Przewodnik dotyczący wywozu towarów

Czy Państwa przedsiębiorstwo planuje eksport towarów poza UE? Ta sekcja pomaga zrozumieć, czy przedsiębiorstwo jest gotowe do wywozu, i przedstawia poszczególne etapy procesu wywozu.

5 Działania na rzecz wywozuproduktu

 
 

Zanim rozpoczną Państwo działalność – Czy Państwa firma jest gotowa do prowadzenia działalności handlowej?

Czy planują Państwo eksportować produkt po raz pierwszy?

Zanim to nastąpi, sprawdź, czy Twoja firma jest gotowa:

 • Czy Twój produkt jest już skuteczny na rynku krajowym lub w innych krajach UE?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo ma zdolność do sprzedaży produktu na rynkach zagranicznych poza UE? Czy dysponuje wystarczającymi zasobami kadrowymi, czasowymi, finansowymi i prawnymi?
 • Czy kierownictwo Państwa przedsiębiorstwa jest zaangażowane w rozszerzanie działalności na rynki eksportowe poza UE?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo posiada kompleksowy plan finansowy/marketingowy/biznesowy z jasno określonymi celami wspierającymi wywóz na rynki poza UE?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo posiada konkretną strategię wywozu produktu na Państwa rynek eksportowy? Na przykład można wywozić swój produkt bezpośrednio do nabywcy na swoim rynku eksportowym, takim jak inne przedsiębiorstwo lub konsument, lub pośrednio za pośrednictwem osoby trzeciej, takiej jak agent lub dystrybutor. Zarówno wywóz bezpośredni, jak i pośredni mogą być wspierane przez platformy handlu elektronicznego.
 • W stosownych przypadkach, czy własność intelektualna związana z Państwa produktem jest chroniona na rynku eksportowym?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo posiada zdolności i wiedzę fachową, aby dostosować swój produkt do preferencji kulturowych lub różnych standardów technicznych w krajach spoza UE?

Zanim przejdź dalej, proszę dokładnie przeanalizować powyższe pytania i przedyskutować je w swoim przedsiębiorstwie, aby zdecydować, czy jesteś gotowy do prowadzenia handlu z krajami spoza UE lub jakie kroki należy podjąć, aby się do tego przygotować.

 

1

Znajdź rynek i nabywcę

Aby wywozić towary poza UE, należy najpierw zidentyfikować rynek i znaleźć nabywcę dla swojego produktu. Informacje oferowane przez Mój asystent ds. handlupomogą Ci w określeniu rynków odpowiednich dla danego produktu. Pomoże to również określić wymogi dla kupującego, takie jak wymogi dotyczące rejestracji lub licencjonowania w odniesieniu do określonych towarów lub uczestnictwa w określonej sferze gospodarki. Ponieważ Twój nabywca jest zazwyczaj importerem i ponosi odpowiedzialność za wprowadzenie produktu do kraju przeznaczenia i na jego rynek, jego kwalifikacja do pełnienia tej roli ma kluczowe znaczenie.

Następujące instytucje lub podmioty mogą być pomocne w identyfikacji możliwości na rynkach eksportowych oraz w znalezieniu wykwalifikowanych nabywców.

 • Izby handlowe mogą udzielać informacji na temat różnych rynków i partnerów handlowych oraz kierować je do odpowiednich sprawozdań.
 • Pomocne mogą być dostawcy wiadomości lub agencje promocji handlu w Państwa kraju lub na wybranym rynku eksportowym, które obejmują analizę rynku i ocenę możliwości biznesowych. Organy te często prowadzą badania dotyczące kluczowych sektorów eksportu.
 • Porady mogą również udzielaćkonsultanci ds. eksportu i odpowiednie banki.

Jak wybrać rynki docelowe?

Sprawdzać potencjalne rynki eksportowe, aby ocenić, czy istnieje popyt na dany produkt, i rozważyć, czy Twój produkt byłby konkurencyjny na rynku eksportowym.

Sprawdź statystyki handlowe dotyczące potencjalnego rynku docelowego.

Statystyki dotyczące przywozu mogą pokazać, czy Twój kraj docelowy już importuje dany rodzaj produktu, z którego pochodzi przywóz i czy na rynku istnieje już duża podaż. Niskie liczby mogą okazać się szansą, ale również ujawniać przeszkody w dostępie do rynku, a nawet bariery, które możesz sprawdzić u Mójego asystenta handlowego.

Jak znaleźć potencjalnych nabywców?

Po wybraniu jednego lub większej liczby rynków docelowych kolejnym krokiem jest zidentyfikowanie potencjalnych partnerów handlowych i kontaktów biznesowych.

Partnerów i osoby kontaktowe można znaleźć pod adresem:

Takie wydarzenia są coraz częściej oferowane online i być może wskazane będzie przeanalizowanie odpowiednich opcji.

W przeciwieństwie do transakcji krajowych należy dokładnie sprawdzić kwalifikację nabywcy do transakcji importowej oraz faktyczne wykorzystanie lub wprowadzenie do obrotu produktu w kraju przeznaczenia.

Możesz również sprawdzić, czy jesteś uprawniony do sprzedaży na rzecz rządu na potencjalnym rynku eksportowym.

Czym są zamówienia publiczne?

 

2

Sprawdź warunki wywozu w UE i wymogi dotyczące przywozu na rynku docelowym

Aby wyeksportować produkt poza UE, musisz spełnić pewne podstawowe wymogi.

W jaki sposób można eksportować?

Istnieją różne sposoby eksportu produktu.

 • Na przykład można eksportować bezpośrednio do nabywcy na swoim rynku eksportowym. Może to być inne przedsiębiorstwo lub konsument.
 • Alternatywnie, szczególnie bardzo małe przedsiębiorstwa często eksportują pośrednio za pośrednictwem platform handlu elektronicznego.

 

Czym jest handel elektroniczny?

Kto może eksportować?

 • Zazwyczaj musisz mieć siedzibę w UE jako przedsiębiorstwo lub stałe miejsce prowadzenia działalności. Obejmuje to zarejestrowanie się do celów VAT.
 • Zasadniczo należy również zarejestrować się w krajowym rejestrze handlowym. Więcej informacji można uzyskać w lokalnej izbie handlowej.
 • Jeżeli mieszkasz poza UE, musisz posiadać zezwolenie na pracę, aby prowadzić niezależną działalność handlową; ponadto należy znaleźć osobę mającą siedzibę w UE, która jest gotowa działać w Twoim imieniu jako eksporter (np. dostawca usług logistycznych lub agent celny).

Jak zarejestrować się jako eksporter?

Jako eksporter z UE musisz wystąpić do właściwej administracji celnej o tzw. numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy (EORI).

Numer EORI jest numerem identyfikacyjnym, który jest ważny w całej UE i jest potrzebny we wszystkich celnych zgłoszeniach wywozowych.

Końcówka: Proces ten może potrwać trochę czasu, więc można go zastosować z dużym wyprzedzeniem.

Preferencyjne umowy handlowe:

Jeśli chcesz eksportować do kraju, w którym UE zawarła preferencyjną umowę handlową z niższymi stawkami celnymi i korzysta z nich, może zaistnieć konieczność ubiegania się o status upoważnionego eksportera (EA) lub, w zależności od umowy, ubiegania się o status zarejestrowanego eksportera (REX). EA jest stosowana w Twojej krajowej administracji celnej i REX za pośrednictwem krajowej administracji celnej.

Jako upoważnieni mogą Państwo sporządzać „deklaracje pochodzenia”, jako zarejestrowany eksporter „oświadczenia o pochodzeniu” również przekraczające progi wartości dla przesyłek określone w odpowiedniej umowie. W tych deklaracjach lub oświadczeniach stwierdza się, że produkty przeznaczone do wywozu są zgodne z regułami pochodzenia określonymi w danej umowie handlowej.

Potencjalne uproszczenia

Jeżeli często eksportujesz i posiadasz kompetentny personel oraz wiarygodną organizację procesów celnych, możesz ubiegać się o uproszczone zgłoszenia celne, jak przewidziano w unijnym kodeksie celnym (UKC). W związku z tym bardziej doświadczeni przedsiębiorcy mogą również rozważyć status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO).

Czy wywóz Państwa produktu jest ograniczony w UE?

Wywóz określonych towarów lub wywóz produktu do określonego kraju przeznaczenia może być zakazany lub ograniczony. Być może będziesz potrzebować licencji lub zezwolenia.

 • Sprawdź w TARIC, czy potrzebujesz pozwolenia na wywóz produktu;
 • Sprawdzić ograniczenia wywozowe na mapie sankcji UE.
 • W przypadku niektórych produktów mogą istnieć ograniczenia krajowe w danym państwie członkowskim, które należy sprawdzić we właściwych organach.

Główne rodzaje produktów objętych ograniczeniami lub zakazem to:

 • niektóre żywe zwierzęta, mięso i rośliny.
 • gatunki zagrożone
 • niektóre produkty spożywcze
 • niebezpieczne chemikalia
 • leki i leki
 • broń
 • produkty podwójnego zastosowania
 • odpady
 • dobra kultury (ważne antyki i dzieła sztuki)
 • towary podrobione lub pirackie
 • nieprzyzwoite artykuły, publikacje i nagrania wideo

W odniesieniu do takich produktów należy sprawdzić, jakie przepisy mają zastosowanie.

Czy istnieją jakieś ograniczenia na Państwa rynku eksportowym?

Musisz również upewnić się, że kraj, do którego chcesz wywozić, nie stosuje żadnych zakazów ani ograniczeń w odniesieniu do Twojego produktu, które zakazywałyby mu wjazdu do kraju lub wprowadzania go na jego rynek. Chociaż Twój nabywca zazwyczaj ponosi odpowiedzialność za przywóz, jak również za wykorzystanie lub wprowadzanie do obrotu produktu, za udane i zrównoważone transakcje należy pamiętać o zakazach przywozu oraz ograniczeniach przywozowych w kraju przywozu.

Aby uzyskać wyczerpujący opis ograniczeń w różnych krajach docelowych, odwiedź My Trade Asystent.

Ponadto ogólne wyjaśnienia dotyczące różnych rodzajów ograniczeń można znaleźć w sekcji „Towary”.

Jakie taryfy mają zastosowanie do Państwa produktu?

Wmomencie wprowadzenia produktu na rynek eksportowy konieczne może być opłacenie ceł za dany produkt. Stawki stosowane w różnych krajach docelowych znajdują się w My Trade Asystent

Zależy to od Państwa zgody i umowy z kupującym, ale w większości przypadków zaleca się pozostawić odprawę przywozową kupującemu, który następnie płaci cła, a także podatki i dodatkowe cła, które stają się należne przy przywozie. Pamiętaj, że ten ostatni powiększy cenę produktu na Twoim rynku eksportowym. Ten tzw. koszt wyładunku powinien nadal być konkurencyjny.

 

Czym jest taryfa przywozowa?

Czy moje przedsiębiorstwo może korzystać z preferencyjnej umowy handlowej między UE a krajem przeznaczenia?

Jeżeli UE zawarła z krajem przeznaczenia preferencyjną umowę handlową, Twój produkt może zostać obniżony lub nawet całkowicie zniesiony. Cła te nazywane są preferencyjnymi stawkami taryfowymi.

W zakładce My Trade Asystentkaznajdziesz preferencyjne stawki celne mające zastosowanie do produktów pochodzących z UE w różnych krajach przeznaczenia.

Te preferencyjne stawki taryfowe są jednak uzależnione od tego, czy Państwa produkt będzie produkowany na terytorium partnerów objętych preferencyjnymi umowami handlowymi i jest zgodny z regułami pochodzenia określonymi w tej umowie.

W związku z tym należy najpierw sprawdzić, czy istnieje preferencyjna stawka celna i tzw. preferencyjny margines między zwykłą stawką KNU a preferencyjną stawką UE.

Jeżeli tak jest i chcieliby Państwo przedstawić dowód preferencyjnego pochodzenia, aby umożliwić stosowanie stawki preferencyjnej, będziesz musiał przestrzegać reguł pochodzenia.

W tym celu należy przedstawić odpowiednie dowody potwierdzające status pochodzenia materiałów pochodzących od stron trzecich. W UE odbywa się to za pomocą tzw. deklaracji dostawcy, które w tym celu trzeba będzie zgromadzić.

Aby dowiedzieć się, jakie przepisy obowiązują w odniesieniu do Twojego produktu i kraju przeznaczenia, możesz skontaktować się z Mójm asystentem handlowym.

Umowy handlowe UE:

 • zapewnienie stabilniejszego i bardziej przewidywalnego zbioru przepisów dla Ciebie w handlu z rynkami zagranicznymi.
 • zadbanie o to, by przepisy państwa spoza UE nie dyskryminowały produktów unijnych.
 • stworzyć nowe i lepsze możliwości eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa i ułatwić inwestowanie za granicą.

Czy do Państwa produktu mają zastosowanie jakieś środki ochrony handlu?

Środki ochrony handlu mogą być stosowane wobec Państwa produktu przez kraj przywozu. Takie środki mogą wiązać się ze znacznymi kosztami, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu wywozu. Najistotniejsze są środki antydumpingowe, ale mogą również istnieć środki wyrównawcze lub ochronne. Chociaż Twój nabywca zgodnie z umową zazwyczaj działa jako importer i ponosi takie dodatkowe koszty, mogą one stanowić przeszkodę dla udanych i zrównoważonych transakcji.

Powiązane środki, w zależności od przypadku, stosowane przez konkretny kraj przywozu, znajdują odzwierciedlenie w sprawozdaniu Mój asystent handlowy.

Jakie są odpowiednie podatki i dodatkowe cła na Państwa rynku eksportowym?

Sprawdź również, jakie podatki i, w zależności od przypadku, dodatkowe cła muszą zostać uiszczone przy przywozie produktu. Z podatkami i dodatkowymi należnościami, które stają się należne przy przywozie w różnych krajach przeznaczenia, można się również zapoznać w sprawie Mój asystent handlowy.

Koszty te będą zazwyczaj ponoszone przez nabywcę w roli importera, ale powiększają koszty wyładunku, a tym samym konkurencyjność Państwa produktu na rynku eksportowym. W odniesieniu do tego ostatniego należy rozważyć dostosowanie przepisów do Państwa importera.

Przy sprzedaży bezpośredniej konsumentom należy sprawdzić, czy konieczne jest zarejestrowanie się w organach podatkowych Twojego rynku eksportowego.

Jakie są wymogi zdrowotne, bezpieczeństwa i techniczne dotyczące Państwa produktu?

Wymogi będą zależały od Twojego rynku eksportowego. Ich przestrzeganie spoczywa zazwyczaj na nabywcy jako importerze, który jednak będzie potrzebował pomocy w celu udowodnienia tej zgodności. Ponieważ jest to określone w porozumieniu umownym, należy zachować ostrożność, aby wziąć odpowiedzialność jedynie za wymogi, które mogą spełniać w roli eksportera. Dostosowanie do importera jest nie tylko zalecane, ale zwykle konieczne. Informacje w zakładce Mój asystent handlowypomogą Ci odróżnić obiektywne wymogi od indywidualnych interesów nabywcy.

Wymogi będą zależały od Twojego rynku eksportowego.

W przypadku przykładu:

Być może będziesz musiał przedstawić zaświadczenia potwierdzające, że Twój produkt spełnia krajowe wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Mogą się one różnić od tych w UE.

Większość produktów musi spełniać wymogi techniczne lub zdrowotne i higieniczne (często nazywane wymogami sanitarnymi i fitosanitarnymi) na rynku eksportowym. Mogą one wymagać różnych rodzajów badań i certyfikacji.

Dotyczy to często wymogów technicznych dotyczących produktów przemysłowych, a także wymogów zdrowotnych i higienicznych w odniesieniu do żywności i produktów rolnych.

Większość państw wymaga świadectw zdrowia dla:

 • rośliny
 • żywe zwierzęta
 • produkty zwierzęce
 • materiał genetyczny

Na przykład wyrobom medycznym zazwyczaj musi towarzyszyć certyfikat.

Jak certyfikować produkt?

Należy sprawdzić w sekcji „Procedury i formalności” „Mój asystent handlowy”, a następnie, w zależności od przypadku, wyjaśnić klientowi następujące kwestie:

 • Jakie są wymogi certyfikacyjne na Państwa rynku eksportowym.
 • Które świadectwa są akceptowane przez właściwe organy.
 • Czy badanie może być przeprowadzone przez akredytowane laboratorium lub instytucję w UE
 • czy też świadectwo musi zostać przeprowadzone w kraju przeznaczenia.

Jakie są wymogi dotyczące pakowania i etykietowania Państwa produktu?

W krajach często obowiązują szczegółowe wymogi dotyczące pakowania i etykietowania produktów.

Wymogi te mogą być obowiązkowe lub dobrowolne.

 • Obowiązkowe oznaczenia i etykiety na produktach konsumpcyjnych i ich opakowaniach są zazwyczaj związane z bezpieczeństwem publicznym, zdrowiem lub ochroną środowiska. Mogą one dostarczać informacji, takich jak składniki lub termin przydatności do spożycia.

Zazwyczaj istnieją różne agencje odpowiedzialne za różne gałęzie przemysłu, np. przemysł medyczny, elektryczny, spożywczy i chemiczny, które mają bardzo różne wymogi.

Aby uzyskać przegląd powiązanych wymogów stosowanych przez konkretny kraj przywozu, należy zapoznać się z sekcją „Procedury i formalności” „Mój asystent handlowy”.

Czy Państwa produkt potrzebuje ochrony własności intelektualnej?

Ważne jest, aby sprawdzić, w jaki sposób własność intelektualna Twojego produktu jest chroniona w kraju, do którego chcesz eksportować.

 

 • Sprawdź, czy musisz ubiegać się o nowe patenty lub w jaki sposób Twój wzór, prawo autorskie lub oznaczenie geograficzne są chronione na rynku eksportowym

Jeżeli UE zawarła umowę handlową z krajem, do którego chcesz eksportować, umowa może zapewnić dodatkową ochronę.

 

3

Przygotuj sprzedaż i zorganizuj transport

W jaki sposób dzielą Państwo zobowiązania z nabywcą?

Jak już wspomniano powyżej, odpowiedzialność stron transakcji wywozu/przywozu jest określona w umowie. O ile nie istnieją szczególne powody, odpowiedzialność za przywóz, użyteczność lub wprowadzanie do obrotu produktu powinien ponosić nabywca jako importer. Jedynie doświadczeni przedsiębiorcy powinni odstępować od tej zasady. W zależności od przepisów prawnych obowiązujących w kraju przywozu możesz nie być w stanie spełnić określonych w nim wymogów, w związku z czym powinny one pozostać u nabywcy.

Do określenia zobowiązań umownych stron można użyć Incoterms®.

Incoterms® określa obowiązki sprzedawców i nabywców w zakresie dostawy, ubezpieczenia i transportu towarów w ramach umów sprzedaży oraz określa, kto jest odpowiedzialny za celne formalności wywozowe w UE i formalności przywozowe w państwie przeznaczenia.

Przykłady:

 • „Wolne na burtę” (FOB): oznacza, że to eksporter lub sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie koszty lokalne:
 • transport towarów do portu załadunku
 • koszty załadunku
 • procedury odprawy celnej w kraju wywozu.

 

Twój klient ponosi koszty:

 • transport z portu załadunku
 • ubezpieczenia
 • rozładunek
 • transport z portu przybycia do miejsca przeznaczenia.
 • „Koszt, ubezpieczenie i fracht” (CIF)oznacza, że eksporter ponosi koszty lokalne w ramach FOB, powiększone o:
 • opłaty frachtowe
 • ubezpieczenia

W ramach CIF eksporter ponosi wszystkie koszty aż do momentu przybycia produktów do portu przeznaczenia.

Należy pamiętać, że Incoterm® EXW nie może zmienić Państwa odpowiedzialności jako eksportera wobec organów w Państwa kraju, podczas gdy DDP wiąże się z ryzykiem przejęcia w kraju przywozu odpowiedzialności, której eksporter nie może wypełnić.

Kto może pomóc Ci w procesie wywozu i transportu?

Spedytor może pomóc w

 • organizacja odbioru i dostawy towarów
 • negocjowanie stawek frachtowych z przewoźnikami
 • rezerwacja przestrzeni ładunkowej
 • pakowanie
 • ubezpieczenia
 • przygotowywanie dokumentów celnych w Twoim imieniu

Szukać finansowania eksportu i programów wsparcia eksportu, które rządy często zapewniają we współpracy z bankami lub zakładami ubezpieczeniowymi.

 • Należy wziąć pod uwagę ubezpieczenie eksportowe oferowane przez podmioty prywatne lub krajowe instytucje finansujące eksport-import.

 

4

Przygotowanie dokumentów do odprawy wywozowej w UE

Dokumenty przygotowane do wywozu przynajmniej częściowo służą również do przywozu do kraju przeznaczenia. W związku z tym ich przygotowanie powinno uwzględniać odpowiednie wymogi i, w zależności od przypadku, powinno być dostosowane do twojego nabywcy jako importera.

Jakie dokumenty należy przygotować dla organów celnych?

 

Należy najpierw złożyć elektroniczne zgłoszenie wywozowe w swoim krajowym organie celnym.

Każdy kraj UE posiada własny system elektronicznego przetwarzania danych. W przypadku małych przesyłek o wartości poniżej 1 000 EUR wystarczy oświadczenie ustne poparte dokumentem przewozowym lub fakturą.

Zgłoszenie wywozowe zawiera niezbędne informacje o samych towarach i transporcie. Obejmuje ono:

 • pochodzenie towarów,
 • kraj przeznaczenia,
 • kody towarów,
 • kody procedur celnych, oraz
 • wartość towarów.

Dokumenty, które należy przygotować, obejmują:

 • Faktura i dokumenty przewozowe oraz wykaz opakowań: Wszystkie dokumenty należy przechowywać przez co najmniej trzy lata w przypadku kontroli po odprawie wywozowej (krajowe przepisy handlowe i podatkowe często przewidują dłuższe okresy).
 • Ewidencja VAT i wywozu: W przypadku wywozu poza UE Twój produkt jest zwolniony z podatku od wartości dodanej (VAT) w UE, niezależnie od tego, czy sprzedajesz przedsiębiorstwu czy indywidualnemu konsumentowi, pod warunkiem że prowadzisz ewidencję wywozu i dowód wywozu wydany przez organ celny.
 • Świadectwa lub licencje: mogą być również potrzebne świadectwa fitosanitarne lub pozwolenia na wywóz do celów wywozu.

Kto składa zgłoszenie celne?

Zgłoszenie celne można złożyć samodzielnie lub może je złożyć usługodawca, który jest przedstawicielem celnym. Jeśli zatrudniasz firmę spedycyjną lub pośrednika celnego, mogą działać w Twoim imieniu.

Jak przedstawić zgłoszenie wywozowe i towary do wywozu?

Procedura wywozu składa się z dwóch etapów:

 • złożenie zgłoszenia wywozowego i przedstawienie towarów w urzędzie celnym wywozu, oraz
 • przedstawienie towarów i wskazanie głównego numeru referencyjnego (MRN) zgłoszenia wywozowego w urzędzie celnym wyprowadzenia, a następnie zwolnienie do wyprowadzenia.

 

Zgłoszenie wywozowe jest przedstawiane za pomocą systemu elektronicznego Państwa organu celnego.

Zasadniczo należy złożyć zgłoszenie wywozowe w urzędzie celnym właściwym dla miejsca, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę, lub, w zależności od przypadku, w urzędzie celnym, w którym towary są pakowane lub ładowane w celu wywozu poza UE.

Jeżeli wartość towarów w jednej przesyłce wywozowej nie przekracza 3 000 EUR, a towary nie podlegają zakazom lub ograniczeniom, zgłoszenie wywozowe może zostać złożone w urzędzie celnym w miejscu wyprowadzenia.

 

Należy pamiętać, że zgłoszenie wywozowe musi zostać złożone przed faktycznym momentem opuszczenia UE przez towary. Zapewnić wystarczająco dużo czasu urzędowi celnemu wywozu na przeprowadzenie niezbędnych analiz ryzyka przed zwolnieniem towarów.

