Ogólny system preferencji taryfowych

Czy Państwa przedsiębiorstwo importuje produkty z krajów rozwijających się lub krajów najsłabiej rozwiniętych? Ta sekcja pomaga w zrozumieniu unijnego systemu preferencji taryfowych (GSP).

Informacje o GSP

Obecny ogólny system preferencji taryfowych (GSP) (rozporządzenie (UE) nr 978/2012)jest stosowany od dnia 1 stycznia 2014 r.

Trzy rozwiązania w ramach systemu: ogólny system GSP, system zachęt GSP Plus oraz system „wszystko oprócz broni „(EBA) zostają wzmocnione poprzez dostosowanie preferencji i zapewnienie ich większego wpływu.

Kraje kwalifikujące się do GSP są wymienione w załączniku I do rozporządzenia w sprawie GSP. Kraje, które korzystają z nowych preferencji GSP, wymieniono w załączniku II. Wykaz beneficjentów „wszystko oprócz broni” znajduje się w załączniku IV.

Sposób ubiegania się o szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów określono w rozporządzeniu (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 155/2013.

Reguły pochodzenia

W niniejszej sekcji przedstawiono główne reguły pochodzenia i procedury dotyczące pochodzenia zawarte w umowie handlowej.

Pochodzenie to „obywatelstwo gospodarcze” towarów będących przedmiotem obrotu. Jeżeli są Państwo nowi w tym temacie, możesz znaleźć wprowadzenie do głównych pojęć w sekcji „Towary”.

Reguły pochodzenia

Aby móc skorzystać z preferencyjnej stawki, Twój produkt musi być zgodny z niektórymi zasadami, które potwierdzają jego pochodzenie.

Gdzie mogę znaleźć przepisy?

Reguły pochodzenia są określone w następujących dokumentach prawnych:

Należy zauważyć, że są to przepisy kompleksowe, które nie dotyczą wyłącznie pochodzenia. Jednakże przewodnik Komisji dla użytkowników dotyczący reguł pochodzenia GSP (Reguły pochodzenia Unii Europejskiej w ramach GSP: Przewodnik dla użytkowników) zawiera nieoficjalną skonsolidowaną wersję tekstu prawnego dotyczącego reguł pochodzenia GSP.

Czy mój produkt pochodzi z kraju korzystającego z GSP?

Aby produkt mógł kwalifikować się do niższej lub zerowej taryfy preferencyjnej w ramach GSP, musi pochodzić z kraju korzystającego z systemu GSP. Produkt uważa się za pochodzący z kraju korzystającego z GSP, jeżeli:

 • całkowicie uzyskane w kraju korzystającym lub
 • Uzyskane w kraju korzystającym zawierające materiały, które nie zostały całkowicie uzyskane, ale zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu, zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych produktów zawartymi w załączniku 22-03 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446,
  załącznik 22-03 obejmuje dwa zestawy zasad: Jeden ma zastosowanie do najsłabiej rozwiniętych krajów korzystających z GSP, jeden ma zastosowanie do wszystkich pozostałych krajów korzystających z systemu GSP.

 

Przykłady głównych rodzajówprzepisów dotyczącychposzczególnych produktów w umowach handlowych UE

 • reguła wartości dodanej - wartość wszystkich materiałów niepochodzących w produkcie nie może przekroczyć określonej wartości procentowej jego ceny ex-works
 • zmiana klasyfikacji taryfowej - proces produkcji skutkuje zmianą klasyfikacji taryfowej między materiałami niepochodzącymi a produktem końcowym - na przykład produkcja papieru (dział 48 Systemu Zharmonizowanego) z masy niepochodzącej (dział 47 Systemu Zharmonizowanego)
 • działania szczególne - wymagany jest szczególny proces produkcji, na przykład przędzenie włókien w przędzę - reguły takie są stosowane głównie w sektorze odzieżowym i chemicznym

 

Szczegółowe zasady dotyczące produktu można znaleźć w Mój asystent ds. handlu.

Wskazówki, które pomogą Ci dostosować się do przepisów dotyczących poszczególnych produktów

Przewidziano dodatkową elastyczność, aby pomóc w przestrzeganiu przepisów dotyczących poszczególnych produktów, takich jak tolerancja lub kumulacja.

Tolerancja

W GSP zasada tolerancji pozwala producentowi na stosowanie materiałów niepochodzących, które są normalnie zakazane regułą dotyczącą danego produktu, o ile ich masa netto lub wartość nie przekraczają

 • 15 % masy produktów rolnych i przetworzonych produktów rolnych objętych działami 2 i 4-24 Systemu Zharmonizowanego, innych niż przetworzone produkty rybołówstwa objęte działem 16
 • 15 % ceny ex-works produktu na wyroby przemysłowe inne niż tekstylia i odzież

Tolerancje szczególne mają zastosowanie do wyrobów włókienniczych i odzieży sklasyfikowanych w działach 50-63 systemu zharmonizowanego, które są zawarte w uwadze 6 i uwadze 7 do załącznika A Uwagi wprowadzające do wykazu w załączniku 22-03.

Tolerancja ta nie może być wykorzystywana do przekroczenia progu maksymalnej wartości materiałów niepochodzących wymienionego w regułach dotyczących poszczególnych produktów.

Kumulacja

GSP przewiduje następujące sposoby kumulowania pochodzenia

 • Kumulacja dwustronna, która pozwala na liczenie materiałów pochodzących z UE jako pochodzących z kraju korzystającego z systemu GSP, jeżeli są wykorzystywane do wytwarzania produktu
 • Kumulacja regionalna, która umożliwia kumulację w ramach określonych grup regionalnych krajów. Obecnie dotyczy to:

Grupa I

 • Kambodża
 • Indonezji
 • Liberia
 • Mjanma/Birma
 • Filipiny
 • Wietnam

Grupa III

 • Bangladesz
 • Butan
 • Indie
 • Nepalem
 • Pakistanie
 • Uganda

Kumulacja ta umożliwia liczenie materiałów przywożonych z krajów należących do tej samej grupy jako pochodzących, jeżeli zostały użyte do wytworzenia produktu. W załączniku 22-05 istnieją pewne szczególne warunki dotyczące wyrobów włókienniczych oraz niektórych produktów wyłączonych z kumulacji regionalnej wymienionych w załączniku 22-04.

 • Kumulacja międzyregionalna umożliwiająca krajom korzystającym z Grupy I i Grupy III wykorzystanie materiału innego kraju jako pochodzenia. Kumulacja ta jest przedmiotem wniosku, który nie jest automatycznie przyznawany. Obecnie istnieje jedna taka kumulacja.
 • Kumulacja rozszerzona umożliwiająca krajowi korzystającemu ubieganie się o kumulację z krajem, z którym Unia Europejska zawarła umowę o wolnym handlu. Obecnie kumulacja ta nie ma zastosowania.
 • Kumulacja z Norwegią, Szwajcarią i Turcją pozwala na zaliczenie materiałów pochodzących z tych trzech krajów jako pochodzących z kraju korzystającego, jeżeli zostały użyte do wytworzenia produktu. Towary rolne objęte działami 1-24 Systemu Zharmonizowanego są wyłączone z tego rodzaju kumulacji.

Odstępstwa

Szczególne odstępstwo może zostać przyznane, na szczególnych warunkach, w celu umożliwienia bardziej złagodzonych reguł pochodzenia mających zastosowanie do określonych produktów pochodzących z określonych krajów. Takie odstępstwo zostało przyznane Republice Zielonego Przylądka i jest obecnie stosowane w odniesieniu do tego kraju.

Inne wymagania

Produkt musi również spełniać wszystkie inne mające zastosowanie wymogi protokołu (takie jak niewystarczająca obróbka lub niewystarczające przetworzenie lub zasada niezmienności).

Zasada niezmienności

Produkty pochodzące muszą być transportowane z kraju korzystającego z GSP do UE bez dalszego przetwarzania w państwie trzecim.

Niektóre operacje mogą być prowadzone w państwie trzecim, jeżeli produkty pozostają pod dozorem celnym, takie jak:

 • dodawanie lub umieszczanie znaków, etykiet, pieczęci lub wszelkiej dokumentacji w celu zapewnienia zgodności ze szczególnymi wymogami krajowymi kraju przywozu
 • konserwowanie produktów w dobrych warunkach
 • składowanie
 • podział przesyłek

Organy celne mogą zażądać dowodów zgodności z zasadą, takich jak:

 • umowne dokumenty przewozowe, takie jak konosamenty
 • faktyczne lub konkretne dowody oparte na oznakowaniu lub numeracji opakowań
 • wszelkie dowody związane z samymi towarami

Zwrot ceł

Zwrot ceł uiszczonych uprzednio od materiałów niepochodzących użytych do wytworzenia produktu wywożonego w ramach taryfy preferencyjnej jest dozwolony w ramach systemu GSP.

Procedury dotyczące pochodzenia

Jak ubiegać się o preferencyjną taryfę

Eksporterzy i importerzy muszą przestrzegać procedur dotyczących pochodzenia. Procedury dotyczące pochodzenia związane z wnioskiem o preferencyjną taryfę celną oraz weryfikację przez organy celne określono w art. 60 i 70-112 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447. Wyjaśniono w nich np. sposób deklarowania pochodzenia produktu, sposób składania wniosków o preferencje lub sposób, w jaki organy celne mogą zweryfikować pochodzenie produktu.

Deklaracja pochodzenia

 • Dowód pochodzenia nie jest wymagany w przypadku przywozu do UE, jeżeli całkowita wartość przesyłki nie przekracza 500 EUR w przypadku małych paczek lub 1200 EUR w przypadku bagażu osobistego.

Dowód pochodzenia

Eksporterzy z krajów korzystających mogą samodzielnie oświadczyć, że ich produkt pochodzi, przedstawiając oświadczenie o pochodzeniu, które może zostać złożone przez

Oświadczenie o pochodzeniu to deklaracja pochodzenia sporządzona przez zarejestrowanego eksportera na fakturze, specyfikacji wysyłkowej, wykazie opakowań lub jakimkolwiek innym dokumencie handlowym umożliwiającym identyfikację towarów i eksportera. Tekst oświadczenia o pochodzeniu określono w załączniku 22-07 do rozporządzenia (UE) 2015/2447. Przepisy dotyczące oświadczenia o pochodzeniu można znaleźć głównie w art. 92 i 93 tego rozporządzenia.

Po dniu 30 czerwca 2020 r. dowodem pochodzenia umożliwiającym ubieganie się o preferencyjne traktowanie taryfowe w ramach GSP jest oświadczenie o pochodzeniu wydane przez eksporterów zarejestrowanych w państwie korzystającym w systemie zarejestrowanych eksporterów (REX). Świadectwa formularza A nie są już akceptowane po tej dacie.

Biorąc jednak pod uwagę zakłócenia spowodowane pandemią COVID-19, możliwe jest złożenie wniosku o przedłużenie okresu przejściowego. Państwa, w których system REX nie mógł zostać wdrożony lub wykorzystany ze względu na pandemię, mogą skorzystać z kolejnego przedłużenia okresu przejściowego do dnia 31 grudnia 2020 r. ustanowionego rozporządzeniem (UE) 2020/750. Regularne aktualizacje znajdują się na stronie internetowej REX.

Oświadczenie o pochodzeniu pozostaje ważne przez 12 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Weryfikacja pochodzenia

Organy celne mogą sprawdzić, czy przywożony produkt rzeczywiście pochodzi lub spełnia inne wymogi dotyczące pochodzenia. GSP opiera się na następujących zasadach:

 • weryfikacja opiera się na współpracy administracyjnej między organami celnymi kraju korzystającego i UE.
 • kontrole pochodzenia produktów są przeprowadzane przez organy celne kraju korzystającego, ale w razie potrzeby Komisja lub organy państw członkowskich UE mogą uczestniczyć w takich dochodzeniach.
 • po zakończeniu weryfikacji organy kraju korzystającego przekazują wyniki organom wnioskującym państwa członkowskiego UE, które dokonują ostatecznego ustalenia pochodzenia.

Wymogi dotyczące produktu

Przepisy i wymagania techniczne

Wymogi dotyczące produktów i systemy handlu, które muszą spełniać towary, aby mogły zostać przywiezione do Unii Europejskiej.

 

Szukaj szczegółowych zasad i przepisów mających zastosowanie do produktu i jego kraju pochodzenia za pomocą My Trade Assistant.

Aby zobaczyć wymogi dotyczące danego produktu, trzeba podać jego kod celny. Jeżeli nie znasz kodu celnego, możesz go wyszukać pod nazwą produktu wbudowanej wyszukiwarce.

Wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, normy sanitarne i fitosanitarne

Zapoznaj się z normami zdrowotnymi, bezpieczeństwa, sanitarnymi i fitosanitarnymi (SPS), które muszą spełniać towary, aby mogły zostać przywiezione do Unii Europejskiej.

 

Szukaj przepisów dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i środków sanitarnych i fitosanitarnych mających zastosowanie do produktu i jego kraju pochodzenia w Mój Trade Assistant.

Dokumenty i procedury odprawy celnej

Dowód pochodzenia

Eksporterzy z krajów korzystających mogą samodzielnie oświadczyć, że ich produkt pochodzi, przedstawiając oświadczenie o pochodzeniu, które może zostać złożone przez

Oświadczenie o pochodzeniu to deklaracja pochodzenia sporządzona przez zarejestrowanego eksportera na fakturze, specyfikacji wysyłkowej, wykazie opakowań lub jakimkolwiek innym dokumencie handlowym umożliwiającym identyfikację towarów i eksportera. Tekst oświadczenia o pochodzeniu określono w załączniku 22-07 do rozporządzenia (UE) 2015/2447. Przepisy dotyczące oświadczenia o pochodzeniu można znaleźć głównie w art. 92 i 93 tego rozporządzenia.

Po dniu 30 czerwca 2020 r. dowodem pochodzenia umożliwiającym ubieganie się o preferencyjne traktowanie taryfowe w ramach GSP jest oświadczenie o pochodzeniu wydane przez eksporterów zarejestrowanych w państwie korzystającym w systemie zarejestrowanych eksporterów (REX). Świadectwa formularza A nie są już akceptowane po tej dacie.

Biorąc jednak pod uwagę zakłócenia spowodowane pandemią COVID-19, możliwe jest złożenie wniosku o przedłużenie okresu przejściowego. Państwa, w których system REX nie mógł zostać wdrożony lub wykorzystany ze względu na pandemię, mogą skorzystać z kolejnego przedłużenia okresu przejściowego do dnia 31 grudnia 2020 r. ustanowionego rozporządzeniem (UE) 2020/750. Regularne aktualizacje znajdują się na stronie internetowej REX.

Oświadczenie o pochodzeniu pozostaje ważne przez 12 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Inne dokumenty

Procedury celne dotyczące przywozu i wywozu.

Własność intelektualna i oznaczenia geograficzne

 • Przepisy UE
  • Własność intelektualna i oznaczenia geograficzne
  • Polityka UE w zakresie własności intelektualnej a kraje rozwijające się

Handel usługami

Zamówienia publiczne

Inwestycje

Przydatne linki i dokumenty

Sprawdź szczegółowe zasady i taryfy, które mają zastosowanie do towaru, który chcesz importować/wywozić w moim asystentze ds. handlu.

Rozporządzenie (UE) nr 978/2012 w sprawie ogólnych preferencji taryfowych.

Udostępnij tę stronę:

Linki