Yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP)

Tuoko yrityksenne tuotteita kehitysmaista tai vähiten kehittyneistä maista? Tässä osiossa annetaan tietoa EU:n GSP-järjestelmästä.

Tietoa GSP-järjestelmästä

EU:n nykyistä yleistä tullietuusjärjestelmää (GSP) (asetus (EU) N:o 978/2012) on sovellettu 1 päivänä tammikuuta 2014.

GSP-järjestelmän kolmea järjestelyä, yleistä GSP-järjestelmää, GSP±kannustinjärjestelmää ja ”Kaikki paitsi aseet” —järjestelmää vahvistetaan mukauttamalla etuuksia ja varmistamalla niiden suurempi vaikutus.

GSP-järjestelmään oikeutetut maat luetellaan GSP-asetuksen liitteessä I. Maat, joihin sovelletaan uusia GSP-etuuksia, luetellaan liitteessä II. Kaikki paitsi aseet -ohjelman tuensaajat luetellaan liitteessä IV.

Kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevan erityisen kannustusmenettelyn (GSP+) hakemisesta säädetään asetuksessa (EU) N:o 978/2012 ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 155/2013.

Alkuperäsäännöt

Tässä jaksossa esitellään kauppajärjestelyn tärkeimmät alkuperäsäännöt ja alkuperämenettelyt.

Alkuperä on kaupan kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansallisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdanto tavaraosion pääkäsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Jotta tuotteeseen voidaan soveltaa etuuskohtelua, sen on täytettävä tietyt säännöt, jotka todistavat sen alkuperän.

Mistä löydän säännöt?

Alkuperäsäännöt esitetään seuraavissa oikeudellisissa asiakirjoissa:

Huomatkaa, että kyse on kattavista asetuksista, jotka eivät koske pelkästään alkuperää. Komission käyttäjille tarkoitettu opas GSP-alkuperäsäännöistä (GSP—järjestelmää koskevat Euroopan unionin alkuperäsäännöt: Guide for Users) sisältää epävirallisen konsolidoidun version GSP-alkuperäsääntöjä koskevasta säädöstekstistä.

Onko tuotteeni peräisin GSP-edunsaajamaasta?

Jotta tuotteeseen voidaan soveltaa GSP-järjestelmän mukaista alennettua tai nollatullia, sen on oltava peräisin GSP-edunsaajamaasta. Tuotteen katsotaan olevan peräisin GSP-edunsaajamaasta, jos

 • on tuotettu kokonaan edunsaajamaassa tai
 • Jotka on tuotettu edunsaajamaassa käyttäen aineksia, jotka eivät ole kokonaan tuotettuja mutta joille on suoritettu riittävä valmistus tai käsittely, sellaisina kuin ne määritellään komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446
  liitteessä 22-03 olevissa tuotekohtaisissa säännöissä, sisältää kaksi sääntökokonaisuutta: Yhtä sovelletaan vähiten kehittyneisiin GSP-edunsaajamaihin ja yhtä kaikkiin muihin GSP-edunsaajamaihin.

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimustentuotekohtaisten sääntöjenpäätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – kaikkien tuotteessa olevien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttimäärää sen noudettuna-hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muutokseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä – esimerkiksi paperin valmistus (harmonoitu järjestelmä, 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu langaksi – tällaisia sääntöjä käytetään enimmäkseen tekstiilivaatteiden ja kemian aloilla.

 

Valmistettasi koskevat erityissäännöt löytyvät Oma Trade Assistant -sivulta.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Lisäjoustoa on tarkoitus auttaa noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten sietokykyä tai kumulaatiota.

Poikkeama

Yleisen tullietuusjärjestelmän poikkeamasäännön mukaan tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka yleensä kielletään tuotekohtaisessa säännössä, kunhan niiden nettopaino tai arvo on enintään

 • 15 % harmonoidun järjestelmän 2 ja 4-24 ryhmään kuuluvien maataloustuotteiden ja jalostettujen maataloustuotteiden painosta, lukuun ottamatta 16 ryhmän jalostettuja kalastustuotteita
 • 15 % tuotteen noudettuna-hinnasta muiden teollisuustuotteiden kuin tekstiilien ja vaatteiden osalta

Harmonoidun järjestelmän 50-63 ryhmään luokiteltaville tekstiili- ja vaatetustuotteille, jotka sisältyvät liitteessä A olevan luettelon johdantohuomautuksia koskevaan 6 huomautukseen ja 7 huomautukseen, sovelletaan erityisiä poikkeamia.

Tätä poikkeamaa ei saa käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon ylittymiseen.

Tuen kasautuminen

GSP-järjestelmässä määrätään seuraavista alkuperäkumulaatiotavoista:

 • Kahdenvälinen kumulaatio, jonka perusteella EU:n alkuperäainekset voidaan laskea GSP-edunsaajamaan alkuperäaineksiksi, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa
 • Alueellinen kumulaatio, joka mahdollistaa kumulaation tiettyjen alueellisten maaryhmien sisällä. Tällä hetkellä tämä koskee

Ryhmä I

 • Kambodža
 • Indonesia
 • Laos
 • Myanmar/Burma
 • Filippiinit
 • Vietnam

Ryhmä III

 • Bangladesh
 • Bhutan
 • Intia
 • Nepal
 • Pakistan
 • Sri Lanka

Tämän kumulaation ansiosta samaan ryhmään kuuluvista maista tuodut ainekset voidaan katsoa alkuperätuotteiksi, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa. Liitteessä 22-05 oleviin tekstiilituotteisiin ja tiettyihin tuotteisiin, jotka eivät kuulu alueellisen kumulaation soveltamisalaan, sovelletaan tiettyjä erityisedellytyksiä, jotka luetellaan liitteessä 22-04.

 • Alueiden välinen kumulaatio, jonka avulla ryhmään I ja III kuuluvat edunsaajamaat voivat käyttää toisen maan ainesta alkuperätuotteena. Tämä kumulaatio edellyttää pyyntöä, jota ei myönnetä automaattisesti. Tällä hetkellä käytössä on yksi tällainen kumulaatio.
 • Laajennettu kumulaatio, jonka ansiosta edunsaajamaa voi hakea kumulaatiota sellaisen maan kanssa, jonka kanssa Euroopan unionilla on vapaakauppasopimus. Tällä hetkellä tätä kumulaatiota ei sovelleta.
 • Kumulaatio Norjan, Sveitsin ja Turkin kanssa mahdollistaa sen, että näiden kolmen maan alkuperäaineksia voidaan pitää edunsaajamaan alkuperäaineksina, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa. Tämäntyyppistä kumulaatiota ei sovelleta maataloustuotteisiin, jotka kuuluvat harmonoidun järjestelmän 1-24 ryhmään.

Poikkeukset

Erityinen poikkeus voidaan myöntää tietyin edellytyksin, jotta tietyistä maista peräisin oleviin tiettyihin tuotteisiin voidaan soveltaa yksinkertaisempia alkuperäsääntöjä. Tällainen poikkeus on myönnetty Kap Verdelle, ja se on tällä hetkellä voimassa Kap Verden osalta.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös oltava kaikkien muiden pöytäkirjan sovellettavien vaatimusten (kuten riittämättömän valmistuksen tai käsittelyn tai muuttumattomuussäännön) mukainen.

Muuttumattomuussääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava GSP-edunsaajamaasta eu:hun ilman, että niitä jalostetaan edelleen kolmannessa maassa.

Joitakin toimia voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • merkkien, etikettien, sinettien tai muiden asiakirjojen lisääminen tai kiinnittäminen tuojamaan erityisten kansallisten vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi
 • tuotteiden säilyttäminen hyvässä kunnossa
 • varastointi
 • lähetysten jakaminen osiin

Tulliviranomaiset voivat pyytää todisteita säännön noudattamisesta, kuten

 • sopimusperusteiset kuljetusasiakirjat, kuten konossementit
 • kollien merkitsemiseen tai numeroimiseen perustuva tosiasiallinen tai konkreettinen näyttö
 • tavaroihin itseensä liittyvät todisteet

Tullinpalautus

GSP-järjestelmässä sallitaan sellaisten tullien palauttaminen, jotka on aiemmin maksettu ei-alkuperäaineksista, jotka on käytetty tullietuusjärjestelmän mukaisesti viedyn tuotteen valmistamiseen.

Alkuperämenettelyt

Tullietuuskohtelun hakeminen

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Etuuskohtelutariffihakemukseen ja tulliviranomaisten suorittamaan tarkastukseen liittyvistä alkuperämenettelyistä säädetään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 60 ja 70-112 artiklassa. Niissä selvennetään esimerkiksi sitä, miten tuotteen alkuperä ilmoitetaan, miten etuuksia haetaan tai miten tulliviranomaiset voivat todentaa tuotteen alkuperän.

Alkuperäilmoitus

 • Alkuperäselvitystä ei vaadita tuotaessa tuotteita eu:hun, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 500 euroa pikkulähetysten osalta ja enintään 1 200 euroa henkilökohtaisten matkatavaroiden osalta.

Alkuperäselvitys

Edunsaajamaiden viejät voivat itse ilmoittaa tuotteensa olevan alkuperätuotteita antamalla alkuperävakuutuksen, jonka voi antaa

Alkuperävakuutus on alkuperäilmoitus, jonka rekisteröity viejä antaa kauppalaskussa, lähetysluettelossa, pakkausluettelossa tai muussa sellaisessa kaupallisessa asiakirjassa, jonka avulla tavarat ja viejä voidaan tunnistaa. Alkuperävakuutuksen teksti on asetuksen (EU) 2015/2447 liitteessä 22-07. Alkuperävakuutusta koskevien sääntöjen osalta ks. pääasiassa kyseisen asetuksen 92 ja 93 artikla.

Kesäkuun 30 päivän 2020 jälkeen alkuperäselvitys tullietuuskohtelun saamiseksi GSP-järjestelmässä on sellaisten viejien antama alkuperävakuutus, jotka on rekisteröity edunsaajamaassa rekisteröidyn viejän järjestelmään (REX). A-lomakkeen todistuksia ei enää hyväksytä tämän päivämäärän jälkeen.

Covid-19-pandemian aiheuttaman häiriön vuoksi on kuitenkin mahdollista pyytää pidennettyä siirtymäkautta. Maat, joissa REX-järjestelmää ei voitu ottaa käyttöön tai käyttää pandemian vuoksi, voivat hyötyä asetuksen (EU) 2020/750 mukaisen siirtymäkauden pidentämisestä 31 päivään joulukuuta 2020 saakka. Säännöllisesti päivitettävät tiedot löytyvät REX-jaoston verkkosivuilta.

Alkuperävakuutus on voimassa 12 kuukautta sen antamispäivästä.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkistaa, onko tuotu tuote todella alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. GSP-järjestelmä perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 • tarkastus perustuu edunsaajamaan ja EU:n tulliviranomaisten väliseen hallinnolliseen yhteistyöhön.
 • edunsaajamaan tulliviranomaiset tarkastavat tuotteiden alkuperän, mutta tarvittaessa komissio tai EU:n jäsenvaltioiden viranomaiset voivat osallistua tällaisiin tutkimuksiin.
 • kun tarkastus on saatu päätökseen, edunsaajamaan viranomaisten on ilmoitettava tulokset pyynnön esittäneille EU:n jäsenvaltion viranomaisille, jotka tekevät lopullisen alkuperämäärityksen.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

Tuotevaatimukset ja kauppajärjestelmät, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.

 

Hae tuotettasi ja sen alkuperämaata koskevia sääntöjä ja määräyksiä My Trade Assistant -järjestön avulla.

Tuotevaatimukset saa näkyviin antamalla tullinimikkeen. Jos et tiedä tullikoodia, voit hakea sitä tuotteen nimellä sisäänrakennetussa hakukoneessa.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset, terveys- ja kasvinsuojelustandardit

Tutustu terveys—, turvallisuus-, terveys- ja kasvinsuojelustandardeihin, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.

 

Hae tuotettasi ja sen alkuperämaata koskevia terveys-, turvallisuus- ja kasvinsuojelusääntöjä Oma kauppa-avustaja.

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Tuotantomenetelmä

Edunsaajamaiden viejät voivat itse ilmoittaa tuotteensa olevan alkuperätuotteita antamalla alkuperävakuutuksen, jonka voi antaa

Alkuperävakuutus on alkuperäilmoitus, jonka rekisteröity viejä antaa kauppalaskussa, lähetysluettelossa, pakkausluettelossa tai muussa sellaisessa kaupallisessa asiakirjassa, jonka avulla tavarat ja viejä voidaan tunnistaa. Alkuperävakuutuksen teksti on asetuksen (EU) 2015/2447 liitteessä 22-07. Alkuperävakuutusta koskevien sääntöjen osalta ks. pääasiassa kyseisen asetuksen 92 ja 93 artikla.

Kesäkuun 30 päivän 2020 jälkeen alkuperäselvitys tullietuuskohtelun saamiseksi GSP-järjestelmässä on sellaisten viejien antama alkuperävakuutus, jotka on rekisteröity edunsaajamaassa rekisteröidyn viejän järjestelmään (REX). A-lomakkeen todistuksia ei enää hyväksytä tämän päivämäärän jälkeen.

Covid-19-pandemian aiheuttaman häiriön vuoksi on kuitenkin mahdollista pyytää pidennettyä siirtymäkautta. Maat, joissa REX-järjestelmää ei voitu ottaa käyttöön tai käyttää pandemian vuoksi, voivat hyötyä asetuksen (EU) 2020/750 mukaisen siirtymäkauden pidentämisestä 31 päivään joulukuuta 2020 saakka. Säännöllisesti päivitettävät tiedot löytyvät REX-jaoston verkkosivuilta.

Alkuperävakuutus on voimassa 12 kuukautta sen antamispäivästä.

Muut asiakirjat

Tuontia ja vientiä koskevat tullimenettelyt.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

 • EU:n säännöt
  • Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät
  • EU:n teollis- ja tekijänoikeuspolitiikka ja kehitysmaat

Palvelujen kauppa

Julkiset hankinnat

Investointi

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Tarkista erityissäännöt ja -tariffit, joita sovelletaan tavaraan, jota haluat tuoda/viedä Oma kauppa-avustaja.

Asetus (EU) N:o 978/2012 yleisistä tullietuuksista.

Jaa tämä sivu:

Linkit