Co dzieje się po złożeniu zgłoszenia wywozowego?

Przesłanki są trzy:

 • Towary mogą zostać zwolnione do wywozu na podstawie złożonego zgłoszenia wywozowego, lub
 • Towary mogą zostać wybrane do kontroli dokumentów i mogą zostać poproszone o przedłożenie dalszych dokumentów przed odprawą towarów, lub
 • Eksport może zostać wybrany zarówno do kontroli dokumentu, jak i do kontroli fizycznej.

W przypadku bardziej regularnego wywozu należy rozważyć uproszczone zgłoszenia celne przewidziane w unijnym kodeksie celnym (UKC).

Więcej szczegółów można znaleźć we

https://ec.europa.eu/taxation_customs /strony/opodatkowanie/pliki/zasoby/ dokumenty/cła/Cła_code/ wytyczne_eksport_en.pdf

 

5

Przygotowywać dokumenty do odprawy celnej przywozowej w kraju przeznaczenia.

Kiedy towary dotrą do kraju przeznaczenia, lokalne wymogi i procesy przywozowe będą miały zastosowanie do Twojego wywozu. Skontaktuj się z My Trade Asystent, aby ustalić te wymogi i móc dostosować się do nich z nabywcą.

Końcówka:

 • Czasami możliwe jest przetwarzanie przed przybyciem towarów, co oznacza, że można przedłożyć odpowiednie dokumenty przed przybyciem towarów do kraju, do którego eksportujesz towary.
 • Należy uzgodnić z nabywcą, które dokumenty muszą być przygotowane przez eksportera i które kupujący, który jako importer zazwyczaj odpowiada za odprawę celną i należności celne, jak również podatki i dodatkowe cła. Role i obowiązki eksportera i importera są określone w umowie, która powinna być starannie negocjowana w tym zakresie.

Dokumenty, których mogą wymagać właściwe organy w państwie przeznaczenia

 • Faktura handlowa (ze szczegółowymi wymogami dotyczącymi jej formy i treści).
 • Wykaz opakowań
 • Pozwolenia na przywóz (automatyczne lub nieautomatyczne) niektórych towarów.
 • Certyfikaty potwierdzające zgodność produktu z obowiązkowymi przepisami dotyczącymi produktów, takimi jak wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, etykietowanie i pakowanie.
 • Dowód preferencyjnego pochodzenia (tj. EUR.1, EUR-MED, deklaracja pochodzenia lub oświadczenie o pochodzeniu), pod warunkiem że między UE a krajem przeznaczenia obowiązuje preferencyjna umowa handlowa, a Państwa produkty spełniają odpowiednie reguły pochodzenia.
 • Świadectwo pochodzenia potwierdzające niepreferencyjne pochodzenie produktu:
  • Świadectwo (niepreferencyjnego) pochodzenia może być wymagane w przypadku ograniczeń przywozowych w odniesieniu do (niektórych) produktów z określonych krajów, stosowania środków ochrony handlu lub monitorowania specjalnego przywozu. Jednakże importer może również zażądać takiego świadectwa do swoich celów.
  • Świadectwa pochodzenia są zazwyczaj wydawane przez lokalną izbę handlową. W niektórych krajach odpowiedzialność ta może również zostać powierzona ministerstwom lub organom celnym.

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

 

Państwa lista kontrolna: 5 Działania na rzecz wywozu produktu

Przed przedłożeniem dokumentacji

 • Zapoznaj się z listą kontrolną pytań w celu oceny gotowości przedsiębiorstwa do wywozu.
 • Przedyskutuj i zdecyduj, czy Twoja firma jest gotowa do prowadzenia handlu z krajami spoza UE lub jakie kroki należy podjąć w ramach przygotowań do przyszłej działalności handlowej poza UE.

Krok 1: Znajdź rynek i nabywcę

 • Wybierz nowy rynek eksportowy.
 • Oceń potencjał biznesowy i konkurencyjność produktu.
 • Przy obliczaniu cen uwzględnij koszty związane z eksportem, takie jak stawki celne, koszty transportu, koszty pośredników itp.
 • Określ potencjalnych nabywców.
 • Określ agencję/instytucję/partnera, którzy wesprą Cię w formalnościach związanych z procedurami eksportu, Na przykład w celu przygotowania umów, ustanowienia warunków płatności, sprawdzenia zdolności kredytowej nabywcy oraz tego, czy w kraju przywozu istnieją jakiekolwiek ograniczenia dotyczące przelewów pieniężnych.
 • Dokładne określenie i podział odpowiedzialności między sprzedawcą/eksporterem a nabywcą/importerem, tak aby zakładano jedynie te, które rzeczywiście mogą zostać spełnione.

Krok 2: Sprawdzenie warunków wywozu w UE i ocena wymogów na Twoim rynku eksportowym

 • Zapoznaj się z wymogami prawnymi dotyczącymi przedsiębiorstwa eksportowego.
 • Uzyskaj numer w Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (EORI) (złóż wniosek z dużym wyprzedzeniem).
 • Jeżeli UE zawarła umowę handlową z krajem, do którego chcesz eksportować, należy sprawdzić regularne i preferencyjne cła w celu ustalenia marginesu preferencyjnego. W zależności od przypadku oceń, czy Twój produkt jest zgodny z odpowiednimi regułami pochodzenia, i określ obowiązującą (preferencyjną) stawkę celną.
 • Złóż wniosek o zezwolenie dla upoważnionego eksportera lub zarejestrowanie się w systemie REX, jeżeli chcesz eksportować do kraju, z którym UE zawarła umowę handlową, i chcesz ubiegać się o preferencyjne stawki celne.
 • Oceń, czy w odniesieniu do Twojego produktu lub w odniesieniu do kraju docelowego obowiązują w UE jakiekolwiek ograniczenia lub zakazy wywozowe.
 • Sprawdź, jakie podatki i cła dodatkowe obowiązują na Twoim rynku eksportowym.
 • Sprawdź, czy w odniesieniu do danego produktu mogą mieć zastosowanie jakiekolwiek potencjalne środki ochrony handlu.
 • Sprawdź, czy musisz otrzymać numer identyfikacji podatkowej, aby sprzedać produkt na rynku eksportowym (jeżeli sprzedajesz bezpośrednio konsumentom).
 • Sprawdź obowiązujące wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz wymagania techniczne na rynku eksportowym.
 • Oceń proces certyfikacji i dokumentację wymaganą w kraju przeznaczenia (m.in. sprawdź laboratoria potrzebne do wykonania badań i wydania odpowiednich zaświadczeń).
 • Sprawdź przepisy dotyczące pakowania i etykietowania obowiązujące na rynku eksportowym.
 • Sprawdź, czy musisz chronić własność intelektualną swojego produktu na rynku eksportowym.

Etap 3: Przygotuj sprzedaż i zorganizuj transport

 • Przygotować i podpisać umowę z nabywcą, w tym porozumienie co do tego, kto ponosi odpowiedzialność za co i organizację procesu transportu.
 • Rozważ wykupienie ubezpieczenia eksportu
 • Wskazać instytucje, które mogą pomóc w organizacji procesu eksportu i ewentualnych programów wsparcia eksportu (w razie potrzeby).

Etap 4: Przygotowanie dokumentów do odprawy wywozowej w UE

 • Wypełnij i złóż zgłoszenie wywozowe.
 • Określ wszelkie dodatkowe dokumenty, które mogą być wymagane, i przygotuj się na możliwość, że organy celne zażądają dodatkowych dokumentów lub przeprowadzą kontrole fizyczne.
 • Przedstaw swoje towary do eksportu w urzędach celnych do celów wywozu i odprawy.

Krok 5: Przygotowywać dokumenty do odprawy celnej przywozowej w kraju przeznaczenia

 • Skoordynować z kupującym, jakie dokumenty są wymagane przez właściwe organy w kraju przeznaczenia.

Uzgodnij z nabywcą, kto jest odpowiedzialny za dostarczenie poszczególnych dokumentów, odprawę przywozową oraz uiszczenie opłat celnych, jak również podatków i ceł dodatkowych. Przyjmij na siebie tylko takie zobowiązania, jakie jesteś w stanie wypełnić.

Udostępnij tę stronę: