Det generelle toldpræferencesystem (GSP)

Importerer din virksomhed produkter fra udviklingslande eller mindst udviklede lande? Dette afsnit hjælper dig med at forstå EU's GSP.

Om GSP

EU's nuværende generelle toldpræferenceordning (GSP) (forordning (EU) nr. 978/2012) har fundetanvendelse siden den 1. januar 2014.

De tre ordninger under arrangementet, den generelle GSP-ordning, GSP ± incitamentsordningen og "alt undtagen våben " -ordningen (EBA) styrkes ved at tilpasse præferencerne og sikre, at de har en større virkning.

GSP-berettigede lande er opført i bilag I til GSP-forordningen. Lande, der er omfattet af de nye GSP-præferencer, er opført i bilag II. "Alt undtagen våben" er opført på listen i bilag IV.

Hvordan man ansøger om den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, GSP +, er fastsat i forordning (EU) nr. 978/2012 og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 155/2013.

Oprindelsesregler

 

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvvurdering af oprindelsesregler (ROSA)i Min handelsassistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og find ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Generelle oplysninger om oprindelsesreglerne og oprindelsesprocedurerne findes i dette afsnit.

Oprindelse er de handlede varers "økonomiske nationalitet". Hvis du er ny inden for emnet, kan du finde en introduktion til de vigtigste begreber i vareafsnittet.

Oprindelsesregler

Hvor finder jeg reglerne?

Oprindelsesreglerne er fastsat i følgende juridiske dokumenter:

Bemærk venligst, at der er tale om omfattende bestemmelser, som ikke kun vedrører oprindelse. Kommissionens vejledning for brugere om GSP-oprindelsesregler (Den Europæiske Unions oprindelsesregler for GSP: En brugervejledning) indeholder en uofficiel konsolideret udgave af retsakten om GSP-oprindelsesregler.

Har mit produkt oprindelse i et GSP-begunstiget land?

For at dit produkt kan komme i betragtning til en lavere eller ingen præferencetold under GSP, skal det have oprindelse i et GSP-begunstiget land. En vare anses for at have oprindelse i et GSP-begunstiget land, hvis den er

 • fuldt ud fremstillet i et præferenceberettiget land eller
 • der er fremstillet i et præferenceberettiget land af materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet, men som har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning som defineret i de produktspecifikke regler i bilag 22-03 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446
  , omfatter to sæt regler: den ene finder anvendelse på de mindst udviklede GSP-begunstigede lande, et gælder for alle andre GSP-begunstigede lande.

Eksempler på de vigtigste typer produktspecifikke regler i EU's handelsaftaler

 • værditilvækstreglen — værdien af alle materialer uden oprindelsesstatus i et produkt må ikke overstige en vis procentdel af produktets pris ab fabrik
 • ændringen af tariferingen — produktionsprocessen medfører en ændring af tariferingen mellem materialer uden oprindelsesstatus og det færdige produkt — f.eks. fremstilling af papir (kapitel 48 i det harmoniserede system) på basis af papirmasse uden oprindelsesstatus (kapitel 47 i det harmoniserede system)
 • særlige processer — der kræves en specifik produktionsproces, f.eks. spinding af fibre i garn — sådanne regler anvendes for det meste inden for tekstilbeklædningssektoren og den kemiske sektor.

Tips til at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler

Der er planer om yderligere fleksibilitet for at hjælpe dig med at overholde produktspecifikke regler såsom tolerance eller kumulation.

Tolerance

I GSP giver tolerancereglen producenten mulighed for at anvende materialer uden oprindelsesstatus, som normalt er forbudt i henhold til den produktspecifikke regel, så længe deres nettovægt eller værdi ikke overstiger

 • 15 % af produktets vægt for landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter henhørende under kapitel 2 og 4 til 24 i det harmoniserede system, undtagen forarbejdede fiskevarer henhørende under kapitel 16
 • 15 % af produktets pris ab fabrik for andre industrivarer end tekstilvarer og beklædningsgenstande

Der gælder specifikke tolerancer for tekstilvarer og beklædningsgenstande henhørende under kapitel 50-63 i det harmoniserede system, som er medtaget i note 6 og note 7 i bilag A Indledende bemærkninger til listen i bilag 22-03.

Denne tolerance kan ikke anvendes til at overskride en maksimumstærskel for materialer uden oprindelsesstatus, der er anført i de produktspecifikke regler.

Kumulation

GSP giver mulighed for at kumulere oprindelse på følgende måder:

 • Bilateral kumulation, som gør det muligt at medregne materialer med oprindelse i EU, som om de har oprindelse i det GSP-begunstigede land, når de anvendes til fremstilling af en vare
 • Regional kumulation, som giver mulighed for kumulation inden for bestemte regionale sammenslutninger af lande. I øjeblikket gælder dette for

Tilsætningsstoffer

 • Cambodja
 • Indonesien
 • Laos
 • Myanmar/Burma
 • Filippinerne
 • Vietnam *

* Vietnam vil ikke længere være omfattet af GSP fra den1. januar 2023.

Gruppe III

 • Bangladesh
 • Bhutan
 • Indien
 • Nepal
 • Pakistan
 • Sri Lanka

Denne kumulation gør det muligt at betragte importerede materialer fra lande i samme gruppe som materialer med oprindelsesstatus, når de anvendes til fremstilling af et produkt. Der er visse særlige betingelser for tekstilvarer i bilag 22-05 og visse produkter, der er udelukket fra regional kumulation, og som er opført i bilag 22-04.

 • Tværregional kumulation, som gør det muligt for præferenceberettigede lande i gruppe I og gruppe III at anvende materialet fra det andet land som havende oprindelse. Denne kumulation er betinget af en anmodning, der ikke gives automatisk. Der findes i øjeblikket en sådan kumulation.
 • Udvidet kumulation, som gør det muligt for et præferenceberettiget land at ansøge om kumulation med et land, som Den Europæiske Union har en frihandelsaftale med. I øjeblikket finder denne kumulation ikke anvendelse.
 • Kumulation med Norge, Schweiz og Türkiye gør det muligt at betragte materialer med oprindelse i disse tre lande som materialer med oprindelse i et præferenceberettiget land, når de anvendes til fremstilling af et produkt. Landbrugsprodukter henhørende under kapitel 1-24 i det harmoniserede system er udelukket fra denne type kumulation.

Undtagelser

Der kan på særlige betingelser indrømmes en særlig undtagelse for at gøre det muligt at lempe oprindelsesreglerne for specifikke produkter med oprindelse i bestemte lande. En sådan undtagelse er blevet indrømmet og er i øjeblikket på plads for Kap Verde.

Andre krav

Dit produkt skal også opfylde alle andre gældende krav i protokollen (f.eks. utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning eller reglen om ikkeændring).

Regel om, at der ikke foretages ændringer

Produkter med oprindelsesstatus skal transporteres fra det GSP-begunstigede land til EU uden yderligere forarbejdning i et tredjeland.

Nogle transaktioner kan udføres i et tredjeland, hvis produkterne forbliver under toldtilsyn, f.eks.

 • tilføjelse eller anbringelse af mærker, etiketter, segl eller anden dokumentation for at sikre overholdelse af specifikke nationale krav i importlandet
 • konservering af produkter under gode forhold
 • oplagring
 • opdeling af sendinger

Toldmyndighederne kan anmode om bevis for, at reglen er overholdt, f.eks.

 • kontraktlige transportdokumenter såsom konnossementer
 • faktuel eller konkret dokumentation baseret på mærkning eller nummerering af kolli
 • ethvert bevis vedrørende selve varerne

Toldgodtgørelse

Tilbagebetaling af told, der tidligere er betalt på materialer uden oprindelsesstatus, der er anvendt til at fremstille en vare, der eksporteres under en præferencetold, er tilladt i henhold til GSP-ordningen.

Oprindelsesprocedurer

Sådan anmoder du om præferencetold

Eksportører og importører skal følge oprindelsesprocedurerne. Oprindelsesprocedurerne i forbindelse med en anmodning om præferencetold og toldmyndighedernes kontrol er fastsat i artikel 60 og 70-112 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447. De præciserer f.eks., hvordan et produkts oprindelse angives, hvordan præferencebehandling kan påberåbes, eller hvordan toldmyndighederne kan kontrollere et produkts oprindelse.

Oprindelseserklæring

 • Der kræves ikke oprindelsesbevis ved import til EU, hvis den samlede værdi af sendingen ikke overstiger 500 EUR for småforsendelser eller 1,200 EUR for personlig bagage.

Oprindelsesbevis

Eksportører fra de præferenceberettigede lande kan selv erklære, at deres produkt har oprindelsesstatus, ved at fremlægge en udtalelse om oprindelse, der kan udfærdiges af

En udtalelse om oprindelse er en oprindelseserklæring, der udfærdiges af den registrerede eksportør på en faktura, følgeseddel, en pakkeliste eller ethvert andet handelsdokument, som gør det muligt at identificere varerne og eksportøren. Teksten til udtalelsen om oprindelse er fastsat i bilag 22-07 til forordning (EU) 2015/2447. Med hensyn til reglerne vedrørende udtalelsen om oprindelse henvises der hovedsagelig til artikel 92 og artikel 93 i nævnte forordning.

Efter den 30. juni 2020 er oprindelsesbeviset for at anmode om præferencetoldbehandling under GSP en udtalelse om oprindelse, der er udstedt af eksportører, der er registreret i det præferenceberettigede land i systemet med registrerede eksportører (REX). Formular A-certifikater accepteres ikke længere efter denne dato.

I betragtning af de forstyrrelser, som covid-19-pandemien har forårsaget, er det imidlertid muligt at anmode om en forlænget overgangsperiode. De lande, hvor REX-systemet ikke kunne indføres eller anvendes på grund af pandemien, kan nyde godt af endnu en forlængelse af overgangsperioden indtil den 31. december 2020 som fastsat ved forordning (EU) 2020/750. Se REX-webstedet for regelmæssige opdateringer.

Udtalelsen om oprindelse er gyldig i 12 måneder fra den dato, hvor den blev udfærdiget.

Kontrol af oprindelsen

Toldmyndighederne kan kontrollere, om et importeret produkt har en given oprindelsesstatus eller opfylder andre oprindelseskrav. GSP er baseret på følgende principper:

 • verifikationen er baseret på administrativt samarbejde mellem toldmyndighederne i det præferenceberettigede land og EU
 • kontrollen af produkternes oprindelse foretages af toldmyndighederne i det præferenceberettigede land, men om nødvendigt kan Kommissionen eller EU-medlemsstaternes myndigheder deltage i sådanne undersøgelser.
 • når kontrollen er afsluttet, meddeler myndighederne i det præferenceberettigede land resultaterne til de anmodende myndigheder i den EU-medlemsstat, der foretager den endelige oprindelsesbestemmelse.

Produktkrav

Tekniske regler og krav

Produktkrav og handelsordninger, som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union.

Søg efter de specifikke regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland, ved hjælp af Min handelsassistent.

For at se kravene for dit produkt skal du først finde dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Sundheds- og sikkerhedskrav, sundheds- og plantesundhedsstandarder

Læs om de sundheds-, sikkerheds-, sundheds- og plantesundhedsstandarder (SPS), som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union.

Søg efter de sundheds-, sikkerheds- og SPS-regler, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland, hos My Trade Assistent.

Fortoldningsdokumenter og -procedurer

Bevis for oprindelse

Eksportører fra de præferenceberettigede lande kan selv erklære, at deres produkt har oprindelsesstatus, ved at fremlægge en udtalelse om oprindelse, der kan udfærdiges af

En udtalelse om oprindelse er en oprindelseserklæring, der udfærdiges af den registrerede eksportør på en faktura, følgeseddel, en pakkeliste eller ethvert andet handelsdokument, som gør det muligt at identificere varerne og eksportøren. Teksten til udtalelsen om oprindelse er fastsat i bilag 22-07 til forordning (EU) 2015/2447. Med hensyn til reglerne vedrørende udtalelsen om oprindelse henvises der hovedsagelig til artikel 92 og artikel 93 i nævnte forordning.

Efter den 30. juni 2020 er oprindelsesbeviset for at anmode om præferencetoldbehandling under GSP en udtalelse om oprindelse, der er udstedt af eksportører, der er registreret i det præferenceberettigede land i systemet med registrerede eksportører (REX). Formular A-certifikater accepteres ikke længere efter denne dato.

I betragtning af de forstyrrelser, som covid-19-pandemien har forårsaget, er det imidlertid muligt at anmode om en forlænget overgangsperiode. De lande, hvor REX-systemet ikke kunne indføres eller anvendes på grund af pandemien, kan nyde godt af endnu en forlængelse af overgangsperioden indtil den 31. december 2020 som fastsat ved forordning (EU) 2020/750. Se REX-webstedet for regelmæssige opdateringer.

Udtalelsen om oprindelse er gyldig i 12 måneder fra den dato, hvor den blev udfærdiget.

Andre dokumenter

Toldprocedurer for import og eksport.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

 • EU-regler om
  • Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser
  • EU's politik for intellektuel ejendomsret og udviklingslandene

Handel med tjenesteydelser

Offentlige kontrakter

Investeringer

Nyttige links og dokumenter

Tjek de specifikke regler og toldsatser, der gælder for den vare, du ønsker at importere/eksportere, hos Min handelsassistent.

Forordning (EU) nr. 978/2012 om generelle toldpræferencer.

Del denne side:

Genveje