Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int

Yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP)

Tuoko yrityksenne tuotteita kehitysmaista tai vähiten kehittyneistä maista? Tämä osio auttaa ymmärtämään EU:n GSP-järjestelmää.

Tietoa GSP-järjestelmästä

EU:n nykyistä yleistä tullietuusjärjestelmää (GSP)(asetus (EU) N:o 978/2012) on sovellettu 1. tammikuuta 2014 alkaen.

Järjestelmän kolmea menettelyä eli yleistä GSP-järjestelmää, GSP ± kannustinjärjestelmää ja ”Kaikki paitsi aseet” —järjestelmää vahvistetaan mukauttamalla etuuksia ja varmistamalla niiden suurempi vaikutus.

GSP-järjestelmään kuuluvat maat luetellaan GSP-asetuksen liitteessä I. Maat, jotka hyötyvät uusista GSP-etuuksista, luetellaan liitteessä II. ”Kaikki paitsi aseet” -aloitteen edunsaajat luetellaan liitteessä IV.

GSP ± järjestelmän soveltamisesta kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaan erityiseen kannustusmenettelyyn säädetään asetuksessa (EU) N:o 978/2012 ja komission delegoitu asetus (EU) N:o 155/2013.

Alkuperäsäännöt

Tässä jaksossa esitellään kauppajärjestelyn tärkeimmät alkuperäsäännöt ja alkuperämenettelyt.

Alkuperä on kauppatavaroiden ”taloudellinen kansallisuus”. Jos olet uusi teema, voit tutustua pääkäsitteisiin tavara-osiossa.

Alkuperäsäännöt

Jotta tuotteelle voidaan myöntää etuustulli, sen on noudatettava tiettyjä sääntöjä, jotka todistavat sen alkuperän.

Mistä löydän säännöt?

Alkuperäsäännöt esitetään seuraavissa oikeudellisissa asiakirjoissa:

Huomioikaa, että kyse on kattavista asetuksista, jotka eivät koske ainoastaan alkuperää. Komission käyttäjän opas GSP-alkuperäsäännöistä (Euroopan unionin alkuperäsäännöt GSP-järjestelmässä: Käyttäjän opas) sisältää epävirallisen konsolidoidun version GSP-alkuperäsääntöjä koskevasta säädöstekstistä.

Onko tuotteeni peräisin GSP-edunsaajamaasta?

Jotta tuotteeseen voidaan soveltaa GSP-järjestelmän mukaista alempaa tai nollatullia, sen on oltava peräisin GSP-edunsaajamaasta. Tuotteen katsotaan olevan peräisin GSP-edunsaajamaasta, jos

 • tuotettu kokonaan edunsaajamaassa tai
 • Jotka on tuotettu edunsaajamaassa käyttäen aineksia, joita ei ole tuotettu kokonaan mutta joille on suoritettu riittävä valmistus tai käsittely komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 2015/2446 liitteessä 22 — 03 olevien tuotekohtaisten sääntöjen mukaisesti
  ; liite 22–03 sisältää kaksi sääntökokonaisuutta: toinen koskee vähiten kehittyneitä GSP-edunsaajamaita ja toinen kaikkia muita GSP-edunsaajamaita.

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimuksiinsisältyvientuotekohtaisten sääntöjenpäätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – tuotteen kaikkien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokittelun muuttaminen – tuotantoprosessi johtaa ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välisen tariffiluokittelun muuttumiseen – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu langoksi – tällaisia sääntöjä käytetään enimmäkseen tekstiili-, vaatetus- ja kemianteollisuudessa.

 

Tuotettasi koskevat erityissäännöt löytyvät Oma apulainen -sivustolta.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Joustavuuden lisääminen auttaa noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleranssia tai kumulaatiota.

Suvaitsevaisuus

GSP-järjestelmässä sallittu poikkeama antaa tuottajalle mahdollisuuden käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka on tavallisesti kielletty tuotekohtaisessa säännössä, kunhan niiden nettopaino tai -arvo ei ylitä

 • 15 % tuotteen painosta harmonoidun järjestelmän 2 ja 4–24 ryhmään kuuluville maataloustuotteille ja jalostetuille maataloustuotteille, lukuun ottamatta 16 ryhmän jalostettuja kalastustuotteita
 • 15 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta muiden teollisuustuotteiden kuin tekstiilien ja vaatteiden osalta

Erityisiä poikkeamia sovelletaan harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiili- ja vaatetustuotteisiin, jotka sisältyvät liitteessä A olevaan 6 ja 7 huomautukseen.

Tätä poikkeamaa ei voida käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvokynnyksen ylittämiseen.

Kumulaatio

GSP-järjestelmässä säädetään seuraavista alkuperän kumulointitavoista:

 • Kahdenvälinen kumulaatio, jonka ansiosta EU:n alkuperäainekset voidaan lukea GSP-edunsaajamaan alkuperäaineksiksi, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa
 • Alueellinen kumulaatio, joka mahdollistaa kumulaation tietyissä alueellisissa maaryhmissä. Tällä hetkellä tämä koskee

Ryhmä I

 • Kambodža
 • Indonesia
 • Laos
 • Myanmar
 • Filippiinit
 • Vietnam

Ryhmä III

 • Bangladesh
 • Bhutan
 • Intia
 • Nepal
 • Pakistan
 • Sri Lanka

Kumulaation ansiosta samaan ryhmään kuuluvista maista tuotuja aineksia voidaan pitää alkuperäaineksina, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa. Liitteessä 22–05 on tekstiilituotteille ja liitteessä 22–04 luetelluille tietyille tuotteille, jotka eivät kuulu alueellisen kumulaation piiriin.

 • Alueiden välinen kumulaatio, jonka ansiosta I ja III ryhmään kuuluvat edunsaajamaat voivat käyttää toisen maan aineksia alkuperätuotteina. Kumulaatiota pyydetään, mutta sitä ei myönnetä automaattisesti. Tällä hetkellä on käytössä yksi tällainen kumulaatio.
 • Laajennettu kumulaatio, jonka ansiosta edunsaajamaa voi hakea kumulaatiota sellaisen maan kanssa, jonka kanssa Euroopan unionilla on vapaakauppasopimus. Tällä hetkellä kumulaatiota ei sovelleta.
 • Kumulaatio Norjan, Sveitsin ja Turkin kanssa mahdollistaa sen, että kyseisten kolmen maan alkuperäaineksia voidaan pitää edunsaajamaan alkuperäaineksina, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa. Harmonoidun järjestelmän 1–24 ryhmään kuuluvat maataloustuotteet eivät kuulu tämän tyyppisen kumulaation piiriin.

Poikkeukset

Erityispoikkeus voidaan myöntää tietyin edellytyksin, jotta tiettyihin maista peräisin oleviin tuotteisiin voidaan soveltaa väljempiä alkuperäsääntöjä. Tällainen poikkeus on myönnetty Kap Verdelle ja on tällä hetkellä voimassa Kap Verden osalta.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut pöytäkirjan sovellettavat vaatimukset (kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai muuttamattomuussääntö).

Muuttamattomuussääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava GSP-edunsaajamaasta EU:hun ilman jatkojalostusta kolmannessa maassa.

Joitakin toimintoja voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • merkkien, etikettien, sinettien tai muiden asiakirjojen lisääminen tai kiinnittäminen tuojamaan kansallisten erityisvaatimusten noudattamisen varmistamiseksi
 • tuotteiden säilyttäminen hyvässä kunnossa
 • varastointi
 • erien jakaminen osiin

Tulliviranomaiset voivat pyytää todisteita säännön noudattamisesta, kuten

 • sopimusperusteiset kuljetusasiakirjat, kuten konossementit
 • pakkausten merkitsemiseen tai numerointiin perustuvat tosiseikat tai konkreettiset todisteet
 • itse tavaroihin liittyvät todisteet

Tullinpalautus

Tullietuusjärjestelmän mukaisesti viedyn tuotteen valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista aiemmin maksettujen tullien palauttaminen on sallittua GSP-järjestelmässä.

Alkuperämenettelyt

Suosituimmuustariffin hakeminen

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Tullietuuspyyntöön ja tulliviranomaisten suorittamaan tarkastukseen liittyvät alkuperämenettelyt vahvistetaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 60 ja 70–112 artiklassa.Niissä selvennetään esimerkiksi, miten tuotteen alkuperä ilmoitetaan, miten tullietuuksia haetaan tai miten tulliviranomaiset voivat tarkastaa tuotteen alkuperän.

Alkuperäilmoitus

 • Alkuperäselvitystä ei vaadita EU:hun suuntautuvasta tuonnista, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 500 euroa pikkulähetysten osalta tai enintään 1,200 euroa henkilökohtaisten matkatavaroiden osalta.

Alkuperäselvitys

Edunsaajamaiden viejät voivat itse ilmoittaa, että niiden tuote on alkuperätuote, antamalla alkuperävakuutuksen, jonka voi antaa

Alkuperävakuutus on rekisteröidyn viejän kauppalaskuun, lähetysluetteloon, pakkausluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan tekemä alkuperäilmoitus, jonka avulla tavarat ja viejä voidaan tunnistaa. Alkuperävakuutuksen teksti vahvistetaan asetuksen (EU) 2015/2447 liitteessä 22–07. Alkuperävakuutusta koskevien sääntöjen osalta viitataan pääasiassa kyseisen asetuksen 6 ja 93 artiklaan.

GSP-järjestelmän mukaista tullietuuskohtelua koskeva alkuperäselvitys on 30. kesäkuuta 2020 jälkeen sellaisten viejien antama alkuperävakuutus, jotka on rekisteröity edunsaajamaassa rekisteröityjen viejien järjestelmään (REX). A-lomakkeen todistuksia ei enää hyväksytä tämän päivämäärän jälkeen.

COVID-19-pandemian aiheuttamien häiriöiden vuoksi on kuitenkin mahdollista pyytää pidennettyä siirtymäkautta. Maat, joissa REX-järjestelmää ei ole voitu ottaa käyttöön tai käyttää pandemian vuoksi, voivat saada uuden pidennyksen siirtymäkauteen 31. joulukuuta 2020, kuten asetuksessa (EU) 2020/750 säädetään. Säännölliset päivitykset löytyvät REX-jaoston verkkosivuilta.

Alkuperävakuutus on voimassa 12 kuukautta sen antamispäivästä.

Alkuperän todentaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. GSP-järjestelmä perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 • tarkastus perustuu edunsaajamaan ja EU:n tulliviranomaisten väliseen hallinnolliseen yhteistyöhön.
 • edunsaajamaan tulliviranomaiset tarkastavat tuotteiden alkuperän, mutta tarvittaessa komission tai EU:n jäsenvaltioiden viranomaiset voivat osallistua tällaisiin tutkimuksiin.
 • kun tarkastus on saatu päätökseen, edunsaajamaan viranomaisten on ilmoitettava tulokset EU:n jäsenvaltion pyynnön esittäneille viranomaisille, jotka tekevät lopullisen määrityksen alkuperästä.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

Tuotteita koskevat vaatimukset ja kauppajärjestelmät, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.

 

Hae tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia erityissääntöjä ja -määräyksiä kaupan alan avustajani avulla.

Joshaluat nähdä tuotetta koskevat vaatimukset, sinun on ensin yksilöitävä sen tullikoodeksi. Jos et tiedä tullikoodeksia, voit hakea sitä tuotteen nimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset, terveys- ja kasvinsuojelustandardit

Tietoa terveys-, turvallisuus-, terveys- ja kasvinsuojelustandardeista, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.

 

Hae tuotteeseesi ja sen alkuperämaahan sovellettavia terveys-, terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevia sääntöjä kaupan alan avustajastani.

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Alkuperätodisteet

Jotta EU:n GSP-järjestelmän edunsaajamaista peräisin oleviin tuotteisiin voidaan soveltaa etuustulleja, niiden mukana on oltava alkuperäselvitys. Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta sen antamisesta. Alkuperäselvitys voi olla

 • A-alkuperätodistus — edunsaajamaan toimivaltaisten viranomaisten antama. Todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan kyseisten tuotteiden alkuperäasema. Todistus olisi annettava viejän käyttöön heti, kun tavarat on viety. Poikkeuksellisesti todistus voidaan kuitenkin myöntää viennin jälkeen tietyin edellytyksin.
 • Viejän * laatimakauppalaskuilmoitus lähetyksistä, joiden arvo on enintään 6,000 euroa. Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä sinun on oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteenne alkuperäasema.

* Kauppalaskuilmoituksen laatimiseksi sinun on kirjoitettava, leimattava tai tulostettava kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan seuraava ilmoitus (englanniksi tai ranskaksi): ”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro... ) vakuuttaa, että ellei toisin ole selvästi ilmoitettu, nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää Euroopan yhteisön yleisen tullietuusjärjestelmän alkuperäsääntöjen mukaisesti. ” Kauppalaskuilmoitus on allekirjoitettava käsin.

Muut asiakirjat

Tuontia ja vientiä koskevat tullimenettelyt.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

 • EU:n säännöt
  • Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät
  • EU:n teollis- ja tekijänoikeuspolitiikka ja kehitysmaat

Palvelujen kauppa

 • Erityistietoa EU:n palvelumarkkinoista
 • Yleistä tietoa palvelukauppaa koskevista säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

Investoinnit

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Tarkista erityiset säännöt ja tariffit, joita sovelletaan tavaraan, jota haluat tuoda/viedä kaupan alan avustajallani.

Asetus (EU) N:o 978/2012 yleisistä tullietuuksista.

Jaa tämä sivu:

Linkit