Užjūrio šalys ir teritorijos (UŠT)

Ar jūsų įmonė importuoja produktus iš Europos Sąjungos užjūrio šalių ir teritorijų (UŠT)? Šis skirsnis padeda suprasti UŠT taikomas kilmės taisykles.

Glaustai

Užjūrio šalys ir teritorijos (UŠT) konstituciniu požiūriu priklauso nuo trijų ES valstybių narių: Danija, Prancūzija ir Nyderlandais.

 • UŠT piliečiai yra Europos piliečiai, tačiau UŠT nepriklauso ES teritorijai
 • UŠT nėra tiesiogiai taikoma ES teisė, tačiau jos turi asociacijos statusą pagal Lisabonos sutartį.
 • „asocijuotųjų“ statusas padeda jų ekonominiam ir socialiniam vystymuisi

Užjūrio šalių ir teritorijų sąrašas

 • Aruba (Nyderlandai)
 • Curação (Nyderlandai)
 • Prancūzijos Polinezija (Prancūzija)
 • Grenlandija (Danija)
 • Naujoji Kaledonija (Prancūzija)
 • Sen Bartelemi (Prancūzija)
 • Sint Martenas (Nyderlandai)
 • Sen Pjeras ir Mikelonas (Prancūzija)
 • Volisas ir Futūna (Prancūzija)
 • Bonaire, Sint Eustatius ir Saba (Nyderlandai)  
 • Prancūzijos Pietų ir Antarkties žemė (Prancūzija)  

Kilmės taisyklės

UŠT siūlomos kilmės taisyklės viršija bendrosios lengvatų sistemos taisykles:

 • leisti UŠT nukrypti nuo kilmės taisyklių.

Leistinasis nuokrypis

Leidžiamasis nuokrypis yra toks:

 • 15 % produkto masės, jei produktai priskiriami SS 2 skirsniui ir 4–24 skirsniams, išskyrus 16 skirsniui priskiriamus perdirbtus žuvininkystės produktus, ir
 • 15 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos), jei tai yra kiti produktai, išskyrus produktus, priskiriamus 50–63 skirsniams. (Sprendimo II priedo 6 straipsnis)

Sumavimas

Kilmė gali būti sumuojama šiais būdais:

Konkretiems produktams taikomos kilmės taisyklės

Kilmės statusą suteikiančių produktų ir apdorojimo ar perdirbimo operacijų sąrašas pateikiamas 2021 m. spalio 5 d. Tarybos sprendimo (ES) 2021/1764 I priedėlyje.

Nukrypti leidžiančias nuostatas.

Europos Komisijos iniciatyva arba ES valstybės narės ar UŠT prašymu UŠT gali būti leista laikinai nukrypti nuo II priedo nuostatų.

Kilmės įrodymas

Kad UŠT kilmės produktams būtų galima taikyti lengvatines muito normas ES pasienyje, kartu su jais turi būti:

 • eksportuojančios šalies muitinės išduotas EUR.1 judėjimo sertifikatas – sertifikato prašantis eksportuotojas (arba įgaliotasis atstovas) turi būti pasirengęs paprašius pateikti dokumentus, įrodančius atitinkamų produktų kilmės statusą, ir atitikti kitus kilmės taisyklių priedo reikalavimus.
 • kilmės deklaracija, išduota bet kurio eksportuotojo, jei siuntos vertė ne didesnė kaip 10,000 EUR, arba bet kokios vertės siuntų, kurias išdavė patvirtinti eksportuotojai

Pildydami kilmės deklaraciją turėtumėte būti pasirengę pateikti dokumentus, įrodančius jūsų produktų kilmės statusą, ir atitikti kitus priede dėl kilmės taisyklių nustatytus reikalavimus.

Norėdami surašyti kilmės deklaraciją, sąskaitoje faktūroje, pristatymo pranešime ar kitame komerciniame dokumente turėtumėte įrašyti, antspauduoti arba atspausdinti toliau nurodytą deklaraciją (atitinkama kalba):

„Šiame dokumente (muitinės leidimo Nr....) nurodytų produktų eksportuotojas ) pareiškia, kad, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip, šie produktai yra preferencinės kilmės.“

Versijas įvairiomis kalbomis ir aiškinamąsias pastabas galite rasti kilmės deklaracijos pavyzdyje ( Tarybos sprendimo 2013/755/ES 103 ir 104 puslapiai). Jei deklaraciją išduodate ranka, turite tai padaryti rašalu spausdintais rašmenimis.

 • sąskaitos faktūros deklaraciją turite pasirašyti ranka. Jei esate patvirtintas eksportuotojas, šis reikalavimas netaikomas, jei pateikiate savo muitinei raštišką įsipareigojimą prisiimti visą atsakomybę už bet kokią jūsų kilmės deklaraciją.
 • kad galėtumėte tapti patvirtintu eksportuotoju, turite įrodyti savo muitinei, kad galite įrodyti savo produktų kilmės statusą ir visus kitus reikalavimus, kuriuos ji gali nustatyti. Muitinė gali panaikinti jūsų patvirtinto eksportuotojo statusą, jei juo kaip nors piktnaudžiaujate. Jei norite sužinoti daugiau apie procedūras, kreipkitės į savo muitinę.

Kilmės įrodymas galioja 10 mėnesių.

Kai taikomos kumuliacijos nuostatos

 • žaliavų iš kitų UŠT arba ES kilmės statuso įrodymas turėtų būti EUR.1 judėjimo sertifikatas, kilmės deklaracija arba tiekėjo deklaracija (visiška kumuliacija).
 • kumuliacijos su EPS šalimi arba šalimi, su kuria ES yra pasirašiusi laisvosios prekybos susitarimą, atveju kilmės statusas turėtų būti įrodomas pagal atitinkamo susitarimo nuostatas.
 • kumuliacijos su bendrosios lengvatų sistemos lengvatomis atvejais kilmės statusas turėtų būti įrodomas pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93.
Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos