Stelsel van algemene preferenties plus (SAP +)

Voert uw onderneming producten in uit ontwikkelingslanden of minst ontwikkelde landen? Deze rubriek helpt u de SAP ± regeling van de EU te begrijpen

In een oogopslag

Het EU-stelsel van algemene preferenties Plus (SAP +) geeft ontwikkelingslanden een bijzondere stimulans om duurzame ontwikkeling en goed bestuur na te streven.

In aanmerking komende landen moeten 27 internationale verdragen inzake

 • mensenrechten
 • arbeidsrechten
 • het milieu
 • goed bestuur

In ruil daarvoor verlaagt de EU haar invoerrechten tot nul op meer dan twee derde van de tarieflijnen van hun uitvoer.

Begunstigde landen

 • Bolivia
 • Kaapverdië
 • Kirgizië
 • Mongolië
 • Pakistan
 • Filipijnen
 • Sri Lanka

Verstrijken: Het huidige SAP + is geldig tot 2023.

Tarieven

Volledige lijst van de betrokken producten.

 

Gebruik de zoekoptie van My Trade Assistant om de exacte informatie over rechten en tarieven voor uw specifieke product te vinden, rekening houdend met het land van herkomst en bestemming.

Neem in geval van twijfel contact op met uw douaneautoriteiten.

Oorsprongsregels

 

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Controleer de tool „Rules of Origin Self Assessment (ROSA) in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en om na te gaan hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Tolerantie

Tolerantie wordt uitgedrukt

 • in de prijs van de eindproducten voor visserij- en industrieproducten
 • in gewicht van de eindproducten voor landbouwproducten

De toleranties die in het SAP zijn opgenomen, zijn soepeler dan gewone toleranties. Zij bedragen 15 % in de prijs af fabriek van het eindproduct in plaats van 10 %.

Specifieke toleranties gelden ook voor textiel en kleding en worden beschreven in de inleidende aantekeningen van bijlage 22-03.

Zie ook de algemene regel van Tolerance of De Minimis.

Cumulatie

De volgende vormen van cumulatie zijn van toepassing op de handel in het kader van het SAP van de EU

 • bilateraal
 • regionaal
 • verlengd
 • cumulatie met Noorwegen, Zwitserland en Turkije
Bilaterale cumulatie

Materialen van oorsprong uit de EU kunnen worden geïntegreerd in de producten die in een SAP-land worden vervaardigd en vervolgens als van oorsprong uit dit SAP-land worden beschouwd, zolang de verwerking in het SAP-land verder gaat dan minimaal.

Regionale cumulatie

Groep I

Groep II

Groep III

Groep IV

Brunei-Darussalam

Bolivia *

Bangladesh

Argentinië

Cambodja

Colombia

Bhutan

Brazilië

Indonesië

Costa Rica

India

Paraguay

Laos

EL Salvador

Nepal

Uruguay

Maleisië

Guatemala

Pakistan *

 

Myanmar

Honduras

Sri Lanka *

 

Filipijnen *

Nicaragua

 

 

Vietnam

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

* Landen die momenteel SAP ± begunstigden zijn

 • het gebruik van componenten tussen landen van dezelfde groep is toegestaan (India kan bijvoorbeeld ingrediënten uit Pakistan gebruiken omdat zij beide tot groep III behoren), hoewel enkele belangrijke regels in herinnering moeten worden gebracht:
 • regionale cumulatie tussen landen van dezelfde groep is alleen van toepassing wanneer de bij de cumulatie betrokken landen op het moment van uitvoer van het product naar de Europese Unie begunstigde landen zijn en niet louter in aanmerking komende landen.
 • indien goederen van oorsprong uit een begunstigd land verder worden verwerkt in een ander land dat lid is van die groep, kunnen de goederen als van oorsprong uit laatstgenoemd land worden beschouwd (zolang de be- of verwerking verder gaat dan minimale behandelingen).
 • om de oorsprong van de input te bepalen (wanneer de input van een lid van de groep naar een ander lid van de groep wordt verzonden), is de juiste oorsprongsregel de regel die van toepassing zou zijn op rechtstreekse uitvoer uit het leverende land naar de EU.
 • cumulatie is ook mogelijk tussen individuele begunstigde landen van cumulatiegroep I en groep III. Dit gebeurt alleen op verzoek en onder bepaalde voorwaarden.

Sommige producten zijn uitgesloten van cumulatie wanneer er verschillen zijn tussen de status van de SAP-landen van dezelfde groep (SAP/SAP +/EBA). De lijst van de betrokken producten is opgenomen in bijlage 13 ter.

Uitgebreide cumulatie 

SAP-landen kunnen de EU onder bepaalde voorwaarden verzoeken om toestemming voor cumulatie met landen waarmee de EU een handelsovereenkomst heeft gesloten.

 • deze mogelijkheid geldt alleen voor industriële producten en verwerkte landbouwproducten.
 • wanneer de input van een derde land waarmee de EU een vrijhandelsovereenkomst heeft, naar een SAP-land wordt verzonden, is de juiste oorsprongsregel de regel die van toepassing zou zijn op rechtstreekse uitvoer uit het leverende land naar de EU.
Cumulatie met goederen van oorsprong uit Noorwegen, Zwitserland en Turkije

Begunstigde landen mogen de oorsprong cumuleren met goederen van de hoofdstukken 25 tot en met 97 van het geharmoniseerd systeem van oorsprong uit Noorwegen, Zwitserland en Turkije.

 • materialen van oorsprong uit Noorwegen, Zwitserland of Turkije die meer dan een minimale bewerking in een begunstigd land ondergaan, worden geacht van oorsprong te zijn uit dat begunstigde land en mogen worden uitgevoerd naar de EU, Noorwegen, Zwitserland of Turkije.
 • bovenstaande regel is niet van toepassing op landbouwproducten of producten waarvoor een afwijking geldt.
 • om deze vorm van cumulatie toe te passen, moeten de EU, Noorwegen, Zwitserland en Turkije dezelfde preferentiële behandeling toekennen aan producten van oorsprong uit SAP-landen.

Niet-manipulatie

De bepaling inzake rechtstreeks vervoer in de SAP-oorsprongsregels is vervangen door een non-manipulatieclausule (artikel 74 van Verordening(EG) nr. 1063/2010 van de Commissie).

 • het belangrijkste verschil met de bepaling inzake rechtstreeks vervoer is dat importeurs in de EU niet hoeven aan te tonen dat zij aan de voorwaarden voldoen.
 • de douaneadministratie van een EU-lidstaat kan echter om een dergelijk bewijs verzoeken als zij redenen hebben om aan te nemen dat niet aan de voorwaarden is voldaan.

Teruggave van rechten

Teruggave van rechten is toegestaan.

Vaartuigvoorwaarden

Om een vissersvaartuig te kunnen beschouwen als afkomstig uit een begunstigd land — wat zou betekenen dat de door dit vaartuig gevangen vis buiten de territoriale wateren ook afkomstig is — hebben de toepasselijke criteria betrekking op het land van registratie en de vlag van het vaartuig, maar ook op de eigendom ervan. In het kader van de SAP-oorsprongsregels is er geen specifieke eis inzake de nationaliteit van de bemanning of officieren.

Minimale bewerkingen

Er zijn twee reeksen zogenaamde „minimale” behandelingen die nooit voldoende zijn om oorsprong te verlenen

 • die welke worden genoemd in artikel 76
 • en die welke alleen van toepassing zijn op textielproducten en alleen met het oog op regionale cumulatie, die zijn opgenomen in bijlage 16.

Productspecifieke regels

De lijst van verwerkingen die moeten worden uitgevoerd ten aanzien van materialen om de oorsprong te verkrijgen, is opgenomen in bijlage 13 bis bij die verordening. De lijst bevat twee kolommen

 • één van toepassing op de minst ontwikkelde SAP-begunstigde landen
 • één voor alle andere SAP-begunstigde landen

Graduatie

Sommige ontwikkelingslanden exporteren zeer concurrerende producten, die geen preferenties nodig hebben om met succes toegang te krijgen tot de wereldmarkten. In dit geval wordt het SAP uit deze productsectoren geschrapt door middel van een graduatiemechanisme.

 • wanneer de gemiddelde waarde van de invoer uit een SAP-begunstigd land (gedeeld door de totale waarde van alle SAP-invoer voor die afdeling) over een periode van 3 jaar de algemene drempel van 57 % overschrijdt
 • voor plantaardige producten, dierlijke of plantaardige oliën, vetten en wassen en minerale producten geldt graduatie wanneer het bedoelde procentuele aandeel meer dan 17,5 % bedraagt.
 • voor textielgraduatie geldt het vermelde percentage hoger dan 47,2 %.

De EU evalueert de lijst van gegradueerde producten om de drie jaar door middel van een uitvoeringsverordening en op basis van objectieve criteria.

Hier vindt u de huidige lijst van gegradueerde producten.

Afwijkingen

Onder bepaalde voorwaarden kan een specifieke afwijking worden toegestaan om soepeler oorsprongsregels toe te staan voor specifieke producten van oorsprong uit bepaalde landen. Een dergelijke afwijking is aan Kaapverdië toegestaan. Zie de afwijking van Kaapverdië en de toepasselijke oorsprongsregels.

Controleer ook de kennisgeving aan importeurs van de EU, waarin de marktdeelnemers worden geïnformeerd over specifieke elementen met betrekking tot Bangladesh.

Oorsprongsregels voor specifieke producten

Productvereisten

Technische voorschriften en voorschriften

 • lees meer over de technische vereisten, regels en procedures waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te worden ingevoerd (2.6. productvereisten).
 • zoek de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw product en het land van oorsprong in de Mijn handelsassistent. Om de voorschriften voor uw product te vinden, moet u eerst de douanecode vaststellen. Kent u die code niet, dan kunt u de naam van uw product invullen in de zoekmachine.

Gezondheids- en veiligheidseisen SPS

 • lees meer over de gezondheids-, veiligheids-, sanitaire en fytosanitaire normen waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te worden ingevoerd (2.6).
 • zoek in de My Trade Assistant naar de gezondheids-, veiligheids- en SPS-regels die van toepassing zijn op uw product en het land van oorsprong. Om de vereisten voor uw product te bekijken, moet u eerst de douanecode ervan identificeren. Kent u die code niet, dan kunt u de naam van uw product invullen in de zoekmachine.

Documenten en procedures voor douaneafhandeling

Bewijzen van oorsprong

Om voor preferentiële rechten in aanmerking te komen, moeten producten van oorsprong uit de begunstigde landen van het SAP van de EU vergezeld gaan van een bewijs van oorsprong. Alle bewijzen van oorsprong blijven 10 maanden na afgifte geldig. Een bewijs van oorsprong kan een van de volgende zijn:

 • Certificaat van oorsprong, formulier A — afgegeven door de bevoegde autoriteiten van het begunstigde land. De exporteur die het certificaat aanvraagt, moet bereid zijn documenten over te leggen waaruit de oorsprong van de betrokken producten blijkt. Het certificaat moet aan de exporteur ter beschikking worden gesteld zodra de uitvoer heeft plaatsgevonden (of zeker is). Bij wijze van uitzondering kan echter onder bepaalde voorwaarden een certificaat worden afgegeven na uitvoer.
 • factuurverklaring opgesteld door de exporteur * — voor zendingen met een waarde van 6,000 EUR of minder. Bij het invullen van een factuurverklaring moet u bereid zijn documenten over te leggen waaruit de oorsprong van uw producten blijkt.

* Voor het opstellen van een factuurverklaring moet de volgende verklaring (in het Engels of het Frans) op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument worden getypt, afgestempeld of afgedrukt: „De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr.... verklaart dat, tenzij duidelijk anders is aangegeven, deze producten van... preferentiële oorsprong zijn volgens de oorsprongsregels van het stelsel van algemene preferenties van de Europese Gemeenschap”. U moet uw factuurverklaring met de hand ondertekenen.

Andere documenten

Lees meer over andere douanedocumenten en -procedures die nodig zijn voor invoer in de Europese Unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

Handel in diensten

SAP + heeft alleen betrekking op goederen.

Overheidsopdrachten

Investeringen

Overige (mededinging, speelgoedrichtlijn)

In aanmerking komende landen

Om in aanmerking te komen voor SAP + moet het land:

 • een aanvraag indienen
 • voldoen aan alle standaard-SAP-voorwaarden
 • voldoen aan de volgende twee aanvullende criteria
 • kwetsbaarheidscriteria
  • het aandeel in de invoer is het driejarige gemiddelde aandeel van de onder het SAP vallende invoer van het specifieke begunstigde land in verhouding tot de onder het SAP vallende invoer van alle SAP-landen.  Dit gemiddelde moet lager zijn dan 6,5 % om in aanmerking te komen voor SAP +
  • de zeven grootste afdelingen van de onder het SAP vallende invoer vertegenwoordigen 75 % van de totale SAP-invoer door dat land over een periode van drie jaar
 • criteria voor duurzame ontwikkeling
  • het land moet de 27 internationale SAP ± verdragen over
   • mensenrechten
   • arbeidsrechten
   • milieu
   • goed bestuur.
  • het land mag geen voorbehouden hebben gemaakt die op grond van deze verdragen verboden zijn.
  • de toezichthoudende organen van de verdragen mogen niet hebben gemeld dat het land er niet in is geslaagd ze daadwerkelijk uit te voeren.

Monitoring

Zodra de EU een SAP ± land heeft toegekend, ziet zij erop toe dat het land er zeker van is

 • blijft partij bij de internationale verdragen die onder SAP + vallen
 • de verdragen daadwerkelijk ten uitvoer legt
 • voldoet aan de rapportageverplichtingen
 • aanvaardt regelmatig toezicht in overeenstemming met de verdragen
 • werkt samen met de Europese Commissie en verstrekt alle nodige informatie

De EU voert een permanente dialoog over de naleving van SAP + met de autoriteiten van de begunstigde landen.

 • de dialoog is gebaseerd op een lijst van onderwerpen („scorecard”) die voor elke SAP ± begunstigde is opgesteld. Het is gebaseerd op informatie die is ontvangen van
  • de begunstigde landen
  • internationale toezichthoudende instanties
  • maatschappelijk middenveld
  • vakbonden
  • bedrijven
  • het Europees Parlement
  • de Raad van de Europese Unie
 • de EU organiseert regelmatig SAP ± monitoringbezoeken aan elk begunstigd land om belanghebbenden te ontmoeten. Van het begunstigde land wordt verwacht dat het aantoont dat het serieuze inspanningen levert om de in de scorekaarten beschreven problemen aan te pakken.

De SAP ± dialoog wordt meegenomen in het openbare SAP-verslag, dat de Commissie om de twee jaar aan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie moet voorleggen. Het verslag bevat een gedetailleerde beoordeling van de mate waarin elk begunstigd land de 27 verdragen toepast.

Steun voor capaciteitsopbouw — ondersteuning

Naast nauwlettend toezicht heeft de Commissie verschillende projecten voor capaciteitsopbouw opgezet om de begunstigde landen te helpen.

De EU ondersteunt relevante handelspartners en verschillende SAP ± begunstigden door middel van subsidies aan de Internationale Arbeidsorganisatie. Deze projecten

 • helpen ervoor te zorgen dat landen de kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie toepassen
 • capaciteit opbouwen om te voldoen aan de rapportageverplichtingen

Het Europees instrument voor democratie en mensenrechten omvat specifieke steun ten belope van 4.5 miljoen EUR om maatschappelijke organisaties in staat te stellen bij te dragen aan het toezicht op en de doeltreffende uitvoering van de 27 relevante verdragen die door de SAP ± begunstigde landen zijn geratificeerd.

Nuttige links en documenten

Deze pagina delen:

Snelle links