Příručka pro vývoz zboží

Plánuje vaše společnost vyvážet zboží mimo EU? Tento oddíl vám pomůže pochopit, zda je vaše společnost připravena k vývozu, a nastiňuje jednotlivé kroky procesu vývozu.

5 Postupy k vývozu výrobku

 
 

Než začnete zahájit svou činnost, je vaše společnost připravena obchodovat?

Plánujete vyvážet výrobek poprvé?

Než tak učiníte, zkontrolujte, zda je vaše společnost připravena:

 • Je váš výrobek již úspěšný na vašem domácím trhu nebo v jiných zemích EU?
 • Má vaše společnost kapacitu prodávat výrobek na zahraničních trzích mimo EU? Má dostatečné personální, časové, finanční a právní zdroje?
 • Je vedení vaší společnosti odhodláno rozšířit svou činnost na vývozní trhy mimo EU?
 • Má vaše společnost komplexní finanční/marketingový/obchodní plán s jasně definovanými cíli na podporu vývozu na trhy mimo EU?
 • Má vaše společnost konkrétní strategii pro vývoz výrobku na váš vývozní trh? Svůj výrobek můžete například vyvážet přímo svému kupujícímu na vašem vývozním trhu, jako je jiná společnost nebo spotřebitel, nebo nepřímo zaměstnávat třetí stranu, jako je zástupce nebo distributor. Platformy pro elektronické obchodování mohou rovněž podporovat přímý i nepřímý vývoz.
 • Je duševní vlastnictví související s vaším produktem chráněno na vašem vývozním trhu, je-li to relevantní?
 • Má vaše společnost kapacitu a odborné znalosti pro přizpůsobení svého produktu kulturním preferencím nebo různým technickým normám v zemích mimo EU?

Než budete pokračovat, pečlivě zvažte výše uvedené otázky a prodiskutujte je ve vaší společnosti, abyste se rozhodli, zda jste připraveni obchodovat se zeměmi mimo EU, nebo jaké kroky musíte podniknout, abyste se na to připravili.

 

1

Najděte si trh a kupce

Chcete-li zboží vyvézt mimo EU, měli byste nejprve identifikovat trh a najít kupce vašeho výrobku. Informace nabízené v rámci Mojeho obchodního asistentavám pomohou určit vhodné trhy pro váš výrobek. Pomůže vám také určit požadavky na kupujícího, jako jsou registrační nebo licenční požadavky na obchodování s určitým zbožím nebo na účast v určité oblasti hospodářství. Vzhledem k tomu, že váš kupující bude obvykle dovozcem a převezme odpovědnost za uvedení vašeho výrobku do země určení a na její trh, má jeho kvalifikace pro tuto úlohu zásadní význam.

Níže uvedené instituce nebo hospodářské subjekty mohou pomoci při zjišťování příležitostí na vývozním trhu a při hledání kvalifikovaných kupujících.

 • Obchodníkomory vám mohou poskytnout informace o různých trzích a obchodních partnerech a odkázat vás na příslušné zprávy.
 • Užitečné mohou být poskytovatelé zpravodajství o obchodu nebo agentury na podporu obchodu ve vaší zemi nebo na vašem vybraném vývozním trhu, které zahrnují analýzu trhu a posouzení obchodních příležitostí. Tyto subjekty často poskytují studie o klíčových odvětvích vývozu.
 • Poradenství mohou poskytovat iexportní poradci a příslušné banky.

Jak vybrat cílové trhy?

Prověřte potenciální vývozní trhy s cílem posoudit, zda existuje poptávka po vašem výrobku, a zvážit, zda by byl váš výrobek na vývozním trhu konkurenceschopný.

Přečtěte si obchodní statistiky vašeho potenciálního cílového trhu.

Statistiky o dovozu mohou ukázat, zda vaše cílová země již dováží váš typ výrobku, odkud dovoz pochází a zda je již na trhu vysoká nabídka. Nízké údaje mohou ukazovat příležitost, ale také odhalit překážky nebo překážky v přístupu na trh, které můžete zkontrolovat u mého obchodního asistenta.

Jak najít potenciální kupující?

Poté, co jste vybrali jeden nebo více cílových trhů, je dalším krokem identifikace potenciálních obchodních partnerů a obchodních kontaktů.

Partnery a kontaktní osoby naleznete na adrese:

Tyto akce jsou stále častěji nabízeny on-line a možná bude vhodné hledat odpovídající možnosti.

Na rozdíl od domácích transakcí je třeba pečlivě zkontrolovat kvalifikaci kupujícího pro dovozní transakci a skutečné využití nebo uvedení vašeho výrobku na trh v zemi určení.

Můžete si rovněž ověřit, zda máte povolení prodávat vládě na vašem možném vývozním trhu.

Co je to zadávání veřejných zakázek?

 

2

Podívejte se na vývozní podmínky v EU a dovozní požadavky na vašem cílovém trhu

Chcete-li vyvážet svůj výrobek mimo EU, musíte splňovat určité základní požadavky.

Jak můžete vyvážet?

Existují různé způsoby, jak výrobek vyvážet.

 • Například můžete vyvážet přímo kupujícímu na vašem vývozním trhu. Může se jednat o jinou společnost nebo spotřebitele.
 • Případně zejména velmi malé společnosti často vyvážejí nepřímo prostřednictvím platforem elektronického obchodu.

 

Co je to elektronický obchod?

Kdo může vyvážet?

 • Obvykle musíte být usazeni v EU jako společnost nebo stálá provozovna. To zahrnuje registraci pro účely DPH.
 • Obecně se musíte zaregistrovat do vnitrostátního obchodního rejstříku. Více informací získáte u své místní obchodní komory.
 • Máte-li bydliště mimo EU, musíte mít pracovní povolení, abyste mohli vykonávat nezávislou obchodní činnost. kromě toho musíte najít osobu usazenou v EU, která je ochotna jednat vaším jménem jako vývozce (např. poskytovatel logistických služeb nebo celní zástupce).

Jak se zaregistrovat jako vývozce?

Jako vývozce z EU musíte u příslušné celní správy požádat o tzv. registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (EORI).

EORI je identifikační číslo platné v celé EU, které potřebujete pro všechna vývozní celní prohlášení.

TIP: Tento proces může trvat nějakou dobu, než se začne uplatňovat s dostatečným předstihem.

Preferenční obchodní dohody:

Chcete-li vyvážet do země, s níž EU uzavřela preferenční obchodní dohodu, a využívat nižších celních sazeb, můžete také požádat o status oprávněného vývozce (EA) nebo v závislosti na dohodě požádat o status registrovaného vývozce (REX). EA a REX je aplikována prostřednictvím celní správy vaší země.

Jako povolení můžete jako registrovaný vývozce vystavovat „prohlášení o původu“ i „prohlášení o původu“ přesahující prahové hodnoty pro zásilky, jak jsou definovány v příslušné dohodě. Tato prohlášení nebo prohlášení uvádějí, že vyvážené produkty splňují pravidla původu stanovená v dané obchodní dohodě.

Možná zjednodušení

Pokud často vyvážíte a máte zkušený personál a spolehlivou organizaci celních postupů, můžete požádat o zjednodušená celní prohlášení, jak je stanoveno v celním kodexu Unie. V této souvislosti mohou zkušení obchodníci rovněž zvážit status oprávněného hospodářského subjektu (AEO).

Je vývoz vašeho výrobku v EU omezen?

Vývoz určitého zboží nebo vývoz produktu do určité země určení může být zakázán nebo omezen. Možná budete potřebovat licenci nebo povolení.

 • Zkontrolujte v TARIC, zda potřebujete vývozní licenci pro váš produkt;
 • Zkontrolujte vývozní omezení mapy sankcí EU.
 • U některých produktů mohou výjimečně existovat vnitrostátní omezení vašeho členského státu, která byste měli zkontrolovat u jeho příslušných orgánů.

Hlavními druhy výrobků, které jsou omezeny nebo zakázány, jsou:

 • některá živá zvířata, maso a rostliny.
 • ohrožené druhy
 • některé potravinářské výrobky
 • nebezpečné chemické látky
 • léky a léčivé přípravky
 • zbraně
 • zboží dvojího užití
 • odpady
 • kulturní statky (cenné starožitnosti a umělecká díla)
 • padělky nebo nedovolené napodobeniny
 • nedůstojné články, publikace a videozáznamy

U těchto produktů zkontrolujte, která pravidla se použijí.

Existují na vašem vývozním trhu nějaká omezení?

Musíte také zajistit, aby země, kterou chcete vyvážet, neuplatnila žádné zákazy nebo omezení vašeho výrobku, které by mu zakazovaly vstup na danou zemi nebo jeho uvádění na trh. Ačkoli váš kupující obvykle převezme odpovědnost za dovoz, jakož i za používání nebo uvádění vašeho výrobku na trh, v případě úspěšných a udržitelných transakcí byste měli vědět o zákazech dovozu i dovozních omezeních v zemi dovozu.

Podrobný popis omezení v různých cílových zemích naleznete na stránkách My Trade Assistant.

Dále můžete nalézt obecná vysvětlení různých druhů omezení v oddíle „Zboží“.

Jaké sazby se vztahují na váš výrobek?

Zaváš výrobek může být třeba zaplatit clo při jeho uvedení na vývozní trh. Sazby uplatňované v různých cílových zemích naleznete v Můj obchodní asistent

Závisí na vaší dohodě a smlouvě s kupujícím, ale ve většině případů je vhodné ponechat dovozní odbavení kupujícímu, který pak zaplatí clo, jakož i daně a dodatečná cla, která se stanou splatnými při dovozu. Nezapomeňte, že tato cena zvýší cenu vašeho výrobku na vašem vývozním trhu. Tyto tzv. náklady na pozemky by měly být i nadále konkurenceschopné.

 

Co je dovozní clo?

Může moje společnost těžit z preferenční obchodní dohody mezi EU a zemí určení?

Má-li EU preferenční obchodní dohodu se zemí určení, může být váš produkt snížen nebo dokonce zcela odstraněn. Tato cla se nazývají preferenční celní sazby.

V mém obchodním asistentovibudete uplatňovat preferenční celní sazby platné pro produkty pocházející z EU v různých cílových zemích.

Tyto preferenční celní sazby jsou však podmíněny tím, že váš produkt bude vyroben na území partnerů preferenční obchodní dohody a v souladu s pravidly původu stanovenými v této dohodě.

Nejprve byste proto měli zkontrolovat, zda existuje preferenční celní sazba a tzv. preferenční rozpětí mezi běžnou celní sazbou podle doložky nejvyšších výhod a preferenční sazbou EU.

V takovém případě byste chtěli předložit doklad o preferenčním původu, který umožní uplatnění preferenční sazby, budete muset dodržovat pravidla původu.

Za tímto účelem budete potřebovat vhodné doklady o statusu původu materiálů pocházejících od třetích stran. V rámci EU se tak děje prostřednictvím tzv. prohlášení dodavatele, které budete muset za tímto účelem shromáždit.

Chcete-li se dozvědět více o konkrétních pravidlech platných pro váš výrobek a zemi určení, můžete se obrátit na Můj obchodní asistent.

Obchodní dohody EU:

 • poskytnout vám stabilnější a předvídatelnější soubor pravidel při obchodování se zahraničními trhy.
 • zajistit, aby právní předpisy třetí země nediskriminovaly výrobky z EU.
 • vytvořit nové a lepší vývozní příležitosti pro vaši společnost a usnadnit investice v zahraničí.

Vztahují se na váš výrobek nějaká opatření na ochranu obchodu?

Země dovozu by mohla na váš výrobek uplatnitopatření na ochranu obchodu. Tato opatření mohou představovat značné náklady, které je třeba vzít v úvahu při plánování vašeho vývozu. Nejdůležitější jsou antidumpingová opatření, ale mohou existovat i vyrovnávací nebo ochranná opatření. Ačkoli váš kupující podle smluvní dohody obvykle jedná jako dovozce a nese takové dodatečné náklady, mohou být překážkou pro úspěšné a udržitelné transakce.

Související opatření uplatňovaná konkrétní zemí dovozu se případně odrážejí v mém obchodním asistentovi.

Jaké jsou příslušné daně a dodatečná cla na vašem vývozním trhu?

Rovněž zkontrolujte, které daně a případně dodatečná cla musí být zaplacena při dovozu vašeho produktu. Daně a dodatečná cla, které se stanou splatnými při dovozu v různých cílových zemích, mohou být rovněž konzultovány v mém obchodním asistentovi.

Ty obvykle ponese kupující v rámci své úlohy u dovozce, ale zvýší náklady na překládku, a tím i konkurenceschopnost vašeho výrobku na vývozním trhu. Pokud jde o posledně jmenované, zvažte soulad s vaším dovozcem.

Pokud prodáváte přímo spotřebitelům, zjistěte, zda se musíte zaregistrovat u daňových orgánů vašeho vývozního trhu.

Jaké jsou zdravotní, bezpečnostní a technické požadavky na váš výrobek?

Požadavky budou záviset na vašem vývozním trhu. Jejich dodržování obvykle spadá do odpovědnosti vašeho kupujícího jako dovozce, který však bude k prokázání tohoto souladu potřebovat pomoc. Vzhledem k tomu, že to určuje smluvní ujednání, měli byste dbát pouze na to, abyste převzali odpovědnost za požadavky, které můžete splnit ve své úloze vývozce. Sladění s dovozcem je nejen žádoucí, ale obvykle nezbytné. Informace v mém obchodním asistentovivám pomohou odlišit objektivní požadavky od individuálních zájmů vašeho kupujícího.

Požadavky budou záviset na vašem vývozním trhu.

Pro příklad:

Možná budete muset předložit osvědčení prokazující, že váš výrobek splňuje zdravotní a bezpečnostní požadavky dané země. Ty se mohou lišit od těch v EU.

Většina výrobků musí na vašem vývozním trhu splňovat technické, zdravotní a hygienické požadavky (často označované jako sanitární a fytosanitární požadavky). Ty mohou vyžadovat různé druhy zkoušek a certifikace.

To je často případ technických požadavků na průmyslové výrobky, jakož i zdravotních a hygienických požadavků na potraviny a zemědělské produkty.

Většina zemí vyžaduje veterinární osvědčení pro:

 • rostliny
 • živá zvířata
 • živočišné produkty
 • genetický materiál

Například zdravotnické prostředky musí být také obvykle doprovázeny certifikátem.

Jak váš výrobek certifikovat?

Měli byste si zkontrolovat v oddíle Postupy a formality Můj obchodní asistent a následně s klientem objasnit následující:

 • Jaké jsou požadavky na certifikaci na vašem vývozním trhu.
 • Která osvědčení jsou uznávána příslušnými orgány.
 • Zda může testování provést akreditovaná laboratoř nebo instituce v EU
 • nebo zda musí být osvědčení provedeno v zemi určení.

Jaké jsou požadavky na balení a označování vašeho výrobku?

Země mají často podrobné požadavky na balení a označování výrobků.

Tyto požadavky mohou být povinné nebo dobrovolné.

 • Povinné značky a štítky na spotřebitelských výrobcích a na jejich obalech obvykle souvisejí s otázkami veřejné bezpečnosti, zdraví a/nebo životního prostředí. Mohou poskytnout informace, jako jsou složky nebo datum spotřeby.

Obvykle existují různé agentury odpovědné za různá odvětví, např. zdravotnický, elektroenergetický, potravinářský a chemický průmysl, které mají všechny velmi odlišné požadavky.

Přehled souvisejících požadavků uplatňovaných konkrétní zemí dovozu naleznete v oddíle Postupy a formality Můj obchodní asistent.

Potřebuje váš výrobek ochranu duševního vlastnictví?

Je důležité, abyste si ověřili, jak je duševní vlastnictví vašeho výrobku chráněno v zemi, do níž chcete vyvážet.

 

 • Zkontrolujte, zda potřebujete zažádat o nové patenty nebo jak je váš průmyslový vzor, autorské právo nebo zeměpisné označení na vašem vývozním trhu chráněn.

Pokud má EU obchodní dohodu se zemí, do které chcete vyvážet, může tato dohoda poskytnout zvláštní ochranu.

 

3

Připravit prodej a zorganizovat dopravu

Jak jsou závazky rozděleny mezi vás a kupujícího?

Jak již bylo uvedeno výše, odpovědnost stran vývozní/dovozní transakce je stanovena ve smluvním ujednání. Pokud neexistují zvláštní důvody, měla by být odpovědnost za dovoz, použitelnost nebo uvedení vašeho výrobku na trh převzata kupujícím jako dovozcem. Od tohoto pravidla by se měli odchýlit pouze zkušení obchodníci. V závislosti na právních předpisech v zemi dovozu nemusíte být schopni v této zemi splnit určité požadavky, takže by tyto požadavky měly zůstat na kupujícím.

K vymezení smluvních závazků stran můžete použít Incoterms®.

Incoterms® stanoví odpovědnost prodejců a kupujících za dodání, pojištění a přepravu zboží na základě kupních smluv a určí, kdo odpovídá za vývozní celní formality v EU a dovozní formality v zemi určení.

Příklady:

 • „Volně na palubě“ (FOB): znamená, že vývozce nebo prodejce nese odpovědnost za veškeré místní náklady:
 • přeprava zboží do přístavu odeslání
 • náklady na nakládku
 • postupy celního odbavení v zemi vývozu.

 

Váš zákazník nese náklady na:

 • přeprava z přístavu nakládky dále
 • pojištění
 • vykládka
 • přeprava z připlouvajícího přístavu do cílového místa určení.
 • „Náklady, pojištěním a nákladní dopravou“ (CIF)se rozumí, že vývozce odpovídá za místní náklady v rámci FOB plus:
 • poplatky za dopravu
 • pojištění

V rámci CIF nese vývozce veškeré náklady až do okamžiku, kdy produkty dorazí do svého přístavu určení.

Je třeba mít na paměti, že Incoterm® EXW nemusí změnit vaši odpovědnost jakožto vývozce vůči orgánům ve vaší zemi, zatímco společnost DDP s sebou nese riziko převzetí povinností v zemi dovozu, které vývozce nemůže splnit.

Kdo vám může pomoci při vývozu a přepravě?

Zasílatel může pomoci s

 • zajištění výběru a dodání zboží
 • jednání o sazbách za nákladní dopravu s dopravci
 • rezervace nákladového prostoru
 • balení
 • pojištění
 • příprava celních dokladů vaším jménem

Hledat programy financování vývozu a podpory vývozu, které vlády často poskytují ve spolupráci s bankami nebo pojišťovnami.

 • Zvažte vývozní pojištění, které je nabízeno buď soukromými subjekty, nebo vnitrostátními finančními institucemi pro vývoz a dovoz.

 

4

Připravovat dokumenty pro vývozní celní řízení v EU

Doklady připravené pro vývoz slouží alespoň částečně také pro dovoz do země určení. Jejich příprava by proto měla zohlednit odpovídající požadavky a případně by měla být sladěna s vaším kupujícím jako dovozcem.

Které dokumenty se mají připravovat pro celní orgány?

 

Nejprve musíte předložit elektronické vývozní prohlášení u vašeho vnitrostátního celního orgánu.

Každá země EU má svůj vlastní elektronický systém zpracování údajů. U malých zásilek v hodnotě nižší než 1 000 EUR může postačovat ústní prohlášení doložené přepravním dokladem nebo fakturou.

Vývozní prohlášení obsahuje nezbytné informace o samotném zboží a o přepravě. Patří sem:

 • původ zboží,
 • země určení,
 • zbožové kódy,
 • kódy celního režimu a
 • hodnota zboží.

Dokumenty, které musíte připravit, zahrnují:

 • Faktura a přepravní doklady a výčet položek zásilky: Veškeré doklady musíte uchovávat po dobu nejméně tří let v případě jakékoli kontroly po vývozním celním řízení (vnitrostátní obchodní a daňové právní předpisy často stanoví delší období).
 • Záznamy o DPH a vývozu: Při vývozu mimo EU je váš výrobek osvobozen od daně z přidané hodnoty (DPH) v EU bez ohledu na to, zda prodáváte podniku nebo jednotlivému spotřebiteli, za předpokladu, že vedete záznamy o vývozu a doklad o vývozu vydaný celním orgánem.
 • Osvědčení nebo licence: mohou být rovněž zapotřebí rostlinolékařská osvědčení nebo vývozní licence pro vývozní účely.

Kdo celní prohlášení podává?

Celní prohlášení můžete podat sám nebo jej může podat poskytovatel služeb, který je vaším celním zástupcem. Pokud zaměstnáváte zasilatelskou společnost nebo celní zprostředkovatel, může jednat vaším jménem.

Jak předložit vývozní prohlášení a zboží k vývozu?

Režim vývozu se skládá ze dvou fází:

 • podání vývozního prohlášení a předložení zboží vývoznímu celnímu úřadu a
 • předložení zboží a uvedení referenčního čísla (MRN) vývozního prohlášení celnímu úřadu výstupu, po němž následuje propuštění k výstupu.

 

Vývozní prohlášení se předkládá prostřednictvím elektronického systému vašeho celního orgánu.

Obecně musíte podat vývozní prohlášení u celního úřadu odpovědného za místo, kde je vaše společnost usazena, nebo případně u celního úřadu, kde je vaše zboží zabaleno nebo naloženo za účelem vývozu mimo EU.

Pokud hodnota zboží v jedné vyvážené zásilce nepřesahuje 3 000 EUR a na zboží se nevztahují zákazy nebo omezení, může být vývozní prohlášení podáno u celního úřadu v místě výstupu.

 

Nezapomeňte, že vývozní prohlášení musí být podáno před skutečným okamžikem, kdy zboží opustí EU. Poskytnout vývoznímu celnímu úřadu dostatek času na provedení nezbytných analýz rizik před tím, než povolí propuštění zboží.

Co se stane po předložení vývozního prohlášení?

Existují tři možné případy:

 • Vaše zboží může být propuštěno k vývozu na základě vašeho předloženého vývozního prohlášení, nebo
 • Vaše zboží může být vybráno ke kontrole dokladů a před odbavením zboží můžete být požádáni o předložení dalších dokladů, nebo
 • Váš export může být vybrán pro doklad i fyzickou kontrolu.

Pro pravidelnější vývoz by měla být zvážena zjednodušená celní prohlášení, jak je stanoveno v celním kodexu Unie.

Další podrobnosti viz:

https://ec.europa.eu/taxation_customs /místa/daně/soubory/zdroje/ dokumenty/celní/celní_kód/ Pokyny_export_en.pdf

 

5

Připravte doklady pro dovozní celní odbavení v zemi určení.

Jakmile se vaše zboží dostane do země určení, budou se na váš vývoz vztahovat místní dovozní požadavky a postupy. Použijte můj obchodní asistent, abyste tyto požadavky stanovili a byli schopni je sladit s vaším kupujícím.

TIP:

 • Někdy je možné provést zpracování před příjezdem, což znamená, že příslušné dokumenty můžete předložit před příchodem zboží do země, do které vyvážíte.
 • Musíte se s kupujícím dohodnout, které doklady musí vývozce vyhotovit a které kupující, který jako dovozce obvykle odpovídá za celní odbavení a cla, jakož i za daně a dodatečná cla. Úlohy a povinnosti vývozce a dovozce jsou vymezeny ve smluvním ujednání, které by mělo být v tomto ohledu pečlivě vyjednáno.

Doklady, které mohou příslušné orgány v zemi určení požadovat

 • Obchodní faktura (se zvláštními požadavky na její formu a obsah).
 • Výčet položek zásilky
 • Dovozní licence (automatické nebo neautomatické) pro určité zboží.
 • Osvědčení prokazující, že váš výrobek je v souladu s povinnými výrobními předpisy, jako jsou požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, označování a balení.
 • Doklad o preferenčním původu (tj. EUR.1, EUR-MED, prohlášení o původu nebo prohlášení o původu), pokud existuje preferenční obchodní dohoda mezi EU a zemí určení a vaše produkty splňují příslušná pravidla původu.
 • Osvědčení o původu prokazující nepreferenční původ vašeho výrobku:
  • Osvědčení o (nepreferenčním) původu může být vyžadováno v případě omezení dovozu (určitých) produktů z konkrétních zemí, uplatňování opatření na ochranu obchodu nebo sledování zvláštního dovozu. O takové osvědčení však může pro své účely požádat i dovozce.
  • Osvědčení o původu obvykle vydává vaše místní obchodní komora. V některých zemích může být tato odpovědnost svěřena také ministerstvům nebo celním orgánům.

Kde můžete nalézt více informací?

 

Váš kontrolní seznam: 5 Postup při vývozu výrobku

Dříve než začnete

 • Podívejte se na kontrolní seznam otázek pro posouzení připravenosti vaší společnosti na vývoz.
 • Prodiskutujte a rozhodli, zda je vaše společnost připravena obchodovat se zeměmi mimo EU, nebo jaké kroky je třeba učinit v rámci přípravy na budoucí obchodní činnosti mimo EU.

Krok 1: Najděte si trh a kupce

 • Vyberte si nový vývozní trh.
 • Vyhodnoťte, jaký má obchodní potenciál a jaká je konkurenceschopnost vašeho výrobku.
 • Započítejte do ceny výrobku náklady související s vývozem, jako jsou cla, dopravní náklady, náklady na obchodního zástupce atp.
 • Určete potenciální kupující.
 • Vyhledejte agenturu, instituci nebo partnerskou společnost, která vám pomůže s formalitami vývozního procesu. Například při přípravě smluv, stanovení platebních podmínek, kontrole úvěruschopnosti kupujícího a tom, zda v zemi dovozu existují nějaká omezení převodu peněz.
 • Pečlivě definovat a sdílet povinnosti mezi prodávajícím/vývozcem a kupujícím/dovozcem, aby se vycházelo pouze z těch, které lze skutečně splnit.

Krok 2: Podívejte se na vývozní podmínky v EU a změřte požadavky na vašem vývozním trhu

 • Zjistěte si právní požadavky platné pro vývozce.
 • Získejte registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (tzv. číslo EORI) (zažádejte o něj dostatečně včas).
 • Má-li EU obchodní dohodu se zemí, do které chcete vyvážet, zkontrolujte si běžné a preferenční celní sazby a stanoví preferenční rozpětí. Případně posoudit, zda váš produkt splňuje příslušná pravidla původu, a určit použitelnou (preferenční) celní sazbu.
 • Zažádejte o povolení oprávněného vývozce nebo se zaregistrujte v systému REX, pokud chcete vyvážet do země, s níž má EU obchodní dohodu a chcete žádat o preferenční celní sazby.
 • Vyhodnoťte, zda se v EU na vývoz do cílové země nebo na vývoz vašeho výrobku vztahují vývozní omezení nebo zákazy.
 • Zjistěte si, které daně a dodatečná cla se na vašem vývozním trhu uplatňují.
 • Zkontrolujte si, zda se na váš výrobek mohou vztahovat nějaká opatření na ochranu obchodu.
 • Ověřte si, zda musíte získat daňové číslo pro prodej vašeho výrobku na vývozním trhu (pokud prodáváte přímo spotřebitelům).
 • Zjistěte si příslušné zdravotní, bezpečností a technické požadavky, které na příslušném vývozním trhu platí.
 • Posoudit proces certifikace a dokumentaci požadovanou v zemi určení (včetně kontroly laboratoří potřebných pro zkoušky a certifikace).
 • Zkontrolujte si pravidla týkající se obalů a označování výrobků na exportním trhu.
 • Zkontrolujte, zda potřebujete chránit duševní vlastnictví vašeho výrobku na vývozním trhu.

Krok 3: Připravit prodej a zorganizovat dopravu

 • Připravit a podepsat smlouvu s kupujícím, včetně dohody o tom, kdo odpovídá za co a organizaci dopravního procesu.
 • Zvážit vývozní pojištění
 • Uveďte instituce, které vám mohou pomoci s organizací procesu vývozu a případných programů na podporu vývozu (v případě potřeby).

Krok 4: Připravovat dokumenty pro vývozní celní řízení v EU

 • Vyplní a předloží vývozní prohlášení.
 • Určete veškeré další doklady, které mohou být vyžadovány, a plánují možnost, že celní orgány budou vyžadovat další doklady nebo provádět fyzické kontroly.
 • Předložte své zboží k vývozu celním úřadům pro vývoz a výstup.

Krok 5: Připravovat doklady pro dovozní celní odbavení v zemi určení

 • Zkoordinujte s kupujícím, které doklady požadují příslušné orgány v zemi určení.

Dohodnout se s kupujícím na tom, kdo odpovídá za předložení dokladů a kdo odpovídá za dovozní odbavení a platí cla, jakož i daně a dodatečná cla. Převezmejte pouze povinnosti, které jste schopni plnit.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy