Det generelle toldpræferencesystem (GSP)

Importerer din virksomhed produkter fra udviklingslande eller mindst udviklede lande? Dette afsnit hjælper dig med at forstå EU's GSP.

Om GSP

EU's nuværende generelle toldpræferenceordning (GSP)(forordning (EU) nr. 978/2012)har været anvendt siden den 1. januar 2014.

Ordningens tre ordninger, den generelle GSP-ordning, GSP ± incitamentsordningen og "alt undtagen våben" -ordningen styrkes ved at tilpasse præferencerne og sikre, at de får større virkning.

GSP-berettigede lande er opført i bilag I til GSP-forordningen. Lande, der nyder godt af de nye GSP-præferencer, er opført i bilag II. Personer, der er omfattet af alt undtagen våben, er opført i bilag IV.

Hvordan man ansøger om den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, GSP +, er fastsat i forordning (EU) nr. 978/2012 og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 155/2013.

Oprindelsesregler

I dette afsnit indføres de vigtigste oprindelsesregler og oprindelsesprocedurer for handelsordningen.

Oprindelsen er handelsvarernes "økonomiske nationalitet". Hvis du er ny på emnet, kan du finde en introduktion til de vigtigste begreber i afsnittet om varer.

Oprindelsesregler

Dit produkt skal overholde visse regler, der beviser dets oprindelse, for at være berettiget til præferencesatsen.

Hvor finder jeg reglerne?

Oprindelsesreglerne er fastsat i følgende juridiske dokumenter:

Bemærk venligst, at der er tale om omfattende forordninger, som ikke kun vedrører oprindelse. Kommissionens brugervejledning om GSP-oprindelsesregler (Den Europæiske Unions oprindelsesregler for GSP: En brugervejledning) indeholder en uofficiel konsolideret udgave af retsakten om GSP-oprindelsesregler.

Har mit produkt oprindelse i et GSP-begunstiget land?

For at din vare kan komme i betragtning til den lavere eller ingen præferencetold under GSP, skal den have oprindelse i et GSP-begunstiget land. Et produkt anses for at have oprindelse i et GSP-begunstiget land, hvis det

 • fuldt ud er fremstillet i et præferenceberettiget land eller
 • Som er fremstillet i et præferenceberettiget land, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet, men som har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning som defineret i de produktspecifikke regler i bilag 22-03 til Kommissionens delegerede forordning (EU)
  nr. 2015/2446, indeholder bilag 22-03 to sæt regler: Den ene gælder for de mindst udviklede GSP-begunstigede lande, et gælder for alle andre GSP-begunstigede lande.

 

Eksempler på de vigtigste typer produktspecifikke regler i EU's handelsaftaler

 • reglen om værditilvækst — værdien af alle materialer uden oprindelsesstatus i et produkt må ikke overstige en vis procentdel af produktets pris ab fabrik
 • ændring af tarifering — fremstillingsprocessen medfører en ændring af tariferingen mellem materialer uden oprindelsesstatus og det færdige produkt — f.eks. fremstilling af papir (kapitel 48 i det harmoniserede system) på basis af papirmasse uden oprindelsesstatus (kapitel 47 i det harmoniserede system)
 • specifikke aktiviteter — der kræves en særlig produktionsproces, f.eks. spinding af fibre til garn — sådanne regler anvendes hovedsagelig i tekstilbeklædningssektoren og den kemiske sektor.

 

Du kan finde de særlige regler for dit produkt i min handelsassistent.

Tips til at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler

Der er planlagt yderligere fleksibilitet for at hjælpe dig med at overholde produktspecifikke regler såsom tolerance eller kumulation.

Tolerancer

I GSP giver tolerancemargenen producenten mulighed for at anvende materialer uden oprindelsesstatus, som normalt er forbudt i henhold til den produktspecifikke regel, forudsat at deres nettovægt eller værdi ikke overstiger

 • 15 % af vægten af produktet for landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter henhørende under kapitel 2 og 4-24 i det harmoniserede system, bortset fra forarbejdede fiskevarer henhørende under kapitel 16
 • 15 % af produktets pris ab fabrik for andre industrivarer end tekstilvarer og beklædningsgenstande

Der gælder specifikke tolerancer for tekstilvarer og beklædningsgenstande henhørende under kapitel 50-63 i det harmoniserede system, som er opført i note 6 og note 7 i bilag A, indledende noter til listen i bilag 22-03.

Denne tolerance kan ikke anvendes til at overskride en maksimumstærskel for materialer uden oprindelsesstatus, der er anført i de produktspecifikke regler.

Kumulation

GSP giver mulighed for at kumulere oprindelse på følgende måder:

 • Bilateral kumulation, der gør det muligt at tælle materialer med oprindelse i EU, som om de har oprindelse i det GSP-begunstigede land, når de anvendes til fremstilling af et produkt
 • Regional kumulation, som giver mulighed for kumulation inden for bestemte regionale landegrupper. I øjeblikket gælder dette for:

Gruppe I

 • Cambodja
 • Indonesien
 • Kroatien Laos
 • Burma/Myanmar
 • Filippinerne
 • Vietnam

Gruppe III

 • Aserbajdsjan
 • Bhuthan
 • Indien
 • Nigeria
 • Pakistan RS
 • Sri Lanka.

Denne kumulation gør det muligt at anse importerede materialer fra lande i samme gruppe for at have oprindelsesstatus, når de anvendes til fremstilling af et produkt. Der er visse særlige betingelser for tekstilprodukter i bilag 22-05 og visse produkter, der er udelukket fra regional kumulation, jf. bilag 22-04.

 • Tværregional kumulation, som giver præferenceberettigede lande i gruppe I og gruppe III mulighed for at anvende materialet fra det andet land som oprindelsesland. Denne kumulation er betinget af en anmodning, som ikke indrømmes automatisk. Der findes i øjeblikket en sådan kumulation.
 • Udvidet kumulation, som giver et præferenceberettiget land mulighed for at ansøge om kumulation med et land, som Den Europæiske Union har en frihandelsaftale med. I øjeblikket finder denne kumulation ikke anvendelse.
 • Kumulation med Norge, Schweiz og Tyrkiet gør det muligt at anse materialer med oprindelse i disse tre lande for at have oprindelse i et præferenceberettiget land, når de anvendes til fremstilling af et produkt. Landbrugsprodukter henhørende under kapitel 1-24 i det harmoniserede system er udelukket fra denne type kumulation.

Undtagelser

Der kan indrømmes en særlig undtagelse på særlige betingelser for at tillade mere lempede oprindelsesregler for specifikke produkter med oprindelse i bestemte lande. En sådan undtagelse er blevet indrømmet og gælder i øjeblikket for Kap Verde.

Andre krav

Dit produkt skal også opfylde alle andre gældende krav i protokollen (f.eks. utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning eller reglen om ikke-ændring).

Reglen om uændret behandling

Produkter med oprindelsesstatus skal transporteres fra det GSP-begunstigede land til EU uden yderligere forarbejdning i et tredjeland.

Nogle operationer kan gennemføres i et tredjeland, hvis produkterne forbliver under toldtilsyn, f.eks.

 • tilføjelse eller anbringelse af mærker, etiketter, segl eller anden dokumentation for at sikre overholdelse af specifikke nationale krav i importlandet
 • konservering af produkter under gode forhold
 • oplagring
 • opdeling af sendinger

Toldmyndighederne kan anmode om bevis for, at reglen er overholdt, f.eks.

 • kontraktlige transportdokumenter såsom konnossementer
 • faktuel eller konkret dokumentation baseret på mærkning eller nummerering af kolli
 • ethvert bevis vedrørende selve varerne

Toldgodtgørelse

Tilbagebetaling af told, der tidligere er betalt på materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstilling af en vare, der eksporteres under en præferencetoldsats, er tilladt i henhold til GSP-ordningen.

Oprindelsesprocedurer

Anmodning om præferencetold

Eksportører og importører skal følge oprindelsesprocedurerne. Oprindelsesprocedurerne i forbindelse med en anmodning om præferencetold og toldmyndighedernes kontrol er fastsat i artikel 60 og 70-112 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2015/2447. De præciserer f.eks., hvordan et produkts oprindelse angives, hvordan der ansøges om præferencer, eller hvordan toldmyndighederne kan verificere en vares oprindelse.

Oprindelseserklæring

 • Der kræves ikke oprindelsesbevis ved import til EU, hvis den samlede værdi af sendingen ikke overstiger 500 EUR for småforsendelser eller 1,200 EUR for personlig bagage.

Bevis for oprindelse

Eksportører fra de præferenceberettigede lande kan selv erklære, at deres produkt har oprindelsesstatus, ved at fremlægge en udtalelse om oprindelse, som kan afgives af

En udtalelse om oprindelse er en oprindelseserklæring, som den registrerede eksportør har udfærdiget på en faktura, følgeseddel, en pakkeliste eller ethvert andet handelsdokument, der gør det muligt at identificere varerne og eksportøren. Teksten til udtalelsen om oprindelse findes i bilag 22-07 til forordning (EU) 2015/2447. For så vidt angår reglerne vedrørende udtalelsen om oprindelse henvises primært til artikel 92 og artikel 93 i nævnte forordning.

Efter den 30. juni 2020 er oprindelsesbeviset for at anmode om præferencetoldbehandling under GSP en udtalelse om oprindelse udstedt af eksportører, der er registreret i det præferenceberettigede land i systemet med registrerede eksportører (REX). Formular A-certifikater accepteres ikke længere efter denne dato.

I betragtning af de forstyrrelser, som covid-19-pandemien har forårsaget, er det imidlertid muligt at anmode om en forlænget overgangsperiode. De lande, hvor REX-systemet ikke kunne indsættes eller anvendes på grund af pandemien, kan drage fordel af endnu en forlængelse af overgangsperioden indtil den 31. december 2020, jf. forordning (EU) 2020/750. Du kan finde regelmæssige opdateringer på REX-webstedet.

Udtalelsen om oprindelse forbliver gyldig i 12 måneder fra den dato, hvor den blev udarbejdet.

Kontrol af oprindelse

Toldmyndighederne kan kontrollere, om et importeret produkt faktisk har oprindelsesstatus eller opfylder andre oprindelsesbetingelser. GSP er baseret på følgende principper:

 • kontrollen er baseret på administrativt samarbejde mellem toldmyndighederne i det præferenceberettigede land og EU
 • kontrollen af produkternes oprindelse foretages af toldmyndighederne i det præferenceberettigede land, men om nødvendigt kan Kommissionens eller EU-medlemsstaternes myndigheder deltage i sådanne undersøgelser.
 • når verifikationen er afsluttet, meddeler myndighederne i det præferenceberettigede land resultaterne til de anmodende myndigheder i den EU-medlemsstat, der foretager den endelige oprindelsesbestemmelse.

Produktkrav

Tekniske regler og krav

Produktkrav og handelsordninger, som varer skal opfylde for at kunne importeres til Den Europæiske Union.

 

Søg efter de specifikke regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland, ved hjælp af Min handelsassistent.

For at se kravene for dit produkt skal du først finde dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Sundheds- og sikkerhedskrav, sundheds- og plantesundhedsstandarder

Læs om de sundheds-, sikkerheds-, sundheds- og plantesundhedsstandarder, som varer skal opfylde for at kunne importeres til Den Europæiske Union.

 

Søg efter sundheds-, sikkerheds- og SPS-reglerne for dit produkt og dets oprindelsesland i My Trade Assistant.

Fortoldningsdokumenter og -procedurer

Bevis for oprindelse

Eksportører fra de præferenceberettigede lande kan selv erklære, at deres produkt har oprindelsesstatus, ved at fremlægge en udtalelse om oprindelse, som kan afgives af

En udtalelse om oprindelse er en oprindelseserklæring, som den registrerede eksportør har udfærdiget på en faktura, følgeseddel, en pakkeliste eller ethvert andet handelsdokument, der gør det muligt at identificere varerne og eksportøren. Teksten til udtalelsen om oprindelse findes i bilag 22-07 til forordning (EU) 2015/2447. For så vidt angår reglerne vedrørende udtalelsen om oprindelse henvises primært til artikel 92 og artikel 93 i nævnte forordning.

Efter den 30. juni 2020 er oprindelsesbeviset for at anmode om præferencetoldbehandling under GSP en udtalelse om oprindelse udstedt af eksportører, der er registreret i det præferenceberettigede land i systemet med registrerede eksportører (REX). Formular A-certifikater accepteres ikke længere efter denne dato.

I betragtning af de forstyrrelser, som covid-19-pandemien har forårsaget, er det imidlertid muligt at anmode om en forlænget overgangsperiode. De lande, hvor REX-systemet ikke kunne indsættes eller anvendes på grund af pandemien, kan drage fordel af endnu en forlængelse af overgangsperioden indtil den 31. december 2020, jf. forordning (EU) 2020/750. Du kan finde regelmæssige opdateringer på REX-webstedet.

Udtalelsen om oprindelse forbliver gyldig i 12 måneder fra den dato, hvor den blev udarbejdet.

Andre dokumenter

Toldprocedurer for import og eksport.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

 • EU-regler om
  • Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser
  • EU's politik for intellektuel ejendomsret og udviklingslande

Handel med tjenesteydelser

Offentlige indkøb

Investeringer

Nyttige links og dokumenter

Tjek de specifikke regler og toldsatser, der gælder for den vare, du ønsker at importere/eksportere i My Trade Assistant.

Forordning (EU) nr. 978/2012 om generelle toldpræferencer.

Del denne side:

Genveje