Ogólny system preferencji taryfowych

Czy Państwa przedsiębiorstwo importuje produkty z krajów rozwijających się lub najsłabiej rozwiniętych? Ta sekcja pomaga zrozumieć unijny system GSP.

Informacje o GSP

Obecny unijny ogólny system preferencji taryfowych (GSP) (rozporządzenie (UE) nr 978/2012)jest stosowany od dnia 1 stycznia 2014 r.

Trzy rozwiązania w ramach systemu: ogólny system GSP, system zachęt GSP+ oraz system „wszystko oprócz broni” (EBA) zostają wzmocnione poprzez dostosowanie preferencji i zapewnienie ich większego wpływu.

Kraje kwalifikujące się do GSP wymieniono w załączniku I do rozporządzenia w sprawie GSP. Kraje korzystające z nowych preferencji GSP są wymienione w załączniku II. Beneficjenci inicjatywy „wszystko oprócz broni” są wymienieni w załączniku IV.

Sposób ubiegania się o szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów GSP Plus określono w rozporządzeniu (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 155/2013.

Reguły pochodzenia

 

Aby kwalifikować się do preferencyjnego traktowania, Państwa produkt będzie musiał spełniać reguły pochodzenia określone w umowie. Sprawdź interaktywnenarzędzie samooceny reguł pochodzenia (ROSA)w My Trade Asystent, aby ocenić, czy dany produkt spełnia reguły pochodzenia, i dowiedzieć się, jak przygotować prawidłowe dokumenty.

Ogólne informacje na temat reguł pochodzenia i procedur dotyczących pochodzenia można znaleźć w tej sekcji.

Pochodzenie to „narodowość ekonomiczna” towarów będących przedmiotem handlu. Jeśli jesteś nowym tematem, możesz znaleźć wprowadzenie do głównych pojęć w sekcji dotyczącej towarów.

Reguły pochodzenia

Gdzie mogę znaleźć przepisy?

Reguły pochodzenia są określone w następujących dokumentach prawnych:

Należy zauważyć, że są to kompleksowe przepisy, które nie dotyczą wyłącznie pochodzenia. Jednakże przewodnik Komisji dla użytkowników dotyczący reguł pochodzenia GSP (reguły pochodzenia Unii Europejskiejdotyczące GSP: Przewodnik dla użytkowników) zawiera nieoficjalną skonsolidowaną wersję tekstu prawnego dotyczącego reguł pochodzenia GSP.

Czy mój produkt pochodzi z kraju korzystającego z systemu GSP?

Aby produkt kwalifikował się do niższej lub zerowej taryfy preferencyjnej w ramach GSP, musi on pochodzić z kraju korzystającego z systemu GSP. Produkt uznaje się za pochodzący z kraju korzystającego z systemu GSP, jeżeli:

 • całkowicie uzyskane w kraju korzystającym lub
 • uzyskane w kraju korzystającym zawierające materiały, które nie zostały całkowicie uzyskane, ale zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu, zgodnie z definicją zawartą w przepisach dotyczących poszczególnych produktów w załączniku 22-03 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446,
  załącznik 22-03 zawiera dwa zestawy zasad: jeden mający zastosowanie do najsłabiej rozwiniętych krajów korzystających z systemu GSP, drugi mający zastosowanie do wszystkich pozostałych krajów korzystających z systemu GSP.

Przykłady głównych rodzajówprzepisów dotyczącychposzczególnych produktów w umowach handlowych UE

 • reguła wartości dodanej – wartość wszystkich materiałów niepochodzących w produkcie nie może przekraczać określonej wartości procentowej jego ceny ex-works
 • zmiana klasyfikacji taryfowej – proces produkcji powoduje zmianę klasyfikacji taryfowej między materiałami niepochodzącymi a produktem końcowym – na przykład produkcja papieru (dział 48 systemu zharmonizowanego) z masy włóknistej niepochodzącej (dział 47 systemu zharmonizowanego)
 • szczególne działania – wymagany jest szczególny proces produkcji, np. przędzenie włókien w przędzę – takie reguły stosuje się głównie w sektorze odzieżowym i chemicznym.

Wskazówki, które pomogą Ci przestrzegać przepisów dotyczących poszczególnych produktów

Przewiduje się dodatkową elastyczność, aby pomóc w przestrzeganiu przepisów dotyczących poszczególnych produktów, takich jak tolerancja lub kumulacja.

Tolerancja

W GSP reguła tolerancji zezwala producentowi na stosowanie materiałów niepochodzących, które są zwykle zakazane na mocy reguły dotyczącej danego produktu, o ile ich masa lub wartość netto nie przekracza:

 • 15 % masy produktu rolnego i przetworzonych produktów rolnych objętych działami 2 i 4–24 Systemu Zharmonizowanego, innych niż przetworzone produkty rybołówstwa objęte działem 16
 • 15 % ceny ex-works produktu w przypadku produktów przemysłowych innych niż tekstylia i odzież

Tolerancje szczególne mają zastosowanie do wyrobów włókienniczych i odzieży klasyfikowanych w działach 50–63 Systemu Zharmonizowanego, które są objęte uwagą 6 i uwagą 7 do załącznika A Uwagi wprowadzające do wykazu w załączniku 22-03.

Tolerancja ta nie może być stosowana w celu przekroczenia żadnego progu maksymalnej wartości materiałów niepochodzących wymienionych w regułach dotyczących poszczególnych produktów.

Kumulacja

GSP przewiduje następujące sposoby kumulowania pochodzenia:

 • Kumulacja dwustronna, która umożliwia zaliczenie materiałów pochodzących z UE tak, jakby były one pochodzące z kraju korzystającego z systemu GSP, gdy są wykorzystywane do wytwarzania produktu
 • Kumulacja regionalna, która umożliwia kumulację w ramach określonych regionalnych grup krajów. Obecnie dotyczy to:

Grupa I

 • Kambodża
 • Indonezja
 • Laos
 • Mjanma/Birma
 • Filipiny
 • Wietnam*

*Wietnam nie będzie już beneficjentem GSP od dnia 1 stycznia2023 r.

Grupa III

 • Bangladesz
 • Bhutan
 • Indie
 • Nepal
 • Pakistan
 • Sri Lanka

Kumulacja ta umożliwia zaliczenie materiałów przywożonych z krajów należących do tej samej grupy jako pochodzących, jeżeli zostały użyte do wytworzenia produktu. W załączniku 22-05 określono pewne specjalne warunki dotyczące wyrobów włókienniczych oraz niektórych produktów, które są wyłączone z kumulacji regionalnej, wymienionych w załączniku 22-04.

 • Kumulacja krzyżowa, która umożliwia krajom korzystającym z grupy I i III wykorzystanie materiału z innego kraju jako pochodzącego. Kumulacja ta jest przedmiotem wniosku, którego nie przyznaje się automatycznie. Obecnie istnieje jedna taka kumulacja.
 • Kumulacja rozszerzona, która umożliwia krajowi korzystającemu ubieganie się o kumulację z państwem, z którym Unia Europejska zawarła umowę o wolnym handlu. Obecnie kumulacja ta nie ma zastosowania.
 • Kumulacja z Norwegią, Szwajcarią i Türkiye umożliwia zaliczenie materiałów pochodzących z tych trzech krajów jako pochodzących z kraju korzystającego, jeżeli zostały one użyte do wytworzenia produktu. Towary rolne objęte działami 1–24 Zharmonizowanego Systemu są wyłączone z tego rodzaju kumulacji.

Odstępstwa

Szczególne odstępstwo może zostać przyznane, na określonych warunkach, w celu umożliwienia złagodzenia reguł pochodzenia mających zastosowanie do określonych produktów pochodzących z określonych krajów. Odstępstwo takie zostało przyznane Republice Zielonego Przylądka i jest obecnie stosowane w odniesieniu do Republiki Zielonego Przylądka.

Inne wymagania

Twój produkt musi również spełniać wszystkie inne mające zastosowanie wymogi protokołu (takie jak niewystarczająca obróbka lub przetworzenie lub zasada niezmiany).

Zasada niezmiany

Produkty pochodzące muszą być transportowane z kraju korzystającego z systemu GSP do UE bez dalszego przetwarzania w państwie trzecim.

Niektóre operacje mogą być przeprowadzane w państwie trzecim, jeżeli produkty pozostają pod dozorem celnym, takie jak:

 • dodawanie lub umieszczanie znaków, etykiet, pieczęci lub jakiejkolwiek dokumentacji w celu zapewnienia zgodności ze szczególnymi wymogami krajowymi kraju przywozu
 • konserwowanie produktów w dobrych warunkach
 • przechowywanie
 • dzielenie przesyłek

Organy celne mogą zażądać dowodów zgodności z zasadą, takich jak:

 • umowne dokumenty przewozowe, takie jak konosamenty
 • faktyczne lub konkretne dowody oparte na oznakowaniu lub numerowaniu opakowań
 • wszelkie dowody dotyczące samych towarów

Zwrot ceł

Zwrot ceł uprzednio zapłaconych od materiałów niepochodzących użytych do wytworzenia produktu wywożonego w ramach taryfy preferencyjnej jest dozwolony w ramach systemu GSP.

Procedury dotyczące pochodzenia

Jak ubiegać się o taryfę preferencyjną?

Eksporterzy i importerzy muszą przestrzegać procedur dotyczących pochodzenia. Procedury dotyczące pochodzenia związane z wnioskiem o taryfę preferencyjną i weryfikacją przez organy celne określono w art. 60 i 70–112 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447. Wyjaśniono w nich np., w jaki sposób należy deklarować pochodzenie produktu, jak stosować preferencje lub w jaki sposób organy celne mogą weryfikować pochodzenie produktu.

Deklaracja pochodzenia

 • Dowód pochodzenia nie jest wymagany w przypadku przywozu do UE, jeżeli całkowita wartość przesyłki nie przekracza 500 EUR w przypadku małych paczek lub 1 200 EUR w przypadku bagażu osobistego.

Dowody pochodzenia

Eksporterzy z krajów korzystających mogą samooświadczyć, że ich produkt jest produktem pochodzącym, przedstawiając oświadczenie o pochodzeniu, które może zostać sporządzone przez:

Oświadczenie o pochodzeniu jest deklaracją pochodzenia sporządzoną przez zarejestrowanego eksportera na fakturze, specyfikacji wysyłkowej, wykazie opakowań lub jakimkolwiek innym dokumencie handlowym umożliwiającym identyfikację towarów i eksportera. Tekst oświadczenia o pochodzeniu określono w załączniku 22-07 do rozporządzenia (UE) 2015/2447. W odniesieniu do reguł dotyczących oświadczenia o pochodzeniu zob. głównie art. 92 i 93 tego rozporządzenia.

Po dniu 30 czerwca 2020 r. dowodem pochodzenia do ubiegania się o preferencyjne traktowanie taryfowe w ramach GSP jest oświadczenie o pochodzeniu wydane przez eksporterów, którzy są zarejestrowani w kraju korzystającym w systemie zarejestrowanych eksporterów (REX). Świadectwa formularza A nie będą już akceptowane po tej dacie.

Biorąc jednak pod uwagę zakłócenia spowodowane pandemią COVID-19, można wystąpić o przedłużenie okresu przejściowego. Państwa, w których nie można było wdrożyć ani wykorzystać systemu REX ze względu na pandemię, mogą skorzystać z kolejnego przedłużenia okresu przejściowego do dnia 31 grudnia 2020 r., ustanowionego rozporządzeniem (UE) 2020/750. Regularne aktualizacje można znaleźć na stronie internetowej REX.

Oświadczenie o pochodzeniu zachowuje ważność przez 12 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Weryfikacja pochodzenia

Organy celne mogą zweryfikować, czy przywieziony produkt rzeczywiście jest produktem pochodzącym lub czy spełnia on inne wymogi dotyczące pochodzenia. GSP opiera się na następujących zasadach:

 • weryfikacja opiera się na współpracy administracyjnej między organami celnymi kraju korzystającego i UE.
 • kontrole pochodzenia produktów są przeprowadzane przez organy celne kraju korzystającego, ale w razie potrzeby w takich dochodzeniach mogą uczestniczyć organy Komisji lub państw członkowskich UE.
 • po zakończeniu weryfikacji organy kraju korzystającego przekazują wyniki organom wnioskującym państwa członkowskiego UE, które dokonują ostatecznego ustalenia pochodzenia.

Wymogi dotyczące produktu

Przepisy i wymogi techniczne

Wymogi dotyczące produktów i systemy handlowe, które muszą spełniać towary, aby mogły zostać przywiezione do Unii Europejskiej.

Szukaj szczegółowych zasad i przepisów mających zastosowanie do Twojego produktu i jego kraju pochodzenia za pomocą mojego asystenta handlowego.

Aby zobaczyć wymogi dotyczące danego produktu, trzeba podać jego kod celny. Jeżeli nie znasz kodu celnego, możesz wyszukać go według nazwy swojego produktu w wbudowanej wyszukiwarce.

Wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, normy sanitarne i fitosanitarne

Dowiedz się, jakie normy zdrowotne, bezpieczeństwa, sanitarne i fitosanitarne (SPS) muszą spełniać towary, aby mogły zostać przywiezione do Unii Europejskiej.

Wyszukaj przepisy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środków sanitarnych i fitosanitarnych mające zastosowanie do Twojego produktu i jego kraju pochodzenia w Mój asystent ds. handlu.

Dokumenty i procedury odprawy celnej

Dowód pochodzenia

Eksporterzy z krajów korzystających mogą samooświadczyć, że ich produkt jest produktem pochodzącym, przedstawiając oświadczenie o pochodzeniu, które może zostać sporządzone przez:

Oświadczenie o pochodzeniu jest deklaracją pochodzenia sporządzoną przez zarejestrowanego eksportera na fakturze, specyfikacji wysyłkowej, wykazie opakowań lub jakimkolwiek innym dokumencie handlowym umożliwiającym identyfikację towarów i eksportera. Tekst oświadczenia o pochodzeniu określono w załączniku 22-07 do rozporządzenia (UE) 2015/2447. W odniesieniu do reguł dotyczących oświadczenia o pochodzeniu zob. głównie art. 92 i 93 tego rozporządzenia.

Po dniu 30 czerwca 2020 r. dowodem pochodzenia do ubiegania się o preferencyjne traktowanie taryfowe w ramach GSP jest oświadczenie o pochodzeniu wydane przez eksporterów, którzy są zarejestrowani w kraju korzystającym w systemie zarejestrowanych eksporterów (REX). Świadectwa formularza A nie będą już akceptowane po tej dacie.

Biorąc jednak pod uwagę zakłócenia spowodowane pandemią COVID-19, można wystąpić o przedłużenie okresu przejściowego. Państwa, w których nie można było wdrożyć ani wykorzystać systemu REX ze względu na pandemię, mogą skorzystać z kolejnego przedłużenia okresu przejściowego do dnia 31 grudnia 2020 r., ustanowionego rozporządzeniem (UE) 2020/750. Regularne aktualizacje można znaleźć na stronie internetowej REX.

Oświadczenie o pochodzeniu zachowuje ważność przez 12 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Inne dokumenty

Procedury celne dotyczące przywozu i wywozu.

Własność intelektualna i oznaczenia geograficzne

 • Przepisy UE dotyczące
  • Własność intelektualna i oznaczenia geograficzne
  • Polityka UE w zakresie własności intelektualnej i kraje rozwijające się

Handel usługami

Zamówienia publiczne

Inwestycji

Przydatne linki i dokumenty

Sprawdź szczegółowe zasady i stawki celne, które mają zastosowanie do towaru, który chcesz importować/eksportować u mojego asystenta handlowego.

Rozporządzenie (UE) nr 978/2012 w sprawie ogólnych preferencji taryfowych.

Udostępnij tę stronę: