Talouskumppanuussopimus – Keski-Afrikka

EU:n ja Keski-Afrikan talouskumppanuussopimuksen ansiosta EU:n ja Kamerunin kansalaisten ja yritysten on helpompi investoida keskenään ja käydä kauppaa keskenään sekä vauhdittaa kehitystä Keski-Afrikassa. Lue, miten EU:n ja Kamerunin välinen talouskumppanuussopimus voi hyödyttää kauppaasi.

Lyhyesti

Neuvottelut kattavasta talouskumppanuussopimuksesta koko Keski-Afrikan alueen kanssa aloitettiin vuonna 2003. EU:n ja Kamerunin välinen talouskumppanuussopimus on tähän mennessä tullut voimaan, mikä on askel kohti täysimittaista alueellista sopimusta.

Sopimus on antanut Kamerunille ennennäkemättömän vapaan pääsyn EU:n markkinoille kaikille tuotteilleen. Näitä ovat banaanit, alumiini, jalostetut kaakaotuotteet, ristiinliimattu vaneri ja muut tuoreet ja muunnetut maataloustuotteet. EU on puolestaan hyötynyt tuotteidensa asteittaisesta vapauttamisesta Kamerunin markkinoilla 4. elokuuta 2016 alkaen.

Edunsaajamaat

 • Kamerun on tällä hetkellä ainoa Keski-Afrikan maa, joka panee talouskumppanuussopimuksen täytäntöön.
 • Gabon ja Kongo (Brazzaville) eivät ole vielä allekirjoittaneet talouskumppanuussopimusta. Kongo käy kauppaa EU:n kanssa EU:n GSP-järjestelmän puitteissa, kun taas Gabon, Maailmanpankin luokituksen mukaan ylemmän keskitulotason maa, ei ole ollut oikeutettu GSP-järjestelmään 1. tammikuuta 2014 alkaen.
 • Tšad, Keski-Afrikan tasavalta, Kongon demokraattinen tasavalta, São Tomé ja Príncipe sekä Päiväntasaajan Guinea ovat vähiten kehittyneitä maita, joten niillä on EU:n ”Kaikki paitsi aseet” -järjestelmän mukainen tulliton ja kiintiötön pääsy EU:n markkinoille.
 • EU ja Keski-Afrikan alueelliset järjestöt (CEMAC ja ECCAS) tutkivat mahdollisuutta päästä kattavaan talouskumppanuussopimukseen Kamerunin jo käyttämän ensivaiheen sopimuksen avulla.

Keski-Afrikkaa koskevat epäsymmetriset säännökset

Ottaen täysimääräisesti huomioon osapuolten väliset kehityserot talouskumppanuussopimuksessa on Kamerunia suosivia epäsymmetrioita koskevia määräyksiä, kuten arkojen tuotteiden jättäminen vapauttamisen ulkopuolelle, pitkät vapauttamisajat, joustavat alkuperäsäännöt sekä tiettyjä herkkiä maatalousmarkkinoita ja -teollisuutta koskevat erityistakeet ja -toimenpiteet.

 • Vaikka EU:n markkinat avataan välittömästi ja täysimääräisesti, Kamerunilla on 15 vuotta aikaa avata EU:n tuonti. Lisäksi 20 prosenttia herkimmistä tuotteista tuottajilla on pysyvä suoja kilpailulta.

Tariffit

 • EU myöntää Kamerunista tulevalle tuonnille nollatulleja ja -kiintiöitä. Kaikilla tuotteilla on pysyvä, täysimääräinen ja maksuton pääsy EU:n markkinoille.
 • Kamerun luopuu asteittain tulleista 80 prosentilta tavaroista 15 vuoden aikana. Arat tuotteet, mukaan lukien useimmat lihatyypit, viinit ja väkevät alkoholijuomat, maltaat, maitotuotteet, jauhot, tietyt vihannekset, puu ja puutuotteet, käytetyt vaatteet ja tekstiilit, maalaukset ja käytetyt renkaat, on jätetty kokonaan vapauttamisen ulkopuolelle.
 • Voit hakea täsmällistä tietoa tietyn tuotteen tulleista ja tariffeista ottaen huomioon tuotteen alkuperämaan ja määränpään. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä maanne tulliviranomaisiin.

Alkuperäsäännöt

 

Etuuskohtelunsaamiseksi tuotteen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tutustu vuorovaikutteiseen alkuperäsääntöjenitsearviointityökaluun (ROSA) ( Oma Trade Assistant)sen arvioimiseksi, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Jäljempänä on yleistä tietoa alkuperäsäännöistä.

Uusista paremmista alkuperäsäännöistä neuvotellaan parhaillaan, ja ne liitetään talouskumppanuussopimukseen mahdollisimman pian.

Tällä välin Kamerun hyötyy yleisestä talouskumppanuussopimuksesta (linkki), joka sisältyy EU:n markkinoille pääsyä koskevaan neuvoston asetukseen 2016/1076 (ex 1528/2007).

Toleranssi (sallittu poikkeama

Talouskumppanuussopimukseen sisältyvät poikkeamat ovat tavanomaista lievempiä. Ne nousevat 15 prosenttiin lopputuotteen noudettuna-hinnasta sen sijaan, että useimmissa EU:n sopimuksissa olisi sovittu 10 prosentista. Tekstiili- ja vaatetusalalla sovelletaan erityisiä poikkeamia.

Kumulaatio

EU:n ja Keski-Afrikan talouskumppanuussopimus sisältää seuraavan kumulaation:

 • Kahdenvälinen kumulaatio EU:n kanssa.
 • Diagonaalinen kumulaatio ja täysi kumulaatio ja AKT-maiden kanssa tietyin edellytyksin.
 • Kumulaatio naapureina olevien kehitysmaiden kanssa tietyin edellytyksin.

Suora kuljetus

Suorasta kuljetuksesta on esitettävä todisteet tuojamaan tulliviranomaisille.

Tullinpalautus

Palautusta voidaan hakea aineksista, jotka on aiemmin tuotu jatkojalostettavaksi ja sitten viety maahan, joka on allekirjoittanut talouskumppanuussopimuksen EU:n kanssa.

Alusten olosuhteet

Aavalla merellä ja Kamerunin talousvyöhykkeillä pyydettyjä kaloja voidaan pitää Kamerunin alkuperätuotteina ainoastaan, jos ne on pyydetty tietyt edellytykset täyttävillä aluksilla. Nämä kriteerit koskevat aluksen rekisteröintipaikkaa, lippua, jonka alla alus on, sekä aluksen omistusta.

Miehistön, päälliköiden tai päällystön kansalaisuudesta ei ole erityisiä vaatimuksia. Nämä vaatimukset, jotka sisältyivät alkuperäiseen Cotonoun sopimukseen, on nyt poistettu, jotta helpotetaan alkuperäaseman myöntämistä talouskumppanuussopimusmaiden pyytämille kaloille.

Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt

Tuotteita koskevat vaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • Tutustu teknisiin vaatimuksiin, sääntöihin ja menettelyihin[link], jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.
 • Hae tuotteeseenne ja sen alkuperämaaseen sovellettavat erityissäännöt ja -määräykset kauppa-assistenttien tietokannasta.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset – terveys- ja kasvinsuojelutoimet

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

 Alkuperäselvitykset

 • Tullakseen valtuutetuksi viejäksi teidän on pystyttävä todistamaan tulliviranomaisillenne tuotteiden alkuperäasema ja kaikki muut näiden mahdollisesti asettamat vaatimukset.

Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäytössä. Lisätietoja menettelyistä saat tulliviranomaisilta.

 • Etuustullien soveltamiseksi Kamerunista peräisin olevien tuotteiden mukana on oltava alkuperäselvitys. Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta. Tämä voi olla joko
  • Viejämaan tulliviranomaisten antama EUR.1-tavaratodistus. Todistusta hakevan viejän (tai valtuutetun edustajan) on oltava valmis esittämään pyynnöstä asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema, ja täytettävä alkuperäsääntöpöytäkirjan muut vaatimukset.
  • kauppalaskuilmoitus, jonka on antanut kuka tahansa viejä enintään 6 000 euron arvoisista lähetyksistä tai valtuutetut viejät minkä tahansa arvoisista lähetyksistä. Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä teidän on oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.

Muut asiakirjat

 • Lisätietoa muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä[linkki] Euroopan unioniin tuontia varten.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Palvelukauppa

 • Tietoa EU:n palvelumarkkinoista
 • Yleistä tietoa palvelukauppaa koskevista säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

Investoinnit

Muut (kilpailu, liikenne ja kestävä kehitys)

Sovittelu ja välimiesmenettely

Sovittelun ja välimiesmenettelyn työjärjestys sekä välimiesten menettelysäännöt hyväksyttiin äskettäin neuvoston päätöksellä 2019/1954.

Kilpailu

 • EU on vuodesta 2014 lopettanut vientituet kaikille talouskumppanuussopimusmaihin viedyille tuotteille.
 • EU on minimoinut toimenpiteet tuotantoa ja kauppaa vääristävillä toimenpiteillä
 • Jos paikallinen teollisuus on uhattuna Euroopan tuonnin lisääntymisen vuoksi, talouskumppanuussopimuksen mukaan Kamerun voi käynnistää toimenpiteitä herkkien alojen suojelemiseksi.

Kehitysyhteistyö kehitysyhteistyössä

Jotta talouskumppanuussopimuksen kauppaetuuksia voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti, sopimukseen sisältyy myös yhteistyötä koskeva osa. EU:n ja Kamerunin määrittämät kehitysyhteistyön ensisijaiset alat ovat seuraavat:

 • Alueellisen perusinfrastruktuurin kehittäminen;
 • Maatalous ja elintarviketurva;
 • Teollisuus, talouden monipuolistaminen ja kilpailukyky;
 • Alueellisen yhdentymisen vahvistaminen;
 • Liiketoimintaympäristön parantaminen;
 • Kauppaan liittyvien sääntöjen täytäntöönpanon tukeminen.

Kestävä kehitys

Talouskumppanuussopimukset perustuvat nimenomaisesti Cotonoun sopimukseen sisältyviin ”olennaisiin ja perustavanlaatuisiin” osiin eli ihmisoikeuksiin, demokratian periaatteisiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvään hallintotapaan. Talouskumppanuussopimukset sisältävät näin ollen vahvimpia EU:n sopimuksiin sisältyviä oikeuksia ja kestävää kehitystä koskevia käsitteitä.

 • ”Täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva lauseke” tarkoittaa, että (Cotonoun sopimuksen) ”aiheellisiin toimenpiteisiin” voidaan ryhtyä, jos jokin osapuoli ei täytä velvoitteitaan olennaisten osien osalta. Tähän voi sisältyä kauppaetuuksien keskeyttäminen.
 • Yhteisen talouskumppanuussopimuskomitean tehtävänä on seurata ja arvioida täytäntöönpanon vaikutuksia osapuolten kestävään kehitykseen. Cotonoun sopimuksen mukaisesti kansalaisyhteiskunnalla ja parlamentin jäsenillä on selkeä rooli.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu: