Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Novým Zélandom

Dohoda odstraňuje clá a byrokraciu, ktorej čelia európske firmy pri vývoze na Nový Zéland.

Dohoda v skratke

Dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Novým Zélandom podpísaná 9. júla 2023 v Bruseli nadobudne platnosť 1. mája 2024.

Viac informácií

Upozorňujeme, že informácie na tejto stránke boli vypracované v roku 2022. Je dôležité poznamenať, že vzhľadom na dynamickú povahu obchodných vzťahov niektoré údaje už nemusia byť aktuálne. Ďalšie podrobnosti o obchodnej dohode medzi EÚ a Novým Zélandom sú uvedené v kľúčových prvkoch obchodnej dohody medzi EÚ a Novým Zélandom. 

Ak chcete preskúmať komplexné znenie dohody, prejdite na stránku EÚ – Nový Zéland: Znenie dohody. Text je vhodne rozdelený na kapitoly a prílohy pre jednoduchú konzultáciu.

Hlavné body

Súčasný dvojstranný obchod EÚ s Novým Zélandom už dosahuje celkovú výšku 7,8 miliardy EUR ročne v prípade tovaru a 3,7 miliardy EUR v prípade služieb. EÚ vyváža na Nový Zéland tovar v hodnote 5,5 miliardy EUR ročne a dováža novozélandské výrobky v hodnote 2,3 miliardy EUR, čo vedie k obchodnému prebytku EÚ vo výške 3,2 miliardy EUR.

Pokiaľ ide o služby, EÚ vyváža viac ako dvakrát toľko ako dováža: služby vo výške 2,6 miliardy EUR, ktoré firmy z EÚ poskytujú klientom na Novom Zélande, v porovnaní so službami vo výške 1,1 miliardy EUR, ktoré klientom z EÚ poskytujú firmy z Nového Zélandu.

Podľa posúdenia vplyvu dohody o voľnom obchode sa očakáva, že obchod medzi Novým Zélandom a EÚ sa zvýši o 30 %, pričom samotné odstránenie ciel ušetrí podnikom 140 miliónov EUR na clách ročne. Okrem toho by sa investičné toky EÚ na Nový Zéland mohli zvýšiť o viac ako 80 %.

Dohoda:

 • vytvára významné hospodárske príležitosti pre podniky, poľnohospodárov a spotrebiteľov;
 • dodržiava Parížsku dohodu o zmene klímy a základné pracovné práva, ktoré sú v krajnom prípade vymáhateľné prostredníctvom obchodných sankcií, a
 • upevňuje väzby EÚ s podobne zmýšľajúcim spojencom v hospodársky dynamickom indicko-tichomorskom regióne.

Kľúčové prvky dohody

 1. Obchod s tovarom

Dohodou sa rušia clá na všetok tovar EÚ vyvážaný na Nový Zéland pri nadobudnutí jej platnosti, a to aj na potraviny a nápoje a osobitne vysoké clá na priemyselné výrobky. Takisto sa ním odstraňujú alebo podstatne znižujú clá EÚ na väčšinu tovaru Nového Zélandu vyvážaného do EÚ.

 1. Pravidlá pôvodu

EÚ a Nový Zéland sa dohodli na pravidlách pôvodu, ktorými sa zabezpečuje, aby colné preferencie stanovené v dohode mohli využívať len výrobky, ktoré sú v značnej miere spracované v jednej zo zmluvných strán. Dokumentácia o pôvode je založená na samoosvedčovaní zo strany podnikov. Overenie je založené na kontaktoch miestnych colných orgánov s dovozcom a môže po ňom nasledovať administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi.

 1. Uľahčenie v oblasti ciel a obchodu

EÚ a Nový Zéland sa usilujú poskytovať obchodníkom účinné colné postupy s primeranými ustanoveniami zabezpečujúcimi transparentnosť právnych predpisov, formulárov, postupov, ktoré sa majú dodržiavať na hraniciach, ľahký prístup k informáciám o uplatňovaných sadzbách, prístup ku kontaktným miestam v prípade otázok a konzultácie s podnikmi pred prijatím nových colných predpisov.

 1. Nápravné opatrenia v oblasti obchodu

V dohode sa potvrdzuje možnosť riešiť akýkoľvek nekalý obchod medzi zmluvnými stranami pomocou nástrojov na ochranu obchodu (antidumping, antisubvenčné opatrenia, globálne ochranné opatrenia). Dohoda zahŕňa aj dvojstranný ochranný mechanizmus, ktorý EÚ a Novému Zélandu umožňuje uložiť dočasné opatrenia v prípade, že výrazný nárast preferenčného dovozu spôsobí alebo hrozí, že spôsobí vážnu ujmu ich domácemu výrobnému odvetviu.

 1. Sanitárne a fytosanitárne opatrenia

V kapitole o sanitárnych a fytosanitárnych záležitostiach, ktorá sa týka bezpečnosti potravín, zdravia zvierat a rastlín, antimikrobiálnej rezistencie (AMR) a podvodov s obchodovanými komoditami, sa dodržiavajú prísne normy. V dohode sa opätovne potvrdzujú zásady Dohody WTO o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach vrátane zásady predbežnej opatrnosti, čo znamená, že verejné orgány majú zákonné právo konať s cieľom chrániť zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín alebo životné prostredie pred vnímaným rizikom, aj keď vedecká analýza nie je presvedčivá.

 1. Udržateľné potravinové systémy

EÚ a Nový Zéland spolupracujú na posilňovaní politík a vymedzovaní programov, ktoré prispievajú k rozvoju udržateľných, inkluzívnych, zdravých a odolných potravinových systémov, a spoločne sa zapájajú do prechodu na udržateľné potravinové systémy.

 1. Dobré životné podmienky zvierat

EÚ a Nový Zéland sa zaväzujú spolupracovať na dvojstrannej a medzinárodnej úrovni s cieľom podporiť vypracovanie a vykonávanie vedecky podložených noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat.

 1. Technické prekážky obchodu

Dohodou sa podporuje transparentnosť a používanie medzinárodných noriem s cieľom uľahčiť prístup na trh a zároveň zabezpečiť úroveň ochrany, ktorú každá zmluvná strana považuje za primeranú. Spoločnosti z EÚ môžu preukázať súlad s technickými predpismi Nového Zélandu prostredníctvom posudzovania zhody, ktoré v EÚ vykonávajú uznané orgány pre určité odvetvia. Nový Zéland súhlasil s akceptovaním osvedčení o typovom schválení EÚ pre motorové vozidlá a mnohé kategórie týchto vozidiel schválených v EÚ nepotrebujú ďalšiu certifikáciu. Požiadavky na označovanie a etiketovanie sa môžu vykonávať aj na území dovážajúcej strany a obe strany môžu spolupracovať v otázkach dohľadu nad trhom. Dohoda obsahuje osobitné ustanovenia o víne a liehovinách s cieľom poskytnúť platformu na podporu noriem vo výrobe a označovaní vína, aby sa zvýšila konvergencia týchto noriem.

 1. Liberalizácia investícií a obchod so službami

Dohodou sa zabezpečujú rovnaké podmienky pre poskytovateľov služieb z EÚ a ich konkurentov na Novom Zélande. Pokryté služby zahŕňajú širokú škálu odvetví a pre doručovacie služby, telekomunikácie, finančné služby a služby medzinárodnej námornej dopravy existujú regulačné ustanovenia špecifické pre dané odvetvie. Dohoda obsahuje aj ustanovenia o pohybe odborníkov na obchodné účely, ako sú manažéri alebo špecialisti, ktorých spoločnosti z EÚ vysielajú do svojich dcérskych spoločností na Novom Zélande, a ich rodinných príslušníkov.

 1. Digitálny obchod

Dohoda zabezpečuje predvídateľnosť a právnu istotu pre podniky a bezpečné online prostredie pre spotrebiteľov, ktorí sa zapájajú do cezhraničných digitálnych obchodných transakcií, odstraňuje prekážky a zabraňuje diskriminácii medzi online a offline činnosťami. Uľahčuje cezhraničné toky údajov tým, že stanovuje zákaz neodôvodnených požiadaviek na lokalizáciu údajov a zároveň zachováva vysokú úroveň ochrany osobných údajov a súkromia, ktorá významne prispieva k dôvere v digitálne prostredie.

 1. Pohyb kapitálu, platby a prevody a dočasné ochranné opatrenia

V tejto kapitole sa uvádza, že ak sa určitá transakcia liberalizuje na základe dohody (napr. založenie podniku priamej zahraničnej investície), musia sa previesť aj peniaze potrebné na transakciu (napr. príspevok investora do kapitálu zahraničnej pridruženej spoločnosti, platby v súvislosti s inými transakciami, ako je obchod s tovarom). Táto kapitola zároveň umožňuje obom stranám prijať v prípade potreby opatrenia pri uplatňovaní svojich zákonov a iných právnych predpisov, napríklad v súvislosti s konkurzom, obchodovaním alebo obchodovaním s cennými papiermi.

 1. Verejné obstarávanie

EÚ a Nový Zéland recipročne otvárajú svoje trhy verejného obstarávania nad rámec toho, na čo sa už vzťahuje Dohoda WTO o vládnom obstarávaní (GPA). Nový Zéland umožňuje spoločnostiam z EÚ, za rovnakých podmienok ako miestnym spoločnostiam, uchádzať sa o zákazky so všetkými verejnými orgánmi, ktorých obstarávanie sa riadi pravidlami verejného obstarávania. Na oplátku EÚ otvára pre dodávateľov a poskytovateľov služieb z Nového Zélandu obstarávanie všetkého tovaru a služieb ústrednými orgánmi štátnej správy, na ktoré sa ešte nevzťahovala dohoda GPA, obstarávanie tovaru súvisiaceho so zdravím (farmaceutík a zdravotníckych pomôcok) subjektmi regionálnej štátnej správy a obstarávanie poskytovateľov verejných služieb pôsobiacich v oblasti prístavov a letísk.

 1. Protisúťažné správanie a kontrola fúzií

EÚ a Nový Zéland sa dohodli, že v oboch jurisdikciách sa majú zachovať účinné právne predpisy o hospodárskej súťaži, ktoré vykonávajú funkčne nezávislé orgány. Tieto orgány konajú transparentným a nediskriminačným spôsobom, pričom rešpektujú právo na obhajobu. V dohode sa predpokladá aj spolupráca medzi orgánmi.

 1. Dotácie

EÚ a Nový Zéland uznávajú, že určité subvencie môžu narušiť riadne fungovanie trhov a poškodiť životné prostredie, a na tento účel sa dohodli, že v zásade by sa nemali poskytovať žiadne subvencie, ktoré negatívne ovplyvňujú hospodársku súťaž alebo obchod alebo poškodzujú životné prostredie. EÚ a Nový Zéland sa okrem toho dohodli na komplexnom mechanizme transparentnosti, prostredníctvom ktorého by sa mali zverejňovať dotácie poskytované poskytovateľom tovaru aj služieb.

 1. Štátom vlastnené podniky

V dohode sa stanovujú záväzné pravidlá správania štátnych podnikov, určených monopolov a podnikov, ktorým boli udelené výhradné alebo osobitné výsady. Týmito pravidlami sa zabezpečujú rovnaké podmienky tým, že sa od štátnych podnikov vyžaduje, aby konali v súlade s obchodnými hľadiskami a nediskrimináciou. To znamená, že rozhodnutia štátnych podnikov o kúpe a predaji musia byť komerčne motivované v súlade so zásadami trhového hospodárstva tak, aby konal súkromný podnik.

 1. Duševné vlastníctvo

EÚ a Nový Zéland sa dohodli na komplexných ustanoveniach o duševnom vlastníctve na účinnú ochranu a presadzovanie práv duševného vlastníctva, ktoré podporujú inovácie a tvorivosť v príslušných odvetviach. Dohoda obsahuje ustanovenia o autorskom práve a súvisiacich právach, ochranných známkach, priemyselných vzoroch, odrodách rastlín a ochrane nezverejnených informácií, ako aj pevné ustanovenia o presadzovaní práv duševného vlastníctva vrátane opatrení na hraniciach. Pokiaľ ide o zemepisné označenia, v dohode sa chráni úplný zoznam vín a liehovín z EÚ a 163 najznámejších potravinových zemepisných označení EÚ a predpokladá sa možnosť pridať v budúcnosti ďalšie zemepisné označenia. To spôsobí, že bude nezákonné predávať imitácie.

 1. Obchod a trvalo udržateľný rozvoj

Dohoda obsahuje osobitnú kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji, ktorá sa týka práce, posilnenia postavenia žien, ako aj otázok životného prostredia a klímy. Okrem toho sa v kapitole o obchode a udržateľnom rozvoji po prvýkrát v obchodnej dohode EÚ predpokladá možnosť obchodných sankcií ako poslednej možnosti v prípade závažného porušenia základných záväzkov v oblasti obchodu a udržateľného rozvoja. Chráni právo oboch strán regulovať a zakazuje stranám oslabovať alebo nepresadzovať svoje právne predpisy s cieľom podporiť obchod alebo investície. V dohode sa organizáciám občianskej spoločnosti poskytuje aktívna úloha pri monitorovaní vykonávania dohody.

 1. Maori

EÚ a Nový Zéland uznávajú, že je dôležité, aby všetci Novozélanďania vrátane Maoriov mohli využívať obchodné a investičné príležitosti, ktoré dohoda prináša. Osobitné ustanovenia zabezpečujú uľahčenie spolupráce v oblasti obchodu s maorskými výrobkami a výmeny informácií.

 1. Zapojenie občianskej spoločnosti

Dohoda dáva občianskej spoločnosti významnú úlohu pri jej vykonávaní, a to aj pokiaľ ide o ustanovenia o obchode a udržateľnom rozvoji. EÚ a Nový Zéland budú o vykonávaní dohody informovať mimovládne organizácie, podnikateľské a zamestnávateľské organizácie, ako aj odborové zväzy pôsobiace v oblasti hospodárstva, udržateľného rozvoja, sociálnych vecí, ľudských práv, životného prostredia a iných záležitostí. Tieto skupiny občianskej spoločnosti budú môcť vyjadriť svoje názory a prispieť k diskusiám o tom, ako sa vykonáva obchodná časť dohody.

 1. Osvedčené regulačné postupy a regulačná spolupráca

Dohoda podporuje transparentnosť regulačného procesu a zabezpečuje dostupnosť včasných informácií prostredníctvom verejných konzultácií, posúdení vplyvu navrhovaných regulačných opatrení a preskúmaní regulačných opatrení. Nový Zéland a EÚ môžu okrem toho spolupracovať na regulačných činnostiach spoločného záujmu.

 1. Malé a stredné podniky

Dohoda rieši osobitné potreby malých a stredných podnikov (MSP). Vyžaduje sa v ňom, aby obe strany poskytovali informácie o prístupe na trh na konkrétnom webovom sídle MSP, a na každej strane sa vytvára „kontaktné miesto pre MSP“, ktoré bude spolupracovať pri hľadaní spôsobov, ako by tieto spoločnosti mohli využívať príležitosti, ktoré dohoda ponúka.

 1. Energetika a suroviny

Kapitola o energetike a surovinách dopĺňa ustanovenia iných kapitol týkajúcich sa energetiky (tovar, služby a investície, technické prekážky obchodu, štátne podniky, obstarávanie) tým, že poskytuje významnú hodnotu vo viacerých oblastiach. V kapitole sa zakazujú vývozné monopoly na energiu alebo suroviny, zakazuje sa neodôvodnené zasahovanie vlády do stanovovania cien energetického tovaru a surovín, ako aj vývoz alebo dvojité stanovovanie cien, ak by vývozné ceny boli stanovené nad úrovňou domácich cien.

 1. Urovnávanie sporov

Dohodou sa zavádza spravodlivý, účinný a efektívny mechanizmus na riešenie sporov, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s výkladom a uplatňovaním jej ustanovení. Okrem iného zahŕňa nezávislých členov panelu a riadny proces a transparentnosť zahŕňajúcu verejné vypočutia, uverejňovanie rozhodnutí a možnosť zainteresovaných strán predložiť písomné stanoviská.

Dohoda o preferenčnom pôvode a odstránení ciel

Preferenčné zaobchádzanie

Vzájomné poskytovanie preferenčných colných sadzieb medzi Novým Zélandom a Európskou úniou (EÚ) s cieľom posilniť obchodné vzťahy.

Demontáž ciel

Demontáž ciel sa začína od 1. mája 2024 v súlade s kapitolou 2 článkom 2.5 a prílohou 2-A k dohode.

 • Nový Zéland: Demontáž ciel sa riadi špecifikáciami uvedenými v kapitole 2 článku 2.5 spolu s dodatkom 2-A-2 k prílohe 2-A. Úplné odstránenie ciel je povinné po nadobudnutí platnosti dohody.
 • EÚ: Demontáž ciel je v súlade s kapitolou 2 článkom 2.5 spolu s dodatkom 2-A-1 k prílohe 2-A. Dokončenie sa očakáva do roku 2031, pričom určitý tovar podlieha clu alebo podlieha bezcolnému zaobchádzaniu v rámci pridelených kvót.

Nariadenie o pôvode

Nariadenia týkajúce sa pôvodu sú uvedené v kapitole 3 oddieloch A až C dohody vrátane špecifických pravidiel pôvodu pre výrobky v prílohe 3-B a dodatku 3-B-1.

 • Ú. v. EÚ L, 2024/866, 25.3.2024, s. 51.
 • Príloha 3-B a dodatok 3-B-1 (Kvóty pôvodu) v spojení s prílohou 3-A (Úvodné poznámky)
 • Ú. v. EÚ L, 2024/866, 25.3.2024, s. 562 (príloha 3-B).
 • Ú. v. EÚ L, 2024/866, 25.3.2024, s. 543 (príloha 3-A).

Dôkazy o pôvode

 • Formálne: Nestanovujú sa žiadne formálne dôkazy o pôvode.
 • Neformálne: Prijateľné dôkazy zahŕňajú potvrdenie o pôvode a vedomosti dovozcu.
 • Znenie vyhlásenia: Odkazy na prílohu 3-C (Ú. v. EÚ L 2024/866, 25.3.2024, s. 625) a v prípade osobitných výrobkov dodatok 3-B-1 (Kvóty pôvodu: Ú. v. EÚ L, 2024/866, 25.3.2024, s. 620). Potvrdenia o pôvode sú prípustné pri viacnásobných zásielkach v rámci 12-mesačného obdobia.
 • Platnosť: Potvrdenia o pôvode sú platné 12 mesiacov.
 • Výnimky: Neformálne vyhlásenie o pôvode je povolené v prípade nekomerčných transakcií.
  • malé balíky od súkromných osôb súkromným osobám do 500 EUR (dovoz do EÚ) alebo 1 000 NZD (dovoz na Nový Zéland)
  • osobná batožina cestujúcich do 1 200 EUR (dovoz do EÚ) alebo 1 000 NZD (dovoz na Nový Zéland)

Pravidlá pôvodu

 • Všeobecná tolerancia: 10 % ceny zo závodu, okrem výrobkov patriacich do 50. až 63. kapitoly HS, na ktoré sa vzťahujú osobitné ustanovenia prílohy 3-A
 • Prahová hodnota pre súpravy: 15 % ceny zo závodu v prípade nepôvodných komponentov.
 • Zásada teritoriality: Súlad je povinný.
 • Nemanipulácia: Súlad je povinný.
 • Zákaz vrátenia: Neuplatňuje sa.
 • Segregácia účtovníctva: Uplatňuje sa na zastupiteľné materiály a výrobky zatriedené do 10., 15., 27., 28., 29. kapitoly HS, položiek 3201 až 3207 alebo položiek 3901 až 3914 HS, ak sa používa metóda účtovného delenia.

Kumulácia

Dvojstranná kumulácia medzi EÚ a Novým Zélandom je povolená, čím sa uľahčujú zjednodušené obchodné vzťahy.

Prehľady

Sprievodcovia

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy