Ogólny system preferencji taryfowych

Czy Państwa przedsiębiorstwo importuje produkty z krajów rozwijających się lub najsłabiej rozwiniętych? Ta sekcja pomaga zrozumieć unijny GSP.

Informacje o GSP

Obecny unijny ogólny system preferencji taryfowych (rozporządzenie (UE) nr 978/2012) jeststosowany od dnia 1 stycznia 2014 r. W listopadzie 2023 r. stosowanie tego rozporządzenia w sprawie GSP przedłużono do grudnia 2027 r. do czasu zatwierdzenia zmienionego rozporządzenia w sprawie GSP przez Parlament Europejski i Radę UE.

Trzy rozwiązania systemu: ogólny system GSP, system zachęt GSP+ oraz system „wszystko oprócz broni” (EBA) zostają wzmocnione poprzez dostosowanie preferencji i zapewnienie ich większego wpływu.

Kraje kwalifikujące się do GSP są wymienione w załączniku I do rozporządzenia w sprawie GSP. Kraje korzystające z nowych preferencji GSP są wymienione w załączniku II. Beneficjenci inicjatywy „wszystko oprócz broni” są wymienieni w załączniku IV.

Jak ubiegać się o szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, GSP+ określono w rozporządzeniu (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 155/2013.

Reguły pochodzenia

 

Aby kwalifikować się do preferencyjnego traktowania, Twój produkt będzie musiał spełniać reguły pochodzenia określone w umowie. Sprawdź interaktywnenarzędzie samooceny reguł pochodzenia (ROSA)w Mój asystent handlowy, aby ocenić, czy Twój produkt spełnia reguły pochodzenia i dowiedzieć się, jak przygotować właściwe dokumenty.

Ogólne informacje na temat reguł pochodzenia i procedur dotyczących pochodzenia można znaleźć w tej sekcji.

Pochodzenie to „narodowość ekonomiczna” towarów będących przedmiotem obrotu. Jeśli są Państwo nowi w temacie, można znaleźć wprowadzenie do głównych pojęć w sekcji dotyczącej towarów.

Reguły pochodzenia

Gdzie mogę znaleźć przepisy?

Reguły pochodzenia są określone w następujących dokumentach prawnych:

Proszę zauważyć, że są to kompleksowe regulacje, które nie dotyczą wyłącznie pochodzenia. Jednakże przewodnik Komisji dla użytkowników dotyczący reguł pochodzenia GSP (Reguły pochodzenia Unii Europejskiej dla GSP: Przewodnik dla użytkowników) zawiera nieoficjalną skonsolidowaną wersję tekstu prawnego dotyczącego reguł pochodzenia GSP.

Czy mój produkt pochodzi z kraju korzystającego z systemu GSP?

Aby Twój produkt kwalifikował się do objęcia niższą lub zerową taryfą preferencyjną w ramach GSP, musi on pochodzić z kraju korzystającego z systemu GSP. Produkt uważa się za pochodzący z kraju korzystającego z systemu GSP, jeżeli:

 • całkowicie uzyskane w kraju korzystającym lub
 • uzyskane w kraju korzystającym zawierające materiały, które nie zostały całkowicie uzyskane, ale zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu, zgodnie z definicją zawartą w załączniku 22-03 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446,
  załącznik 22-03 obejmuje dwa zestawy reguł: jeden ma zastosowanie do najsłabiej rozwiniętych krajów korzystających z systemu GSP, a jeden ma zastosowanie do wszystkich pozostałych krajów korzystających z systemu GSP.

Przykłady głównych rodzajówprzepisów dotyczącychposzczególnych produktów w umowach handlowych UE

 • reguła wartości dodanej – wartość wszystkich materiałów niepochodzących w produkcie nie może przekraczać określonego odsetka jego ceny ex-works
 • zmiana klasyfikacji taryfowej – proces produkcji skutkuje zmianą klasyfikacji taryfowej między materiałami niepochodzącymi a produktem końcowym – na przykład produkcja papieru (dział 48 Systemu Zharmonizowanego) z masy celulozowej niepochodzącej (dział 47 systemu zharmonizowanego)
 • operacje szczególne – wymagany jest szczególny proces produkcyjny, na przykład przędzenie włókien w przędzę – takie reguły są stosowane głównie w sektorze odzieżowym i chemicznym.

Wskazówki, które pomogą Ci przestrzegać przepisów dotyczących poszczególnych produktów

Przewidziano dodatkową elastyczność, aby pomóc w przestrzeganiu przepisów dotyczących poszczególnych produktów, takich jak tolerancja lub kumulacja.

Tolerancja

W ramach GSP reguła tolerancji umożliwia producentowi stosowanie materiałów niepochodzących, które są normalnie zakazane przez regułę dotyczącą konkretnego produktu, o ile ich masa lub wartość netto nie przekraczają

 • 15 % masy produktu w przypadku produktów rolnych i przetworzonych produktów rolnych objętych działami 2 i 4–24 Zharmonizowanego Systemu, innych niż przetworzone produkty rybołówstwa objęte działem 16
 • 15 % ceny ex-works produktu w przypadku produktów przemysłowych innych niż tekstylia i odzież

Szczególne tolerancje mają zastosowanie do wyrobów włókienniczych i odzieży sklasyfikowanych w działach 50–63 Systemu Zharmonizowanego, które są zawarte w uwadze 6 i 7 do załącznika A Uwagi wstępne do wykazu w załączniku 22-03.

Tolerancja ta nie może być wykorzystywana do przekroczenia progu maksymalnej wartości materiałów niepochodzących wymienionych w regułach dotyczących poszczególnych produktów.

Kumulacja

GSP przewiduje następujące sposoby kumulowania pochodzenia:

 • Kumulacja dwustronna, która pozwala na zaliczenie materiałów pochodzących z UE tak, jakby pochodziły one z kraju korzystającego z systemu GSP, gdy są wykorzystywane do wytwarzania produktu
 • Kumulacja regionalna, która pozwala na kumulację w ramach określonych regionalnych grup krajów. Obecnie dotyczy to:

Grupa I

 • Kambodża
 • Indonezja
 • Laos
 • Związek Myanmar/Birma
 • Filipiny
 • Wietnam*

*Wietnam nie będzie już beneficjentem GSP od 1 stycznia2023 r.

Grupa III

 • Bangladesz
 • Bhutan
 • Indie
 • Nepal
 • Pakistan
 • Sri Lanka

Kumulacja ta umożliwia zaliczenie materiałów przywożonych z krajów należących do tej samej grupy jako pochodzących, gdy są one wykorzystywane do wytwarzania produktu. Załącznik 22-05 zawiera pewne specjalne warunki dotyczące wyrobów włókienniczych oraz niektórych produktów wyłączonych z kumulacji regionalnej wymienionych w załączniku 22-04.

 • Kumulacja krzyżowa, która umożliwia krajom korzystającym z grupy I i grupy III wykorzystanie materiału pochodzącego z innego kraju jako pochodzącego. Kumulacja ta podlega wnioskowi, którego nie udzielono automatycznie. Obecnie istnieje jedna taka kumulacja.
 • Kumulacja rozszerzona, która umożliwia krajowi korzystającemu ubieganie się o kumulację z krajem, z którym Unia Europejska zawarła umowę o wolnym handlu. Obecnie kumulacja ta nie ma zastosowania.
 • Kumulacja z Norwegią, Szwajcarią i Turcją pozwala na zaliczenie materiałów pochodzących z tych trzech krajów jako pochodzących z kraju korzystającego, jeżeli są one wykorzystywane do wytworzenia produktu. Towary rolne objęte działami 1–24 Systemu Zharmonizowanego są wyłączone z tego rodzaju kumulacji.

Odstępstwa

Szczególne odstępstwo może zostać przyznane, na szczególnych warunkach, w celu umożliwienia stosowania bardziej uproszczonych reguł pochodzenia mających zastosowanie do określonych produktów pochodzących z określonych krajów. Takie odstępstwo zostało przyznane Republice Zielonego Przylądka i obecnie obowiązuje w odniesieniu do Republiki Zielonego Przylądka.

Inne wymagania

Twój produkt musi również spełniać wszystkie inne mające zastosowanie wymogi protokołu (takie jak niewystarczająca obróbka lub przetworzenie lub zasada niewprowadzania zmian).

Zasada niewprowadzania zmian

Produkty pochodzące muszą być transportowane z kraju korzystającego z systemu GSP do UE bez dalszego przetwarzania w państwie trzecim.

Niektóre operacje mogą być przeprowadzane w państwie trzecim, jeżeli produkty pozostają pod dozorem celnym, takie jak:

 • dodawanie lub umieszczanie znaków, etykiet, plomb lub wszelkiej dokumentacji w celu zapewnienia zgodności ze szczególnymi wymogami krajowymi kraju przywozu
 • konserwowanie produktów w dobrych warunkach
 • przechowywanie
 • podział przesyłek

Organy celne mogą zażądać przedstawienia dowodów zgodności z regułą, takich jak:

 • umowne dokumenty przewozowe, takie jak konosamenty
 • faktyczne lub konkretne dowody oparte na oznakowaniu lub numeracji opakowań
 • wszelkie dowody związane z samymi towarami

Stawka zwrotu cła

W ramach systemu GSP zezwala się na zwrot ceł zapłaconych wcześniej za materiały niepochodzące użyte do wytworzenia produktu wywożonego w ramach preferencyjnej taryfy celnej.

Procedury dotyczące pochodzenia

Jak ubiegać się o preferencyjną taryfę?

Eksporterzy i importerzy muszą przestrzegać procedur dotyczących pochodzenia. Procedury dotyczące pochodzenia związane z wnioskiem o preferencyjną taryfę oraz weryfikację przez organy celne określono w art. 60 i 70–112 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447. Wyjaśniono w nich np., w jaki sposób deklarować pochodzenie produktu, jak ubiegać się o preferencje lub w jaki sposób organy celne mogą weryfikować pochodzenie produktu.

Deklaracja pochodzenia

 • Dowód pochodzenia nie jest wymagany w przypadku przywozu do UE, jeżeli całkowita wartość przesyłki nie przekracza 500 EUR w przypadku małych paczek lub 1 200 EUR w przypadku bagażu osobistego.

Dowód pochodzenia

Eksporterzy z krajów korzystających mogą samodzielnie oświadczyć, że ich produkt jest produktem pochodzącym, przedstawiając oświadczenie o pochodzeniu, które może zostać sporządzone przez

Oświadczenie o pochodzeniu jest deklaracją pochodzenia sporządzoną przez zarejestrowanego eksportera na fakturze, specyfikacji wysyłkowej, wykazie opakowań lub jakimkolwiek innym dokumencie handlowym umożliwiającym identyfikację towarów i eksportera. Tekst oświadczenia o pochodzeniu jest określony w załączniku 22-07 do rozporządzenia (UE) 2015/2447. Przepisy dotyczące oświadczenia o pochodzeniu można znaleźć głównie w art. 92 i 93 tego rozporządzenia.

Po dniu 30 czerwca 2020 r. dowodem pochodzenia do ubiegania się o preferencyjne traktowanie taryfowe w ramach GSP jest oświadczenie o pochodzeniu wydane przez eksporterów zarejestrowanych w kraju korzystającym w systemie zarejestrowanych eksporterów (REX). Zaświadczenia formularza A nie są już akceptowane po tej dacie.

Biorąc jednak pod uwagę zakłócenia spowodowane pandemią COVID-19, możliwe jest złożenie wniosku o przedłużenie okresu przejściowego. Państwa, w których system REX nie mógł zostać wdrożony lub wykorzystany ze względu na pandemię, mogą skorzystać z kolejnego przedłużenia okresu przejściowego do dnia 31 grudnia 2020 r., zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/750. Regularne aktualizacje można znaleźć na stronie internetowej Sekcji REX.

Oświadczenie o pochodzeniu pozostaje ważne przez 12 miesięcy od daty jego złożenia.

Weryfikacja pochodzenia

Organy celne mogą zweryfikować, czy przywieziony produkt rzeczywiście jest produktem pochodzącym lub czy spełnia on inne wymogi dotyczące pochodzenia. GSP opiera się na następujących zasadach:

 • weryfikacja opiera się na współpracy administracyjnej między organami celnymi kraju korzystającego i UE.
 • kontrole pochodzenia produktów są przeprowadzane przez organy celne kraju korzystającego, ale w razie potrzeby Komisja lub organy państw członkowskich UE mogą uczestniczyć w takich dochodzeniach.
 • po zakończeniu weryfikacji organy kraju korzystającego przekazują wyniki organom wnioskującym państwa członkowskiego UE, które dokonuje ostatecznego ustalenia pochodzenia.

Wymogi dotyczące produktu

Przepisy i wymogi techniczne

Wymogi dotyczące produktów i systemy handlowe, które muszą spełniać towary, aby mogły zostać przywiezione do Unii Europejskiej.

Wyszukaj szczegółowe zasady i przepisy mające zastosowanie do Twojego produktu i jego kraju pochodzenia, korzystając z Mojego asystenta handlowego.

Aby zobaczyć wymogi dotyczące danego produktu, trzeba podać jego kod celny. Jeżeli nie znasz kodu celnego, możesz go wyszukać pod nazwą swojego produktu we wbudowanej wyszukiwarce.

Wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, standardy sanitarne i fitosanitarne

Zapoznaj się z normami zdrowotnymi, bezpieczeństwa, sanitarnymi i fitosanitarnymi, które muszą spełniać towary, aby mogły zostać przywiezione do Unii Europejskiej.

Wyszukiwanie przepisów dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i środków sanitarnych i fitosanitarnych mających zastosowanie do Twojego produktu i jego kraju pochodzenia w serwisie Mój asystent handlowy.

Dokumenty i procedury odprawy celnej

Dowód pochodzenia

Eksporterzy z krajów korzystających mogą samodzielnie oświadczyć, że ich produkt jest produktem pochodzącym, przedstawiając oświadczenie o pochodzeniu, które może zostać sporządzone przez

Oświadczenie o pochodzeniu jest deklaracją pochodzenia sporządzoną przez zarejestrowanego eksportera na fakturze, specyfikacji wysyłkowej, wykazie opakowań lub jakimkolwiek innym dokumencie handlowym umożliwiającym identyfikację towarów i eksportera. Tekst oświadczenia o pochodzeniu jest określony w załączniku 22-07 do rozporządzenia (UE) 2015/2447. Przepisy dotyczące oświadczenia o pochodzeniu można znaleźć głównie w art. 92 i 93 tego rozporządzenia.

Po dniu 30 czerwca 2020 r. dowodem pochodzenia do ubiegania się o preferencyjne traktowanie taryfowe w ramach GSP jest oświadczenie o pochodzeniu wydane przez eksporterów zarejestrowanych w kraju korzystającym w systemie zarejestrowanych eksporterów (REX). Zaświadczenia formularza A nie są już akceptowane po tej dacie.

Biorąc jednak pod uwagę zakłócenia spowodowane pandemią COVID-19, możliwe jest złożenie wniosku o przedłużenie okresu przejściowego. Państwa, w których system REX nie mógł zostać wdrożony lub wykorzystany ze względu na pandemię, mogą skorzystać z kolejnego przedłużenia okresu przejściowego do dnia 31 grudnia 2020 r., zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/750. Regularne aktualizacje można znaleźć na stronie internetowej Sekcji REX.

Oświadczenie o pochodzeniu pozostaje ważne przez 12 miesięcy od daty jego złożenia.

Inne dokumenty

Procedury celne dotyczące przywozu i wywozu.

Własność intelektualna i oznaczenia geograficzne

 • Przepisy UE dotyczące
  • Własność intelektualna i oznaczenia geograficzne
  • Polityka UE w zakresie własności intelektualnej i kraje rozwijające się

Handel usługami

Zamówienia publiczne

Inwestycje

Przydatne linki i dokumenty

Zapoznaj się ze szczegółowymi przepisami i taryfami mającymi zastosowanie do towaru, który chcesz importować/eksportować, w serwisie Mój asystent ds. handlu.

Rozporządzenie (UE) nr 978/2012 w sprawie ogólnych preferencji taryfowych.

Udostępnij tę stronę: