Allmänna preferenssystemet (GSP)

Importerar ditt företag produkter från utvecklingsländer eller de minst utvecklade länderna? Det här avsnittet hjälper dig att förstå EU:s allmänna preferenssystem.

Om det allmänna preferenssystemet

EU:s nuvarande allmänna preferenssystem (förordning(EU) nr 978/2012)har tillämpats sedan den 1 januari 2014. I november 2023 förlängdes tillämpningen av denna förordning till december 2027, i avvaktan på Europaparlamentets och rådets godkännande av en reviderad förordning om det allmänna preferenssystemet.

Systemets tre ordningar, det allmänna preferenssystemet, stimulanssystemet GSP+ och Allt utom vapen-systemet, förstärks genom att förmånerna anpassas och får större effekt.

Länder som omfattas av det allmänna preferenssystemet förtecknas i bilaga I till förordningen om det allmänna preferenssystemet. De länder som omfattas av de nya GSP-förmånerna förtecknas i bilaga II. Mottagare av allt utom vapen förtecknas i bilaga IV.

Hur man ansöker om den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre fastställs i förordning (EU) nr 978/2012 och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 155/2013.

Ursprungsregler

 

För att vara berättigad till förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrollera det interaktivaverktyget för självbedömning av ursprungsregler (ROSA)i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsreglerna och ursprungsförfarandena finns i detta avsnitt.

Ursprunget är den ”ekonomiska nationaliteten” för de varor som det handlas med. Om du är ny på ämnet, kan du hitta en introduktion till de viktigaste begreppen i avsnittet varor.

Ursprungsregler

Var hittar jag reglerna?

Ursprungsreglerna anges i följande rättsliga handlingar:

Observera att detta är omfattande bestämmelser som inte bara gäller ursprung. Kommissionens vägledning för användare om ursprungsregler inom det allmänna preferenssystemet(Europeiska unionens ursprungsregler för det allmänna preferenssystemet: En användarhandledning) innehåller en inofficiell konsoliderad version av lagtexten om ursprungsregler inom det allmänna preferenssystemet.

Har min produkt sitt ursprung i ett förmånsland inom det allmänna preferenssystemet?

För att din produkt ska omfattas av den lägre förmånstullen eller nolltullsatsen inom ramen för det allmänna preferenssystemet måste den ha sitt ursprung i ett förmånsland inom det allmänna preferenssystemet. En produkt anses ha sitt ursprung i ett förmånsland inom det allmänna preferenssystemet om den

 • som helt framställts i ett förmånsland, eller
 • som framställts i ett förmånsland och som innehåller material som inte helt framställts men som genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling enligt definitionen i de produktspecifika reglerna i bilaga 22-03 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446
  Bilaga 22-03 innehåller två uppsättningar regler: Ett som är tillämpligt på de minst utvecklade förmånsländerna inom det allmänna preferenssystemet och ett som är tillämpligt på alla andra förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet.

Exempel på de viktigaste typerna av produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • mervärdesregeln – värdet av allt icke-ursprungsmaterial i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av dess pris fritt fabrik
 • Ändring av klassificeringen enligt tulltaxan – tillverkningsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterialen och slutprodukten – t.ex. tillverkning av papper (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) från massa utan ursprungsstatus (kapitel 47 i Harmoniserade systemet).
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, t.ex. spinning av fibrer till garn – sådana regler används främst inom textil-, beklädnads- och kemisektorerna

Tips som hjälper dig att följa de produktspecifika reglerna

Ytterligare flexibilitet planeras för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler, t.ex. tolerans eller kumulering.

Tolerans

I det allmänna preferenssystemet gör toleransregeln det möjligt för tillverkaren att använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudna enligt den produktspecifika regeln så länge deras nettovikt eller värde inte överstiger

 • 15 % av produktens vikt för jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter som omfattas av kapitlen 2 och 4–24 i Harmoniserade systemet, utom bearbetade fiskeriprodukter enligt kapitel 16
 • 15 % av produktens pris fritt fabrik för andra industriprodukter än textilier och kläder

Särskilda toleranser gäller för textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet och som ingår i anmärkning 6 och anmärkning 7 i bilaga A, inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga 22–03.

Denna tolerans får inte användas för att överskrida ett tröskelvärde för högsta värde för icke-ursprungsmaterial som förtecknas i de produktspecifika reglerna.

Kumulation

I det allmänna preferenssystemet föreskrivs följande sätt att kumulera ursprung:

 • Bilateral kumulation, som gör det möjligt att räkna material med ursprung i EU som om de hade sitt ursprung i förmånslandet inom det allmänna preferenssystemet när de används vid tillverkning av en produkt
 • Regional kumulation, som möjliggör kumulation inom specificerade regionala grupper av länder. För närvarande gäller detta för

Grupp I

 • Kambodja
 • Indonesien
 • Laos
 • Myanmar/Burma
 • Filippinerna
 • Vietnam*

*Vietnam kommer inte längre att omfattas av det allmänna preferenssystemet från ochmed den 1 januari 2023.

Grupp III

 • Bangladesh
 • Bhutan
 • Indien
 • Nepal
 • Pakistan
 • Sri Lanka

Denna kumulation gör det möjligt att räkna importerat material från länder i samma grupp som ursprungsmaterial när det används vid tillverkningen av en produkt. Det finns vissa särskilda villkor för textilprodukter i bilaga 22-05 och vissa produkter som inte omfattas av regional kumulation i bilaga 22-04.

 • Korsregional kumulation, som gör det möjligt för förmånsländer i grupp I och grupp III att använda det andra landets material som ursprungsmaterial. Denna kumulation är föremål för en begäran, som inte beviljas automatiskt. För närvarande finns det en sådan kumulation.
 • Utvidgad kumulation, som gör det möjligt för ett förmånsland att ansöka om kumulation med ett land med vilket Europeiska unionen har ett frihandelsavtal. För närvarande gäller inte denna kumulation.
 • Kumulation med Norge, Schweiz och Turkiet gör det möjligt att räkna material med ursprung i dessa tre länder som material med ursprung i ett förmånsland när de används vid tillverkningen av en produkt. Jordbruksvaror som omfattas av kapitlen 1–24 i Harmoniserade systemet omfattas inte av denna typ av kumulation.

Undantag

Ett särskilt undantag får beviljas på särskilda villkor för att möjliggöra mer flexibla ursprungsregler som är tillämpliga på specifika produkter med ursprung i specifika länder. Ett sådant undantag har beviljats och gäller för närvarande för Kap Verde.

Övriga krav

Din produkt måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav i protokollet (t.ex. otillräcklig bearbetning eller bearbetning eller icke-ändringsregel).

Regeln om icke-ändring

Ursprungsprodukter måste transporteras från förmånslandet inom det allmänna preferenssystemet till EU utan att bearbetas ytterligare i ett tredjeland.

Vissa transaktioner kan utföras i ett tredjeland om produkterna kvarstår under tullövervakning, t.ex.

 • lägga till eller anbringa märken, etiketter, förseglingar eller annan dokumentation för att säkerställa överensstämmelse med särskilda inhemska krav i importlandet,
 • konservering av produkter under goda förhållanden
 • förvaring
 • uppdelning av sändningar

Tullmyndigheterna får begära bevis på efterlevnad av regeln, t.ex.

 • Avtalsenliga transportdokument, t.ex. konossement.
 • Faktiska eller konkreta bevis baserade på märkning eller numrering av kollin.
 • Bevis som hänför sig till själva varorna.

Tullrestitution

Återbetalning av tullar som tidigare betalats för icke-ursprungsmaterial som använts för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull är tillåten enligt det allmänna preferenssystemet.

Ursprungsförfaranden

Hur man ansöker om förmånlig tull

Exportörer och importörer måste följa ursprungsförfarandena. Ursprungsförfarandena i samband med en ansökan om förmånstull och tullmyndigheternas kontroll fastställs i artiklarna 60 och 70–112 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447. De klargör t.ex. hur man deklarerar en produkts ursprung, hur man ansöker om förmånsbehandling eller hur tullmyndigheterna kan kontrollera en produkts ursprung.

Ursprungsdeklaration

 • Inget ursprungsbevis krävs för import till EU om försändelsens totala värde inte överstiger 500 euro för småpaket eller 1 200 euro för personligt bagage.

Ursprungsintyg

Exportörer i förmånsländerna kan själv försäkra att deras produkt har ursprungsstatus genom att tillhandahålla en ursprungsförsäkran som kan göras av

En ursprungsförsäkran är en ursprungsdeklaration som den registrerade exportören upprättar på en faktura, en följesedel, en packsedel eller någon annan kommersiell handling som gör det möjligt att identifiera varorna och exportören. Texten till ursprungsförsäkran fastställs i bilaga 22-07 till förordning (EU) 2015/2447. När det gäller reglerna om ursprungsförsäkran hänvisas huvudsakligen till artiklarna 92 och 93 i den förordningen.

Efter den 30 juni 2020 är ursprungsintyget för ansökan om förmånlig tullbehandling enligt det allmänna preferenssystemet en ursprungsförsäkran som utfärdats av exportörer som är registrerade i förmånslandet i systemet för registrerade exportörer (REX). Certifikat formulär A godtas inte längre efter detta datum.

Med tanke på de störningar som orsakats av covid-19-pandemin är det dock möjligt att begära en förlängd övergångsperiod. De länder där REX-systemet inte kunde införas eller användas på grund av pandemin kan omfattas av en annan förlängning av övergångsperioden till och med den 31 december 2020, i enlighet med förordning (EU) 2020/750. För regelbundna uppdateringar, se REX-sektionens webbplats.

Ursprungsförsäkran är giltig i tolv månader från och med den dag då den upprättades.

Kontroll av ursprung

Tullmyndigheterna får kontrollera om en importerad produkt verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra ursprungskrav. Allmänna preferenssystemet bygger på följande principer:

 • Kontrollen grundar sig på administrativt samarbete mellan tullmyndigheterna i förmånslandet och EU.
 • Kontroller av produkternas ursprung utförs av tullmyndigheterna i förmånslandet, men vid behov får kommissionen eller EU-medlemsstaternas myndigheter delta i sådana undersökningar.
 • När kontrollen har slutförts ska myndigheterna i förmånslandet meddela resultaten till de begärande myndigheterna i den EU-medlemsstat som gör det slutliga fastställandet av ursprung.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

Produktkrav och handelsordningar som varor måste uppfylla för att få importeras till Europeiska unionen.

Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland med hjälp av Min handelsassistent.

För att se kraven för din produkt måste du först identifiera dess tullkod. Om du inte känner till tullkoden kan du söka efter den med produktens namn i den inbyggda sökmotorn.

Hälso- och säkerhetskrav, sanitära och fytosanitära standarder

Läs om de sanitära och fytosanitära standarder som varor måste uppfylla för att få importeras till EU.

Sök efter de hälso-, säkerhets- och sanitära och fytosanitära regler som gäller för din produkt och dess ursprungsland i Min handelsassistent.

Dokument och förfaranden för tullklarering

Ursprungsbevis

Exportörer i förmånsländerna kan själv försäkra att deras produkt har ursprungsstatus genom att tillhandahålla en ursprungsförsäkran som kan göras av

En ursprungsförsäkran är en ursprungsdeklaration som den registrerade exportören upprättar på en faktura, en följesedel, en packsedel eller någon annan kommersiell handling som gör det möjligt att identifiera varorna och exportören. Texten till ursprungsförsäkran fastställs i bilaga 22-07 till förordning (EU) 2015/2447. När det gäller reglerna om ursprungsförsäkran hänvisas huvudsakligen till artiklarna 92 och 93 i den förordningen.

Efter den 30 juni 2020 är ursprungsintyget för ansökan om förmånlig tullbehandling enligt det allmänna preferenssystemet en ursprungsförsäkran som utfärdats av exportörer som är registrerade i förmånslandet i systemet för registrerade exportörer (REX). Certifikat formulär A godtas inte längre efter detta datum.

Med tanke på de störningar som orsakats av covid-19-pandemin är det dock möjligt att begära en förlängd övergångsperiod. De länder där REX-systemet inte kunde införas eller användas på grund av pandemin kan omfattas av en annan förlängning av övergångsperioden till och med den 31 december 2020, i enlighet med förordning (EU) 2020/750. För regelbundna uppdateringar, se REX-sektionens webbplats.

Ursprungsförsäkran är giltig i tolv månader från och med den dag då den upprättades.

Övriga dokument

Tullförfaranden vid import och export.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

 • EU:s regler om
  • Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar
  • EU:s politik för immateriella rättigheter och utvecklingsländerna

Handel med tjänster

Offentlig upphandling

Investeringar

 • särskild information om utländska investeringar i EU
 • allmän information för att möjliggöra din investering utomlands 

Användbara länkar och dokument

Kontrollera de särskilda regler och tariffer som gäller för den vara som du vill importera/exportera i Min handelsassistent.

Förordning (EU) nr 978/2012 om allmänna tullförmåner.

Dela sidan:

Genvägar