Det allmänna preferenssystemet

Importerar ditt företag produkter från utvecklingsländer eller de minst utvecklade länderna? Det här avsnittet hjälper dig att förstå EU:s allmänna preferenssystem.

Om det allmänna preferenssystemet

EU:s nuvarande allmänna preferenssystem (förordning (EU) nr 978/2012) hartillämpats sedan den 1 januari 2014. I november 2023 förlängdes tillämpningen av denna förordning till december 2027, i avvaktan på Europaparlamentets och rådets godkännande av en reviderad GSP-förordning.

De tre ordningarna i systemet – det allmänna allmänna preferenssystemet, GSP ± stimulansordningen och Allt utom vapen-ordningen – förstärks genom att förmånerna anpassas och får större effekt.

Förmånsländer som omfattas av det allmänna preferenssystemet förtecknas i bilaga I till GSP-förordningen. De länder som omfattas av de nya GSP-förmånerna förtecknas i bilaga II. Mottagare av ”Allt utom vapen” förtecknas i bilaga IV.

Hur man ansöker om den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre (GSP +) fastställs i förordning (EU) nr 978/2012 och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 155/2013.

Regler om ursprung

 

För att omfattas av förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrollera det interaktiva verktyget för självbedömningav ursprungsregler (ROSA)i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsregler och ursprungsförfaranden finns i detta avsnitt.

Ursprung är den ”ekonomiska nationaliteten” för de varor som är föremål för handel. Om du är ny i ämnet kan du hitta en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Regler om ursprung

Var hittar jag reglerna?

Ursprungsreglerna anges i följande rättsliga handlingar:

Observera att det rör sig om omfattande bestämmelser som inte bara rör ursprung. Kommissionens vägledning för användare om GSP-ursprungsregler (Europeiskaunionens ursprungsregler för det allmänna preferenssystemet: En handledning för användare) innehåller en inofficiell konsoliderad version av lagtexten om GSP-ursprungsregler.

Har min produkt sitt ursprung i ett förmånsland inom det allmänna preferenssystemet?

För att din produkt ska omfattas av den lägre förmånstullen eller nolltullsats enligt det allmänna preferenssystemet måste den ha sitt ursprung i ett förmånsland inom det allmänna preferenssystemet. En produkt anses ha sitt ursprung i ett förmånsland inom det allmänna preferenssystemet om den

 • helt framställda i ett förmånsland, eller
 • som framställts i ett förmånsland och som innehåller material som inte helt framställts men som genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling, enligt definitionen i de produktspecifika reglerna i bilaga 22–03 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446, bilaga
  22–03, innehåller två regler: ett tillämpligt på de minst utvecklade förmånsländerna inom det allmänna preferenssystemet, ett tillämpligt på alla andra förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet.

Exempel på de viktigaste typerna av produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • mervärdesregeln – värdet av allt icke-ursprungsmaterial i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av produktens pris fritt fabrik
 • ändring av klassificering enligt tulltaxan – tillverkningsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterialen och slutprodukten – till exempel tillverkning av papper (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) från massa utan ursprungsstatus (kapitel 47 i Harmoniserade systemet).
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, t.ex. spinning av fibrer till garn – sådana regler används främst inom textil-, konfektions- och kemisektorn.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Ytterligare flexibilitet planeras för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler, t.ex. tolerans eller kumulation.

Tolerans

I Allmänna preferenssystemet gör toleransregeln det möjligt för tillverkaren att använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudna enligt den produktspecifika regeln så länge deras nettovikt eller värde inte överstiger

 • 15 % av produktens vikt för jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter som omfattas av kapitlen 2 och 4–24 i Harmoniserade systemet, utom bearbetade fiskeriprodukter enligt kapitel 16
 • 15 % av produktens pris fritt fabrik för andra industriprodukter än textilier och kläder

Särskilda toleranser gäller för textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet och som ingår i anmärkning 6 och anmärkning 7 till bilaga A Inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga 22–03.

Denna tolerans får inte användas för att överskrida något tröskelvärde för icke-ursprungsmaterial som förtecknas i de produktspecifika reglerna.

Kumulering

I det allmänna preferenssystemet föreskrivs följande sätt att kumulera ursprung:

 • Bilateral kumulation, som gör det möjligt att räkna material med ursprung i EU som om de hade sitt ursprung i förmånslandet inom det allmänna preferenssystemet när de används vid tillverkningen av en produkt
 • Regional kumulation, som möjliggör kumulation inom specificerade regionala grupper av länder. För närvarande gäller detta för

Grupp I

 • Kambodja
 • Indonesien
 • Laos
 • Myanmar/Burma
 • Filippinerna
 • Vietnam *

* Vietnam kommer inte längre att omfattas av det allmänna preferenssystemet från och med den 1januari 2023.

Grupp III

 • Bangladesh
 • Bhutan
 • Indien
 • Nepal
 • Pakistan
 • Sri Lanka

Denna kumulation gör det möjligt att räkna importerade material från länder i samma grupp som ursprungsmaterial när de används vid tillverkningen av en produkt. Bilaga 22–05 innehåller vissa särskilda villkor för textilprodukter och vissa produkter som är undantagna från regional kumulation och som förtecknas i bilaga 22–04.

 • Interregional kumulation, som gör det möjligt för förmånsländerna i grupperna I och III att använda material från det andra landet som ursprungsmaterial. Denna kumulation är föremål för en begäran som inte beviljas automatiskt. För närvarande finns det en sådan kumulation.
 • Utvidgad kumulation, som gör det möjligt för ett förmånsland att ansöka om kumulation med ett land med vilket Europeiska unionen har ett frihandelsavtal. Denna kumulation är för närvarande inte tillämplig.
 • Kumulation med Norge, Schweiz och Turkiet gör det möjligt att räkna material med ursprung i dessa tre länder som produkter med ursprung i ett förmånsland när de används vid tillverkningen av en produkt. Jordbruksvaror som omfattas av kapitlen 1–24 i Harmoniserade systemet omfattas inte av denna typ av kumulation.

Undantag från bestämmelserna

Ett särskilt undantag får beviljas på särskilda villkor för att möjliggöra mer lättnader i ursprungsreglerna för vissa produkter med ursprung i vissa länder. Ett sådant undantag har beviljats och gäller för närvarande för Kap Verde.

Övriga krav

Din produkt måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav i protokollet (t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om förbud mot ändring).

Regel om förbud mot ändringar

Ursprungsprodukter måste transporteras från förmånslandet inom det allmänna preferenssystemet till EU utan att bearbetas ytterligare i ett tredjeland.

Vissa transaktioner kan utföras i ett tredjeland om produkterna kvarstår under tullövervakning, t.ex.

 • lägga till eller anbringa märken, etiketter, förseglingar eller annan dokumentation för att säkerställa överensstämmelse med särskilda inhemska krav i det importerande landet.
 • bevara produkterna i gott skick
 • förvaring
 • uppdelning av sändningar

Tullmyndigheterna får begära bevis på efterlevnad av regeln, t.ex.

 • transporthandlingar som konossement
 • faktiska eller konkreta bevis baserade på märkning eller numrering av förpackningar
 • alla bevis som rör själva varorna.

Tullrestitution

Återbetalning av tidigare erlagda tullar på icke-ursprungsmaterial som används för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull är tillåten enligt det allmänna preferenssystemet.

Ursprungsförfaranden

Hur ansöker man om förmånlig tullbehandling?

Exportörer och importörer måste följa ursprungsförfarandena. Ursprungsförfarandena för en ansökan om förmånstull och tullmyndigheternas kontroll fastställs i artiklarna 60 och 70–112 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447. De klargör t.ex. hur man deklarerar en produkts ursprung, hur man begär förmåner eller hur tullmyndigheterna kan kontrollera en produkts ursprung.

Ursprungsdeklaration

 • Inget ursprungsintyg krävs för import till EU när sändningens totala värde inte överstiger 500 EUR för småpaket eller 1,200 EUR för personligt bagage.

Ursprungsbevis

Exportörer i förmånsländerna kan själva deklarera att deras produkt har sitt ursprung genom att tillhandahålla en ursprungsförsäkran som kan upprättas av

En ursprungsförsäkran är en ursprungsdeklaration som upprättas av den registrerade exportören på en faktura, en följesedel, en packsedel eller någon annan kommersiell handling som gör det möjligt att identifiera varorna och exportören. Texten till ursprungsförsäkran fastställs i bilaga 22–07 till förordning (EU) 2015/2447. När det gäller reglerna om ursprungsförsäkran, se i huvudsak artikel 92 och artikel 93 i den förordningen.

Efter den 30 juni 2020 är ursprungsintyget för att ansöka om förmånlig tullbehandling enligt det allmänna preferenssystemet en ursprungsförsäkran som utfärdats av exportörer som är registrerade i förmånslandet i systemet för registrerade exportörer (REX). Formulär A godtas inte längre efter detta datum.

Med tanke på de störningar som orsakats av covid-19-pandemin är det dock möjligt att begära en förlängd övergångsperiod. De länder där REX-systemet inte kunde införas eller användas på grund av pandemin kan komma i fråga för en ytterligare förlängning av övergångsperioden till och med den 31 december 2020, i enlighet med förordning (EU) 2020/750. Se REX-sektionens webbplats för regelbundna uppdateringar.

Ursprungsförsäkran är giltig i 12 månader från och med den dag då den gjordes.

Kontroll av ursprung

Tullmyndigheterna kan kontrollera om en importerad vara verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra krav på ursprung. Det allmänna preferenssystemet bygger på följande principer:

 • kontrollen grundar sig på administrativt samarbete mellan tullmyndigheterna i förmånslandet och EU.
 • kontroller av produkternas ursprung utförs av tullmyndigheterna i förmånslandet, men vid behov får kommissionen eller EU-medlemsstaternas myndigheter delta i sådana undersökningar.
 • när kontrollen är avslutad ska förmånslandets myndigheter meddela resultaten till de begärande myndigheterna i den EU-medlemsstat som gör det slutliga fastställandet av ursprung.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

Produktkrav och handelsordningar som varor måste uppfylla för att importeras till Europeiska unionen.

Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och ursprungsland med hjälp av Min handelsassistent.

För att hitta kraven för din produkt måste du alltså känna till dess varukod. Om du inte känner till tullkoden kan du söka efter den med namnet på din produkt i den inbyggda sökmotorn.

Hälso- och säkerhetskrav, sanitära och fytosanitära standarder

Läs om de sanitära och fytosanitära standarder som varor måste uppfylla för att kunna importeras till EU.

Sök efter de hälso-, säkerhets- och sanitära och fytosanitära regler som gäller för din produkt och ditt ursprungsland i Min handelsassistent.

Tullklarering – dokument och förfaranden

Bevis på ursprung

Exportörer i förmånsländerna kan själva deklarera att deras produkt har sitt ursprung genom att tillhandahålla en ursprungsförsäkran som kan upprättas av

En ursprungsförsäkran är en ursprungsdeklaration som upprättas av den registrerade exportören på en faktura, en följesedel, en packsedel eller någon annan kommersiell handling som gör det möjligt att identifiera varorna och exportören. Texten till ursprungsförsäkran fastställs i bilaga 22–07 till förordning (EU) 2015/2447. När det gäller reglerna om ursprungsförsäkran, se i huvudsak artikel 92 och artikel 93 i den förordningen.

Efter den 30 juni 2020 är ursprungsintyget för att ansöka om förmånlig tullbehandling enligt det allmänna preferenssystemet en ursprungsförsäkran som utfärdats av exportörer som är registrerade i förmånslandet i systemet för registrerade exportörer (REX). Formulär A godtas inte längre efter detta datum.

Med tanke på de störningar som orsakats av covid-19-pandemin är det dock möjligt att begära en förlängd övergångsperiod. De länder där REX-systemet inte kunde införas eller användas på grund av pandemin kan komma i fråga för en ytterligare förlängning av övergångsperioden till och med den 31 december 2020, i enlighet med förordning (EU) 2020/750. Se REX-sektionens webbplats för regelbundna uppdateringar.

Ursprungsförsäkran är giltig i 12 månader från och med den dag då den gjordes.

Övriga dokument

Tullförfaranden för import och export.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

 • EU-regler om
  • Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar
  • EU:s politik för immateriella rättigheter och utvecklingsländer

Handeln med tjänster

Offentlig upphandling

Investeringar

Länkar och dokument

Kontrollera de särskilda regler och tullar som gäller för den vara som du vill importera/exportera i Min handelsassistent.

Förordning (EU) nr 978/2012 om allmänna tullförmåner.

Dela sidan:

Genvägar