Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int

Det generelle toldpræferencesystem (GSP)

Importerer din virksomhed produkter fra udviklingslandene eller de mindst udviklede lande? Dette afsnit hjælper dig med at forstå EU's GSP.

Om GSP

EU's nuværende generelle præferenceordning (GSP) (forordning (EU) nr. 978/2012) har været anvendt siden den 1. januar 2014.

Ordningens tre ordninger, den generelle GSP-ordning, ordningen GSP + og ordningen "Alt undtagen våben" styrkes ved at tilpasse præferencerne og sikre, at de har en større virkning.

GSP-berettigede lande er opført i bilag I til GSP-forordningen. Lande, der nyder godt af de nye GSP-præferencer, er opført i bilag II. Alle lande, der nyder godt af "alt undtagen våben", er anført i bilag IV.

Hvordan man ansøger om den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, er GSP + fastsat i forordning (EU) nr. 978/2012 og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 155/2013.

Oprindelsesregler

I dette afsnit indføres de vigtigste oprindelsesreglerog handelsaftalens oprindelsesregler.

Oprindelsen er den "økonomiske nationalitet" af de handlede varer. Hvis du kommer ind på emnet, kan du finde en introduktion til hovedbegreberne i varesektionen.

Oprindelsesregler

Dit produkt skal overholde visse regler, der viser oprindelsen for at være berettiget til præferencesatsen.

Hvor finder jeg reglerne?

Oprindelsesreglerne fremgår af følgende dokumenter:

Bemærk, at der er tale om omfattende forordninger, som ikke kun vedrører oprindelse. Kommissionens vejledning for brugere af GSP-oprindelsesreglerne (EU "s oprindelsesregler for GSP: En vejledning for brugere) indeholder en uofficiel konsolideret udgave af lovteksten om GSP-oprindelsesregler.

Har mit produkt oprindelse  i et GSP-begunstiget land?

Hvis dit produkt er berettiget til en lavere toldpræference eller en toldpræference under GSP, skal den have oprindelse i et GSP-begunstiget land. Et produkt anses for at have oprindelse i et GSP-begunstiget land, hvis det er

 • fuldt ud fremstillet i et præferenceberettiget land eller
 • Opnået i et præferenceberettiget land, som indeholder materialer, der ikke er fuldt ud fremstillet, men har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, jf. de produktspecifikke regler i bilag 22-03 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446
  , bilag 22-03, omfatter to sæt regler: en af dem, der gælder for de mindst udviklede GSP-begunstigede lande, hvoraf den ene gælder for alle andre GSP-begunstigede lande.

 

Eksempler på de vigtigste typer produktspecifikke regler i EU's handelsaftaler

 • værditilvækstreglen — værdien af alle materialer uden oprindelsesstatus i et produkt må ikke overstige en vis procentdel af dets pris ab fabrik
 • ændring af tarifering — fremstillingsprocessen fører til en ændring af tariferingen mellem materialer uden oprindelsesstatus og det færdige produkt — f.eks. fremstilling af papir (kapitel 48 i det harmoniserede system) fra papirmasse uden oprindelsesstatus (kapitel 47 i det harmoniserede system)
 • særlige operationer — der er behov for en særlig fremstillingsproces, f.eks. spinding af fibre til garn — disse regler anvendes for det meste i tekstilbeklædnings- og kemikaliesektoren.

 

Du kan finde de særlige regler for dit produkt i min fagassistent.

Tips til at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler

Der er planlagt yderligere fleksibilitet for at hjælpe dig med at overholde produktspecifikke regler, f.eks. tolerance eller kumulering.

Tolerance

I GSP tillader tolerancereglen producenten at anvende materialer uden oprindelsesstatus, der normalt er forbudt ifølge produktspecifik bestemmelse, forudsat at deres nettovægt ikke overstiger

 • 15 % af produktets vægt for landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter henhørende under kapitel 2 og 4 til 24 i det harmoniserede system, bortset fra forarbejdede fiskerivarer henhørende under kapitel 16
 • 15 % af produktets pris ab fabrik af andre industrivarer end tekstilvarer og beklædningsgenstande

De specifikke tolerancer gælder for tekstilvarer og beklædningsgenstande, der er klassificeret i kapitel 50 til 63 i det harmoniserede system, jf. note og Note 7 i bilag A Indledende noter til listen i bilag 22-03.

Denne tolerance kan ikke anvendes til at overskride en maksimumstærskel for materialer uden oprindelsesstatus, der er anført i de produktspecifikke regler.

Kumulering

GSP giver mulighed for følgende måder at kumulere oprindelse på

 • Bilateral kumulation, som gør det muligt at medregne materialer med oprindelse i EU, hvis de har oprindelse i GSP-begunstiget land, når de anvendes til fremstilling af et produkt
 • Regional kumulation, som giver mulighed for kumulation inden for bestemte regionale landegrupper. Dette gælder for øjeblikket

Gruppe I

 • Cambodja
 • Indonesien
 • Laos
 • Myanmar/Burma
 • Filippinerne
 • Vietnam

Gruppe III

 • Bangladesh
 • Bhutan
 • Indien
 • Nepal
 • Pakistan
 • Sri Lanka

Denne kumulation gør det muligt at medregne importerede materialer fra lande i samme gruppe, når de anvendes til fremstilling af et produkt. Der er visse særlige betingelser for tekstilvarer i bilag 22-05 og visse produkter, der er udelukket fra regional kumulation som anført i bilag 22-04.

 • Cross regional kumulation, som gør det muligt for de begunstigede lande i Gruppe I og Gruppe III at anvende det andet lands materiale som hidrørende fra det andet land. Denne kumulation er genstand for en anmodning, der ikke gives automatisk. Der er på nuværende tidspunkt indført en sådan kumulation.
 • Udvidet kumulation, som giver et præferenceberettiget land mulighed for at ansøge om kumulering med et land, som Den Europæiske Union har en frihandelsaftale med. Denne kumulering finder i øjeblikket ikke anvendelse.
 • I forbindelse med kumulation med Norge, Schweiz og Tyrkiet kan materialer med oprindelse i disse tre lande anses for at have oprindelse i et præferenceberettiget land, når de anvendes til fremstilling af et produkt. Landbrugsprodukter henhørende under kapitel 1-24 i det harmoniserede system er ikke omfattet af denne form for kumulation.

Undtagelser

Der kan under særlige omstændigheder indrømmes en særlig undtagelse for at tillade mere lempelige oprindelsesregler for bestemte produkter med oprindelse i bestemte lande. En sådan undtagelse er indført og er i øjeblikket på plads for Kap Verde.

Andre krav

Dit produkt skal også opfylde alle andre relevante krav i protokollen (f.eks. utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning eller ikke ændring af reglen).

Regel om ikke ændring

Produkter med oprindelsesstatus skal transporteres fra GSP-begunstigede lande til EU uden at blive yderligere forarbejdet i et tredjeland.

Nogle operationer kan udføres i et tredjeland, hvis produkterne forbliver under toldtilsyn, f.eks.

 • tilføjelse eller anbringelse af mærker, etiketter, segl eller anden dokumentation for at sikre overholdelse af specifikke nationale krav i importlandet
 • konservering af produkter under gode vilkår
 • oplagring
 • opdeling af sendinger

Toldmyndighederne kan anmode om bevis for, at reglen er overholdt, f.eks.

 • kontraktmæssige transportdokumenter som f.eks. konnossementer
 • faktuelle eller konkrete beviser på grundlag af mærkning eller nummerering af kolli
 • bevismateriale vedrørende varerne selv

Toldgodtgørelse

Refusion af told, der tidligere er betalt for materialer uden oprindelsesstatus, som anvendes til fremstilling af et produkt, der eksporteres i henhold til en toldpræferenceordning, er tilladt i henhold til GSP-ordningen.

Oprindelsesprocedurer

Hvordan kan der gøres krav på præferencetakster?

Eksportører og importører skal følge oprindelsesprocedurerne. De oprindelsesprocedurer, der er knyttet til en anmodning om præferencetold og toldmyndighedernes kontrol, er fastsat i artikel 60 og artikel 70-112 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2015/2447.De præciserer f.eks., hvordan et produkts oprindelse angives, hvordan der gøres krav på præferencer, eller hvordan toldmyndighederne kan kontrollere et produkts oprindelse.

Oprindelseserklæring

 • Der kræves intet oprindelsesbevis for import til EU, hvis den samlede værdi af sendingen ikke overstiger 500 EUR for småforsendelser og 1,200 EUR for personlig bagage.

Oprindelsesbeviser

Eksportører fra præferenceberettigede lande kan selv erklære, at deres produkt har oprindelse, ved at fremlægge en udtalelse om oprindelse, der kan fremsættes af

En udtalelse om oprindelse er en oprindelseserklæring, som er udfærdiget af den registrerede eksportør på en faktura, følgeseddel, en pakkeliste eller ethvert andet handelsdokument, som gør det muligt at identificere varerne og eksportøren. Teksten til udtalelsen om oprindelse er fastlagt i bilag 22-07 til forordning (EU) 2015/2447. For så vidt angår reglerne vedrørende udtalelsen om oprindelse, henvises der til forordningens artikel 92 og artikel 93.

Efter den 30. juni 2020 er oprindelsesbeviset for at anmode om præferencetoldbehandling i henhold til GSP, en udtalelse om oprindelse udstedt af eksportører, som er registreret i modtagerlandet i systemet med registrerede eksportører (REX). Formular A-certifikater accepteres ikke længere efter denne dato.

På grund af den forstyrrelse, der forårsages af CODM-19-pandemien, er det imidlertid muligt at anmode om en forlænget overgangsperiode. De lande, hvor REX-systemet ikke kunne deployeres eller anvendes på grund af pandemien, kan drage fordel af en anden forlængelse af overgangsperioden indtil den 31. december 2020 som fastsat i forordning (EU) 2020/750. Se venligst REX-websitet for regelmæssige opdateringer.

Udtalelsen om oprindelse er gyldig i 12 måneder fra den dato, hvor den blev fremsat.

Kontrol af oprindelse

Toldmyndighederne kan kontrollere, om et importeret produkt faktisk har oprindelsesstatus eller opfylder andre oprindelseskrav. GSP bygger på følgende principper:

 • kontrollen er baseret på et administrativt samarbejde mellem toldmyndighederne i det præferenceberettigede land og EU
 • kontrollen af produkternes oprindelse foretages af toldmyndighederne i det præferenceberettigede land, men Kommissionen eller EU-medlemsstaternes myndigheder kan om nødvendigt deltage i sådanne undersøgelser.
 • når kontrollen er afsluttet, meddeler myndighederne i det præferenceberettigede land de bistandssøgende myndigheder i EU's medlemsstater, hvem der foretager den endelige fastsættelse af oprindelse.

Produktkrav

Tekniske forskrifter og krav

Produktkrav og handelsordninger, som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union.

 

Søg efter de særlige regler og forskrifter, der gælder for dit produkt og dit oprindelsesland ved hjælp af min handelsassistent.

For at se krav til dit produkt skal du først angive sin toldkodeks. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Sundheds- og sikkerhedskrav, sundheds- og plantesundhedsmæssige standarder

Læs om de sundheds-, sikkerheds-, sundheds- og plantesundhedsmæssige standarder, som varer skal opfylde for at blive importeret til EU.

 

Søg efter de sundheds-, sikkerheds- og SPS-regler, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland i My Trade Assistent.

Dokumenter og procedurer i forbindelse med toldbehandling

Bevis for oprindelse

For at være omfattet af præferencetoldsatser skal produkter med oprindelse i præferenceberettigede lande i EU's GSP ledsages af et oprindelsesbevis. Oprindelsesbeviset er fortsat gyldigt i 10 måneder efter udstedelsen. Bevis for oprindelse kan være

 • Oprindelsescertifikat formular A — udstedt af de kompetente myndigheder i det præferenceberettigede land. Den eksportør, der anmoder om certifikatet, bør være indstillet på at fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus. Eksportøren skal stille attesten til rådighed for eksportøren, så snart varerne er blevet udført. Der kan dog undtagelsesvis udstedes et certifikat efter udførsel på visse betingelser.
 • Fakturaerklæring, som er udarbejdet af eksportøren * — for forsendelser, der er værdiansat til højst 6,000 EUR. Når du udfylder en fakturaerklæring, skal du være forberedt på at indsende dokumenter, der beviser deres produkters oprindelsesstatus.

* For at udfærdige en fakturaerklæring skal du indtaste, stemple eller udskrive følgende erklæring (på engelsk eller fransk) på fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument: "the exporter of the products covered by this document (customs authorisation No... Erklærer, at disse produkter, medmindre andet er klart angivet, er af... præferenceoprindelse i henhold til oprindelsesreglerne i Det Europæiske Fællesskabs generelle toldpræferencearrangement ". Du skal underskrive din fakturaerklæring i hånden.

Andre dokumenter

Toldprocedurer ved import og eksport.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

 • EU-regler om
  • Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser
  • EU's politik for intellektuel ejendomsret og udviklingslandene

Handel med tjenesteydelser

Offentlige indkøb

Investeringer

Nyttige links og dokumenter

Se de specifikke regler og tariffer, der gælder for den vare, du ønsker at importere/eksportere i My Trade Assistent.

Forordning (EU) nr. 978/2012 om generelle toldpræferencer.

Del denne side:

Genveje