Chemische producten

Deze pagina dient alleen als referentiedocument voor producteisen in de hele EU. Afhankelijk van de bestemming van de EU kunnen extra eisen worden gesteld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met My Trade Assistant.

Gelieve er rekening mee te houden dat op deze pagina een algemene beschrijving van elke rubriek in alle EU-talen wordt gegeven. De gegevens zijn echter alleen in het Engels beschikbaar.

Controle op de handel in gevaarlijke chemische stoffen

De invoer van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen (pesticiden en industriële chemische stoffen) is verboden of aan strenge beperkingen onderworpen en onderworpen aan controlemaatregelen die zijn gebaseerd op het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC).

 

Controle op de handel in kwik

De invoer van metallisch kwik en bepaalde kwikmengsels is verboden of aan strenge beperkingen onderworpen om een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te waarborgen.

 

Beheersing van persistente organische verontreinigende stoffen

Om de bepalingen van het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s) en het Protocol bij het regionale VN/ECE-Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand ten uitvoer te leggen, is de invoer van POP’s verboden of hoofdelijk beperkt.

 

Voorschriften voor het in de handel brengen van meststoffen

Bepaalde minerale meststoffen moeten voldoen aan de technische voorschriften met betrekking tot benaming, indeling en samenstelling; etikettering en verpakking; conformiteitsbeoordeling en traceerbaarheid.

 

Voorschriften voor het in de handel brengen van detergentia

Detergentia moeten voldoen aan specifieke bepalingen om een hoog niveau van milieubescherming en menselijke gezondheid te waarborgen (beperkingen op het in de handel brengen op basis van biologische afbreekbaarheid, etikettering en verplichte productinformatie, controle- en vrijwaringsmaatregelen)

 

Voorschriften voor het in de handel brengen van chemische stoffen

Chemische producten moeten voldoen aan de voorschriften voor het in de handel brengen die een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu moeten waarborgen.

 

Voorschriften voor het in de handel brengen van pesticiden en biociden

Gewasbeschermingsmiddelen, biociden en de werkzame stoffen daarvan moeten voldoen aan de voorschriften voor het in de handel brengen om een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid te waarborgen.

 

Handelsnormen voor benzine, dieselbrandstof, gasolie en zware stookolie

Loodvrije benzine en dieselbrandstof die in de EU in de handel worden gebracht, moeten voldoen aan bepaalde kwaliteits- en milieuspecificaties om de uitstoot van verontreinigende stoffen door motorvoertuigen te verminderen. Voor gasolie en zware stookolie gelden beperkingen ten aanzien van het zwavelgehalte.

 

Beperking van het gebruik van bepaalde chemische stoffen in juwelen

 

Beperking van het gebruik van bepaalde chemische stoffen in textiel- en lederproducten

 

Beperking van het gebruik van bepaalde chemische stoffen in speelgoed

 

Controle op drugsprecursoren

De invoer van bepaalde chemische stoffen die illegaal bij de vervaardiging van drugs kunnen worden gebruikt, is onderworpen aan controlevereisten, namelijk vergunningverlening en/of registratie van marktdeelnemers, aanwijzing van een verantwoordelijke functionaris, verstrekking van informatie over de invoer en invoervergunningen.

 
Deze pagina delen:

Snelle links