Instrument przeciwdziałania przymusowi

W stosowaniu instrumentu zwalczania przymusu pomaga pojedynczy punkt kontaktowy.

Rozporządzenie 2023/2675 w sprawie ochrony Unii i jej państw członkowskich przed wymuszeniem ekonomicznym (lub instrument zwalczania przymusu), które weszło w życie 27 grudnia 2023 r., ustanawia ramy działania UE w przypadkach wymuszenia ekonomicznego skierowanego przeciwko Unii Europejskiej lub państwu członkowskiemu.

„Wymuszenie ekonomiczne” odnosi się do sytuacji, w której państwo trzecie dąży do wywarcia nacisku na Unię Europejską lub jej państwo członkowskie, aby dokonały określonego wyboru, stosując środki wpływające na handel lub inwestycje lub grożąc ich zastosowaniem. Takie praktyki nadmiernie kolidują z uzasadnionymi suwerennymi wyborami Unii i jej państw członkowskich. To, czy środek państwa trzeciego spełnia te warunki, ustala się indywidualnie dla każdego przypadku.

Uwagi dotyczące wymuszenia ekonomicznego

Komisja Europejska może zbadać każdy środek państwa trzeciego pod kątem spełnienia tych warunków z własnej inicjatywy lub na należycie uzasadniony wniosek (zob. art. 4).

Wniosek i informacje dotyczące incydentów związanych z wymuszeniem ekonomicznym można kierować na adres trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu.

 

Zachowanie poufności

Jeżeli Państwa zgłoszenie wymaga zachowania poufności, prosimy o ich poufne traktowanie na stronie trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu i udzielimy Państwu wskazówek co do dalszych kroków związanych z bezpiecznym zgłoszeniem.

Jakie informacje są istotne dla stosowania instrumentu zwalczania przymusu?

Poniższe pytania pomogą Państwu określić rodzaje informacji, które są istotne dla stosowania instrumentu zwalczania środków przymusu i które należy uwzględnić przy składaniu wniosku do Komisji w ramach tego instrumentu:

 • Czym jest środek państwa trzeciego? („państwo trzecie” oznacza każde państwo, odrębny obszar celny lub inny podmiot prawa międzynarodowego, inne niż Unia lub państwo członkowskie; „środek państwa trzeciego” oznacza każde działanie lub zaniechanie, w tym działania niepisane)
 • W jaki sposób przejawia się środek państwa trzeciego?
 • Czy środek państwa trzeciego obowiązuje, jest stosowany, czy nie?  Czy została już przyjęta, czy też jest planowana, czy też została ogłoszona, czy też jest zagrożona?
 • W jaki sposób środek państwa trzeciego wpływa na handel międzynarodowy lub inwestycje oraz w jaki sposób wpływa to na Unię lub którekolwiek z jej państw członkowskich?
 • Dane lub inne informacje na temat intensywności, dotkliwości, częstotliwości, czasu trwania, zakresu i skali środka państwa trzeciego, w tym jego wpływu na stosunki handlowe lub inwestycyjne z Unią;
 • W jaki sposób państwo trzecie zamierza, za pomocą swojego środka, zapobiec zaprzestaniu, zmianie lub przyjęciu określonego aktu przez UE lub państwo członkowskie lub doprowadzić do jego zaprzestania, zmiany lub przyjęcia? Oznacza to każdy akt prawny lub inny akt, w tym wyrażenie stanowiska, przez instytucję, organ lub jednostkę organizacyjną Unii lub państwa członkowskiego, które państwo trzecie stara się uzyskać, zmienić lub zapobiec.
 • Proszę wskazać, że dana osoba działa jak najdokładniej.
 • Jakie są dowody na to, że państwo trzecie ma taki zamiar?
 • Czy istnieje szkoda dla Unii? („Szkoda wyrządzona Unii” oznacza każdy negatywny wpływ, w tym szkodę gospodarczą, na Unię lub państwo członkowskie, w tym na podmioty gospodarcze z Unii, spowodowany wymuszeniem ekonomicznym. Może to obejmować szkody dla inwestycji UE w państwach trzecich).
 • Proszę jak najdokładniej opisać i zmierzyć tę szkodę.  Należy zauważyć, że element ten może pokrywać się z powyższym kryterium „wpływu na handel lub inwestycje”. 
 • Czy państwo trzecie dopuszcza się takich przypadków ingerencji, których celem jest zapobieżenie określonym aktom lub uzyskanie ich od innych państw (w dowolnym miejscu na świecie)?
 • Czy państwo trzecie może działać w oparciu o uzasadnione obawy uznane na szczeblu międzynarodowym? Jaki jest cel państwa trzeciego?  Jakie problemy międzynarodowe, strategie polityczne i wysiłki istnieją obecnie w danym obszarze i w jaki sposób wiąże się z nim cel państwa trzeciego? 
 • Czy dane państwo trzecie podjęło jakiekolwiek wysiłki, aby osiągnąć swój cel przed zastosowaniem środka przymusu?  Jakie były te wysiłki?

Każdy wniosek powinien zawierać jak najwięcej wyżej wymienionych informacji, ale Komisja rozpatrzy również wnioski zawierające informacje odnoszące się wyłącznie do niektórych z wyżej wymienionych elementów.

Prześlemy Państwa zgłoszenie i skontaktujemy się z Państwem w przypadku konieczności podjęcia dalszych działań.

Zgłoszenia w odpowiedzi na wezwanie Komisji do wniesienia wkładu w indywidualnych przypadkach

W kontekście indywidualnych przypadków Komisja Europejska może – w stosownych przypadkach – ogłosić specjalne zaproszenia do składania wniosków w odniesieniu do badania środków państw trzecich (zob. art. 4 ust. 4) oraz w odniesieniu do unijnych środków reagowania (zob. art. 13), w przypadku gdy zwrócono się do Państwa o przekazanie konkretnych informacji. Instrukcje dotyczące składania wniosków będą dostępne w specjalnym ogłoszeniu dotyczącym danej sprawy.

Inne uwagi

Unijne przedsiębiorstwa i inne prywatne zainteresowane strony dotknięte wymuszeniem ekonomicznym określonym w rozporządzeniu mogą skontaktować się z Komisją Europejską w sprawie pomocy w kontekście trwającego wymuszenia ekonomicznego na stronie trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu ( zob. art. 14).

 

Pomoc dla unijnych przedsiębiorstw i prywatnych zainteresowanych stron w kontekście trwającego wymuszenia ekonomicznego odnosi się do możliwości interwencji Komisji Europejskiej przed państwem trzecim lub podjęcia w inny sposób działań na mocy rozporządzenia w celu powstrzymania wymuszenia ekonomicznego.

Wszelkie inne pytania związane z instrumentem zwalczania środków przymusu prosimy o kontakt bezpośrednio na adres trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu.

 

Zachowanie poufności

Jeżeli Państwa zgłoszenie wymaga zachowania poufności, prosimy o ich poufne traktowanie na stronie trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu i udzielimy Państwu wskazówek co do dalszych kroków związanych z bezpiecznym zgłoszeniem.

Prześlemy Państwa zgłoszenie i skontaktujemy się z Państwem w przypadku konieczności podjęcia dalszych działań.

Strona poświęcona instrumentowi zwalczania przymusu na stronie DG ds. Handlu: Ochrona przed przymusem

Udostępnij tę stronę: