Yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP)

Tuoko yrityksenne tuotteita kehitysmaista tai vähiten kehittyneistä maista? Tämä osio auttaa sinua ymmärtämään EU:n GSP-järjestelmää.

Tietoa GSP-järjestelmästä

EU:n nykyistä yleistä tullietuusjärjestelmää (GSP) (asetus (EU) N:o978/2012) on sovellettu 1. tammikuuta 2014 alkaen. Marraskuussa 2023 tämän GSP-asetuksen soveltamista jatkettiin joulukuuhun 2027, kunnes Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto hyväksyvät tarkistetun GSP-asetuksen.

Järjestelmän kolmea järjestelyä, yleistä GSP-järjestelmää, GSP ±kannustinjärjestelmää ja ”Kaikki paitsi aseet” -järjestelmää (EBA), vahvistetaan mukauttamalla etuuksia ja varmistamalla, että niiden vaikutus on suurempi.

GSP-järjestelmään oikeutetut maat luetellaan GSP-asetuksen liitteessä I. Maat, jotka hyötyvät uudesta GSP-etuudesta, luetellaan liitteessä II. Kaikki paitsi aseet -ohjelman tuensaajat luetellaan liitteessä IV.

Kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevan erityisen kannustusmenettelyn hakemisesta säädetään asetuksessa (EU) N:o 978/2012 ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 155/2013.

Alkuperäsäännöt

 

Jotta tuotteelle voidaan myöntää etuuskohtelu, sen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tarkista, onko tuotealkuperäsääntöjen omaehtoinen arviointiväline (ROSA) -työkalussa ( Oma kauppa-avustaja), jossa arvioidaan, onko tuote alkuperäsääntöjen mukainen, ja saat selville, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä on tässä kohdassa.

Alkuperä on kaupankäynnin kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansallisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon pääkäsitteisiin tavaraosiossa.

Alkuperäsäännöt

Mistä löydän säännöt?

Alkuperäsäännöt esitetään seuraavissa oikeudellisissa asiakirjoissa:

Huomatkaa, että kyse on kattavista säännöksistä, jotka eivät koske pelkästään alkuperää. Komission opas käyttäjille GSP-alkuperäsäännöistä (Euroopan unionin alkuperäsäännöt GSP-järjestelmää varten: Opas käyttäjille) sisältää epävirallisen konsolidoidun version GSP-alkuperäsääntöjä koskevasta säädöksestä.

Onko tuotteeni peräisin GSP-edunsaajamaasta?

Jotta tuotteeseen voitaisiin soveltaa GSP-järjestelmässä alempaa tai nollatullia, sen on oltava peräisin GSP-edunsaajamaasta. Tuotteen katsotaan olevan peräisin GSP-edunsaajamaasta, jos

 • kokonaan tuotettu edunsaajamaassa tai
 • tuotettu edunsaajamaassa käyttäen aineksia, jotka eivät ole kokonaan tuotettuja mutta joille on tehty komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä 22–03 olevissa tuotekohtaisissa säännöissä määritelty riittävä valmistus tai käsittely,
  liitteessä 22–03 on kaksi sääntökokonaisuutta: yhtä sovelletaan vähiten kehittyneisiin GSP-edunsaajamaihin ja yhtä kaikkiin muihin GSP-edunsaajamaihin.

Esimerkkejä EU:n kauppasopimustentuotekohtaisten sääntöjenpäätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – tuotteen kaikkien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi muuttaa ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen tariffiluokitusta – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperätuotetta olevasta massasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan erityinen tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu lankaan – tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiilivaatteiden ja kemianteollisuuden aloilla.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Joustavuutta lisätään, jotta tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleranssia tai kumulaatiota, voidaan noudattaa.

Poikkeama

GSP-järjestelmässä sallittu poikkeamasääntö antaa tuottajalle mahdollisuuden käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka ovat tavallisesti kiellettyjä tuotekohtaisessa säännössä, kunhan niiden nettopaino tai -arvo on enintään

 • 15 prosenttia tuotteen painosta harmonoidun järjestelmän 2 ja 4–24 ryhmään kuuluvien maataloustuotteiden ja jalostettujen maataloustuotteiden, lukuun ottamatta 16 ryhmän jalostettuja kalastustuotteita, osalta
 • 15 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta muiden teollisuustuotteiden kuin tekstiilien ja vaatteiden osalta

Erityisiä toleransseja sovelletaan harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiileihin ja vaatteisiin, jotka sisältyvät liitteessä A olevan luettelon 6 huomautukseen ja 7 huomautukseen.

Tätä poikkeamaa ei voida käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon ylittämiseen.

