Pojem v slovníku:

Antidumpingové opatrenia

S cieľom získať podiel na svetovom trhu sa dumping vyváža za cenu nižšiu ako náklady na vnútroštátnom trhu. Článok VI GATT z roku 1994 povoľuje uloženie antidumpingových ciel na dumpingový tovar rovnajúci sa rozdielu medzi ich vývoznou cenou a ich normálnou hodnotou, ak dumping spôsobí ujmu výrobcom konkurenčných výrobkov v dovážajúcej krajine.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy