Det allmänna preferenssystemet

Importerar ert företag produkter från utvecklingsländer eller de minst utvecklade länderna? Det här avsnittet hjälper dig att förstå EU:s allmänna preferenssystem.

Om GSP

EU:s nuvarande allmänna preferenssystem (GSP)(förordning (EU) nr 978/2012)har tillämpats sedan den 1 januari 2014.

De tre ordningarna i systemet, det allmänna preferenssystemet, stimulanssystemet GSP + och Allt utom vapen-ordningen förstärks genom att förmånerna anpassas och får större verkan.

Länder som omfattas av det allmänna preferenssystemet förtecknas i bilaga I till GSP-förordningen. De länder som omfattas av de nya GSP-förmånerna förtecknas i bilaga II. Mottagare av ”Allt utom vapen” förtecknas i bilaga IV.

Hur man ansöker om den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre fastställs i förordning (EU) nr 978/2012 och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 155/2013.

Ursprungsregler

I detta avsnitt införs de viktigaste ursprungsreglerna och ursprungsreglerna i handelsordningen.

Ursprung är handelsvarors ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet hittar du en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

Din produkt måste uppfylla vissa regler som styrker dess ursprung för att kunna omfattas av förmånstullen.

Var hittar jag reglerna?

Ursprungsreglerna anges i följande rättsakter:

Observera att det rör sig om omfattande förordningar som inte bara gäller ursprung. Kommissionens vägledning för användare av allmänna preferenssystemets ursprungsregler (Europeiska unionens ursprungsregler för det allmänna preferenssystemet: En vägledning för användare) innehåller en inofficiell konsoliderad version av den rättsliga texten om ursprungsregler inom det allmänna preferenssystemet.

Har min produkt sitt ursprung i ett förmånsland inom det allmänna preferenssystemet?

För att din produkt ska omfattas av den lägre eller inga förmånstullen enligt Allmänna preferenssystemet måste den ha sitt ursprung i ett förmånsland inom det allmänna preferenssystemet. En produkt anses ha sitt ursprung i ett förmånsland inom det allmänna preferenssystemet om den

 • helt framställda i ett förmånsland, eller
 • Som framställts i ett förmånsland och innehåller material som inte helt framställts men som har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling enligt definitionen i de produktspecifika reglerna i bilaga 03–22 till kommissionens delegerade förordning
  (EU) nr 2015/2446 omfattar två uppsättningar regler: En för de minst utvecklade förmånsländerna inom det allmänna preferenssystemet, en för alla andra förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet.

 

Exempel på de viktigaste typerna av produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • mervärderegeln – värdet av allt icke-ursprungsmaterial i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av produktens pris fritt fabrik
 • ändringen av klassificeringen enligt tulltaxan – tillverkningsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterialet och slutprodukten – t.ex. papperstillverkning (Harmoniserade systemets kapitel 48) av massa utan ursprungsstatus (Harmoniserade systemets kapitel 47).
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, till exempel spinning av fibrer till garn – sådana regler används främst inom textil- och konfektionssektorn och inom kemisektorn.

 

Du hittar de särskilda reglerna för din produkt i Min handelsassistent.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Ytterligare flexibilitet planeras för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler, t.ex. tolerans eller kumulation.

Tolerans

Enligt det allmänna preferenssystemet får tillverkaren enligt toleransregeln använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudna enligt den produktspecifika regeln, förutsatt att deras nettovikt eller värde inte överstiger

 • 15 % av produktens vikt för jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter som omfattas av kapitlen 2 och 4–24 i Harmoniserade systemet, utom bearbetade fiskeriprodukter enligt kapitel 16
 • 15 % av produktens pris fritt fabrik för andra industriprodukter än textilier och kläder

Särskilda toleranser gäller textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet och som ingår i anmärkning 6 och anmärkning 7 till bilaga A Inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga 22–03.

Denna tolerans får inte användas för att överskrida ett tröskelvärde för högsta värde för icke-ursprungsmaterial som förtecknas i de produktspecifika reglerna.

Kumulering

I Allmänna preferenssystemet föreskrivs följande metoder för kumulering av ursprung:

 • Bilateral kumulation som gör det möjligt att räkna material med ursprung i EU som om de har ursprung i förmånslandet inom det allmänna preferenssystemet när de används vid tillverkningen av en produkt
 • Regional kumulation, som möjliggör kumulation inom specificerade regionala grupper av länder. För närvarande gäller detta för

Grupp I

 • Kambodja
 • Indonesien
 • Laos
 • Burma/Myanmar
 • Filippinerna
 • Vietnam ”

Grupp III

 • I Bangladesh
 • Benin
 • Indien
 • Namibia
 • Pakistan.
 • Sri Lanka:

Denna kumulation gör det möjligt att betrakta importerade material från länder i samma grupp som ursprungsmaterial när de används vid tillverkningen av en produkt. Det finns vissa särskilda villkor för textilprodukter i bilaga 22–05 och vissa produkter som är undantagna från regional kumulation och som förtecknas i bilaga 22–04.

 • Interregional kumulation, som gör det möjligt för förmånsländerna i grupp I och grupp III att använda det andra landets material som ursprungsmaterial. Denna kumulering är föremål för en ansökan som inte beviljas automatiskt. För närvarande finns det en sådan kumulering.
 • Utvidgad kumulation, som gör det möjligt för ett förmånsland att ansöka om kumulation med ett land med vilket Europeiska unionen har ett frihandelsavtal. För närvarande tillämpas inte denna kumulation.
 • Kumulation med Norge, Schweiz och Turkiet gör det möjligt att räkna material med ursprung i dessa tre länder som ursprungsmaterial i ett förmånsland när de används vid tillverkningen av en produkt. Jordbruksprodukter som omfattas av kapitlen 1–24 i Harmoniserade systemet omfattas inte av denna typ av kumulation.

Undantag

Ett särskilt undantag får beviljas på särskilda villkor för att möjliggöra mindre stränga ursprungsregler som är tillämpliga på specifika produkter med ursprung i specifika länder. Ett sådant undantag har beviljats och gäller för närvarande för Kap Verde.

Övriga krav

Din produkt måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav i protokollet (t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om förbud mot ändringar).

Regeln om förbud mot ändring

Ursprungsprodukter ska transporteras från förmånslandet inom det allmänna preferenssystemet till EU utan ytterligare bearbetning i ett tredjeland.

Vissa transaktioner kan utföras i ett tredjeland om produkterna fortfarande står under tullövervakning, t.ex.

 • anbringande eller anbringande av märken, etiketter, förseglingar eller annan dokumentation för att säkerställa överensstämmelse med särskilda inhemska krav i importlandet
 • att bevara produkterna under goda förhållanden
 • lagring
 • uppdelning av sändningar

Tullmyndigheterna får begära bevis för att regeln följs, t.ex.

 • transporthandlingar som konossement
 • faktiska eller konkreta bevis baserade på märkning eller numrering av kollin
 • bevis som rör själva varorna.

Tullrestitution

Återbetalning av tullar som tidigare betalats för icke-ursprungsmaterial som används för att tillverka en produkt som exporteras inom ramen för en förmånstull är tillåten inom ramen för det allmänna preferenssystemet.

Ursprungsförfaranden

Hur man ansöker om förmånstull

Exportörer och importörer måste följa ursprungsförfarandena. Ursprungsförfarandena för en ansökan om förmånstull och tullmyndigheternas kontroll anges i artiklarna 60 och 70–112 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2447. De klargör t.ex. hur man deklarerar en produkts ursprung, hur man ansöker om förmånsbehandling eller hur tullmyndigheterna kan kontrollera en produkts ursprung.

Ursprungsdeklaration

 • Inget ursprungsintyg krävs för import till EU om försändelsens totala värde inte överstiger 500 EUR för småpaket eller 1,200 EUR för personligt bagage.

Ursprungsbevis

Exportörer från förmånsländerna kan själva deklarera att deras produkt har sitt ursprung genom att tillhandahålla en ursprungsförsäkran som kan göras av

En ursprungsförsäkran är en ursprungsdeklaration som den registrerade exportören upprättar på en faktura, en följesedel, en packsedel eller någon annan kommersiell handling som gör det möjligt att identifiera varorna och exportören. Texten till ursprungsförsäkran återfinns i bilaga 22–07 till förordning (EU) 2015/2447. När det gäller reglerna om ursprungsförsäkran, se främst artikel 92 och artikel 93 i den förordningen.

Efter den 30 juni 2020 är ursprungsintyget för att ansöka om förmånlig tullbehandling enligt Allmänna preferenssystemet en ursprungsförsäkran som utfärdats av exportörer som är registrerade i förmånslandet i systemet för registrerade exportörer (REX). Formulär A-intyg godtas inte längre efter detta datum.

Med tanke på de störningar som orsakats av covid-19-pandemin är det dock möjligt att begära en förlängd övergångsperiod. De länder där REX-systemet inte kunde införas eller användas på grund av pandemin kan komma i fråga för ytterligare en förlängning av övergångsperioden till och med den 31 december 2020, i enlighet med förordning (EU) 2020/750. Se REX-sektionens webbplats för regelbundna uppdateringar.

Ursprungsförsäkran är giltig i 12 månader från och med den dag den upprättades.

Ursprungskontroll

Tullmyndigheterna får kontrollera om en importerad produkt verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra ursprungskrav. Det allmänna preferenssystemet bygger på följande principer:

 • kontrollen bygger på administrativt samarbete mellan tullmyndigheterna i förmånslandet och EU.
 • kontrollen av produkternas ursprung utförs av tullmyndigheterna i förmånslandet, men vid behov får kommissionen eller EU-medlemsstaternas myndigheter delta i sådana undersökningar.
 • när kontrollen är avslutad ska förmånslandets myndigheter meddela resultaten till de begärande myndigheterna i den EU-medlemsstat som gör det slutliga fastställandet av ursprung.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

Produktkrav och handelsordningar som varor måste uppfylla för att kunna importeras till Europeiska unionen.

 

Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland med hjälp av Min handelsassistent.

För att hitta kraven för din produkt måste du alltså känna till dess varukod. Om du inte känner till tullkoden kan du söka efter den med ditt produktnamn i den inbyggda sökmotorn.

Hälso- och säkerhetskrav samt sanitära och fytosanitära standarder

Läs om de sanitära och fytosanitära standarder som varor måste uppfylla för att kunna importeras till EU.

 

Sök efter de regler för hälsa, säkerhet och sanitära och fytosanitära åtgärder som gäller för din produkt och dess ursprungsland i Mina handelsassistent.

Tullklareringsdokument och tullklareringsförfaranden

Bevis på ursprung

Exportörer från förmånsländerna kan själva deklarera att deras produkt har sitt ursprung genom att tillhandahålla en ursprungsförsäkran som kan göras av

En ursprungsförsäkran är en ursprungsdeklaration som den registrerade exportören upprättar på en faktura, en följesedel, en packsedel eller någon annan kommersiell handling som gör det möjligt att identifiera varorna och exportören. Texten till ursprungsförsäkran återfinns i bilaga 22–07 till förordning (EU) 2015/2447. När det gäller reglerna om ursprungsförsäkran, se främst artikel 92 och artikel 93 i den förordningen.

Efter den 30 juni 2020 är ursprungsintyget för att ansöka om förmånlig tullbehandling enligt Allmänna preferenssystemet en ursprungsförsäkran som utfärdats av exportörer som är registrerade i förmånslandet i systemet för registrerade exportörer (REX). Formulär A-intyg godtas inte längre efter detta datum.

Med tanke på de störningar som orsakats av covid-19-pandemin är det dock möjligt att begära en förlängd övergångsperiod. De länder där REX-systemet inte kunde införas eller användas på grund av pandemin kan komma i fråga för ytterligare en förlängning av övergångsperioden till och med den 31 december 2020, i enlighet med förordning (EU) 2020/750. Se REX-sektionens webbplats för regelbundna uppdateringar.

Ursprungsförsäkran är giltig i 12 månader från och med den dag den upprättades.

Andra handlingar

Tullförfaranden för import och export.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

 • EU-regler om
  • Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar
  • EU:s immaterialrättspolitik och utvecklingsländer

Handeln med tjänster

Offentlig upphandling

Investeringar

Länkar och dokument

Kontrollera de särskilda regler och tariffer som gäller för den vara som du vill importera/exportera till Mina handelsassistent.

Förordning (EU) nr 978/2012 om allmänna tullförmåner.

Dela sidan:

Genvägar