Det generelle toldpræferencesystem (GSP)

Importerer din virksomhed produkter fra udviklingslande eller mindst udviklede lande? Dette afsnit hjælper dig med at forstå EU's GSP.

Om GSP

EU's nuværende generelle toldpræferenceordning (GSP) (forordning (EU) nr. 978/2012)har været anvendt siden den 1. januar 2014. I november 2023 blev anvendelsen af denne GSP-forordning forlænget indtil december 2027 i afventning af Europa-Parlamentets og Rådets godkendelse af en revideret GSP-forordning.

De tre ordninger i arrangementet, den generelle GSP-ordning, den ansporende GSP ± ordning og "alt undtagen våben " -ordningen (EBA) styrkes ved at tilpasse præferencerne og sikre, at de får en større virkning.

GSP-berettigede lande er opført i bilag I til GSP-forordningen. Lande, der er omfattet af de nye GSP-præferencer, er opført i bilag II. Modtagere af alt undtagen våben er opført på listen i bilag IV.

Hvordan man ansøger om den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, GSP +, er fastsat i forordning (EU) nr. 978/2012 og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 155/2013.

Oprindelsesregler

 

For at få præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i henhold til aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvvurdering af oprindelsesregler (ROSA)i min handelsassistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og finde ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Generelle oplysninger om oprindelsesreglerne og oprindelsesprocedurerne findes i dette afsnit.

Oprindelsen er de handlede varers "økonomiske nationalitet". Hvis du er ny inden for emnet, kan du finde en introduktion til hovedbegreberne i afsnittet om varer.

Oprindelsesregler

Hvor finder jeg reglerne?

Oprindelsesreglerne er fastsat i følgende juridiske dokumenter:

Bemærk venligst, at der er tale om omfattende bestemmelser, som ikke kun vedrører oprindelse. Kommissionens vejledning til brugere om GSP-oprindelsesregler (EU's oprindelsesregler for GSP: En brugervejledning) indeholder en uofficiel konsolideret udgave af lovteksten vedrørende GSP-oprindelsesregler.

Har min vare oprindelse i et GSP-begunstiget land?

For at dit produkt kan komme i betragtning til den lavere eller ingen præferencetold under GSP, skal det have oprindelse i et GSP-begunstiget land. En vare anses for at have oprindelse i et GSP-begunstiget land, hvis den er

 • fuldt ud fremstillet i et præferenceberettiget land eller
 • som er fremstillet i et præferenceberettiget land, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet, men som har undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning som defineret i de produktspecifikke regler i bilag 22-03 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446, bilag
  22-03, omfatter to sæt regler: den ene gælder for de mindst udviklede GSP-begunstigede lande, og den ene gælder for alle andre GSP-begunstigede lande.

Eksempler på de vigtigste produktspecifikke regler i EU's handelsaftaler

 • reglen om værditilvækst — værdien af alle materialer uden oprindelsesstatus i et produkt må ikke overstige en vis procentdel af prisen ab fabrik
 • ændring af tarifering — produktionsprocessen resulterer i en ændring af tariferingen mellem materialerne uden oprindelsesstatus og det færdige produkt — f.eks. produktion af papir (kapitel 48 i det harmoniserede system) af papirmasse uden oprindelsesstatus (kapitel 47 i det harmoniserede system)
 • specifikke operationer — der kræves en specifik produktionsproces, f.eks. spinding af fibre til garn — sådanne regler anvendes hovedsagelig i tekstilbeklædningssektoren og den kemiske sektor

Tips til at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler

Der er planlagt yderligere fleksibilitet for at hjælpe dig med at overholde produktspecifikke regler såsom tolerance eller kumulation.

Tolerance

I GSP giver tolerancereglen producenten mulighed for at anvende materialer uden oprindelsesstatus, der normalt er forbudt i henhold til den produktspecifikke regel, så længe deres nettovægt eller værdi ikke overstiger

 • 15 % af produktets vægt for landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter henhørende under kapitel 2 og 4-24 i det harmoniserede system, bortset fra forarbejdede fiskevarer henhørende under kapitel 16
 • 15 % af produktets pris ab fabrik for andre industriprodukter end tekstilvarer og beklædningsgenstande

Der gælder særlige tolerancer for tekstilvarer og beklædningsgenstande henhørende under kapitel 50-63 i det harmoniserede system, som er omfattet af note 6 og note 7 i bilag A, indledende noter til listen i bilag 22-03.

Denne tolerance kan ikke anvendes til at overskride en maksimumstærskel for materialer uden oprindelsesstatus, der er opført i de produktspecifikke regler.

Kumulering af støtte

GSP giver mulighed for at kumulere oprindelse på følgende måder:

 • Bilateral kumulation, som gør det muligt at tælle materialer med oprindelse i EU, som om de har oprindelse i det GSP-begunstigede land, når de anvendes til fremstilling af et produkt
 • Regional kumulation, som giver mulighed for kumulation inden for bestemte regionale landegrupper. Dette gælder i øjeblikket for

Tilsætningsstoffer

 • Cambodja
 • Indonesien
 • Laos
 • Myanmar/Burma
 • Filippinerne
 • Vietnam *

* Vietnam vil ikke længere være omfattet af GSP fra den1. januar 2023.

Gruppe III

 • Bangladesh
 • Bhutan
 • Indien
 • Nepal
 • Pakistan
 • Sri Lanka

Denne kumulation gør det muligt at medregne importerede materialer fra lande i samme gruppe som materialer med oprindelsesstatus, når de anvendes til fremstilling af et produkt. Der er visse særlige betingelser for tekstilvarer i bilag 22-05 og visse produkter, der er udelukket fra regional kumulation, jf. bilag 22-04.

 • Tværregional kumulation, som gør det muligt for præferenceberettigede lande i gruppe I og gruppe III at anvende materialet fra det andet land som havende oprindelsesstatus. Denne kumulation er betinget af en anmodning, som ikke indrømmes automatisk. Der findes i øjeblikket én sådan kumulation.
 • Udvidet kumulation, som giver et præferenceberettiget land mulighed for at ansøge om kumulation med et land, med hvilket Den Europæiske Union har en frihandelsaftale. I øjeblikket finder denne kumulation ikke anvendelse.
 • Kumulation med Norge, Schweiz og Tyrkiet gør det muligt at betragte materialer med oprindelse i disse tre lande som produkter med oprindelse i et præferenceberettiget land, når de anvendes til fremstilling af et produkt. Landbrugsprodukter henhørende under kapitel 1-24 i det harmoniserede system er udelukket fra denne type kumulation.

Undtagelser

Der kan på særlige betingelser indrømmes en særlig undtagelse for at tillade mere lempede oprindelsesregler for specifikke produkter med oprindelse i bestemte lande. En sådan undtagelse er blevet indrømmet og gælder i øjeblikket for Kap Verde.

Andre bestemmelser 4.1.

Dit produkt skal også opfylde alle andre gældende krav i protokollen (f.eks. utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning eller reglen om, at der ikke må foretages ændringer).

Regel om uændret tilstand

Produkter med oprindelsesstatus skal transporteres fra det GSP-begunstigede land til EU uden yderligere forarbejdning i et tredjeland.

Nogle transaktioner kan udføres i et tredjeland, hvis produkterne forbliver under toldtilsyn, f.eks.

 • tilføjelse eller anbringelse af mærker, etiketter, segl eller anden dokumentation for at sikre overholdelse af specifikke nationale krav i importlandet
 • konservering af produkter under gode forhold
 • opbevaring
 • opdeling af sendinger

Toldmyndighederne kan anmode om dokumentation for, at reglen er overholdt, f.eks.

 • kontraktlige transportdokumenter såsom konnossementer
 • faktuelle eller konkrete beviser baseret på mærkning eller nummerering af kolli
 • alle beviser vedrørende selve varerne

Toldgodtgørelse

Godtgørelse af tidligere betalt told på materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til at fremstille et produkt, der eksporteres under en præferencetold, er tilladt under GSP-ordningen.

Oprindelsesprocedurer

Sådan anmoder du om præferencetold

Eksportører og importører skal følge oprindelsesprocedurerne. Oprindelsesprocedurerne i forbindelse med en anmodning om præferencetold og toldmyndighedernes kontrol er fastsat i artikel 60 og 70-112 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447. De præciserer f.eks., hvordan et produkts oprindelse angives, hvordan man gør krav på præferencer, eller hvordan toldmyndighederne kan kontrollere et produkts oprindelse.

Oprindelseserklæring

 • Der kræves ikke bevis for oprindelse ved import til EU, når sendingens samlede værdi ikke overstiger 500 EUR for småforsendelser eller 1,200 EUR for personlig bagage.

Oprindelsesbevis

Eksportører fra de præferenceberettigede lande kan selv erklære, at deres produkt har oprindelsesstatus, ved at afgive en udtalelse om oprindelse, der kan udfærdiges af

En udtalelse om oprindelse er en oprindelseserklæring, der er udfærdiget af den registrerede eksportør på en faktura, en følgeseddel, en pakkeliste eller ethvert andet handelsdokument, som gør det muligt at identificere varerne og eksportøren. Teksten til udtalelsen om oprindelse er fastlagt i bilag 22-07 til forordning (EU) 2015/2447. Reglerne vedrørende udtalelsen om oprindelse henvises hovedsagelig til artikel 92 og artikel 93 i nævnte forordning.

Efter den 30. juni 2020 er oprindelsesbeviset for at anmode om præferencetoldbehandling under GSP en udtalelse om oprindelse udstedt af eksportører, der er registreret i det præferenceberettigede land i systemet med registrerede eksportører (REX). Formular A-certifikater accepteres ikke længere efter denne dato.

I betragtning af de forstyrrelser, som covid-19-pandemien har forårsaget, er det imidlertid muligt at anmode om en forlænget overgangsperiode. De lande, hvor REX-systemet ikke kunne indføres eller anvendes på grund af pandemien, kan drage fordel af endnu en forlængelse af overgangsperioden indtil den 31. december 2020 som fastsat ved forordning (EU) 2020/750. Du kan finde regelmæssige opdateringer på REX-webstedet.

Udtalelsen om oprindelse forbliver gyldig i 12 måneder fra datoen for dens udfærdigelse.

Kontrol af oprindelsen

Toldmyndighederne kan kontrollere, om et importeret produkt har en given oprindelsesstatus eller opfylder andre oprindelseskrav. GSP er baseret på følgende principper:

 • kontrollen er baseret på administrativt samarbejde mellem toldmyndighederne i det præferenceberettigede land og EU
 • kontrol af produkternes oprindelse foretages af toldmyndighederne i det præferenceberettigede land, men om nødvendigt kan Kommissionen eller EU-medlemsstaternes myndigheder deltage i sådanne undersøgelser.
 • når kontrollen er afsluttet, meddeler myndighederne i det præferenceberettigede land resultaterne til de anmodende myndigheder i den EU-medlemsstat, der foretager den endelige fastlæggelse af oprindelse.

Produktkrav

Tekniske regler og krav

Produktkrav og handelsordninger, som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union.

Søg efter de specifikke regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland, ved hjælp af Mine handelsassistent.

For at se kravene for dit produkt skal du først finde dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Sundheds- og sikkerhedskrav, sundheds- og plantesundhedsstandarder

Læs om de sundheds-, sikkerheds-, sundheds- og plantesundhedsstandarder (SPS), som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union.

Søg efter de sundheds-, sikkerheds- og SPS-regler, der gælder for dit produkt, og dets oprindelsesland i Min handelsassistent.

Fortoldningsdokumenter og -procedurer

Bevis for oprindelse

Eksportører fra de præferenceberettigede lande kan selv erklære, at deres produkt har oprindelsesstatus, ved at afgive en udtalelse om oprindelse, der kan udfærdiges af

En udtalelse om oprindelse er en oprindelseserklæring, der er udfærdiget af den registrerede eksportør på en faktura, en følgeseddel, en pakkeliste eller ethvert andet handelsdokument, som gør det muligt at identificere varerne og eksportøren. Teksten til udtalelsen om oprindelse er fastlagt i bilag 22-07 til forordning (EU) 2015/2447. Reglerne vedrørende udtalelsen om oprindelse henvises hovedsagelig til artikel 92 og artikel 93 i nævnte forordning.

Efter den 30. juni 2020 er oprindelsesbeviset for at anmode om præferencetoldbehandling under GSP en udtalelse om oprindelse udstedt af eksportører, der er registreret i det præferenceberettigede land i systemet med registrerede eksportører (REX). Formular A-certifikater accepteres ikke længere efter denne dato.

I betragtning af de forstyrrelser, som covid-19-pandemien har forårsaget, er det imidlertid muligt at anmode om en forlænget overgangsperiode. De lande, hvor REX-systemet ikke kunne indføres eller anvendes på grund af pandemien, kan drage fordel af endnu en forlængelse af overgangsperioden indtil den 31. december 2020 som fastsat ved forordning (EU) 2020/750. Du kan finde regelmæssige opdateringer på REX-webstedet.

Udtalelsen om oprindelse forbliver gyldig i 12 måneder fra datoen for dens udfærdigelse.

Andre dokumenter

Toldprocedurer for import og eksport.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

 • EU-regler om
  • Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser
  • EU's politik for intellektuel ejendomsret og udviklingslande

Handel med tjenesteydelser

Offentlige indkøb

Investering

Nyttige links og dokumenter

Tjek de specifikke regler og toldsatser, der gælder for den vare, du ønsker at importere/eksportere, i Min handelsassistent.

Forordning (EU) nr. 978/2012 om generelle toldpræferencer.

Del denne side: