Adatvédelmi nyilatkozat

Bevezetés

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) elkötelezett a személyes adatok védelme és a magánélet tiszteletben tartása mellett. A személyes adatok Bizottság általi gyűjtése és kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (és a 45/2001/EK rendeletet hatályon kívül helyező) 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 rendeleten alapul.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti az adatkezelés indokait, a személyes adatok gyűjtésének, kezelésének és védelmének módját, az adatok felhasználását, valamint az egyének jogait saját személyes adataikkal kapcsolatban. Tartalmazza továbbá az illetékes adatkezelő elérhetőségi adatait is, akihez jogainak érvényre juttatásával kapcsolatban fordulhat, valamint az adatvédelmi tisztviselő és az európai adatvédelmi biztos elérhetőségi adatait.

Az alábbiakban ismertetjük az Európai Bizottság Kereskedelmi Főigazgatósága által az Access2Markets portálra bevitt személyes adatok feldolgozási műveletével kapcsolatos információkat.

Milyen célból és hogyan kezeljük az Ön személyes adatait?

Az adatkezelő az Ön személyes adatait a következő célokra gyűjti és használja fel:

  • az információkérés megválaszolásához a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott személyes adatokra van szükség, vagy
  • hozzáférés biztosítása azon felhasználók számára, akik hozzáférést szeretnének kapni az Access2Markets védett részeihez vagy az Access2Markets korlátozott területéhez, amelyet a Bizottság alkalmazottai, az uniós tagállamok tisztviselői, valamint az Access2Markets korlátozott területének kiválasztott részeihez hozzáférő egyes uniós üzleti szervezetek számára tartanak fenn.

Az Ön személyes adatait nem használjuk fel automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást.

Mi a jogi háttere a személyes adatok gyűjtésének és kezelésének?

Személyes adatait azért dolgozzuk fel, mert az adatkezelés közérdekből vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az ezen eszköz szervezéséhez és irányításához kapcsolódó személyes adatok feldolgozása a Bizottság irányításához és működéséhez szükséges, a Szerződésekben, konkrétabban az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 244-250. cikkében előírtaknak megfelelően.

A feldolgozás közérdekből történik a következő jogalap szerint: a közösségi piacra jutási stratégiával kapcsolatos tevékenységek Bizottság általi végrehajtásáról szóló 98/552/EK tanácsi határozat; A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A nemzetközi kereskedelem globális kihívása: Az Európai Unió piacra jutási stratégiája (COM(96)53 végleges);A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Globális Európa: Erősebb partnerség az európai exportőrök piacra jutásának biztosítása érdekében (COM(2007) 183 final) a 20. cikk (Adómentességek és korlátozások) és a 27. cikk (Előzetes ellenőrzés) nem alkalmazandó.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Az adatkezelési művelet végrehajtása érdekében az adatkezelő a személyes adatok következő kategóriáit gyűjti össze: név, szervezet, telefonszám, cím, e-mail, IP-cím.

Mennyi ideig tároljuk személyes adatait?

Az adatkezelő csak annyi ideig őrzi meg az Ön személyes adatait, amennyi a gyűjtés vagy a további feldolgozás céljának eléréséhez szükséges. A kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küldött e-mail személyes adatokat tartalmazó e-mailt hoz létre a funkcionális postafiókba. Ezt az e-mailt és az arra adott választ 6 hónapig tároljuk az Access2Markets adatbázis postafiókjában.Ezzel egy időben jegyet nyitnak meg az SMT jegykiadó rendszerben. A jegyek személyes adatait 24 hónapig őrzik meg az SMT-adatbázisban. Ezen időszak után a zárt jegyek szűrésére és anonimizálására kerül sor, hogy lehetővé váljon az informatikai berendezések, szoftverek és szolgáltatások minőségértékelésére vonatkozó jelentéstétel és statisztika, amelyhez a Kereskedelmi Főigazgatóság 13 hónapig férhet hozzá.

Hogyan biztosítjuk személyes adatainak védelmét?

Valamennyi elektronikus formátumú személyes adat (e-mailek, dokumentumok, adatbázisok, feltöltött adatfájlok stb.) tárolása az Európai Bizottság szerverein történik; Az összes adatkezelési művelet az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal összhangban történik.

A felhasználók személyes adatainak védelme érdekében a Bizottság technikai és szervezeti intézkedéseket léptetett életbe. A technikai intézkedések részeként megfelelő lépések történnek az online biztonság, valamint az adatvesztés és -módosulás kockázata és a jogosulatlan hozzáférés elleni védelem érdekében, figyelembe véve az adatkezelésben rejlő kockázatokat, valamint a személyes adatok jellegét. A szervezeti intézkedések közé tartozik, hogy a személyes adatokhoz csakis azok a feljogosított személyek férhetnek hozzá, akiknek erre indokoltan szükségük van az adatkezelési művelet végrehajtásához.

Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz, és kik kapják meg azokat?

Az Ön személyes adataihoz a Bizottságnak az adatkezelési műveletek végrehajtásával megbízott munkatársai és a feljogosított munkatársak férhetnek hozzá a szükséges ismeret elvének megfelelően. Ezeket a munkatársakat szerződéses kötelezettségek, illetve szükség esetén külön titoktartási megállapodások kötik.

Mik a jogai, és hogyan érvényesítheti azokat?

Az adatkezelés által érintett személyeket megilletnek bizonyos jogok az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezetében (14-25. cikk) foglaltak szerint. Így az érintetteknek különösen joguk van az adatkezelés tárgyát képező személyes adataikhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez vagy törléséhez, valamint a személyes adataik kezelésének korlátozásához. Adott esetben Ön arra is jogosult, hogy kifogást emeljen a személyes adatainak kezelése ellen, valamint joga van ahhoz, hogy adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatóság).

Önnek joga van tiltakozni személyes adatainak az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében jogszerűen végzett kezelése ellen.

Ha úgy ítéli meg, hogy jogai sérültek, azok érvényre juttatásáért lépjen kapcsolatba az adatkezelővel, illetve nézeteltérés esetén forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat. Az elérhetőségi adatokat a lenti 9. pont tartalmazza.

Amennyiben egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban érvényre kívánja juttatni jogait, kérjük, hogy erre irányuló kérelmében adja meg a kérdéses művelet(ek) hivatkozási számát (lásd a lenti 10. pontot).

Kapcsolattartás

Az adatkezelő

Ha élni kíván az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogaival, ha észrevételei, kérdései vagy aggályai vannak, vagy ha panaszt kíván benyújtani személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, forduljon bizalommal az adatkezelőhöz.

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője

Személyes adatainak az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti kezeléséhez kapcsolódó kérdésekkel, problémákkal az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat a következőe-mail-címen:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu.

Az európai adatvédelmi biztos (EAB)

Ha úgy ítéli meg, hogy az (EU) 2018/1725 rendeletben foglalt jogai sérültek a személyes adatainak az adatkezelő általi kezelése során, jogorvoslati kérelmével (panaszával) az európai adatvédelmi biztoshoz (edps@edps.europa.eu) fordulhat.

Hol találhatók bővebb információk?

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé a Bizottságnál végzett összes személyesadat-kezelési műveletről. A nyilvántartás a következő linken érhető el: Http://ec.europa.eu/dpo-register.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások