Investicijos – ramsčiai

ES tarptautinė investicijų politika grindžiama trimis pagrindiniais ramsčiais

Investicijų palengvinimas

Palankesnių sąlygų investicijoms sudarymas yra plati sąvoka, kuri pastaraisiais metais vis labiau pripažįstama investicijų aplinkoje kaip svarbi investicijų pritraukimo priemonė.

Palankesnių sąlygų sudarymo priemonėmis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas investuotojams steigti, valdyti ir plėsti investicijas. Apskritai šiomis priemonėmis siekiama didinti investavimo aplinkos skaidrumą ir nuspėjamumą, supaprastinti ir racionalizuoti investicijas ir administracines procedūras ir (arba) reikalavimus ir numatyti apeliacijos ir peržiūros procedūras.

Konkrečiai kalbant, tokios priemonės apima įvairius skelbimo ir informavimo reikalavimus, susijusius su investicijų pradžia ir veikimu, ryšių ir informacijos centrų įsteigimą, reikalavimus, susijusius su neužbaigtų paraiškų dokumentavimu ir tvarkymu, vieno langelio principu veikiančius mechanizmus. Investuotojų apklausos parodė, kad šios sritys yra svarbiausi veiksniai, lemiantys jų sprendimą investuoti.

Investicijų liberalizavimas

Investicijų liberalizavimu siekiama sudaryti vienodas sąlygas užsienio investuotojams trečiųjų šalių rinkose.

Liberalizavimas apima principus (pvz., patekimą į rinką, nacionalinį režimą ir didžiausio palankumo režimą) ir įsipareigojimus, kuriais sudaromos sąlygos atverti trečiųjų šalių rinkas ES investuotojams. Tokiomis taisyklėmis siekiama sudaryti sąlygas arba sudaryti palankesnes sąlygas steigti įmones (patronuojamąsias įmones, filialus, atstovybes) paslaugų ir ne paslaugų (pvz., gamybos, žemės ūkio, gavybos, energijos gamybos) srityse.

Pavyzdžiui, patekimo į rinką taisyklės gali apimti veiklos vykdytojų skaičiaus arba sandorių vertės apribojimų (pvz., kvotų, monopolijų ir ekonominių poreikių tyrimų) panaikinimą, užsienio nuosavybės arba bendrųjų įmonių reikalavimų sumažinimą arba panaikinimą.

Investicijų apsauga

Investicijų apsaugos standartais suteikiamos garantijos investuotojams ir jų investicijoms, taip pat priimančiųjų šalių vyriausybių teisė reguliuoti siekiant teisėtų viešosios politikos tikslų.

Investicijų apsaugos susitarimuose numatyti įsipareigojimai apima tokius principus kaip nediskriminavimas, sąžiningas ir teisingas elgesys su investuotojais arba kompensacija nusavinus investuotojų turtą trečiosiose šalyse.

Investicijų apsaugos susitarimai gali padėti sumažinti numanomą investavimo riziką tam tikrose šalyse. Nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo 2009 m. ES turi išimtinę kompetenciją tiesioginių užsienio investicijų apsaugos srityje. Naujausiuose susitarimuose ES nustatė aiškesnes taisykles dėl teisės reguliuoti siekiant viešosios politikos tikslų ir taip pat iš esmės peržiūrėjo ginčų sprendimo mechanizmą (investicinių teismų sistemą).

Tradiciškai investicijų apsaugos susitarimai apėmė investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo (IVGS) mechanizmus, kuriais investuotojams suteikiama tiesioginė galimybė kreiptis į arbitražą prieš valstybes.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos