Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a CARIFORA

Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA a EU usnadňuje lidem a podnikům z obou regionů vzájemně investovat a obchodovat a podněcuje rozvoj v celém Karibiku. Přečtěte si, jak dohody EU o hospodářském partnerství se 14 karibskými státy prospívají vašemu obchodu.

Na první pohled

Dohoda o hospodářském partnerství CARIFORUM-EU byla podepsána v říjnu 2008. Nejedná se pouze o dohodu o obchodu se zbožím; zahrnuje závazky týkající se obchodu se službami, investic, otázek souvisejících s obchodem, jako je politika hospodářské soutěže, veřejné zakázky, práva duševního vlastnictví, jakož i aspekty udržitelného rozvoje. Dohoda:

 • pomáhá oběma regionům vzájemně investovat a obchodovat
 • poskytuje obchodníkům z EU a Karibiku předvídatelný přístup na trh
 • postupně otevírá trh EU se službami, včetně tvůrčího a zábavního průmyslu, jakož i karibský trh pro poskytovatele služeb z EU
 • zajišťuje bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU pro všechny výrobky
 • Vývoz citlivých produktů z EU se v průběhu 25 let postupně liberalizuje
 • umožňuje společnostem ze států CARIFORA zřídit obchodní přítomnost v EU
 • stanoví doložku o regionálních preferencích pro obchod v rámci karibského regionu a podporuje regionální integraci a regionální hodnotové řetězce.

Dohoda rovněž obsahuje samostatný protokol o kulturní spolupráci, jehož cílem je zlepšit podmínky upravující výměnu kulturních činností, statků a služeb mezi zeměmi CARIFORA a EU. Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA a EU je první obchodní dohodou, do níž EU konkrétně zahrnula komplexní ustanovení o kultuře.

Země, které jsou příjemci pomoci

Celkem 14 zemí CARIFORA provádí dohody o hospodářském partnerství mezi CARIFORA a EU:

 • Dominikánská republika
 • Státy Karibského společenství:
  • Antigua a Barbuda
  • Bahamy
  • Barbados
  • Belize
  • Dominika
  • Grenada
  • Guyana
  • Jamajka
  • Svatá Lucie
  • Svatý Vincenc a Grenadiny
  • Svatý Kryštof a Nevis
  • Surinam
  • Trinidad a Tobago

Haiti dohodu rovněž podepsalo v prosinci 2009, ale dosud ji neuplatňuje, dokud ji neratifikuje jeho parlament.

Asymetrická ustanovení ve prospěch karibských zemí

Dohoda o hospodářském partnerství předpokládá asymetrie ve prospěch zemí AKT, jako je vyloučení citlivých produktů z liberalizace, dlouhá období liberalizace, pružná pravidla původu a zvláštní záruky a opatření pro zemědělství, potravinové zabezpečení a ochranu vznikajícího průmyslu.

Zatímco trhy EU jsou okamžitě a plně otevřeny, státy CARIFORA mají 15–25 let na to, aby se otevřely dovozu do EU. Kromě toho budou výrobci 17 % nejcitlivějšího zboží (většinou z kapitol 1–24 harmonizovaného systému) trvale chráněni před hospodářskou soutěží.

Sazby

 • EU zaručuje 100% bezcelní a bezkvótový přístup pro veškeré zboží pocházející ze států CARIFORA. Přístup na trh EU je trvalý, plný a bezplatný pro všechny produkty CARIFORA.
 • Karibské země postupně ruší cla, a to v průběhu 15–25 let. 17 % výrobků a služeb je považováno za citlivé a je zcela vyloučeno z liberalizace. Pokud se dovoz některého zboží z EU do zemí CARIFORA náhle zvýší a ohrozí místní produkci, mohou být uplatněny záruky, jako jsou dovozní kvóty.
 • Všechna cla jsou uvedena v přílohách 1,2 a 3 dohody CARIFORUM – EU EPA. Je třeba poznamenat, že ne všechny země CARIFORA se řídí stejným harmonogramem liberalizace.
 • Pomocí možnosti vyhledávání v aplikaci Můj obchodní asistent najdete přesné informace o clech a sazbách pro váš konkrétní produkt s ohledem na zemi jeho původu a určení. V případě pochybností se obraťte na celní orgány.
 •  Existují zvláštní ustanovení o dovozu sušeného mléka do Dominikánské republiky - existují dovozní kvóty s preferenčními celními sazbami.

Pravidla původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Chcete-li posoudit, zda váš výrobek splňujepravidla původu, a zjistit, jak připravit správné dokumenty, podívejte se do interaktivního „nástroje pro sebehodnocení pravidel původu“  v části „Můj obchodní asistent“.

Platí kapitola o pravidlech původu dohod o hospodářském partnerství.

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

Seznamte se s technickými požadavky, pravidly a postupy, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.

Vyhledejte konkrétní pravidla a předpisy vztahující se na váš produkt a jeho zemi původu pomocí služby Můj obchodní asistent. Chcete-li zobrazit požadavky na váš produkt, musíte nejprve identifikovat jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledat pomocí názvu produktu ve vestavěném vyhledávači.

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost SPS

 • Seznamte se se zdravotními, bezpečnostními, sanitárními a fytosanitárními normami, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.
 • Pravidla týkající se zdraví, bezpečnosti a sanitárních a fytosanitárních opatření, která se vztahují na váš výrobek a jeho zemi původu, najdete v části „Můj obchodní asistent“. Chcete-li zobrazit požadavky na váš produkt, musíte nejprve identifikovat jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledat pomocí názvu produktu pomocí vestavěného vyhledávače.

Dokumenty a postupy celního odbavení

Doklady o původu

Aby se na produkty pocházející ze zemí EPA vztahovaly preferenční celní sazby, musí k nim být přiložen doklad o původu. Doklad o původu zůstává v platnosti po dobu 10 měsíců. To může být buď:

 • Průvodní osvědčení EUR.1 - vydané celními orgány země vývozu. Vývozce (nebo zplnomocněný zástupce), který žádá o osvědčení, musí být připraven předložit na požádání doklady prokazující status původu dotčených produktů a splnit ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu. Doklad o statusu původu je platný po dobu deseti měsíců ode dne vydání.
 • Prohlášení na faktuře – vydávané kterýmkoli vývozcem pro zásilky v hodnotě 6 000 EUR nebo nižší nebo schválenými vývozci pro zásilky jakékoli hodnoty. Při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů a splnit ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.

Kumulativní léčba

V případě žádostí o kumulaci v souvislosti s použitím materiálů od partnera EPA, státu AKT jiného než státu CARIFORA nebo ZZÚ nebo v souvislosti s opracováním nebo zpracováním provedeným v těchto zemích je třeba celním orgánům předložit tyto doklady:

 • u dodaných materiálů průvodní osvědčení EUR.1 nebo prohlášení dodavatele;
 • v případě provedeného opracování nebo zpracování samostatné prohlášení dodavatele.

Na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu musí být pro každou zásilku dodaných materiálů předloženo samostatné prohlášení dodavatele, které tyto materiály plně popisuje.

Další dokumenty

 • Informace o dalších dokladech o celním odbavení a postupech potřebných k dovozu do Evropské unie.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

 • Cílem ustanovení týkajících se autorského práva je zajistit, aby nositelé práv ze států EU i CARIFORA byli za užití svých děl přiměřeně odškodněni. Nositelé práv CARIFORA, kteří chtějí vyvážet výrobky nebo služby chráněné autorskými právy do EU, by proto měli snáze získat odměnu za používání těchto výrobků a služeb.
 • Dohoda EPA (kapitola o službách) obsahuje závazky 27 států EU (s výjimkou Belgie) týkající se přístupu na trh, pokud jde o výměnu zábavních služeb, s výjimkou audiovizuálních služeb. To znamená, že umělci, hudebníci a další kulturní pracovníci ze států CARIFORA, kteří jsou registrováni jako podnikatelé, mohou vyslat své členy nebo zaměstnance do 27 států EU, aby poskytovali zábavní služby, jako jsou představení, která jsou chráněna autorským právem a právy s ním souvisejícími.
 • Probíhají jednání o dohodě o ochraně zeměpisných označení

Obchod se službami

Vzhledem k tomu, že dohoda o hospodářském partnerství je asymetrická ve prospěch karibských států, CARIFORUM otevírá 65–75 % jejich trhů se zaměřením na odvětví s největším dopadem na rozvoj, která vyžadují investice a přenos technologií, zatímco EU otevírá 90 % svého trhu služeb.

Obě strany v současné době jednají o:

 • turistika
 • Aktivace kulturního protokolu
 • o zřízení Výboru pro služby

Prosím

Veřejné zakázky

Investice

Ostatní (hospodářská soutěž, obchod a udržitelný rozvoj)

Dohoda o hospodářském partnerství pomáhá rozvoji Karibiku prostřednictvím větší integrace do celosvětového a regionálního obchodu a nových tržních příležitostí:

 • otevření obchodu se službami a investicemi
 • usnadnění podnikání v Karibiku – včetně pravidel pro zajištění spravedlivé hospodářské soutěže
 • poskytování finanční podpory EU na pomoc:
  • vlády uskutečňují činnosti EPA
  • využít dohody o hospodářském partnerství k většímu vývozu a přilákání více vnějších investic

Hospodářská soutěž

Od roku 2014 EU zastavila vývozní subvence na všechny produkty vyvážené do zemí EPA.

EU minimalizovala opatření s účinky narušujícími výrobu a obchod.

Pokud je místní průmysl ohrožen v důsledku prudkého nárůstu dovozu z Evropy, dohody o hospodářském partnerství umožňují zahájit opatření na ochranu průmyslových odvětví a začínajícího průmyslu.

Udržitelný rozvoj

Dohoda o hospodářském partnerství je výslovně založena na „základních a základních“ prvcích stanovených v dohodě z Cotonou, tj. lidských právech, demokratických zásadách, právním státu a řádné správě věcí veřejných. Dohody o hospodářském partnerství tak obsahují jedny z nejsilnějších formulací o právech a udržitelném rozvoji, které jsou k dispozici v dohodách EU.

 • „Doložkou o nevykonávání“ se rozumí, že „vhodná opatření“ (jak je stanoveno v dohodě z Cotonou) mohou být přijata, pokud některá ze stran neplní své povinnosti týkající se podstatných prvků. To může zahrnovat pozastavení obchodních výhod.
 • Společné orgány dohody o hospodářském partnerství mají za úkol sledovat a posuzovat dopad provádění dohod o hospodářském partnerství na udržitelný rozvoj smluvních stran. V souladu s dohodou z Cotonou má občanská společnost a poslanci jasnou úlohu.

Regionální integrace

Země CARIFORA se vzájemně více integrují. Dohoda o hospodářském partnerství pomáhá tím, že usnadňuje vývoz zboží a služeb mezi:

 • všechny země, které tvoří CARIFORUM
 • 17 karibských území s přímými vazbami na země EU (čtyři francouzské „nejvzdálenější regiony“ a 13 zámořských území – šest britských, šest nizozemských a jedno francouzské)
 • Státy CARIFORA se zavázaly, že si navzájem nabídnou stejné preference, jaké poskytují EU (dosud nebyly plně provedeny).
 • V letech 2014 až 2020 poskytla EU v rámci programu regionální spolupráce 346 milionů eur. 

Budování kapacit a technická pomoc

EU pomáhá karibským vládám plnit jejich závazky, a to následujícími způsoby:

 • Za prvé, EU financuje prováděcí struktury dohod o hospodářském partnerství v celém Karibiku. Sídlí v národních ministerstvech obchodu a v ředitelství CARIFORUM na sekretariátu Karibského společenství (CARICOM).
 • Za druhé, v rámci Evropského rozvojového fondu financuje EU od roku 2012 provádění dohod o hospodářském partnerství a programy rozvoje soukromého sektoru pro vlády a podniky. EU spolupracuje s několika karibskými a mezinárodními orgány a pomáhá karibským zemím
  • modernizovat způsob, jakým zvyšují daně a shromažďují statistiky
  • pomáhat podnikům plnit zdravotní, bezpečnostní a environmentální normy EU
  • diverzifikovat své ekonomiky podporou růstu svého odvětví služeb
  • Zřizování orgánů pro hospodářskou soutěž, ochranu obchodu a ochranná opatření
   Poskytování technické pomoci v oblasti práv duševního vlastnictví
 • Za třetí, EU investuje, aby pomohla vládám integrovat se jinými způsoby.
  • napříč státy CARICOM: vytvořením jednotného trhu a hospodářství (CSME)
  • v Demokratické republice Kongo a na Haiti: posílením užší spolupráce mezi oběma stranami
  • ve východním Karibiku: usilováním o užší integraci
 • Za čtvrté, EU rovněž financuje podobnou práci prostřednictvím svých programů pro jednotlivé země.
  • všechny státy mají koordinátory a struktury EPA
  • téměř všechny státy zavedly postupná kola snižování cel v letech 2011 a 2013, 2015 a 2017, jak bylo dohodnuto v dohodě o hospodářském partnerství
  • probíhají práce na posílení regionálního normalizačního orgánu CROSQ a regionální agentury pro bezpečnost potravin CAHFSA zřízené v roce 2010.

Společné orgány

EU rovněž pomohla uvést dohodu EPA do praxe tím, že spolupracovala s karibskými zeměmi na zřízení několika nových společných karibsko-evropských institucí.

Tyto orgány mají sledovat způsoby, jakými oba regiony dohodu uvádějí do praxe. Jejich cílem je rovněž zajistit, aby dohoda o hospodářském partnerství přinášela pozitivní výsledky, a vyřešit případné problémy.

Šest společných orgánů CARIFORUM-EU:

 • Smíšená rada
 • Výbor pro obchod a rozvoj (T&DC)
 • Parlamentní výbor
 • Poradní výbor
 • Zvláštní výbor pro celní spolupráci a usnadnění obchodu
 • Zvláštní výbor pro zemědělství.

Pomoc karibským podnikům

EU rovněž pomáhá uvést dohodu EPA do praxe prostřednictvím svého partnerství s karibským exportem, což je celokaribská agentura podporující obchod a investice v celém regionu.

EU financuje programy, které mají karibskému vývozu pomoci úzce spolupracovat s karibskými společnostmi, aby mohly využívat dohody o hospodářském partnerství k rozvoji své produkce a vývozu více, a to jak do jiných karibských zemí, tak do EU.

Agentura rovněž spolupracuje s nejvzdálenějšími regiony EU a zámořskými zeměmi a územími v Karibiku s cílem podnítit obchod mezi nimi a zbytkem regionu.

Kulturní spolupráce

Protokol o kulturní spolupráci stanoví rámec pro větší spolupráci při výměnách týkajících se kulturních činností a statků a služeb mezi CARIFORA a EU.

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy