Majanduspartnerluse lepingute (EPA) kohta

Tutvuge ELi majanduspartnerluslepingutega Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) partneritega.

Lühiülevaade

 

Majanduspartnerluslepingud on ELi ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide vahelised kaubandus- ja arengulepingud. Need avavad ELi turud täielikult ja viivitamata, samas kui AKV partnerid avavad üleminekuperioodil ELi impordile vaid osaliselt.

 

Majanduspartnerluslepingud:

 • on protsess, mis pärineb Cotonou lepingu allkirjastamisest.
 • on kohandatud vastavalt konkreetsetele piirkondlikele oludele.
 • on WTO nõuetele vastavad lepingud, kuid lähevad kaugemale tavapärastest vabakaubanduslepingutest, keskendudes AKV riikide arengule, võttes arvesse nende sotsiaal-majanduslikke olusid ning hõlmates koostööd ja abi, et aidata AKV riikidel nendest lepingutest kasu saada.
 • pakkuda võimalusi laiaulatuslikuks kaubanduskoostööks sellistes valdkondades nagu sanitaarnormid ja muud standardid.
 • luua ühised institutsioonid, mis jälgivad lepingute rakendamist ja tegelevad kaubandusküsimustega koostöös.
 • on kavandatud muutuste käivitajatena, mis aitavad käivitada reforme ja aitavad kaasa heale majandusjuhtimisele. See aitab AKV partneritel meelitada ligi investeeringuid ja hoogustada nende majanduskasvu.

Abi saavad riigid

Kokku rakendab majanduspartnerluslepinguid juba 32 AKV riiki seitsmes piirkonnas:

Kaks Aafrika piirkonda – Lääne-Aafrika ja Ida-Aafrika Ühendus (EAC) – ei ole veel lõpule viinud oma allkirjastamisprotsesse, samas kui ELi liikmesriigid ja 15 Lääne-Aafrika riiki 16st ja kaks viiest Ida-Aafrika Ühenduse riigist on nendele piirkondlikele majanduspartnerluslepingutele alla kirjutanud.

Vt ülevaade majanduspartnerluslepingute rakendamisest erinevates partnerriikides.

Asümmeetrilised sätted AKV riikide kasuks

Majanduspartnerluslepingutes on AKV riikide kasuks ette nähtud asümmeetrilised sätted, nagu tundlike toodete väljajätmine liberaliseerimisest, pikad liberaliseerimisperioodid, paindlikud päritolureeglid ning põllumajanduse, toiduga kindlustatuse ja tärkava tööstuse kaitse erimeetmed.

 • Kuigi ELi turud on kohe ja täielikult avatud, on AKV riikidel ELi impordile avamiseks aega 15 aastat ja erandjuhtudel kuni 25 aastat. Lisaks on 20 % kõige tundlikumate toodete tootjad pidevalt kaitstud konkurentsi eest.

Tariifid

 • EL kohaldab AKV riikidest pärit impordi suhtes tollimaksu nullmäära ja nullkvooti. Juurdepääs ELi turule on püsiv, täielik ja vaba kõigile majanduspartnerluslepingu toodetele
 • AKV riigid kaotavad tollimaksud järk-järgult 15–25 aasta jooksul. Tundlikud tooted, nagu toiduained, võidakse liberaliseerimisest täielikult välja jätta. Kui mõne ELi kauba import AKV riikidesse järsult suureneb, kohaldatakse kaitsemeetmeid, näiteks impordikvoote. Mõned majanduspartnerluslepingud võimaldavad AKV riikidel kehtestada uusi tollimakse konkreetsetel arenguga seotud põhjustel.
 • Kasutage otsinguvõimalust Minu Kaubandusassistent, et leida täpset teavet konkreetse toote tollimaksude ja tariifide kohta, võttes arvesse toote päritolu- ja sihtriiki. Kahtluse korral võtke ühendust oma tolliasutustega.

Päritolureeglid

 

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun tutvuge interaktiivsepäritolureeglite enesehindamise vahendiga „ Minu kaubandusassistent “, ethinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja saada teada, kuidas koostada õigeid dokumente.

Paindlikud päritolureeglid võimaldavad AKV riikidel eksportida tooteid muudest riikidest pärit sisendiga, eelkõige sellistes olulistes sektorites nagu põllumajandus, kalandus ning tekstiili- ja rõivatööstus. Näiteks võib tekstiiltoode tuua ELi tollimaksuvabalt, kui vähemalt üks selle tootmise etapp – näiteks kudumine või silmuskudumine – toimus majanduspartnerluslepinguga ühinenud riigis.

Lubatud hälve

Majanduspartnerluslepingutes sisalduvad lubatud hälbed on tavalisest leebemad. Need moodustavad 15 % lõpptoote tehasehinnast, mitte 10 %, mis on ette nähtud enamikus ELi lepingutes. Tekstiil- ja rõivatoodete suhtes kohaldatakse erihälbeid.

Kumulatsioon

Majanduspartnerluslepingute üldsätted hõlmavad järgmist liiki kumulatsiooni:

 • Kahepoolne kumulatsioon ELiga
 • Diagonaalne kumulatsioon ja täielik kumulatsioon ÜMTde ja AKV riikidega. Erinevates majanduspartnerluslepingutes kohaldatavad sätted võivad erineda. Palun tutvuge iga majanduspartnerluslepingu asjakohaste sätetega. Enamikus rakendatud majanduspartnerluslepingutes kohaldatakse kõigi AKV riikidega (nagu on määratletud igas majanduspartnerluslepingus) tehtavat kumulatsiooni ainult juhul, kui:
  • päritolustaatuse saamisega seotud riigid on sõlminud halduskoostöö lepingud;
  • sisendid ja lõpptooted on saanud päritolustaatuse majanduspartnerluslepinguga hõlmatud päritolureeglitega samade päritolureeglite kohaldamisel.
 • Kumulatsioon naaberriikidega. Materjale, mis pärinevad naaberarenguriigist (mis kuulub ühtsesse geograafilisse üksusesse), mis ei ole AKV riik, võib käsitada majanduspartnerluslepingu riikidest pärit materjalidena, kui need sisalduvad seal saadud või toodetud tootes. Pange tähele, et:
  • Naaberriigina käsitatavate riikide loetelu on lisatud igale protokollile.
  • Seda liiki kumulatsiooni kohaldamiseks peavad majanduspartnerluslepingu riigid seda taotlema.
  • Sellisel juhul määratakse igas majanduspartnerluslepingus kindlaks naaberriikidest pärit sisendite suhtes kohaldatavad päritolureeglid.

SADC majanduspartnerluslepingu puhul, mida kohaldatakse ajutiselt alates 16. septembrist 2016, on veel kahte liiki kumulatsiooni, millega asendatakse sätted, mis käsitlevad kumulatsiooni naaberriikidega. Need on järgmised:

 • Kumulatsioon materjalide puhul, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Liidus enamsoodustusrežiimi tollimaksuvabastust
 • Kumulatsioon teistest riikidest pärit materjalide suhtes, mille suhtes kohaldatakse soodustollimaksu ja kvoodivaba juurdepääsu Euroopa Liitu

Praktikas võimaldab eeltoodu SADC majanduspartnerluslepingu riikidel päritolu kumulatsiooni kõigi materjalide puhul, mida võib ELi importida tollimaksu nullmääraga (see toimub kas ELiga sõlmitud sooduskorra raames, sealhulgas üldiste tariifsete soodustuste kava raames, või enamsoodustusrežiimi alusel). Seega kehtestatakse majanduspartnerluslepingule allakirjutanud riikide suhtes nullmääraga materjalide suhtes olenemata nende päritolust „globaalne kumulatsioon“.

Otsetransport

Tõendid otseveo kohta tuleb esitada importiva riigi tollile.

Kohaldatakse otsevedu Ida- ja Lõuna-Aafrika riigi ja ELi vahel (või läbi teiste kumulatsiooni käsitlevates artiklites nimetatud riikide territooriumi). Päritolustaatusega tooteid võib torutranspordi kaudu vedada läbi mõne muu territooriumi kui Ida- või Lõuna-Aafrika riigi või ELi territooriumi.

Kohaldatakse otsevedu Vaikse ookeani piirkonna riigi ja ELi vahel (või läbi teiste kumulatsiooni käsitlevates artiklites nimetatud riikide territooriumi). Sama põhimõtet kohaldatakse kaupade veo suhtes CARIFORUMi riikide ja ELi vahel.

SADC majanduspartnerluslepingu puhul asendatakse „otsetransporti“ käsitleva sätte rangemad tingimused uue süsteemiga, mida nimetatakse „muutmata jätmiseks“. Mittemuutmise reegel võimaldab kolmandate riikide territooriumil saadetisi ümber laadida, ladustada ja osadeks jagada.

Tollimaksu tagastamine

See tähendab, et võib taotleda tollimaksu tagasimaksmist materjalidelt, mis on eelnevalt imporditud edasiseks töötlemiseks ja seejärel eksporditud riiki, kes on sõlminud ELiga majanduspartnerluslepingu.

Laevade tingimused

Majanduspartnerluslepinguga ühinenud riikide avamerel ja majandusvööndis püütud kala võib lugeda majanduspartnerluslepinguga ühinenud riigist pärinevaks üksnes siis, kui see on püütud teatavatele kriteeriumidele vastavate laevadega. Need kriteeriumid viitavad laeva registreerimiskohale, lipule, mille all laev sõidab, ja nende omandile.

Pange tähele, et majanduspartnerluslepingu päritolureeglite kohaselt ei ole laevapere, kaptenite või ohvitseride kodakondsuse suhtes erinõuet. Need nõuded, mis sisaldusid algses Cotonou lepingus, on nüüdseks välja jäetud, et hõlbustada päritolustaatuse andmist majanduspartnerluslepinguga ühinenud riikide püütud kalale.

Kumulatsiooni käsitlevate sätete tõttu võivad neid tingimusi täita erinevad majanduspartnerluslepingu riigid.

Tootepõhised päritolureeglid

Tootepõhised eeskirjad on esitatud iga protokolli II lisas. Mõnede majanduspartnerluslepingute puhul on mõned leebemad eeskirjad siiski esitatud 2A lisas.

 

Kasutage otsinguvõimalust My Trade Assistant, et leida teie konkreetse toote suhtes kohaldatavad eeskirjad vastavalt selle päritoluriigile ja sihtriigile.

Erandid

Lisaks nendele sätetele on erinevate majanduspartnerluslepingute alusel tehtud erandeid toote erieeskirjast. Näiteks CARIFORUMi majanduspartnerluslepinguga tehti Dominikaani Vabariigile erand ( rõivaste erieeskirja kohta vt CARIFORUMi majanduspartnerluslepingut), Ida-ja Lõuna-Aafrika riikide ja Vaikse ookeani piirkonna majanduspartnerluslepingutega vastavalt üks tuunikalakonservide kohta (vt erieeskirjad tuunikonservide kohta Ida- ja Lõuna-Aafrika majanduspartnerluslepingus) ning SADC majanduspartnerluslepingu riikidele on tehtud erand mitmes valdkonnas, sealhulgas tuuni ja homaari osas. (vt Namiibia puhul erireegel pikkuim-tuuni ja Mosambiigi kohta garneelide, krevettide ja homaari kohta).

Päritolutõendid

 • Heakskiidetud eksportijaks saamiseks peate suutma oma tolliasutustele tõendada oma toodete päritolustaatust ja mis tahes muid nõudeid, mida nad võivad kehtestada.

Väärkasutuse korral võivad tolliasutused teie heakskiidetud eksportija staatuse tühistada. Protseduuride kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma tolliasutustega.

 • Soodustollimaksumäärade kohaldamiseks peab majanduspartnerluslepinguga ühinenud riikidest pärit toodetele olema lisatud päritolutõend. Päritolutõend kehtib 10 kuud. See võib olla kas
  • liikumissertifikaat EUR.1, mille on välja andnud ekspordiriigi toll. Sertifikaati taotlev eksportija (või volitatud esindaja) peab olema valmis taotluse korral esitama asjaomaste toodete päritolustaatust tõendavad dokumendid ja vastama muudele päritolureeglite protokolli nõuetele.
  • arvedeklaratsioon – mille on välja andnud mis tahes eksportija saadetiste kohta, mille väärtus on kuni 6 000 eurot, või heakskiidetud eksportijate poolt mis tahes väärtusega saadetiste kohta
 • Arvedeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumente, mis tõendavad oma toodete päritolustaatust ja vastavad muudele päritolureeglite protokolli nõuetele.

 

Kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 ja arvedeklaratsiooni asjakohased näidised on esitatud igas majanduspartnerluslepingus, mis on päritolustaatusega toodete mõiste määratlust ja halduskoostöö meetodeid käsitleva protokolli lisad.

Tootele esitatavad nõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

 • Tutvuge tehniliste nõuete, eeskirjade ja protseduuridega, millele kaubad peavad vastama, et neid saaks Euroopa Liitu importida.
 • Otsige oma toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid erieeskirju kaubandusabi andmebaasist. Teie tootega seotud nõuetegatutvumiseks peate kõigepealt teadma selle tollikoodi. Kui te ei tea tollikoodi, saate seda otsida oma toote nime järgi sisseehitatud otsingumootorist.

Tervisekaitse- ja ohutusnõuded SPS

Tollivormistusdokumendid ja -protseduurid

Päritolu tõendamise ja kontrollimise kord

Kirjeldus selle kohta, kuidas tõendada oma toodete päritolu soodustariifi taotlemiseks, ja eeskirjad, mis on seotud päritolu kontrollimisega tolliasutuste poolt, on esitatud eespool punktis „Päritolureeglid“.

Muud dokumendid

Tutvuge muude Euroopa Liitu importimiseks vajalike tollivormistusdokumentide ja -menetlustega.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

Teenustekaubandus

 • Leidke konkreetne teave ELi teenusteturu kohta
 • Üldine teave teenuskaubandust reguleerivate eeskirjade, eeskirjade ja vahendite kohta

Riigihanked

Investeeringud

Muud (konkurents, mänguasjade säästev areng)

Konkurss

 • Alates 2014. aastast on EL peatanud kõikide majanduspartnerluslepinguga ühinenud riikidesse eksporditavate toodete eksporditoetused.
 • EL on minimeerinud meetmeid tootmist ja kaubandust moonutavate meetmetega
 • Kui kohalik tööstus on Euroopast pärit impordi kasvu tõttu ohus, võimaldavad majanduspartnerluslepingud rakendada meetmeid tööstussektorite ja tärkava tööstuse kaitsmiseks.

Säästev areng

Majanduspartnerluslepingud põhinevad selgesõnaliselt Cotonou lepingus sätestatud olulistel ja põhielementidel, st inimõigustel, demokraatlikel põhimõtetel, õigusriigi põhimõtetel ja heal valitsemistaval. Seega sisaldavad majanduspartnerluslepingud ELi lepingutes sisalduvat õiguste ja kestliku arengu kõige tugevamat sõnastust.

 • „Täitmata jätmise klausel“ tähendab, et võib võtta „asjakohaseid meetmeid“ (nagu on sätestatud Cotonou lepingus), kui mõni lepinguosaline ei täida oma kohustusi seoses oluliste osadega. See võib hõlmata kaubandussoodustuste peatamist.
 • Majanduspartnerluslepingute ühiste institutsioonide ülesanne on jälgida ja hinnata majanduspartnerluslepingute rakendamise mõju lepinguosaliste säästvale arengule. Kooskõlas Cotonou lepinguga on kodanikuühiskonnal ja parlamendiliikmetel selge roll.

Piirkondlik integratsioon

Majanduspartnerluslepingute eesmärk on aidata kaasa piirkondlikule majandusintegratsioonile. Majanduspartnerluslepingute piirkondlikes eelistuste klauslites on sätestatud, et sama piirkonna riigid annavad üksteisele vähemalt samad eelised kui ELile.

Majanduspartnerluslepingutes käsitletakse seega nii majanduspartnerluslepinguga hõlmatud riikide vahelist kaubandust kui ka ELiga kauplemist.

 • EL pakub arenguabi ja kaubandussuutlikkuse suurendamise meetmeid, et toetada AKV põllumajandustootjaid sanitaar-, fütosanitaar- ja muude põllumajandusstandardite järgimisel.

Suutlikkuse suurendamine ja tehniline abi

Koos iga majanduspartnerluslepinguga annab EL kaubandusabi tehnilist abi. See aitab riikidel kohandada oma tolliprotseduure ja vähendada paberitööd. Teie jaoks tähendab see vähem tolliga suhtlemist.

Kasulikud lingid ja dokumendid

Vt brošüür „Partnerlus praktikasse“. Majanduspartnerluslepingud ELi ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide vahel

Jagage seda lehte:

Kiirlingid