Varorna har genomgått tillräcklig bearbetning

En produkt kan också ha sitt ursprung i EU eller ett partnerland trots att den tillverkats med material från andra länder eller delvis bearbetats utomlands, dvs. inte i partnerlandet. Detta är fallet om produkten har bearbetats tillräckligt.

Kriterierna när en produkt har bearbetats tillräckligt beskrivs på produktspecifika förteckningar i EU:s preferentiella ursprungsregler. I de flesta avtal beskrivs kriterierna i följande format:

  • kolumn 1: Den produkt som förtecknas i EU:s produktklassificeringssystem
  • kolumn 2: en produktbeskrivning
  • kolumn 3: beskrivning av den behandling som behövs i EU eller i det land som bedriver handel för att produkten ska anses ha ursprungsstatus
  • kolumn 4: gå till en annan behandling som beskrivs i kolumn 4. Om så är fallet kan du välja mellan kolumn 3 eller 4.

3 års regler för tillräcklig omvandling

Det finns tre grundregler som används i de produktspecifika förteckningarna (kolumn 3 och 4) som avgör om en produkt har bearbetats tillräckligt i EU eller i ett partnerland.

Principen om mervärde

Du kan hitta en regel där värdet av alla icke-ursprungsmaterial som används av tillverkaren/exportören i EU eller ett handelspartnerland inte kan överstiga en viss procentandel av produktens pris (fritt fabrik).

Det anges att tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger [X]% av produktens pris fritt fabrik 

I så fall måste du jämföra

  • tullvärdet av alla de icke-ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen av varan (dvs. baserat på det värde som deklareras vid EU:s eller handelspartnerns tullkontor för dessa material när de importeras där).

med

  • varans pris fritt fabrik (dvs. varans värde vid utträde ur anläggningen)

Regeln är uppfylld om värdet av icke-ursprungsmaterialet inte överstiger den procentandel som anges i regeln.

Ändring av tulltaxeklassificering

Du kan hitta en regel som anger att du inte kan ha en vara som har samma klassificering enligt tulltaxan som någon av de icke-ursprungsmaterial som tillverkaren/exportören importerade från ett tredjeland och som används i produkten.

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

I så fall måste du jämföra

  • klassificering enligt tulltaxan av det icke-ursprungsmaterial som använts (4 siffror).

med

  • tullklassificeringen av varan som du vill exportera eller importera

Regeln är uppfylld om klassificeringen av båda varorna inte är identisk.

Tillverkning utgående från vissa produkter

Du kan hitta en bestämmelse som gör det möjligt för tillverkaren/exportören att använda ett visst icke-ursprungsmaterial från tredjeländer (andra än EU eller partnerlandet) vid tillverkningen av produkten och det kommer fortfarande att anses ha sitt ursprung i EU eller ett handelspartnerland.

Det kommer att anges som tillverkning utgående från typ av bra eg/[garn] [kött] osv.

Tillverkaren/exportören kan också importera materialet i ett tidigare tillverkningsstadium (t.ex. för garn kan ni importera fiber). Tillverkaren/exportören får dock inte importera något material i ett senare produktionsled (t.ex. för garn kan du inte importera tyg).

En fullständig förteckning finns i bilagan till reglerna om ursprungsregler för varje avtal om förmånsbehandling. (länk till marknadssektionen?) Bevara medveten om att regeln i vissa fall kan vara en kombination av kriterierna a, b och/eller c.

Dela sidan:

Genvägar