Digitálny obchod

 

Digitálny obchod sa vzťahuje na obchod, ktorý umožňujú elektronické technológie. Deje sa vo všetkých odvetviach hospodárstva a je veľmi dôležitá pre európsky priemysel.

Globálny trh elektronického obchodu naďalej rýchlo rastie. V roku 2019 sa predaj v rámci elektronického obchodu odhadoval na 3,2 bilióna EUR, pričom približne 1,5 miliardy ľudí nakupovalo online. Keďže EÚ je najväčším vývozcom služieb na svete, môže vo veľkej miere využívať príležitosti digitálneho obchodu.

Moderný obchod je vo veľmi veľkej miere umožnený digitálnymi technológiami. Napríklad

 • banky sa vo veľkej miere spoliehajú na medzinárodný prenos údajov
 • obchodníci s poľnohospodárskymi komoditami používajú elektronické podpisy na uzatváranie medzinárodných nákupov
 • vďaka elektronickým prenosom údajov môžu výrobcovia, nákladné a logistické podniky sledovať a zlepšovať výkonnosť svojich strojov a vozidiel na celom svete.

Služby súvisiace so softvérom predstavujú rastúci podiel príjmov spoločností na celom svete a tento trend bude pokračovať. „Internet vecí“ sa týka získavania príležitostí vytvorených kombináciou senzorov a zariadení založených na internete, veľkých súborov údajov a vysokovýkonných výpočtových kapacít.

Menšie spoločnosti výrazne zvýšili svoju účasť na medzinárodných obchodných transakciách prostredníctvom internetu s cieľom spojiť sa so zákazníkmi a dodávateľmi, poskytovať informácie, prijímať a uskutočňovať objednávky a uľahčovať dodávanie výrobkov a služieb.

Politika EÚ v oblasti digitálneho obchodu

Význam, ktorý EÚ prikladá digitálnemu obchodu, sa odráža tak v dvojstranných obchodných rokovaniach, ako aj v rámci Svetovej obchodnej organizácie.

V rámci dvojstranných rokovaní sa EÚ usiluje o vytvorenie horizontálnych pravidiel, ktoré sú nevyhnutné pre dobré fungovanie online obchodu a ktoré sa uplatňujú vo všeobecnosti na online obchod s tovarom, službami, verejným obstarávaním atď. Celkovým cieľom je:

 • zabezpečiť predvídateľnosť a právnu istotu pre podniky
 • zabezpečiť bezpečné online prostredie pre spotrebiteľov
 • odstrániť neopodstatnené prekážky

Vo Svetovej obchodnej organizácii sa viac ako osemdesiat členov zapája do rokovaní o elektronickom obchode. EÚ považuje túto iniciatívu za jedinečnú príležitosť na dosiahnutie dlho očakávaných reakcií obchodnej politiky a jej cieľom je rokovať o komplexnom a ambicióznom súbore pravidiel, ktoré posilnia domáci aj celosvetový elektronický obchod.

Obchod s digitálnymi službami začlenenými do produktu

Význam obchodu so službami rastie, a to nielen v nehmotnej forme, ale aj v hmotnej forme, t. j. prostredníctvom začlenenia takýchto služieb do konečného produktu. Fenomén „servicifikácie výroby“, ktorý vedie k „začleneným službám“, ovplyvňuje rastúci podiel obchodu s tovarom. Príkladom takýchto „vstavaných služieb“ je softvér, ktorý sa pohybuje cez hranice ako súčasť mnohých tovarov, najmä v automobilovom priemysle.

Rastúci dopyt po ekologických tovaroch si bude čoraz viac vyžadovať vyspelú technológiu, ktorá bude zahŕňať oveľa viac „inteligentných“ procesov a softvéru.

EÚ sa snaží uľahčiť obchod s takýmto tovarom, a to aj prostredníctvom využívania vhodných colných postupov, ktoré umožnia bezcolné zaobchádzanie so službami, ktoré sú súčasťou konečného výrobku.

Predaj tovaru alebo služieb online

Obchod v súčasnosti vo veľkej miere uľahčujú online platformy elektronického obchodu. Môžu to byť buď:

 • jednotlivé webové stránky, ako sú online obchody
 • hostiteľské platformy, ako sú online trhy, kde firma ponúka rozhranie a zvyčajne softvér back-office pre rôznych predajcov a kupujúcich

Platformy elektronického obchodu uľahčujú obchodovanie, pretože

 • kupujúci a predávajúci v rôznych krajinách sa môžu navzájom ľahko spojiť
 • predajcovia môžu propagovať a ponúkať svoj tovar a služby mnohým potenciálnym zákazníkom

Online trhy ponúkajú zákazníkom väčší výber, pretože môžu vyhľadávať a porovnávať výrobky alebo služby od rôznych predajcov.

Zákazníkmi môžu byť buď koncoví používatelia (fyzické osoby alebo firmy), alebo ďalší predajcovia.

Ak chcete predávať svoj výrobok alebo službu prostredníctvom takýchto online kanálov zákazníkom na trhoch mimo EÚ, je potrebné skontrolovať vývozné požiadavky ako v prípade tradičných predajných kanálov.

Pri predaji malých množstiev koncovým používateľom je dôležité informovať sa o pravidlách de minimis. Tieto výrobky často oslobodzujú od ciel položky s nízkou hodnotou a majú len minimálne formálne požiadavky týkajúce sa administratívnej práce.

V závislosti od výrobkov alebo služieb, ktoré chcete predávať, môžu existovať dodatočné požiadavky na kontrolu. Napríklad budete musieť zvážiť otázky týkajúce sa

 • platobné brány používané online
 • požiadavky na ochranu osobných údajov na vašom cieľovom trhu a pri cezhraničnom prenose údajov
 • ako manipulovať so skladovaním a logistikou
 • ochrana spotrebiteľa a pravidlá bezpečnosti výrobkov
 • práva duševného vlastníctva
 • Predpisy o DPH
 • náklady na poštové služby/doručovateľské služby atď.

V prípade pomoci v tomto procese môžete kontaktovať obchodné komory, agentúry na podporu vývozu, poradenské spoločnosti alebo podobné inštitúcie. Sieť Enterprise Europe Network ponúka v Európe aj všeobecné informácie, ktoré zahŕňajú informácie o zámorských trhoch.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy