Tjänster

Vill du sälja eller köpa tjänster i EU? Detta avsnitt kommer att vägleda dig genom de grundläggande reglerna för EU:s inre marknad för tjänster när det gäller lagstiftning, erkännande av yrkeskvalifikationer, tillämpade standarder och extern handel.

Tjänster är viktiga för EU:s ekonomi. De står för över 70 % av EU:s BNP och för en lika stor andel av sysselsättningen.

EU-leverantörers rättigheter

Om du är en europeisk tjänsteleverantör har du rätt att

 • bilda ett företag i ett annat EU-land

 • tillhandahålla eller ta emot tjänster i ett annat EU-land än det land där din näringsidkare är etablerad

Den rättsliga grunden för EU:s inre marknad för tjänster

Vilken är den rättsliga grunden för EU:s inre marknad för tjänster?

Tjänstedirektivet (2006/123/EG) omfattar de flesta tjänstesektorer, däribland detaljhandel, turism, byggverksamhet och företagstjänster. Här avses tjänster som är föremål för handel mellan EU-länder samt tjänster som tillhandahålls i ett av länderna. Kort sagt: direktivet

 • undanröjer byråkrati och förenklar reglerna för etablering av tjänsteleverantörer i hemlandet och utomlands
 • förenkling av reglerna för gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster till andra EU-länder
 • stärker tjänstekonsumenternas rättigheter
 • enklare tillgång till ett större utbud av tjänster

Använd snabbguiden till tjänstedirektivet för att hitta vilka tjänster som omfattas, vilka är de viktigaste bestämmelserna och hur den gynnar tjänsteleverantörer och tjänstemottagare.

Utöver tjänstedirektivet innehåller ett antal sektorsspecifika lagar regler för finansiella tjänster, transporter, telekommunikationposttjänster och radio- och televisionssändningar.

Erkännande av yrkeskvalifikationer

Erkänns yrkeskvalifikationer mellan EU-länderna?

Ja, yrkesutövare i EU kan röra sig fritt över gränserna och utöva sitt yrke eller tillhandahålla tjänster utomlands.

 • Direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer (2005/36/EG) underlättar ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer mellan EU-länderna
 • det finns också särskilda direktiv för advokater och vissa andra yrkesgrupper som arbetar med etablering i ett annat EU-land och gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster.
 • Det europeiska yrkeskortet är ett EU-omfattande digitalt förfarande för erkännande av yrkeskvalifikationer. För närvarande finns det allmänna sjuksköterskor, sjukgymnaster, farmaceuter, fastighetsmäklare och bergsguider.
 • Databasen över reglerade yrken innehåller information om reglerade yrken, statistik om migrerande yrkesutövare, kontaktpunkter och nationella myndigheter i EU-länderna, EES-länderna och Schweiz.

Om EU:s inre marknad för tjänster.

 

Brexit

 • Här hittar du en analys av de rättsliga konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde när det gäller tillhandahållande av tjänster och utstationering av arbetstagare
 • Du kan läsa andra meddelanden om konsekvenserna av Storbritanniens utträde – den fullständiga listan finns på EU:s webbplats om brexitförberedelser

Extern handel

EU:s bilaterala handelsavtal med tredjeländer leder till ett betydande öppnande av marknaden för tjänstehandel. Listan över handelsavtal finns här.

Hitta information om handel med tjänster på din marknad.

Dela sidan:

Genvägar