Vodnik po sistemu sodišč za naložbe

Ta razdelek vam pomaga razumeti, kako lahko rešite spor v okviru sistema sodišč za naložbe (ICS) v sporazumih Evropske unije (EU).

6 korakov za reševanje spora v okviru sistema sodišč za naložbe

 

Pred začetkom postopka – Ali imate spor?

 

Če imate spor, ki spada na področje uporabe zadevnega sporazuma, se seznanite z določbami navedenega sporazuma o obsegu obravnavanih sporov.

Spor na splošno nastane, kadar vlagatelj ene od pogodbenic (matična država) trdi, da je druga pogodbenica (država gostiteljica) kršila sporazum in vpliva na naložbo vlagatelja v državi gostiteljici, ki povzroči izgubo ali škodo.

 

Ustrezne določbe za opredelitev obsega sporov, ki jih zajemajo sporazumi EU

 

Če imate spor, ga poskusite rešiti s sporazumnimi rešitvami in, če to ni mogoče, vložite zahtevek za posvetovanje.

V primeru domnevne kršitve bi bilo treba spor, kolikor je mogoče, rešiti sporazumno z mehanizmi za alternativno reševanje sporov.

Mehanizmi alternativnega reševanja sporov omogočajo sklenitev sporazuma o poravnavi brez stroškov postopka pred sodiščem. Sporazumi EU vedno spodbujajo reševanje sporov s sporazumnimi rešitvami, tudi z naslednjimi sredstvi:

Čeprav so te rešitve na voljo tudi po vložitvi zahtevka, jih je najugodneje uporabiti, kolikor je mogoče, pred vložitvijo zahtevka za posvetovanje. Vsaka pogodbenica, ki je stranka v sporu, spoštuje in ravna v skladu z vsako sporazumno rešitvijo.

 

Ustrezne določbe za iskanje informacij o mehanizmih za alternativno reševanje sporov v okviru sporazumov EU

1

Predložitev zahtevka za posvetovanje

 

Če spora ni mogoče rešiti sporazumno, lahko stranka zahteva posvetovanja s pisno zahtevo, predloženo drugi stranki, v kateri je opredeljen zadevni ukrep in določbe, za katere meni, da so ukrepi države gostiteljice v nasprotju.

 

Zahteva za posvetovanja je bistvena, saj je obvezen korak pred začetkom postopka. To je tudi začetek roka za vložitev zahtevka (glej spodaj).

Zahtevek mora vsebovati posebne informacije in ga je treba predložiti v roku, določenem v ustreznem sporazumu.

Pri časovni omejitvi se upošteva zlasti primer, ko bi tožeča stranka najprej uveljavljala pravna sredstva pred domačimi sodišči, preden bi se v skladu z ustreznim sporazumom obrnila na sistem sodišč za naložbe.

 

Ustrezne določbe za iskanje informacij o zahtevah za predložitev zahtevka za posvetovanje na podlagi sporazumov EU

Če že nameravate začeti postopek, morate anketirancem poslati obvestilo o nameri pred koncem faze posvetovanja.

2

Pošiljanje obvestila o nameri

 

Vsak zadevni sporazum določa, da če spora ni mogoče rešiti v določenem roku od predložitve zahteve za posvetovanja, lahko vlagatelj toženim strankam pošlje obvestilo o nameri, v katerem pisno navede vašo namero, da vloži zahtevek za reševanje sporov z ustreznimi informacijami.

 

To obvestilo o nameri je pomembno, saj bo v primeru spora proti EU in njenim državam članicam sprožen postopek za določitev pravilne tožene stranke.

Če niste bili obveščeni o odločitvi EU, bo anketiranec EU, v kateri so ukrepi, opredeljeni v obvestilu, izključno ukrep EU, medtem ko bo respondent država članica, v kateri so ukrepi, opredeljeni v obvestilu, izključno ukrepi te države članice.

 

Ustrezne določbe v okviru sporazumov EU za iskanje informacij o zahtevah za pošiljanje obvestila o nameri v primeru spora proti EU in njenim državam članicam

Če spora ni mogoče rešiti s posvetovanji, lahko zahtevek vložite pri sodišču.

3

Predložitev zahtevka sodišču

 

Če stranki spora ne rešita s posvetovanji, se lahko pri sodišču vloži zahtevek.

 

Zahtevek je treba predložiti v določenem roku, začenši s predložitvijo zahtevka za posvetovanja.

Vložitev zahtevka mora vključevati nekatere elemente, kot so pravila, v skladu s katerimi se spor predloži. 

Če se vlagatelj ob upoštevanju posebnih izjem odloči, da bo začel postopek v okviru sistema sodišč za naložbe iz veljavnega sporazuma, mora umakniti ali ustaviti vse obstoječe postopke pred sodiščem ali sodiščem v skladu z nacionalnim ali mednarodnim pravom v zvezi z ukrepom, ki domnevno pomeni kršitev iz zahtevka. Prav tako se mora odpovedati pravici do vložitve zahtevka ali postopka pred sodiščem v skladu z nacionalnim ali mednarodnim pravom v zvezi z ukrepom, ki domnevno pomeni kršitev iz zahtevka.

 

Ustrezne določbe za iskanje informacij o zahtevah za vložitev zahtevka in posebnih časovnih okvirih v skladu s sporazumi EU

Ko bo vaš zahtevek prejet in obravnavan, bo prvostopenjsko sodišče zadevo ocenilo in izdalo začasno odločbo.

4

Presoja zadeve in začasna odločba

 
 

Sistem sodišč za naložbe vključuje dvotirni mehanizem s sodiščem prve stopnje, ki bo obravnavalo zadevo in izdalo odločbo v skladu s pravom, ki se uporablja.

Kot je pojasnjeno, sistem sodišč za naložbe odstopa od „ad hoc“ narave arbitražnih postopkov, v katerih pogodbenici, ki sta stranki v sporu, izbereta svoje arbitre, ki jih imenujeta stranki.

Predsednik sodišča imenuje sodnike, ki sestavljajo senat sodišča, ki obravnava zadevo. Trije člani Sodišča za uslužbence (razen če se ne dogovorita o enem sodniku) bodo izbrani s seznama članov, ki so jih imenovale pogodbenice. Eden je državljan države članice EU, eden državljan druge pogodbenice in en državljan tretje države, ki predseduje senatu sodišča, ki bo obravnaval zadevo.

Sodišče prve stopnje bo lahko obravnavalo predhodne ugovore in zahteve za začasne ukrepe.

 

Odločba, ki jo izda prvostopenjsko sodišče, je začasna, kar pomeni, da ni zavezujoča (in izvršljiva), če se vloži pritožba. Če pa je od izdaje začasne odločbe preteklo določeno obdobje in nobena stranka, ki je stranka v sporu, ni vložila pritožbe zoper odločbo, začasna odločba postane dokončna in izvršljiva.

 

Ustrezne določbe v sporazumih EU za iskanje informacij o ustanovitvi sodišča in poteku postopkov

Zoper začasno odločbo se je mogoče pritožiti pred Pritožbenim sodiščem, ki bo izdalo končno odločbo.

5

Pritožba in končna odločba

 

 

Če stranka v sporu meni, da odločba, ki jo je izdalo sodišče prve stopnje, vsebuje napake, se lahko pritoži. Pritožbeno sodišče bo odločbo ponovno preučilo in končno odločbo izdalo v kratkem času.

Sistem sodišč za naložbe vključuje dvotirni mehanizem s stalnim pritožbenim organom. Sodniki Pritožbenega sodišča, ki obravnavajo zadevo, bodo izbrani s seznama članov, ki jih imenujejo pogodbenice ob začetku veljavnosti sporazuma.

Predsednik pritožbenega sodišča imenuje člane, ki sestavljajo senat Pritožbenega sodišča, ki obravnava pritožbo. Pritožbeno sodišče obravnava zadeve v senatih, ki jih sestavljajo trije člani: eden je državljan države članice EU, eden državljan druge pogodbenice in en državljan tretje države, ki predseduje senatu sodišča, ki bo obravnaval zadevo.

Če Pritožbeno sodišče pritožbo zavrne, začasna odločba postane dokončna.

Če je pritožba utemeljena, Pritožbeno sodišče v celoti ali delno spremeni ali razveljavi pravne ugotovitve in sklepe v začasni odločbi. Pritožbeno sodišče lahko samo sprejme končno odločitev ali se odloči, da zadevo vrne v razsojanje sodišču prve stopnje.

Končna odločitev Pritožbenega sodišča ali odločba sodišča prve stopnje, ki zadevo obravnava, bo dokončna in zavezujoča.

 

Ustrezne določbe v sporazumih EU za iskanje informacij o pritožbenem postopku in končni odločbi

Če ima vlagatelj pravnomočno odločbo v svojo korist, lahko začne postopek izvršbe pred domačimi sodišči.

6

Izvršilni postopki pred domačimi sodišči

 

Ko je končna odločba izdana, postane izvršljiva.

 

Končne odločbe so zavezujoče za stranki v sporu in zoper njih ni mogoče vložiti pritožbe, pregleda, razveljavitve, razveljavitve ali kakršnega koli drugega pravnega sredstva.

Če ima vlagatelj pravnomočno in zavezujočo odločbo v svojo korist, lahko začne postopek izvršbe pred domačimi sodišči. Izvršitev odločbe urejajo zakoni o izvrševanju sodb ali odločb, ki veljajo v kraju, kjer se zahteva izvršitev.

 

Ustrezne določbe v sporazumih EU za iskanje informacij o izvrševanju pravnomočnih odločb, izdanih v okviru sistema sodišč za naložbe

Deli to stran:

Hitre povezave