Stelsel van algemene preferenties Plus (SAP +)

Importeert uw bedrijf producten uit ontwikkelingslanden of de minst ontwikkelde landen? Dit hoofdstuk helpt u inzicht te krijgen in het SAP + van de EU

In een notendop

Het EU-stelsel van algemene preferenties (SAP +) biedt ontwikkelingslanden een bijzondere stimulans voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur.

De in aanmerking komende landen moeten uitvoering geven aan 27 internationale verdragen over

 • mensenrechten
 • arbeidsrechten
 • het milieu
 • goed bestuur

De EU verlaagt haar invoerrechten op meer dan twee derde van de tarieflijnen voor hun uitvoer.

Begunstigde landen

 • Armenië
 • Bolivia
 • Kaapverdië
 • Kirgizië
 • Mongolië
 • Pakistan
 • Filipijnen
 • Sri Lanka

Vervaldatum: Het huidige SAP + is geldig tot 2023.

Tarieven

Volledige lijst van de betrokken producten.

 

Gebruik de zoekoptie van My Trade assistent om de exacte informatie over rechten en tarieven voor uw specifieke product te vinden, rekening houdend met het land van herkomst en bestemming.

Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw douane.

Oorsprongsregels

Oorsprongsregels zijn dezelfde als die voor de algemene SAP-regeling.

Voordat u exporteert/importeren, moet u ervoor zorgen dat u

Tolerantie

De tolerantie wordt uitgedrukt

 • prijs van de eindproducten voor visserijproducten en industrieproducten
 • gewicht van de eindproducten voor landbouwproducten

De in het SAP opgenomen toleranties zijn soepeler dan reguliere toleranties. Zij bedragen 15 % van de prijs af fabriek van het eindproduct in plaats van 10 %.

Specifieke toleranties gelden ook voor textiel en kleding en worden beschreven in de inleiding van bijlage 22-03.

Zie ook de algemene regel van Tolerantie of De Minimis.

Cumulatie

In het kader van het SAP van de EU zijn de volgende soorten cumulatie actief:

 • bilateraal
 • regionale
 • verlengd
 • cumulatie met Noorwegen, Zwitserland en Turkije
Bilaterale cumulatie

Materialen van oorsprong uit de EU kunnen worden geïntegreerd in de producten die in een SAP-land zijn vervaardigd en vervolgens als van oorsprong uit dit SAP-land worden beschouwd, zolang de verwerking in het SAP-land verder gaat dan minimaal.

Regionale cumulatie

Groep I

Groep II

Groep III

Groep IV

Brunei-Darussalam

Bolivia *

Bangladesh

Argentinië

Cambodja

Colombia

Bhutan

Brazilië

Indonesië

Costa Rica

India

Paraguay

Laos

EL Salvador

Nepal

Uruguay

Maleisië

Guatemala

Pakistan *

 

Myanmar

Honduras

Sri Lanka *

 

Filipijnen *

Nicaragua

 

 

Vietnam

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

* Landen die momenteel SAP ± begunstigden zijn

 • het is toegestaan gebruik te maken van componenten tussen landen van dezelfde groep (bv. India kan ingrediënten uit Pakistan gebruiken omdat deze beide in groep III zijn), hoewel er een aantal belangrijke regels nodig zijn:
 • regionale cumulatie tussen landen binnen dezelfde groep is alleen van toepassing wanneer de bij de cumulatie betrokken landen ten tijde van de uitvoer van het product naar de Europese Unie de begunstigde landen zijn en niet alleen landen die daarvoor in aanmerking komen.
 • indien goederen van oorsprong uit een begunstigd land verder worden verwerkt in een ander lid van die groep, kan het goed als van oorsprong uit dat laatste land worden beschouwd (mits de verwerking ingrijpender is dan de minimale verwerking)
 • om de oorsprong van de input te bepalen (wanneer de input van het ene lid van de groep naar een ander lid van de groep wordt gezonden) is de juiste oorsprongsregel die welke zou gelden voor de rechtstreekse uitvoer uit het leverende land naar de EU.
 • cumulatie is ook mogelijk tussen afzonderlijke begunstigde landen van de cumulatie groep I en groep III. Dit is alleen op verzoek en onder bepaalde voorwaarden toegestaan.

Sommige producten worden uitgesloten van cumulatie, als er verschillen zijn tussen de status van de SAP-landen van dezelfde groep (SAP/SAP +/EBA). De lijst van de betrokken producten is opgenomen in bijlage 13 ter.

Uitgebreide cumulatie

SAP-landen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, de EU verzoeken om toestemming om samen te werken met landen waarmee de EU een handelsovereenkomst heeft gesloten.

 • Deze mogelijkheid geldt alleen voor industrieproducten en verwerkte landbouwproducten.
 • wanneer de input van een derde land waarmee de EU een vrijhandelsovereenkomst heeft, naar een SAP-land wordt gestuurd, is de juiste oorsprongsregel die welke zou gelden voor de rechtstreekse uitvoer uit het leverende land naar de EU.
Cumulatie met goederen van oorsprong uit Noorwegen, Zwitserland en Turkije

De begunstigde landen mogen de oorsprong van goederen van de hoofdstukken 25 tot en met 97 van het geharmoniseerd systeem van oorsprong uit Noorwegen, Zwitserland en Turkije cumuleren.

 • materialen van oorsprong uit Noorwegen, Zwitserland of Turkije die in een begunstigd land meer dan een minimale operatie ondergaan, worden geacht van oorsprong te zijn uit dat begunstigde land en mogen naar de EU, naar Noorwegen, naar Zwitserland of naar Turkije worden uitgevoerd.
 • de bovenstaande regel geldt niet voor landbouwproducten of producten waarvoor een afwijking geldt.
 • voor dit type cumulatie moeten de EU, Noorwegen, Zwitserland en Turkije dezelfde preferentiële behandeling toekennen aan producten van oorsprong uit SAP-landen.

Geen behandeling

De bepaling betreffende het rechtstreekse vervoer in de SAP-oorsprongsregels is vervangen door een niet-manipulatieclausule (artikel 74van Verordening (EG) nr. 1063/2010 van de Commissie).

 • het belangrijkste verschil ten opzichte van de bepaling inzake het rechtstreekse vervoer is dat de importeurs in de EU niet hoeven te bewijzen dat zij aan de voorwaarden voldoen.
 • de douaneadministratie van een EU-lidstaat kan dit bewijs echter vragen indien zij redenen hebben om aan te nemen dat niet aan de voorwaarden is voldaan.

Teruggave van douanerechten

Teruggave van rechten is toegestaan.

Omstandigheden van het vaartuig

Opdat een vissersvaartuig kan worden beschouwd als van oorsprong uit een begunstigd land — wat zou betekenen dat de vis die door dit vaartuig buiten de territoriale wateren is gevangen ook van oorsprong is — verwijzen de toepasselijke criteria naar het land van registratie en van de vlag van het vaartuig, maar ook naar de eigendom van het vaartuig. Er zij op gewezen dat er in het kader van de SAP-oorsprongsregels geen specifieke eisen gelden met betrekking tot de nationaliteit van de bemanning of de officieren.

Minimale handelingen

Er zijn twee sets van zogenoemde „minimale” operaties die nooit een oorsprong verlenen.

 • de in artikel 76 bedoelde
 • en die welke alleen van toepassing zijn op textielproducten en alleen in het kader van de regionale cumulatie, opgenomen in bijlage 16.

Productspecifieke regels

De lijst van verwerkingen die moeten worden uitgevoerd op materiaal om de oorsprongsstatus te verkrijgen, is opgenomen in bijlage 13 bis bij die verordening. De lijst bevat twee kolommen

 • van toepassing op de minst ontwikkelde SAP-begunstigde landen
 • één van toepassing op alle andere SAP-begunstigde landen

Graduatie

Sommige ontwikkelingslanden exporteren zeer concurrerende producten, waarvoor geen preferenties nodig zijn om de toegang tot de wereldmarkten tot een goed einde te brengen. In dit geval wordt het SAP door middel van een graduatiemechanisme uit de productsectoren gehaald.

 • wanneer de gemiddelde waarde van de invoer uit een SAP-begunstigd land (gedeeld door de totale waarde van alle SAP-invoer voor dat deel) over een periode van 3 jaar de algemene drempel van 57 % overschrijdt
 • voor plantaardige producten, dierlijke of plantaardige oliën, vetten en wassen en minerale producten wordt de onderverdeling toegepast wanneer het genoemde percentage hoger is dan 17,5 %.
 • voor de graduatie van textiel geldt wanneer het genoemde percentage hoger is dan 47,2 %.

De EU evalueert de lijst van gegradueerde producten om de drie jaar door middel van een uitvoeringsverordening en op basis van objectieve criteria.

De huidige lijst van gegradueerde producten vindt u hier.

Afwijkingen

Onder bepaalde voorwaarden kan een specifieke afwijking worden toegestaan om te voorzien in meer versoepelde oorsprongsregels voor specifieke producten van oorsprong uit specifieke landen. Een dergelijke afwijking is Kaapverdië toegestaan. Zie de van toepassing zijnde afwijking van Kaapverdië en de toepasselijke oorsprongsregels.

Controleer ook de door de EU bekendgemaakte kennisgeving aan importeurs over specifieke elementen met betrekking tot Bangladesh.

Oorsprongsregels voor specifieke producten

Producteisen

Technische voorschriften en eisen

 • informatie over de technische vereisten, regels en procedures waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te worden ingevoerd om 2.6.
 • Zoeken naar de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw product en zijn land van herkomst in de assistent van My Trade. Om aan de vereisten voor uw product te kunnen voldoen, moet u eerst haar douanecode vaststellen. Als u het douanewetboek niet kent, kunt u met de naam van uw product zoeken naar de naam van uw product met de ingebouwde zoekmachine.

Sanitaire en veiligheidsvoorschriften

 • informatie over de gezondheids-, veiligheids-, sanitaire en fytosanitaire normen waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te worden ingevoerd om 2.6.
 • Zoeken naar de op uw product en het land van oorsprong in de „My Trade Assistant” geldende voorschriften inzake gezondheid, veiligheid en sanitaire en fytosanitaire maatregelen. om de vereisten voor uw product te kunnen beoordelen, moet u eerst zijn douanecode vaststellen. Als u het douanewetboek niet kent, kunt u met de naam van uw product zoeken naar de naam van uw product met de ingebouwde zoekmachine.

Inklaringsdocumenten en -procedures

Bewijs van de oorsprong

Om voor preferentiële rechten in aanmerking te komen, moeten de producten van oorsprong uit de begunstigde landen van het SAP vergezeld gaan van een bewijs van oorsprong. Bewijzen van oorsprong blijven 10 maanden na de afgifte geldig. Een bewijs van oorsprong kan een van de volgende zijn:

 • Certificaat van oorsprong, formulier A, afgegeven door de bevoegde autoriteiten van het begunstigde land. De exporteur die het certificaat aanvraagt, moet bereid zijn documenten in te dienen waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn. Het certificaat moet aan de exporteur ter beschikking worden gesteld zodra de uitvoer heeft plaatsgevonden (of is gewaarborgd). Niettemin kan een certificaat bij wijze van uitzondering onder bepaalde voorwaarden worden afgegeven na de uitvoer.
 • Door de exporteur * opgestelde factuurverklaring voor zendingen met een waarde van 6,000 EUR of minder. Bij het invullen van een factuurverklaring moet u de documenten overleggen waaruit blijkt dat uw producten van oorsprong zijn.

* Om een factuurverklaring op te stellen, moet u de volgende verklaring (in het Engels of het Frans) op de factuur, de pakbon of het andere handelsdocument afdrukken, stempelen of afdrukken: „De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr.... ) verklaart dat deze producten, tenzij anderszins duidelijk aangegeven, van preferentiële oorsprong zijn overeenkomstig de regels van oorsprong van het stelsel van algemene preferenties van de Europese Gemeenschap.” U moet uw factuurverklaring met de hand ondertekenen.

Andere documenten

Lees meer over andere inklaringsdocumenten en -procedures die nodig zijn voor de invoer in de Europese Unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

Handel in diensten

De SAP ± regeling heeft alleen betrekking op goederen.

Overheidsopdrachten

Investeringen

Andere (concurrentie, SR)

Begunstigde landen

Om in aanmerking te komen voor SAP + moet het land

 • een aanvraag indienen
 • voldoen aan alle algemene SAP-voorwaarden
 • voldoet aan de volgende twee aanvullende criteria:
 • kwetsbaarheidscriteria
  • het invoeraandeel is het driejaarsgemiddelde van het aandeel van de onder het SAP vallende invoer van het specifieke begunstigde land in verhouding tot de onder het SAP vallende invoer uit alle SAP-landen.Dit gemiddelde moet lager zijn dan 6,5 % om in aanmerking te komen voor de SAP ± regeling
  • de zeven grootste afdelingen van de onder het SAP vallende invoer vertegenwoordigen 75 % van de totale SAP-invoer van dat land over een periode van drie jaar.
 • criteria voor duurzame ontwikkeling
  • het land moet de 27 SAP ± internationale verdragen over
   • mensenrechten
   • arbeidsrechten
   • milieu
   • goed bestuur.
  • het land mag geen door deze verdragen verboden voorbehouden maken.
  • de controleorganen van de verdragen mogen niet hebben gemeld dat het land er niet in is geslaagd deze daadwerkelijk uit te voeren.

Toezicht

Zodra de EU een land SAP + heeft toegekend, ziet het erop toe dat het land er zorg voor draagt dat het land

 • blijft partij bij de internationale verdragen waarop de SAP + betrekking heeft.
 • de effectieve tenuitvoerlegging van de verdragen
 • voldoet aan de rapportagevoorschriften
 • aanvaardt regelmatig toezicht overeenkomstig de verdragen;
 • werkt samen met de Europese Commissie en verstrekt alle nodige informatie

De EU voert een permanente dialoog over de naleving van de SAP ± regeling met de autoriteiten van de begunstigde landen.

 • de dialoog is gebaseerd op een lijst van kwesties („scorekaart”) die voor elke SAP ± begunstigde is opgesteld. Het is gebaseerd op informatie van
  • de begunstigde landen
  • internationale toezichthoudende instanties
  • maatschappelijk middenveld
  • vakbonden
  • ondernemingen
  • het Europees Parlement
  • de Raad van de Europese Unie
 • de EU organiseert regelmatig SAP ± controlebezoeken aan elk begunstigd land om belanghebbenden te ontmoeten. Het begunstigde land zal naar verwachting aantonen dat het serieuze inspanningen levert om de in de scorekaarten beschreven problemen aan te pakken.

De SAP ± dialoog wordt opgenomen in het publieke SAP-verslag, dat de Commissie om de twee jaar aan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie moet voorleggen. Het verslag bevat een gedetailleerde beoordeling van de mate waarin elk begunstigd land uitvoering geeft aan de 27 verdragen.

Capaciteit — ondersteuning van de opbouw

De Commissie heeft niet alleen nauwlettend in het oog gehouden, maar heeft ook een aantal projecten voor capaciteitsopbouw opgestart om de begunstigde landen te helpen.

De EU steunt de betrokken handelspartners en verscheidene van de SAP ± begunstigden door middel van subsidies aan de Internationale Arbeidsorganisatie. Deze projecten

 • landen helpen de kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie toe te passen
 • capaciteit opbouwen om aan de verslagleggingsverplichtingen te voldoen

Het Europees instrument voor democratie en mensenrechten omvat specifieke steun van 4.5 miljoen EUR om organisaties uit het maatschappelijk middenveld in staat te stellen bij te dragen aan het toezicht op en de doeltreffende uitvoering van de 27 relevante verdragen die door de SAP ± begunstigde landen zijn geratificeerd.

Nuttige links en documenten

Deze pagina delen:

Snelle links