Bendroji lengvatų sistema (BLS)

Ar jūsų įmonė importuoja produktus iš besivystančių ar mažiausiai išsivysčiusių šalių? Šis skyrius padeda suprasti ES BLS.

Apie BLS

Dabartinė ES bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema (BLS) (Reglamentas (ES) Nr.978/2012) taikoma nuo 2014 m. sausio 1 d.  

Trys sistemos priemonės – bendroji BLS, BLS + paskatų sistema ir sistema „Viskas, išskyrus ginklus“ (VIG) – sustiprinamos koreguojant lengvatas ir užtikrinant didesnį jų poveikį.

BLS reikalavimus atitinkančios šalys išvardytos BLS reglamento I priede.  Šalys, kurioms taikomos naujosios BLS lengvatos, išvardytos II priede.  Naudos gavėjai pagal programą „Viskas, išskyrus ginklus“ išvardyti IV priede.

Kaip teikti paraiškas dėl specialios darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamosios priemonės, BLS+, nustatyta Reglamente (ES) Nr. 978/2012 ir Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 155/2013.

Kilmės taisyklės

 

Kad jūsų produktui būtų galima taikyti lengvatinį režimą, jis turės atitikti susitarime nustatytas kilmės taisykles. Norėdami įvertinti, ar jūsų produktas atitinka kilmėstaisykles, ir išsiaiškinti, kaip parengti teisingus dokumentus, patikrinkite interaktyvią „Kilmės taisyklių įsivertinimo priemonę (ROSA)“ mano prekybos asistente.

Šiame skirsnyje pateikiamabendrainformacija apie kilmės taisykles irkilmės procedūras.

Kilmė yra prekių, kuriomis prekiaujama, „ekonominė pilietybė“.  Jei tema yra nauja, galite rasti pagrindinių sąvokų įvadą skiltyje „Prekės“.

Kilmės taisyklės

Kur rasti taisykles?

Kilmės taisyklės išdėstytos šiuose teisiniuose dokumentuose:

Atkreipkite dėmesį į tai, kad tai yra išsamios taisyklės, susijusios ne tik su kilme. Tačiau Komisijos vadovas naudotojams dėl BLS kilmės taisyklių (Europos Sąjungos BLS kilmės taisyklės: Vadovas naudotojams) apima neoficialią konsoliduotą teisės akto, susijusio su BLS kilmės taisyklėmis, redakciją.

Ar mano produkto kilmės šalis yra BLS lengvatomis besinaudojanti šalis?

Kad jūsų produktui būtų galima taikyti mažesnį arba nulinį lengvatinį tarifą pagal BLS, jis turi būti BLS lengvatomis besinaudojančios šalies kilmės. Laikoma, kad produktas yra BLS lengvatomis besinaudojančios šalies kilmės, jei jis yra

 • visiškai gautos lengvatomis besinaudojančioje šalyje arba
 • gauti lengvatomis besinaudojančioje šalyje, kurių sudėtyje esančios medžiagos ne visiškai gautos, bet pakankamai apdorotos arba perdirbtos, kaip apibrėžta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 22–03 priede nustatytose konkretiems produktams taikomose taisyklėse, 22–03
  priede pateikiamos dvi taisyklės: vienas taikomas mažiausiai išsivysčiusioms BLS lengvatomis besinaudojančioms šalims, kitas – visoms kitoms BLS lengvatomis besinaudojančioms šalims.

 

ES prekybos susitarimuosenustatytųpagrindinių konkretiems produktams taikomųtaisyklių pavyzdžiai

 • pridėtinės vertės taisyklė – visų produkte esančių kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė negali viršyti tam tikros jo gamintojo kainos (ex-works kainos) procentinės dalies
 • tarifinio klasifikavimo pakeitimas – gamybos procesas lemia kilmės statuso neturinčių medžiagų ir galutinio produkto tarifinį klasifikavimą, pavyzdžiui, popieriaus (Suderintos sistemos 48 skirsnis) gamyba iš kilmės statuso neturinčios plaušienos (Suderintos sistemos 47 skirsnis).
 • konkrečios operacijos – reikalingas specialus gamybos procesas, pvz., pluoštų verpimas į verpalus; tokios taisyklės daugiausia taikomos tekstilės drabužių ir chemijos sektoriuose.

Patarimai, kaip jums padėti laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių

Siekiant padėti jums laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių, pvz., leistino nuokrypio ar kumuliacijos, numatomas papildomas lankstumas.

Leistinasis nuokrypis

BLS leidžia gamintojui naudoti kilmės statuso neturinčias medžiagas, kurios paprastai draudžiamos pagal konkrečiam produktui taikomą taisyklę, jei jų neto masė arba vertė neviršija

 • 15 % Suderintos sistemos 2 ir 4–24 skirsniams priskiriamų žemės ūkio ir perdirbtų žemės ūkio produktų, išskyrus 16 skirsniui priskiriamus perdirbtus žuvininkystės produktus, masės
 • 15 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos), jei tai pramonės produktai, išskyrus tekstilės gaminius ir drabužius

Konkretūs leistini nuokrypiai taikomi Suderintos sistemos 50–63 skirsniams priskiriamiems tekstilės gaminiams ir drabužiams, įtrauktiems į 22–03 priedo sąrašo A priedo įvadines pastabas.

Šis nuokrypis negali būti naudojamas siekiant viršyti kilmės statuso neturinčių medžiagų, išvardytų konkretiems produktams taikomose taisyklėse, didžiausios vertės ribą.

Sumavimas

BLS numatyti šie kilmės sumavimo būdai:

 • Dvišalė kumuliacija, pagal kurią ES kilmės medžiagas galima laikyti BLS lengvatomis besinaudojančios šalies kilmės medžiagomis, kai jos naudojamos produktui gaminti
 • Regioninė kumuliacija, pagal kurią leidžiama kumuliacija konkrečiose regioninėse šalių grupėse. Šiuo metu tai taikoma:

I grupė

 • Kambodža
 • Indonezija
 • Laosas
 • Mianmaras/Birma
 • Filipinai
 • Vietnamas*

*Nuo2023 m. sausio 1 d. Vietnamas nebegalės naudotis BLS.

III grupė

 • Bangladešas
 • Butanas
 • Indija
 • Nepalas
 • Pakistanas
 • Šri Lanka

Ši kumuliacija leidžia iš tos pačios grupės šalių importuotas medžiagas laikyti turinčiomis kilmės statusą, kai jos naudojamos produktui gaminti. 22–05 priede tekstilės gaminiams ir tam tikriems 22–04 priede išvardytiems produktams, kuriems netaikoma regioninė kumuliacija, taikomos tam tikros specialios sąlygos.

 • Kryžminė regioninė kumuliacija, pagal kurią I ir III grupių lengvatomis besinaudojančios šalys gali naudoti kitos šalies medžiagą kaip kilmės statusą. Ši kumuliacija taikoma pateikus prašymą, o ne automatiškai. Šiuo metu galioja viena tokia kumuliacija.
 • Išplėstinė kumuliacija, pagal kurią lengvatomis besinaudojanti šalis gali prašyti kumuliacijos su šalimi, su kuria Europos Sąjunga yra sudariusi laisvosios prekybos susitarimą. Šiuo metu ši kumuliacija netaikoma.
 • Kumuliacija su Norvegija, Šveicarija ir Türkiye leidžia šių trijų šalių kilmės medžiagas laikyti lengvatomis besinaudojančios šalies kilmės medžiagomis, kai jos naudojamos produktui gaminti. Šios rūšies kumuliacija netaikoma Suderintos sistemos 1–24 skirsniams priskiriamoms žemės ūkio prekėms.

Nukrypti leidžiančias nuostatas.

Tam tikromis sąlygomis gali būti leista taikyti specialią nukrypti leidžiančią nuostatą, kad konkretiems konkrečių šalių kilmės produktams būtų taikomos švelnesnės kilmės taisyklės. Tokia nukrypti leidžianti nuostata buvo suteikta ir šiuo metu taikoma Žaliajam Kyšuliui.

Kiti reikalavimai

Jūsų produktas taip pat turi atitikti visus kitus taikytinus Protokolo reikalavimus (pvz., nepakankamo apdorojimo ar perdirbimo arba nekeitimo taisyklę).

Nekeičiamumo taisyklė

Kilmės statusą turintys produktai turi būti vežami iš BLS lengvatomis besinaudojančios šalies į ES toliau neperdirbti trečiojoje šalyje.

Kai kurios operacijos gali būti atliekamos trečiojoje šalyje, jei produktai lieka muitinės prižiūrimi, pavyzdžiui,

 • ženklų, etikečių, plombų ar kitų dokumentų pridėjimas arba pritvirtinimas, siekiant užtikrinti atitiktį konkretiems importuojančios šalies vidaus reikalavimams
 • produktų išsaugojimas geromis sąlygomis
 • sandėliavimas
 • siuntų padalijimas

Muitinė gali prašyti įrodyti, kad laikomasi taisyklės, pavyzdžiui,

 • sutartiniai vežimo dokumentai, pavyzdžiui, konosamentai
 • faktiniai arba konkretūs įrodymai, pagrįsti pakuočių ženklinimu arba numeracija
 • bet kokie įrodymai, susiję su pačiomis prekėmis

Muito grąžinimas

Pagal BLS leidžiama grąžinti muitus, anksčiau sumokėtus už kilmės statuso neturinčias medžiagas, panaudotas produktui, eksportuojamam taikant lengvatinį tarifą, pagaminti.

Kilmės procedūros

Kaip prašyti taikyti lengvatinį tarifą

Eksportuotojai ir importuotojai turi laikytis kilmės procedūrų. Kilmės procedūros, susijusios su prašymu taikyti lengvatinį muitų tarifą ir muitinės atliekamu tikrinimu, nustatytos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 60 ir 70–112 straipsniuose.  Jose paaiškinama, pvz., kaip deklaruoti produkto kilmę, kaip prašyti lengvatų arba kaip muitinė gali patikrinti produkto kilmę.

Kilmės deklaracija

 • Į ES importuojant prekes kilmės įrodymo nereikalaujama, jei bendra siuntos vertė neviršija 500 EUR mažų pakuočių atveju arba 1 200 EUR asmeninio bagažo atveju.

Prekių kilmės įrodymai

Lengvatomis besinaudojančių šalių eksportuotojai gali patys deklaruoti, kad jų produktas turi kilmės statusą, pateikdami pareiškimą apie prekių kilmę, kurį gali pateikti:

Pareiškimas apie prekių kilmę – tai kilmės deklaracija, kurią registruotasis eksportuotojas surašo sąskaitoje faktūroje, pristatymo pranešime, pakuočių sąraše ar bet kuriame kitame komerciniame dokumente, pagal kurį galima identifikuoti prekes ir eksportuotoją. Pareiškimo apie prekių kilmę tekstas pateiktas Reglamento (ES) 2015/2447 22–07 priede. Dėl taisyklių, susijusių su pareiškimu apie prekių kilmę, daugiausia žr. to reglamento 92 ir 93 straipsnius.

Po 2020 m. birželio 30 d. kilmės įrodymas, kuriuo remiantis galima prašyti taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą pagal BLS, yra pareiškimas apie prekių kilmę, kurį išduoda lengvatomis besinaudojančioje šalyje registruoti Registruotųjų eksportuotojų sistemoje (REX) registruoti eksportuotojai. Po šios datos A formos sertifikatai nebepriimami.

Tačiau, atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos sukeltą sutrikimą, galima prašyti pratęsti pereinamąjį laikotarpį. Toms šalims, kuriose REX sistema negalėjo būti įdiegta ar naudojama dėl pandemijos, gali būti taikomas dar kartą pratęstas pereinamasis laikotarpis iki 2020 m. gruodžio 31 d., kaip nustatyta Reglamentu (ES) 2020/750. Reguliariai atnaujinamą informaciją rasite REX skyriaus interneto svetainėje.

Pareiškimas apie prekių kilmę galioja 12 mėnesių nuo jo surašymo dienos.

Kilmės tikrinimas

Muitinė gali patikrinti, ar importuojamas produktas tikrai turi kilmės statusą arba atitinka kitus kilmės reikalavimus. BLS grindžiama šiais principais:

 • tikrinimas grindžiamas lengvatomis besinaudojančios šalies ir ES muitinių administraciniu bendradarbiavimu
 • produktų kilmės patikras atlieka lengvatomis besinaudojančios šalies muitinė, tačiau prireikus tokiuose tyrimuose gali dalyvauti Komisija arba ES valstybių narių institucijos.
 • užbaigus patikrinimą, lengvatomis besinaudojančios šalies valdžios institucijos praneša rezultatus ES valstybės narės prašančioms institucijoms, kurios priima galutinį kilmės nustatymą.

Reikalavimai produktams

Techninės taisyklės ir reikalavimai

Produktų reikalavimai ir prekybos tvarka, kuriuos turi atitikti prekės, kad galėtų būti importuojamos į Europos Sąjungą.

 

Ieškokite konkrečių taisyklių ir nuostatų, taikomų jūsų produktui ir jo kilmės šaliai, naudodamiesi Mano prekybos padėjėju.

Norint pasižiūrėti, kokie reikalavimai taikomi konkrečiam produktui, pirmiausia reikia nurodyti to produkto muitinės kodą. Jei muitinės kodo nežinote, jo galite ieškoti pagal savo produkto pavadinimą įdiegtoje paieškos sistemoje.

Sveikatos ir saugos reikalavimai, sanitariniai ir fitosanitariniai standartai

Sužinokite apie sveikatos, saugos, sanitarijos ir fitosanitarijos (SFS) standartus, kuriuos turi atitikti prekės, kad galėtų būti importuojamos į Europos Sąjungą.

 

Sveikatos, saugos ir SFS taisyklių, taikomų jūsų produktui ir jo kilmės šaliai, paieška skyriuje Mano prekybos padėjėjas.

Muitinio įforminimo dokumentai ir procedūros

Kilmės įrodymas

Lengvatomis besinaudojančių šalių eksportuotojai gali patys deklaruoti, kad jų produktas turi kilmės statusą, pateikdami pareiškimą apie prekių kilmę, kurį gali pateikti:

Pareiškimas apie prekių kilmę – tai kilmės deklaracija, kurią registruotasis eksportuotojas surašo sąskaitoje faktūroje, pristatymo pranešime, pakuočių sąraše ar bet kuriame kitame komerciniame dokumente, pagal kurį galima identifikuoti prekes ir eksportuotoją. Pareiškimo apie prekių kilmę tekstas pateiktas Reglamento (ES) 2015/2447 22–07 priede. Dėl taisyklių, susijusių su pareiškimu apie prekių kilmę, daugiausia žr. to reglamento 92 ir 93 straipsnius.

Po 2020 m. birželio 30 d. kilmės įrodymas, kuriuo remiantis galima prašyti taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą pagal BLS, yra pareiškimas apie prekių kilmę, kurį išduoda lengvatomis besinaudojančioje šalyje registruoti Registruotųjų eksportuotojų sistemoje (REX) registruoti eksportuotojai. Po šios datos A formos sertifikatai nebepriimami.

Tačiau, atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos sukeltą sutrikimą, galima prašyti pratęsti pereinamąjį laikotarpį. Toms šalims, kuriose REX sistema negalėjo būti įdiegta ar naudojama dėl pandemijos, gali būti taikomas dar kartą pratęstas pereinamasis laikotarpis iki 2020 m. gruodžio 31 d., kaip nustatyta Reglamentu (ES) 2020/750. Reguliariai atnaujinamą informaciją rasite REX skyriaus interneto svetainėje.

Pareiškimas apie prekių kilmę galioja 12 mėnesių nuo jo surašymo dienos.

Kiti dokumentai

Importo ir eksporto muitinės procedūros.

Intelektinė nuosavybė ir geografinės nuorodos

 • ES taisyklės dėl
  • Intelektinė nuosavybė ir geografinės nuorodos
  • ES intelektinės nuosavybės politika ir besivystančios šalys

Prekyba paslaugomis.

Viešasis pirkimas

Investicijos

Naudingos nuorodos ir dokumentai

Patikrinkite konkrečias taisykles ir tarifus, taikomus prekei, kurią norite importuoti ir (arba) eksportuoti asistente „Mano prekyba“.

Reglamentas (ES) Nr. 978/2012 dėl bendrųjų muitų tarifų lengvatų.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos