Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int

Bendroji lengvatų sistema (BLS)

Ar jūsų įmonė importuoja produktus iš besivystančių arba mažiausiai išsivysčiusių šalių? Šis skyrius padeda jums suprasti ES BLS.

Apie BLS

Dabartinė ES bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema (BLS)(Reglamentas (ES)Nr. 978/2012) taikoma nuo 2014 m. sausio 1 d.

Trys sistemos priemonės – bendroji BLS sistema, BLS + skatinamoji sistema ir sistema „Viskas, išskyrus ginklus“ (VIG) – sustiprinamos koreguojant lengvatas ir užtikrinant didesnį jų poveikį.

BLS reikalavimus atitinkančios šalys išvardytos BLS reglamento I priede. Šalys, kurios naudojasi naujomis BLS lengvatomis, išvardytos II priede. Programos „Viskas, išskyrus ginklus“ naudos gavėjai išvardyti IV priede.

Kaip teikti paraišką dėl specialios darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamosios priemonės, BLS + nustatyta Reglamente (ES) Nr. 978/2012 ir Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 155/2013.

Kilmės taisyklės

Šiame skirsnyje pateikiamos pagrindinės kilmės taisyklės ir prekybos susitarimo kilmės procedūros.

Kilmė – prekių, kuriomis prekiaujama, „ekonominė priklausomybė“. Jei tema nauja, galite rasti įžangą apie pagrindines sąvokas dalyje „Prekės“.

Kilmės taisyklės

Kad jūsų produktui būtų galima taikyti lengvatinį tarifą, jis turi atitikti tam tikras taisykles, kuriomis įrodoma jo kilmė.

Kur rasti taisykles?

Kilmės taisyklės nustatytos šiuose teisiniuose dokumentuose:

Atkreipkite dėmesį, kad tai yra išsamios taisyklės, susijusios ne tik su kilme. Tačiau Komisijos BLS kilmės taisyklių vadovas naudotojams (Europos Sąjungos BLS kilmės taisyklės: Naudotojams skirtas vadovas) pateikiama neoficiali konsoliduota teisinio teksto, susijusio su BLS kilmės taisyklėmis, redakcija.

Ar mano produktas yrakilęs išBLS lengvatomis besinaudojančios šalies?

Kad jūsų produktui pagal BLS būtų galima taikyti mažesnį arba nulinį lengvatinį tarifą, jis turi būti kilęs iš BLS lengvatomis besinaudojančios šalies. Produktas laikomas kilusiu iš BLS lengvatomis besinaudojančios šalies, jeigu:

 • visiškai gauti lengvatomis besinaudojančioje šalyje arba
 • Gauti lengvatomis besinaudojančioje šalyje naudojant medžiagas, kurios nebuvo visiškai gautos, bet buvo pakankamai apdorotos arba perdirbtos, kaip apibrėžta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/2446 22–03 priede pateiktose konkretiems produktams taikomose taisyklėse, 22 –
  03 priede pateikiamas dviejų taisyklių rinkinys: viena taikoma mažiausiai išsivysčiusioms BLS lengvatomis besinaudojančioms šalims, kita – visoms kitoms BLS lengvatomis besinaudojančioms šalims.

 

Pagrindiniųkonkretiems produktams taikomų taisyklių, nustatytų ES prekybos susitarimuose, pavyzdžiai

 • pridėtinės vertės taisyklė – visų produkto kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė negali viršyti tam tikros jo gamintojo kainos (ex-works kainos) procentinės dalies
 • tarifinės klasifikacijos pakeitimas – dėl gamybos proceso pasikeičia kilmės statuso neturinčių medžiagų ir galutinio produkto tarifinė klasifikacija – pavyzdžiui, popieriaus gamyba (Suderintos sistemos 48 skirsnis) iš kilmės statuso neturinčių plaušienos (Suderintos sistemos 47 skirsnis)
 • konkrečios operacijos – reikalingas specialus gamybos procesas, pavyzdžiui, pluošto verpimas į verpalus – tokios taisyklės daugiausia taikomos tekstilės aprangos ir chemijos sektoriuose.

 

Konkrečias taisykles, taikomas jūsų produktui, galite rasti skyriuje Mano prekybos asistentas.

Patarimai, kaip laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių

Numatyta daugiau lankstumo, kad jums būtų lengviau laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių, pvz., leistino nuokrypio arba kumuliacijos.

Nuokrypis

Pagal BLS leistino nuokrypio taisyklę gamintojui leidžiama naudoti kilmės statuso neturinčias medžiagas, kurios paprastai draudžiamos pagal konkrečiam produktui taikomą taisyklę, jei jų neto masė arba vertė neviršija

 • 15 % produkto masės, jei tai Suderintos sistemos 2 ir 4–24 skirsniams priskiriami žemės ūkio produktai ir perdirbti žemės ūkio produktai, išskyrus 16 skirsniui priskiriamus perdirbtus žuvininkystės produktus
 • 15 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos), jei tai pramonės produktai, išskyrus tekstilės gaminius ir drabužius

Konkretūs leistini nuokrypiai taikomi tekstilei ir drabužiams, priskiriamiems Suderintos sistemos 50–63 skirsniams, kurie yra įtraukti į 6 7 priedo sąrašo A priedo 22 ir 03 pastabas.

Šis nuokrypis negali būti taikomas siekiant viršyti kilmės statuso neturinčių medžiagų, išvardytų konkretiems produktams taikomose taisyklėse, didžiausios vertės ribą.

Kumuliacija

BLS numatyti šie kumuliacinės kilmės būdai:

 • Dvišalė kumuliacija, pagal kurią galima laikyti, kad ES kilmės medžiagos yra BLS lengvatomis besinaudojančios šalies kilmės, kai jos naudojamos produktui gaminti
 • Regioninė kumuliacija, pagal kurią leidžiama kumuliacija konkrečiose regioninėse šalių grupėse. Šiuo metu tai taikoma

I grupė

 • Kambodža
 • Indonezija
 • Laosas
 • Mianmaras/Birma
 • Filipinai
 • Vietnamas

III grupė

 • Bangladešas
 • Butanas
 • Indija
 • Nepalas
 • Pakistanas
 • Šri Lanka

Taikant šią kumuliaciją, iš tos pačios grupės šalių importuotas medžiagas galima laikyti turinčiomis kilmės statusą, kai jos naudojamos produktui gaminti. 22–05 priede tekstilės gaminiams ir tam tikriems 22–04 priede išvardytiems produktams, kuriems netaikoma regioninė kumuliacija, nustatytos tam tikros specialios sąlygos.

 • Tarpregioninė kumuliacija, pagal kurią I ir III grupių lengvatomis besinaudojančioms šalims leidžiama naudoti kitos šalies medžiagą kaip turinčią kilmės statusą. Ši kumuliacija taikoma tik pateikus prašymą, o ne automatiškai. Šiuo metu taikoma viena tokia kumuliacija.
 • Išplėstinė kumuliacija, pagal kurią lengvatomis besinaudojanti šalis gali prašyti taikyti kumuliaciją su šalimi, su kuria Europos Sąjunga yra sudariusi laisvosios prekybos susitarimą. Šiuo metu ši kumuliacija netaikoma.
 • Kumuliacija su Norvegija, Šveicarija ir Turkija leidžia šių trijų šalių kilmės medžiagas laikyti lengvatomis besinaudojančios šalies kilmės medžiagomis, kai jos naudojamos produktui gaminti. Žemės ūkio prekėms, priskiriamoms Suderintos sistemos 1–24 skirsniams, šios rūšies kumuliacija netaikoma.

Nukrypti leidžiančios nuostatos

Tam tikromis sąlygomis gali būti leista taikyti specialią nukrypti leidžiančią nuostatą, kad konkretiems produktams, kurių kilmės šalis yra konkrečios šalys, būtų taikomos švelnesnės kilmės taisyklės. Tokia leidžianti nukrypti nuostata buvo suteikta ir šiuo metu galioja Žaliajam Kyšuliui.

Kiti reikalavimai

Jūsų produktas taip pat turi atitikti visus kitus taikomus protokolo reikalavimus (pvz., nepakankamo apdirbimo ar perdirbimo arba nekeitimo taisyklės).

Nekeitimo taisyklė

Kilmės statusą turintys produktai turi būti vežami iš BLS lengvatomis besinaudojančios šalies į ES toliau jų neperdirbant trečiojoje šalyje.

Kai kurios operacijos gali būti atliekamos trečiojoje šalyje, jei produktai lieka muitinės priežiūroje, pavyzdžiui:

 • ženklų, etikečių, plombų ar kitų dokumentų papildymas arba tvirtinimas, siekiant užtikrinti atitiktį konkretiems importuojančios šalies vidaus reikalavimams
 • produktų konservavimas geromis sąlygomis
 • saugojimas
 • siuntų skaidymas

Muitinė gali prašyti pateikti šios taisyklės laikymosi įrodymus, pavyzdžiui:

 • sutartiniai važtos dokumentai, pvz., važtaraščiai
 • faktiniai arba konkretūs įrodymai, pagrįsti pakuočių ženklinimu arba numeracija
 • bet kokie įrodymai, susiję su pačiomis prekėmis;

Muito grąžinimas

Pagal BLS sistemą leidžiama grąžinti muitus, sumokėtus už kilmės statuso neturinčias medžiagas, naudojamas gaminant produktą, kuris eksportuojamas taikant lengvatinį tarifą.

Kilmės procedūros

Kaip prašyti lengvatinio tarifo

Eksportuotojai ir importuotojai turi laikytis kilmės procedūrų. Su prašymu taikyti lengvatinį tarifą susijusios kilmės procedūros ir muitinės atliekamas tikrinimas nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 60 ir 70–112 straipsniuose.Juose paaiškinama, pvz., kaip deklaruoti produkto kilmę, kaip prašyti lengvatų arba kaip muitinė gali patikrinti produkto kilmę.

Kilmės deklaracija

 • Importuojant į ES, kai bendra siuntos vertė neviršija 500 EUR mažų siuntų atveju arba 1,200 EUR asmeninio bagažo atveju, kilmės įrodymo nereikalaujama.

Prekių kilmės įrodymai

Lengvatomis besinaudojančių šalių eksportuotojai gali patys deklaruoti, kad jų produktas turi kilmės statusą, pateikdami pareiškimą apie prekių kilmę, kurį gali pateikti:

Pareiškimas apie prekių kilmę – tai kilmės deklaracija, kurią registruotasis eksportuotojas surašo sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje, pakuočių sąraše ar bet kuriame kitame komerciniame dokumente, pagal kurį galima identifikuoti prekes ir eksportuotoją. Pareiškimo apie prekių kilmę tekstas pateiktas Reglamento (ES) 2015/2447 22–07 priede. Dėl pareiškimo apie prekių kilmę taisyklių daugiausia žr. to reglamento 7 ir 93 straipsnius.

Po 2020 m. birželio 30 d. prekių kilmės įrodymas, kuriuo remiantis galima prašyti taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą pagal BLS, yra pareiškimas apie prekių kilmę, kurį išduoda lengvatomis besinaudojančioje šalyje registruoti eksportuotojai pagal Registruotų eksportuotojų sistemą ( REX). A formos sertifikatai po šios datos nebepriimami.

Tačiau, atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos sukeltus sutrikimus, galima prašyti pratęsti pereinamąjį laikotarpį. Toms šalims, kuriose REX sistema negalėjo būti įdiegta ar naudojama dėl pandemijos, pereinamasis laikotarpis gali būti dar kartą pratęstas iki 2020 m. gruodžio 31 d., kaip nustatyta Reglamentu (ES) 2020/750. Norėdami reguliariai atnaujinti informaciją, apsilankykite REX svetainėje.

Pareiškimas apie prekių kilmę galioja 12 mėnesių nuo jo pateikimo dienos.

Kilmės patikrinimas

Muitinė gali patikrinti, ar importuojamas produktas iš tiesų turi kilmės statusą arba atitinka kitus kilmės reikalavimus. BLS grindžiama šiais principais:

 • tikrinimas grindžiamas lengvatomis besinaudojančios šalies ir ES muitinių administraciniu bendradarbiavimu.
 • produktų kilmės patikrinimus atlieka lengvatomis besinaudojančios šalies muitinė, tačiau prireikus tokiuose tyrimuose gali dalyvauti Komisijos arba ES valstybių narių institucijos.
 • kai patikrinimas baigiamas, lengvatomis besinaudojančios šalies valdžios institucijos praneša rezultatus ES valstybės narės prašančiosioms valdžios institucijoms, kurios galutinai nustato prekių kilmę.

Gaminiams taikomi reikalavimai

Techninės taisyklės ir reikalavimai

Reikalavimai gaminiams ir prekybos tvarka, kuriuos prekės turi atitikti, kad būtų importuojamos į Europos Sąjungą.

 

Konkrečių taisyklių ir reglamentų, taikomų jūsų produktui ir jo kilmės šaliai, paieška naudojantis mano padėjėjo prekybos klausimais paslaugomis.

Norėdami peržiūrėti savo produktui keliamus reikalavimus, pirmiausia turėsite nurodyti jo muitinės kodą. Jei muitinės kodo nežinote, galite jo ieškoti pagal savo produkto pavadinimą įdiegtoje paieškos sistemoje.

Sveikatos ir saugos reikalavimai, sanitariniai ir fitosanitariniai standartai

Sužinokite apie sveikatos, saugos, sanitarijos ir fitosanitarijos standartus, kuriuos turi atitikti į Europos Sąjungą importuojamos prekės.

 

Savo produktui ir jo kilmės šaliai taikytinų sveikatos, saugos ir sanitarijos bei fitosanitarijos taisyklių paieška mano prekybos asistente.

Muitinio įforminimo dokumentai ir procedūros

Kilmės įrodymas

Kad būtų galima taikyti lengvatinius muitų tarifus, prie ES BLS lengvatomis besinaudojančių šalių kilmės produktų turi būti pridedamas kilmės įrodymas. Kilmės įrodymas galioja 10 mėnesius po išdavimo. Kilmės įrodymas gali būti:

 • A formos prekių kilmės sertifikatas, išduotas lengvatomis besinaudojančios šalies kompetentingų institucijų. Sertifikato prašantis eksportuotojas turėtų būti pasirengęs pateikti dokumentus, įrodančius atitinkamų produktų kilmės statusą. Sertifikatas turėtų būti pateiktas eksportuotojui, kai tik prekės buvo eksportuotos. Nepaisant to, išimties tvarka tam tikromis sąlygomis sertifikatas gali būti išduodamas po eksporto.
 • Eksportuotojo * parengtasąskaitos faktūros deklaracija – siuntoms, kurių vertė ne didesnė kaip 6,000 EUR. Pildydami sąskaitos faktūros deklaraciją turėtumėte būti pasirengę pateikti dokumentus, įrodančius jūsų produktų kilmę.

* Kad surašytumėte sąskaitos faktūros deklaraciją, sąskaitoje faktūroje, pristatymo pranešime ar kitame komerciniame dokumente turėtumėte įrašyti, antspauduoti arba atspausdinti šią deklaraciją (anglų arba prancūzų kalba): „Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr.... ) deklaruoja, kad, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip, šie produktai yra... lengvatinės kilmės pagal Europos bendrijos bendrosios lengvatinių muitų tarifų sistemos kilmės taisykles.“ Sąskaitos faktūros deklaracijąturite pasirašyti ranka.

Kiti dokumentai

Importo ir eksporto muitinės procedūros.

Intelektinė nuosavybė ir geografinės nuorodos

 • ES taisyklės dėl
  • Intelektinė nuosavybė ir geografinės nuorodos
  • ES intelektinės nuosavybės politika ir besivystančios šalys

Prekyba paslaugomis

 • Konkreti informacija apie ES paslaugų rinką
 • Bendroji informacija apie prekybą paslaugomis reglamentuojančias taisykles, reglamentus ir priemones

Viešieji pirkimai

Investicijos

Naudingos nuorodos ir dokumentai

Susipažinkite su konkrečiomis taisyklėmis ir tarifais, taikomais prekei, kurią norite importuoti ir (arba) eksportuoti į mano prekybos asistentą.

Reglamentas (ES) Nr. 978/2012 dėl bendrųjų tarifų lengvatų.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos