Ogólny system preferencji taryfowych

Czy Państwa przedsiębiorstwo importuje produkty z krajów rozwijających się lub krajów najsłabiej rozwiniętych? Ta sekcja pomaga zrozumieć unijny system GSP.

Informacje na temat GSP

Obecny ogólny system preferencji taryfowych UE (rozporządzenie (UE) nr 978/2012)jest stosowany od dnia 1 stycznia 2014 r.

Trzy rozwiązania w ramach systemu, ogólny system GSP, system zachęt GSP+ oraz program „wszystko oprócz broni” (EBA) zostały wzmocnione poprzez dostosowanie preferencji i zapewnienie ich większego wpływu.

Kraje kwalifikujące się do GSP są wymienione w załączniku I do rozporządzenia w sprawie GSP. Kraje korzystające z nowych preferencji GSP są wymienione w załączniku II. Beneficjenci „wszystko oprócz broni” są wymienieni w załączniku IV.

Sposób ubiegania się o szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów GSP+ określono w rozporządzeniu (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 155/2013.

Reguły pochodzenia

 

Aby kwalifikować się do preferencyjnego traktowania, produkt będzie musiał spełniać reguły pochodzenia określone w umowie. Sprawdź interaktywnenarzędzie samooceny reguł pochodzenia (ROSA) w mójm asystentuhandlowym, aby ocenić, czy produkt spełnia reguły pochodzenia, i dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować prawidłowe dokumenty.

Ogólne informacje na temat reguł pochodzenia i procedur dotyczących pochodzenia można znaleźć w niniejszej sekcji.

Pochodzenie jest „narodowością ekonomiczną” towarów będących przedmiotem handlu. Jeśli jesteś nowym tematem, można znaleźć wprowadzenie do głównych pojęć w sekcji „Towary”.

Reguły pochodzenia

Gdzie mogę znaleźć przepisy?

Reguły pochodzenia są określone w następujących dokumentach prawnych:

Należy zauważyć, że są to kompleksowe przepisy, które nie dotyczą wyłącznie pochodzenia. Przewodnik Komisji dla użytkowników dotyczący reguł pochodzenia GSP (Unijne reguły pochodzenia w odniesieniu do GSP: Przewodnik dla użytkowników) zawiera nieoficjalną skonsolidowaną wersję tekstu prawnego dotyczącego reguł pochodzenia GSP.

Czy mój produkt pochodzi z kraju korzystającego z systemu GSP?

Aby produkt mógł zostać objęty niższą lub zerową taryfą preferencyjną w ramach GSP, musi on pochodzić z kraju korzystającego z systemu GSP. Produkt uznaje się za pochodzący z kraju korzystającego z systemu GSP, jeżeli

 • całkowicie uzyskane w kraju korzystającym lub
 • uzyskane w kraju korzystającym zawierające materiały, które nie zostały całkowicie uzyskane, ale zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu, zgodnie z przepisami dotyczącymi konkretnych produktów w załączniku 22-03 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE)
  2015/2446, obejmują dwa zestawy zasad: jeden mający zastosowanie do krajów korzystających z systemu GSP, jeden mający zastosowanie do wszystkich pozostałych krajów korzystających z systemu GSP.

 

Przykłady głównych rodzajówprzepisów dotyczącychkonkretnych produktów w umowach handlowych UE

 • reguła wartości dodanej – wartość wszystkich materiałów niepochodzących w produkcie nie może przekraczać określonej wartości procentowej jego ceny ex-works
 • zmiana klasyfikacji taryfowej – proces produkcji powoduje zmianę klasyfikacji taryfowej między materiałami niepochodzącymi a produktem końcowym – na przykład produkcja papieru (dział 48 systemu zharmonizowanego) z masy celulozowej niepochodzącej (system zharmonizowany rozdział 47)
 • szczególne działania – wymagany jest szczególny proces produkcji, na przykład przędzenie włókien do przędzy – takie reguły stosuje się głównie w przemyśle włókienniczym i chemicznym.

Wskazówki dotyczące zgodności z przepisami dotyczącymi konkretnych produktów

Przewidziano dodatkową elastyczność, aby pomóc w przestrzeganiu przepisów dotyczących konkretnych produktów, takich jak tolerancja lub kumulacja.

Tolerancja

W GSP reguła tolerancji pozwala producentowi na stosowanie materiałów niepochodzących, które są normalnie zakazane przez regułę dotyczącą konkretnego produktu, o ile ich masa lub wartość netto nie przekracza

 • 15 % masy produktu w przypadku produktów rolnych i przetworzonych produktów rolnych objętych działami 2 i 4–24 Systemu Zharmonizowanego, innych niż przetworzone produkty rybołówstwa objęte działem 16
 • 15 % ceny ex-works produktu w przypadku wyrobów przemysłowych innych niż tekstylia i odzież

Szczególne tolerancje mają zastosowanie do wyrobów włókienniczych i odzieżowych sklasyfikowanych w Systemie Zharmonizowanym w działach 50–63, które są objęte uwagą 6 i uwagą 7 załącznika A Uwagi wstępne do wykazu w załączniku 22-03.

Tolerancja ta nie może być stosowana w celu przekroczenia progu maksymalnej wartości materiałów niepochodzących wymienionych w regułach dotyczących konkretnych produktów.

Kumulacja

GSP przewiduje następujące sposoby kumulacji pochodzenia:

 • Kumulacja dwustronna, która umożliwia liczenie materiałów pochodzących z UE tak, jakby były one pochodzące z kraju korzystającego z systemu GSP, gdy są wykorzystywane do wytwarzania produktu
 • Kumulacja regionalna, która umożliwia kumulację w ramach określonych grup regionalnych krajów. Obecnie ma to zastosowanie do

Grupa I

 • Kambodża
 • Indonezja
 • Laos
 • Mjanma/Birma
 • Filipiny
 • Wietnam

Grupa III

 • Bangladesz
 • Bhutan
 • Indie
 • Nepal
 • Pakistan
 • Sri Lanka

Kumulacja ta umożliwia zaliczenie materiałów przywożonych z krajów należących do tej samej grupy jako pochodzących, gdy zostały użyte do wytworzenia produktu. W załączniku 22-05 określono pewne specjalne warunki dotyczące wyrobów włókienniczych oraz niektórych produktów wyłączonych z kumulacji regionalnej wymienionych w załączniku 22-04.

 • Kumulacja międzyregionalna, która umożliwia krajom korzystającym z grup I i III wykorzystanie materiału innego kraju jako pochodzenia. Kumulacja ta jest przedmiotem wniosku, który nie został przyjęty automatycznie. Obecnie istnieje jedna taka kumulacja.
 • Rozszerzona kumulacja, która umożliwia krajowi korzystającemu ubieganie się o kumulację z krajem, z którym Unia Europejska zawarła umowę o wolnym handlu. Obecnie kumulacja ta nie ma zastosowania.
 • Kumulacja z Norwegią, Szwajcarią i Turcją pozwala na zaliczenie materiałów pochodzących z tych trzech krajów jako pochodzących z kraju korzystającego, jeżeli zostały one użyte do wytworzenia produktu. Towary rolne objęte działami 1–24 Zharmonizowanego Systemu są wyłączone z tego rodzaju kumulacji.

Odstępstwa

Szczególne odstępstwo może zostać przyznane pod określonymi warunkami, aby umożliwić złagodzenie reguł pochodzenia mających zastosowanie do określonych produktów pochodzących z określonych państw. Takie odstępstwo zostało przyznane Republice Zielonego Przylądka i jest obecnie stosowane w odniesieniu do Republiki Zielonego Przylądka.

Inne wymogi

Produkt musi również spełniać wszystkie inne mające zastosowanie wymogi protokołu (takie jak niedostateczna obróbka lub niewystarczająca przetworzenie lub zasada niezmienności).

Zasada niezmienności

Produkty pochodzące muszą być transportowane z kraju korzystającego z systemu GSP do UE bez dalszego przetwarzania w państwie trzecim.

Niektóre operacje mogą być prowadzone w państwie trzecim, jeżeli produkty pozostają pod dozorem celnym, takie jak:

 • dodawanie lub umieszczanie znaków, etykiet, plomb lub jakiejkolwiek dokumentacji w celu zapewnienia zgodności ze szczególnymi wymogami krajowymi kraju przywozu
 • konserwowanie produktów w dobrych warunkach
 • przechowywanie
 • podział przesyłek

Organy celne mogą zażądać dowodów zgodności z regułą, takich jak:

 • umowne dokumenty przewozowe, takie jak konosament
 • faktyczne lub konkretne dowody oparte na oznakowaniu lub numerowaniu opakowań
 • wszelkie dowody dotyczące samych towarów

Zwrot należności celnych

Zwrot ceł uprzednio zapłaconych za materiały niepochodzące wykorzystane do wytworzenia produktu wywożonego w ramach taryfy preferencyjnej jest dozwolony w ramach systemu GSP.

Procedury dotyczące pochodzenia

Jak ubiegać się o taryfę preferencyjną

Eksporterzy i importerzy muszą przestrzegać procedur dotyczących pochodzenia. Procedury pochodzenia związane z wnioskiem o preferencyjną taryfę oraz weryfikację przeprowadzaną przez organy celne określono w art. 60 i 70–112 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447. Wyjaśniono w nich np. sposób deklarowania pochodzenia produktu, sposób zgłaszania preferencji lub sposób, w jaki organy celne mogą zweryfikować pochodzenie produktu.

Deklaracja pochodzenia

 • Dowód pochodzenia nie jest wymagany w przypadku przywozu do UE, jeżeli całkowita wartość przesyłki nie przekracza 500 EUR w przypadku małych paczek lub 1 200 EUR w przypadku bagażu osobistego.

Dowody pochodzenia

Eksporterzy z krajów korzystających mogą samooświadczyć, że ich produkt pochodzi, składając oświadczenie o pochodzeniu, które może zostać złożone przez:

Oświadczenie o pochodzeniu jest deklaracją pochodzenia sporządzoną przez zarejestrowanego eksportera na fakturze, specyfikacji wysyłkowej, wykazie opakowań lub jakimkolwiek innym dokumencie handlowym umożliwiającym identyfikację towarów i eksportera. Tekst oświadczenia o pochodzeniu określono w załączniku 22-07 do rozporządzenia (UE) 2015/2447. Przepisy dotyczące oświadczenia o pochodzeniu znajdują się głównie w art. 92 i 93 tego rozporządzenia.

Po dniu 30 czerwca 2020 r. dowodem pochodzenia w celu ubiegania się o preferencyjne traktowanie taryfowe w ramach GSP jest oświadczenie o pochodzeniu wydane przez eksporterów zarejestrowanych w kraju korzystającym w systemie zarejestrowanych eksporterów (REX). Formularze A nie są już akceptowane po tej dacie.

Biorąc jednak pod uwagę zakłócenia spowodowane pandemią COVID-19, możliwe jest złożenie wniosku o przedłużenie okresu przejściowego. Państwa, w których ze względu na pandemię nie można było wdrożyć lub wykorzystać systemu REX, mogą skorzystać z innego przedłużenia okresu przejściowego do dnia 31 grudnia 2020 r. ustanowionego rozporządzeniem (UE) 2020/750. Regularne aktualizacje można znaleźć na stronie internetowej REX.

Oświadczenie o pochodzeniu zachowuje ważność przez 12 miesięcy od daty jego złożenia.

Weryfikacja pochodzenia

Organy celne mogą zweryfikować, czy przywieziony produkt rzeczywiście jest produktem pochodzącym lub czy spełnia on inne wymogi dotyczące pochodzenia. GSP opiera się na następujących zasadach:

 • weryfikacja opiera się na współpracy administracyjnej między organami celnymi kraju korzystającego a UE
 • kontrole pochodzenia produktów są przeprowadzane przez organy celne kraju korzystającego, ale w razie potrzeby w takich dochodzeniach mogą uczestniczyć Komisja lub organy państw członkowskich UE.
 • po zakończeniu weryfikacji organy kraju korzystającego przekazują wyniki organom wnioskującym państwa członkowskiego UE, które dokonują ostatecznego ustalenia pochodzenia.

Wymogi dotyczące produktu

Przepisy i wymogi techniczne

Wymogi dotyczące produktów i systemy handlu, które muszą spełniać towary, aby mogły zostać przywiezione do Unii Europejskiej.

 

Wyszukaj szczegółowe zasady i przepisy mające zastosowanie do Twojego produktu i jego kraju pochodzenia, korzystając z moich asystentów ds. handlu.

Aby zobaczyć wymogi dotyczące danego produktu, trzeba podać jego kod celny. Jeżeli nie znasz kodu celnego, możesz go wyszukać według nazwy swojego produktu w wbudowanej wyszukiwarce.

Wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, normy sanitarne i fitosanitarne

Zapoznaj się z normami zdrowotnymi, bezpieczeństwa, sanitarnymi i fitosanitarnymi (SPS), które muszą spełniać towary, aby mogły zostać przywiezione do Unii Europejskiej.

 

Wyszukaj przepisy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środków sanitarnych i fitosanitarnych mające zastosowanie do Twojego produktu i jego kraju pochodzenia w zakładce Mój asystent ds. handlu.

Dokumenty i procedury odprawy celnej

Dowód pochodzenia

Eksporterzy z krajów korzystających mogą samooświadczyć, że ich produkt pochodzi, składając oświadczenie o pochodzeniu, które może zostać złożone przez:

Oświadczenie o pochodzeniu jest deklaracją pochodzenia sporządzoną przez zarejestrowanego eksportera na fakturze, specyfikacji wysyłkowej, wykazie opakowań lub jakimkolwiek innym dokumencie handlowym umożliwiającym identyfikację towarów i eksportera. Tekst oświadczenia o pochodzeniu określono w załączniku 22-07 do rozporządzenia (UE) 2015/2447. Przepisy dotyczące oświadczenia o pochodzeniu znajdują się głównie w art. 92 i 93 tego rozporządzenia.

Po dniu 30 czerwca 2020 r. dowodem pochodzenia w celu ubiegania się o preferencyjne traktowanie taryfowe w ramach GSP jest oświadczenie o pochodzeniu wydane przez eksporterów zarejestrowanych w kraju korzystającym w systemie zarejestrowanych eksporterów (REX). Formularze A nie są już akceptowane po tej dacie.

Biorąc jednak pod uwagę zakłócenia spowodowane pandemią COVID-19, możliwe jest złożenie wniosku o przedłużenie okresu przejściowego. Państwa, w których ze względu na pandemię nie można było wdrożyć lub wykorzystać systemu REX, mogą skorzystać z innego przedłużenia okresu przejściowego do dnia 31 grudnia 2020 r. ustanowionego rozporządzeniem (UE) 2020/750. Regularne aktualizacje można znaleźć na stronie internetowej REX.

Oświadczenie o pochodzeniu zachowuje ważność przez 12 miesięcy od daty jego złożenia.

Inne dokumenty

Procedury celne dotyczące przywozu i wywozu.

Własność intelektualna i oznaczenia geograficzne

 • Przepisy UE dotyczące
  • Własność intelektualna i oznaczenia geograficzne
  • Polityka UE w zakresie własności intelektualnej a kraje rozwijające się

Handel usługami

Zamówienia publiczne

Inwestycje

Przydatne linki i dokumenty

Sprawdź szczegółowe zasady i taryfy mające zastosowanie do towaru, który chcesz importować/wywozić w mójm asystentu ds. handlu.

Rozporządzenie (UE) nr 978/2012 w sprawie ogólnych preferencji taryfowych.

Udostępnij tę stronę: