Adatvédelmi nyilatkozat

Bevezetés

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) elkötelezett a személyes adatok védelme és a magánélet tiszteletben tartása mellett. A Bizottság a személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (és a 45/2001/EK rendeletet hatályon kívül helyező) 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1247/2002/EK határozat alapján gyűjti és kezeli.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti az adatkezelés indokait, az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatok gyűjtésének, kezelésének és védelmének módját, az adatok felhasználását, valamint az Ön jogait saját személyes adataival kapcsolatban. Tartalmazza ezenkívül a jogok érvényre juttatásáért felelős illetékes adatkezelő, továbbá az adatvédelmi tisztviselő és az európai adatvédelmi biztos elérhetőségi adatait is.

Az Access2Markets portálon az Európai Bizottság Kereskedelmi Főigazgatósága által végzett személyesadat-feldolgozási műveletekre vonatkozó információkat az alábbiakban ismertetjük.

Milyen célból és hogyan kezeljük a személyes adatokat?

A Kereskedelmi Főigazgatóság F1 egysége („Egységes belépési pont a jogérvényesítés, a piacra jutás és a kkv-k számára”) (a továbbiakban: adatkezelő) a következő okokból gyűjti és használja fel az Ön személyes adatait:

  • a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott személyes adatokat azért kérjük, hogy választ adhassanak a honlap tartalmával kapcsolatos általános kérdésekre,
  • kapcsolatfelvétel a piacra jutás, valamint a kereskedelemmel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos panaszok tekintetében,
  • annak ismerete, hogy ki jelentette az eseményt,
  • hozzáférés biztosítása azon felhasználók számára, akik Európán kívülről kívánnak hozzáférni az Access2Markets védett részéhez (az uniós nagykövetségek személyzetének hozzáférés iránti kérelme).

Személyes adatait nem használjuk fel automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is.

Milyen jogi előírások alapján gyűjtjük és kezeljük az Ön személyes adatait?

Személyes adatait azért kezeljük, mert:

  • az adatkezelés közérdekből vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat teljesítéséhez szükséges;

Ez összhangban van a közösségi piacra jutási stratégiával kapcsolatos tevékenységeknek a Bizottság által történő végrehajtásáról szóló, 1998. szeptember 24-i 98/552/EK tanácsi határozattal.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Az adatkezelési művelet végrehajtása érdekében az adatkezelő a következő kategóriákba tartozó személyes adatokat gyűjti: Vezeték- és utónév, szervezet, telefonszám, cím, e-mail és IP (internetes) cím.

Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait?

Az adatkezelő az Ön adatait csak az adatgyűjtés céljának eléréséhez, illetve az adatok további kezeléséhez szükséges ideig őrzi meg. A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor személyes adatokat tartalmazó e-mailt kell létrehozni egy funkcionális postafiókba. Ezt az e-mailt, valamint az arra adott választ 6 hónapig tárolják. A Kereskedelmi Főigazgatóság ugyanakkor jegyvásárlási rendszerében nyitja meg a jegyet. A jegyek személyes adatait 24 hónapig őrizzük meg. Ezt az időszakot követően a lezárt jegyeket szűrik és anonimizálják annak érdekében, hogy az informatikai berendezésekre, szoftverekre és szolgáltatásokra vonatkozó minőségértékelési jelentések és statisztikák lehetővé váljanak, amihez a Kereskedelmi Főigazgatóság 13 hónapig hozzáférhet.

A Kereskedelmi Főigazgatóság általános tájékoztatást kér a Europe Direct ügyfélszolgálati központtól (EDCC). Az EDCC az Ön személyes adatait a gyűjtés vagy a további feldolgozás céljának eléréséhez – ideértve a későbbi panaszok kezelését is – szükséges ideig, azaz a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 3 évig megőrzi.
Kérjük, olvassa el adatvédelmi nyilatkozatukat: https://europa.eu/european-union/contact/data-protection_en.

Hogyan gondoskodunk az Ön személyes adatainak védelméről?

Valamennyi elektronikus formátumú személyes adat (e-mailek, dokumentumok, adatbázisok, feltöltött adatfájlok stb.) tárolása az Európai Bizottság szerverein történik. Az összes adatkezelési művelet az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal összhangban történik.

Az Ön személyes adatainak védelme érdekében a Bizottság technikai és szervezeti intézkedéseket léptetett életbe. A technikai intézkedések részeként megfelelő lépéseket tett az online biztonság, valamint az adatvesztés és -változtatás kockázata és a jogosulatlan hozzáférés elleni védelem érdekében, figyelembe véve az adatkezelésben rejlő kockázatokat, valamint a kezelt személyes adatok jellegét. A szervezeti intézkedések közé tartozik, hogy a személyes adatokhoz csakis azok a feljogosított személyek férhetnek hozzá, akiknek az adatkezeléshez erre indokoltan szükségük van.

Ki fér hozzá a személyes adatokhoz, és ki kapja meg azokat?

Az Ön személyes adataihoz a Bizottságnak az adatkezelési művelet végrehajtásával megbízott munkatársai és a feljogosított munkatársak férhetnek hozzá a szükséges ismeret elvének megfelelően. Ezek munkatársait szerződéses kötelezettségek, illetve szükség esetén külön titoktartási megállapodások kötik.

Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat?

Az adatkezelés érintettjeként Önt megilletik bizonyos, az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezetében (14-25. cikk) meghatározott jogok, különösen a személyes adataihoz való hozzáférés, azok helyesbítésének vagy törlésének, valamint a kezelésük korlátozásának joga. Adott esetben arra is jogosult, hogy kifogást emeljen a személyes adatainak kezelése ellen, valamint joga van ahhoz, hogy adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatóság).

Emellett joga van ahhoz is, hogy kifogást emeljen személyes adatainak az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján jogszerűen végzett kezelése ellen.

Ön hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait a Kereskedelmi Főigazgatóság F1 egysége megkapja a jelenlegi adatkezelési művelethez. Hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja úgy, hogy erről értesíti az adatkezelőt. A visszavonás nem érinti a visszavonást megelőzően végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ha gyakorolni kívánja a jogait, forduljon az adatkezelőhöz, illetve nézeteltérés esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat. Elérhetőségüket a lenti 9. pont tartalmazza.

Ha Ön egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban kívánja gyakorolni a jogait, kérjük, hogy erre irányuló kérelmében adja meg a kérdéses művelet(ek) hivatkozási számát (lásd alább, az 10. pontban).

Kapcsolattartás

Az adatkezelő

Ha gyakorolni szeretné az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait, illetve ha észrevételei, kérdései vagy aggályai vannak, vagy panaszt kíván benyújtani a személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az adatkezelővel:

A Kereskedelmi Főigazgatóság F1 egysége TRADE-F1-SEC@ec.europa.eu.

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője

Személyes adatainak az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti kezeléséhez kapcsolódó kérdésekkel, problémákkal az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Az Európai adatvédelmi biztos (EDPS)

Ha úgy ítéli meg, hogy az (EU) 2018/1725 rendeletben foglalt jogai sérültek a személyes adatainak az adatkezelő általi kezelése során, jogorvoslati kérelmével (panaszával) az európai adatvédelmi biztoshoz (edps@edps.europa.eu) fordulhat.

Hol lehet részletesebben tájékozódni?

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé a Bizottságnál végzett összes dokumentált személyesadat-kezelési műveletről, amelyről értesítést kapott. A nyilvántartás a következő linken érhető el: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ez a konkrét adatkezelési művelet a következő hivatkozási számmal szerepel az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartásában: DPR-EC-09887.1.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások