EU:n ja Moldovan pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue

EU ja Moldovan tasavalta allekirjoittivat assosiaatiosopimuksen kesäkuussa 2014, ja sopimus on ollut täysimääräisesti voimassa heinäkuusta 2016 lähtien. Pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue (DCFTA) on erottamaton osa sopimusta. Se alentaa tulleja, joita eurooppalaiset yritykset joutuvat kohtaamaan viennissä Moldovaan, ja tehostaa tullimenettelyjä. Lisäksi sopimus helpottaa kauppaa edelleen lähentämällä Moldovan lainsäädäntöä, sääntöjä ja menettelyjä, standardit mukaan lukien, asteittain EU:n vastaaviin.

Sopimus lyhyesti

Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välinen assosiaatiosopimus allekirjoitettiin kesäkuussa 2014, ja se on ollut täysimääräisesti voimassa heinäkuusta 2016 lähtien.

Ks. sopimuksen koko teksti ja liitteet.

Mitkä ovat yrityksellesi koituvat hyödyt?

Assosiaatiosopimus

 • helpottaa vientiä Moldovan tasavaltaan ja tuontia Moldovan tasavaltaan (jäljempänä ’Moldova’)
 • alentaa tulleja ja mahdollistaa tehokkaat ja nopeat tullimenettelyt

Lisäksi sopimuksella otetaan käyttöön prosessi Moldovan lainsäädännön, sääntöjen ja menettelyjen asteittaiseksi lähentämiseksi EU:n vastaaviin esimerkiksi standardien alalla, mikä helpottaa entisestään elinkeinonharjoittajien toimintaa.

Kuka voi viedä EU:sta Moldovaan EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen nojalla?

Jos olet jossakin EU:n jäsenvaltiossa rekisteröity yritys ja olet hankkinut voimassa olevan tulli-ilmoituksen ja tarvittaessa vientiluvan, voit harjoittaa vientiä EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen nojalla.

Kuka voi viedä Moldovasta EU:hun EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen nojalla?

EU:n ja Moldovan välisen sopimuksen mukainen vienti EU:hun edellyttää Moldovan tasavallassa rekisteröityä yritystä.

EUon yksi Moldovan suurimmista kauppakumppaneista. EU:n ja Moldovan väliseen tavarakauppaan kuuluvat koneet ja laitteet, kasvituotteet, tekstiilit ja tekstiilitavarat sekä epäjalot metallit.

Tariffit

Teollisuustuotteet

Sopimuksen väliaikaisen voimaantulon ajankohtana EU poisti kaikki tullit Moldovasta peräisin olevilta teollisuustuotteilta, kun taas Moldova alkoi poistaa asteittain tiettyjen tuotteiden tulleja 3–5 vuoden siirtymäkauden aikana, kuten

 • tietyntyyppiset muovituotteet ja vastaavat tuotteet
 • huonekalut
 • erilaiset tekstiilituotteet (esim. matot ja vaatteet)

Moldova poisti kokonaan näiden tuotteiden tullit 1. syyskuuta 2019 mennessä.

Maataloustuotteet

Sopimuksella alennetaan myös maataloustuotteiden tulleja.

Moldova suostui poistamaan tullit useimmilta maataloustuotteiltaan enintään kymmenen vuoden siirtymäkauden jälkeen. Tämä koskee esimerkiksi seuraavia seikkoja:

 • viinejä
 • joitakin elintarvikevalmisteita

Lisäksi Moldova on sitoutunut poistamaan tiettyjen tariffikiintiöiden mukaiset tullit useilta aroilta tuotteilta, kuten

 • sianliha
 • siipikarja
 • maitotuotteet
 • lihajalosteet
 • sokerit

Näiden tuotteiden viennille EU:sta Moldovaan myönnetyt tariffikiintiöt määritellään liitteessä XV-D olevassa myönnytysluettelossa seuraavasti:

Moldova – tariffikiintiö (tonnia)

 

2020

2021

2022

1. Sianliha *

4,500

5,000

5,500

2. Siipikarja*

5,000

5,500

6,000

3. Maitotuotteet *

1,500

2,000

 

4. Lihajalosteet

1,700

   

5. Sokerit *

7,000

8,000

9,000

6. Makeutusaineet

640

   

* sianliha-, siipikarja-, maito- ja sokerikiintiöitä tarkistettiin vuonna 2020

EU puolestaan poisti maataloustuotteiden tullit ensimmäisestä päivästä alkaen lukuun ottamatta tiettyjä arkoja tuotteita, joiden osalta se myös otti käyttöön tariffikiintiöitä. Tämä tarkoittaa, että joka vuosi vain rajallinen määrä arkoja tuotteita voidaan käydä tullitta. Tarkat määrät määritellään assosiaatiosopimuksen liitteessä 15A.

Näiden tuotteiden viennille Moldovasta EU:hun myönnettävät tariffikiintiöt määritellään liitteessä XV-A tuotteet, joihin sovelletaan vuotuisia tullittomia tariffikiintiöitä (unioni) seuraavasti:

EU – Tariffikiintiö (tonnia)*

Tomaatit 2,000
Valkosipuli 220
Viinirypäleet 20,000
Omenat 40,000
Tuoreet kirsikat 1,500,000
Luumut 15,000
Viinirypälemehu 500

*Näitä kiintiöitä hallinnoidaan ”ensiksi tullutta palvellaan ensin” -periaatteen mukaisesti. Hakuaika alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta. Tarkista ennen vientiä kunkin sovellettavan kiintiön saldo.

Jos EU:hun tuleva tuonti ylittää nämä tariffikiintiöt, sovelletaan suosituimmuustullia. Lisäksi on huomattava, että tietyt hedelmät ja vihannekset edellyttävät tulohintojen maksamista EU:ssa. Tämä koskee esimerkiksi tomaatteja. Tämä tarkoittaa, että tavaran tuontimaksuihin voidaan lisätä lisämaksuja, jos tuontihinta on alhaisempi kuin määrätty tulohinta.

Lisäksi liitteessä XV-C on luettelo maataloustuotteista, joihin EU voi soveltaa toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismia. Tämä tarkoittaa, että jos tuonti Moldovasta ylittää tietyn tason, EU voi suspendoida näiden tuotteiden alhaisemmat tullit kuuden kuukauden ajaksi.

Sopimuksessa ei sallita vientitulleja. Siihen sisältyy myös ns. standstill-lauseke. Tämä lauseke tarkoittaa, että EU ja Moldova eivät voi korottaa tulleja tai ottaa käyttöön uusia tulleja, jotka kohdistuvat toisen osapuolen tavaroihin. Sopimuksessa kielletään myös tuonnin ja viennin määrälliset rajoitukset (lukuun ottamatta WTO:n sääntöjen, kuten GATT-sopimuksen XI artiklan, mukaisesti sallittuja rajoituksia).

Hae tuotteeseen sovellettava tulli My Trade Assistant -tietokannasta.

Alkuperäsäännöt

 

Etuuskohtelunsaaminen edellyttää, että tuote täyttää sopimuksen mukaiset alkuperäsäännöt. Tarkista vuorovaikutteinen ”Alkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) , jossa arvioidaan, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Tässä osiossa on yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä.

Alkuperä on kaupankäynnin kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansalaisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon tavaraosion pääkäsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Moldovan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen nojalla sovellettavat alkuperäsäännöt määritellään etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa-Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen (PEM-yleissopimus) lisäyksessä I. Näitä sääntöjä tarkistetaan parhaillaan, ja vuoden 2021 puolivälissä olisi sovellettava uusia vaihtoehtoisia alkuperäsääntöjä, kuten kumulaatiota, tullinpalautusta, poikkeamia ja muuttumattomuussääntöä (ks. jäljempänä), joita lievennetään.

Alkuperäsääntöjä koskevan yleissopimuksen tavoitteena on vahvistaa 25 sopimuspuolen (EU, EFTA, Balkanin maat ja EU:n eteläisen ja itäisen naapuruston vapaakauppasopimuskumppanit) ja EU:n yhteiset alkuperä- ja kumulaatiosäännöt kaupan helpottamiseksi ja toimitusketjujen yhdentämiseksi alueen sisällä.

PEM-sopimuspuolten luettelo

Yksityiskohtaisia tietoja yleiseurooppalaisesta Välimeri-järjestelmästä on käyttäjän käsikirjassa.

Onko tuotteeni peräisin EU:sta tai Moldovasta PEM-yleissopimuksen mukaisesti?

Jotta tuotteellesi voidaan myöntää PEM-yleissopimuksen mukainen alennettu tai nollatulli, sen on oltava peräisin EU:sta tai Moldovasta.

Tuote ”alkuperäinen”, jos se on joko

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut luvussa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely sekä suoraa kuljetusta koskeva sääntö. Tuotekohtaisten sääntöjen, kuten suvaitsemattomuuden tai kumulaation, noudattamiseksi on myös joitakin lisäjoustomahdollisuuksia.

Esimerkkejä EU:n kauppasopimusten tuotekohtaisten sääntöjen päätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – tuotteen kaikkien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta sen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muutokseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu lankaan – tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiilivaatteissa ja kemianteollisuudessa.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisäjoustoa, joka auttaa noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleransseja tai kumulaatiota.

Suvaitsevaisuus
 • sallittua poikkeamaa koskevan säännön mukaan tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka ovat tavallisesti kiellettyjä tuotekohtaisessa säännössä, enintään 10 % tuotteen noudettuna-hinnasta
 • tätä poikkeamaa ei voida käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon ylittymiseen.
 • erityisiä poikkeamia sovelletaan HS-ryhmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiileihin ja vaatteisiin, jotka sisältyvät liitteessä I olevan luettelon alkuhuomautuksiin 5–6
Kumulaatio

PEM-yleissopimuksessa määrätään kolmesta tavasta kumuloitua alkuperää

 • kahdenvälinen kumulaatio – Moldovan alkuperäainekset voidaan laskea EU:n alkuperäaineksiksi (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen tuotannossa EU:ssa
 • diagonaalinen kumulaatio – yhden PEM-yleissopimuksen sopimuspuolen alkuperäaineksia voidaan pitää toisen sopimuspuolen alkuperäaineksina, kun arvioidaan, onko lopputuotteella etuuskohteluun oikeuttava pääsy, kun se viedään kolmanteen sopimuspuoleen Paneurooppa-Välimeri-alueella. diagonaalista kumulaatiota sovelletaan
  kuitenkin vain, jos kaikkien asianomaisten sopimuspuolten välillä on voimassa kauppasopimus ja kyseiset maat soveltavat samoja alkuperäsääntöjä. Tarkista ”matriisi” (taulukko, joka sisältää kaikki voimassa olevat PEM-yleissopimuksen perusteella tehdyt sopimukset), jossa eritellään sopimuspuolet, joiden kanssa Moldova voi soveltaa diagonaalista kumulaatiota. Huhtikuussa 2020 diagonaaliseen kumulaatioon oikeutettuja EU:n ja Moldovan tasavallan yhteisiä kumppaneita olivat Türkiye ja Länsi-Balkan (kumppanit Keski-Euroopan vapaakauppasopimuksen (CEFTA) puitteissa).
 • täyskumulaatio – PEM-sopimuspuolessa suoritettu valmistus tai käsittely voidaan katsoa toisessa PEM-sopimuspuolessa suoritetuksi toiminnaksi riippumatta siitä, riittääkö käsittely antamaan alkuperäaseman,
  voi käyttää täyskumulaatiota CEFTA-maiden sisäisessä kaupassa.

 

Miten diagonaalinen kumulaatio vaikuttaa?

Diagonaalista kumulaatiota esiintyy useiden sellaisten maiden välillä, joilla on samat alkuperäsäännöt ja joilla on keskenään kauppasopimuksia. Tällöin jommassakummassa maassa toimiva tavaroiden tuottaja voi tuoda maahan aineksia ja käyttää niitä ikään kuin ne olisivat peräisin omasta maastaan. Esimerkiksi PEM-yleissopimuksen mukaan moldovalainen kauppias, joka valmistaa vaatteita EU:hun vietäväksi, voi käyttää Türkiyestä peräisin olevia kankaita vaatteiden valmistamiseen ja lukea ne Moldovan alkuperätuotteiksi. Kaksinkertaista jalostusta koskeva vaatimus eli kankaiden valmistus (ei-alkuperä)langasta ja vaatteiden tuotanto on täytetty, ja vaatteiden katsotaan olevan peräisin Moldovasta, kun ne viedään EU:hun, joten niille myönnetään vapaa pääsy EU:n markkinoille.

Lisätietoja PEM-kumulaatiosta on täällä.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut yleissopimuksessa määritellyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö.

Kuljetus kolmannen maan kautta: suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta Moldovaan (ja päinvastoin) tai niiden sopimuspuolten alueiden kautta, joihin voidaan soveltaa kumulaatiota, ilman että niitä jalostetaan edelleen kolmannessa maassa.

Joitakin toimia voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • purkaminen
 • uudelleenlataaminen
 • kaikki muut toimenpiteet, joilla pyritään säilyttämään tuotteet hyvässä kunnossa.

Todisteet näiden edellytysten täyttymisestä on toimitettava tuojamaan tulliviranomaisille esittämällä

 • yksi kuljetusasiakirja (esim. konossementti), joka kattaa kuljetuksen viejämaasta sen kolmannen maan kautta, jonka kautta tavarat on kuljetettu
 • sen kolmannen maan tulliviranomaisten antama todistus, jonka kautta tavaroitasi kuljetetaan
 • jos niitä ei ole esitetty, ei ole olemassa todistusasiakirjoja.

Tullinpalautus

EU:n ja Moldovan välisessä kaupassa tehdyn PEM-yleissopimuksen mukaisesti ei ole mahdollista saada palautusta ei-alkuperäaineksista, joita on aiemmin maksettu etuustullilla vietävän tuotteen valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista.

Alkuperämenettelyt

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Menettelyistä säädetään V osastossa (Alkuperäselvitys) ja VI osastossa (Hallinnollisen yhteistyön järjestelyt). Niissä selvennetään esimerkiksi sitä, miten tuotteen alkuperä ilmoitetaan, miten etuuskohtelua haetaan tai miten tulliviranomaiset voivat tarkistaa tuotteen alkuperän.

Etuustariffin hakeminen

Tullietuuskohteluun pääsemiseksi tuojien on esitettävä alkuperäselvitys.

Alkuperäselvitys voi olla joko

Alkuperäselvitys on voimassa neljä kuukautta sen antamispäivästä.

EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistukset

 • viejämaan tulliviranomaiset antavat EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistukset
 • Liitteet III a ja III b sisältävät EUR.1- ja EUR-MED-todistusten mallit ja niissä annetaan ohjeet niiden täyttämisestä.
 • todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.

Lisätietoja EUR.1- tai EUR-MED-todistuksen käytöstä on käsikirjan sivulla 72.

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-alkuperäilmoitus

Viejät voivat itse todeta, että heidän tuotteensa on peräisin EU:sta tai PEM-yleissopimuksen sopimuspuolesta, toimittamalla alkuperäilmoituksen. Alkuperäilmoituksen voi tehdä joko

 • valtuutettu viejä
 • viejä, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6000 euroa.
Alkuperäilmoituksen laatiminen

Viejän on kirjoitettava, leimattava tai painettava seuraava ilmoitus kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan, jolla tuote yksilöidään (liite IV a):

”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupanumero...) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää, jollei toisin ole selvästi ilmoitettu.”

EUR-MED-alkuperäilmoituksen tekeminen

Tässä tapauksessa ilmoitus on seuraava (liite IV b):

”Tässä asiakirjassa (tullin lupanumero...) tarkoitettujen tuotteiden viejä ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää, jollei toisin selvästi ilmoiteta.

— kumulaatiota on sovellettu... (maan/maiden nimi) kanssa.

- kumulaatiota ei ole sovellettu”

Alkuperäilmoitus voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä tai PEM-alueella olevilla virallisilla kielillä, kuten liitteessä IV a ja b mainitaan (kumulaatiota koskevan ilmoituksen on aina oltava englanninkielinen).

Alkuperäilmoitus on allekirjoitettava käsin. Valtuutettu viejä vapautetaan tästä vaatimuksesta, jos hakija antaa tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen siitä, että hän ottaa täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joilla sinut tunnistetaan.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote ja täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu seuraaviin seikkoihin:

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolten tulliviranomaisten välillä
 • paikallisten tulliviranomaisten tekemät tarkastukset. Tuojaosapuolen käynnit viejän luona eivät ole sallittuja

Viejäosapuolen viranomaiset määrittävät lopullisesti alkuperän ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

Moldova on toteuttanut toimia lähentääkseen kaupan teknisiä esteitä koskevaa lainsäädäntöään, standardejaan ja menettelyjään EU:n vastaaviin. Tämä helpottaa Moldovan ja EU:n välistä kauppaa.

Moldova on lähentänyt säännöksiään, muun muassa

 • tuotteiden akkreditointi ja kaupan pitäminen. Siinä esitetään vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen moduulit.
 • yleinen tuoteturvallisuus, jossa vahvistetaan perusteet sille, mitä on otettava huomioon määritettäessä tuotetta turvalliseksi ja milloin tuote kielletään sen vuoksi, että se aiheuttaa vakavan vaaran terveydelle ja turvallisuudelle

Luettelo näistä asetuksista ja muusta lainsäädännöstä, jonka Moldova on pannut täytäntöön, on EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen liitteessä XVI.

Moldova on myös suostunut lähentämään lainsäädäntöään

 • turvallisuusvaatimukset monenlaisille tuotteille, kuten koneille, hisseille, leluille, lääkinnällisille laitteille ja yksinkertaisille paineastioille
 • tuotteet, joihin ei tarvita Européenne -yhteensopivaa merkintää (esim. kosmeettiset valmisteet, moottoriajoneuvot, kemikaalit ja lääkkeet)

Normien osalta Moldovalla on

 • omaksui kansainvälisiä ja eurooppalaisia standardeja parhaiden käytäntöjen mukaisesti
 • ovat sitoutuneet kumoamaan kaikki ristiriitaiset kansalliset normit. Tähän sisältyvät mahdolliset ristiriitaiset GOST-standardit (GosudarstvennyStandart), joita käytetään Neuvostoliiton jälkeisissä valtioissa. Moldovan kansallinen standardointielin perusti seitsemän teknistä komiteaa määrittämään ristiriitaiset standardit, jotka on kumottava.

 

Jos haluat tuoda tavaroita Moldovasta EU:hun valmistajalta, joka on valinnut omien eritelmiensä käytön Moldovasta, sinun on hankittava valmistajan allekirjoittama EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella todistetaan ja vakuutetaan, että kyseiset tuotteet täyttävät asiaankuuluvat vaatimukset ja standardit. Tämän jälkeen valmistaja voi liittää tavaroihinsa Européenne -yhteensopivuusmerkinnän, joka osoittaa, että se on täyttänyt EU:n standardit.

Jos valmistaja päättää osoittaa vaatimustenmukaisuuden EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella, se voi maksaa enemmän rahaa ja aikaa kuin vastaavuuden takaavien yhdenmukaistettujen EU:n standardien noudattaminen.

Tarkastele voimassa olevissa alakohtaisissa tuotedirektiiveissä ryhmiteltyjä yhdenmukaistettuja standardeja.

Yhteystahot teknisiä vaatimuksia varten

Miten tiedän, että EU:hun tuomani tavarat ovat EU:n säännösten ja standardien mukaisia?

Jos tuot EU:hun tavaroita, jotka aiheuttavat suuren riskin yleiselle edulle (esim. paineastiat, hissit ja tietyt koneet), vaatimustenmukaisuuden arvioinnin suorittaa ilmoitettu laitos (joka on yleensä erityinen organisaatio, kuten laboratoriot tai Moldovan hallituksen akkreditoimat tarkastus- ja sertifiointielimet).

Talous- ja infrastruktuuriministeriö valvoo alaisia laitoksia, jotka vastaavat esimerkiksi vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, metrologisista tarkastuksista ja yritysten akkreditoinnista. Näitä laitoksia ovat muun muassa

Huom. Jos tavaroita on paljon, sinun on hankittava pakollinen sertifiointi, jonka voi myöntää jokin akkreditoiduista vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksista.

EU ja Moldova valmistelevat parhaillaan vastavuoroista tunnustamista koskevaa sopimusta, joka mahdollistaa tiettyjen vaatimustenmukaisuusvaatimukset täyttävien teollisuustuotteiden saattamisen markkinoille ilman lisätestausta tai -menettelyjä.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset – Terveys- ja kasvinsuojelutoimet

Elintarvikkeiden turvallisuus sekä eläinten ja kasvien terveys

Kasvien, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kaupan osalta, jolla otetaan huomioon ihmisten ja eläinten terveys ja turvallisuus, Moldova sopi muun muassa EU:n lainsäädännön lähentämisestä.

 • maatalouselintarvikkeiden turvallisuutta koskevat säännöt
 • eläinten rehua koskevat erityissäännöt
 • muuntogeenisiä organismeja koskevat säännöt
 • eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin käytettäviä lääkinnällisiä tuotteita koskevat säännöt

Luettelo kaikista sopimuksen soveltamisalaan kuuluvista tuotteista on EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen liitteessä XVII- A.

Aiotteko tuoda tavaroita EU:hun Moldovasta?

Huom.

 • jos tuot EU:hun uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevassa yleissopimuksessa (CITES) lajeiksi lueteltuja tavaroita, tämä sallitaan vain Moldovan maatalous-, aluekehitys- ja ympäristöministeriön luvalla. Onko sinun hyväsi? Kokeile tästä
 • jos tuot EU:hun myrkyllisiä kemiallisia aineita ja materiaaleja, sinun on hankittava tuontilupa Moldovan maatalousministeriöltä.
 • jos tuot myrkyllisiä kemikaaleja, sinun on otettava yhteyttä kansalliseen viralliseen yhteyspisteeseen (OCP).

Elintarviketurvallisuusviraston alaisuudessa toimiva eläintautiministeriö vastaa elävien eläinten eläinlääkärintarkastuksista Moldovassa. EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen liitteessä XVIII-A on luettelo eläin-, kasvi- ja kalatautien käsittelyä koskevista yksityiskohtaisista määräyksistä.

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia varten

Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset säännöt ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan muodostaa esteitä kansainväliselle kaupalle ja olla siten merkittävä rasite teille viejänä

 • jos olet sitä mieltä, että sinulla on kaupan este, joka hidastaa liiketoimintaasi tai estää sen viennin, voit kertoa meille
 • ilmoita verkkolomakkeella, miten vienti Moldovaan lopetetaan – EU analysoi tilannettasi ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin

Ota yhteyttä

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Sopimuksella varmistetaan avoimemmat ja yksinkertaisemmat tullimenettelyt kaupan helpottamiseksi ja yrityksille aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi.

Asiakirjaa

Vaiheittaisissa oppaissa kuvataan erityyppisiä asiakirjoja, jotka on valmisteltava tuotteiden tulliselvitykseen.

Tuotteesi mukaan tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai joitakin seuraavista seikoista:

 • kauppalasku (löydä sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset Oma kauppaavustaja)
 • pakkausluettelo
 • tiettyjä tavaroita koskevattuontitodistukset
 • todistus siitä, että tuote täyttää pakolliset tuotemääräykset, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset.
 • alkuperäselvitys – alkuperäilmoitus

Varmuuden vuoksi voit halutessasi hakea sitovaa tariffitietoa ja /tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

Tarkempia tietoja siitä, mitä asiakirjoja sinun on esitettävä tuotteen tulliselvitystä varten, saa Oma kauppa-avustaja.

Alkuperän todistamista ja todentamista koskevat menettelyt

Kuvaukset siitä, miten tuotteidenne alkuperä voidaan todistaa tullietuuskohtelun saamiseksi, ja säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastamista, on edellä kohdassa ” Alkuperäsäännöt ”.

Lisätietoja tuontiin ja vientiin liittyvistä tullimenettelyistä yleensä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivustolla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Sopimuksella suojataan teollis- ja tekijänoikeuksia tuotaessa tavaroita ja/tai vietäessä niitä Moldovaan.

Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

EU:n ja Moldovan välinen sopimus tarjoaa oikeudenmukaisen ja avoimen järjestelmän tavaramerkkien rekisteröimiseksi. Jos tavaramerkkiviranomainen hylkää hakemuksen, päätöksestä on ilmoitettava kirjallisesti ja hylkäämisen syyt on esitettävä.

Mallit ja patentit

Itsenäisesti luotuja yksilöllisiä malleja suojataan rekisteröitäessä enintään 25 vuoden ajan. Tämä antaa sinulle yksinoikeuden käyttää mallia ja estää kolmansia osapuolia, joilla ei ole suostumustasi, käyttämästä, rakentamasta, myymästä, tuomasta maahan ja/tai viemästä sitä eteenpäin.

Maantieteelliset merkinnät

EU:n ja Moldovan välisellä sopimuksella perustettu maantieteellisiä merkintöjä käsittelevä erityiskomitea valvoo sopimuksen täytäntöönpanoa maantieteellisten merkintöjen osalta ja raportoi kauppakomitealle. Lisätietoja maataloustuotteiden, elintarvikkeiden, viinityyppien ja väkevien alkoholijuomien maantieteellisistä merkinnöistä on EU:n ja Moldovan välisen sopimuksen liitteessä XXX.

Miten suojaa haetaan?

Moldovan tekijänoikeusvirasto on valtion teollis- ja tekijänoikeuksien virasto (AGEPI). Virasto pyrkii parantamaan oikeudellista kehystä ja mukauttamaan sitä EU:n normeihin sekä lisäämään yleistä tietoisuutta ja kehittämään lainvalvontavalmiuksia.

Voit hakea teollis- ja tekijänoikeuksien rekisteröintiä AGEPI:ssä verkossa. Aika, joka kuluu teollis- ja tekijänoikeuksien suojan saamiseen Moldovassa, vaihtelee sen mukaan, minkä tyyppistä suojaa haet.

 • tekijänoikeus: 15–30 päivää
 • tavaramerkit: 10–12 kuukautta
 • kasveja koskeva patentti: 1,5–3 vuotta
 • lyhytaikainen keksintöpatentti: 7–8 kuukautta
 • keksintöä koskeva pitkäaikainen patentti: 17–18 kuukautta
 • teollinen suunnittelu: 10–12 kuukautta
 • maantieteelliset merkinnät, alkuperänimitykset tai perinteiset tuotteet: 10–12 kuukautta

Palvelukauppa

Sekä Moldovan hallitus että EU ovat esittäneet palvelujen tarjontaa koskevat nykyiset rajoituksensa tai varaumansa erittäin avoimesti. Moldovan erityisvaraumat esitetään EU -Moldova-assosiaatiosopimuksen liitteessä XXVII -E.

Miten käytät liitteiden kautta?

EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimus sisältää kolme liitettä, joissa Moldova esittää varaumia, jotka saattavat vaikuttaa yrityksesi toimintaan.

 • haluatko perustaa yrityksen Moldovaan? Liitteessä XXVII-E on negatiivinen luettelo kaikista palvelualoista, joille sinulla ei ole pääsyä. Tämä tarkoittaa, että voit hyödyntää mahdollisuuksia kaikilla muilla aloilla, joita ei ole lueteltu luettelossa.
 • oletko kiinnostunut palvelujen rajat ylittävästä kaupasta? Liitteessä XXVIII-F on luettelo palvelualoista, joihin sinulla on pääsy. Tässä luettelossa mainitaan kaikki alat, joilla sinulla on lupa käydä kauppaa.
 • etsitkö korkeakoulututkinnon suorittaneen harjoittelijan vai keskeisen henkilöstön mahdollisuuksia? Liitteessä XXVII-G luetellaan toimialat tai toimialojen osat, joilla rajoituksia sovelletaan.
 • oletko itsenäinen ammatinharjoittaja tai sopimusperusteinen palveluntarjoaja? Liitteessä XXVII-H luetellaan sovelletut varaumat.
Kuka voi perustaa yrityksen Moldovaan?

Tätä lomaketta ei ole

 • EU:n ja Moldovan välinen sopimus antaa yrityksellesi mahdollisuuden perustaa tai hankkia sivukonttoreita tai edustustoja Moldovassa tai EU:ssa.
 • yksityishenkilö, EU:n ja Moldovan välinen sopimus, tarjoaa sinulle mahdollisuuden perustaa ja perustaa liiketoimintasi itsenäisen ammatinharjoittamisen tai määräysvallassasi olevien yritysten kautta.

Näillä avustuksilla varmistetaan, että sinua kohdellaan samalla tavalla kuin Moldovan kansalaisia.

Rajat ylittävä palvelujen tarjonta

Moldovaan pääsyn saaneilta aloilta sopimuksella poistetaan seuraavat rajoitukset:

 • palveluliiketoimien tai varojen kokonaisarvosta
 • palvelutoimintojen kokonaismäärästä tai palvelutuotosten kokonaismäärästä

Voit myös tarjota palveluja Moldovaan samoin edellytyksin kuin Moldovan kansalaiset.

Tilapäinen oleskelu

EU:n ja Moldovan välinen sopimus antaa sinulle mahdollisuuden muuttaa tilapäisesti Moldovaan (tai EU:hun) työskennelläkseen korkeakoulututkinnon suorittaneena harjoittelijana, yritysmyyjänä tai yrityksen keskeisenä henkilöstönä kyseisessä maassa.

Tilapäisen oleskelun kestot ovat seuraavat:

 • sisäisen siirron saanut työntekijä (Moldovassa (tai EU:ssa) olevan yrityksen avainhenkilöstö tai korkeakoulututkinnon suorittaneet harjoittelijat) – enintään 3 vuotta
 • liikematkailija ( esim. matkustaminen Moldovaan (tai EU:hun) tai yritysmyyjä) – enintään 90 päivää minkä tahansa 12 kuukauden jakson aikana
 • korkeakoulututkinnon suorittaneen harjoittelija, joka ei ole sisäisen siirron saanut työntekijä – enintään 1 vuoden

EU:n ja Moldovan välinen sopimus tarjoaa myös mahdollisuuksia sopimusperusteisille palveluntarjoajille tietyillä aloilla kummassakin maassa. Tältä osin palveluntarjoajan on kuitenkin

 • tarjottava kyseistä palvelua väliaikaisesti sellaisen yksikön työntekijänä, joka on tehnyt enintään yhden vuoden palvelusopimuksen
 • hakijalla on vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta.
 • hakijalla on korkeakoulututkinto tai vastaavantasoista osaamista osoittava pätevyys sekä asiaankuuluva ammattipätevyys

Lisätietoja henkilöstön, korkeakoulututkinnon suorittaneiden harjoittelijoiden, yritysmyyjien ja sopimusperusteisten palveluntarjoajien rajoituksista on EU- Moldova-assosiaatiosopimuksen liitteessä XXVII-G ja liitteessä XXVII -H.

Julkiset hankinnat

EU ja Moldova suunnittelevat vastavuoroista pääsyä julkisten hankintojen markkinoille kussakin maassa kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Tämä koskee julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia perinteisillä aloilla sekä yleishyödyllisten palvelujen alalla.

EU:n ja Moldovan välisellä sopimuksella varmistetaan myös, että tarjouskilpailuhakemukset käsitellään oikeudenmukaisesti molemmissa maissa ja että paikallisia ja ulkomaisia hakijoita kohdellaan samalla tavalla.

Sopimuksessa velvoitetaan sekä EU että Moldova varmistamaan, että

 • kaikki suunnitellut hankinnat julkistetaan. Näin pyritään avaamaan markkinat kilpailulle ja antamaan tietoa aiotusta hankinnasta ennen sopimuksen tekemistä.
 • hankintasopimuksen kohteesta on laadittu syrjimätön kuvaus, jossa esitetään asianmukaiset määräajat ja joka on kaikkien talouden toimijoiden saatavilla
 • sinua ei syrjitä talouden toimijana, mikä saattaa estää sinua saamasta tarjousta
 • tarjouskilpailun ratkaisuprosessi on avoin voittaneen tarjouksen ilmoittamiseen asti.
 • lopullinen päätös annetaan tiedoksi kaikille hakijoille – hylätyt hakijat saavat pyynnöstä selityksen, jonka avulla voit analysoida päätöstä.

MTender-verkkopalvelu tarjoaa helpommin saatavilla olevia hankintatietoja, kuten ilmoituksen aiotuista hankintatoimista, sähköisten tarjousasiakirjojen saatavuuden, automatisoidun julkisia hankintoja koskevan tiedotteen ja sähköisen tarjousmallin luomisen sähköisille toimijoille.

Linkit, yhteystiedot, asiakirjat

Maakohtaiset toimielimet

Edustustot, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt

Yhteystahot teknisiä vaatimuksia varten

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia varten

Maakohtaiset toimielimet

Moldovan pääministerin talousneuvosto

Verkkosivu: https://consecon.gov.md/en/misiune/

Talous- ja infrastruktuuriministeriön alainen kaksikäyttötuotteiden kaupan valvontaa käsittelevä osasto

Moldova on kemiallisten aseiden kieltosopimuksen osapuoli ja valvoo sellaisten aineiden tuontia, joita voidaan käyttää tällaisten aseiden valmistamiseen. Tuonti voi näin ollen edellyttää erityistä lupaa.

Secêia hallitsee al circulaлiei mărfurilor cu dubla destinaěie al Ministerul Economiei si Infrastructurii -valmistetta

BD. Piata Marii Adunari Nationale 1, MD-2033 Chisinau, Moldova

Puhelin: + 373 22 250669

Faksi: + 373 22 234064

Moldovan keskuspankki (BNM)

Valuutan valvonnasta ja vakaudesta vastaa Moldovan keskuspankki (BNM). Rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä kansallinen komitea on BNM:n alainen.

Banca Națională a Moldovei (BNM)

BD. Grigore Vieru nro 1, MD-2005 Chisinau, Moldova

Puhelin: + 373 22 822348, 822502, 822606

Moldovan tulli

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Str. N. Starostenco 30, MD-2065 Chisinau, Moldova

Puhelin: + 373 22 574201, 574206

Puhelinpalvelukeskus: + 373 22 574111

Faksi: + 373 22 273061

Sähköpostiosoite: vama@customs.gov.md

Verkkosivu: http://www.customs.gov.md/

Maatalousministeriön alainen ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä ja jätehuollosta vastaava osasto

Direcêia prevenire poluării Аi managementul deêeurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale ê Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, Moldova

Puhelin: + 373 22 204512, 204525, 204526

Faksi: + 373 22 226858

Edustustot, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt

Euroopan unionin edustusto Moldovan tasavallassa

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova

Str. M. Kogalniceanu 12, MD-2001 Chisinau, Moldova

Puhelin: + 373 22505210

Faksi: + 373 22272622

Sähköpostiosoite: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Moldovan tasavallan edustusto Euroopan unionissa

Avenue Franklin Roosevelt 55/Franklin Rooseveltlaan 55
1050 Bryssel, Belgia

Puhelin: + 32 27400660

Faksi: + 32 27400669

Sähköpostiosoite: mission.bru@mfa.gov.md

Verkkosivu: mrmue.mfa.gov.md

Moldovan tasavallan kauppa- ja teollisuuskamari

Kamera de Comert si Industrie a Republicii Moldova

151, Stefan cel Mare blv., Chisinau, MD2004, Moldova

Puhelin: + 373 22 22 15 52

Faksi: + 373 22 2 44 25

Sähköpostiosoite: camera@chamber.md

Moldovan European Business Association -järjestö

Asociația Businessului European (EPV)

30, Vlaicu pârcălab str., 7, Chisinau, MD2012, Moldova

Puhelin: + 373 22 90 70 25

Matkapuhelin: + 373 79 025 999

Sähköpostiosoite: info@eba.md

EU4Business

EU4Business-sihteeristö

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgia

Puhelin: + 32 27491851

Sähköinen virka-asema: secretariat@eu4business.eu

Yhteystahot teknisiä vaatimuksia varten

Moldovan standardointilaitos (ISM)

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Str. Eugen Coca 28, MD-2064 Chisinau, Moldova

Puhelin: + 373 22 905300

Faksi: + 373 22 905310

Moldovan tasavallan kansallinen akkreditointikeskus (MOLDAC) on nimetty Moldovan kansalliseksi akkreditointielimeksi, koska se on toinen kyseisen ministeriön määräysvallassa oleva organisaatio.

Luettelo moldovalaisista standardeista ja teknisistä määräyksistä: www.estandard.md

Terveys-, työ- ja sosiaaliturvaministeriö

Ministerul Sênții, Muncii si Protectiei Sociale (Muncii si Protectiei Sociale)

Str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009 Chisinau, Moldova

Puhelin: + 373 22 729907, 268818

Faksi: + 373 22 738781

Julkisten palvelujen virasto

Uusien maahantuotujen moottoriajoneuvojen on merkittävä julkisten palvelujen viraston liikennevälinerekisteriin. Lisäksi maahantuojan on ilmoitettava ja yksilöitävä moottoriajoneuvojen tekniset edellytykset.

Agenția Servicii Publice

Str. Pushkin 42, MD-2012 Chisinau, Moldova

Puhelin: + 373 22 257070

Faksi: + 373 22 212259

Kansallinen maantieliikennevirasto

Tieliikennettä koskevien oikeudellisten toimenpiteiden valvonnasta ja seurannasta vastaa kansallinen maantieliikennevirasto.

Agenția Naționala Transport Auto (ANTA) alikoordonat Ministerului Transporturilor Аi Infrastructurii Drumurilor

Str. Alecu Russo 1, MD-2068 Chisinau, Moldova

Puhelin: + 373 22 498810

Faksi: + 373 22 220657

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia varten

Kansallinen kasvinsuojelujärjestö (NPPO)/Kasvinsuojeluosasto

Direcěia Protecêia Аi sănătatea plantelor atribuite Agenției Naționale pentru SiguranАa Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Chisinau, Moldova

Puhelin: + 373 22 264674, 294730

Faksi: + 373 22294730

Elintarviketurvallisuusviraston eläinterveysosasto

Departamentul de sănătate Animală atribuit celei Agenêiei Naționale pentru SiguranАa Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Chisinau, Moldova

Puhelin: + 373 22 210178, 294730

Faksi: + 373 22 294730

Maatalous-, aluekehitys- ja ympäristöministeriö

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale Аi Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, Moldova

Puhelin: + 373 22 204579

Faksi: + 373 22 220748

Myrkyllisten kemikaalien virallinen yhteyspiste

Direcêia prevenire poluării Аi managementul deêeurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale ê Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, Moldova

Puhelin: + 373 22 204512, 204525, 204526

Faksi: + 373 22 226858

Kansallinen biologisen turvallisuuden toimikunta

Comisia Națională pentru Securitate Biologică

Str. Mitropolit Dosoftei 156 A, MD-2004 Chisinau, Moldova

Puhelin ja faksi: + 373 22 226874

Muita linkkejä

Jaa tämä sivu: