Bendroji lengvatų sistema (BLS)

Ar jūsų įmonė importuoja produktus iš besivystančių ar mažiausiai išsivysčiusių šalių? Šis skirsnis padeda jums suprasti ES BLS.

Apie BLS

Dabartinė ES bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema (BLS) (Reglamentas (ES) 978/2012) taikoma nuo 2014 m. sausio 1 d.

Trys sistemos priemonės – bendroji BLS sistema, BLS + paskatų sistema ir programa „Viskas, išskyrus ginklus“ (VIG) sustiprinamos pritaikant lengvatas ir užtikrinant didesnį jų poveikį.

BLS reikalavimus atitinkančios šalys išvardytos BLS reglamento I priede. Šalys, kurios naudojasi naujomis BLS lengvatomis, išvardytos II priede. Programos „Viskas, išskyrus ginklus“ naudos gavėjai išvardyti IV priede.

Kaip teikti paraišką dėl specialios darnaus vystymosi ir gero valdymo skatinamosios priemonės, BLS+ nustatyta Reglamente (ES) Nr. 978/2012 ir Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 155/2013.

Kilmės taisyklės

 

Kad jūsų produktui būtų taikomas lengvatinis režimas, jis turi atitikti susitarime nustatytas kilmės taisykles. Apsilankykite „ Mano prekybos asistento “ interaktyvioje „Kilmės taisyklių įsivertinimo priemonėje (ROSA)“ ir įvertinkite, ar jūsų produktas atitinka kilmės taisykles, ir sužinokite, kaip parengti teisingus dokumentus.

Bendra informacija apie kilmės taisykles ir kilmės procedūras pateikiama šiame skirsnyje.

Kilmė – prekių, kuriomis prekiaujama, ekonominė pilietybė.  Jei šia tema esate naujas, galite rasti pagrindinių sąvokų įvadą prekių skyriuje.

Kilmės taisyklės

Kur rasti taisykles?

Kilmės taisyklės išdėstytos šiuose teisiniuose dokumentuose:

Atkreipkite dėmesį, kad tai yra išsamios taisyklės, susijusios ne tik su kilme. Tačiau Komisijos vadovas naudotojams dėl BLS kilmės taisyklių (Europos Sąjungos kilmės taisyklės dėl BLS: Naudotojams skirtame vadove) pateikiama neoficiali konsoliduota teisinio teksto redakcija, susijusi su BLS kilmės taisyklėmis.

Ar mano produktas yra BLS lengvatomis besinaudojančios šalies kilmės?

Kad jūsų produktui būtų taikomas mažesnis arba nulinis lengvatinis tarifas pagal BLS, jis turi būti BLS lengvatomis besinaudojančios šalies kilmės. Laikoma, kad produktas yra BLS lengvatomis besinaudojančios šalies kilmės, jei jis yra:

 • visiškai gauti lengvatomis besinaudojančioje šalyje arba
 • gautos lengvatomis besinaudojančioje šalyje, kurių sudėtyje esančios medžiagos nebuvo visiškai gautos, bet buvo pakankamai apdorotos arba perdirbtos, kaip apibrėžta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 22–03
  priede nustatytose konkretiems produktams taikomose taisyklėse, apima du taisyklių rinkinius: viena taikoma mažiausiai išsivysčiusioms BLS lengvatomis besinaudojančioms šalims, viena taikoma visoms kitoms BLS lengvatomis besinaudojančioms šalims.

 

Pagrindiniųkonkretiems produktams taikomų ES prekybos susitarimųtaisykliųpavyzdžiai

 • pridėtinės vertės taisyklė – visų produkte esančių kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė negali viršyti tam tikros procentinės gamintojo kainos ex-works kainos dalies
 • tarifinio klasifikavimo pakeitimas – gamybos proceso metu pasikeičia kilmės statuso neturinčių medžiagų ir galutinio produkto tarifinis klasifikavimas, pavyzdžiui, popieriaus gamyba (Suderintos sistemos 48 skirsnis) iš kilmės statuso neturinčios plaušienos (Suderintos sistemos 47 skirsnis)
 • specifinės operacijos – reikalingas specialus gamybos procesas, pvz., pluošto verpimas į verpalus; tokios taisyklės daugiausia taikomos tekstilės drabužių ir chemijos sektoriuose.

Patarimai, kaip jums padėti laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių

Numatyta daugiau lankstumo siekiant padėti jums laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių, pavyzdžiui, leistinų nuokrypių arba kumuliacijos.

Leistinas nuokrypis

BLS pagal leistinų nuokrypių taisyklę gamintojui leidžiama naudoti kilmės statuso neturinčias medžiagas, kurios paprastai draudžiamos pagal konkrečiam produktui taikomą taisyklę, jei jų neto masė arba vertė neviršija:

 • 15 % produkto masės žemės ūkio ir perdirbtiems žemės ūkio produktams, priskiriamiems Suderintos sistemos 2 ir 4–24 skirsniams, išskyrus 16 skirsniui priskiriamus perdirbtus žuvininkystės produktus
 • 15 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) pramonės produktams, išskyrus tekstilės gaminius ir drabužius

Konkretūs leistini nuokrypiai taikomi Suderintos sistemos 50–63 skirsniams priskiriamiems tekstilės gaminiams ir drabužiams, įtrauktiems į 22–03 priedo sąrašo A priedo įvadinių pastabų 6 ir 7 pastabas.

Šis leistinas nuokrypis negali būti naudojamas siekiant viršyti kilmės statuso neturinčių medžiagų, išvardytų konkretiems produktams taikomose taisyklėse, didžiausios vertės ribinę vertę.

Kumuliacija

BLS numatyti tokie kilmės sumavimo būdai:

 • Dvišalė kumuliacija, pagal kurią galima laikyti, kad ES kilmės medžiagos yra BLS lengvatomis besinaudojančios šalies kilmės, kai jos naudojamos produkto gamyboje
 • Regioninė kumuliacija, kuri leidžia taikyti kumuliaciją konkrečiose regioninėse šalių grupėse. Šiuo metu tai taikoma

I grupė

 • Kambodža
 • Indonezija
 • Laosas
 • Mianmaras/Birma
 • Filipinai
 • Vietnamas

III grupė

 • Bangladešas
 • Butanas
 • Indija
 • Nepalas
 • Pakistanas
 • Šri Lanka

Pagal šią kumuliaciją iš tos pačios grupės šalių importuojamos medžiagos gali būti laikomos turinčiomis kilmės statusą, kai jos naudojamos produkto gamyboje. 22–05 priede tekstilės gaminiams ir tam tikriems 22–04 priede išvardytiems produktams, kuriems netaikoma regioninė kumuliacija, taikomos tam tikros specialios sąlygos.

 • Tarpregioninė kumuliacija, pagal kurią I ir III grupių lengvatomis besinaudojančioms šalims leidžiama naudoti kitos šalies kilmės medžiagas. Šiai kumuliacijai taikomas prašymas, kuris nėra automatiškai patenkintas. Šiuo metu taikoma viena tokia kumuliacija.
 • Išplėstinė kumuliacija, pagal kurią lengvatomis besinaudojančiai šaliai leidžiama prašyti kumuliacijos su šalimi, su kuria Europos Sąjunga yra sudariusi laisvosios prekybos susitarimą. Šiuo metu ši kumuliacija netaikoma.
 • Kumuliacija su Norvegija, Šveicarija ir Turkija leidžia šių trijų šalių kilmės medžiagas laikyti lengvatomis besinaudojančios šalies kilmės medžiagomis, kai jos naudojamos produktui gaminti. Šios rūšies kumuliacija netaikoma Suderintos sistemos 1–24 skirsniams priskiriamoms žemės ūkio prekėms.

Leidžiančios nukrypti nuostatos

Tam tikromis sąlygomis gali būti leidžiama taikyti specialią nukrypti leidžiančią nuostatą, kad būtų galima taikyti švelnesnes kilmės taisykles, taikomas konkretiems konkrečių šalių kilmės produktams. Tokia nukrypti leidžianti nuostata buvo suteikta ir šiuo metu galioja Žaliajam Kyšuliui.

Kiti reikalavimai

Jūsų produktas taip pat turi atitikti visus kitus taikytinus Protokolo reikalavimus (pvz., nepakankamą apdorojimą ar perdirbimą arba nekeitimo taisyklę).

Nekeitimo taisyklė

Kilmės statusą turintys produktai iš BLS lengvatomis besinaudojančios šalies į ES turi būti vežami be tolesnio perdirbimo trečiojoje šalyje.

Kai kurios operacijos gali būti atliekamos trečiojoje šalyje, jei produktai lieka muitinės prižiūrimi, pavyzdžiui,

 • ženklų, etikečių, plombų ar bet kokių dokumentų pridėjimas arba tvirtinimas, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi konkrečių importuojančios šalies vidaus reikalavimų
 • produktų išsaugojimas gerose sąlygose
 • saugojimas
 • siuntų padalijimas

Muitinė gali prašyti pateikti įrodymų, kad laikomasi šios taisyklės, pavyzdžiui:

 • sutartiniai vežimo dokumentai, pvz., konosamentai
 • faktiniai arba konkretūs įrodymai, pagrįsti pakuočių ženklinimu arba numeracija
 • bet kokie įrodymai, susiję su pačiomis prekėmis

Sąlyginis apmokestinimas muitais

Pagal BLS leidžiama grąžinti muitus, anksčiau sumokėtus už kilmės statuso neturinčias medžiagas, naudojamas produktui, eksportuojamam pagal lengvatinį tarifą, gaminti.

Kilmės procedūros

Kaip prašyti taikyti lengvatinį tarifą

Eksportuotojai ir importuotojai turi laikytis kilmės procedūrų. Kilmės procedūros, susijusios su prašymu taikyti lengvatinį tarifą ir muitinės atliekamu tikrinimu, nustatytos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 60 ir 70–112 straipsniuose. Jose paaiškinama, pvz., kaip deklaruoti produkto kilmę, kaip prašyti lengvatų arba kaip muitinė gali patikrinti produkto kilmę.

Kilmės deklaracija

 • Importuojant į ES kilmės įrodymo nereikalaujama, kai bendra siuntos vertė mažų siuntų atveju neviršija 500 EUR, o asmeninio bagažo – 1 200 EUR

Kilmės įrodymai

Lengvatomis besinaudojančių šalių eksportuotojai gali patys deklaruoti, kad jų produktas turi kilmės statusą, pateikdami pareiškimą apie prekių kilmę, kurį gali padaryti:

Pareiškimas apie prekių kilmę – tai prekių kilmės deklaracija, kurią registruotojo eksportuotojo surašo sąskaitoje faktūroje, pristatymo pranešime, pakuočių sąraše ar bet kuriame kitame komerciniame dokumente, pagal kurį galima identifikuoti prekes ir eksportuotoją. Pareiškimo apie prekių kilmę tekstas pateiktas Reglamento (ES) 2015/2447 22–07 priede. Dėl pareiškimo apie prekių kilmę taisyklių daugiausia žr. to reglamento 92 ir 93 straipsnius.

Po 2020 m. birželio 30 d. prekių kilmės įrodymas, kuriuo remiantis galima prašyti taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą pagal BLS, yra pareiškimas apie prekių kilmę, išduodamas eksportuotojų, kurie lengvatomis besinaudojančioje šalyje yra registruoti Registruotųjų eksportuotojų sistemoje (REX). A formos sertifikatai po šios datos nebepriimami.

Tačiau, atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos sukeltą sutrikimą, galima prašyti pratęsti pereinamąjį laikotarpį. Toms šalims, kuriose REX sistema negalėjo būti įdiegta ar naudojama dėl pandemijos, gali būti taikomas dar vienas pereinamojo laikotarpio pratęsimas iki 2020 m. gruodžio 31 d., kaip nustatyta Reglamentu (ES) 2020/750. Norėdami reguliariai atnaujinti informaciją, apsilankykite REX interneto svetainėje.

Pareiškimas apie prekių kilmę galioja 12 mėnesių nuo jo pateikimo dienos.

Kilmės tikrinimas

Muitinė gali patikrinti, ar importuojamas produktas tikrai turi kilmės statusą arba atitinka kitus kilmės reikalavimus. BLS grindžiama šiais principais:

 • patikrinimas grindžiamas lengvatomis besinaudojančios šalies ir ES muitinių administraciniu bendradarbiavimu.
 • produktų kilmės patikrinimus atlieka lengvatomis besinaudojančios šalies muitinės, tačiau prireikus Komisija arba ES valstybių narių institucijos gali dalyvauti tokiuose tyrimuose.
 • užbaigus patikrinimą lengvatomis besinaudojančios šalies valdžios institucijos praneša rezultatus ES valstybės narės prašančiosioms institucijoms, kurios galutinai nustato kilmę.

Gaminiams taikomi reikalavimai

Techninės taisyklės ir reikalavimai

Produktų reikalavimai ir prekybos režimai, kuriuos prekės turi atitikti, kad būtų importuojamos į Europos Sąjungą.

 

Ieškokite konkrečių taisyklių ir nuostatų, taikomų jūsų produktui ir jo kilmės šaliai, naudodamiesi „Mano prekybos asistentu“.

Norint pasižiūrėti, kokie reikalavimai taikomi konkrečiam produktui, pirmiausia reikia nurodyti to produkto muitinės kodą. Jei muitinės kodo nežinote, jį galite ieškoti pagal savo produkto pavadinimą įdiegtoje paieškos sistemoje.

Sveikatos ir saugos reikalavimai, sanitariniai ir fitosanitariniai standartai

Sužinokite apie sveikatos, saugos, sanitarijos ir fitosanitarijos (SFS) standartus, kuriuos turi atitikti prekės, kad būtų importuojamos į Europos Sąjungą.

 

Mano prekybos asistentas“ ieškokite savo produktui ir jo kilmės šaliai taikomų sveikatos, saugos ir sanitarijos taisyklių.

Muitinio įforminimo dokumentai ir procedūros

Kilmės vietos įrodymas

Lengvatomis besinaudojančių šalių eksportuotojai gali patys deklaruoti, kad jų produktas turi kilmės statusą, pateikdami pareiškimą apie prekių kilmę, kurį gali padaryti:

Pareiškimas apie prekių kilmę – tai prekių kilmės deklaracija, kurią registruotojo eksportuotojo surašo sąskaitoje faktūroje, pristatymo pranešime, pakuočių sąraše ar bet kuriame kitame komerciniame dokumente, pagal kurį galima identifikuoti prekes ir eksportuotoją. Pareiškimo apie prekių kilmę tekstas pateiktas Reglamento (ES) 2015/2447 22–07 priede. Dėl pareiškimo apie prekių kilmę taisyklių daugiausia žr. to reglamento 92 ir 93 straipsnius.

Po 2020 m. birželio 30 d. prekių kilmės įrodymas, kuriuo remiantis galima prašyti taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą pagal BLS, yra pareiškimas apie prekių kilmę, išduodamas eksportuotojų, kurie lengvatomis besinaudojančioje šalyje yra registruoti Registruotųjų eksportuotojų sistemoje (REX). A formos sertifikatai po šios datos nebepriimami.

Tačiau, atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos sukeltą sutrikimą, galima prašyti pratęsti pereinamąjį laikotarpį. Toms šalims, kuriose REX sistema negalėjo būti įdiegta ar naudojama dėl pandemijos, gali būti taikomas dar vienas pereinamojo laikotarpio pratęsimas iki 2020 m. gruodžio 31 d., kaip nustatyta Reglamentu (ES) 2020/750. Norėdami reguliariai atnaujinti informaciją, apsilankykite REX interneto svetainėje.

Pareiškimas apie prekių kilmę galioja 12 mėnesių nuo jo pateikimo dienos.

Kiti dokumentai

Importo ir eksporto muitinės procedūros.

Intelektinė nuosavybė ir geografinės nuorodos

 • ES taisyklės dėl
  • Intelektinė nuosavybė ir geografinės nuorodos
  • ES intelektinės nuosavybės politika ir besivystančios šalys

Prekyba paslaugomis

 • konkreti informacija apie ES paslaugų rinką
 • bendra informacija apie prekybą paslaugomis reglamentuojančias taisykles, reglamentus ir priemones

Viešieji pirkimai

Investicijos

Naudingos nuorodos ir dokumentai

Susipažinkite su specialiomis taisyklėmis ir tarifais, taikomais prekei, kurią norite importuoti ir (arba) eksportuoti „Mano prekybos asistentas“.

Reglamentas (ES) Nr. 978/2012 dėl bendrųjų muitų tarifų lengvatų.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos