EU:n ja Uuden-Seelannin vapaakauppasopimus

Sopimuksella poistetaan tullimaksut ja byrokratia, joita eurooppalaiset yritykset kohtaavat Uuteen-Seelantiin suuntautuvassa viennissä.

Sopimus pähkinänkuoressa

Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välinen vapaakauppasopimus, joka allekirjoitettiin Brysselissä 9. heinäkuuta 2023, tulee voimaan 1. toukokuuta 2024.

Lisätietoja

Huomaa, että tämän sivun tiedot on tuotettu vuonna 2022. On tärkeää huomata, että kauppasuhteiden dynaamisen luonteen vuoksi osa tiedoista ei ehkä ole enää ajan tasalla. Lisätietoja EU:n ja Uuden-Seelannin kauppasopimuksesta on EU:nja Uuden-Seelannin kauppasopimuksen keskeisissä osissa. 

Jos haluat tutustua sopimuksen kattavaan tekstiin, siirry EU:n ja Uuden-Seelannin sivustolle: Sopimuksen teksti. Teksti on helppo jakaa lukuihin ja liitteisiin.

Kohokohdat

EU:n nykyinen kahdenvälinen kauppa Uuden-Seelannin kanssa on jo 7,8 miljardia euroa vuodessa tavaroiden ja 3,7 miljardia euroa palvelujen osalta. EU vie Uuteen-Seelantiin tavaroita 5,5 miljardin euron arvosta vuodessa ja tuo Uuteen-Seelantiin tuotteita 2,3 miljardin euron arvosta, joten EU:n kauppatase on 3,2 miljardia euroa ylijäämäinen.

Palvelujen osalta EU vie yli kaksi kertaa enemmän kuin tuo: 2,6 miljardia euroa palveluja, joita EU:n yritykset tarjoavat asiakkailleen Uudessa-Seelannissa, ja 1,1 miljardia euroa palveluja, joita Uuden-Seelannin yritykset tarjoavat EU:n asiakkaille.

Vapaakauppasopimusta koskevan vaikutustenarvioinnin mukaan Uuden-Seelannin ja EU:n välisen kaupan odotetaan kasvavan 30 prosenttia, ja pelkästään tullien poistaminen säästää yrityksiltä 140 miljoonaa euroa tulleja vuodessa. Lisäksi EU:n investointivirrat Uuteen-Seelantiin voisivat kasvaa yli 80 prosenttia.

Sopimus:

 • luo merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia yrityksille, maanviljelijöille ja kuluttajille;
 • kunnioittaa Pariisin ilmastosopimusta ja keskeisiä työntekijöiden oikeuksia, jotka voidaan panna täytäntöön kauppapakotteilla viimeisenä keinona, ja
 • sementoi EU:n siteet samanmielisiin liittolaisiin taloudellisesti dynaamisella indopasifisella alueella.

Sopimuksen pääkohdat

 1. Tavarakauppa

Sopimuksella poistetaan tullit kaikilta Uuteen-Seelantiin sen tullessa voimaan viedyiltä EU:n tavaroilta, myös elintarvikkeilta ja juomilta, ja erityisen korkeat tullit teollisuustuotteilta. Sillä myös poistetaan useimpien EU:hun vietävien Uuden-Seelannin tavaroiden tullit tai alennetaan niitä merkittävästi.

 1. Alkuperäsäännöt

EU ja Uusi-Seelanti ovat sopineet alkuperäsäännöistä, joilla varmistetaan, että ainoastaan jommassakummassa osapuolessa merkittävästi jalostetut tuotteet voivat hyötyä sopimuksen mukaisista tullietuuksista. Alkuperäasiakirjat perustuvat yritysten omaan varmennukseen. Tarkastus perustuu siihen, että paikalliset tullit ovat yhteydessä tuojaan, ja sen jälkeen tulliviranomaiset voivat tehdä hallinnollista yhteistyötä.

 1. Tullin ja kaupan helpottaminen

EU ja Uusi-Seelanti pyrkivät tarjoamaan kaupan alan toimijoille tehokkaat tullimenettelyt, joihin sisältyy asianmukaiset säännökset, joilla varmistetaan lainsäädännön avoimuus, lomakkeet, rajalla noudatettavat menettelyt, sovellettaviin tulleihin liittyvien tietojen helppo saatavuus, pääsy yhteyspisteisiin tiedustelutapauksissa ja yritysten kuuleminen ennen uuden tullilainsäädännön hyväksymistä.

 1. Kaupan suojakeinot

Sopimuksessa vahvistetaan mahdollisuus puuttua osapuolten väliseen epäterveeseen kauppaan käyttämällä kaupan suojatoimia (polkumyynnin ja tukien vastaiset toimet, maailmanlaajuiset suojatoimet). Sopimukseen sisältyy myös kahdenvälinen suojamekanismi, jonka avulla EU ja Uusi-Seelanti voivat ottaa käyttöön väliaikaisia toimenpiteitä, jos etuuskohteluun oikeutetun tuonnin merkittävä kasvu aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavaa vahinkoa niiden kotimaiselle tuotannonalalle.

 1. Terveys- ja kasvinsuojelutoimet

Terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevassa luvussa, joka kattaa elintarvikkeiden turvallisuuden, eläinten ja kasvien terveyden, mikrobilääkeresistenssin ja kaupankäynnin kohteena oleviin hyödykkeisiin liittyvät petokset, noudatetaan tiukkoja vaatimuksia. Sopimuksessa vahvistetaan terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevan WTO:n sopimuksen periaatteet, mukaan lukien "ennalta varautumisen periaate", mikä tarkoittaa, että viranomaisilla on laillinen oikeus toimia ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden tai ympäristön suojelemiseksi havaitun riskin varalta silloinkin, kun tieteellinen analyysi ei ole luotettava.

 1. Kestävät elintarvikejärjestelmät

EU ja Uusi-Seelanti tekevät yhteistyötä vahvistaakseen politiikkoja ja määritelläkseen ohjelmia, joilla edistetään kestävien, osallistavien, terveellisten ja häiriönsietokykyisten elintarvikejärjestelmien kehittämistä, ja osallistuakseen yhdessä siirtymiseen kohti kestäviä elintarvikejärjestelmiä.

 1. Eläinten hyvinvointi

EU ja Uusi-Seelanti sitoutuvat tekemään kahdenvälistä ja kansainvälistä yhteistyötä edistääkseen tieteellisesti perusteltujen eläinten hyvinvointia koskevien vaatimusten kehittämistä ja täytäntöönpanoa.

 1. Kaupan tekniset esteet

Sopimuksella edistetään avoimuutta ja kansainvälisten standardien käyttöä markkinoille pääsyn helpottamiseksi siten, että samalla turvataan kummankin osapuolen asianmukaiseksi katsoma suojelun taso. EU:n yritykset voivat osoittaa Uuden-Seelannin teknisten määräysten noudattamisen tiettyjen alojen tunnustettujen laitosten EU:ssa suorittamilla vaatimustenmukaisuuden arvioinneilla. Uusi-Seelanti on suostunut hyväksymään moottoriajoneuvojen EU-tyyppihyväksyntätodistukset, ja monet niistä, jotka on hyväksytty EU:ssa, eivät tarvitse lisäsertifiointia. Merkintä- ja merkintävaatimuksia voidaan toteuttaa myös tuojaosapuolen alueella, ja molemmat osapuolet voivat tehdä yhteistyötä markkinavalvontakysymyksissä. Sopimukseen sisältyy viinejä ja väkeviä alkoholijuomia koskevia erityismääräyksiä, jotka muodostavat perustan viinintuotantoa ja merkintöjä koskevien vaatimusten edistämiselle näiden vaatimusten lähentämiseksi.

 1. Sijoitusten vapauttaminen ja palvelukauppa

Sopimuksella varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset EU:n palveluntarjoajien ja niiden Uudessa-Seelannissa toimivien kilpailijoiden välillä. Käsiteltäviä palveluja ovat muun muassa monet eri alat, ja jakelupalveluja, televiestintää, rahoituspalveluja ja kansainvälisiä meriliikennepalveluja varten on olemassa alakohtaisia säännöksiä. Sopimukseen sisältyy myös määräyksiä, jotka koskevat ammattihenkilöiden, kuten johtajien tai asiantuntijoiden, liikkuvuutta liiketoimintaa varten ja joita EU:n yritykset lähettävät Uudessa-Seelannissa sijaitseviin tytäryhtiöihinsä ja perheenjäseniinsä.

 1. Digitaalinen kauppa

Sopimuksella varmistetaan ennakoitavuus ja oikeusvarmuus yrityksille ja turvallinen verkkoympäristö kuluttajille, jotka harjoittavat digitaalista kaupankäyntiä rajojen yli, sekä poistetaan esteitä ja ehkäistään syrjintää verkossa ja sen ulkopuolella tapahtuvan toiminnan välillä. Se helpottaa rajat ylittäviä tietovirtoja kieltämällä perusteettomat tietojen säilytyspaikkaa koskevat vaatimukset ja säilyttämällä samalla henkilötietojen ja yksityisyyden suojan korkean tason, joka edistää merkittävästi luottamusta digitaaliseen ympäristöön.

 1. Pääomanliikkeet, maksut ja siirrot sekä väliaikaiset suojatoimenpiteet

Tässä luvussa todetaan, että jos tietty liiketoimi vapautetaan sopimuksen nojalla (esim. ulkomaisen suoran sijoitusyrityksen perustaminen), myös liiketoimeen tarvittavat rahat on siirrettävä (esim. sijoittajan osuus ulkomaisen osakkuus- ja tytäryhtiön pääomasta, muihin liiketoimiin, kuten tavarakauppaan, liittyvät maksut). Tässä luvussa annetaan molemmille osapuolille mahdollisuus toteuttaa tarvittaessa toimenpiteitä soveltaessaan lakejaan ja määräyksiään esimerkiksi konkurssiin, arvopaperikauppaan tai arvopaperikauppaan liittyvissä asioissa.

 1. Julkiset hankinnat

EU ja Uusi-Seelanti avaavat vastavuoroisesti hankintamarkkinansa pidemmälle kuin mitä WTO:n julkisia hankintoja koskeva sopimus (GPA) jo kattaa. Uusi-Seelanti antaa EU:n yrityksille mahdollisuuden osallistua tasavertaisesti paikallisten yritysten kanssa hankintasopimuksiin kaikkien sellaisten viranomaisten kanssa, joiden hankintoja säännellään julkisia hankintoja koskevilla säännöillä. Vastineeksi EU avaa Uuden-Seelannin toimittajille ja palveluntarjoajille keskushallinnon viranomaisten kaikkien sellaisten tavaroiden ja palvelujen hankinnat, jotka eivät vielä kuuluneet GPA-sopimuksen piiriin, alueellisten hallintoyksiköiden suorittamat terveyteen liittyvien tavaroiden (lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden) hankinnat sekä satamien ja lentoasemien alalla toimivien yleishyödyllisten palvelujen tarjoajien hankinnat.

 1. Kilpailunvastainen toiminta ja yrityskeskittymien valvonta

EU ja Uusi-Seelanti sopivat, että molemmilla lainkäyttöalueilla on säilytettävä tehokas kilpailulainsäädäntö, jonka täytäntöönpanosta vastaavat toiminnallisesti riippumattomat viranomaiset. Näiden viranomaisten on toimittava avoimesti ja syrjimättömästi kunnioittaen oikeutta puolustukseen. Sopimuksessa määrätään myös viranomaisten välisestä yhteistyöstä.

 1. Tuet

EU ja Uusi-Seelanti tunnustavat, että tietyt tuet voivat vääristää markkinoiden moitteetonta toimintaa ja vahingoittaa ympäristöä, ja sopivat tätä varten, että periaatteessa ei pitäisi myöntää tukia, jotka vaikuttavat kielteisesti kilpailuun tai kauppaan tai vahingoittavat ympäristöä. Lisäksi EU ja Uusi-Seelanti sopivat kattavasta avoimuusmekanismista, jonka avulla sekä tavaroiden että palvelujen tarjoajille myönnetyt tuet olisi julkistettava.

 1. Valtion omistamat yritykset

Sopimuksessa vahvistetaan sitovat säännöt, jotka koskevat valtion omistamien yritysten, nimettyjen monopolien ja yritysten, joille on myönnetty yksin- tai erityisoikeuksia, käyttäytymistä. Säännöillä varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset vaatimalla valtion omistamia yrityksiä toimimaan kaupallisten näkökohtien ja syrjimättömyyden mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että valtion omistamien yritysten osto- ja myyntipäätösten on oltava markkinatalouden periaatteiden mukaisesti kaupallisesti motivoituja siten, että yksityinen yritys toimisi.

 1. Teollis- ja tekijänoikeudet

EU ja Uusi-Seelanti ovat sopineet kattavista teollis- ja tekijänoikeuksia koskevista määräyksistä, joilla tehostetaan teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua ja täytäntöönpanoa ja edistetään innovointia ja luovuutta kyseisillä teollisuudenaloilla. Sopimukseen sisältyy määräyksiä tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista, tavaramerkeistä, teollismalleista, kasvilajikkeista ja julkistamattoman tiedon suojasta sekä vankkoja määräyksiä teollis- ja tekijänoikeuksien valvonnasta, mukaan lukien rajatoimenpiteet. Maantieteellisten merkintöjen osalta sopimuksella suojataan täydellinen luettelo EU:n viineistä ja väkevistä alkoholijuomista sekä 163 EU:n tunnetuinta elintarvikkeiden maantieteellistä merkintää ja annetaan mahdollisuus lisätä maantieteellisiä merkintöjä tulevaisuudessa. Tämä tekee jäljitelmien myymisestä laitonta.

 1. Kauppa ja kestävä kehitys

Sopimukseen sisältyy kauppaa ja kestävää kehitystä koskeva luku, joka kattaa työvoiman, naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen sekä ympäristö- ja ilmastoasiat. Lisäksi kauppaa ja kestävää kehitystä koskevassa luvussa määrätään ensimmäistä kertaa EU:n kauppasopimuksessa mahdollisuudesta määrätä kauppapakotteita viimeisenä keinona, jos kauppaa ja kestävää kehitystä koskevia keskeisiä sitoumuksia rikotaan vakavasti. Siinä suojellaan molempien osapuolten sääntelyoikeutta ja kielletään osapuolia heikentämästä tai jättämästä panematta täytäntöön lakejaan kaupan tai investointien edistämiseksi. Sopimus antaa kansalaisyhteiskunnan organisaatioille aktiivisen roolin sopimuksen täytäntöönpanon seurannassa.

 1. Maori

EU ja Uusi-Seelanti tunnustavat, että kaikki uusiseelantilaiset, myös maorit, voivat hyötyä sopimuksen tarjoamista kauppa- ja investointimahdollisuuksista. Erityissäännöksillä helpotetaan maorituotteiden kauppaa koskevaa yhteistyötä ja tietojenvaihtoa.

 1. Kansalaisyhteiskunnan osallistuminen

Sopimuksessa annetaan kansalaisyhteiskunnalle merkittävä rooli sen täytäntöönpanossa, myös kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien määräysten osalta. EU ja Uusi-Seelanti tiedottavat valtiosta riippumattomille järjestöille, yritys- ja työnantajajärjestöille sekä ammattiliitoille, jotka toimivat aktiivisesti talouden, kestävän kehityksen, sosiaaliasioiden, ihmisoikeuksien, ympäristöasioiden ja muiden asioiden alalla, siitä, miten ne panevat sopimusta täytäntöön. Nämä kansalaisyhteiskunnan ryhmät voivat ilmaista näkemyksensä ja antaa panoksensa keskusteluihin siitä, miten sopimuksen kauppaa koskevaa osaa pannaan täytäntöön.

 1. Hyvät sääntelykäytännöt ja sääntely-yhteistyö

Sopimuksella edistetään sääntelyprosessin avoimuutta ja varmistetaan, että julkisissa kuulemisissa, ehdotettujen sääntelytoimenpiteiden vaikutustenarvioinneissa ja sääntelytoimenpiteiden uudelleentarkasteluissa on saatavilla oikea-aikaista tietoa. Lisäksi Uusi-Seelanti ja EU voivat tehdä yhteistyötä yhteisen edun mukaisissa sääntelytoimissa.

 1. Pienet ja keskisuuret yritykset

Sopimuksessa otetaan huomioon pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) erityistarpeet. Siinä edellytetään, että molemmat osapuolet antavat tietoja markkinoille pääsystä tietyllä pk-yritysten verkkosivustolla, ja perustetaan kummankin osapuolen pk-yritysten yhteyspiste, jonka tehtävänä on tehdä yhteistyötä sen selvittämiseksi, miten nämä yritykset voivat hyötyä sopimuksen tarjoamista mahdollisuuksista.

 1. Energia ja raaka-aineet

Energiaa ja raaka-aineita koskeva luku täydentää muiden energiaan liittyvien lukujen määräyksiä (tavarat, palvelut ja investoinnit, kaupan tekniset esteet, valtion omistamat yritykset, hankinnat) tarjoamalla merkittävää arvoa useilla aloilla. Luvussa kielletään energian tai raaka-aineiden vientimonopolit, valtion perusteeton puuttuminen energiatuotteiden ja raaka-aineiden hinnoitteluun sekä vienti tai kaksoishinnoittelu, jos vientihinnat asetettaisiin kotimarkkinahintoja korkeammiksi.

 1. Riitojen ratkaiseminen

Sopimuksella otetaan käyttöön oikeudenmukainen, tehokas ja toimiva mekanismi sen määräysten tulkinnasta ja soveltamisesta mahdollisesti syntyvien riitojen ratkaisemiseksi. Siihen kuuluvat muun muassa riippumattomat panelistit sekä oikeudenmukaiset menettelyt ja avoimuus, joihin kuuluvat avoimet kuulemiset, päätösten julkaiseminen ja asianomaisten osapuolten mahdollisuus esittää näkemyksiään kirjallisesti.

Tietokoosteet

Oppaat

Jaa tämä sivu: