Příručka pro vývoz zboží

Plánuje vaše společnost vyvážet zboží mimo EU? Tento oddíl vám pomůže pochopit, zda je vaše společnost připravena k vývozu, a nastiňuje jednotlivé kroky procesu vývozu.

5 Kroky pro vývoz výrobku

 
 

Než začnete pracovat – je vaše společnost připravena obchodovat?

Plánujete výrobek poprvé vyvézt?

Než tak učiníte, zkontrolujte, zda je vaše společnost připravena:

 • Je váš výrobek již úspěšný na vašem domácím trhu nebo v jiných zemích EU?
 • Má vaše společnost kapacitu prodávat výrobek na zahraničních trzích mimo EU? Disponuje dostatečnými personálními, časovými, finančními a právními zdroji?
 • Je vedení vaší společnosti odhodláno rozšířit se na vývozní trhy mimo EU?
 • Má vaše společnost komplexní finanční/marketingový/obchodní plán s jasně definovanými cíli na podporu vývozu na trhy mimo EU?
 • Má vaše společnost konkrétní strategii pro vývoz výrobku na váš vývozní trh? Můžete například vyvézt svůj výrobek přímo svému kupujícímu na vašem vývozním trhu, jako je jiná společnost nebo spotřebitel, nebo nepřímo zaměstnávat třetí stranu, jako je zástupce nebo distributor. Přímý i nepřímý vývoz mohou podporovat i platformy elektronického obchodu.
 • Je-li to relevantní, je duševní vlastnictví související s vaším výrobkem chráněno na vašem vývozním trhu?
 • Má vaše společnost kapacitu a odborné znalosti k tomu, aby přizpůsobila svůj produkt kulturním preferencím nebo různým technickým normám v zemích mimo EU?

Než budete pokračovat, pečlivě zvažte výše uvedené otázky a prodiskutujte je ve své společnosti a rozhodnete se, zda jste připraveni obchodovat se zeměmi mimo EU, nebo jaké kroky je třeba podniknout, abyste se na to připravili.

 

1

Najděte si trh a kupce

Chcete-li vyvážet zboží mimo EU, měli byste nejprve určit trh a najít kupce vašeho výrobku. Informace nabízené v části Moje obchodní asistentvám pomohou určit vhodné trhy pro váš produkt. Pomůže vám také určit požadavky na kupujícího, jako jsou požadavky na registraci nebo licenční požadavky na obchodování s určitým zbožím nebo na účast v určité oblasti hospodářství. Vzhledem k tomu, že váš kupující bude obvykle dovozcem a převezme odpovědnost za uvedení vašeho výrobku do cílové země a na její trh, má jeho kvalifikace pro tuto úlohu zásadní význam.

Při určování příležitostí na vývozním trhu a při hledání kvalifikovaných kupujících mohou pomoci tyto instituce nebo hospodářské subjekty.

 • Obchodníkomory vám mohou poskytnout informace o různých trzích a obchodních partnerech a nasměrovat vás k příslušným zprávám.
 • Pomoci mohou být poskytovatelé zpráv specifických pro obchod nebo agentury na podporu obchodu ve vaší zemi nebo na vašem vybraném vývozním trhu, které zahrnují analýzu trhu a hodnocení obchodních příležitostí. Tyto subjekty často poskytují studie o klíčových vývozních odvětvích.
 • Poradenství mohou poskytovat i konzultanti v oblasti vývozu a příslušné banky.

Jak vybrat cílové trhy?

Prověřte potenciální vývozní trhy s cílem posoudit, zda existuje poptávka po vašem výrobku, a zvážit, zda by byl váš výrobek na vývozním trhu konkurenceschopný.

Podívejte se na obchodní statistiky vašeho potenciálního cílového trhu.

Dovozní statistiky mohou ukázat, zda vaše cílová země již váš typ výrobku dováží, odkud dovoz pochází a zda na trhu již existuje vysoká nabídka. Nízká čísla mohou ukázat příležitost, ale také odhalit překážky v přístupu na trh nebo dokonce překážky, které si můžete ověřit u mého obchodního asistenta.

Jak najít potenciální kupující?

Poté, co zvolíte jeden nebo více cílových trhů, je dalším krokem identifikace potenciálních obchodních partnerů a obchodních kontaktů.

Partnery a kontakty naleznete na adrese:

Tyto akce jsou stále častěji nabízeny on-line a možná by bylo vhodné prozkoumat odpovídající možnosti.

Na rozdíl od domácích transakcí je třeba pečlivě zkontrolovat kvalifikaci kupujícího pro dovozní transakci a skutečné využití vašeho výrobku nebo jeho uvedení na trh v zemi určení.

Můžete si také ověřit, zda máte povolení prodávat vládě na vašem potenciálním vývozním trhu.

Co je to zadávání veřejných zakázek?

 

2

Zjistěte si podmínky vývozu v EU a požadavky na dovoz na vašem cílovém trhu

Chcete-li vyvézt svůj výrobek mimo EU, musíte splňovat určité základní požadavky.

Jak můžete exportovat?

Existují různé způsoby, jak výrobek vyvážet.

 • Můžete například vyvážet přímo kupujícímu na vašem vývozním trhu. Může se jednat o jinou společnost nebo spotřebitele.
 • Alternativně zejména velmi malé společnosti často vyvážejí nepřímo prostřednictvím platforem elektronického obchodu.

 

Co je elektronický obchod?

Kdo může vyvážet?

 • Obvykle musíte být usazeni v EU jako společnost nebo stálá provozovna. To zahrnuje registraci pro účely DPH.
 • Obecně platí, že se také musíte zaregistrovat do národního obchodního rejstříku. Další informace najdete u své místní obchodní komory.
 • Pokud máte pobyt mimo EU, musíte mít pracovní povolení, abyste mohli vykonávat samostatnou obchodní činnost; kromě toho musíte najít osobu usazenou v EU, která je ochotna jednat vaším jménem jako vývozce (např. poskytovatel logistických služeb nebo celní zástupce).

Jak se zaregistrovat jako vývozce?

Jako vývozce z EU musíte požádat u příslušné celní správy o tzv. registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (EORI).

EORI je identifikační číslo platné v celé EU, které potřebujete pro všechna vývozní celní prohlášení.

TIP: Tento proces může trvat určitou dobu, aby se mohl uplatnit s dostatečným předstihem.

Preferenční obchodní dohody:

Chcete-li vyvézt do země, v níž má EU preferenční obchodní dohodu s nižšími celními sazbami a využíváte jich, můžete také požádat o status schváleného vývozce nebo, v závislosti na této dohodě, požádat o status registrovaného vývozce (REX). EA se používá u sekce REX a prostřednictvím své vnitrostátní celní správy.

Jako oprávněná osoba můžete vyhotovovat „prohlášení o původu“ jako registrovaný vývozce „prohlášení o původu“ i nad rámec hodnotových prahů pro zásilky, jak jsou definovány v příslušné dohodě. Tato prohlášení nebo prohlášení uvádějí, že produkty, které mají být vyvezeny, jsou v souladu s pravidly původu stanovenými v dané obchodní dohodě.

Možná zjednodušení

Pokud často vyvážíte a disponujete znalými pracovníky a spolehlivou organizací celních postupů, můžete požádat o zjednodušená celní prohlášení, jak je stanoveno v celním kodexu Unie. V této souvislosti mohou zkušenější obchodníci rovněž zvážit status oprávněného hospodářského subjektu (AEO).

Je vývoz vašeho výrobku v EU omezen?

Vývoz určitého zboží nebo vývoz produktu do určité země určení může být zakázán nebo omezen. Je možné, že budete potřebovat licenci nebo povolení.

 • Zkontrolujte si v TARIC, zda pro váš výrobek potřebujete vývozní licenci.
 • Zkontrolujte omezení vývozu na mapě sankcí EU.
 • U některých výrobků mohou výjimečně existovat vnitrostátní omezení vašeho členského státu, která byste měli zkontrolovat u jeho příslušných orgánů.

Hlavními druhy výrobků, které jsou omezeny nebo zakázány, jsou:

 • některá živá zvířata, maso a rostliny.
 • ohrožené druhy
 • některé potravinářské výrobky
 • nebezpečné chemické látky
 • léky a léčivé přípravky
 • zbraně
 • zboží dvojího užití
 • odpad
 • kulturní statky (hodnotitelné starožitnosti a umělecká díla)
 • padělky nebo nedovolené napodobeniny
 • nedůstojné články, publikace a videozáznamy

U těchto produktů zkontrolujte, která pravidla se použijí.

Existují na vašem vývozním trhu nějaká omezení?

Musíte rovněž zajistit, aby země, do níž chcete vyvážet, neuplatňovala na váš výrobek žádné zákazy nebo omezení, které by mu zakazovaly vstup do země nebo uvedení na trh. Ačkoli váš kupující obvykle přebírá odpovědnost za dovoz i za používání vašeho výrobku nebo jeho uvádění na trh, měli byste si u úspěšných a udržitelných transakcí být vědomi zákazů dovozu a omezení dovozu v zemi dovozu.

Úplný popis omezení v různých cílových zemích naleznete na adrese Můj obchodní asistent.

Obecné vysvětlení různých druhů omezení naleznete dále v oddíle Zboží.

Jaké sazby se na váš výrobek vztahují?

Můžebýt nutné zaplatit za váš výrobek při jeho uvedení na vývozní trh cla. Sazby uplatňované v různých cílových zemích najdete v mém obchodním asistentovi.

Závisí na vaší dohodě a smlouvě s kupujícím, ale ve většině případů je vhodné ponechat dovozní odbavení na kupujícím, který poté zaplatí clo, jakož i daně a dodatečná cla, která se stanou splatnými při dovozu. Mějte na paměti, že tato společnost zvýší cenu vašeho výrobku na vašem vývozním trhu. Tyto tzv. náklady na vykládku by měly být stále konkurenceschopné.

 

Co je dovozní clo?

Může moje společnost těžit z preferenční obchodní dohody mezi EU a cílovou zemí?

Pokud má EU se zemí určení preferenční obchodní dohodu, může být váš výrobek snížen nebo dokonce zcela odstraněn. Tato cla se nazývají preferenční celní sazby.

V mém obchodním asistentovise budou uplatňovat preferenční celní sazby platné pro produkty pocházející z EU v různých cílových zemích.

Tyto preferenční celní sazby jsou však podmíněny výrobou vašeho produktu na území partnerů preferenční obchodní dohody a v souladu s pravidly původu stanovenými v této dohodě.

Proto byste měli nejprve zkontrolovat, zda existuje preferenční celní sazba a tzv. preferenční rozpětí mezi běžnou celní sazbou podle doložky nejvyšších výhod a preferenční sazbou EU.

Pokud tomu tak je a chcete předložit doklad o preferenčním původu, který umožní uplatnění preferenční sazby, budete muset dodržovat pravidla původu.

Za tímto účelem budete potřebovat příslušné doklady o statusu původu materiálů pocházejících od třetích stran. V rámci EU se tak děje prostřednictvím tzv. prohlášení dodavatele, které budete muset za tímto účelem vyzvednout.

Chcete-li se dozvědět o konkrétních pravidlech platných pro váš výrobek a zemi určení, můžete se obrátit na Můj obchodní asistent.

Obchodní dohody EU:

 • při obchodování se zahraničními trhy vám poskytne stabilnější a předvídatelnější soubor pravidel.
 • zajistit, aby zákony třetí země nediskriminovaly výrobky z EU.
 • vytvořit nové a lepší vývozní příležitosti pro vaši společnost a usnadnit investice do zahraničí.

Vztahují se na váš výrobek nějaká opatření na ochranu obchodu?

Opatření na ochranu obchodu by mohla na váš výrobek uplatnit země dovozu. Tato opatření mohou představovat značné náklady, které je třeba vzít v úvahu při plánování vašeho vývozu. Nejdůležitější jsou antidumpingová opatření, ale mohou existovat i vyrovnávací nebo ochranná opatření. Ačkoli váš kupující podle smluvního ujednání obvykle působí jako dovozce a nese takové dodatečné náklady, mohou být překážkou pro úspěšné a udržitelné transakce.

Související opatření uplatňovaná konkrétní zemí dovozu jsou zohledněna v mém obchodním asistentovi.

Jaké jsou příslušné daně a dodatečná cla na vašem vývozním trhu?

Zkontrolujte také, jaké daně a případně dodatečné clo musí být zaplaceny při dovozu vašeho výrobku. Daně a dodatečná cla splatné při dovozu do různých zemí určení mohou být rovněž konzultovány v mém obchodním asistentovi.

Tyto náklady obvykle nese kupující ve své roli u dovozce, ale zvýší se náklady na vykládku, a tím i konkurenceschopnost vašeho výrobku na vývozním trhu. Pokud jde o druhý případ, zvažte uvedení do souladu s vaším dovozcem.

Při přímém prodeji spotřebitelům zjistěte, zda se musíte zaregistrovat u daňových orgánů vašeho vývozního trhu.

Jaké jsou požadavky na ochranu zdraví, bezpečnost a technické požadavky na váš výrobek?

Požadavky budou záviset na vašem vývozním trhu. Dodržování těchto pravidel obvykle spadá do odpovědnosti vašeho kupujícího jakožto dovozce, který však bude potřebovat vaši pomoc k prokázání tohoto souladu. Vzhledem k tomu, že to je stanoveno smluvním ujednáním, měli byste být opatrní, abyste převzali odpovědnost pouze za požadavky, které můžete splnit ve své úloze vývozce. Sladění s dovozcem je nejen vhodné, ale obvykle nezbytné. Informace v mém obchodním asistentovivám pomohou odlišit objektivní požadavky od individuálních zájmů vašeho kupujícího.

Požadavky budou záviset na vašem vývozním trhu.

Příklad:

Je možné, že budete muset předložit osvědčení prokazující, že váš výrobek splňuje požadavky dané země na ochranu zdraví a bezpečnost. Ty se mohou lišit od těch, které existují v EU.

Většina výrobků musí na vašem vývozním trhu splňovat technické nebo zdravotní a hygienické požadavky (často označované jako sanitární a fytosanitární požadavky). Ty mohou vyžadovat různé typy zkoušek a certifikace.

To je často případ technických požadavků na průmyslové výrobky, jakož i zdravotních a hygienických požadavků na potraviny a zemědělské produkty.

Většina zemí vyžaduje veterinární osvědčení pro:

 • zařízení
 • živá zvířata
 • výrobky živočišného původu
 • genetický materiál

Například zdravotnické prostředky musí být obvykle doprovázeny certifikátem.

Jak váš výrobek certifikovat?

V části Postupy a formální náležitosti mého obchodního asistenta byste si měli ověřit následující informace:

 • Jaké jsou požadavky na certifikaci na vašem vývozním trhu.
 • Která osvědčení jsou příslušnými orgány přijímána.
 • Zda může testování provést akreditovaná laboratoř nebo instituce v EU
 • nebo zda musí být osvědčení provedeno v zemi určení.

Jaké jsou požadavky na balení a označování vašeho výrobku?

Země mají často podrobné požadavky na balení a označování výrobků.

Tyto požadavky mohou být povinné nebo dobrovolné.

 • Povinné značky a etikety na spotřebních výrobcích a jejich obalech obvykle souvisejí s otázkami veřejné bezpečnosti, zdraví a/nebo životního prostředí. Mohou poskytnout informace, jako jsou složky nebo datum spotřeby.

Obvykle existují různé agentury odpovědné za různá odvětví, např. lékařský, elektrický, potravinářský a chemický průmysl, které všechny mají velmi odlišné požadavky.

Přehled souvisejících požadavků uplatňovaných konkrétní zemí dovozu naleznete v části Postupy a formality Můj obchodní asistent.

Potřebuje váš výrobek ochranu duševního vlastnictví?

Je důležité ověřit, jak je duševní vlastnictví vašeho výrobku chráněno v zemi, do níž chcete vyvážet.

 

 • Zkontrolujte, zda musíte podat žádost o nové patenty nebo jak je váš průmyslový vzor, autorské právo nebo zeměpisné označení chráněn na vašem vývozním trhu

Má-li EU obchodní dohodu se zemí, do níž chcete vyvážet, může dohoda poskytnout zvláštní ochranu.

 

3

Připravit prodej a zorganizovat přepravu

Jak jsou závazky rozděleny mezi vy a vašeho kupujícího?

Jak již bylo uvedeno výše, odpovědnost stran vývozní/dovozní transakce je stanovena ve smluvním ujednání. Pokud neexistují zvláštní důvody, odpovědnost za dovoz, použitelnost nebo uvádění vašeho výrobku na trh by měl převzít kupující jako dovozce. Od tohoto pravidla by se měli odchýlit pouze zkušení obchodníci. V závislosti na právních předpisech v zemi dovozu nemusíte být schopni splnit určité požadavky, takže by tyto požadavky měly zůstat kupujícímu.

K vymezení smluvních závazků stran můžete použít Incoterms®.

Incoterms® stanoví odpovědnost prodejců a kupujících za dodání, pojištění a přepravu zboží v rámci kupních smluv a určuje, kdo odpovídá za vývozní celní formality v EU a za dovozní formality v zemi určení.

Příklady:

 • „Bez přítomnosti na palubě“ (FOB): znamená, že je odpovědností vývozce nebo prodávajícího uhradit veškeré místní náklady:
 • přeprava zboží do přístavu nakládky
 • náklady na nahrávání
 • postupy celního odbavení ve vyvážející zemi.

 

Váš zákazník nese náklady na:

 • přeprava z přístavu nakládky
 • pojištění
 • vykládka
 • přeprava z přístavu připlutí do konečného místa určení.
 • „Náklady, pojištěním a přepravou“ (CIF)se rozumí vývozce odpovědný za místní náklady v rámci FOB plus:
 • poplatky za přepravu
 • pojištění

Pod cenou CIF nese vývozce veškeré náklady do doby, než produkty dorazí do svého přístavu určení.

Je třeba mít na paměti, že Incoterm® EXW nesmí změnit vaši odpovědnost jakožto vývozce vůči orgánům ve vaší zemi, zatímco DDP s sebou nese riziko převzetí odpovědnosti v zemi dovozu, kterou vývozce nemůže splnit.

Kdo vám může pomoci s vývozem a přepravou?

Zasílatel může pomoci s

 • zajištění vyzvednutí a dodání vašeho zboží
 • jednání o sazbách za přepravu zboží s dopravci
 • rezervace nákladového prostoru
 • balení
 • pojištění
 • příprava celních dokladů vaším jménem

Hledat programy financování vývozu a podpory vývozu, které vlády často poskytují ve spolupráci s bankami nebo pojišťovnami.

 • Vzít v úvahu vývozní pojištění nabízené buď soukromými subjekty, nebo vnitrostátními finančními institucemi pro vývoz a dovoz.

 

4

Připravit dokumenty pro vývozní celní odbavení v EU

Doklady připravené pro vývoz slouží alespoň částečně k dovozu v zemi určení. Jejich příprava by proto měla zohledňovat odpovídající požadavky a případně by měla být sladěna s vaším kupujícím jakožto dovozcem.

Jaké dokumenty je třeba připravit pro celní orgány?

 

Nejprve musíte předložit elektronické vývozní prohlášení u svého vnitrostátního celního orgánu.

Každá země EU má svůj vlastní elektronický systém zpracování. U malých zásilek v hodnotě nižší než 1 000 EUR může postačovat ústní prohlášení doložené přepravním dokladem nebo fakturou.

Vývozní prohlášení obsahuje nezbytné informace o zboží samotném a o přepravě. Zahrnuje:

 • původ zboží,
 • země určení,
 • zbožové kódy,
 • kódy celního režimu a
 • hodnota zboží.

Dokumenty, které musíte připravit, zahrnují:

 • Faktura a přepravní doklady a seznam položek zásilky: V případě kontrol po vývozním odbavení musíte uchovávat všechny doklady po dobu nejméně tří let (vnitrostátní obchodní a daňové právní předpisy často stanoví delší období).
 • Záznamy o DPH a vývozu: Při vývozu mimo EU je váš výrobek v EU osvobozen od daně z přidané hodnoty (DPH) bez ohledu na to, zda prodáváte podniku nebo jednotlivému spotřebiteli, za předpokladu, že vedete záznamy o vývozu a doklad o vývozu vydaný celním orgánem.
 • Osvědčení nebo licence: mohou být zapotřebí i rostlinolékařská osvědčení nebo vývozní licence pro účely vývozu.

Kdo celní prohlášení podává?

Celní prohlášení můžete podat sami nebo jej může učinit dodavatel služby, který je vaším celním zástupcem. Pokud zaměstnáváte zasílatelskou společnost nebo celní zástupce, může jednat vaším jménem.

Jak předložit vývozní prohlášení a zboží k vývozu?

Režim vývozu má dvě fáze:

 • podání vývozního prohlášení a předložení zboží celnímu úřadu vývozu a
 • předložení zboží a uvedení referenčního čísla (MRN) vývozního prohlášení na celním úřadě výstupu, po němž následuje propuštění k výstupu.

 

Vývozní prohlášení se předkládá prostřednictvím elektronického systému vašeho celního orgánu.

Obecně musíte podat vývozní prohlášení u celního úřadu příslušného v místě, kde je vaše společnost usazena, nebo případně u celního úřadu, kde je vaše zboží zabaleno nebo naloženo za účelem vývozu z EU.

Pokud hodnota zboží v jedné vývozní zásilce nepřesahuje 3 000 EUR a zboží nepodléhá zákazům nebo omezením, může být vývozní prohlášení podáno u celního úřadu v místě výstupu.

 

Mějte na paměti, že vývozní prohlášení musí být podáno před skutečným okamžikem, kdy zboží opustí EU. Poskytnout celnímu úřadu vývozu dostatek času na provedení nezbytných analýz rizik před propuštěním zboží.

Co se stane po podání vývozního prohlášení?

Existují tři možné případy:

 • Vaše zboží může být propuštěno k vývozu na základě vašeho předloženého vývozního prohlášení, nebo
 • Vaše zboží může být vybráno pro kontrolu dokladů a před odbavením můžete být požádáni o předložení dalších dokladů, nebo
 • Váš export může být vybrán pro dokument i pro fyzickou kontrolu.

Pro pravidelnější vývoz by měla být zvážena zjednodušená celní prohlášení, jak je stanoveno v celním kodexu Unie.

Další podrobnosti viz:

https://ec.europa.eu/taxation_customs /stránky/zdanění/soubory/zdroj/ dokumenty/celní/celní_kód/ pokyny_export_cs.pdf

 

5

Připravit doklady pro celní odbavení při dovozu v zemi určení.

Jakmile se vaše zboží dostane do země určení, budou se na váš vývoz vztahovat místní dovozní požadavky a postupy. Ke stanovení těchto požadavků použijte svého obchodního asistenta a můžete je sladit s vaším kupujícím.

TIP:

 • Někdy je zpracování před příchodem zboží možné, což znamená, že před příchodem zboží do země, do které vyvážíte, můžete předložit příslušné doklady.
 • Musíte se dohodnout s kupujícím, které doklady musí vývozce připravit a který kupující, který jako dovozce obvykle odpovídá za celní odbavení a za cla, jakož i daně a dodatečná cla. Úlohy a povinnosti vývozce a dovozce jsou definovány ve smluvním ujednání, které by mělo být v tomto ohledu pečlivě vyjednáno.

Doklady, které mohou příslušné orgány v zemi určení požadovat

 • Obchodní faktura (se zvláštními požadavky na její formu a obsah).
 • Seznam balení
 • Dovozní licence (automatické nebo neautomatické) pro určité zboží.
 • Certifikáty prokazující, že váš výrobek splňuje povinné předpisy týkající se výrobků, jako jsou požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, označování a balení.
 • Doklad o preferenčním původu (tj. EUR.1, EUR-MED, prohlášení o původu nebo prohlášení o původu), pokud mezi EU a zemí určení existuje preferenční obchodní dohoda a vaše produkty splňují příslušná pravidla původu.
 • Osvědčení o původu prokazující nepreferenční původ vašeho výrobku:
  • Osvědčení o (nepreferenčním) původu může být vyžadováno v případě omezení dovozu (určitých) produktů z konkrétních zemí, uplatňování opatření na ochranu obchodu nebo sledování určeného dovozu. O toto osvědčení pro své účely však může požádat i dovozce.
  • Osvědčení o původu obvykle vydává vaše místní obchodní komora. V některých zemích může být tato odpovědnost svěřena také ministerstvům nebo celním orgánům.

Kde můžete nalézt více informací?

 

Kontrolní seznam: 5 kroků pro vývoz výrobku

Před tím, než začnete

 • Podívejte se na kontrolní seznam otázek pro posouzení připravenosti vaší společnosti na vývoz.
 • Prodiskutujte a rozhodnete, zda je vaše společnost připravena obchodovat se zeměmi mimo EU, nebo jaké kroky je třeba učinit v rámci přípravy na budoucí obchodní činnosti mimo EU.

Krok č. 1: Najděte si trh a kupce

 • Vyberte si nový vývozní trh.
 • Vyhodnoťte, jaký má obchodní potenciál a jaká je konkurenceschopnost vašeho výrobku.
 • Započítejte do ceny výrobku náklady související s vývozem, jako jsou cla, dopravní náklady, náklady na obchodního zástupce atp.
 • Stanovte si, kdo jsou potenciální kupující vašeho výrobku.
 • Vyhledejte agenturu, instituci nebo partnerskou společnost, která vám pomůže s formalitami vývozního procesu. Například připravovat smlouvy, stanovovat platební podmínky, kontrolovat úvěruschopnost kupujícího a zda v zemi dovozu existují nějaká omezení týkající se převodu peněz.
 • Pečlivě definovat a sdílet odpovědnost mezi prodávajícím/vývozcem a kupujícím/dovozcem tak, aby byly předpokládány pouze ty, které lze skutečně splnit.

Krok 2: Zkontrolujte podmínky vývozu v EU a zhodnoťte požadavky na vašem vývozním trhu

 • Zjistěte si právní požadavky platné pro vývozce.
 • Získejte registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (tzv. číslo EORI) (zažádejte o něj dostatečně včas).
 • Pokud má EU obchodní dohodu se zemí, do které chcete vyvážet, zkontrolujte si pravidelná a preferenční cla, abyste stanovili preferenční rozpětí. Případně zhodnoťte, zda váš produkt splňuje příslušná pravidla původu, a určete příslušnou (preferenční) celní sazbu.
 • Zažádejte o povolení schváleného vývozce nebo se zaregistrujte do systému REX, pokud chcete vyvézt do země, s níž má EU obchodní dohodu, a chcete uplatnit preferenční celní sazby.
 • Vyhodnoťte, zda se v EU na vývoz do cílové země nebo na vývoz vašeho výrobku vztahují vývozní omezení nebo zákazy.
 • Zjistěte si, které daně a dodatečná cla se na vašem vývozním trhu uplatňují.
 • Zkontrolujte, zda se na váš výrobek mohou vztahovat případná opatření na ochranu obchodu.
 • Ověřte si, zda musíte získat daňové číslo pro prodej vašeho výrobku na vašem vývozním trhu (pokud prodáváte přímo spotřebitelům).
 • Zjistěte si příslušné zdravotní, bezpečností a technické požadavky, které na příslušném vývozním trhu platí.
 • Posoudit postup certifikace a dokumentaci požadovanou v zemi určení (včetně kontroly laboratoří potřebných pro zkoušky a certifikace).
 • Zkontrolujte si pravidla týkající se obalů a označování výrobků na exportním trhu.
 • Zjistěte si, zda musíte chránit duševní vlastnictví k vašemu výrobku na vývozním trhu.

Fáze 3: Připravit prodej a zorganizovat přepravu

 • Připravit a podepsat smlouvu s kupujícím, včetně dohody o tom, kdo odpovídá za co a za organizaci dopravního procesu.
 • Zvažte, zda budete potřebovat sjednat vývozní pojištění.
 • Určit instituce, které vám mohou pomoci organizovat proces vývozu a případné programy na podporu vývozu (v případě potřeby).

Krok 4: Připravit dokumenty pro vývozní celní odbavení v EU

 • Vyplňte a odešlete vývozní prohlášení.
 • Určete veškeré další doklady, které mohou být požadovány, a naplánujte možnost, že celní orgány budou vyžadovat další doklady nebo provádět fyzické kontroly.
 • Předložit zboží k vývozu celním úřadům pro vývoz a výstup.

Fáze 5: Připravit doklady pro celní odbavení při dovozu v zemi určení

 • Zkoordinujte s kupujícím, které doklady požadují příslušné orgány v zemi určení.

Dohodnout se s kupujícím na tom, kdo je odpovědný za poskytnutí dokladů a kdo odpovídá za dovozní odbavení, a platit cla, jakož i daně a dodatečná cla. Převzít pouze povinnosti, které jste schopni plnit.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy