Příručka pro vývoz zboží

Plánuje vaše společnost vývoz zboží mimo EU? Tento oddíl vám pomůže pochopit, zda je vaše společnost připravena vyvážet, a nastiňuje jednotlivé kroky procesu vývozu.

5 Kroků směrem kvývozu výrobku

 
 

Než začnete začít - je vaše společnost připravena obchodovat?

Hodláte výrobek vyvážet poprvé?

Než tak učiníte, zkontrolujte, zda je vaše společnost připravena:

 • Je váš výrobek již na domácím trhu nebo v jiných zemích EU úspěšný?
 • Má vaše společnost kapacitu prodávat výrobek na zahraničních trzích mimo EU? Má dostatečný počet zaměstnanců, dostatek času, finanční a právní zdroje?
 • Je vedení vaší společnosti odhodláno expandovat na vývozní trhy mimo EU?
 • Má vaše společnost komplexní finanční/marketingový/obchodní plán s jasně definovanými cíli na podporu vývozu na trhy mimo EU?
 • Má vaše společnost konkrétní strategii, jak výrobek vyvážet na váš vývozní trh? Například můžete svůj výrobek vyvážet přímo svému kupujícímu na vašem vývozním trhu, jako je jiná společnost nebo spotřebitel, nebo nepřímo zaměstnávat třetí stranu, například zástupce nebo distributora. Platformy pro elektronický obchod mohou rovněž podporovat přímý i nepřímý vývoz.
 • Je duševní vlastnictví v souvislosti s vaším výrobkem případně chráněno na vašem vývozním trhu?
 • Má vaše společnost kapacitu a odborné znalosti k tomu, aby přizpůsobila svůj produkt kulturním preferencím nebo různým technickým normám v zemích mimo EU?

Než budete pokračovat, pečlivě zvažte výše uvedené otázky a ve své společnosti je prodiskutujte, abyste se rozhodli, zda jste připraveni obchodovat se zeměmi mimo EU nebo jaké kroky musíte podniknout, abyste se na to připravili.

 

1

Najděte si trh a kupce

Chcete-li zboží vyvážet mimo EU, měli byste nejprve identifikovat trh a najít si kupce pro váš výrobek. Informace nabízené v rámci Mojeho obchodního asistentavám pomohou určit vhodné trhy pro váš výrobek. Pomůže vám také určit požadavky na vás, jako je registrace nebo licenční požadavky na obchod s určitým zbožím nebo účast v určité oblasti hospodářství. Vzhledem k tomu, že váš kupující bude obvykle dovozcem a přebírá odpovědnost za uvedení vašeho výrobku do cílové země a na její trh, jeho kvalifikace pro tuto úlohu má zásadní význam.

Následující instituce nebo hospodářské subjekty mohou pomoci při zjišťování příležitostí na vývozním trhu a při hledání kvalifikovaných kupujících.

 • Obchodníkomory vám mohou poskytnout informace o různých trzích a obchodních partnerech a odkázat vás na příslušné zprávy.
 • Pomoci mohou být poskytovatelé zpráv týkajících se obchodu nebo agentury na podporu obchodu ve vaší zemi nebo na vašem vybraném vývozním trhu, které zahrnují analýzu trhu a posouzení obchodních příležitostí. Tyto subjekty často poskytují studie o klíčových vývozních odvětvích.
 • Poradenství mohou poskytovat také poradci pro vývoz a příslušné banky.

Jak vybrat cílové trhy?

Prověřte potenciální vývozní trhy s cílem posoudit, zda po vašem výrobku existuje poptávka, a zvážit, zda by váš výrobek byl na vývozním trhu konkurenceschopný.

Podívejte se na obchodní statistiky vašeho potenciálního cílového trhu.

Statistiky dovozu mohou ukázat, zda vaše cílová země již dováží váš typ výrobku, odkud dovoz pochází a zda je již na trhu vysoká nabídka. Nízké údaje mohou ukázat příležitost, ale také odhalit překážky v přístupu na trh, či dokonce překážky, které si můžete ověřit u My Trade Assistant.

Jak najít potenciální kupující?

Poté, co vyberete jeden nebo více cílových trhů, je dalším krokem identifikace potenciálních obchodních partnerů a obchodních kontaktů.

Partnery a kontakty naleznete na adrese:

Tyto akce jsou stále častěji nabízeny on-line a je možné, že bude vhodné prozkoumat odpovídající možnosti.

Na rozdíl od domácích transakcí je třeba pečlivě zkontrolovat kvalifikaci kupujícího pro dovozní transakci a skutečné využití nebo uvedení vašeho výrobku na trh v zemi určení.

Můžete si také ověřit, zda jste oprávněni prodávat vládě na vašem potenciálním vývozním trhu.

Co je to zadávání veřejných zakázek?

 

2

Zkontrolujte vývozní podmínky v EU a dovozní požadavky na vašem cílovém trhu

Chcete-li svůj výrobek vyvážet mimo EU, musíte splňovat určité základní požadavky.

Jak můžete vyvážet?

Existují různé způsoby, jak výrobek vyvážet.

 • Můžete například vyvážet přímo k kupujícímu na vašem vývozním trhu. Může se jednat o jinou společnost nebo spotřebitele.
 • Alternativně, zejména velmi malé společnosti často vyvážejí nepřímo prostřednictvím platforem elektronického obchodu.

 

Co je to elektronický obchod?

Kdo může vyvážet?

 • Obvykle musíte být usazeni v EU jako společnost nebo stálá provozovna. To zahrnuje i registraci pro účely DPH.
 • Obecně se musíte zapsat do vnitrostátního obchodního rejstříku. Další informace najdete v místní obchodní komoře.
 • Máte-li bydliště mimo EU, musíte mít pracovní povolení k výkonu nezávislé obchodní činnosti. kromě toho musíte najít osobu usazenou v EU, která je ochotná jednat vaším jménem jako vývozce (např. poskytovatel logistických služeb nebo celní zástupce).

Jak se zaregistrovat jako vývozce?

Jako vývozce z EU musíte požádat u příslušné celní správy o tzv. registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (EORI).

Číslo EORI je identifikační číslo platné v celé EU, které potřebujete pro všechna vývozní celní prohlášení.

Návod: Tento proces může trvat určitou dobu, než se začne uplatňovat s dostatečným předstihem.

Preferenční obchodní dohody:

Chcete-li vyvážet do země, se kterou EU uzavřela preferenční obchodní dohodu s nižšími celními sazbami a využívat výhod, můžete rovněž požádat o status schváleného vývozce (EA) nebo, v závislosti na dohodě, požádat o status registrovaného vývozce (REX). EA je aplikována na REX prostřednictvím své vnitrostátní celní správy.

Jako oprávnění můžete vyhotovit „prohlášení o původu“ jako registrovaný vývozce „prohlášení o původu“ rovněž nad rámec hodnotových prahových hodnot pro zásilky, jak jsou definovány v příslušné dohodě. Tato prohlášení nebo prohlášení uvádějí, že vyvážené produkty splňují pravidla původu stanovená v dané obchodní dohodě.

Možná zjednodušení

Pokud často vyvážíte a znají personál a spolehlivou organizaci celních postupů, můžete požádat o zjednodušená celní prohlášení, jak je stanoveno v celním kodexu Unie. V této souvislosti mohou zkušenější obchodníci rovněž zvážit status oprávněného hospodářského subjektu (AEO).

Je vývoz vašeho výrobku omezen v EU?

Vývoz určitého zboží nebo vývoz produktu do určité země určení může být zakázán nebo omezen. Možná budete potřebovat licenci nebo povolení.

 • V TARIC si ověřte, zda pro váš výrobek potřebujete vývozní licenci;
 • Zkontrolujte vývozní omezení na mapě sankcí EU.
 • U některých výrobků mohou výjimečně existovat vnitrostátní omezení vašeho členského státu, která byste měli zkontrolovat u příslušných orgánů.

Hlavní druhy výrobků, které jsou omezeny nebo zakázány, jsou:

 • některá živá zvířata, maso a rostliny.
 • ohrožené druhy
 • některé potravinářské výrobky
 • nebezpečné chemické látky
 • léčiva a léky
 • zbraně
 • zboží dvojího užití
 • odpad
 • kulturní statky (cenné starožitnosti a umělecká díla)
 • padělky nebo nedovolené napodobeniny
 • nedůstojné články, publikace a videozáznamy

U těchto produktů zkontrolujte, která pravidla se použijí.

Existují na vašem vývozním trhu nějaká omezení?

Musíte rovněž zajistit, aby země, do níž chcete vyvážet, neuplatňovala na váš výrobek žádné zákazy nebo omezení, které by mu zakazovaly vstup do země nebo uvedení na její trh. Ačkoli váš kupující obvykle převezme odpovědnost za dovoz i za používání vašeho výrobku nebo jeho uvádění na trh, měli byste si být vědomi zákazů dovozu i dovozních omezení v zemi dovozu.

Podrobný popis omezení v různých cílových zemích najdete na stránkách My Trade Assistant.

Obecné vysvětlení různých typů omezení lze nalézt v oddíle Zboží.

Jaké sazby se na váš výrobek vztahují?

Přiuvedení na vývozní trh musí být za váš výrobek zaplaceny celní sazby. Celní sazby uplatňované v různých cílových zemích najdete v mém obchodním asistentovi

Závisí na vaší dohodě a smlouvě s kupujícím, ale ve většině případů je vhodné ponechat dovozní proclení na kupujícím, který pak zaplatí clo, jakož i daně a dodatečná cla, které se stanou splatnými při dovozu. Mějte na paměti, že tato cena zvýší cenu vašeho výrobku na vašem vývozním trhu. Tyto tzv. náklady na vyložený náklad by měly být i nadále konkurenceschopné.

 

Co je dovozní clo?

Může moje společnost využít preferenční obchodní dohody mezi EU a zemí určení?

Má-li EU se zemí určení preferenční obchodní dohodu, může být váš produkt snížen, nebo dokonce zcela odstraněn. Tato cla se nazývají preferenční celní sazby.

Ve věci My TradeAssistantyou bude preferenční celní sazby platné pro produkty pocházející z EU v různých zemích určení.

Tyto preferenční celní sazby jsou však podmíněny výrobou Vašeho produktu na území partnerů v rámci preferenční obchodní dohody a v souladu s pravidly původu stanovenými v této dohodě.

Proto byste měli nejprve zkontrolovat, zda existuje preferenční celní sazba a tzv. preferenční rozpětí mezi běžnou celní sazbou podle doložky nejvyšších výhod a preferenční sazbou EU.

Je-li tomu tak a chcete-li předložit doklad o preferenčním původu, který umožní uplatnění preferenční sazby, budete muset dodržovat pravidla původu.

Za tímto účelem budete potřebovat odpovídající doklady o statusu původu materiálů získaných od třetích stran. V rámci EU se tak děje prostřednictvím tzv. prohlášení dodavatele, které budete muset za tímto účelem vyzvednout.

Chcete-li se dozvědět o konkrétních pravidlech platných pro váš výrobek a zemi určení, obraťte se na svého obchodního asistenta.

Obchodní dohody EU:

 • Zajistit stabilnější a předvídatelnější soubor pravidel pro vás při obchodování se zahraničními trhy.
 • Zajistit, aby právní předpisy nečlenské země EU nediskriminovaly výrobky z EU.
 • Vytvořit nové a lepší vývozní příležitosti pro vaši společnost a usnadnit investice v zahraničí.

Vztahují se na váš produkt nějaká opatření na ochranu obchodu?

Opatření na ochranu obchodu by mohla být na váš produkt uplatněna v zemi dovozu. Tato opatření mohou představovat značné náklady, které je třeba vzít v úvahu při plánování vašeho vývozu. Nejrelevantnější jsou antidumpingová opatření, ale mohou existovat i vyrovnávací nebo ochranná opatření. I když váš kupující podle smluvního ujednání obvykle jedná jako dovozce a nese takové dodatečné náklady, mohou představovat překážku pro úspěšné a udržitelné transakce.

Související opatření, která případně uplatňuje konkrétní země dovozu, se odrážejí v mém obchodním asistentovi.

Jaké jsou příslušné daně a dodatečná cla na vašem vývozním trhu?

Zkontrolujte také, které daně a případně dodatečná cla musí být zaplaceny při dovozu Vašeho výrobku. Daně a dodatečná cla, které se stanou splatnými při dovozu v různých zemích určení, jsou rovněž k dispozici na stránkách My Trade Assistant.

Ty obvykle ponese kupující ve své roli u dovozce, ale zvýší se náklady na skládku, a tím i konkurenceschopnost vašeho výrobku na vývozním trhu. Pokud jde o posledně jmenované případy, zvažte soulad s Vaším dovozcem.

Při přímém prodeji spotřebitelům prošetřujte, zda se musíte zaregistrovat u daňových orgánů vašeho vývozního trhu.

Jaké jsou zdravotní, bezpečnostní a technické požadavky na váš výrobek?

Požadavky budou záviset na vašem vývozním trhu. Jejich dodržování obvykle spadá do odpovědnosti vašeho kupujícího jako dovozce, který však bude potřebovat vaši pomoc, aby prokázal splnění těchto požadavků. Vzhledem k tomu, že to stanoví smluvní dohoda, měli byste být opatrní, abyste převzali odpovědnost pouze za požadavky, které můžete splnit ve své úloze vývozce. Sladění s dovozcem je nejen vhodné, ale obvykle nezbytné. Informace v mém obchodním asistentovivám pomohou odlišit objektivní požadavky od individuálních zájmů vašeho kupujícího.

Požadavky budou záviset na vašem vývozním trhu.

Příklad:

Možná budete muset předložit osvědčení prokazující, že váš výrobek splňuje zdravotní a bezpečnostní požadavky dané země. Ty se mohou lišit od těch, které jsou v EU.

Většina výrobků musí na vašem vývozním trhu splňovat technické nebo zdravotní a hygienické požadavky (často označované jako sanitární a fytosanitární požadavky). Ty mohou vyžadovat různé druhy zkoušek a certifikace.

To je často případ technických požadavků na průmyslové výrobky, jakož i zdravotních a hygienických požadavků na potraviny a zemědělské produkty.

Většina zemí vyžaduje veterinární osvědčení pro:

 • rostliny
 • živá zvířata
 • živočišné produkty
 • genetické materiály

Zdravotnické prostředky musí být například obvykle doprovázeny certifikátem.

Jak svůj výrobek certifikovat?

V části "Postupy a formality" "Můj obchodní asistent" byste se měli zkontrolovat a případně se svým zákazníkem objasňovat následující:

 • Jaké jsou požadavky na certifikaci na vašem vývozním trhu.
 • Která osvědčení jsou uznávána příslušnými orgány.
 • Zda může být testování provedeno akreditovanou laboratoří nebo institucí v EU
 • nebo zda musí být osvědčení provedeno v zemi určení.

Jaké jsou požadavky na balení a označování vašeho výrobku?

Země mají často podrobné požadavky na balení a označování výrobků.

Tyto požadavky mohou být povinné nebo dobrovolné.

 • Povinné značky a štítky na spotřebních výrobcích a jejich obalech obvykle souvisejí s otázkami veřejné bezpečnosti, zdraví a/nebo životního prostředí. Mohou poskytnout informace, jako jsou přísady nebo datum spotřeby.

Obvykle existují různé agentury odpovědné za různá odvětví, např. lékařský, elektrikářský, potravinářský a chemický průmysl, které mají velmi odlišné požadavky.

Pro přehled souvisejících požadavků uplatňovaných konkrétní zemí dovozu se podívejte na oddíl „Postupy a formality“ mého asistenta pro obchod.

Potřebuje váš výrobek ochranu duševního vlastnictví?

Je důležité ověřit, jak je duševní vlastnictví vašeho výrobku chráněno v zemi, do níž chcete vyvážet.

 

 • Ověřte si, zda musíte požádat o nové patenty nebo jak je váš průmyslový vzor, autorské právo nebo zeměpisné označení chráněno na vašem vývozním trhu.

Má-li EU obchodní dohodu se zemí, do níž chcete vyvážet, může dohoda poskytnout dodatečnou ochranu.

 

3

Příprava prodeje a organizace přepravy

Jak jsou závazky rozděleny mezi vás a kupce?

Jak již bylo uvedeno výše, odpovědnost stran vývozní/dovozní transakce je stanovena ve smlouvě. S výjimkou zvláštních důvodů by odpovědnost za dovoz, použitelnost nebo uvádění Vašeho výrobku na trh měl převzít kupující jako dovozce. Od tohoto pravidla by se měli odchýlit pouze zkušení obchodníci. V závislosti na právních předpisech v zemi dovozu nemusíte být schopni splnit určité požadavky tam, takže by tyto požadavky měly zůstat u kupujícího.

K vymezení smluvních závazků stran můžete použít přípravek Incoterms®.

Incoterms® stanoví odpovědnost prodejců a kupujících za dodání, pojištění a přepravu zboží v rámci kupních smluv a určuje, kdo odpovídá za celní formality při vývozu v EU a za dovozní formality v zemi určení.

Příklady:

 • „Volně na palubě“ (FOB): znamená, že je odpovědností vývozce nebo prodejce uhradit veškeré místní náklady:
 • přeprava zboží do přístavu odeslání
 • náklady na nakládku
 • postupy celního odbavení ve vyvážející zemi.

 

Zákazník odpovídá za náklady na:

 • přeprava z přístavu odeslání
 • pojištění
 • vykládka
 • přeprava z přístavu příjezdu do cílového místa určení.
 • „Náklady, pojištěním a nákladní dopravou“ (CIF) se rozumí, že vývozceodpovídá za místní náklady v rámci FOB plus:
 • poplatky za dopravu
 • pojištění

V rámci CIF nese vývozce veškeré náklady, dokud produkty nedorazí do přístavu určení.

Je třeba mít na paměti, že společnost Incoterm® EXW nemůže změnit vaši odpovědnost jakožto vývozce vůči orgánům ve vaší zemi, zatímco společnost DDP s sebou nese riziko, že v zemi dovozu převezme odpovědnost, kterou vývozce nemůže splnit.

Kdo vám může pomoci při vývozu a přepravě?

Přeposílatel může pomoci s

 • zajištění sběru a dodání zboží
 • vyjednávání sazeb za přepravu zboží s dopravci
 • rezervace nákladního prostoru
 • balení
 • pojištění
 • příprava celních dokladů vaším jménem

Hledat programy financování vývozu a podpory vývozu, které vlády často poskytují ve spolupráci s bankami nebo pojišťovnami.

 • Zvažte vývozní pojištění, které nabízí buď soukromé subjekty, nebo vnitrostátní finanční instituce pro vývoz a dovoz.

 

4

Připravovat dokumenty pro vývozní povolení v EU

Dokumenty vypracované pro vývoz slouží alespoň částečně také k dovozu v zemi určení. Jejich příprava by tedy měla zohledňovat odpovídající požadavky a případně by měla být sladěna s vaším kupujícím jako dovozcem.

Jaké doklady se mají připravit na celní orgány?

 

Nejprve musíte podat elektronické vývozní prohlášení u svého vnitrostátního celního orgánu.

Každá země EU má svůj vlastní elektronický systém zpracování. U malých zásilek v hodnotě nižší než 1000 EUR může postačovat ústní prohlášení doložené přepravním dokladem nebo fakturou.

Vývozní prohlášení obsahuje nezbytné informace o samotném zboží a o přepravě. Zahrnuje:

 • původ zboží,
 • zemi určení;
 • zbožové kódy,
 • kódy celního režimu a
 • hodnota zboží.

Dokumenty, které potřebujete připravit, zahrnují:

 • Faktura a přepravní doklady a výčet položek zásilky: Všechny doklady musíte uchovávat po dobu nejméně tří let v případě jakýchkoli kontrol po vývozním odbavení (vnitrostátní obchodní a daňové právní předpisy často stanoví delší lhůty).
 • Záznamy o DPH a vývozu: Při vývozu mimo EU je váš výrobek osvobozen od daně z přidané hodnoty (DPH) v EU bez ohledu na to, zda prodáváte podniku nebo jednotlivému spotřebiteli, za předpokladu, že vedete záznamy o vývozu a doklad o vývozu vydaný celním orgánem.
 • Osvědčení nebo licence: mohou být rovněž zapotřebí rostlinolékařská osvědčení nebo vývozní licence pro účely vývozu.

Kdo celní prohlášení podává?

Celní prohlášení můžete podat sami nebo jej může učinit dodavatel služby, který je vaším celním zástupcem. Pokud zaměstnáváte přeposílající společnost nebo celního zástupce, může jednat vaším jménem.

Jak předložit vývozní prohlášení a zboží určené k vývozu?

Režim vývozu má dvě fáze:

 • Podání vývozního prohlášení a předložení zboží celnímu úřadu vývozu a
 • Předložení zboží a uvedení referenčního čísla vývozního prohlášení na celním úřadě výstupu, po němž následuje propuštění zboží pro výstup.

 

Vývozní prohlášení se předkládá prostřednictvím elektronického systému vašeho celního orgánu.

Obecně musíte podat vývozní prohlášení u celního úřadu odpovědného za místo, kde je vaše společnost usazena, nebo případně u celního úřadu, kde je vaše zboží zabaleno nebo naloženo za účelem vývozu z EU.

Pokud hodnota zboží v jedné vývozní zásilce nepřesahuje 3000 EUR a na zboží se nevztahují zákazy nebo omezení, lze vývozní prohlášení podat celnímu úřadu v místě výstupu.

 

Nezapomeňte, že vývozní prohlášení musí být podáno před skutečným okamžikem, kdy zboží opustí EU. Poskytnout vývoznímu celnímu úřadu dostatek času na provedení nezbytných analýz rizik před propuštěním zboží.

Co se stane po předložení vývozního prohlášení?

Existují tři možné případy:

 • Vaše zboží může být propuštěno k vývozu na základě Vašeho podaného vývozního prohlášení, nebo
 • Vaše zboží může být vybráno ke kontrole dokladů a můžete být požádáni o předložení dalších dokladů předtím, než bude možné zboží propustit, nebo
 • Váš vývoz může být vybrán pro dokument i pro fyzickou kontrolu.

V případě pravidelnějšího vývozu by měla být zvážena zjednodušená celní prohlášení, jak je stanoveno v celním kodexu Unie.

Další podrobnosti viz:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resource/documents/customs/customs_code/guidance_export_en.pdf

 

5

Připravit doklady pro celní odbavení při dovozu v zemi určení.

Jakmile vaše zboží dorazí do země určení, budou se na váš vývoz vztahovat místní dovozní požadavky a postupy. Ke stanovení těchto požadavků použijte svého obchodního asistenta, který je schopen sladit s vaším kupujícím.

Návod:

 • Někdy je možné provést zpracování před příjezdem, což znamená, že před příchodem zboží do země, do které vyvážíte, můžete předložit příslušné doklady.
 • Musíte se dohodnout s kupujícím, které doklady musí vývozce připravit a které kupující, který jako dovozce obvykle odpovídá za celní odbavení a cla, jakož i daně a dodatečná cla. Úlohy a povinnosti vývozce a dovozce jsou definovány ve smluvní dohodě, která by měla být v tomto ohledu pečlivě vyjednána.

Doklady, které mohou příslušné orgány v zemi určení požadovat

 • Obchodní faktura (s konkrétními požadavky na její formu a obsah).
 • Seznam balení
 • Dovozní licence (automatické nebo neautomatické) pro určité zboží.
 • Osvědčení prokazující, že váš výrobek je v souladu s povinnými předpisy týkajícími se výrobků, jako jsou zdravotní a bezpečnostní požadavky, označování a balení.
 • Doklad o preferenčním původu (tj. EUR.1, EUR-MED, prohlášení o původu nebo prohlášení o původu) za předpokladu, že mezi EU a zemí určení existuje preferenční obchodní dohoda a vaše produkty splňují příslušná pravidla původu.
 • Osvědčení o původu prokazující nepreferenční původ vašeho výrobku:
  • Osvědčení o (nepreferenčním) původu může být vyžadováno v případě omezení dovozu (určitých) produktů z určitých zemí, uplatňování opatření na ochranu obchodu nebo sledování zvláštního dovozu. Pro své účely však může o toto osvědčení požádat i dovozce.
  • Osvědčení o původu zboží obvykle vydává vaše místní obchodní komora. V některých zemích může být tato odpovědnost svěřena také ministerstvům nebo celním orgánům.

Kde můžete nalézt více informací?

 

Váš kontrolní seznam: 5 Kroků pro vývoz výrobku

Před začátkem

 • Pro posouzení připravenosti vaší společnosti na vývoz se podívejte na kontrolní seznam otázek.
 • Diskutujte o tom, zda je vaše společnost připravena obchodovat se zeměmi mimo EU, nebo o tom, jaké kroky je třeba podniknout v rámci přípravy na budoucí obchodní činnosti mimo EU.

Krok 1: Najděte si trh a kupce

 • Zvolte si svůj nový vývozní trh.
 • Posoudit obchodní potenciál a konkurenceschopnost vašeho výrobku.
 • Zahrnout náklady související s vývozem do výpočtů cen, jako jsou cla, náklady na dopravu, náklady na zástupce atd.
 • Identifikovat potenciální kupující.
 • Určete subjekt/instituci/partnera pro podporu formalit při vývozních procesech. Například vypracovat smlouvy, stanovit platební podmínky, ověřit úvěruschopnost kupujícího a zda v zemi dovozu existují nějaká omezení týkající se převodu peněz.
 • Pečlivě definovat a sdílet odpovědnost mezi prodávajícím/vývozcem a kupujícím/dovozcem tak, aby se vycházelo pouze z těch, které lze skutečně splnit.

Krok 2: Zkontrolujte vývozní podmínky v EU a posoudili požadavky na vašem vývozním trhu

 • Určete právní požadavky na vývozní podniky.
 • Získat registrační a identifikační číslo hospodářského subjektu (EORI) (použije se s dostatečným předstihem).
 • Má-li EU obchodní dohodu se zemí, do které chcete vyvážet, zkontrolujte si pravidelná a preferenční cla pro stanovení preferenčního rozpětí. Případně posoudit, zda váš výrobek splňuje příslušná pravidla původu, a určit použitelnou (preferenční) celní sazbu.
 • Zažádejte o povolení schváleného vývozce nebo se registrovali v systému REX, pokud chcete vyvážet do země, se kterou má EU obchodní dohodu, a chcete-li požádat o preferenční celní sazby.
 • Posoudit, zda se na vývoz do cílové země nebo na vývoz vašeho výrobku v EU vztahují vývozní omezení nebo zákazy.
 • Prošetřit, které daně a dodatečná cla platí na vašem vývozním trhu.
 • Zkontrolujte, zda se na váš výrobek mohou vztahovat nějaká opatření na ochranu obchodu.
 • Ověřte si, zda musíte získat daňové číslo pro prodej vašeho výrobku na vašem vývozním trhu (pokud prodáváte přímo spotřebitelům).
 • Uveďte příslušné zdravotní, bezpečnostní a technické požadavky na vašem vývozním trhu.
 • Posoudit proces certifikace a dokumentaci požadovanou v zemi určení (včetně kontroly laboratoří potřebných pro testy a osvědčení).
 • Kontrolovat pravidla pro balení a označování na vývozním trhu.
 • Ověřte si, zda musíte chránit duševní vlastnictví vašeho výrobku na vývozním trhu.

Krok 3: Příprava prodeje a organizace přepravy

 • Připravit a podepsat smlouvu s kupujícím, včetně dohody o tom, kdo nese odpovědnost za co a za organizaci přepravního procesu.
 • Zvážit vývozní pojištění
 • Určete instituce, které vám mohou pomoci při organizaci procesu vývozu a případných programů na podporu vývozu (v případě potřeby).

Krok 4: Připravovat dokumenty pro vývozní povolení v EU

 • Vyplňte a odešlete vývozní prohlášení.
 • Určete veškeré další dokumenty, které mohou být vyžadovány, a naplánujte možnost, že celní orgány budou vyžadovat další dokumentaci nebo provádět fyzické kontroly.
 • Předložit zboží k vývozu celním úřadům pro vývoz a výstup.

Krok 5: Připravit doklady pro celní odbavení při dovozu v zemi určení

 • Koordinovat s kupujícím, které doklady vyžadují příslušné orgány v zemi určení.

Dohodne se s kupujícím, kdo odpovídá za poskytnutí jakých dokumentů a kdo odpovídá za dovozní odbavení, a platí cla, jakož i daně a dodatečná cla. Pouze přejímáte povinnosti, které jste schopni splnit.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy