Yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP)

Tuoko yrityksenne tuotteita kehitysmaista tai vähiten kehittyneistä maista? Tämä osio auttaa ymmärtämään EU:n GSP-järjestelmää.

Tietoa GSP-järjestelmästä

EU:n nykyistä yleistä tullietuusjärjestelmää (asetus (EU) N:o 978/2012)on sovellettu 1. tammikuuta 2014 alkaen.

Järjestelmän kolmea järjestelyä eli yleistä GSP-järjestelmää, GSP±kannustinjärjestelmää ja ”Kaikki paitsi aseet” -järjestelmää vahvistetaan mukauttamalla etuuksia ja varmistamalla niiden suurempi vaikutus.

GSP-järjestelmään oikeutetut maat luetellaan GSP-asetuksen liitteessä I. Maat, joihin sovelletaan uusia GSP-etuuksia, luetellaan liitteessä II. ”Kaikki paitsi aseet” -ohjelman edunsaajat luetellaan liitteessä IV.

Kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevan erityisen kannustusmenettelyn (GSP+) hakemisesta säädetään asetuksessa (EU) N:o 978/2012 ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 155/2013.

Alkuperäsäännöt

 

Etuuskohtelunsaamiseksi tuotteen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tutustu vuorovaikutteiseen alkuperäsääntöjenitsearviointityökaluun (ROSA) ( Oma Trade Assistant)sen arvioimiseksi, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä on tässä jaksossa.

Alkuperä on kaupan kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansalaisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon tavaraosiossa oleviin keskeisiin käsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Mistä löydän säännöt?

Alkuperäsäännöt esitetään seuraavissa oikeudellisissa asiakirjoissa:

Huomatkaa, että kyse on kattavista säännöksistä, jotka eivät koske ainoastaan alkuperää. Komission opas käyttäjille GSP-alkuperäsäännöistä (Euroopan unionin GSP-alkuperäsäännöt: Käyttäjille tarkoitettu opas) sisältää epävirallisen konsolidoidun version GSP-alkuperäsääntöjä koskevasta säädöksestä.

Onko tuotteeni peräisin GSP-edunsaajamaasta?

Jotta tuotteesi voisi saada GSP-järjestelmän mukaisen alhaisemman tai nollatullin, sen on oltava peräisin GSP-edunsaajamaasta. Tuotteen katsotaan olevan peräisin GSP-edunsaajamaasta, jos se on

 • joka on tuotettu kokonaan edunsaajamaassa tai
 • joka on tuotettu edunsaajamaassa käyttäen muita kuin kokonaan tuotettuja aineksia, mutta joille on suoritettu komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä 22–03 olevissa tuotekohtaisissa säännöissä määritelty riittävä valmistus tai käsittely,
  liite 22–03 sisältää kaksi sääntökokonaisuutta: yksi koskee vähiten kehittyneitä GSP-edunsaajamaita, yksi kaikkiin muihin GSP-edunsaajamaihin.

 

Esimerkkejä tärkeimmistätuotekohtaisten sääntöjentyypeistä EU:n kauppasopimuksissa

 • arvonlisäyssääntö – kaikkien tuotteessa olevien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muuttumiseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoitu järjestelmä 47 ryhmä)
 • erityiset toimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu langaksi – tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiilivaatteiden ja -kemian aloilla.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Joustavuutta on tarkoitus lisätä tuotekohtaisten sääntöjen, kuten sietokyvyn tai kumulaation, noudattamiseksi.

Toleranssi (sallittu poikkeama

GSP-järjestelmässä sallitun poikkeaman sääntö antaa tuottajalle mahdollisuuden käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka yleensä kielletään tuotekohtaisessa säännössä, jos niiden nettopaino tai arvo ei ylitä

 • 15 % harmonoidun järjestelmän 2 ja 4–24 ryhmän maataloustuotteille ja jalostetuille maataloustuotteille tarkoitetun tuotteen painosta, lukuun ottamatta 16 ryhmän jalostettuja kalastustuotteita
 • 15 % tuotteen noudettuna-hinnasta muiden teollisuustuotteiden kuin tekstiilien ja vaatteiden osalta

Erityisiä poikkeamia sovelletaan harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiileihin ja vaatteisiin, jotka sisältyvät liitteen A alkuhuomautukseen liitteessä 22–03 olevan luettelon 6 ja 7 huomautuksessa.

Tätä poikkeamaa ei voida käyttää minkään tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvokynnyksen ylittymiseen.

Kumulaatio

GSP-järjestelmässä määrätään seuraavista alkuperäkumulaatiotavoista:

 • Kahdenvälinen kumulaatio, jonka perusteella EU:n alkuperäainekset voidaan laskea ikään kuin ne olisivat GSP-edunsaajamaan alkuperäaineksia, kun niitä käytetään tuotteen valmistukseen
 • Alueellinen kumulaatio, joka mahdollistaa kumulaation tiettyjen alueellisten maaryhmien sisällä. Tällä hetkellä tämä koskee

Ryhmä I

 • Kambodža
 • Indonesia
 • Laos
 • Myanmar/Burma
 • Filippiinit
 • Vietnam

Ryhmä III

 • Bangladesh
 • Bhutan
 • Intia
 • Nepal
 • Pakistan
 • Sri Lanka

Tämän kumulaation ansiosta samaan ryhmään kuuluvista maista tuotuja aineksia voidaan pitää alkuperäaineksina, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa. Liitteessä 22–05 mainituille tekstiilituotteille ja tietyille liitteessä 22–04 luetelluille alueellisen kumulaation ulkopuolelle jääville tuotteille on tiettyjä erityisedellytyksiä.

 • Alueiden välinen kumulaatio, jonka ansiosta ryhmään I ja III kuuluvat edunsaajamaat voivat käyttää toisen maan ainesta alkuperätuotteena. Tämä kasautuminen edellyttää pyyntöä, jota ei myönnetä automaattisesti. Tällä hetkellä käytössä on yksi tällainen kumulaatio.
 • Laajennettu kumulaatio, jonka ansiosta edunsaajamaa voi hakea kumulaatiota sellaisen maan kanssa, jonka kanssa Euroopan unionilla on vapaakauppasopimus. Tätä kumulaatiota ei tällä hetkellä sovelleta.
 • Norjan, Sveitsin ja Turkin kanssa tehdyn kumulaation ansiosta kyseisten kolmen maan alkuperäaineksia voidaan pitää edunsaajamaan alkuperäaineksina, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa. Harmonoidun järjestelmän 1–24 ryhmään kuuluviin maataloustuotteisiin ei sovelleta tällaista kumulaatiota.

Poikkeukset

Erityisellä poikkeuksella voidaan tietyin edellytyksin myöntää väljemmät alkuperäsäännöt, joita sovelletaan tietyistä maista peräisin oleviin tiettyihin tuotteisiin. Tällainen poikkeus on myönnetty Kap Verdelle, ja se on tällä hetkellä voimassa Kap Verden osalta.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut pöytäkirjan sovellettavat vaatimukset (kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai muuttumattomuussääntö).

Muuttumattomuussääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava GSP-edunsaajamaasta ilman jatkojalostusta kolmannessa maassa.

Joitakin toimintoja voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • merkkien, etikettien, sinettien tai muiden asiakirjojen lisääminen tai kiinnittäminen tuojamaan erityisten kansallisten vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi
 • tuotteiden säilyttäminen hyvässä kunnossa
 • varastointi
 • lähetysten jakaminen osiin

Tulliviranomaiset voivat pyytää todisteita säännön noudattamisesta, kuten

 • sopimusperusteiset kuljetusasiakirjat, kuten konossementit
 • pakkausten merkintöihin tai numeroihin perustuvat tosiseikat tai konkreettiset todisteet
 • kaikki tavaroihin itseensä liittyvät todisteet

Tullinpalautus

Tullietuusjärjestelmän mukaisesti vietyjen tuotteiden valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista aiemmin maksettujen tullien palauttaminen sallitaan GSP-järjestelmässä.

Alkuperää koskevat menettelyt

Tullietuuskohtelun hakeminen

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Tullietuushakemukseen ja tulliviranomaisten suorittamaan tarkastukseen liittyvät alkuperämenettelyt vahvistetaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 60 ja 70–112 artiklassa. Niissä selvennetään esimerkiksi sitä, miten tuotteen alkuperä ilmoitetaan, miten etuuskohtelua haetaan tai miten tulliviranomaiset voivat tarkastaa tuotteen alkuperän.

Alkuperäilmoitus

 • Suuntautuvassa tuonnissa ei vaadita alkuperäselvitystä, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 500 euroa pikkulähetysten osalta ja enintään 1 200 euroa henkilökohtaisten matkatavaroiden osalta.

Alkuperäselvitykset

Edunsaajamaiden viejät voivat itse todeta, että niiden tuotteet ovat alkuperätuotteita, antamalla alkuperävakuutuksen, jonka voi laatia

 • rekisteröidyn viejän järjestelmään (REX)rekisteröity viejä
 • kuka tahansa viejä, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6 000 euroa.

Alkuperävakuutus on alkuperäilmoitus, jonka rekisteröity viejä antaa kauppalaskussa, lähetysluettelossa, pakkausluettelossa tai muussa kaupallisessa asiakirjassa, jonka avulla tavarat ja viejä voidaan tunnistaa. Alkuperävakuutuksen teksti on asetuksen (EU) 2015/2447 liitteessä 22–07. Alkuperävakuutusta koskevien sääntöjen osalta ks. pääasiassa kyseisen asetuksen 92 ja 93 artikla.

Alkuperäselvitys tullietuuskohtelun hakemiseksi GSP-järjestelmässä on 30 päivän kesäkuuta 2020 jälkeen alkuperävakuutus, jonka antavat viejät, jotka on rekisteröity edunsaajamaassa rekisteröidyn viejän järjestelmään (REX). A-lomaketta ei enää hyväksytä kyseisen päivämäärän jälkeen.

Covid-19-pandemian aiheuttamien häiriöiden vuoksi on kuitenkin mahdollista pyytää pidennettyä siirtymäkautta. Maat, joissa REX-järjestelmää ei voitu ottaa käyttöön tai käyttää pandemian vuoksi, voivat hyötyä asetuksella (EU) 2020/750 vahvistetun siirtymäkauden jatkamisesta 31. joulukuuta 2020 saakka. Säännölliset päivitykset löytyvät REX-jaoston verkkosivuilta.

Alkuperävakuutus on voimassa 12 kuukautta sen antamispäivästä.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote ja täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. GSP-järjestelmä perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 • tarkastus perustuu edunsaajamaan ja EU:n tulliviranomaisten väliseen hallinnolliseen yhteistyöhön.
 • edunsaajamaan tulliviranomaiset tarkastavat tuotteiden alkuperän, mutta tarvittaessa komissio tai EU:n jäsenvaltioiden viranomaiset voivat osallistua tällaisiin tutkimuksiin.
 • kun tarkastus on saatu päätökseen, edunsaajamaan viranomaisten on ilmoitettava tulokset pyynnön esittäneille EU:n jäsenvaltion viranomaisille, jotka tekevät alkuperän lopullisen määrityksen.

Tuotteita koskevat vaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

Tuotevaatimukset ja kauppajärjestelmät, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.

 

Hae tuotteitasi ja niiden alkuperämaata koskevat erityissäännöt ja -määräykset kauppa-avustajan avulla.

Tuotevaatimukset saa näkyviin antamalla tullinimikkeen. Jos et tiedä tullikoodia, voit hakea sitä tuotteen nimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset, terveys- ja kasvinsuojelunormit

Tutustu terveys-, turvallisuus-, terveys- ja kasvinsuojelunormeihin, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.

 

Hae tuotteeseen ja sen alkuperämaaseen sovellettavia terveys-, turvallisuus- ja terveys- ja kasvinsuojelusääntöjä kauppa-avustajasta.

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Alkuperäselvitys

Edunsaajamaiden viejät voivat itse todeta, että niiden tuotteet ovat alkuperätuotteita, antamalla alkuperävakuutuksen, jonka voi laatia

 • rekisteröidyn viejän järjestelmään (REX)rekisteröity viejä
 • kuka tahansa viejä, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6 000 euroa.

Alkuperävakuutus on alkuperäilmoitus, jonka rekisteröity viejä antaa kauppalaskussa, lähetysluettelossa, pakkausluettelossa tai muussa kaupallisessa asiakirjassa, jonka avulla tavarat ja viejä voidaan tunnistaa. Alkuperävakuutuksen teksti on asetuksen (EU) 2015/2447 liitteessä 22–07. Alkuperävakuutusta koskevien sääntöjen osalta ks. pääasiassa kyseisen asetuksen 92 ja 93 artikla.

Alkuperäselvitys tullietuuskohtelun hakemiseksi GSP-järjestelmässä on 30 päivän kesäkuuta 2020 jälkeen alkuperävakuutus, jonka antavat viejät, jotka on rekisteröity edunsaajamaassa rekisteröidyn viejän järjestelmään (REX). A-lomaketta ei enää hyväksytä kyseisen päivämäärän jälkeen.

Covid-19-pandemian aiheuttamien häiriöiden vuoksi on kuitenkin mahdollista pyytää pidennettyä siirtymäkautta. Maat, joissa REX-järjestelmää ei voitu ottaa käyttöön tai käyttää pandemian vuoksi, voivat hyötyä asetuksella (EU) 2020/750 vahvistetun siirtymäkauden jatkamisesta 31. joulukuuta 2020 saakka. Säännölliset päivitykset löytyvät REX-jaoston verkkosivuilta.

Alkuperävakuutus on voimassa 12 kuukautta sen antamispäivästä.

Muut asiakirjat

Tuontia ja vientiä koskevat tullimenettelyt.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

 • EU:n säännöt, jotka koskevat
  • Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät
  • EU:n teollis- ja tekijänoikeuspolitiikka ja kehitysmaat

Palvelukauppa

Julkiset hankinnat

Investoinnit

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Tarkista erityiset säännöt ja tariffit, joita sovelletaan tavaraan, jonka haluat tuoda/viedä kauppa-avustajassa.

Asetus (EU) N:o 978/2012 yleisistä tullietuuksista.

Jaa tämä sivu: