Przewodnik dotyczący wywozu towarów

Czy Państwa przedsiębiorstwo planuje eksport towarów poza UE? Ta sekcja pomaga Ci zrozumieć, czy Państwa przedsiębiorstwo jest gotowe do wywozu, i nakreślić poszczególne etapy procesu wywozu.

5 kroków w kierunku wywozuproduktu

 
 

Przed rozpoczęciem działalności – czy przedsiębiorstwo jest gotowe do prowadzenia handlu?

Czy zamierzają Państwo wyeksportować produkt po raz pierwszy?

Zanim to nastąpi, sprawdź, czy Twoje przedsiębiorstwo jest gotowe:

 • Czy Twój produkt jest już skuteczny na rynku krajowym lub w innych krajach UE?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo ma zdolność do sprzedaży produktu na rynkach zagranicznych poza UE? Czy dysponuje wystarczającymi zasobami kadrowymi, czasowymi, finansowymi i prawnymi?
 • Czy kierownictwo Państwa przedsiębiorstwa zobowiązało się do ekspansji na rynki eksportowe poza UE?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo posiada kompleksowy plan finansowy/marketingowy/biznesowy z jasno określonymi celami wspierającymi eksport na rynki poza UE?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo posiada konkretną strategię wywozu produktu na Państwa rynek eksportowy? Na przykład możesz wyeksportować swój produkt bezpośrednio do nabywcy na rynku eksportowym, takiego jak inne przedsiębiorstwo lub konsument, lub pośrednio, zatrudniając osobę trzecią, np. agenta lub dystrybutora. Zarówno bezpośredni, jak i pośredni wywóz może być również wspierany przez platformy handlu elektronicznego.
 • W stosownych przypadkach, czy własność intelektualna związana z Państwa produktem jest chroniona na Państwa rynku eksportowym?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo posiada zdolność i wiedzę fachową, aby dostosować swój produkt do preferencji kulturowych lub różnych norm technicznych w krajach spoza UE?

Zanim rozpatrzą Państwo powyższe pytania, dokładnie zajmą się nimi i przedyskutuj je w przedsiębiorstwie, aby zdecydować, czy jesteś gotowy do prowadzenia handlu z krajami spoza UE lub jakie kroki należy podjąć, aby się do tego przygotować.

 

1

Znajdź rynek i nabywcę

Aby eksportować towary poza UE, należy najpierw zidentyfikować rynek i znaleźć kupującego swój produkt. Informacje oferowane w ramach mojego asystenta ds. handlupomogą Ci określić rynki odpowiednie dla danego produktu. Pomoże to również określić wymogi, jakie muszą spełnić kupujący, takie jak wymogi dotyczące rejestracji lub licencjonowania dotyczące konkretnych towarów lub uczestnictwa w określonej sferie gospodarki. Ponieważ Twój nabywca jest zwykle importerem i przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wprowadzenie produktu do kraju przeznaczenia i na jego rynek, jego kwalifikacja do tej roli ma kluczowe znaczenie.

Następujące instytucje lub podmioty gospodarcze mogą pomóc w określeniu możliwości na rynku eksportowym i znalezieniu wykwalifikowanych nabywców.

 • Izby handlowe mogą udzielić informacji na temat różnych rynków i partnerów handlowych oraz skierować Cię do odpowiednich sprawozdań.
 • Pomocne mogą być dostawcy informacji handlowych lub agencje promocji handlu w Twoim kraju lub na wybranym przez Państwa rynku eksportowym, które obejmują analizę rynku i ocenę możliwości biznesowych. Organy te często prowadzą badania nad kluczowymi sektorami eksportowymi.
 • Konsultanci ds. eksportu i odpowiednie banki mogą również udzielać porad.

Jak wybrać rynki docelowe?

Prześledź potencjalne rynki eksportowe, aby ocenić, czy istnieje popyt na Państwa produkt, i rozważyć, czy Twój produkt byłby konkurencyjny na rynku eksportowym.

Sprawdź statystyki handlowe dotyczące potencjalnego rynku docelowego.

Dane statystyczne dotyczące przywozu mogą wykazać, czy Twój kraj docelowy dokonuje już przywozu danego rodzaju produktu, z którego pochodzi przywóz i czy istnieje już wysoka podaż na rynku. Niskie liczby mogą stanowić szansę, ale także ujawnić przeszkody w dostępie do rynku, a nawet bariery, które można sprawdzić u mojego asystenta ds. handlu.

Jak znaleźć potencjalnych nabywców?

Po wybraniu jednego lub większej liczby rynków docelowych następnym krokiem jest wskazanie potencjalnych partnerów handlowych i kontaktów biznesowych.

Partnerzy i osoby kontaktowe można znaleźć pod adresem:

Takie wydarzenia są coraz częściej oferowane w internecie i być może wskazane będzie rozważenie odpowiednich opcji.

W przeciwieństwie do transakcji krajowych należy dokładnie sprawdzić kwalifikację nabywcy do transakcji przywozu oraz faktyczne wykorzystanie lub wprowadzenie do obrotu produktu w kraju przeznaczenia.

Możesz również sprawdzić, czy masz prawo do sprzedaży na rzecz rządu na swoim potencjalnym rynku eksportowym.

Czym są zamówienia publiczne?

 

2

Sprawdź warunki wywozu w UE i wymogi przywozowe na rynku docelowym

Aby wywieźć produkt poza UE, musisz spełnić pewne podstawowe wymogi.

W jaki sposób można eksportować?

Istnieją różne sposoby wywozu produktu.

 • Na przykład można eksportować bezpośrednio do nabywcy na swoim rynku eksportowym. Może to być inne przedsiębiorstwo lub konsument.
 • Alternatywnie, zwłaszcza bardzo małe przedsiębiorstwa często eksportują pośrednio za pośrednictwem platform handlu elektronicznego.

 

Czym jest handel elektroniczny?

Kto może dokonywać wywozu?

 • Zazwyczaj musisz mieć siedzibę w UE jako przedsiębiorstwo lub stały zakład. Obejmuje to zarejestrowanie się do celów VAT.
 • Ogólnie rzecz biorąc, należy również zarejestrować się w krajowym rejestrze handlowym. Więcej informacji można znaleźć w lokalnej izbie handlowej.
 • Jeżeli mieszkasz poza UE, musisz posiadać pozwolenie na pracę, aby prowadzić niezależną działalność gospodarczą; ponadto musisz znaleźć osobę mającą siedzibę w UE, która chce działać w Twoim imieniu jako eksporter (np. dostawca usług logistycznych lub agent celny).

Jak zarejestrować się jako eksporter?

Jako eksporter z UE musisz złożyć wniosek do właściwej administracji celnej o tzw. numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy (EORI).

Numer EORI jest ważnym w całej UE numerem identyfikacyjnym, którego potrzebujesz w odniesieniu do wszystkich celnych zgłoszeń wywozowych.

Poradnik: Proces ten może potrwać trochę czasu, tak aby mógł być stosowany z dużym wyprzedzeniem.

Preferencyjne umowy handlowe:

Jeśli chcesz eksportować do kraju, w którym UE zawarła preferencyjną umowę handlową z niższymi stawkami celnymi, może być również konieczne złożenie wniosku o przyznanie statusu upoważnionego eksportera (EA) lub, w zależności od umowy, złożenie wniosku o nadanie statusu zarejestrowanego eksportera (REX). EA jest składana w systemie REX i za pośrednictwem krajowej administracji celnej.

Jako upoważnieni mogą Państwo sporządzać „deklaracje pochodzenia”, jako zarejestrowany eksporter „oświadczenia o pochodzeniu” również powyżej progów wartości dla wysyłek określonych w odpowiedniej umowie. W tych deklaracjach lub oświadczeniach stwierdza się, że produkty przeznaczone do wywozu są zgodne z regułami pochodzenia określonymi w danej umowie handlowej.

Potencjalne uproszczenia

Jeżeli często dokonuje się wywozu i dysponuje odpowiednią wiedzą kadrową oraz wiarygodną organizacją procesów celnych, możesz ubiegać się o uproszczone zgłoszenia celne, jak przewidziano w unijnym kodeksie celnym. W związku z tym bardziej doświadczeni przedsiębiorcy mogą również rozważyć status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO).

Czy wywóz Państwa produktu w UE jest ograniczony?

Wywóz określonych towarów lub wywóz produktu do określonego kraju przeznaczenia może być zakazany lub ograniczony. Być może będziesz potrzebował licencji lub upoważnienia.

 • Sprawdź w TARIC, czy potrzebujesz pozwolenia na wywóz swojego produktu;
 • Sprawdź ograniczenia wywozowe na mapie sankcji UE.
 • W przypadku niektórych produktów mogą w drodze wyjątku istnieć ograniczenia krajowe w Twoim państwie członkowskim, które należy sprawdzić we właściwych organach.

Główne rodzaje produktów objętych ograniczeniami lub zakazami to:

 • niektóre żywe zwierzęta, mięso i rośliny.
 • gatunki zagrożone
 • niektóre produkty spożywcze
 • niebezpieczne chemikalia
 • leki i leki
 • broń
 • produkty podwójnego zastosowania
 • odpady
 • dobra kultury (wartościowe antyki i dzieła sztuki)
 • towary podrobione lub pirackie
 • nieżywe artykuły, publikacje i nagrania wideo

W przypadku takich produktów należy sprawdzić, jakie przepisy mają zastosowanie.

Czy na Państwa rynku eksportowym istnieją jakieś ograniczenia?

Musisz również upewnić się, że kraj, do którego zamierzasz eksportować, nie stosuje wobec Twojego produktu zakazów lub ograniczeń, które zakazują mu wjazdu do kraju lub wprowadzania go do obrotu. Chociaż Twój nabywca zazwyczaj ponosi odpowiedzialność za przywóz, jak również za wykorzystanie lub wprowadzenie do obrotu produktu, w przypadku udanych i zrównoważonych transakcji powinieneś mieć świadomość zakazów przywozu oraz ograniczeń przywozowych w kraju przywozu.

Aby zapoznać się z kompleksowym opisem ograniczeń w różnych krajach docelowych, odwiedź mój asystent handlowy.

Ponadto w sekcji „Towary” można znaleźć ogólne wyjaśnienia dotyczące różnych rodzajów ograniczeń.

Jakie taryfy mają zastosowanie do Państwa produktu?

W przypadku wprowadzenia produktu na rynek eksportowy może zaistnieć konieczność uiszczenia opłatcelnych. Stawki stosowane w różnych krajach docelowych znajdują się w mójm asystentu ds. handlu

Zależy to od Twojej zgody i umowy z nabywcą, ale w większości przypadków zaleca się pozostawienie odprawy przywozowej kupującemu, który następnie płaci należności celne, jak również podatki i dodatkowe należności celne, które stają się wymagalne przy przywozie. Pamiętaj, że ta ostatnia zwiększy cenę Państwa produktu na rynku eksportowym. Ten tzw. koszt wyładunku powinien być nadal konkurencyjny.

 

Czym jest taryfa przywozowa?

Czy moja firma może skorzystać z preferencyjnej umowy handlowej między UE a krajem przeznaczenia?

Jeżeli UE zawarła preferencyjną umowę handlową z krajem przeznaczenia, Twój produkt może zostać obniżony, a nawet całkowicie zniesiony. Te cła nazywane są preferencyjnymi stawkami taryfowymi.

W mójm asystentu ds. handlustosuje się preferencyjne stawki celne mające zastosowanie do produktów pochodzących z UE w różnych krajach przeznaczenia.

Te preferencyjne stawki celne są jednak uzależnione od tego, czy Państwa produkt jest wytwarzany na terytorium partnerów umów preferencyjnych i są zgodne z regułami pochodzenia określonymi w tej umowie.

W związku z tym należy najpierw sprawdzić, czy istnieje preferencyjna stawka celna i tzw. margines preferencyjny między regularną stawką celną KNU a preferencyjną stawką UE.

Jeżeli tak jest i chciałbyś przedstawić dowód preferencyjnego pochodzenia, aby umożliwić stosowanie stawki preferencyjnej, będziesz musiał przestrzegać reguł pochodzenia.

W tym celu konieczne będą odpowiednie dowody potwierdzające status pochodzenia materiałów pochodzących od osób trzecich. W UE odbywa się to za pomocą tzw. deklaracji dostawcy, które będą Państwo musieli zebrać w tym celu.

Aby dowiedzieć się, jakie przepisy obowiązują w odniesieniu do Twojego produktu i kraju przeznaczenia, możesz skontaktować się z moim asystentem handlowym.

Umowy handlowe UE:

 • zapewnienie bardziej stabilnego i przewidywalnego zbioru przepisów w przypadku handlu z rynkami zagranicznymi.
 • zadbanie o to, by przepisy państwa trzeciego nie dyskryminowały produktów UE.
 • stworzyć nowe i lepsze możliwości eksportu dla Twojej firmy i ułatwić inwestowanie za granicą.

Czy do Państwa produktu mają zastosowanie jakiekolwiek środki ochrony handlu?

Środki ochrony handlu mogą być stosowane w odniesieniu do produktu przez kraj przywozu. Takie środki mogą stanowić znaczny koszt, który należy wziąć pod uwagę przy planowaniu wywozu. Najistotniejsze są środki antydumpingowe, ale mogą istnieć również środki wyrównawcze lub ochronne. Chociaż Twój nabywca, zgodnie z umową, zazwyczaj działa jako importer i ponosi takie dodatkowe koszty, mogą one stanowić przeszkodę dla udanych i zrównoważonych transakcji.

Powiązane środki, w zależności od przypadku, stosowane przez konkretny kraj przywozu, znajdują odzwierciedlenie w mójm asystentu ds. handlu.

Jakie są odpowiednie podatki i dodatkowe cła na Państwa rynku eksportowym?

Należy również sprawdzić, jakie podatki i, w zależności od przypadku, dodatkowe należności celne należy zapłacić przy przywozie produktu. Z podatkami i dodatkowymi cłami należnymi przy przywozie w różnych krajach przeznaczenia można się również zapoznać w mójm asystentu ds. handlu.

Koszty te zazwyczaj ponosi nabywca pełniący rolę u importera, ale zwiększają one koszty wyładunku, a tym samym konkurencyjność Państwa produktu na rynku eksportowym. Jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, należy rozważyć dostosowanie do przepisów przyjętych przez Pana importera.

W przypadku sprzedaży bezpośrednio konsumentom należy sprawdzić, czy istnieje potrzeba zarejestrowania się w organach podatkowych Państwa rynku eksportowego.

Jakie są wymogi zdrowotne, bezpieczeństwa i techniczne dotyczące Państwa produktu?

Wymogi będą zależały od Twojego rynku eksportowego. Za zgodność z nimi odpowiada zazwyczaj kupujący jako importer, który jednak będzie potrzebował Państwa pomocy w celu udowodnienia tej zgodności. Ponieważ jest to określone w umowie, należy zachować ostrożność, aby przyjąć odpowiedzialność wyłącznie za wymogi, które może Pan/Pani spełnić jako eksporter. Dostosowanie do sytuacji importera jest nie tylko zalecane, ale zazwyczaj konieczne. Informacje zawarte w mójm asystentu ds. handlupomogą Ci odróżnić obiektywne wymogi od indywidualnych interesów kupującego.

Wymogi będą zależały od Twojego rynku eksportowego.

W przypadku przykładu:

Być może będziesz musiał przedstawić świadectwa potwierdzające, że Twój produkt spełnia wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa obowiązujące w danym kraju. Mogą one różnić się od tych w UE.

Większość produktów musi spełniać wymogi techniczne lub zdrowotne i higieniczne (często nazywane wymogami sanitarnymi i fitosanitarnymi) na rynku eksportowym. Mogą one wymagać różnych rodzajów badań i certyfikacji.

Dotyczy to często wymogów technicznych dotyczących produktów przemysłowych, a także wymogów w zakresie zdrowia i higieny w odniesieniu do żywności i produktów rolnych.

Większość państw wymaga świadectw zdrowia dla:

 • rośliny
 • żywe zwierzęta
 • produkty pochodzenia zwierzęcego
 • materiały genetyczne

Na przykład wyrobom medycznym zazwyczaj musi towarzyszyć certyfikat.

Jak certyfikować swój produkt?

Należy sprawdzić w sekcji „Procedury i formalności” mojego asystenta ds. handlu, a następnie wyjaśnić klientowi, co następuje:

 • Jakie są wymogi certyfikacji na rynku eksportowym.
 • Jakie certyfikaty są akceptowane przez właściwe organy.
 • Czy badania mogą być przeprowadzone przez akredytowane laboratorium lub instytucję w UE
 • czy też certyfikacja musi być przeprowadzona w kraju przeznaczenia.

Jakie są wymogi dotyczące pakowania i etykietowania produktu?

Państwa często mają szczegółowe wymogi dotyczące pakowania i etykietowania produktów.

Wymogi te mogą być obowiązkowe lub dobrowolne.

 • Obowiązkowe znaki i etykiety na produktach konsumpcyjnych i ich opakowaniach są zazwyczaj związane z bezpieczeństwem publicznym, zdrowiem lub ochroną środowiska. Mogą podać informacje, takie jak informacje o składnikach lub dacie przydatności do spożycia.

Zazwyczaj istnieją różne agencje odpowiedzialne za różne gałęzie przemysłu, np. przemysł medyczny, elektryczny, spożywczy i chemiczny, z których wszystkie mają bardzo różne wymogi.

Aby zapoznać się z odnośnymi wymogami stosowanymi przez konkretny kraj przywozu, należy zapoznać się z sekcją „Procedury i formalności” „Moje asystent ds. handlu”.

Czy Państwa produkt wymaga ochrony własności intelektualnej?

Ważne jest, aby sprawdzić, w jaki sposób własność intelektualna Twojego produktu jest chroniona w kraju, do którego chcesz eksportować.

 

 • Sprawdź, czy musisz ubiegać się o nowe patenty lub w jaki sposób Twój wzór, prawo autorskie lub oznaczenie geograficzne są chronione na rynku eksportowym.

Jeżeli UE zawarła umowę handlową z krajem, do którego chcesz eksportować, umowa może zapewnić dodatkową ochronę.

 

3

Przygotuj sprzedaż i zorganizuj transport

W jaki sposób dzielą Państwo swoje zobowiązania z nabywcą?

Jak już wspomniano powyżej, odpowiedzialność stron transakcji wywozowej/przywozowej jest określona w umowie. O ile nie istnieją szczególne powody, odpowiedzialność za przywóz, przydatność lub wprowadzenie do obrotu produktu powinien spoczywać na nabywcy jako importerze. Jedynie doświadczeni handlowcy powinni odstąpić od tej zasady. W zależności od przepisów prawnych obowiązujących w kraju przywozu możesz nie być w stanie spełnić określonych wymogów w tym kraju, w związku z czym powinny one pozostać w gestii nabywcy.

Aby określić zobowiązania umowne stron, możesz skorzystać z Incoterms®.

Incoterms® określa obowiązki sprzedawców i nabywców w zakresie dostawy, ubezpieczenia i transportu towarów w ramach umów sprzedaży oraz określa, kto jest odpowiedzialny za formalności celne wywozowe w UE i formalności przywozowe w kraju przeznaczenia.

Przykłady:

 • „Wolne na pokładzie” (FOB): oznacza, że obowiązkiem eksportera lub sprzedawcy jest pokrycie wszystkich kosztów lokalnych:
 • transport towarów do portu załadunku
 • koszty załadunku
 • procedury odprawy celnej w kraju wywozu.

 

Twój klient ponosi koszty:

 • transport z portu załadunku, począwszy od portu załadunku
 • ubezpieczenie
 • rozładunek
 • transport z portu przybycia do miejsca przeznaczenia.
 • „Koszt, ubezpieczenie i fracht” (CIF)oznacza, że eksporter jest odpowiedzialny za koszty lokalne w ramach FOB, plus:
 • opłaty za fracht
 • ubezpieczenie

Zgodnie z CIF eksporter jest odpowiedzialny za wszystkie koszty do czasu przybycia produktów do portu przeznaczenia.

Należy pamiętać, że Incoterm® EXW nie może zmienić Państwa odpowiedzialności jako eksportera wobec władz Państwa kraju, podczas gdy DDP wiąże się z ryzykiem przyjęcia odpowiedzialności w kraju przywozu, której eksporter nie może wypełnić.

Kto może Ci pomóc w procesie wywozu i transportu?

Spedytor może pomóc w:

 • zorganizowanie odbioru i dostawy towarów
 • negocjowanie stawek frachtu z przewoźnikami
 • rezerwacja przestrzeni ładunkowej
 • pakowanie
 • ubezpieczenie
 • przygotowywanie dokumentów celnych w Państwa imieniu

Szukać finansowania eksportu i programów wsparcia eksportu, które rządy często zapewniają we współpracy z bankami lub zakładami ubezpieczeń.

 • Należy rozważyć ubezpieczenie eksportu oferowane przez podmioty prywatne lub krajowe instytucje finansujące wywóz i przywóz.

 

4

Przygotowanie dokumentów do odprawy wywozowej w UE

Dokumenty przygotowane do wywozu przynajmniej częściowo służą również przywozowi do kraju przeznaczenia. W związku z tym ich przygotowanie powinno uwzględniać odpowiednie wymogi i, w stosownych przypadkach, powinno być dostosowane do nabywcy jako importera.

Jakie dokumenty należy przygotować dla organów celnych?

 

Należy najpierw złożyć elektroniczne zgłoszenie wywozowe w krajowym organie celnym.

Każdy kraj UE posiada własny elektroniczny system przetwarzania danych. W przypadku małych przesyłek o wartości poniżej 1 000 EUR wystarczające może być zgłoszenie ustne poparte dokumentem przewozowym lub fakturą.

Zgłoszenie wywozowe zawiera niezbędne informacje na temat samych towarów i transportu. Obejmuje on:

 • pochodzenie towarów,
 • kraj przeznaczenia,
 • kody towarów,
 • kody procedur celnych, oraz
 • wartość towarów.

Dokumenty, które należy przygotować, obejmują:

 • Faktura i dokumenty przewozowe oraz wykaz opakowań: W przypadku kontroli po odprawie wywozowej należy przechowywać wszystkie dokumenty przez co najmniej trzy lata (krajowe przepisy handlowe i podatkowe często przewidują dłuższe okresy).
 • Ewidencja VAT i wywozu: W przypadku wywozu poza UE produkt jest zwolniony z podatku od wartości dodanej (VAT) w UE, niezależnie od tego, czy sprzedajesz przedsiębiorstwu czy konsumentowi indywidualnemu, pod warunkiem że prowadzisz ewidencję wywozu i dowód wywozu wydany przez organ celny.
 • Świadectwa lub licencje: potrzebne mogą być również świadectwa fitosanitarne lub pozwolenia na wywóz do celów wywozu.

Kto składa zgłoszenie celne?

Zgłoszenie celne można złożyć samodzielnie lub może go dokonać usługodawca, który jest Twoim przedstawicielem celnym. Jeżeli zatrudniasz przedsiębiorstwo spedycyjne lub pośrednika celnego, mogą Państwo działać w Twoim imieniu.

Jak przedstawić zgłoszenie wywozowe i towary przeznaczone do wywozu?

Procedura wywozu składa się z dwóch etapów:

 • złożenie zgłoszenia wywozowego i przedstawienie towarów w urzędzie celnym wywozu, oraz
 • przedstawienie towarów i wskazanie głównego numeru referencyjnego (MRN) zgłoszenia wywozowego w urzędzie celnym wyprowadzenia, po którym następuje zwolnienie do wyprowadzenia.

 

Zgłoszenie wywozowe jest składane za pośrednictwem systemu elektronicznego Państwa organu celnego.

Na ogół musisz złożyć zgłoszenie wywozowe w urzędzie celnym właściwym dla miejsca, w którym Państwa przedsiębiorstwo ma siedzibę, lub, w stosownych przypadkach, w urzędzie celnym, w którym towary są pakowane lub załadowane w celu wywozu towarów poza UE.

Jeżeli wartość towarów w jednej przesyłce wywozowej nie przekracza 3 000 EUR, a towary nie podlegają zakazom lub ograniczeniom, zgłoszenie wywozowe może zostać złożone w urzędzie celnym w miejscu wyprowadzenia.

 

Należy pamiętać, że zgłoszenie wywozowe należy złożyć przed faktycznym momentem, w którym towary opuszczą UE. Zapewnić urzędowi celnemu wywozu wystarczająco dużo czasu na przeprowadzenie niezbędnych analiz ryzyka przed udzieleniem zwolnienia towarów.

Co dzieje się po złożeniu zgłoszenia wywozowego?

Istnieją trzy możliwe przypadki:

 • Twój towar może zostać dopuszczony do wywozu na podstawie złożonego przez Ciebie zgłoszenia wywozowego, lub
 • Towary mogą zostać wybrane do kontroli dokumentów i mogą Państwo zostać poproszeni o przedłożenie dalszych dokumentów, zanim towary będą mogły zostać odprawione, lub
 • Eksport może zostać wybrany zarówno do dokumentu, jak i do kontroli fizycznej.

W przypadku bardziej regularnego wywozu należy rozważyć uproszczone zgłoszenia celne przewidziane w unijnym kodeksie celnym (UKC).

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:

https://ec.europa.eu/taxation_customs /obiekty/podatki/pliki/zasoby/ dokumenty/cła/Cła_code/ wytyczne_export_en.pdf

 

5

Przygotowanie dokumentów do odprawy celnej przywozu w kraju przeznaczenia.

Kiedy towary dotrą do kraju przeznaczenia, do wywozu będą miały zastosowanie lokalne wymogi i procesy przywozowe. Posługuj się mójm asystentem ds. handlu, aby określić te wymogi i być w stanie dostosować się do tych wymogów z nabywcą.

Poradnik:

 • Czasami możliwe jest przetwarzanie przed przybyciem towarów, co oznacza, że możesz przedłożyć odpowiednie dokumenty przed przybyciem towarów do kraju, do którego wywozisz towary.
 • Musisz uzgodnić z nabywcą, które dokumenty muszą zostać przygotowane przez eksportera, a które przez kupującego, który jako importer jest zwykle odpowiedzialny za odprawę celną, należności celne, jak również podatki i opłaty dodatkowe. Role i obowiązki eksportera i importera są określone w umowie, która powinna być starannie negocjowana w tym zakresie.

Dokumenty wymagane przez właściwe organy w kraju przeznaczenia

 • Faktura handlowa (wraz ze szczegółowymi wymogami dotyczącymi jej formy i treści).
 • Wykaz opakowań
 • Pozwolenia na przywóz (automatyczne lub nieautomatyczne) dla niektórych towarów.
 • Certyfikaty potwierdzające zgodność produktu z obowiązkowymi przepisami dotyczącymi produktów, takimi jak wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, etykietowanie i opakowanie.
 • Dowód preferencyjnego pochodzenia (tj. EUR.1, EUR-MED, deklaracja pochodzenia lub oświadczenie o pochodzeniu), pod warunkiem że między UE a krajem przeznaczenia obowiązuje preferencyjna umowa handlowa, a Twoje produkty spełniają odpowiednie reguły pochodzenia.
 • Świadectwo pochodzenia potwierdzające niepreferencyjne pochodzenie produktu:
  • Świadectwo pochodzenia (niepreferencyjnego) może być wymagane w przypadku ograniczeń przywozowych w odniesieniu do (niektórych) produktów z określonych państw, stosowania środków ochrony handlu lub monitorowania specjalnego przywozu. Importer może jednak również zwrócić się o takie świadectwo do swoich celów.
  • Świadectwa pochodzenia są zazwyczaj wydawane przez lokalną izbę handlową. W niektórych krajach odpowiedzialność ta może również zostać powierzona ministerstwom lub organom celnym.

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

 

Państwa lista kontrolna: 5 etapów wywozu produktu

Przed rozpoczęciem

 • Zapoznaj się z listą kontrolną pytań w celu oceny gotowości Państwa przedsiębiorstwa do wywozu.
 • Przedyskutuj i zadecyduj, czy Twoje przedsiębiorstwo jest gotowe do handlu z krajami spoza UE, czy też jakie kroki należy podjąć w ramach przygotowań do przyszłej działalności handlowej poza UE.

Etap 1: Znajdź rynek i nabywcę

 • Wybierz nowy rynek eksportowy.
 • Oceń potencjał biznesowy i konkurencyjność produktu.
 • Przy obliczaniu cen uwzględnij koszty związane z eksportem, takie jak stawki celne, koszty transportu, koszty pośredników itp.
 • Wskazanie potencjalnych nabywców.
 • Określ agencję/instytucję/partnera, którzy wesprą Cię w formalnościach związanych z procedurami eksportu, Na przykład przygotowywanie umów, ustalanie warunków płatności, sprawdzanie zdolności kredytowej nabywcy oraz czy w kraju przywozu istnieją jakiekolwiek ograniczenia dotyczące transferu środków pieniężnych.
 • Starannie określić i podzielić obowiązki między sprzedawcą/eksporterem a kupującym/importerem, tak aby zakładano jedynie te, które można faktycznie wypełnić.

Etap 2: Sprawdź warunki wywozu w UE i oceni wymogi na rynku eksportowym

 • Zapoznaj się z wymogami prawnymi dotyczącymi przedsiębiorstwa eksportowego.
 • Uzyskaj numer w Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (EORI) (złóż wniosek z dużym wyprzedzeniem).
 • Jeżeli UE zawarła umowę handlową z krajem, do którego chcesz eksportować, sprawdź regularne i preferencyjne cła, aby ustalić margines preferencyjny. W zależności od przypadku oceń, czy Twój produkt jest zgodny z odpowiednimi regułami pochodzenia, i określ obowiązującą (preferencyjną) stawkę celną.
 • Złożyć wniosek o zezwolenie dla upoważnionego eksportera lub zarejestrować się w systemie REX, jeżeli chcesz wyeksportować do kraju, z którym UE zawarła umowę handlową, i chcesz ubiegać się o preferencyjne stawki celne.
 • Oceń, czy w odniesieniu do Twojego produktu lub w odniesieniu do kraju docelowego obowiązują w UE jakiekolwiek ograniczenia lub zakazy wywozowe.
 • Sprawdź, jakie podatki i cła dodatkowe obowiązują na Twoim rynku eksportowym.
 • Sprawdź, czy do Twojego produktu mogą mieć zastosowanie jakiekolwiek ewentualne środki ochrony handlu.
 • Sprawdź, czy musisz otrzymać numer identyfikacji podatkowej, aby sprzedawać swój produkt na rynku eksportowym (jeżeli sprzedajesz go bezpośrednio konsumentom).
 • Sprawdź obowiązujące wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz wymagania techniczne na rynku eksportowym.
 • Oceń proces certyfikacji i dokumentację wymaganą w kraju przeznaczenia (m.in. sprawdź laboratoria potrzebne do wykonania badań i wydania odpowiednich zaświadczeń).
 • Sprawdź przepisy dotyczące pakowania i etykietowania obowiązujące na rynku eksportowym.
 • Sprawdź, czy musisz chronić własność intelektualną swojego produktu na rynku eksportowym.

Etap 3: Przygotuj sprzedaż i zorganizuj transport

 • Przygotować i podpisać umowę z nabywcą, w tym porozumienie co do tego, kto ponosi odpowiedzialność za co i organizację procesu transportu.
 • Rozważyć ubezpieczenie eksportu
 • Wskazać instytucje, które mogą pomóc w organizacji procesu wywozu i ewentualnych programów wsparcia wywozu (w razie potrzeby).

Etap 4: Przygotowanie dokumentów do odprawy wywozowej w UE

 • Wypełnij i złóż zgłoszenie wywozowe.
 • Określ wszelkie dodatkowe dokumenty, które mogą być wymagane, i przygotuj się na możliwość, że organy celne zażądają dodatkowych dokumentów lub przeprowadzą kontrole fizyczne.
 • Przedstaw swoje towary do eksportu w urzędach celnych do celów wywozu i odprawy.

Etap 5: Przygotowanie dokumentów do odprawy celnej przywozu w kraju przeznaczenia

 • Skoordynować z nabywcą, jakie dokumenty są wymagane przez właściwe organy w kraju przeznaczenia.

Uzgodnij z nabywcą, kto jest odpowiedzialny za dostarczenie poszczególnych dokumentów, odprawę przywozową oraz uiszczenie opłat celnych, jak również podatków i ceł dodatkowych. Przyjmij na siebie tylko takie zobowiązania, jakie jesteś w stanie wypełnić.

Udostępnij tę stronę: