Przewodnik dotyczący wywozu towarów

Czy Państwa przedsiębiorstwo planuje eksport towarów poza UE? Ta sekcja pomaga zrozumieć, czy Państwa przedsiębiorstwo jest gotowe do wywozu, i nakreśla poszczególne etapy procesu wywozu.

5 Kroków w kierunkuwywozuproduktu

 
 

Zanim zaczniesz działalność - czy Państwa firma jest gotowa do prowadzenia działalności?

Czy planujesz eksport produktu po raz pierwszy?

Zanim to nastąpi, sprawdź, czy Państwa firma jest gotowa:

 • Czy Twój produkt już odniósł sukces na rynku krajowym lub w innych krajach UE?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo posiada zdolność do sprzedaży produktu na rynkach zagranicznych poza UE? Czy dysponuje wystarczającymi zasobami ludzkimi, czasowymi, finansowymi i prawnymi?
 • Czy kierownictwo Państwa przedsiębiorstwa zobowiązało się do rozszerzenia działalności na rynki eksportowe poza UE?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo posiada kompleksowy plan finansowy/marketingowy/biznesowy o jasno określonych celach wspierających eksport na rynki poza UE?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo posiada konkretną strategię wywozu produktu na Państwa rynek eksportowy? Na przykład możesz eksportować swój produkt bezpośrednio do nabywcy na swoim rynku eksportowym, np. innego przedsiębiorstwa lub konsumenta, lub pośrednio poprzez zatrudnienie osoby trzeciej, takiej jak agent lub dystrybutor. Zarówno bezpośredni, jak i pośredni eksport mogą być również wspierane przez platformy handlu elektronicznego.
 • W stosownych przypadkach, czy własność intelektualna związana z Państwa produktem jest chroniona na rynku eksportowym?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo posiada zdolności i wiedzę fachową, aby dostosować swój produkt do preferencji kulturowych lub różnych norm technicznych w krajach spoza UE?

Zanim będziesz kontynuować, dokładnie przejrzyj powyższe pytania i przedyskutuj je w swoim przedsiębiorstwie, aby zdecydować, czy jesteś gotowy do prowadzenia handlu z krajami spoza UE, czy też jakie kroki należy podjąć, aby się do tego przygotować.

 

1

Znajdź rynek i nabywcę

Aby wywieźć towary poza UE, należy najpierw zidentyfikować rynek i znaleźć nabywcę swojego produktu. Informacje oferowane przez asystenta ds. handlu pomogąCi w określeniu odpowiednich rynków dla danego produktu. Pomoże Ci również określić wymogi stawiane kupującemu, takie jak wymogi dotyczące rejestracji lub licencjonowania, aby móc prowadzić obrót określonymi towarami lub uczestniczyć w określonej sferze gospodarki. Ponieważ Twój nabywca będzie zazwyczaj importerem i ponosi odpowiedzialność za wprowadzenie produktu do kraju przeznaczenia i na jego rynek, jego kwalifikacja do tej roli ma kluczowe znaczenie.

Następujące instytucje lub podmioty gospodarcze mogą być pomocne w określaniu możliwości rynku eksportowego i znalezieniu wykwalifikowanych nabywców.

 • Izby handlowe mogą udzielić informacji o różnych rynkach i partnerach handlowych oraz kierować Państwa do odpowiednich sprawozdań.
 • Pomocne mogą być dostawcy informacji o handlu lub agencje promocji handlu w Państwa kraju lub na wybranym rynku eksportowym, które obejmują analizę rynku i ocenę możliwości biznesowych. Organy te często przeprowadzają badania na temat kluczowych sektorów eksportu.
 • Doradztwo mogą również zapewniaćkonsultanci ds. eksportu i odpowiednie banki.

Jak wybrać rynki docelowe?

Sprawdź potencjalne rynki eksportowe, aby ocenić, czy istnieje popyt na Twój produkt, i rozważyć, czy Państwa produkt będzie konkurencyjny na rynku eksportowym.

Sprawdź statystyki handlowe dotyczące twojego potencjalnego rynku docelowego.

Statystyki dotyczące przywozu mogą wykazać, czy Twój kraj docelowy już importuje Twój rodzaj produktu, z którego pochodzi przywóz oraz czy na rynku istnieje już duża podaż. Niskie liczby mogą okazać się szansą, ale także ujawniają przeszkody w dostępie do rynku, a nawet bariery, które można sprawdzić u Mój asystenta ds. handlu.

Jak znaleźć potencjalnych nabywców?

Po wybraniu jednego lub większej liczby rynków docelowych kolejnym krokiem jest wskazanie potencjalnych partnerów handlowych i kontaktów biznesowych.

Partnerów i osoby kontaktowe można znaleźć na stronie:

Takie wydarzenia są coraz częściej oferowane w internecie i wskazane może okazać się przeanalizowanie odpowiednich opcji.

W przeciwieństwie do transakcji krajowych należy dokładnie sprawdzić kwalifikację nabywcy do transakcji przywozu oraz faktyczne wykorzystanie lub wprowadzanie do obrotu produktu w kraju przeznaczenia.

Możesz również sprawdzić, czy jesteś uprawniony do sprzedaży na rzecz rządu na swoim potencjalnym rynku eksportowym.

Czym są zamówienia publiczne?

 

2

Sprawdź warunki wywozu w UE i wymogi przywozowe na rynku docelowym

Aby wyeksportować swój produkt poza UE, musisz spełnić pewne podstawowe wymogi.

Jak eksportować?

Można wyeksportować produkt na różne sposoby.

 • Na przykład możesz eksportować bezpośrednio do nabywcy na swoim rynku eksportowym. Może to być inne przedsiębiorstwo lub konsument.
 • Alternatywnie, szczególnie bardzo małe przedsiębiorstwa często dokonują wywozu pośredniego za pośrednictwem platform handlu elektronicznego.

 

Czym jest handel elektroniczny?

Kto może eksportować?

 • Zazwyczaj musisz mieć siedzibę w UE jako przedsiębiorstwo lub stały zakład. Obejmuje to rejestrację do celów VAT.
 • Ogólnie rzecz biorąc, musisz również zarejestrować się w krajowym rejestrze handlowym. Więcej informacji można uzyskać w lokalnej izbie handlowej.
 • Jeśli mieszkasz poza UE, musisz posiadać pozwolenie na pracę, aby prowadzić niezależną działalność handlową; ponadto należy znaleźć osobę mającą siedzibę w UE, która jest gotowa działać w Twoim imieniu jako eksporter (np. dostawca usług logistycznych lub agent celny).

Jak zarejestrować się jako eksporter?

Jako eksporter z UE musisz złożyć wniosek we właściwej administracji celnej o nadanie numeru rejestracji i identyfikacji przedsiębiorców (EORI).

EORI jest numerem identyfikacyjnym, który jest ważny w całej UE i jest potrzebny do wszystkich celnych zgłoszeń wywozowych.

Wskazówka: Proces ten może potrwać trochę czasu.

Preferencyjne umowy handlowe:

Jeśli chcesz wywozić towary do kraju, w którym UE zawarła preferencyjną umowę handlową i korzystasz z niższych stawek celnych, być może będziesz musiał ubiegać się o status upoważnionego eksportera (EA) lub, w zależności od umowy, złożyć wniosek o rejestrację eksportera (REX). EA jest stosowana w Krajowej Administracji Celnej i w Sekcji REX.

Jako upoważniony kandydat może sporządzać „deklaracje pochodzenia”, jako zarejestrowany eksporter „oświadczenia o pochodzeniu” również powyżej progów wartości dla przesyłek określonych w odpowiedniej umowie. W tych deklaracjach lub oświadczeniach stwierdza się, że wywożone produkty są zgodne z regułami pochodzenia określonymi w danej umowie handlowej.

Potencjalne uproszczenia

Jeśli często dokonują Państwo wywozu i posiadają dobrze poinformowany personel oraz niezawodną organizację procesów celnych, mogą Państwo ubiegać się o uproszczone zgłoszenia celne, jak przewidziano w unijnym kodeksie celnym (UKC). W związku z tym bardziej doświadczony przedsiębiorca może również rozważyć status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO).

Czy wywóz Państwa produktu jest ograniczony w UE?

Wywóz określonych towarów lub wywóz produktu do określonego kraju przeznaczenia może być zakazany lub ograniczony. Być może będziesz potrzebować licencji lub zezwolenia.

 • Sprawdź w TARIC, czy potrzebujesz pozwolenia na wywóz swojego produktu;
 • Sprawdź ograniczenia wywozowe na unijnej mapie sankcji.
 • W przypadku niektórych produktów mogą w drodze wyjątku obowiązywać krajowe ograniczenia w Państwa kraju, które powinni Państwo sprawdzić u właściwych organów.

Głównymi rodzajami produktów podlegających ograniczeniom lub zakazom są:

 • niektóre żywe zwierzęta, mięso i rośliny.
 • gatunki zagrożone
 • niektóre produkty spożywcze
 • niebezpieczne chemikalia
 • leki i leki
 • broń
 • produkty podwójnego zastosowania
 • odpady
 • dobra kultury (ocenione antyki i dzieła sztuki)
 • towary podrobione lub pirackie
 • nieprzyjemne artykuły, publikacje i nagrania wideo

W przypadku takich produktów należy sprawdzić, które przepisy mają zastosowanie.

Czy na Państwa rynku eksportowym istnieją jakieś ograniczenia?

Musisz również zadbać o to, by kraj, do którego zamierzasz dokonać wywozu, nie stosował żadnych zakazów ani ograniczeń w odniesieniu do produktu, które uniemożliwiałyby jego wprowadzenie do kraju lub wprowadzenie do obrotu. Chociaż Twój nabywca zazwyczaj bierze na siebie odpowiedzialność za przywóz, jak również wykorzystanie lub wprowadzanie do obrotu produktu, za udane i zrównoważone transakcje powinieneś być świadomy zakazów przywozu oraz ograniczeń przywozowych w kraju przywozu.

Pełny opis ograniczeń w różnych krajach przeznaczenia znajduje się na stronie My Trade Assistant.

Ponadto w sekcji „Towary” można znaleźć ogólne wyjaśnienia dotyczące różnych rodzajów ograniczeń.

Jakie stawki celne mają zastosowanie do Państwa produktu?

Taryfymogą być opłacone za Twój produkt w momencie jego wprowadzenia na rynek eksportowy. Stawki celne stosowane w różnych krajach przeznaczenia znajdują się w Mój asystent ds. handlu

Zależy to od Twojej zgody i umowy z kupującym, ale w większości przypadków zaleca się pozostawienie odprawy przywozowej nabywcy, który następnie płaci cła, jak również podatki i dodatkowe należności celne, które stają się należne przy przywozie. Pamiętaj, że te ostatnie dodają do ceny Twojego produktu na Państwa rynku eksportowym. Ten tzw. koszt ziemski powinien nadal być konkurencyjny.

 

Czym jest taryfa importowa?

Czy moja firma może skorzystać z preferencyjnej umowy handlowej między UE a krajem przeznaczenia?

Jeżeli UE zawarła preferencyjną umowę handlową z krajem przeznaczenia, Twój produkt może zostać zmniejszony, a nawet całkowicie zniesiony. Cła te nazywane są preferencyjnymi stawkami celnymi.

W ramach Mój TradeAssistant Assistant preferencyjne stawki celne będą miały zastosowanie do produktów pochodzących z UE w różnych krajach przeznaczenia.

Te preferencyjne stawki taryfowe są jednak uzależnione od tego, czy Państwa produkt jest produkowany na terytorium partnerów umowy preferencyjnej oraz zgodnie z regułami pochodzenia określonymi w tej umowie.

W związku z tym należy najpierw sprawdzić, czy istnieje preferencyjna stawka celna i tak zwana marża preferencyjna między zwykłą stawką celną KNU a unijną stawką preferencyjną.

Jeżeli tak jest i chcieliby Państwo przedstawić dowód preferencyjnego pochodzenia, aby umożliwić stosowanie preferencyjnej stawki celnej, będziesz musiał przestrzegać reguł pochodzenia.

W tym celu konieczne są odpowiednie dowody potwierdzające status pochodzenia materiałów pochodzących od osób trzecich. W UE odbywa się to za pomocą tzw. deklaracji dostawców, które należy zebrać w tym celu.

Aby dowiedzieć się więcej o obowiązujących przepisach dotyczących Twojego produktu i kraju przeznaczenia, można się zorientować w Mój asystent ds. handlu.

Umowy handlowe UE:

 • Zapewnienie bardziej stabilnego i przewidywalnego zbioru zasad dla Ciebie w przypadku handlu z rynkami zagranicznymi.
 • Zadbanie o to, by przepisy państw spoza UE nie dyskryminowały produktów unijnych.
 • Stworzenie nowych i lepszych możliwości eksportu dla Twojej firmy oraz ułatwienie inwestowania za granicą.

Czy do Państwa produktu mają zastosowanie środki ochrony handlu?

Środki ochrony handlu mogą być stosowane w odniesieniu do Państwa produktu przez kraj przywozu. Takie środki mogą stanowić znaczny koszt, który należy wziąć pod uwagę przy planowaniu eksportu. Najistotniejsze są środki antydumpingowe, ale mogą również istnieć środki wyrównawcze lub ochronne. Mimo że Twój nabywca zgodnie z umową będzie zazwyczaj działał jako importer i poniesie takie dodatkowe koszty, mogą one stanowić przeszkodę dla powodzenia i trwałości transakcji.

Powiązane środki, w zależności od przypadku, stosowane przez konkretny kraj przywozu, znajdują odzwierciedlenie w Mój Trade Assistant.

Jakie są odpowiednie podatki i dodatkowe cła na Państwa rynku eksportowym?

Sprawdź również, jakie podatki i, w stosownych przypadkach, dodatkowe cła należy uiścić przy przywozie produktu. Z informacjami na temat podatków i dodatkowych ceł należnych przy przywozie w różnych krajach przeznaczenia można się również zapoznać w Mój Trade Assistant.

Koszty te będą zazwyczaj ponoszone przez kupującego w roli importera, ale zwiększają koszty wyładunku, a tym samym konkurencyjność produktu na rynku eksportowym. Jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, należy rozważyć dostosowanie z Państwa importerem.

Przy sprzedaży bezpośredniej konsumentom należy sprawdzić, czy konieczne jest zarejestrowanie się w urzędzie podatkowym Twojego rynku eksportowego.

Jakie są wymagania zdrowotne, bezpieczeństwa i techniczne dotyczące Państwa produktu?

Wymogi będą zależały od twojego rynku eksportowego. Za ich przestrzeganie zazwyczaj odpowiada Twój nabywca jako importer, który jednak będzie potrzebował pomocy w celu udowodnienia tej zgodności. Ponieważ jest to określone w umowie, należy zachować ostrożność, aby wziąć na siebie odpowiedzialność jedynie za wymogi, które mogą Państwo spełnić w swojej roli eksportera. Dostosowanie do importera jest nie tylko zalecane, ale zwykle konieczne. Informacje podane w Mój TradeAssistant pomogą w odróżnieniu obiektywnych wymogów od indywidualnych interesów nabywcy.

Wymogi będą zależały od twojego rynku eksportowego.

Na przykład:

Być może będziesz musiał przedstawić zaświadczenia potwierdzające, że Twój produkt spełnia krajowe wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Mogą one różnić się od tych obowiązujących w UE.

Większość produktów musi spełniać wymogi techniczne lub zdrowotne i higieniczne (często zwane wymogami sanitarnymi i fitosanitarnymi) na rynku eksportowym. Mogą one wymagać różnych rodzajów badań i certyfikacji.

Ma to często miejsce w przypadku wymogów technicznych dotyczących produktów przemysłowych, a także wymogów zdrowotnych i higienicznych w odniesieniu do żywności i produktów rolnych.

Większość krajów wymaga świadectw zdrowia w przypadku:

 • rośliny
 • żywe zwierzęta
 • produkty zwierzęce
 • materiały genetyczne

Na przykład wyrobom medycznym zazwyczaj musi towarzyszyć certyfikat.

Jak certyfikować produkt?

Należy sprawdzić w sekcji „Procedury i formalności” Mój asystent ds. handlu, a następnie wyjaśnić wraz z klientem, co następuje:

 • Jakie są wymogi w zakresie certyfikacji na rynku eksportowym.
 • Które świadectwa są akceptowane przez właściwe organy.
 • Czy badanie może zostać przeprowadzone przez akredytowane laboratorium lub instytucję w UE
 • lub czy certyfikacja musi zostać przeprowadzona w kraju przeznaczenia.

Jakie są wymogi dotyczące pakowania i etykietowania produktu?

Kraje często mają szczegółowe wymogi dotyczące pakowania i etykietowania produktów.

Wymogi te mogą być obowiązkowe lub dobrowolne.

 • Obowiązkowe oznaczenia i etykiety na produktach konsumpcyjnych i ich opakowaniach są zazwyczaj związane z bezpieczeństwem publicznym, zdrowiem lub środowiskiem. Mogą one dostarczać informacji takich jak składniki lub termin przydatności do spożycia.

Zazwyczaj istnieją różne agencje odpowiedzialne za różne gałęzie przemysłu, np. przemysł medyczny, elektryczny, żywnościowy i chemiczny, które mają bardzo różne wymagania.

Aby uzyskać przegląd powiązanych wymogów stosowanych przez konkretny kraj przywozu, należy przyjrzeć się sekcji „Procedury i formalności” Mój asystent ds. handlu.

Czy Twój produkt potrzebuje ochrony własności intelektualnej?

Ważne jest sprawdzenie, w jaki sposób własność intelektualna twojego produktu jest chroniona w kraju, do którego zamierzasz eksportować.

 

 • Sprawdź, czy musisz ubiegać się o nowe patenty lub w jaki sposób Twój wzór, prawo autorskie lub oznaczenie geograficzne są chronione na rynku eksportowym

Jeżeli UE zawarła umowę handlową z krajem, do którego zamierzasz eksportować, umowa może zapewnić dodatkową ochronę.

 

3

Przygotowywać sprzedaż i organizować transport

W jaki sposób odpowiedzialność jest dzielona między Ciebie a Twoim nabywcą?

Jak już wspomniano powyżej, odpowiedzialność stron transakcji wywozowej/importowej jest określona w umowie. O ile nie istnieją szczególne powody, odpowiedzialność za przywóz, przydatność lub wprowadzanie do obrotu Państwa produktu powinna zostać przejęta przez kupującego jako importera. Jedynie doświadczeni przedsiębiorcy powinni odstąpić od tej zasady. W zależności od przepisów obowiązujących w kraju przywozu może Pan/Pani nie być w stanie spełnić pewnych wymogów w tym kraju, tak więc powinny one pozostać w gestii kupującego.

W celu określenia zobowiązań umownych stron można skorzystać z Incoterms®.

Incoterms® określa obowiązki sprzedawców i kupujących w zakresie dostawy, ubezpieczenia i transportu towarów w ramach umów sprzedaży oraz określa, kto jest odpowiedzialny za celne formalności wywozowe w UE i formalności przywozowe w kraju przeznaczenia.

Przykłady:

 • „Bez ograniczeń na statku” (FOB): oznacza to, że obowiązkiem eksportera lub sprzedawcy jest pokrycie wszystkich kosztów lokalnych:
 • transport towarów do portu załadunku
 • koszty załadunku
 • procedury odprawy celnej w kraju wywozu.

 

Twój klient ponosi odpowiedzialność za koszty:

 • transport z portu załadunku po
 • ubezpieczenia
 • rozładunek
 • transport z portu przybycia do miejsca przeznaczenia.
 • „Koszt, ubezpieczenie i fracht” (CIF) oznacza, że eksporter jest odpowiedzialny zakoszty lokalne w ramach FOB, powiększone o:
 • opłaty za fracht
 • ubezpieczenia

W ramach CIF eksporter jest odpowiedzialny za wszystkie koszty do momentu przybycia produktów do portu przeznaczenia.

Należy pamiętać, że Incoterm® EXW nie może zmienić swojej odpowiedzialności jako eksportera w stosunku do organów w Państwa kraju, podczas gdy DDP wiąże się z ryzykiem przejęcia w kraju przywozu odpowiedzialności, której eksporter nie może wypełnić.

Kto może pomóc Ci w procesie wywozu i transportu?

Spedytor może pomóc

 • organizacja odbioru i dostawy towarów
 • negocjowanie stawek frachtu z przewoźnikami
 • rezerwacja przestrzeni ładunkowej
 • pakowanie
 • ubezpieczenia
 • przygotowywanie dokumentów celnych w Twoim imieniu

Poszukaj programów finansowania eksportu i wsparcia eksportu, które rządy często zapewniają we współpracy z bankami lub towarzystwami ubezpieczeniowymi.

 • Rozważyć ubezpieczenie eksportowe oferowane przez strony prywatne lub krajowe instytucje finansujące import-eksport.

 

4

Przygotowanie dokumentów do odprawy wywozowej w UE

Dokumenty przygotowane do wywozu przynajmniej częściowo służą również do przywozu w kraju przeznaczenia. W związku z tym ich przygotowanie powinno uwzględniać odpowiednie wymogi i, w zależności od przypadku, być dostosowane do Państwa kupującego jako importera.

Jakie dokumenty należy przygotować dla organów celnych?

 

Najpierw należy złożyć elektroniczne zgłoszenie wywozowe w swoim krajowym urzędzie celnym.

Każdy kraj UE posiada własny elektroniczny system przetwarzania danych. W przypadku małych przesyłek o wartości poniżej 1000 EUR wystarczające może być oświadczenie ustne poparte dokumentem przewozowym lub fakturą.

Zgłoszenie wywozowe zawiera niezbędne informacje na temat samych towarów i transportu. Obejmuje ono:

 • pochodzenie towarów,
 • kraj przeznaczenia;
 • kody towarów,
 • kody procedur celnych, oraz
 • wartość towarów.

Dokumenty, które należy przygotować, obejmują:

 • Faktura i dokumenty przewozowe oraz wykaz opakowań: W przypadku kontroli po odprawie wywozowej należy przechowywać wszystkie dokumenty przez co najmniej trzy lata (krajowe przepisy handlowe i podatkowe często przewidują dłuższe okresy).
 • Ewidencja VAT i wywozowa: W przypadku wywozu poza UE Twój produkt jest zwolniony z podatku od wartości dodanej (VAT) w UE, niezależnie od tego, czy sprzedajesz je przedsiębiorstwu czy konsumentowi indywidualnemu, pod warunkiem że prowadzisz ewidencję wywozu i dowód wywozu wydany przez organ celny.
 • Świadectwa lub licencje: mogą być również potrzebne świadectwa fitosanitarne lub pozwolenia na wywóz.

Kto składa zgłoszenie celne?

Zgłoszenie celne można złożyć samodzielnie lub może to zrobić usługodawca będący przedstawicielem celnym. W przypadku zatrudniania firmy spedycyjnej lub pośrednika celnego mogą oni działać w Twoim imieniu.

Jak przedstawić zgłoszenie wywozowe i towary do wywozu?

Procedura wywozu składa się z dwóch etapów:

 • Złożenia zgłoszenia wywozowego i przedstawienia towarów w urzędzie celnym wywozu, oraz
 • Przedstawienie towarów i wskazanie głównego numeru ewidencyjnego (MRN) zgłoszenia wywozowego w urzędzie celnym wyprowadzenia, a następnie zwolnienie do wyprowadzenia.

 

Zgłoszenie wywozowe jest przedstawiane za pomocą elektronicznego systemu twojego organu celnego.

Zasadniczo należy złożyć zgłoszenie wywozowe w urzędzie celnym właściwym ze względu na miejsce siedziby Państwa przedsiębiorstwa lub, w zależności od przypadku, w urzędzie celnym, w którym towary są pakowane lub ładowane do wywozu poza UE.

Jeżeli wartość towarów w jednej przesyłce wywozowej nie przekracza 3000 EUR, a towary nie podlegają zakazom ani ograniczeniom, zgłoszenie wywozowe może zostać złożone w urzędzie celnym w miejscu wyprowadzenia.

 

Pamiętaj, że zgłoszenie wywozowe należy złożyć przed faktycznym momentem opuszczenia UE przez towary. Zapewnić urzędowi celnemu wywozu wystarczająco dużo czasu na przeprowadzenie niezbędnych analiz ryzyka przed udzieleniem zgody na zwolnienie towarów.

Co dzieje się po złożeniu zgłoszenia wywozowego?

Przesłanki są trzy:

 • Towary mogą zostać zwolnione do wywozu na podstawie złożonego przez Państwa zgłoszenia wywozowego, lub
 • Twoje towary mogą zostać wybrane do sprawdzenia dokumentów i mogą zostać poproszone o przedłożenie dodatkowych dokumentów przed odprawą towarów, lub
 • Twój eksport może zostać wybrany do kontroli dokumentów i kontroli bezpośredniej.

W przypadku bardziej regularnego wywozu należy rozważyć uproszczone zgłoszenia celne przewidziane w unijnym kodeksie celnym (UKC).

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resource/documents/customs/customs_code/guidance_export_en.pdf

 

5

Przygotowywać dokumenty do odprawy celnej przywozowej w kraju przeznaczenia.

Gdy towary dotrą do kraju przeznaczenia, do Twojego wywozu będą miały zastosowanie lokalne wymogi i procesy przywozowe. Zastosuj My Trade Assistant, aby określić te wymogi i być w stanie dostosować się do nich z Twoim nabywcą.

Wskazówka:

 • Czasami możliwe jest przetwarzanie przed przybyciem towarów, co oznacza, że można przedłożyć odpowiednie dokumenty przed przybyciem towarów do kraju, do którego wywozisz towary.
 • Musisz uzgodnić z kupującym, jakie dokumenty muszą zostać przygotowane przez eksportera, a które przez kupującego, który jako importer jest zazwyczaj odpowiedzialny za odprawę celną i opłaty celne, jak również podatki i dodatkowe należności celne. Rola i zakres odpowiedzialności eksportera i importera są określone w umowie, która powinna być dokładnie negocjowana w tym zakresie.

Dokumenty, których mogą wymagać właściwe organy kraju przeznaczenia

 • Faktura handlowa (wraz ze szczegółowymi wymogami dotyczącymi jej formy i treści).
 • Wykaz opakowań
 • Pozwolenia na przywóz (automatyczne lub nieautomatyczne) dla niektórych towarów.
 • Świadectwa pokazujące, że produkt jest zgodny z obowiązkowymi przepisami dotyczącymi produktów, takimi jak wymogi dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, etykietowanie i pakowanie.
 • Dowód preferencyjnego pochodzenia (tj. EUR.1, EUR-MED, deklaracja pochodzenia lub oświadczenie o pochodzeniu), pod warunkiem że między UE a krajem przeznaczenia obowiązuje preferencyjna umowa handlowa, a Państwa produkty spełniają odpowiednie reguły pochodzenia.
 • Świadectwo pochodzenia potwierdzające niepreferencyjne pochodzenie produktu:
  • Świadectwo (niepreferencyjnego) pochodzenia może być wymagane w przypadku ograniczeń przywozowych w odniesieniu do (niektórych) produktów z określonych krajów, stosowania środków ochrony handlu lub monitorowania specjalnego przywozu. Jednakże importer może również wystąpić o takie świadectwo do swoich celów.
  • Świadectwa pochodzenia są zazwyczaj wydawane przez lokalną izbę handlową. W niektórych krajach odpowiedzialność ta może zostać powierzona również ministerstwom lub organom celnym.

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

 

Lista kontrolna: 5 Kroków w celu wywozu produktu

Przed rozpoczęciem

 • Aby ocenić gotowość przedsiębiorstwa do wywozu, należy zapoznać się z listą kontrolną pytań.
 • Przedyskutuj i zadecyduj, czy Państwa firma jest gotowa prowadzić handel z krajami spoza UE, czy też jakie kroki należy podjąć w ramach przygotowań do przyszłej działalności handlowej poza UE.

Krok 1: Znajdź rynek i nabywcę

 • Wybierz nowy rynek eksportowy.
 • Ocenić potencjał biznesowy i konkurencyjność produktu.
 • Uwzględniać koszty związane z wywozem w obliczeniach cen, takie jak taryfy, koszty transportu, koszty ponoszone przez agentów itp.
 • Wskazanie potencjalnych nabywców.
 • Wskazanie agencji/instytucji/partnera do celów wsparcia w zakresie formalności związanych z procesami wywozu. Na przykład w celu przygotowania umów, określenia warunków płatności, sprawdzenia zdolności kredytowej kupującego oraz ewentualnych ograniczeń w przelewach pieniężnych w kraju przywozu.
 • Starannie określić i podzielić się obowiązkami między sprzedawcą/eksporterem a kupującym/importerem, tak aby przyjąć tylko te obowiązki, które faktycznie mogą zostać wypełnione.

Etap 2: Sprawdź warunki wywozu w UE i ocenisz wymogi na swoim rynku eksportowym

 • Określenie wymogów prawnych dotyczących przedsiębiorstwa eksportowego.
 • Uzyskanie numeru rejestracji i identyfikacji przedsiębiorców (EORI) (z dużym wyprzedzeniem).
 • Jeżeli UE zawarła umowę handlową z krajem, do którego zamierzasz dokonać wywozu, sprawdź, czy stawki celne są regularne i preferencyjne, aby ustalić margines preferencyjny. W zależności od przypadku, ocenić, czy produkt jest zgodny z odpowiednimi regułami pochodzenia i określić obowiązującą (preferencyjną) stawkę celną.
 • Złożyć wniosek o zezwolenie upoważnionego eksportera lub zarejestrować się w systemie REX, jeżeli chcesz wywieźć towary do kraju, z którym UE zawarła umowę handlową i chcesz ubiegać się o preferencyjne stawki celne.
 • Proszę ocenić, czy jakiekolwiek ograniczenia lub zakazy wywozowe mają zastosowanie w UE w odniesieniu do wywozu do kraju docelowego lub wywozu produktu.
 • Sprawdź, jakie podatki i dodatkowe cła mają zastosowanie na rynku eksportowym.
 • Sprawdź, czy jakiekolwiek potencjalne środki ochrony handlu mogą mieć zastosowanie do produktu.
 • Sprawdź, czy musisz uzyskać numer identyfikacji podatkowej, aby sprzedawać swój produkt na swoim rynku eksportowym (jeżeli sprzedajesz bezpośrednio konsumentom).
 • Proszę wskazać mające zastosowanie wymogi w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i techniczne na rynku eksportowym.
 • Ocena procesu certyfikacji i dokumentacji wymaganej w kraju przeznaczenia (w tym sprawdzenie laboratoriów potrzebnych do badań i certyfikacji).
 • Sprawdzić zasady pakowania i etykietowania na rynku eksportowym.
 • Sprawdź, czy należy chronić własność intelektualną swojego produktu na rynku eksportowym.

Etap 3: Przygotowywać sprzedaż i organizować transport

 • Przygotowanie i podpisanie umowy z nabywcą, w tym porozumienia co do tego, kto ponosi odpowiedzialność za co i za organizację procesu transportowego.
 • Rozważyć ubezpieczenie eksportu
 • Wskazać instytucje, które mogą pomóc w organizowaniu procesu wywozu i ewentualnych programów wsparcia eksportu (w razie potrzeby).

Krok 4: Przygotowanie dokumentów do odprawy wywozowej w UE

 • Wypełnić i złożyć zgłoszenie wywozowe.
 • Określić wszelkie dodatkowe dokumenty, które mogą być wymagane, i zaplanować możliwość zażądania przez organy celne dodatkowej dokumentacji lub przeprowadzenia kontroli bezpośrednich.
 • Przedstawić swoje towary do wywozu w urzędach celnych do celów wywozu i wyprowadzenia.

Krok 5: Przygotowywać dokumenty do odprawy celnej przywozowej w kraju przeznaczenia

 • Uzgadnia z nabywcą, jakie dokumenty są wymagane przez właściwe organy w kraju przeznaczenia.

Uzgadnia z kupującym, kto jest odpowiedzialny za dostarczenie jakich dokumentów i kto jest odpowiedzialny za odprawę przywozową oraz uiszcza opłaty celne, jak również podatki i cła dodatkowe. Przyjmuje na siebie jedynie odpowiedzialność, którą jesteś w stanie wypełnić.

Udostępnij tę stronę:

Linki