 • dikjarazzjoni tal-oriġini

Il-prova tal-oriġini tibqa’ valida għal 10 xhur mid-data tal-ħruġ.

Mhi meħtieġa l-ebda prova tal-oriġini meta l-valur totali tal-kunsinna ma jaqbiżx

 • €500 għal pakketti żgħar jew
 • €1,200 għall-bagalji personali

Ikkonsulta n-Noti ta’ Spjegazzjoni tal-Anness III (inkluża n-Nota ta’ Spjegazzjoni riveduta tal-Artikolu 17) għad-dettalji dwar il-mili jew it-tfassil tal-provi tal-oriġini. 

Ċertifikat ta' moviment EUR.1

Iċ-ċertifikati tal-moviment EUR.1 jinħarġu fil-Messiku mis-“Secretaría de Economía” (il-Ministeru tal-Ekonomija). Il-Ministeru tal-Ekonomija huwa responsabbli wkoll għal

 • l-għoti, il-monitoraġġ u l-irtirar tal-awtorizzazzjonijiet lill-esportaturi approvati
 • kontrolli ta’ wara l-verifika wara talba minn awtorità doganali fi Stat Membru tal-UE

L-awtorità doganali fil-Messiku tista’ titlob lill-awtoritajiet doganali fl-Istati Membri tal-UE jivverifikaw l-istatus oriġinarju tal-merkanzija jew l-awtentiċità tal-prova tal-oriġini. L-esportatur li japplika għaċ-ċertifikat għandu jkun lest li jippreżenta dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati. Speċifikament, għall-Messiku, il-klassifikazzjoni tariffarja b’4 ċifri tal-oġġetti esportati trid tiġi indikata fil-kaxxa 8 taċ-ċertifikat tal-moviment EUR. 1

L-Appendiċi III jinkludi kampjun ta’ ċertifikat EUR.1 u jagħti indikazzjonijiet għat-tlestija tiegħu.

Dikjarazzjoni tal-oriġini

L-esportaturi jistgħu jiddikjaraw huma stess li l-prodott tagħhom joriġina fl-UE jew fil-Messiku billi jipprovdu dikjarazzjoni tal-oriġini. Jista 'jsir minn

 • esportatur approvat, jew
 • minn kwalunkwe esportatur sakemm il-valur totali tal-prodotti ma jaqbiżx is-€6,000

Biex issir esportatur approvat, trid tkun tista’ tissodisfa lill-awtoritajiet doganali kompetenti (“Secretaria Economia” tal-Ministeru tal-Ekonomija fuq in-naħa Messikana) dwar l-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek, kif ukoll kwalunkwe rekwiżit ieħor li jistgħu jimponu. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jirtiraw l-istatus approvat tiegħek jekk tabbużah bi kwalunkwe mod. Biex issir taf aktar dwar il-proċeduri, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali kompetenti ("Secretaria Economia" tal-Ministeru tal-Ekonomija fuq in-naħa Messikana).

Kif tagħmel dikjarazzjoni tal-oriġini

l-esportatur għandu jittajpja, jittimbra jew jistampa d-dikjarazzjoni li ġejja (fil-lingwa xierqa) fuq il-fattura, in-nota tal-kunsinna jew dokument kummerċjali ieħor li jiddeskrivi l-prodotti kkonċernati f’dettall suffiċjenti sabiex ikunu jistgħu jiġu identifikati.

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni doganali Nru...) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar mod ieħor, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali ....

It-test tad-dikjarazzjoni tal-fattura jista’ jsir fi kwalunkwe waħda mil-lingwi uffiċjali tal-UE u jista’ jinstab fl-Appendiċi IV. Iċċekkja mal-awtoritajiet doganali tiegħek għal kwalunkwe rekwiżit addizzjonali li jista’ jkollhom.

Trid tiffirma d-dikjarazzjoni tal-fattura tiegħek bl-idejn. Jekk inti esportatur approvat, inti eżentat minn dan ir-rekwiżit dment li tagħti lill-awtoritajiet doganali tiegħek impenn bil-miktub li taċċetta r-responsabbiltà sħiħa għal kwalunkwe dikjarazzjoni li tidentifikak. Meta timla dikjarazzjoni ta’ fattura, għandek tkun lest li tissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek

Tista’ ssir dikjarazzjoni fuq fattura mill-esportatur meta l-prodotti li tirreferi għalihom jiġu esportati, jew wara l-esportazzjoni bil-kundizzjoni li tiġi ppreżentata lill-awtorità doganali tal-pajjiż importatur mhux aktar mill-perjodu stabbilit fil-liġi domestika ta’ kull Parti: sentejn fl-UE u sena fil-Messiku

Verifika tal-oriġini

L-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw jekk prodott importat huwiex tabilħaqq oriġinarju jew jissodisfax rekwiżiti oħra tal-oriġini. Il-verifika hija bbażata fuq

 • kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet doganali tal-partijiet importaturi u esportaturi
 • kontroll magħmul mid-dwana lokali. Żjarat tal-Parti importatriċi lill-esportatur mhumiex permessi

L-awtoritajiet tal-Parti esportatriċi jagħmlu d-determinazzjoni finali tal-oriġini u jinfurmaw lill-awtoritajiet tal-Parti importatriċi bir-riżultati.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr