Digitálny obchod

 

Digitálny obchod sa vzťahuje na obchod, ktorý umožňujú elektronické technológie. Deje sa tak vo všetkých odvetviach hospodárstva a je veľmi dôležité pre európsky priemysel.

Globálny trh elektronického obchodu naďalej rýchlo rastie. Celosvetovo sa predaj elektronického obchodu v roku 2019 odhadoval na 3,2 bilióna EUR, pričom približne 1,5 miliardy ľudí nakupovalo online. Keďže EÚ je najväčším svetovým vývozcom služieb, môže vo veľkej miere využívať príležitosti digitálneho obchodu.

Digitálne technológie do veľkej miery umožňujú moderný obchod. Napríklad:

 • banky sa vo veľkej miere spoliehajú na medzinárodný prenos údajov
 • obchodníci s poľnohospodárskymi komoditami používajú elektronické podpisy na uzatváranie medzinárodných nákupov
 • výrobcovia, prepravné a logistické podniky môžu sledovať a zlepšovať výkonnosť svojich strojov a vozidiel v celej planéte vďaka elektronickým prenosom údajov.

Služby súvisiace so softvérom predstavujú rastúci podiel príjmov spoločností na celom svete a tento trend bude pokračovať. Cieľom „internetu vecí“ je zachytávať príležitosti vytvorené kombináciou snímačov a zariadení založených na internete, veľkých súborov údajov a vysokovýkonných výpočtových spôsobilostí.

Menšie spoločnosti výrazne zvýšili svoju účasť na medzinárodných obchodných transakciách prostredníctvom internetu na prepojenie so zákazníkmi a dodávateľmi, poskytovanie informácií, prijímanie a zadávanie objednávok a uľahčenie dodávania výrobkov a služieb.

Politika EÚ v oblasti digitálneho obchodu

Význam, ktorý EÚ prikladá digitálnemu obchodu, sa odráža v jej dvojstranných obchodných rokovaniach, ako aj vo Svetovej obchodnej organizácii.

V rámci dvojstranných rokovaní sa EÚ usiluje o vytvorenie horizontálnych disciplín, ktoré sú nevyhnutné pre dobré fungovanie online obchodu a ktoré sa vo všeobecnosti uplatňujú na online obchod s tovarom, službami, verejným obstarávaním atď. Celkovým cieľom je

 • zabezpečiť predvídateľnosť a právnu istotu pre podniky
 • zabezpečiť bezpečné online prostredie pre spotrebiteľov
 • odstrániť neodôvodnené prekážky

V rámci Svetovej obchodnej organizácie sa viac ako osemdesiat členov zapája do rokovaní o elektronickom obchode. EÚ vníma túto iniciatívu ako jedinečnú príležitosť na poskytnutie dlho oneskorených reakcií obchodnej politiky a jej cieľom je rokovať o komplexnom a ambicióznom súbore pravidiel na posilnenie domáceho aj globálneho elektronického obchodu.

Obchod s digitálnymi službami zabudovanými vo výrobku

Význam obchodu so službami rastie, a to nielen v nehmotnej forme, ale aj v hmotnej forme, t. j. začlenením takýchto služieb do konečného výrobku. Fenomén „servicifikácie výroby“, ktorý vedie k „začleneným službám“, ovplyvňuje rastúci podiel obchodu s tovarom. Príkladom takýchto „zabudovaných služieb“ je softvér, ktorý sa prepravuje cez hranice ako súčasť mnohých tovarov, najmä v automobilovom priemysle.

Rastúci dopyt po ekologickom tovare si bude čoraz viac vyžadovať pokročilé technológie, ktoré budú zahŕňať oveľa viac „inteligentných“ procesov a softvéru. 

EÚ sa snaží uľahčiť obchod s takýmto tovarom, a to aj prostredníctvom využívania vhodných colných postupov, ktoré umožnia bezcolné zaobchádzanie so službami, ktoré sú súčasťou konečného výrobku.

Online predaj tovaru alebo služieb

Obchod v súčasnosti vo veľkej miere uľahčujú online platformy elektronického obchodu. Môže ísť buď o:

 • jednotlivé webové stránky, ako sú online obchody
 • hosťované platformy, ako sú online trhy, kde firma ponúka rozhranie a zvyčajne back-office softvér pre rôznych predávajúcich a kupujúcich

Platformy elektronického obchodu uľahčujú obchodovanie, pretože

 • kupujúci a predajcovia v rôznych krajinách sa môžu ľahko spojiť
 • predajcovia môžu propagovať a ponúkať svoj tovar a služby mnohým potenciálnym zákazníkom

Online trhy ponúkajú zákazníkom väčší výber, pretože môžu vyhľadávať a porovnávať výrobky alebo služby od rôznych predajcov.

Zákazníkmi môžu byť buď koncoví používatelia (fyzické osoby alebo firmy), alebo ďalší predajcovia.

Ak chcete predávať svoj výrobok alebo službu prostredníctvom takýchto online kanálov zákazníkom na trhoch mimo EÚ, je potrebné skontrolovať vývozné požiadavky, ako by ste mali v prípade tradičných predajných kanálov.

Pri predaji malých množstiev koncovým používateľom je dôležité informovať vás o pravidlách de minimis. Tie často oslobodzujú položky s nízkou hodnotou od ciel a majú len minimálne formálne požiadavky týkajúce sa administratívnej práce.

V závislosti od výrobkov alebo služieb, ktoré chcete predať, môžu existovať dodatočné požiadavky na kontrolu. Budete napríklad musieť zvážiť otázky týkajúce sa:

 • platobné brány používané online
 • požiadavky na ochranu osobných údajov na cieľovom trhu a cezhraničný prenos údajov
 • ako zaobchádzať so skladovaním a logistikou
 • ochrana spotrebiteľa a pravidlá bezpečnosti výrobkov
 • práva duševného vlastníctva
 • Pravidlá týkajúce sa DPH
 • náklady na poštové/doručovateľské služby atď.

Na pomoc pri tomto procese môžete kontaktovať obchodné komory, agentúry na podporu vývozu, poradenské spoločnosti alebo podobné inštitúcie. Sieť Enterprise Europe Network ponúka v Európe aj všeobecnú ponuku, ktorá obsahuje informácie o zámorských trhoch.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy