DHP – východná a južná Afrika

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a ESA uľahčuje ľuďom a podnikom z oboch regiónov navzájom investovať a obchodovať a stimulovať rozvoj vo východnej a južnej Afrike. Zistite, ako môžu dohody EÚ o hospodárskom partnerstve (DHP) s piatimi africkými štátmi prospieť vášmu obchodu.

V skratke

Maurícius, Seychely, Zimbabwe a Madagaskar podpísali dočasnú dohodu o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a východnou a južnou Afrikou (DHP EÚ – ESA) v auguste 2009 a predbežne sa vykonávali v máji 2012. Európsky parlament udelil súhlas s uzavretím dohody v januári 2013. Komory podpísali dohodu v júli 2017 a začali ju uplatňovať vo februári 2019.

DHP medzi EÚ a ESA zahŕňa:

 • odstránenie všetkých ciel a kvót EÚ na dovoz zo štátov VJA;
 • postupné otváranie trhov VJA vývozu EÚ;
 • podrobné ustanovenia o pravidlách pôvodu, rybolove a ochrane obchodu;
 • spolupráca v oblasti technických prekážok obchodu, ako aj noriem týkajúcich sa zdravia zvierat a rastlín;
 • pravidlá rozvojovej spolupráce;
 • mechanizmy na urovnávanie sporov.

Päť krajín, ktoré už dohodu uplatňujú, vyhlásilo, že sú pripravené ísť nad rámec obchodu s tovarom smerom ku komplexnejšej dohode. Dňa 2. októbra 2019 sa začali rokovania s cieľom rozšíriť rozsah pôsobnosti DHP tak, aby zahŕňala obchod so službami, investície, udržateľný rozvoj a hospodársku súťaž. Strany sa okrem toho dohodli na balíku, ktorým sa modernizujú pravidlá pôvodu pre túto DHP.

Zvýhodnené krajiny

 • Komory
 • Madagaskar
 • Maurícius
 • Seychely
 • Zimbabwe
 • Dohoda zostáva otvorená aj pre ostatné krajiny z tohto regiónu.

Asymetrické ustanovenia v prospech krajín VJA

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a ESA predpokladá asymetrie v prospech krajín VJA, ako napríklad vylúčenie citlivých výrobkov z liberalizácie, dlhé obdobia liberalizácie, flexibilné pravidlá pôvodu a osobitné záruky a opatrenia pre poľnohospodárstvo, potravinovú bezpečnosť a ochranu začínajúcich priemyselných odvetví.

 • Zatiaľ čo trhy EÚ boli okamžite a úplne otvorené, štáty ESA otvárajú svoje trhy čiastočne dovozu z EÚ, pričom v plnej miere zohľadňujú rozdiely v úrovni rozvoja.

Tarify

EÚ poskytuje 100 % bezcolný a bezkvótový prístup ku všetkým dovozom pochádzajúcim z krajín VJA. Prístup na trh EÚ je trvalý, úplný a bezplatný pre všetky výrobky.

Krajiny VJA postupne čiastočne rušia clá v súlade so svojimi individuálnymi zoznamami pripojenými k dočasnej DHP takto:

 • Madagaskar liberalizoval 81 % dovozu do EÚ;
 • Maurícius 96 %;
 • Seychely 98 %;
 • Zimbabwe 80 %.

Citlivé výrobky môžu byť úplne vylúčené z liberalizácie. Hlavné vylúčenia z liberalizácie zahŕňajú:

 • Madagaskar: mäso, mlieko a syr, rybolov, zelenina, obilniny, oleje a tuky, jedlé prípravky, cukor, kakao, nápoje, tabak, chemické látky, výrobky z plastov a papiera, textílie, kovové výrobky, nábytok;
 • Maurícius: živé zvieratá a mäso, jedlé výrobky živočíšneho pôvodu, tuky, jedlé prípravky a nápoje, chemikálie, výrobky z plastov a gumy z usne a kožušín, železo a oceľ a spotrebný elektronický tovar;
 • Seychely: mäso, rybolov, nápoje, tabak, kožené výrobky, výrobky zo skla a keramiky a vozidlá;
 • Zimbabwe: výrobky živočíšneho pôvodu, obilniny, papier na nápoje, plasty a kaučuk, textílie a odevy, obuv, sklo a keramika, spotrebná elektronika a vozidlá.

Ak chcete nájsť presné informácie o clách a clách pre váš konkrétny výrobok, použite možnosť vyhľadávania od Môjho obchodného asistenta, pričom sa zohľadní krajina jeho pôvodu a určenia. V prípade pochybností sa obráťte na colné orgány.

Pravidlá pôvodu

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, bude musieť spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent s cieľom posúdiť, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

 

Požiadavky na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

 • Informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie.
 • Osobitné pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu, nájdete v databáze My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť

Dokumenty a postupy colného konania

Dôkazy o pôvode

Aby ste sa stali schváleným vývozcom, musíte byť schopný preukázať colným orgánom status pôvodu vašich výrobkov, ako aj akékoľvek iné požiadavky, ktoré môžu uložiť.

Colné orgány môžu váš štatút schváleného vývozcu odňať v prípade zneužitia. Ak sa chcete dozvedieť viac o týchto postupoch, obráťte sa na colné orgány.

Na to, aby sa na výrobky s pôvodom v krajinách VJA vzťahovali preferenčné colné sadzby, musí k nim byť priložený dôkaz o pôvode. Dôkaz o pôvode zostáva v platnosti 10 mesiacov. Môže to byť buď:

 1. sprievodné osvedčenie EUR.1 – vydané colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny. Vývozca (alebo splnomocnený zástupca), ktorý žiada o osvedčenie, musí byť pripravený predložiť na požiadanie doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov a spĺňať ostatné požiadavky protokolu o pravidlách pôvodu.
 2. fakturačné vyhlásenie – vydané ktorýmkoľvek vývozcom pre zásielky v hodnote 6 000 EUR alebo menej alebo schválenými vývozcami pre zásielky akejkoľvek hodnoty. Pri vypĺňaní vyhlásenia na faktúre by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov a splniť ostatné požiadavky Protokolu o pravidlách pôvodu.

Iné dokumenty

Informácie o ďalších colných dokladoch a postupoch potrebných na dovoz do Európskej únie.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Obchod so službami

Verejné obstarávanie

Investície

Iné (hospodárska súťaž, smernica o bezpečnosti hračiek)

Hospodárska súťaž

 • Od roku 2014 EÚ zastavila vývozné dotácie na všetky výrobky vyvážané do krajín DHP.
 • EÚ minimalizovala opatrenia tým, že narúšala výrobu a obchod
 • Ak je miestny priemysel ohrozený prudkým nárastom dovozu z Európy, dohoda o hospodárskom partnerstve umožňuje aktivovať opatrenia na ochranu priemyselných odvetví a začínajúcich priemyselných odvetví.

Trvalo udržateľný rozvoj

DHP medzi EÚ a ESA je výslovne založená na „základných a základných“ prvkochdohody z Cotonou, t. j. na ľudských právach, demokratických zásadách, právnom štáte a dobrej správe vecí verejných.

 • „Doložka o nevykonaní“ znamená, že „primerané opatrenia“ (ako sa stanovuje v dohode z Cotonou) možno prijať, ak niektorá zo zmluvných strán nesplní svoje záväzky v súvislosti so základnými prvkami. To môže zahŕňať pozastavenie obchodných výhod.
 • Úlohou spoločných inštitúcií DHP je monitorovať a hodnotiť vplyv vykonávania DHP na udržateľný rozvoj strán. V súlade s Dohodou z Cotonou má občianska spoločnosť a poslanci parlamentu jasnú úlohu.

Regionálna integrácia

DHP podporuje pripravenosť krajín VJA na vykonávanie africkej kontinentálnej zóny voľného obchodu (AfCFTA) v rámci Africkej únie, čím predstavuje základný kameň regionálnej hospodárskej integrácie.

Rozvojová spolupráca, budovanie kapacít a technická pomoc

 • EÚ je pripravená poskytnúť podporu, ktorá sa bude financovať prostredníctvom existujúcich nástrojov, najmä rozpočtu EÚ na rozvoj a Európskeho rozvojového fondu (ERF), prostredníctvom pomoci obchodu.
 • Na žiadosť piatich krajín ESA už Európska únia súhlasila s poskytnutím finančnej pomoci na zriadenie koordinačného mechanizmu DHP. Jeho cieľom je zabezpečiť primeranú koordináciu a technickú podporu pre päť krajín VJA, čo im umožní účinne sa zapojiť do procesu rokovaní. Koordinačný mechanizmus už krajinám ESA pomohol s prípravou rozsahu nadchádzajúcich rokovaní.

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy