Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)

EU:n ja Moldovan pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue

EU ja Moldovan tasavalta allekirjoittivat assosiaatiosopimuksen kesäkuussa 2014, ja sopimus on ollut täysimääräisesti voimassa heinäkuusta 2016 alkaen. Pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue on erottamaton osa sopimusta. Se alentaa tulleja, joita eurooppalaiset yritykset joutuvat maksamaan Moldovaan suuntautuvassa viennissä, ja tehostaa tullimenettelyjä. Lisäksi sopimus helpottaa kauppaa entisestään lähentämällä Moldovan lainsäädäntöä, sääntöjä ja menettelyjä, myös normeja, asteittain EU:n lainsäädäntöön, sääntöihin ja menettelyihin.

Sopimus lyhyesti

Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välinen assosiaatiosopimus allekirjoitettiin kesäkuussa 2014, ja se on ollut täysimääräisesti voimassa heinäkuusta 2016 alkaen.

Ks. sopimuksen koko teksti ja liitteet.

Mitkä ovat yrityksellesi koituvat hyödyt?

Assosiaatiosopimus

 • helpottaa vientiä Moldovan tasavaltaan ja tuontia sieltä, jäljempänä ’Moldova’
 • alentaa tariffeja ja mahdollistaa tullimenettelyjen tehokkaan ja nopean toteuttamisen

Lisäksi sopimuksella otetaan käyttöön asteittainen prosessi Moldovan lainsäädännön, sääntöjen ja menettelyjen lähentämiseksi EU:n lainsäädäntöön, sääntöihin ja menettelyihin esimerkiksi standardien alalla, mikä helpottaa entisestään kaupan alan toimijoiden toimintaa.

Kuka voi viedä EU:sta Moldovaan EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen nojalla?

Jos yritys on rekisteröity jossakin EU:n jäsenvaltiossa ja se on saanut voimassa olevan tulli-ilmoituksen ja tarvittaessa vientiluvan, se voi harjoittaa vientiä EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen nojalla.

Kuka voi harjoittaa vientiä Moldovasta EU:hun EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen nojalla?

Voidakseen harjoittaa vientiä EU:hun EU:n ja Moldovan välisen sopimuksen nojalla sinun on oltava Moldovan tasavallassa rekisteröity yritys.

 

EUon yksi Moldovan suurimmista kauppakumppaneista. EU:n ja Moldovan väliseen keskeiseen tavarakauppaan kuuluvat koneet ja laitteet, kasvituotteet, tekstiilit ja tekstiilitavarat sekä epäjalot metallit.

Tullit

Teollisuustuotteet

Sopimuksen väliaikaisen voimaantulon ajankohtana EU poisti kaikki Moldovasta peräisin olevien teollisuustuotteiden tullit, kun taas Moldova alkoi asteittain poistaa tiettyjen tuotteiden tullit 3–5 vuoden siirtymäkauden aikana.

 • tietyntyyppiset muovituotteet ja vastaavat tuotteet
 • huonekalut
 • erilaiset tekstiilituotteet (esim. matot ja vaatteet)

Moldova poisti näiden tuotteiden tullit kokonaan 1. syyskuuta 2019 mennessä.

Maataloustuotteet

Sopimuksella alennetaan myös maataloustuotteiden tulleja.

Moldova suostui poistamaan tullit useimmilta maataloustuotteiltaan enintään kymmenen vuoden siirtymäkauden jälkeen. Tämä koskee esimerkiksi

 • viinit
 • joitakin elintarvikevalmisteita

Lisäksi Moldova on sitoutunut poistamaan tiettyjen tariffikiintiöiden mukaiset tullit useilta arilta tuotteilta, kuten

 • sianliha
 • siipikarja
 • maitotuotteita
 • lihajalosteet
 • sokerit

Näiden tuotteiden Moldovaan suuntautuvalle EU:n viennille myönnetyt tariffikiintiöt määritellään liitteessä XV-D olevassa myönnytysluettelossa seuraavasti:

Moldova – Tariffikiintiö (tonnia)

 

2020

2021

2022

1 Sianliha *

4,500

5,000

5,500

2 Siipikarja *

5,000

5,500

6,000

3 Maitotuotteet *

1,500

2,000

 

4 Lihajalosteet

1,700

   

5 Sokerit *

7,000

8,000

9,000

6 Makeutusaineet

640

   

* Sianliha-, siipikarja-, maito- ja sokerikiintiöitä tarkistettiin vuonna 2020.

EU on puolestaan poistanut maataloustuotteiden tullit ensimmäisestä päivästä alkaen lukuun ottamatta tiettyjä herkkiä tuotteita, joiden osalta se on myös ottanut käyttöön tariffikiintiöitä. Tämä tarkoittaa sitä, että vuosittain voidaan myydä tullitta vain rajallinen määrä arkoja tuotteita. Tarkat määrät määritellään assosiaatiosopimuksen liitteessä 15A.

Näiden tuotteiden Moldovalle EU:hun suuntautuvalle viennille myönnetyt tariffikiintiöt määritellään liitteessä XV-A seuraavasti:

EU – Tariffikiintiö (tonnia) *

Tomaatit 2,000
Valkosipuli 220
Ruokarypäleitä 20,000
Omenat 40,000
Tuoreet kirsikat 1,500,000
Luumut 15,000
Rypälemehu 500

* Näitä kiintiöitä hallinnoidaan ”ensin tullutta palvellaan ensin” -periaatteen mukaisesti. Hakuaika alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta. Tarkista kunkin sovellettavan kiintiön tase ennen vientiä.

Jos EU:hun saapuva tuonti ylittää nämä tariffikiintiöt, sovelletaan suosituimmuustullia. Lisäksi on huomattava, että tietyt hedelmät ja vihannekset edellyttävät tulohintojen maksamista EU:ssa. Tämä koskee esimerkiksi tomaatteja. Tämä tarkoittaa sitä, että tavarasta kannettaviin tuontimaksuihin voidaan lisätä lisämaksuja, jos sen tuontihinta on määrättyä tulohintaa alhaisempi.

Lisäksi liitteessä XV-C on luettelo maataloustuotteista, joihin EU voi soveltaa toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismia. Tämä tarkoittaa sitä, että jos tuonti Moldovasta ylittää tietyn tason, EU voi suspendoida alennetut tullit näiden tuotteiden osalta kuudeksi kuukaudeksi.

Sopimuksessa ei sallita vientitulleja. Siihen sisältyy myös ns. standstill-lauseke. Tämä lauseke tarkoittaa, että EU ja Moldova eivät voi korottaa tulleja eivätkä ottaa käyttöön uusia tulleja, jotka kohdistuvat toisen osapuolen tavaroihin. Sopimuksessa kielletään myös tuonnin ja viennin määrälliset rajoitukset (lukuun ottamatta WTO:n sääntöjen, kuten GATT-sopimuksen XI artiklan, mukaisesti sallittuja rajoituksia).

 

Hae tuotteeseesi sovellettavaa tariffia kaupan alan avustajastani.

Alkuperäsäännöt

Tässä jaksossa esitellään kauppasopimuksen tärkeimmät alkuperäsäännöt ja alkuperämenettelyt.

Alkuperä on kauppatavaroiden ”taloudellinen kansallisuus”. Jos olet uusi teema, voit tutustua pääkäsitteisiin tavara-osiossa.

Alkuperäsäännöt

Jotta tuotteelle voidaan myöntää etuustulli, sen on noudatettava tiettyjä sääntöjä, jotka todistavat sen alkuperän.

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Moldovan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen nojalla sovellettavat alkuperäsäännöt määritellään etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa-Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen, jäljempänä ’PEM-yleissopimus’, lisäyksessä I. Näitäsääntöjä tarkistetaan parhaillaan, ja uusia vaihtoehtoisia alkuperäsääntöjä olisi sovellettava vuoden 2021 puolivälissä, mukaan lukien kumulaatiota, tullinpalautusta, toleranssia ja muuttamattomuussääntöä koskevat säännökset (ks. jäljempänä), joita lievennetään.

PEM-yleissopimuksen tarkoituksena on vahvistaa yhteiset alkuperäsäännöt ja kumulaatiota koskevat säännöt 25 sopimuspuolen (EU, EFTA, Balkanin maat ja EU:n eteläisen ja itäisen naapurialueen vapaakauppakumppanit) ja EU:n kesken kaupan helpottamiseksi ja toimitusketjujen yhdentämiseksi alueella.

Luettelo PEM-sopimuspuolista

Yksityiskohtaista tietoa Paneurooppa-Välimeri-järjestelmästä on käyttäjän käsikirjassa.

Onko tuotteeni PEM-yleissopimuksen mukaan peräisin EU:sta tai Moldovasta?

Jotta tuotteeseesi voidaan soveltaa PEM-yleissopimuksen mukaista alempaa tai nollatullia, sen on oltava peräisin EU:sta tai Moldovasta.

Tuote ”on peräisin”, jos se on joko

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut tässä luvussa eritellyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely ja suoraa kuljetusta koskeva sääntö. Lisäksi on jonkin verran joustoa, joka auttaa noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleranssia tai kumulaatiota.

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimuksiin sisältyvien tuotekohtaisten sääntöjen päätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – tuotteen kaikkien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokittelun muuttaminen – tuotantoprosessi johtaa ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välisen tariffiluokittelun muuttumiseen – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu langoksi – tällaisia sääntöjä käytetään enimmäkseen tekstiili-, vaatetus- ja kemianteollisuudessa.

 

Sovellettavat tuotekohtaiset säännöt löytyvät kaupan alan avustajani -sivustolta.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisää joustavuutta, joka auttaa noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleransseja tai kumulaatiota.

Suvaitsevaisuus
 • sallitun poikkeaman säännön mukaan tuottaja voi käyttää tuotekohtaisessa säännössä tavallisesti kiellettyjä ei-alkuperäaineksia enintään 10 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tätä poikkeamaa ei saa käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon ylittämiseen.
 • Erityisiä sallittuja poikkeamia sovelletaan harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiili- ja vaatetustuotteisiin, jotka sisältyvät liitteessä I olevan luettelon 5–6 huomautukseen.
Kumulaatio

PEM-yleissopimuksessa määrätään kolmesta kumulatiivisesta alkuperästä.

 • kahdenvälinen kumulaatio – Moldovasta peräisin olevia aineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen tuotannossa EU:ssa
 • Diagonaalista kumulaatiota – yhden PEM-yleissopimuksen sopimuspuolen alkuperäaineksia voidaan pitää toisen sopimuspuolen alkuperäaineksina, kun arvioidaan, onko lopputuote peräisin etuuskohteluun oikeutettua pääsyä varten, kun sitä viedään kolmanteen sopimuspuoleen Paneurooppa-Välimeri-alueella. diagonaalista kumulaatiota sovelletaan
  kuitenkin vain, jos kaikkien asianomaisten sopimuspuolten välillä on voimassa kauppasopimus ja kyseiset maat soveltavat samoja alkuperäsääntöjä. Tarkista ”matriisi” (taulukko, joka sisältää kaikki voimassa olevat sopimukset, joissa käytetään PEM-yleissopimusta), jossa määritellään sopimuspuolet, joiden kanssa Moldova voi soveltaa diagonaalista kumulaatiota. Huhtikuussa 2020 diagonaaliseen kumulaatioon oikeutettuja EU:n ja Moldovan tasavallan yhteisiä kumppaneita olivat Turkki ja Länsi-Balkan (Keski-Euroopan vapaakauppasopimuksen (CEFTA) kumppanit).
 • Täysi kumulaatio – PEM-sopimuspuolessa suoritettua valmistusta tai käsittelyä voidaan pitää toisessa PEM-sopimuspuolessa suoritettuna toimintana riippumatta siitä, riittääkö käsittely antamaan alkuperäaseman,
  Moldova voi käyttää täyttä kumulaatiota CEFTA-maiden sisäisessä kaupassa.

 

Miten diagonaalinen kumulaatio toimii?

Diagonaalista kumulaatiota esiintyy useissa eri maissa, joilla on samat alkuperäsäännöt ja jotka ovat tehneet keskenään kauppasopimuksia. Näin on silloin, kun jommassakummassa maassa toimiva tavaroiden tuottaja voi tuoda maahan ja käyttää aineksia ikään kuin ne olisivat peräisin omasta maastaan. Esimerkiksi PEM-yleissopimuksen mukaan moldovalainen kauppias, joka valmistaa vaatteita EU:hun vientiä varten, voi käyttää Turkista peräisin olevia kankaita vaatteiden valmistukseen ja lukea ne Moldovasta peräisin oleviksi. Kaksinkertaista jalostusta koskeva vaatimus eli kankaiden valmistus (ei-alkuperätuotetta olevasta) langasta ja vaatteiden valmistus on täytetty, ja vaatteiden katsotaan olevan peräisin Moldovasta, kun ne viedään EU:hun, minkä vuoksi niillä on vapaa pääsy EU:n markkinoille.

Lisätietoja PEM-kumulaatiosta on täällä

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut yleissopimuksessa määritellyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö.

Kuljetus kolmannen maan kautta: suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta Moldovaan (ja päinvastoin) tai niiden sopimuspuolten alueiden kautta, joihin voidaan soveltaa kumulaatiota, ilman että niitä jatkokäsitellään kolmannessa maassa.

Joitakin toimintoja voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • purkaminen
 • uudelleenlataus
 • mikä tahansa muu toimenpide, jonka tarkoituksena on tuotteiden kunnon säilyttäminen

Näiden edellytysten täyttyminen osoitetaan tuojamaan tulliviranomaisille esittämällä

 • yksi kuljetusasiakirja (esim. konossementti), joka kattaa kuljetuksen viejämaasta sen kolmannen maan kautta, jonka kautta tavarat kuljetettiin
 • sen kolmannen maan tulliviranomaisten antama todistus, jonka kautta kuljetatte tavaroita
 • jos edellä mainittuja ei ole, muita asian kannalta olennaisia asiakirjoja.

Tullinpalautus

PEM-yleissopimuksen nojalla EU:n ja Moldovan välisessä kaupassa ei ole mahdollista saada palautusta tulleista, jotka on aiemmin maksettu ei-alkuperäaineksista, joita on käytetty sellaisen tuotteen valmistukseen, joka viedään etuustullein.

Alkuperämenettelyt

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Menettelyt esitetään alkuperäselvitystä koskevassa V osastossa ja hallinnollisen yhteistyön järjestelyjä koskevassa VI osastossa. Niissä selvennetään esimerkiksi, miten tuotteen alkuperä ilmoitetaan, miten tullietuuksia haetaan tai miten tulliviranomaiset voivat tarkastaa tuotteen alkuperän.

Suosituimmuustariffin hakeminen

Etuuskohteluun oikeuttavan tariffin soveltaminen edellyttää, että tuojat esittävät alkuperäselvityksen.

Alkuperäselvitys voi olla joko

Alkuperäselvitys on voimassa 4 kuukautta sen antamispäivästä.

EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistukset

 • viejämaan tulliviranomaiset antavat EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistukset.
 • Liitteissä III aja III b on EUR.1- ja EUR-MED-tavaratodistusten mallit ja ohjeet niiden täyttämistä varten.
 • todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.

Lisätietoja EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistuksen käytöstä on käsikirjan sivulla 72.

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-alkuperäilmoitus

Viejät voivat itse ilmoittaa, että niiden tuote on peräisin EU:sta tai PEM-yleissopimuksen sopimuspuolelta, antamalla alkuperäilmoituksen. Alkuperäilmoituksen voi tehdä joko

 • valtuutettu viejä
 • kaikki viejät, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6,000 euroa
Alkuperäilmoituksen tekeminen

Viejän olisi kirjoitettava, leimattava tai painettava kauppalaskussa, lähetysluettelossa tai muussa kaupallisessa asiakirjassa oleva ilmoitus, jolla tuote tunnistetaan (liite IV a):

”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro... ) vakuuttaa, että jollei toisin ilmoiteta, nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää. ”

EUR-MED-alkuperäilmoituksen tekeminen

Tässä tapauksessa ilmoitus on seuraava (liite IV b):

”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro...) ilmoittaa, että jollei toisin ilmoiteta, kyseiset tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.

— kumulaatiota on sovellettu... (maan nimi/maiden nimet) kanssa.

Ei kumulaatiota

Alkuperäilmoitus voidaan tehdä millä tahansa liitteessä IV a ja b mainitulla EU:n virallisella kielellä tai PEM-alueella sijaitsevilla virallisilla kielillä (kumulaatioon liittyvä ilmoitus olisi aina tehtävä englanniksi).

Sinun on allekirjoitettava alkuperäilmoitus käsin. Jos yritys on valtuutettu viejä, se vapautetaan tästä vaatimuksesta, jos se antaa tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen siitä, että otatte täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joiden perusteella se voidaan tunnistaa.

Alkuperän todentaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolten tulliviranomaisten välillä
 • paikallisen tullin tekemät tarkastukset. Tuojaosapuolen vierailut viejän luona eivät ole sallittuja.

Viejäosapuolen viranomaiset tekevät lopullisen määrityksen alkuperästä ja ilmoittavat sen tulokset tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

Moldova on toteuttanut toimia lähentääkseen kaupan teknisiä esteitä koskevaa lainsäädäntöään, standardejaan ja menettelyjään EU:n lainsäädäntöön, standardeihin ja menettelyihin. Tämä helpottaa Moldovan ja EU:n välistä kauppaa.

Moldova on lähentänyt lainsäädäntöään muun muassa seuraavasti:

 • tuotteiden akkreditointi ja markkinointi. Siinä vahvistetaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen moduulit.
 • yleinen tuoteturvallisuus, jossa vahvistetaan perusteet sille, mitä on otettava huomioon määritettäessä tuotetta turvalliseksi, ja määritetään, milloin tuote on kiellettävä, koska se aiheuttaa vakavan riskin terveydelle ja turvallisuudelle

Luettelo näistä asetuksista ja muusta lainsäädännöstä, jonka Moldova on pannut täytäntöön, on EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen liitteessä XVI.

Moldova on myös sopinut lähentyvänsä

 • monenlaisten tuotteiden, kuten koneiden, hissien, lelujen, lääkinnällisten laitteiden ja yksinkertaisten paineastioiden, turvallisuusvaatimukset
 • Tuotteet, jotka eivät edellytä Conformité Européenne (CE) -merkintää, esim. kosmeettiset valmisteet, moottoriajoneuvot, kemikaalit ja lääkkeet

Standardien osalta voidaan todeta, että Moldova on

 • on ottanut käyttöön kansainvälisiä ja eurooppalaisia standardeja parhaiden käytäntöjen mukaisesti.
 • ovat SITOUTUNEET kumoamaan kaikki ristiriitaiset kansalliset standardit. Tähän sisältyvät kaikki Neuvostoliiton jälkeisissä valtioissa käytetyt ristiriitaiset GOST-standardit (GosudarstvennyStandart). Moldovan kansallinen standardointielin perusti seitsemän teknistä komiteaa yksilöimään ristiriitaiset standardit, jotka kumottaisiin.

 

Jos haluat tuoda tavaroita Moldovasta EU:hun valmistajalta, joka on päättänyt käyttää omia eritelmiään Moldovasta, sinun on hankittava valmistajan allekirjoittama EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella todistetaan ja vakuutetaan, että kyseiset tuotteet täyttävät niitä koskevat vaatimukset ja standardit. Tämän jälkeen valmistaja voi liittää tuotteisiinsa Conformité Européenne (CE) -merkinnän, josta käy ilmi, että tuote täyttää EU:n vaatimukset.

Jos valmistaja valitsee vaatimustenmukaisuuden osoittamisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella, se voi maksaa enemmän rahaa ja aikaa kuin työ vastaavuuden antavien yhdenmukaistettujen EU-standardien kanssa.

Tarkastele yhdenmukaistettuja standardeja, jotka on ryhmitelty voimassa olevien alakohtaisten tuotedirektiivien mukaisesti.

Yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Miten tiedän, että EU:hun tuodut tavarat ovat EU:n säännösten ja standardien mukaisia?

Jos EU:hun tuodaan tavaroita, jotka aiheuttavat suuren riskin yleiselle edulle (esim. paineastiat, hissit ja tietyt koneet), vaatimustenmukaisuuden arvioinnin suorittaa ilmoitettu laitos (joka on yleensä erityinen organisaatio, kuten laboratoriot tai Moldovan hallituksen akkreditoimat tarkastus- ja sertifiointielimet).

Talous- ja infrastruktuuriministeriö valvoo sellaisia tehtäviä kuin vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt, metrologiset tarkastukset ja yritysten akkreditointi. Näitä laitoksia ovat muun muassa

 • Moldovan standardointilaitos (ISM), jonka tehtävänä on kehittää kansallista standardointipolitiikkaa ja ylläpitää luetteloa Moldovan teknisistä määräyksistä ja standardeista.
 • Moldovan terveys-, työ- ja sosiaaliministeriö, joka vastaa elintarvikkeita ja tupakkatuotteita koskevista standardeista ja normeista. Sen tehtävänä on mukauttaa kansallinen lainsäädäntö kansainvälisiin tai alueellisiin säännöksiin.

Kun kyseessä on suuri määrä tavaroita, sinun on hankittava pakollinen sertifiointi, jonka voi myöntää jokin akkreditoiduista vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksista.

EU ja Moldova valmistelevat parhaillaan vastavuoroista tunnustamista koskevaa sopimusta, jonka nojalla tietyt vaatimukset täyttävät teollisuustuotteet voidaan saattaa markkinoille ilman lisätestejä tai vaatimustenmukaisuusmenettelyjä.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset – terveys- ja kasvinsuojelutoimet

Elintarvikkeiden turvallisuus sekä eläinten ja kasvien terveys

Sellaisten kasvien, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kaupan osalta, jotka ovat kogniantteja ihmisten ja eläinten terveyden ja turvallisuuden kannalta, Moldova on sopinut lähentävänsä EU:n lainsäädäntöä, mukaan lukien

 • maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat säännöt
 • eläinten rehuja koskevat erityissäännöt
 • muuntogeenisiä organismeja koskevat säännöt
 • eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettuja lääkinnällisiä tuotteita koskevat säännöt

Luettelo kaikista soveltamisalaan kuuluvista tuotteista on EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen liitteessä XVII-A.

Aiotteko tuoda tavaroita Moldovasta EU:hun?

 • Tavarat on rekisteröitävä Elintarviketurvallisuusvirastossa (ANSA).
 • sinun on toimitettava ilmoitus ANSAlle tuotavista tavaroista.
 • sinun on hankittava Moldovassa annettu kasvinterveystodistus, jonka perusteella sinulla on mahdollisuus tulla EU:n alueelle

Huom.

 • jos tuotatte EU:hun uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevassa yleissopimuksessa (CITES) lueteltuja lajeja, voit tehdä niin ainoastaan Moldovan maatalous-, aluekehitys- ja ympäristöministeriön luvalla. Onko tuotteesi luetteloitu? Kokeile tästä
 • jos tuotatte EU:hun myrkyllisiä kemiallisia aineita ja materiaaleja, sinun on saatava tuontilupa Moldovan maatalousministeriöltä.
 • jos tuot myrkyllisiä kemikaaleja, ota yhteyttä kansalliseen viralliseen yhteyspisteeseen (OCP)

Elintarviketurvallisuusvirastoon kuuluva eläinten terveydestä vastaava osasto vastaa elävien eläinten eläinlääkinnällisistä tarkastuksista Moldovassa. EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen liitteessä XVIII-A on luettelo eläin-, kasvi- ja kalatautien käsittelyä koskevista yksityiskohtaisista määräyksistä.

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevien vaatimusten osalta

Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset säännöt ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan toimia kansainvälisen kaupan esteinä ja siten muodostaa huomattavan rasitteen viejille.

 • jos olet sitä mieltä, että sinulla on kaupan este, joka hidastaa yrityksesi toimintaa tai estää sen viennin, voit kertoa meille
 • ilmoita verkkolomakkeella, mikä estää viennin Moldovaan – EU analysoi tilanteesi ja ryhtyy tarvittaviin toimiin

Ota yhteyttä

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Sopimuksella varmistetaan avoimemmat ja yksinkertaisemmat tullimenettelyt kaupan helpottamiseksi ja yrityksille aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi.

Asiakirjat

Vaiheittaisissa oppaissa kuvataan erilaisia asiakirjoja, jotka on valmisteltava tuotteiden tulliselvitystä varten.

Tuotteen mukaan tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai joitakin seuraavista seikoista:

 • Kauppalasku (sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset kaupan alan avustajallani)
 • pakkausluettelo
 • Tiettyjen tavaroidentuontitodistukset
 • Todistukset, joista käy ilmi, että tuote on pakollisten tuotemääräysten mukainen, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset.
 • Alkuperäselvitys— alkuperäilmoitus

Selvyyden vuoksi voit pyytää sitovaa tariffitietoa ja /tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

Tarkempia tietoja asiakirjoista, jotka sinun on esitettävä tuotteesi tulliselvitystä varten, saa Oma kaupan alan avustaja -henkilöltä.

Alkuperän todistamista ja todentamista koskevat menettelyt

Kuvaukset siitä, miten tuotteiden alkuperä todistetaan tullietuuskohtelua haettaessa, sekä säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastamista, ovat edellä alkuperäsääntöjä koskevassa jaksossa.

Lisätietoja tuontia ja vientiä koskevista tullimenettelyistä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivuilla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Sopimuksella suojataan teollis- ja tekijänoikeuksiasi tuotaessa ja/tai vietäessä tuotteitasi Moldovaan.

Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

EU:n ja Moldovan välinen sopimus tarjoaa oikeudenmukaisen ja avoimen järjestelmän tavaramerkkien rekisteröimiseksi. Jos tavaramerkkiviranomainen hylkää hakemuksenne, päätöksestä on ilmoitettava hakijalle kirjallisesti ja siinä on mainittava hylkäämisen syyt.

Mallit ja patentit

Itsenäisesti luodut mallit, joilla on yksilöllinen luonne, suojataan rekisteröinnillä enintään 25 vuoden ajan. Tämä antaa sinulle yksinoikeuden käyttää mallia ja estää kolmansia osapuolia, joilla ei ole suostumustesi, käyttämästä, uudistamasta, myymästä, tuomasta maahan ja/tai viemästä sitä.

Maantieteelliset merkinnät

EU:n ja Moldovan välisellä sopimuksella perustettu maantieteellisiä merkintöjä käsittelevä erityiskomitea seuraa sopimuksen täytäntöönpanoa maantieteellisten merkintöjen osalta ja raportoi kauppakomitealle. Lisätietoja maataloustuotteiden, elintarvikkeiden, viinityyppien ja väkevien alkoholijuomien maantieteellisistä merkinnöistä on EU:n ja Moldovan välisen sopimuksen liitteessä XXX.

Miten suojaa voi saada?

Moldovan tekijänoikeusvirasto on valtion teollis- ja tekijänoikeusvirasto (AGEPI). Virasto pyrkii parantamaan oikeudellista kehystä ja mukauttamaan sitä EU:n normeihin sekä lisäämään yleistä tietoisuutta ja kehittämään lainvalvontavalmiuksia.

Voit hakea teollis- ja tekijänoikeuksien rekisteröintiä AGEPIin verkossa. Teollis- ja tekijänoikeuksien suojan saamiseen Moldovassa kuluva aika vaihtelee sen mukaan, millaista suojaa haket

 • tekijänoikeudet: 15–30 päivää
 • tavaramerkit: 10–12 kuukautta
 • kasvinpatentti: 1.5–3 vuotta
 • keksinnön lyhytaikainen patentti: 7–8 kuukautta
 • pitkäaikainen keksintöpatentti: 17–18 kuukautta
 • teollinen suunnittelu: 10–12 kuukautta
 • maantieteelliset merkinnät, alkuperänimitykset tai perinteiset tuotteet: 10–12 kuukautta

Palvelujen kauppa

Sekä Moldovan hallitus että EU ovat esittäneet palvelujen tarjontaa koskevat nykyiset rajoituksensa tai varaumansa erittäin avoimesti. Luettelo Moldovan erityisvaraumista on EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen liitteessä XXVII-E – G.

Miten toimitatte liitteiden läpi?

EU:n ja Moldovan välinen assosiaatiosopimus sisältää kolme liitettä, joissa Moldovalla on varaumia, jotka voivat vaikuttaa yritykseenne.

 • haluatko perustaa yrityksen Moldovaan?Liitteessä XXVII-E on luettelo kaikista palvelualoista, joille teillä ei ole pääsyä. Tämä tarkoittaa sitä, että voitte hyödyntää mahdollisuuksia kaikilla muilla aloilla, joita ei ole lueteltu luettelossa.
 • oletko kiinnostunut palvelujesi rajat ylittävästä kaupasta?Liitteessä XXVIII-F on luettelo palvelualoista, joille teillä on pääsy. Tässä luettelossa luetellaan kaikki alat, joilla sinulla on lupa käydä kauppaa.
 • hae korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita tai keskeisiä henkilöstömahdollisuuksia?Liitteessä XXVII-G luetellaan toimialat tai toimialojen osat, joihin sovelletaan rajoituksia.
 • oletko riippumaton ammattimainen tai sopimusperusteinen palveluntarjoaja?Liitteessä XXVII-H luetellaan sovelletut varaumat.
Kuka voi perustaa yrityksen Moldovaan?

Jos

 • yritys, EU:n ja Moldovan välinen sopimus antaa sinulle mahdollisuuden perustaa tai hankkia sivuliikkeitä yrityksesi tai edustustosi Moldovassa tai EU:ssa.
 • yksityishenkilö, EU:n ja Moldovan välinen sopimus tarjoaa sinulle mahdollisuuden perustaa ja perustaa yrityksesi itsenäisen ammatinharjoittamisen tai määräysvallassasi olevien yritysten kautta.

Näillä avustuksilla varmistetaan, että sinua kohdellaan samalla tavalla kuin Moldovan kansalaisia.

Rajatylittävä palvelujen tarjonta

Sopimuksella poistetaan seuraavat rajoitukset aloilla, joille on myönnetty pääsy Moldovaan:

 • palveluja koskevien liiketoimien tai varojen kokonaisarvosta
 • palvelutapahtumien tai palvelutuotosten kokonaismäärä

Voitte myös tarjota palveluja Moldovalle samoin edellytyksin kuin Moldovan kansalaisille.

Tilapäinen oleskelu

EU:n ja Moldovan välisen sopimuksen ansiosta voit siirtyä tilapäisesti Moldovaan (tai EU:hun) työskentelemään korkeakoulututkinnon suorittaneena harjoittelijana, yrityksen myyjänä tai yrityksen avainhenkilönä kyseisessä maassa.

Tilapäisen oleskelun määräajat ovat seuraavat:

 • Sisäisen siirron saanut työntekijä (yrityksen avainhenkilöstö Moldovassa (tai EU:ssa) tai korkeakoulututkinnon suorittaneet harjoittelijat) – enintään 3 vuotta
 • Liikematkailija (esim. matkustaminen sijoittautumaan Moldovaan (tai EU:hun) tai yritysmyyjä) – enintään 90 päivää minkä tahansa 12 kuukauden jakson aikana
 • Korkeakoulututkinnon suorittanut harjoittelija, joka ei ole sisäisen siirron saanut työntekijä — enintään 1 vuotta

EU:n ja Moldovan sopimus luo myös mahdollisuuksia sopimusperusteisille palveluntarjoajille tietyillä aloilla kummassakin maassa. Tässä yhteydessä palveluntarjoajan on kuitenkin

 • tarjota kyseistä palvelua tilapäisesti sellaisen yksikön työntekijänä, joka on saanut palvelusopimuksen, jonka kesto on enintään 1 vuotta
 • hakijalla on oltava vähintään 3 vuoden työkokemus alalta.
 • hakijalla on korkeakoulututkinto tai pätevyys, joka osoittaa vastaavan tasoisia tietoja ja asiaankuuluvaa ammattipätevyyttä.

Lisätietoja henkilöstölle, korkeakoulututkinnon suorittaneille harjoittelijoille, yritysmyyjille ja sopimusperusteisille palveluntarjoajille asetetuista rajoituksista on EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen liitteessä XXVII-G ja liitteessä XXVII-H.

Julkiset hankinnat

EU ja Moldova suunnittelevat vastavuoroista pääsyä kunkin maan julkisten hankintojen markkinoille kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Tämä koskee julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia perinteisillä aloilla sekä yleishyödyllisten palvelujen alalla.

EU:n ja Moldovan välisellä sopimuksella varmistetaan myös, että tarjouspyynnöt käsitellään molemmissa maissa oikeudenmukaisesti ja että paikallisia ja ulkomaisia hakijoita kohdellaan samalla tavalla.

Sopimus velvoittaa sekä EU:n että Moldovan varmistamaan, että

 • kaikki suunnitellut hankinnat julkistetaan – tarkoituksena on avata markkinat kilpailulle ja antaa teille mahdollisuus tutustua aiottua hankintaa koskeviin tietoihin ennen hankintasopimuksen tekemistä.
 • hankintasopimuksen kohteesta on laadittu syrjimätön kuvaus, josta käyvät ilmi asianmukaiset määräajat ja joka on kaikkien talouden toimijoiden saatavilla.
 • talouden toimijaan ei kohdistu syrjintää, joka saattaisi estää sinua osallistumasta tarjouskilpailuun.
 • tarjouskilpailun ratkaisumenettely on avoin voittaneen tarjouksen julkistamiseen asti.
 • lopullinen päätös annetaan tiedoksi kaikille hakijoille. hylätyille hakijoille annetaan pyynnöstä selvitys päätöksen analysoimiseksi.

Monenkeskinen sähköinen hankintafoorumi tarjoaa helpommin saatavilla olevia tietoja hankinnoista, kuten aiotuista hankintatoimista ilmoittamisen, sähköisten tarjousasiakirjojen saatavuuden, automatisoidun julkisia hankintoja koskevan tiedotteen ja sähköisen tarjousmallin tuottamisen sähköisille toimijoille.

Linkit, yhteydenotot, asiakirjat

Maakohtaiset toimielimet

Edustustot, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt

Yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevien vaatimusten osalta

Maakohtaiset toimielimet

Moldovan pääministerin talousneuvosto

Verkkosivusto: https://consecon.gov.md/en/misiune/

Talous- ja infrastruktuuriministeriön kaksikäyttötuotteiden kaupan valvontaosasto

Moldova on kemiallisten aseiden kieltosopimuksen sopimuspuoli ja valvoo sellaisten aineiden tuontia, joita voidaan käyttää tällaisten aseiden tuottamiseen. Tuonti voi näin ollen edellyttää erityistä lupaa.

Secția control al circulaei iei mărfurilor cu dubla destinaс ie al Ministerul Economiei si Infrastructurii

BD. Piata Marii Adunari Nationale 1, MD-2033 Chisinau, Moldova

Tel.:+ 373 22 250669

Faksi: + 373 22 234064

Moldovan keskuspankki (BNM)

Valuutan valvonnasta ja vakaudesta vastaava elin on Moldovan keskuspankki (BNM). Rahoitusvakautta käsittelevä kansallinen komitea on BNM:n alainen.

Banca Națională a Moldovei (BNM)

BD.Grigore Vieru No. 1, MD-2005 Chisinau, Moldova

Tel.:+ 373 22 822348, 822502, 822606

Moldovan tulli

Serviciul vamal al Republicii Moldova

Str. N. Starostenco 30, MD-2065 Chisinau, Moldova

Tel.: + 373 22 574201, 574206

Puhelinpalvelukeskus: + 373 22 574111

Faksi: + 373 22 273061

Sähköposti:Vama@customs.gov.md

Verkkosivusto:Http://www.customs.gov.md/

Maatalousministeriön alainen pilaantumisen ehkäisemisestä ja jätehuollosta vastaava osasto

Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale, Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, Moldova

Tel.: + 373 22 204512, 204525, 204526

Faksi: + 373 22 226858

Edustustot, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt

Euroopan unionin edustusto Moldovan tasavallassa

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova

Str.Kogalniceanu 12, MD-2001 Chisinau, Moldova

Puhelin: + 373 22505210

Faksi: + 373 22272622

Sähköposti:Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Moldovan tasavallan edustusto Euroopan unionissa

Avenue Franklin Roosevelt 55/Franklin Rooseveltlaan 55
1050 Bryssel, Belgia

Tel.: + 32 27400660

Faksi: + 32 27400669

Sähköposti:Mission.bru@mfa.gov.md

Verkkosivusto:Mrmue.mfa.gov.md

European Business Association Moldova

Asociația Businessului European (EPV)

30, Vlaicu Pârcălab str., 7, Chisinau, MD2012, Moldova

Tel.: + 373 22 90 70 25

Matkapuhelin:+ 373 79 025 999

Sähköposti:Info@eba.md

EU4Business

EU4Business Secretariat

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgia

Tel.: + 32 27491851

Sähköposti:Secretariat@eu4business.eu

Yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Moldovan standardointilaitos (ISM)

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Str. Eugen Coca 28, MD-2064 Chisinau, Moldova

Tel.: + 373 22 905300

Faksi: + 373 22 905310

Toinen ilmoitetun ministeriön valvoma organisaatio on Moldovan tasavallan kansallinen akkreditointikeskus (MOLDAC), joka on yksi ainoa kansallinen akkreditointielin Moldovassa.

Luettelo Moldovan standardeista ja teknisistä määräyksistä: www.estandard.md

Terveys-, työ- ja sosiaaliministeriö

Ministerul S-, Muncii si Protectiei Sociale

Str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009 Chisinau, Moldova

Tel.: + 373 22 729907, 268818

Faksi: + 373 22 738781

Julkisten palvelujen virasto

Uudet moottoriajoneuvot on rekisteröitävä julkisten palvelujen viraston liikennevälinerekisteriin. Lisäksi maahantuojan on ilmoitettava ja yksilöitävä moottoriajoneuvojen tekniset edellytykset.

Agenția Servicii Publice

Str. Pushkin 42, MD-2012 Chisinau, Moldova

Tel.:+ 373 22 257070

Faksi: + 373 22 212259

National Agency of Road Transport

Tieliikenteen oikeudellisten toimenpiteiden valvonnasta ja seurannasta vastaava viranomainen on maantieliikenteen kansallinen virasto.

Agenția Naționala Transport Auto (ANTA) subordonat Ministerului Transporturilor tai с i Infrastructurii Drumurilor

Str. ALECU Russo 1, MD-2068 Chisinau, Moldova

Tel.:+ 373 22 498810

Faksi: + 373 22 220657

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevien vaatimusten osalta

National Plant Protection Organization (NPPO)/Directorate for the Protection of Plant Health (Kasvinsuojeluvirasto)

Direcția Protecția ė i Sănătatea plantelor atribuite Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Chisinau, Moldova

Tel.: + 373 22 264674, 294730

Faksi: + 373 22294730

Elintarviketurvallisuusviraston eläinten terveydestä vastaava osasto

Departamentul de sănătate Animală atribuit celei Agenàiei Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Chisinau, Moldova

Tel.: + 373 22 210178, 294730

Faksi: + 373 22 294730

Maatalous-, aluekehitys- ja ympäristöministeriö

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale Svei Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, Moldova

Tel.: + 373 22 204579

Faksi: + 373 22 220748

Myrkyllisten kemikaalien virallinen yhteyspiste (OCP)

Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale, Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, Moldova

Tel.: + 373 22 204512, 204525, 204526

Faksi: + 373 22 226858

Kansallinen biologisen turvallisuuden toimikunta

Comisia Națională pentru Securitate Biologică

Str. Mitropolit Dosoftei 156 A, MD-2004 Chisinau, Moldova

Puhelin ja faksi: + 373 22 226874

Muita linkkejä

Jaa tämä sivu:

Linkit