Πώς να διαβάζεις μια εμπορική συμφωνία

Αν θέλετε να εξαγάγετε το προϊόν ή την υπηρεσία σας, θα επωφεληθείτε από την ευνοϊκή μεταχείριση χάρη σε μια εμπορική συμφωνία. Οι εμπορικές συμφωνίες καθιστούν ευκολότερη και φθηνότερη την εξαγωγή, παρέχοντας το προϊόν σας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά προορισμού. Η παρούσα ενότητα σας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ και σας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ μπορεί να φαίνονται περίπλοκα έγγραφα, αλλά βασίζονται σε εύληπτη δομή. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την τυποποιημένη βασική δομή μιας εμπορικής συμφωνίας, η οποία θα σας βοηθήσει να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε στη συγκεκριμένη εμπορική δραστηριότητά σας. Αυτό χρησιμεύει ως γενική κατευθυντήρια γραμμή. Κάθε συμφωνία είναι διαφορετική, ανάλογα με την κατάσταση των υπογραφόντων μερών και το επίπεδο φιλοδοξίας τους για την ελευθέρωση του εμπορίου.

1 Προοίμιο

Το προοίμιο αναφέρει τα μέρη, επιβεβαιώνει τους κοινούς στόχους τους όσον αφορά την ανάπτυξη των οικονομικών τους σχέσεων και αναγνωρίζει τα θεμέλια των σχέσεων αυτών.

2 Ορισμοί, στόχοι και αρχικές διατάξεις

Στο παρόν κεφάλαιο επεξηγούνται οι όροι που χρησιμοποιούνται στη συμφωνία, ώστε να εξασφαλιστεί κοινή κατανόηση της γλώσσας.

3 Εθνική μεταχείριση και πρόσβαση των αγαθών στην αγορά

Το κεφάλαιο και τα παραρτήματά του περιγράφουν συνήθως το βαθμό στον οποίο και πόσο γρήγορα η συμφωνία θα μειώσει ή θα καταργήσει τους δασμούς, τους φόρους ή άλλα τέλη εισαγωγής για τα εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των μερών. Εδώ θα βρείτε τα συγκεκριμένα τέλη και δασμούς για όλα τα εμπορεύματα που καλύπτονται από την εμπορική συμφωνία. Συνήθως, υπάρχει χωριστό παράρτημα το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει κάθε μέρος για κάθε κατηγορία εμπορευμάτων.

4 Μέτρα αποκατάστασης του εμπορίου

Το παρόν κεφάλαιο αναφέρεται στα μέτρα καταπολέμησης των μέτρων που μπορεί να λάβει ένα μέρος για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, όπως το ντάμπινγκ και οι παράνομες επιδοτήσεις.

5 Τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο

Το κεφάλαιο αυτό προβλέπει την εναρμόνιση ορισμένων κανονισμών και αναγνωρίζει ορισμένες διαδικασίες πιστοποίησης της ποιότητας ως ισοδύναμες σε συγκεκριμένους τομείς.Μπορεί να προβλέπει την αμοιβαία αναγνώριση των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, που σημαίνει ότι τα προϊόντα μπορούν να γίνουν δεκτά για εισαγωγή στη χώρα προορισμού βάσει εγγράφων αξιολόγησης της συμμόρφωσης που εκδίδονται στη χώρα εξαγωγής.

6 Υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα

Στο παρόν κεφάλαιο καθορίζονται οι κανόνες για την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία των ζώων και των φυτών. Στόχος του είναι συνήθως να απλουστεύσει και να εναρμονίσει τις διαδικασίες συμμόρφωσης, διασφαλίζοντας ότι τα νόμιμα μέτρα για την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία των ζώων και των φυτών δεν δημιουργούν αδικαιολόγητα εμπόδια στο εμπόριο. Εδώ μπορείτε να βρείτε τις αρμόδιες αρχές σε κάθε χώρα και τους μηχανισμούς έγκρισης που πρέπει να τηρείτε για τις εξαγωγές.  

7 Διευκόλυνση τελωνειακών διαδικασιών και εμπορικών συναλλαγών

Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι ο εξορθολογισμός των τελωνειακών διαδικασιών και η αύξηση της αποδοτικότητάς τους. Εδώ μπορείτε να βρείτε τα τελωνειακά καθεστώτα που δεν έχουν αναφερθεί αλλού, τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης και τις μεθόδους για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης με τους κανόνες καταγωγής, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη δασμολογητέα αξία, τα τέλη και τις επιβαρύνσεις, καθώς και το δικαίωμά σας να ασκήσετε προσφυγή κατά των τελωνειακών αποφάσεων.

8 Επένδυση

Το κεφάλαιο αυτό προβλέπει μέτρα για το άνοιγμα των επενδύσεων και την προστασία των επενδυτών, εξασφαλίζοντας τη δίκαιη μεταχείρισή τους. Θα μπορούσε να καταργήσει το ανώτατο όριο ξένων κεφαλαίων ή τις απαιτήσεις επιδόσεων, να διευκολύνει τη μεταφορά των κερδών και να θεσπίσει σταθερούς και προβλέψιμους κανόνες που να διέπουν τις επενδυτικές εγγυήσεις. Θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει συστήματα επενδυτικών δικαστηρίων που θα επιτρέπουν στους επενδυτές να επιλύουν γρήγορα και δίκαια τις επενδυτικές διαφορές τους.

9 Εμπόριο υπηρεσιών

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στις διασυνοριακές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών. Ακολουθεί εν μέρει τη δομή της γενικής συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, η οποία καθορίζει τους κανόνες για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών μεταξύ κάθε χώρας που είναι μέλος του ΠΟΕ. Ωστόσο, οι εμπορικές συμφωνίες περιλαμβάνουν συχνά πρόσθετες δεσμεύσεις σε τομείς όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο και η προσωρινή κυκλοφορία φυσικών προσώπων. Οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις μπορούν να αναζητηθούν στα παραρτήματα με χωριστό χρονοδιάγραμμα για καθένα από τα μέρη.

10 Δημόσιες συμβάσεις

Το κεφάλαιο αυτό προσδιορίζει τους τομείς στους οποίους οι επιχειρήσεις από κάθε πλευρά μπορούν να παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες στις κυβερνήσεις των άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών, των περιφερειακών, των επαρχιακών και των τοπικών διοικήσεων. Εάν τα μέρη είναι ήδη μέλη της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (GPA), η συμφωνία εμπορίου μπορεί να εμβαθύνει τις δεσμεύσεις όσον αφορά τον αριθμό των οντοτήτων που καλύπτονται, τον αριθμό των καλυπτόμενων αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και τα κατώτατα όρια για την επιλεξιμότητα των προσφορών.

11 Διανοητική ιδιοκτησία

Συνήθως με βάση τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις για τη διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ), το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τις διαδικασίες και τους κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, την προστασία δεδομένων κ.λπ. Θα μπορούσε επίσης να καθορίσει νέους τομείς συνεργασίας, όπως η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων.

12 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ και ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Το τμήμα αυτό αναφέρεται συνήθως στο δίκαιο περί ανταγωνισμού, στις έρευνες και στις κυρώσεις που συνδέονται με τις εμπορικές συμπράξεις, στην καταχρηστική συμπεριφορά των επιχειρήσεων με δεσπόζουσα θέση στην αγορά και στις συγκεντρώσεις που αντιβαίνουν στον ανταγωνισμό. Θα μπορούσε επίσης να ορίζει κανόνες για τις επιδοτήσεις, τις κρατικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις στις οποίες χορηγούνται ειδικά προνόμια, ώστε να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις ιδιωτικές εταιρείες.

13 Επίλυση διαφορών και διαμεσολάβηση

Το παρόν κεφάλαιο παρέχει ένα σύστημα για την επίλυση τυχόν διαφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα μέρη εφαρμόζουν ή ερμηνεύουν τη συμφωνία, και αναφέρει τις τυπικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν αμφότερες οι πλευρές, εάν δεν μπορούν να επιτύχουν συμφωνία κατόπιν διαμεσολάβησης.

14 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το κεφάλαιο αυτό καθορίζει συνήθως τον τρόπο με τον οποίο η συμφωνία τίθεται σε ισχύ, παρέχει τη δυνατότητα στα νέα μέρη να προσχωρήσουν μετά την υπογραφή της και καθορίζει τις διαδικασίες για την τροποποίηση της συμφωνίας στο μέλλον.

15 ΑΛΛΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Ενδέχεται να περιλαμβάνονται σχετικές πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται αλλού, όπως οι ειδικοί κανόνες καταγωγής για κάθε κατηγορία προϊόντων.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις