Yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP)

Tuoko yrityksenne tuotteita kehitysmaista tai vähiten kehittyneistä maista? Tämä osio auttaa ymmärtämään EU:n GSP-järjestelmää.

Tietoa GSP-järjestelmästä

EU:n nykyistä yleistä tullietuusjärjestelmää (asetus (EU) N:o 978/2012)on sovellettu 1. tammikuuta 2014 alkaen.

GSP-järjestelmän kolmea järjestelyä, yleistä GSP-järjestelmää, GSP±kannustinjärjestelmää ja ”Kaikki paitsi aseet” -järjestelmää (EBA) vahvistetaan mukauttamalla etuuksia ja varmistamalla niiden suurempi vaikutus.

GSP-järjestelmään oikeutetut maat luetellaan GSP-asetuksen liitteessä I. Maat, joihin sovelletaan uusia GSP-etuuksia, luetellaan liitteessä II. ”Kaikki paitsi aseet” -aloitteen edunsaajat luetellaan liitteessä IV.

Kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevan erityisen kannustusmenettelyn (GSP+) hakemisesta säädetään asetuksessa (EU) N:o 978/2012 ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 155/2013.

Alkuperäsäännöt

 

Etuuskohtelunsaaminen edellyttää, että tuote täyttää sopimuksen mukaiset alkuperäsäännöt. Tarkista vuorovaikutteinen ”Alkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) ”, jossa arvioidaan, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Tässä osiossa on yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä.

Alkuperä on kaupankäynnin kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansalaisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon tavaraosion pääkäsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Mistä löydän säännöt?

Alkuperäsäännöt esitetään seuraavissa oikeudellisissa asiakirjoissa:

Huomatkaa, että kyse on kattavista säännöksistä, jotka eivät koske ainoastaan alkuperää. Komission opas yleisen tullietuusjärjestelmän alkuperäsäännöistä (Euroopan unionin alkuperäsäännöt GSP-järjestelmää varten: Käyttäjän opas) sisältää epävirallisen konsolidoidun version GSP-alkuperäsääntöjä koskevasta säädöksestä.

Onko tuotteeni peräisin GSP-edunsaajamaasta?

Jotta tuotteeseen voidaan soveltaa GSP-järjestelmän mukaista alennettua tai nollatullia, sen on oltava peräisin GSP-edunsaajamaasta. Tuotteen katsotaan olevan peräisin GSP-edunsaajamaasta, jos se on

 • joka on tuotettu kokonaan edunsaajamaassa, tai
 • jotka on tuotettu edunsaajamaassa käyttäen aineksia, joita ei ole kokonaan tuotettu mutta joita on valmistettu tai käsitelty riittävästi, siten kuin ne määritellään komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä 22–03 olevissa tuotekohtaisissa säännöissä,
  liitteessä 22–03 on kaksi sääntökokonaisuutta: yhtä sovelletaan vähiten kehittyneisiin GSP-edunsaajamaihin ja yhtä kaikkiin muihin GSP-edunsaajamaihin.

Esimerkkejä EU:n kauppasopimustentuotekohtaisten sääntöjenpäätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – tuotteen kaikkien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta sen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muutokseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu lankaan – tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiilivaatteissa ja kemianteollisuudessa.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Tuotekohtaisten sääntöjen, kuten toleranssin tai kumulaation, noudattaminen edellyttää lisäjoustoa.

Suvaitsevaisuus

GSP-järjestelmässä sallittu poikkeamasääntö antaa tuottajalle mahdollisuuden käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka ovat tavallisesti kiellettyjä tuotekohtaisessa säännössä, kunhan niiden nettopaino tai arvo ei ylitä

 • 15 % tuotteen painosta harmonoidun järjestelmän 2 ja 4–24 ryhmään kuuluvissa maataloustuotteissa ja jalostetuissa maataloustuotteissa, lukuun ottamatta 16 ryhmän jalostettuja kalastustuotteita
 • 15 % tuotteen noudettuna-hinnasta, muiden teollisuustuotteiden kuin tekstiilien ja vaatteiden osalta

Erityisiä poikkeamia sovelletaan harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiileihin ja vaatteisiin, jotka sisältyvät liitteen A alkuhuomautuksiin 6 ja 7 Liitteessä 22–03 olevan luettelon alkuhuomautuksiin.

Tätä poikkeamaa ei voida käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon ylittymiseen.

Kumulaatio

GSP-järjestelmässä säädetään seuraavista tavoista kumuloida alkuperä

 • Kahdenvälinen kumulaatio, jonka avulla EU:n alkuperäainekset voidaan laskea ikään kuin ne olisivat GSP-edunsaajamaan alkuperätuotteita, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa
 • Alueellinen kumulaatio, joka mahdollistaa kumulaation tietyissä alueellisissa maaryhmissä. Tällä hetkellä tämä koskee

Ryhmä I

 • Kambodža
 • Indonesia
 • Laos
 • Myanmar/Burma
 • Filippiinit
 • Vietnam*

*Vietnam ei enää ole GSP-järjestelmän edunsaaja 1. tammikuuta2023 alkaen.

Ryhmä III

 • Bangladesh
 • Bhutan
 • Intia
 • Nepal
 • Pakistan
 • Sri Lanka

Tämän kumulaation ansiosta samaan ryhmään kuuluvista maista tuodut ainekset voidaan lukea alkuperäaineksiksi, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa. Liitteessä 22–05 lueteltuihin tekstiilituotteisiin ja tiettyihin liitteessä 22–04 lueteltuihin alueellisen kumulaation ulkopuolelle jääviin tuotteisiin sovelletaan tiettyjä erityisedellytyksiä.

 • Ristikkäiskumulaatio, jonka ansiosta I ja III ryhmään kuuluvat edunsaajamaat voivat käyttää toisen maan ainesta alkuperätuotteena. Tämä kumulaatio edellyttää pyyntöä, jota ei myönnetä automaattisesti. Tällä hetkellä käytössä on yksi tällainen kumulaatio.
 • Laajennettu kumulaatio, jonka ansiosta edunsaajamaa voi hakea kumulaatiota sellaisen maan kanssa, jonka kanssa Euroopan unioni on tehnyt vapaakauppasopimuksen. Tätä kumulaatiota ei tällä hetkellä sovelleta.
 • Kumulaatio Norjan, Sveitsin ja Türkiyen kanssa mahdollistaa sen, että näiden kolmen maan alkuperäaineksia voidaan pitää edunsaajamaan alkuperäaineksina, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa. Harmonoidun järjestelmän 1–24 ryhmään kuuluvat maataloustuotteet eivät kuulu tämäntyyppisen kumulaation piiriin.

Poikkeukset

Erityinen poikkeus voidaan myöntää tietyin edellytyksin, jotta tietyistä maista peräisin oleviin tiettyihin tuotteisiin voidaan soveltaa joustavampia alkuperäsääntöjä. Tällainen poikkeus on myönnetty Kap Verdelle, ja se on tällä hetkellä voimassa.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut pöytäkirjan vaatimukset (kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai muuttumattomuussääntö).

Muuttumattomuussääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava GSP-edunsaajamaasta EU:hun ilman, että niitä jalostetaan edelleen kolmannessa maassa.

Joitakin toimia voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • merkkien, etikettien, sinettien tai muiden asiakirjojen lisääminen tai kiinnittäminen tuojamaan omien erityisvaatimusten noudattamisen varmistamiseksi
 • tuotteiden säilyminen hyvässä kunnossa
 • varastointi
 • lähetysten jakaminen osiin

Tulliviranomaiset voivat pyytää todisteita säännön noudattamisesta, kuten

 • sopimusperusteiset kuljetusasiakirjat, kuten konossementit
 • pakkausten merkitsemiseen tai numerointiin perustuvat tosiasialliset tai konkreettiset todisteet
 • kaikki itse tavaroihin liittyvät todisteet

Tullinpalautus

GSP-järjestelmässä sallitaan sellaisten ei-alkuperäainesten palauttaminen, jotka on aiemmin maksettu etuustullilla vietävän tuotteen valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista.

Alkuperämenettelyt

Tullietuuskohtelun hakeminen

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Tullietuushakemukseen ja tulliviranomaisten suorittamaan tarkastukseen liittyvät alkuperämenettelyt vahvistetaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 60 ja 70–112 artiklassa. Niissä selvennetään esimerkiksi sitä, miten tuotteen alkuperä ilmoitetaan, miten etuuskohtelua haetaan tai miten tulliviranomaiset voivat tarkistaa tuotteen alkuperän.

Alkuperäilmoitus

 • EU:hun suuntautuvassa tuonnissa ei vaadita alkuperäselvitystä, jos lähetyksen yhteisarvo on enintään 500 euroa pienten lähetysten osalta tai enintään 1200 euroa henkilökohtaisten matkatavaroiden osalta.

Alkuperäselvitykset

Edunsaajamaiden viejät voivat itse todeta tuotteensa olevan alkuperätuote antamalla alkuperävakuutuksen, jonka voi antaa

 • rekisteröidyn viejän järjestelmään (REX)rekisteröitynyt viejä
 • viejä, jos lähetyksen yhteisarvo on enintään 6000 euroa.

Alkuperävakuutus on alkuperäilmoitus, jonka rekisteröity viejä laatii kauppalaskussa, lähetysluettelossa, pakkausluettelossa tai muussa kaupallisessa asiakirjassa, jonka avulla tavarat ja viejä voidaan tunnistaa. Alkuperävakuutuksen teksti on asetuksen (EU) 2015/2447 liitteessä 22–07. Alkuperävakuutusta koskevat säännöt löytyvät pääasiassa kyseisen asetuksen 92 ja 93 artiklasta.

Kesäkuun 30 päivän 2020 jälkeen alkuperäselvitys tullietuuskohtelun hakemiseksi GSP-järjestelmässä on alkuperävakuutus, jonka ovat antaneet viejät, jotka on rekisteröity edunsaajamaassa rekisteröityjen viejien järjestelmään (REX). A-lomaketta ei enää hyväksytä tämän päivämäärän jälkeen.

Covid-19-pandemian aiheuttamien häiriöiden vuoksi on kuitenkin mahdollista pyytää pidennettyä siirtymäkautta. Maihin, joissa REX-järjestelmää ei voitu ottaa käyttöön tai käyttää pandemian vuoksi, voidaan soveltaa asetuksessa (EU) 2020/750 vahvistettua 31 päivään joulukuuta 2020 ulottuvaa siirtymäkautta. Säännöllisesti päivitettävät tiedot löytyvät REX-jaoston verkkosivuilta.

Alkuperävakuutus on voimassa 12 kuukautta sen antamisesta.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote ja täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. GSP-järjestelmä perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 • tarkastus perustuu edunsaajamaan ja EU:n tulliviranomaisten väliseen hallinnolliseen yhteistyöhön.
 • edunsaajamaan tulliviranomaiset tarkastavat tuotteiden alkuperän, mutta tarvittaessa komission tai EU:n jäsenvaltioiden viranomaiset voivat osallistua tällaisiin tutkimuksiin.
 • kun tarkastus on saatu päätökseen, edunsaajamaan viranomaisten on ilmoitettava tulokset sen EU:n jäsenvaltion pyynnön esittäneille viranomaisille, joka lopullisesti määrittää alkuperän.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

Tuotevaatimukset ja kauppajärjestelmät, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.

Hae tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä My Trade Assistant -työkalun avulla.

Tuotevaatimukset saa näkyviin antamalla tullinimikkeen. Jos et tiedä tullikoodia, voit hakea sitä tuotenimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset sekä terveys- ja kasvinsuojelunormit

Tietoa terveys-, turvallisuus-, terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksista, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.

Hae tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia terveys-, turvallisuus- ja terveys- ja kasvinsuojelusääntöjä Oma kauppaavustaja.

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Tuotantomenetelmä

Edunsaajamaiden viejät voivat itse todeta tuotteensa olevan alkuperätuote antamalla alkuperävakuutuksen, jonka voi antaa

 • rekisteröidyn viejän järjestelmään (REX)rekisteröitynyt viejä
 • viejä, jos lähetyksen yhteisarvo on enintään 6000 euroa.

Alkuperävakuutus on alkuperäilmoitus, jonka rekisteröity viejä laatii kauppalaskussa, lähetysluettelossa, pakkausluettelossa tai muussa kaupallisessa asiakirjassa, jonka avulla tavarat ja viejä voidaan tunnistaa. Alkuperävakuutuksen teksti on asetuksen (EU) 2015/2447 liitteessä 22–07. Alkuperävakuutusta koskevat säännöt löytyvät pääasiassa kyseisen asetuksen 92 ja 93 artiklasta.

Kesäkuun 30 päivän 2020 jälkeen alkuperäselvitys tullietuuskohtelun hakemiseksi GSP-järjestelmässä on alkuperävakuutus, jonka ovat antaneet viejät, jotka on rekisteröity edunsaajamaassa rekisteröityjen viejien järjestelmään (REX). A-lomaketta ei enää hyväksytä tämän päivämäärän jälkeen.

Covid-19-pandemian aiheuttamien häiriöiden vuoksi on kuitenkin mahdollista pyytää pidennettyä siirtymäkautta. Maihin, joissa REX-järjestelmää ei voitu ottaa käyttöön tai käyttää pandemian vuoksi, voidaan soveltaa asetuksessa (EU) 2020/750 vahvistettua 31 päivään joulukuuta 2020 ulottuvaa siirtymäkautta. Säännöllisesti päivitettävät tiedot löytyvät REX-jaoston verkkosivuilta.

Alkuperävakuutus on voimassa 12 kuukautta sen antamisesta.

Muut asiakirjat

Tuontia ja vientiä koskevat tullimenettelyt.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

 • EU:n säännöt
  • Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät
  • EU:n teollis- ja tekijänoikeuspolitiikka ja kehitysmaat

Palvelukauppa

 • erityistietoa EU:n palvelumarkkinoista
 • yleistä tietoa palvelukauppaa koskevista säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

Sijoitus

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Tarkista omat kauppa-avustajasi omat säännöt ja tullit, joita sovelletaan siihen tavaraan, jota haluat tuoda tai viedä.

Asetus (EU) N:o 978/2012 yleisistä tullietuuksista.

Jaa tämä sivu: