Chemische producten

Deze pagina fungeert alleen als referentiedocument voor EU-brede productvereisten. De extra voorschriften kunnen van toepassing zijn naargelang van het land van bestemming in de EU. Voor nadere gegevens kunt u contact opnemen met mijn medewerker in het kader van Mijn Trade.

Let op: op deze pagina vindt u een algemene beschrijving van elke rubriek in alle EU-talen. De details zijn echter alleen in het Engels beschikbaar.

Controle op de handel in gevaarlijke chemische stoffen

De invoer van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen (pesticiden en industriële chemische stoffen) is verboden of aan strenge beperkingen onderworpen en is onderworpen aan controlemaatregelen in het kader van het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure van voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC).

 

Controle op de handel in kwik

De invoer van metallisch kwik en van bepaalde kwikmengsels is verboden of aan strenge beperkingen onderworpen, teneinde een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu te waarborgen.

 

Controle van persistente organische verontreinigende stoffen

Met het oog op de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s) en het protocol bij het regionale VN/ECE-Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, is de invoer van POP’s verboden of hoofdelijk beperkt.

 

Voorschriften voor het in de handel brengen van meststoffen

Bepaalde minerale meststoffen moeten voldoen aan de technische voorschriften voor de aanwijzing, de indeling en de samenstelling; etikettering en verpakking; conformiteitsbeoordeling en traceerbaarheid.

 

Voorschriften voor het in de handel brengen van detergentia

Detergenten moeten voldoen aan specifieke bepalingen die tot doel hebben een hoog niveau van milieubescherming en menselijke gezondheid te waarborgen (beperkingen op het gebied van het in de handel brengen op basis van de biologische afbreekbaarheid, etikettering en verplichte productinformatie, controle- en vrijwaringsmaatregelen).

 

Voorschriften voor het in de handel brengen van chemicaliën

Chemische producten moeten voldoen aan de voorschriften voor het in de handel brengen die moeten zorgen voor een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu.

 

Voorschriften voor het in de handel brengen van pesticiden en biociden

Gewasbeschermingsmiddelen, biociden en hun werkzame stoffen moeten voldoen aan de verhandelingsvereisten om een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid te waarborgen.

 

Handelsnormen voor benzine, dieselbrandstof, gasolie en zware stookolie

In de EU in de handel gebrachte loodvrije benzine en dieselbrandstof moeten voldoen aan bepaalde kwaliteits- en milieuspecificaties om de verontreinigende emissies van motorvoertuigen te verminderen. Gasolie en zware stookolie zijn onderworpen aan beperkingen inzake het zwavelgehalte.

 

Beperking van het gebruik van bepaalde chemische stoffen in sieraden

 

Beperking van het gebruik van bepaalde chemische stoffen in textiel- en lederproducten

 

Beperking van het gebruik van bepaalde chemische stoffen in speelgoed

 

Controle op drugsprecursoren

De invoer van bepaalde chemische stoffen die voor de vervaardiging van geneesmiddelen onrechtmatig kunnen worden gebruikt, is onderworpen aan controlevoorschriften, namelijk de afgifte van vergunningen en/of de registratie van marktdeelnemers, de aanstelling van een verantwoordelijke functionaris, de verstrekking van informatie over de invoer van gegevens en de toelating van invoervergunningen.

 
Deze pagina delen:

Snelle links