Kumulaatio

GSP-järjestelmässä säädetään seuraavista tavoista yhdistää alkuperä

 • Kahdenvälinen kumulaatio, jonka mukaan EU:n alkuperäainekset voidaan laskea GSP-edunsaajamaan alkuperäaineksiksi, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa
 • Alueellinen kumulaatio, joka mahdollistaa kumulaation tietyissä alueellisissa maaryhmissä. Tällä hetkellä tämä koskee

Ryhmä I

 • Kambodža
 • Indonesia
 • Laos
 • Myanmar/Burma
 • Filippiinit
 • Vietnam*

*Vietnam ei enää ole GSP-järjestelmän edunsaaja 1. tammikuuta2023 alkaen.

Ryhmä III

 • Bangladesh
 • Bhutan
 • Intia
 • Nepal
 • Pakistan
 • Sri Lanka

Tämän kumulaation ansiosta samaan ryhmään kuuluvista maista tuodut ainekset voidaan laskea alkuperätuotteiksi, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa. Liitteessä 22–05 mainituille tekstiilituotteille ja tietyille liitteessä 22–04 luetelluille alueellisen kumulaation ulkopuolelle jääville tuotteille on asetettu tiettyjä erityisedellytyksiä.

 • Ristikkäinen alueellinen kumulaatio, jonka ansiosta I ja III ryhmän edunsaajamaat voivat käyttää toisen maan ainesta alkuperätuotteena. Tämä kumulaatio edellyttää pyyntöä, jota ei hyväksytä automaattisesti. Tällä hetkellä käytössä on yksi tällainen kumulaatio.
 • Laajennettu kumulaatio, jonka ansiosta edunsaajamaa voi hakea kumulaatiota sellaisen maan kanssa, jonka kanssa Euroopan unionilla on vapaakauppasopimus. Tällä hetkellä tätä kumulaatiota ei sovelleta.
 • Kumulaatio Norjan, Sveitsin ja Turkin kanssa mahdollistaa näiden kolmen maan alkuperäainesten lukemisen edunsaajamaan alkuperätuotteiksi, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa. Harmonoidun järjestelmän 1–24 ryhmään kuuluviin maataloustuotteisiin ei sovelleta tällaista kumulaatiota.

Poikkeukset

Erityisin edellytyksin voidaan myöntää erityinen poikkeus, jotta tietyistä maista peräisin oleviin tiettyihin tuotteisiin voitaisiin soveltaa joustavampia alkuperäsääntöjä. Tällainen poikkeus on myönnetty Kap Verdelle, ja se on tällä hetkellä voimassa.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut pöytäkirjan sovellettavat vaatimukset (kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai muuttumattomuussääntö).

Muuttumattomuussääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava GSP-edunsaajamaasta EU:hun ilman jatkojalostusta kolmannessa maassa.

Joitakin toimia voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • merkkien, etikettien, sinettien tai asiakirjojen lisääminen tai kiinnittäminen tuojamaan erityisten kansallisten vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi
 • tuotteiden säilyttäminen hyvässä kunnossa
 • varastointi
 • lähetysten jakaminen osiin

Tulliviranomaiset voivat pyytää todisteita säännön noudattamisesta, kuten

 • sopimusperusteiset kuljetusasiakirjat, kuten konossementit
 • kollien merkitsemiseen tai numeroimiseen perustuvat tosiasialliset tai konkreettiset todisteet
 • tavaroihin itseensä liittyvät todisteet

Tullinpalautus

Tullietuusjärjestelmän mukaisesti viedyn tuotteen tuotannossa käytetyistä ei-alkuperäaineksista aiemmin maksettujen tullien palauttaminen on sallittua GSP-järjestelmässä.

Alkuperämenettelyt

Tullietuuskohtelun hakeminen

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Tullietuushakemukseen liittyvät alkuperämenettelyt ja tulliviranomaisten tekemät tarkastukset vahvistetaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 60 ja 70–112 artiklassa. Niissä selvennetään esimerkiksi sitä, miten tuotteen alkuperä ilmoitetaan, miten etuuksia haetaan tai miten tulliviranomaiset voivat todentaa tuotteen alkuperän.

Alkuperäilmoitus

 • EU:hun suuntautuvassa tuonnissa ei vaadita alkuperäselvitystä, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 500 euroa pienten pakkausten osalta ja enintään 1200 euroa henkilökohtaisten matkatavaroiden osalta.

Alkuperäselvitys

Edunsaajamaiden viejät voivat itse ilmoittaa, että niiden tuote on alkuperätuote, antamalla alkuperävakuutuksen, jonka voi antaa

 • rekisteröidyn viejän järjestelmään (REX)rekisteröity viejä
 • viejä, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6000 euroa

Alkuperävakuutus on alkuperäilmoitus, jonka rekisteröity viejä antaa kauppalaskussa, lähetysluettelossa, pakkausluettelossa tai muussa sellaisessa kaupallisessa asiakirjassa, jonka avulla tavarat ja viejä voidaan tunnistaa. Alkuperävakuutuksen teksti vahvistetaan asetuksen (EU) 2015/2447 liitteessä 22–07. Alkuperävakuutusta koskevia sääntöjä käsitellään lähinnä kyseisen asetuksen 92 ja 93 artiklassa.

Alkuperäselvitys, jolla haetaan tullietuuskohtelua GSP-järjestelmässä, on 30 päivän kesäkuuta 2020 jälkeen alkuperävakuutus, jonka ovat antaneet viejät, jotka on rekisteröity edunsaajamaassa rekisteröityjen viejien järjestelmään (REX). A-lomakkeen todistuksia ei enää hyväksytä tämän päivämäärän jälkeen.

Covid-19-pandemian aiheuttamien häiriöiden vuoksi on kuitenkin mahdollista pyytää pidennettyä siirtymäkautta. Maat, joissa REX-järjestelmää ei pandemian vuoksi voitu ottaa käyttöön tai käyttää, voivat hyötyä asetuksessa (EU) 2020/750 vahvistetun siirtymäkauden jatkamisesta 31 päivään joulukuuta 2020. Säännölliset päivitykset ovat REX-jaoston verkkosivustolla.

Alkuperävakuutus on voimassa 12 kuukautta sen antamispäivästä.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote ja täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. GSP-järjestelmä perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 • tarkastus perustuu edunsaajamaan tulliviranomaisten ja EU:n väliseen hallinnolliseen yhteistyöhön.
 • edunsaajamaan tulliviranomaiset tekevät tuotteiden alkuperän tarkastuksia, mutta tarvittaessa komissio tai EU:n jäsenvaltioiden viranomaiset voivat osallistua tällaisiin tutkimuksiin.
 • kun tarkastus on saatu päätökseen, edunsaajamaan viranomaisten on ilmoitettava tulokset pyynnön esittäneille EU:n jäsenvaltion viranomaisille, jotka tekevät lopullisen alkuperän.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

Tuotevaatimukset ja kauppajärjestelmät, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.

Hae tuotteeseen ja sen alkuperämaaon sovellettavia erityissääntöjä ja -määräyksiä Oma kauppa-avustaja.

Tuotevaatimukset saa näkyviin antamalla tullinimikkeen. Jos et tiedä tullikoodeksia, voit hakea sitä tuotteen nimellä sisäänrakennetussa hakukoneessa.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset, terveys- ja kasvinsuojelunormit

Tutustu terveys-, turvallisuus-, terveys- ja kasvinsuojelustandardeihin, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.

Hae tuotettasi ja sen alkuperämaata koskevat terveys-, turvallisuus- ja terveys- ja kasvinsuojelusäännöt Oma kauppa-avustajalta.

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Tuotantomenetelmä

Edunsaajamaiden viejät voivat itse ilmoittaa, että niiden tuote on alkuperätuote, antamalla alkuperävakuutuksen, jonka voi antaa

 • rekisteröidyn viejän järjestelmään (REX)rekisteröity viejä
 • viejä, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6000 euroa

Alkuperävakuutus on alkuperäilmoitus, jonka rekisteröity viejä antaa kauppalaskussa, lähetysluettelossa, pakkausluettelossa tai muussa sellaisessa kaupallisessa asiakirjassa, jonka avulla tavarat ja viejä voidaan tunnistaa. Alkuperävakuutuksen teksti vahvistetaan asetuksen (EU) 2015/2447 liitteessä 22–07. Alkuperävakuutusta koskevia sääntöjä käsitellään lähinnä kyseisen asetuksen 92 ja 93 artiklassa.

Alkuperäselvitys, jolla haetaan tullietuuskohtelua GSP-järjestelmässä, on 30 päivän kesäkuuta 2020 jälkeen alkuperävakuutus, jonka ovat antaneet viejät, jotka on rekisteröity edunsaajamaassa rekisteröityjen viejien järjestelmään (REX). A-lomakkeen todistuksia ei enää hyväksytä tämän päivämäärän jälkeen.

Covid-19-pandemian aiheuttamien häiriöiden vuoksi on kuitenkin mahdollista pyytää pidennettyä siirtymäkautta. Maat, joissa REX-järjestelmää ei pandemian vuoksi voitu ottaa käyttöön tai käyttää, voivat hyötyä asetuksessa (EU) 2020/750 vahvistetun siirtymäkauden jatkamisesta 31 päivään joulukuuta 2020. Säännölliset päivitykset ovat REX-jaoston verkkosivustolla.

Alkuperävakuutus on voimassa 12 kuukautta sen antamispäivästä.

Muut asiakirjat

Tuontia ja vientiä koskevat tullimenettelyt.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

 • EU:n säännöt
  • Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät
  • EU:n teollis- ja tekijänoikeuspolitiikka ja kehitysmaat

Palvelukauppa

 • erityistietoa EU:n palvelumarkkinoista
 • yleistä tietoa palvelukauppaa koskevista säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

Sijoitus

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Tarkista, mitä sääntöjä ja tariffeja sovelletaan tavaraan, jota haluat tuoda/viedä, omassa kauppa-avustajassa.

Asetus (EU) N:o 978/2012 yleisistä tullietuuksista.

Jaa tämä sivu: