Det generelle toldpræferencesystem (GSP)

Importerer din virksomhed produkter fra udviklingslande eller mindst udviklede lande? Dette afsnit hjælper dig med at forstå EU's GSP.

Om GSP

EU's nuværende generelle toldpræferenceordning (GSP) (forordning (EU) nr. 978/2012) har fundetanvendelse siden den 1. januar 2014.

De tre ordninger under arrangementet, den generelle GSP-ordning, GSP ± incitamentsordningen og "alt undtagen våben" -ordningen styrkes ved at tilpasse præferencerne og sikre, at de har en større virkning.

GSP-berettigede lande er opført i bilag I til GSP-forordningen. Lande, der er omfattet af de nye GSP-præferencer, er opført i bilag II. Modtagerne af alt undtagen våben er opført i bilag IV.

Det er fastsat i forordning (EU) nr. 978/2012 og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 155/2013, hvordan man ansøger om den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, GSP +.

Oprindelsesregler

 

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvevaluering af oprindelsesregler (ROSA) i My Trade Assistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og finde ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Generelle oplysninger om oprindelsesreglerne og oprindelsesprocedurerne findes i dette afsnit.

Oprindelse er de handlede varers "økonomiske nationalitet". Hvis du er ny til emnet, kan du finde en introduktion til hovedbegreberne i vareafsnittet.

Oprindelsesregler

Hvor finder jeg reglerne?

Oprindelsesreglerne er fastsat i følgende juridiske dokumenter:

Bemærk venligst, at der er tale om omfattende regler, som ikke kun vedrører oprindelse. Kommissionens vejledning til brugerne om GSP-oprindelsesreglerne (Den Europæiske Unions oprindelsesregler for GSP: En brugervejledning) indeholder en uofficiel konsolideret udgave af retsakten om GSP-oprindelsesregler.

Har mit produkt oprindelse i et GSP-begunstiget land?

For at dit produkt kan komme i betragtning til den lavere eller den nul-præferencetoldsats under GSP, skal det have oprindelse i et GSP-begunstiget land. En vare anses for at have oprindelse i et GSP-begunstiget land, hvis det

 • fuldt ud fremstillet i et præferenceberettiget land, eller
 • som er fremstillet i et præferenceberettiget land, og som indeholder materialer, der ikke er fuldt ud fremstillet, men som har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning som defineret i de produktspecifikke regler i bilag 22-03 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446, bilag
  22-03, omfatter to sæt regler: den ene gælder for de mindst udviklede GSP-begunstigede lande, et for alle andre GSP-begunstigede lande.

 

Eksempler på de vigtigste typer produktspecifikke regler i EU's handelsaftaler

 • reglen om værditilvækst — værdien af alle materialer uden oprindelsesstatus i et produkt må ikke overstige en bestemt procentdel af produktets pris ab fabrik
 • ændringen af tarifering — produktionsprocessen medfører en ændring af tariferingen mellem materialerne uden oprindelsesstatus og det færdige produkt — f.eks. fremstilling af papir (kapitel 48 i det harmoniserede system) på basis af papirmasse uden oprindelsesstatus (kapitel 47 i det harmoniserede system)
 • særlige processer — en specifik produktionsproces er nødvendig, f.eks. spinding af fibre til garn — sådanne regler anvendes hovedsagelig i tekstilbeklædningssektoren og den kemiske sektor

Tips til at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler

Der er behov for yderligere fleksibilitet for at hjælpe dig med at overholde produktspecifikke regler såsom tolerance eller kumulation.

Tolerance

I GSP giver tolerancereglen producenten mulighed for at anvende materialer uden oprindelsesstatus, der normalt er forbudt i henhold til den produktspecifikke regel, så længe deres nettovægt eller værdi ikke overstiger

 • 15 % af produktets vægt for landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter henhørende under kapitel 2 og 4-24 i det harmoniserede system, undtagen forarbejdede fiskevarer henhørende under kapitel 16
 • 15 % af produktets pris ab fabrik for andre industriprodukter end tekstilvarer og beklædningsgenstande

Der gælder særlige tolerancer for tekstilvarer og beklædningsgenstande, der tariferes i kapitel 50-63 i det harmoniserede system, og som er anført i note 6 og note 7 i bilag A, indledende bemærkninger til listen i bilag 22-03.

Denne tolerance kan ikke anvendes til at overskride en maksimumstærskel for materialer uden oprindelsesstatus, der er anført i de produktspecifikke regler.

Kumulation

GSP indeholder følgende måder at kumulere oprindelse på

 • Bilateral kumulation, der gør det muligt at medregne materialer med oprindelse i EU, som om de havde oprindelse i det GSP-begunstigede land, når de anvendes til fremstilling af et produkt
 • Regional kumulation, der giver mulighed for kumulation inden for bestemte regionale landegrupper. Dette gælder i øjeblikket for

Gruppe I

 • Cambodja
 • Indonesien
 • Laos
 • Myanmar/Burma
 • Filippinerne
 • Vietnam

Gruppe III

 • Bangladesh
 • Bhutan
 • Indien
 • Nepal
 • Pakistan
 • Sri Lanka

Denne kumulation gør det muligt at anse importerede materialer fra lande i samme gruppe for at have oprindelsesstatus, når de anvendes til fremstilling af et produkt. Der er visse særlige betingelser for tekstilvarer i bilag 22-05 og visse produkter, der er udelukket fra regional kumulation, jf. bilag 22-04.

 • Tværregional kumulation, som giver begunstigede lande i gruppe I og gruppe III mulighed for at anvende materialet fra det andet land som oprindelseslande. Denne kumulation er betinget af en anmodning, som ikke automatisk indrømmes. Der findes i øjeblikket en sådan kumulation.
 • Udvidet kumulation, som giver et præferenceberettiget land mulighed for at ansøge om kumulation med et land, som Den Europæiske Union har en frihandelsaftale med. I øjeblikket finder denne kumulation ikke anvendelse.
 • Kumulation med Norge, Schweiz og Tyrkiet gør det muligt at anse materialer med oprindelse i disse tre lande for at have oprindelse i et præferenceberettiget land, når de anvendes til fremstilling af et produkt. Landbrugsprodukter henhørende under kapitel 1-24 i det harmoniserede system er udelukket fra denne type kumulation.

Undtagelser

Der kan indrømmes en særlig undtagelse på særlige betingelser for at tillade mere lempede oprindelsesregler for specifikke produkter med oprindelse i bestemte lande. En sådan undtagelse er blevet indrømmet og gælder i øjeblikket for Kap Verde.

Andre krav

Dit produkt skal også opfylde alle andre gældende krav i protokollen (f.eks. utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning eller regel om ikkeændring).

Regel om ikke-ændring

Produkter med oprindelsesstatus skal transporteres fra det GSP-begunstigede land til EU uden yderligere forarbejdning i et tredjeland.

Visse behandlinger kan udføres i et tredjeland, hvis produkterne forbliver under toldtilsyn, f.eks.

 • tilføjelse eller anbringelse af mærker, etiketter, segl eller anden dokumentation for at sikre overholdelse af specifikke nationale krav i importlandet
 • konservering af produkter under gode forhold
 • oplagring
 • opdeling af sendinger

Toldmyndighederne kan anmode om bevis for overholdelse af reglen, f.eks.:

 • kontraktmæssige transportdokumenter såsom konnossementer
 • faktuelle eller konkrete beviser baseret på mærkning eller nummerering af kolli
 • eventuelle beviser vedrørende selve varerne

Toldgodtgørelse

Tilbagebetaling af told, der tidligere er betalt på materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstilling af et produkt, der eksporteres under en præferencetold, er tilladt i henhold til GSP-ordningen.

Oprindelsesprocedurer

Sådan gør du krav på præferencetold

Eksportører og importører skal følge oprindelsesprocedurerne. Oprindelsesprocedurerne i forbindelse med en anmodning om præferencetold og toldmyndighedernes kontrol er fastsat i artikel 60 og 70-112 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447. De præciserer f.eks., hvordan et produkts oprindelse skal angives, hvordan man ansøger om præferencer, eller hvordan toldmyndighederne kan kontrollere et produkts oprindelse.

Oprindelseserklæring

 • Der kræves ikke oprindelsesbevis for import til EU, hvis den samlede værdi af sendingen ikke overstiger 500 EUR for småforsendelser eller 1,200 EUR for personlig bagage.

Oprindelsesbeviser

Eksportører fra de præferenceberettigede lande kan selv erklære, at deres produkt har oprindelse, ved at fremlægge en udtalelse om oprindelse, som kan udfærdiges af

En udtalelse om oprindelse er en oprindelseserklæring, som den registrerede eksportør har afgivet på en faktura, følgeseddel, pakkeliste eller ethvert andet handelsdokument, som gør det muligt at identificere varerne og eksportøren. Teksten til udtalelsen om oprindelse er fastlagt i bilag 22-07 til forordning (EU) 2015/2447. Med hensyn til reglerne vedrørende udtalelsen om oprindelse henvises der hovedsagelig til artikel 92 og artikel 93 i nævnte forordning.

Efter den 30. juni 2020 er oprindelsesbeviset for at anmode om præferencetoldbehandling i henhold til GSP en udtalelse om oprindelse udstedt af eksportører, der er registreret i det præferenceberettigede land i systemet for registrerede eksportører (REX). Formular A-certifikater accepteres ikke længere efter denne dato.

I betragtning af de forstyrrelser, som covid-19-pandemien har forårsaget, er det imidlertid muligt at anmode om en længere overgangsperiode. De lande, hvor REX-systemet ikke har kunnet udrulles eller anvendes på grund af pandemien, kan nyde godt af endnu en forlængelse af overgangsperioden indtil den 31. december 2020 som fastsat i forordning (EU) 2020/750. Du kan finde regelmæssige opdateringer på REX-webstedet.

Udtalelsen om oprindelse forbliver gyldig i 12 måneder fra den dato, hvor den blev udfærdiget.

Verifikation af oprindelse

Toldmyndighederne kan kontrollere, om et importeret produkt har en given oprindelsesstatus eller opfylder andre oprindelseskrav. GSP er baseret på følgende principper:

 • kontrollen er baseret på administrativt samarbejde mellem toldmyndighederne i det præferenceberettigede land og EU
 • kontrollen af produkternes oprindelse foretages af toldmyndighederne i det præferenceberettigede land, men om nødvendigt kan Kommissionen eller EU-medlemsstaternes myndigheder deltage i sådanne undersøgelser.
 • når kontrollen er afsluttet, meddeler myndighederne i det præferenceberettigede land resultaterne til de anmodende myndigheder i den EU-medlemsstat, der træffer den endelige oprindelsesbestemmelse.

Produktkrav

Tekniske regler og krav

Produktkrav og handelsordninger, som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union.

 

Søg efter de særlige regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland, ved hjælp af Mit handelsassistent.

For at se kravene for dit produkt skal du først finde dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Sundheds- og sikkerhedskrav, sundheds- og plantesundhedsstandarder

Læs om de sundheds-, sikkerheds-, sundheds- og plantesundhedsstandarder, som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union.

 

Søg efter de sundheds-, sikkerheds- og SPS-regler, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland i My Trade-assistenten.

Toldklareringsdokumenter og -procedurer

Bevis for oprindelse

Eksportører fra de præferenceberettigede lande kan selv erklære, at deres produkt har oprindelse, ved at fremlægge en udtalelse om oprindelse, som kan udfærdiges af

En udtalelse om oprindelse er en oprindelseserklæring, som den registrerede eksportør har afgivet på en faktura, følgeseddel, pakkeliste eller ethvert andet handelsdokument, som gør det muligt at identificere varerne og eksportøren. Teksten til udtalelsen om oprindelse er fastlagt i bilag 22-07 til forordning (EU) 2015/2447. Med hensyn til reglerne vedrørende udtalelsen om oprindelse henvises der hovedsagelig til artikel 92 og artikel 93 i nævnte forordning.

Efter den 30. juni 2020 er oprindelsesbeviset for at anmode om præferencetoldbehandling i henhold til GSP en udtalelse om oprindelse udstedt af eksportører, der er registreret i det præferenceberettigede land i systemet for registrerede eksportører (REX). Formular A-certifikater accepteres ikke længere efter denne dato.

I betragtning af de forstyrrelser, som covid-19-pandemien har forårsaget, er det imidlertid muligt at anmode om en længere overgangsperiode. De lande, hvor REX-systemet ikke har kunnet udrulles eller anvendes på grund af pandemien, kan nyde godt af endnu en forlængelse af overgangsperioden indtil den 31. december 2020 som fastsat i forordning (EU) 2020/750. Du kan finde regelmæssige opdateringer på REX-webstedet.

Udtalelsen om oprindelse forbliver gyldig i 12 måneder fra den dato, hvor den blev udfærdiget.

Andre dokumenter

Toldprocedurer for import og eksport.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

 • EU's regler om
  • Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser
  • EU's politik for intellektuel ejendomsret og udviklingslande

Handel med tjenesteydelser

Offentlige indkøb

Investering

Nyttige links og dokumenter

Tjek de specifikke regler og takster, der gælder for den vare, du ønsker at importere/eksportere i Min handelsassistent.

Forordning (EU) nr. 978/2012 om generelle toldpræferencer.

Del denne side:

Genveje