Bendroji lengvatų sistema (BLS)

Ar jūsų įmonė importuoja produktus iš besivystančių ar mažiausiai išsivysčiusių šalių? Ši skiltis padeda suprasti ES BLS.

Apie BLS

Dabartinė ES bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema (BLS)(Reglamentas (ES) 978/2012) taikomanuo 2014 m. sausio 1 d. 2023 m. lapkričio mėn. šio BLS reglamento taikymas buvo pratęstas iki 2027 m. gruodžio mėn., kol Europos Parlamentas ir ES Taryba patvirtins peržiūrėtą BLS reglamentą.

Trys sistemos priemonės, bendroji BLS sistema, BLS + paskatų sistema ir sistema „Viskas, išskyrus ginklus“ (VIG), sustiprinamos pakoregavus lengvatas ir užtikrinant didesnį jų poveikį.

BLS reikalavimus atitinkančios šalys išvardytos BLS reglamento I priede. Šalys, kurioms taikomos naujos BLS lengvatos, išvardytos II priede. Programos „Viskas, išskyrus ginklus“ naudos gavėjai išvardyti IV priede.

Kaip prašyti taikyti specialią darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamąją priemonę BLS+ nustatyta Reglamente (ES) Nr. 978/2012 ir Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 155/2013.

Kilmės taisyklės

 

Kad jūsų produktui būtų galima taikyti lengvatinį režimą, jis turės atitikti susitarime nustatytas kilmės taisykles. Patikrinkite interaktyvią „Kilmės taisyklių įsivertinimo priemonę (ROSA)“ ( Mano prekybos padėjėjas), kad įvertintumėte, ar jūsų produktas atitinka kilmės taisykles, ir sužinokite, kaip parengti teisingus dokumentus.

Bendroji informacija apie kilmės taisykles ir kilmės procedūras pateikiama šiame skirsnyje.

Kilmė yra parduodamų prekių „ekonominė pilietybė“. Jei esate naujas šia tema, skyriuje „Prekės“ galite rasti pagrindinių sąvokų įvadą.

Kilmės taisyklės

Kur rasti taisykles?

Kilmės taisyklės išdėstytos šiuose teisiniuose dokumentuose:

Atkreipkite dėmesį į tai, kad tai yra išsamios taisyklės, kurios susijusios ne tik su kilme. Tačiau Komisijos gairės naudotojams dėl BLS kilmės taisyklių (Europos Sąjungos BLS kilmės taisyklės: Vadove naudotojams) pateikiama neoficiali suvestinė teisinio teksto, susijusio su BLS kilmės taisyklėmis, redakcija.

Ar mano produktas yra kilęs iš BLS lengvatomis besinaudojančios šalies?

Kad jūsų produktui pagal BLS būtų taikomas mažesnis arba nulinis lengvatinis tarifas, jis turi būti BLS lengvatomis besinaudojančios šalies kilmės. Produktas laikomas kilusiu iš BLS lengvatomis besinaudojančios šalies, jei jis yra:

 • visiškai gauti lengvatomis besinaudojančioje šalyje arba
 • gauti lengvatomis besinaudojančioje šalyje, kurių sudėtyje yra medžiagų, kurios nebuvo visiškai gautos, bet buvo pakankamai apdorotos ar perdirbtos, kaip apibrėžta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 22–03
  priede nustatytose konkretiems produktams taikomose taisyklėse, apima du taisyklių rinkinius: viena taikoma mažiausiai išsivysčiusioms BLS lengvatomis besinaudojančioms šalims, kita – visoms kitoms BLS lengvatomis besinaudojančioms šalims.

ES prekybos susitarimuose nustatytųpagrindiniųkonkretiems produktams taikomųtaisyklių rūšių pavyzdžiai

 • pridėtinės vertės taisyklė – visų produkto sudėtyje esančių kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė negali viršyti tam tikros jo gamintojo kainos EXW sąlygomis procentinės dalies
 • tarifinio klasifikavimo pakeitimas – gamybos procesas lemia kilmės statuso neturinčių medžiagų ir galutinio produkto tarifinį klasifikavimą, pavyzdžiui, popieriaus gamyba (Suderintos sistemos 48 skirsnis) iš kilmės statuso neturinčios plaušienos (Suderintos sistemos 47 skirsnis)
 • specifinės operacijos – reikalingas specialus gamybos procesas, pavyzdžiui, pluoštų verpimas į verpalus – tokios taisyklės dažniausiai taikomos tekstilės drabužių ir chemijos sektoriuose.

Patarimai, kaip jums padėti laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių

Siekiant padėti laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių, pvz., leistino nuokrypio arba kumuliacijos, numatytas papildomas lankstumas.

Nuokrypis

BLS atveju pagal leistino nuokrypio taisyklę gamintojui leidžiama naudoti kilmės statuso neturinčias medžiagas, kurios paprastai draudžiamos pagal konkrečiam produktui taikomą taisyklę, jei jų neto masė ar vertė neviršija

 • 15 % produkto, skirto žemės ūkio produktams ir perdirbtiems žemės ūkio produktams, priskiriamiems Suderintos sistemos 2 ir 4–24 skirsniams, išskyrus 16 skirsniui priskiriamus perdirbtus žuvininkystės produktus, masės
 • 15 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos), jei tai pramonės produktai, išskyrus tekstilę ir drabužius

Specialios leidžiamosios nuokrypos taikomos Suderintos sistemos 50–63 skirsniams priskiriamiems tekstilės gaminiams ir drabužiams, įtrauktiems į 22–03 priedo sąrašo 6 ir 7 pastabas.

Ši leidžiamoji nuokrypa negali būti naudojama siekiant viršyti kilmės statuso neturinčių medžiagų, išvardytų konkretiems produktams taikomose taisyklėse, maksimalią vertės ribą.

Sujungimas

BLS numatyti šie kilmės kumuliacijos būdai:

 • Dvišalė kumuliacija, pagal kurią ES kilmės medžiagas galima laikyti BLS lengvatomis besinaudojančios šalies kilmės medžiagomis, kai jos naudojamos produktui gaminti
 • Regioninė kumuliacija, pagal kurią leidžiama kumuliacija konkrečiose regioninėse šalių grupėse. Šiuo metu tai taikoma:

I grupė

 • Kambodža
 • Indonezija
 • Laosas
 • Mianmaras/Birma
 • Filipinai
 • Vietnamas*

*Nuo2023 m. sausio 1 d. Vietnamas nebegalės naudotis BLS.

III grupė

 • Bangladešas
 • Butanas
 • Indijos
 • Nepalas
 • Pakistanas
 • Šri Lanka

Ši kumuliacija leidžia iš tos pačios grupės šalių importuotas medžiagas laikyti turinčiomis kilmės statusą, kai jos naudojamos produktui gaminti. 22–05 priede išvardytiems tekstilės gaminiams ir tam tikriems produktams, kuriems netaikoma 22–04 priede išvardyta regioninė kumuliacija, taikomos tam tikros specialios sąlygos.

 • Kryžminė regioninė kumuliacija, pagal kurią I ir III grupių lengvatomis besinaudojančios šalys gali naudoti kitos šalies medžiagą kaip kilmės statusą. Ši kumuliacija suteikiama pateikus prašymą, o ne automatiškai. Šiuo metu egzistuoja viena tokia kumuliacija.
 • Išplėstinė kumuliacija, pagal kurią lengvatomis besinaudojanti šalis gali prašyti taikyti kumuliaciją su šalimi, su kuria Europos Sąjunga yra sudariusi laisvosios prekybos susitarimą. Šiuo metu ši kumuliacija netaikoma.
 • Kumuliacija su Norvegija, Šveicarija ir Turkija leidžia šių trijų šalių kilmės medžiagas laikyti lengvatomis besinaudojančios šalies kilmės medžiagomis, kai jos naudojamos produktui gaminti. Šios rūšies kumuliacija netaikoma Suderintos sistemos 1–24 skirsniams priskiriamoms žemės ūkio prekėms.

Nukrypti leidžiančios nuostatos

Tam tikromis sąlygomis gali būti leidžiama taikyti specialią leidžiančią nukrypti nuostatą, kad konkretiems konkrečių šalių kilmės produktams būtų galima taikyti švelnesnes kilmės taisykles. Tokia nukrypti leidžianti nuostata buvo suteikta Žaliajam Kyšuliui ir šiuo metu jam taikoma.

Kiti reikalavimai

Jūsų produktas taip pat turi atitikti visus kitus taikytinus Protokolo reikalavimus (pvz., nepakankamą apdorojimą ar perdirbimą arba nekeitimo taisyklę).

Nekeitimo taisyklė

Kilmės statusą turintys produktai turi būti vežami iš BLS lengvatomis besinaudojančios šalies į ES ir toliau neperdirbami trečiojoje šalyje.

Kai kurios operacijos gali būti atliekamos trečiojoje šalyje, jei produktai lieka prižiūrimi muitinės, pavyzdžiui,

 • ženklų, etikečių, plombų ar bet kokių dokumentų pridėjimas arba tvirtinimas, siekiant užtikrinti atitiktį konkretiems importuojančios šalies vidaus reikalavimams
 • geros būklės produktų konservavimas
 • saugojimas
 • siuntų padalijimas

Muitinė gali prašyti pateikti šios taisyklės laikymosi įrodymus, pavyzdžiui,

 • sutartiniai važtos dokumentai, pvz., konosamentai (konosamentai)
 • faktiniai arba konkretūs įrodymai, pagrįsti pakuočių ženklinimu arba numeravimu
 • bet kokie įrodymai, susiję su pačiomis prekėmis

Muito grąžinimas

Pagal BLS sistemą leidžiama grąžinti muitus, anksčiau sumokėtus už kilmės statuso neturinčias medžiagas, naudotas produktui, eksportuojamam pagal lengvatinį tarifą, gaminti.

Kilmės procedūros

Kaip prašyti lengvatinio tarifo?

Eksportuotojai ir importuotojai turi laikytis kilmės procedūrų. Su prašymu taikyti lengvatinį tarifą ir muitinės atliekamu tikrinimu susijusios kilmės procedūros nustatytos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 60 ir 70–112 straipsniuose. Jose paaiškinama, pvz., kaip deklaruoti produkto kilmę, kaip prašyti taikyti lengvatas arba kaip muitinė gali patikrinti produkto kilmę.

Kilmės deklaracija

 • Importuojant į ES kilmės įrodymo nereikalaujama, jei bendra siuntos vertė mažų siuntų atveju neviršija 500 EUR, o asmeninio bagažo – 1 200 EUR.

Prekių kilmės įrodymai

Lengvatomis besinaudojančių šalių eksportuotojai gali patys deklaruoti, kad jų produktas turi kilmės statusą, pateikdami pareiškimą apie prekių kilmę, kurį gali pateikti:

Pareiškimas apie prekių kilmę – tai kilmės deklaracija, kurią registruotasis eksportuotojas surašo sąskaitoje faktūroje, pristatymo pranešime, pakuočių sąraše arba bet kuriame kitame komerciniame dokumente, pagal kurį galima identifikuoti prekes ir eksportuotoją. Pareiškimo apie prekių kilmę tekstas pateiktas Reglamento (ES) 2015/2447 22–07 priede. Taisykles, susijusias su pareiškimu apie prekių kilmę, iš esmės žr. to reglamento 92 ir 93 straipsnius.

Po 2020 m. birželio 30 d. kilmės įrodymas, kuriuo remiantis galima prašyti taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą pagal BLS, yra pareiškimas apie prekių kilmę, išduotas eksportuotojų, lengvatomis besinaudojančioje šalyje registruotų registruotųjų eksportuotojų sistemoje (REX). A formos sertifikatai po šios datos nebepriimami.

Tačiau, atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos sukeltus sutrikimus, galima prašyti pratęsti pereinamąjį laikotarpį. Toms šalims, kuriose REX sistema negalėjo būti įdiegta arba naudojama dėl pandemijos, gali būti pratęstas pereinamasis laikotarpis iki 2020 m. gruodžio 31 d., kaip nustatyta Reglamentu (ES) 2020/750. Jei norite reguliariai atnaujinti informaciją, apsilankykite REX interneto svetainėje.

Pareiškimas apie prekių kilmę galioja 12 mėnesių nuo jo surašymo dienos.

Kilmės tikrinimas

Muitinė gali patikrinti, ar importuojamas produktas tikrai turi kilmės statusą arba atitinka kitus kilmės reikalavimus. BLS grindžiama šiais principais:

 • tikrinimas grindžiamas lengvatomis besinaudojančios šalies ir ES muitinių administraciniu bendradarbiavimu.
 • produktų kilmės patikrinimus atlieka lengvatomis besinaudojančios šalies muitinės, tačiau prireikus tokiuose tyrimuose gali dalyvauti Komisija arba ES valstybių narių institucijos.
 • užbaigus patikrinimą, lengvatomis besinaudojančios šalies valdžios institucijos praneša rezultatus ES valstybės narės, kuri galutinai nustato kilmę, besikreipiančioms institucijoms.

Reikalavimai produktams

Techninės taisyklės ir reikalavimai

Produktų reikalavimai ir prekybos režimai, kuriuos turi atitikti prekės, kad būtų importuojamos į Europos Sąjungą.

Ieškokite konkrečių taisyklių ir reglamentų, taikomų jūsų produktui ir jo kilmės šaliai, naudodamiesi „Mano prekybos padėjėjas“.

Norint pasižiūrėti, kokie reikalavimai taikomi konkrečiam produktui, pirmiausia reikia nurodyti to produkto muitinės kodą. Jei nežinote muitinės kodo, galite jo ieškoti pagal savo produkto pavadinimą integruotoje paieškos sistemoje.

Sveikatos ir saugos reikalavimai, sanitarijos ir fitosanitarijos standartai

Sužinokite apie sveikatos, saugos, sanitarijos ir fitosanitarijos (SFS) standartus, kuriuos turi atitikti prekės, kad jas būtų galima importuoti į Europos Sąjungą.

Savo produktui ir jo kilmės šaliai taikomų sveikatos, saugos ir sanitarijos ir fitosanitarijos taisyklių ieškokite padėjėjuje „Mano prekybos klausimais“.

Muitinio įforminimo dokumentai ir procedūros

Kilmės įrodymas

Lengvatomis besinaudojančių šalių eksportuotojai gali patys deklaruoti, kad jų produktas turi kilmės statusą, pateikdami pareiškimą apie prekių kilmę, kurį gali pateikti:

Pareiškimas apie prekių kilmę – tai kilmės deklaracija, kurią registruotasis eksportuotojas surašo sąskaitoje faktūroje, pristatymo pranešime, pakuočių sąraše arba bet kuriame kitame komerciniame dokumente, pagal kurį galima identifikuoti prekes ir eksportuotoją. Pareiškimo apie prekių kilmę tekstas pateiktas Reglamento (ES) 2015/2447 22–07 priede. Taisykles, susijusias su pareiškimu apie prekių kilmę, iš esmės žr. to reglamento 92 ir 93 straipsnius.

Po 2020 m. birželio 30 d. kilmės įrodymas, kuriuo remiantis galima prašyti taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą pagal BLS, yra pareiškimas apie prekių kilmę, išduotas eksportuotojų, lengvatomis besinaudojančioje šalyje registruotų registruotųjų eksportuotojų sistemoje (REX). A formos sertifikatai po šios datos nebepriimami.

Tačiau, atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos sukeltus sutrikimus, galima prašyti pratęsti pereinamąjį laikotarpį. Toms šalims, kuriose REX sistema negalėjo būti įdiegta arba naudojama dėl pandemijos, gali būti pratęstas pereinamasis laikotarpis iki 2020 m. gruodžio 31 d., kaip nustatyta Reglamentu (ES) 2020/750. Jei norite reguliariai atnaujinti informaciją, apsilankykite REX interneto svetainėje.

Pareiškimas apie prekių kilmę galioja 12 mėnesių nuo jo surašymo dienos.

Kiti dokumentai

Importo ir eksporto muitinės procedūros.

Intelektinė nuosavybė ir geografinės nuorodos

 • ES taisyklės dėl
  • Intelektinė nuosavybė ir geografinės nuorodos
  • ES intelektinės nuosavybės politika ir besivystančios šalys

Prekyba paslaugomis.

 • konkreti informacija apie ES paslaugų rinką
 • bendroji informacija apie prekybą paslaugomis reglamentuojančias taisykles, taisykles ir priemones

Viešieji pirkimai

Investicijos

Naudingos nuorodos ir dokumentai

Patikrinkite konkrečias taisykles ir tarifus, taikomus prekei, kurią norite importuoti ir (arba) eksportuoti, „Mano prekybos padėjėjas“.

Reglamentas (ES) Nr. 978/2012 dėl bendrųjų muitų tarifų lengvatų.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos