Det allmänna preferenssystemet

Importerar ditt företag produkter från utvecklingsländer eller minst utvecklade länder? Det här avsnittet hjälper dig att förstå EU:s allmänna preferenssystem.

Om det allmänna preferenssystemet

EU:s nuvarande allmänna preferenssystem (förordning (EU) nr 978/2012) har tillämpatssedan den 1 januari 2014.

De tre ordningarna inom ramen för systemet, det allmänna preferenssystemet, stimulanssystemet GSP + och ”Allt utom vapen” -systemet förstärks genom att förmånerna anpassas och får större verkan.

Länder som omfattas av Allmänna preferenssystemet förtecknas i bilaga I till GSP-förordningen. Länder som omfattas av de nya GSP-förmånerna förtecknas i bilaga II. Stödmottagare som omfattas av ”Allt utom vapen” förtecknas i bilaga IV.

Hur man ansöker om den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre fastställs i förordning (EU) nr 978/2012 och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 155/2013.

Ursprungsregler

 

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrollera det interaktiva verktyget för självbedömningav ursprungsregler (Rosa)i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsregler och ursprungsförfaranden finns i detta avsnitt.

Ursprung är handelsvarornas ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet kan du hitta en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

Var hittar jag reglerna?

Ursprungsreglerna fastställs i följande rättsliga dokument:

Observera att det rör sig om omfattande bestämmelser som inte bara rör ursprung. Kommissionens vägledning för användare av det allmänna preferenssystemets ursprungsregler (Europeiska unionens ursprungsregler för det allmänna preferenssystemet: En vägledning för användare) innehåller en inofficiell konsoliderad version av lagtexten om GSP-ursprungsregler.

Har min produkt sitt ursprung i ett förmånsland inom det allmänna preferenssystemet?

För att din produkt ska kunna omfattas av den lägre eller noll förmånstullen enligt det allmänna preferenssystemet måste den ha sitt ursprung i ett förmånsland inom det allmänna preferenssystemet. En produkt anses ha ursprung i ett förmånsland inom det allmänna preferenssystemet om den

 • som helt framställts i ett förmånsland, eller
 • som erhållits i ett förmånsland och som innehåller material som inte helt framställts men som har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling enligt definitionen i de produktspecifika reglerna i bilaga 22–03 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446, bilaga
  22–03, innehåller två uppsättningar regler: ett som är tillämpligt på de minst utvecklade förmånsländerna inom det allmänna preferenssystemet, ett som är tillämpligt på alla andra förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet.

Exempel på de viktigaste typerna av produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • regeln om mervärde – värdet av allt icke-ursprungsmaterial i en produkt får inte överstiga en viss procentandel av dess pris fritt fabrik
 • ändringen av klassificeringen enligt tulltaxan – tillverkningsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterial och slutprodukten – till exempel tillverkning av papper (kapitel 48 i Harmoniserade systemet) från massa utan ursprungsstatus (kapitel 47 i Harmoniserade systemet)
 • särskilda åtgärder – en särskild produktionsprocess krävs, t.ex. spinning av fibrer till garn – sådana regler används främst inom textilindustrin och den kemiska sektorn.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Ytterligare flexibilitet planeras för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler, såsom tolerans eller kumulation.

Tolerans

I Allmänna preferenssystemet tillåter toleransregeln tillverkaren att använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudna enligt den produktspecifika regeln så länge deras nettovikt eller nettovärde inte överstiger

 • 15 % av produktens vikt för jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter som omfattas av kapitlen 2 och 4–24 i Harmoniserade systemet, utom bearbetade fiskeriprodukter enligt kapitel 16
 • 15 % av produktens pris fritt fabrik för andra industriprodukter än textilier och kläder

Särskilda toleranser gäller för textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet, vilka ingår i anmärkning 6 och anmärkning 7 i bilaga A Inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga 22–03.

Denna tolerans får inte användas för att överskrida ett högsta tröskelvärde för icke-ursprungsmaterial som förtecknas i de produktspecifika reglerna.

Kumulering

I Allmänna preferenssystemet föreskrivs följande sätt att kumulera ursprung:

 • Bilateral kumulation, som gör det möjligt att räkna med material med ursprung i EU som om de hade sitt ursprung i förmånslandet inom det allmänna preferenssystemet när de används vid tillverkningen av en produkt
 • Regional kumulation som möjliggör kumulation inom specificerade regionala grupper av länder. För närvarande gäller detta för

Grupp I

 • Kambodja
 • Indonesien
 • Laos
 • Myanmar/Burma
 • Filippinerna
 • Vietnam *

* Vietnam kommer inte längre att omfattas av det allmänna preferenssystemet från och med den 1januari 2023.

Grupp III

 • Bangladesh
 • Bhutan
 • Indien
 • Nepal
 • Pakistan
 • Sri Lanka

Denna kumulation gör det möjligt att räkna med importerat material från länder i samma grupp som ursprungsmaterial när det används vid tillverkningen av en produkt. Det finns vissa särskilda villkor för textilprodukter i bilaga 22–05 och vissa produkter som inte omfattas av regional kumulation och som förtecknas i bilaga 22–04.

 • Tvärregional kumulation, som gör det möjligt för förmånsländerna i grupp I och III att använda det andra landets material som ursprungsmaterial. Denna kumulation omfattas av en ansökan och beviljas inte automatiskt. För närvarande finns en sådan kumulation.
 • Utvidgad kumulation, som gör det möjligt för ett förmånsland att ansöka om kumulation med ett land med vilket Europeiska unionen har ett frihandelsavtal. För närvarande är denna kumulation inte tillämplig.
 • Kumulation med Norge, Schweiz och Türkiye gör det möjligt att betrakta material med ursprung i dessa tre länder som material med ursprung i ett förmånsland när det används vid tillverkningen av en produkt. Jordbruksprodukter som omfattas av kapitlen 1–24 i Harmoniserade systemet omfattas inte av denna typ av kumulation.

Undantag

Ett särskilt undantag får beviljas på särskilda villkor för att möjliggöra mindre stränga ursprungsregler för vissa produkter med ursprung i vissa länder. Ett sådant undantag har beviljats och gäller för närvarande Kap Verde.

Övriga krav

Din produkt måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav i protokollet (t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om förbud mot ändringar).

Regel om förbud mot ändring

Ursprungsprodukter måste transporteras från förmånslandet inom det allmänna preferenssystemet till EU utan att bearbetas vidare i ett tredjeland.

Vissa transaktioner kan utföras i ett tredjeland om produkterna förblir under tullövervakning, t.ex.

 • lägga till eller anbringa märken, etiketter, förseglingar eller annan dokumentation för att säkerställa överensstämmelse med särskilda inhemska krav i det importerande landet
 • konservering av produkter under goda förhållanden
 • lagring
 • uppdelning av sändningar

Tullmyndigheterna får begära bevis för att regeln följs, såsom

 • transporthandlingar som konossement
 • faktabaserade eller konkreta bevis baserade på märkning eller numrering av kollin
 • eventuell bevisning som rör själva varorna.

Tullrestitution

Återbetalning av tullar som tidigare betalats på icke-ursprungsmaterial som använts för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull är tillåten enligt det allmänna preferenssystemet.

Förfaranden för ursprung

Hur man ansöker om förmånstull

Exportörer och importörer måste följa ursprungsförfarandena. Ursprungsförfarandena i samband med en ansökan om förmånstull och tullmyndigheternas kontroll anges i artiklarna 60 och 70–112 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447. De klargör t.ex. hur man deklarerar en produkts ursprung, hur man ansöker om förmånsbehandling eller hur tullmyndigheterna kan kontrollera en produkts ursprung.

Ursprungsdeklaration

 • Inget ursprungsintyg krävs för import till EU om sändningens totala värde inte överstiger 500 EUR för småpaket eller 1,200 EUR för personligt bagage.

Ursprungsintyg

Exportörer i förmånsländerna kan själva deklarera att deras produkt har ursprungsstatus genom att tillhandahålla en ursprungsförsäkran som kan göras av

En ursprungsförsäkran är en ursprungsdeklaration som upprättas av den registrerade exportören på en faktura, en följesedel, en packsedel eller någon annan kommersiell handling som gör det möjligt att identifiera varorna och exportören. Texten till ursprungsförsäkran fastställs i bilaga 22–07 till förordning (EU) 2015/2447. När det gäller reglerna om ursprungsförsäkran, se främst artikel 92 och artikel 93 i den förordningen.

Efter den 30 juni 2020 är ursprungsintyget för att ansöka om förmånsbehandling enligt det allmänna preferenssystemet en ursprungsförsäkran som utfärdats av exportörer som är registrerade i förmånslandet i systemet för registrerade exportörer (REX). Intyg formulär A godtas inte längre efter detta datum.

Med tanke på de störningar som covid-19-pandemin orsakat är det dock möjligt att begära en förlängd övergångsperiod. De länder där REX-systemet inte kunde tas i bruk eller användas på grund av pandemin kan omfattas av en ytterligare förlängning av övergångsperioden till och med den 31 december 2020, i enlighet med förordning (EU) 2020/750. För regelbundna uppdateringar, se REX-sektionens webbplats.

Ursprungsförsäkran är giltig i 12 månader från och med den dag då den upprättades.

Kontroll av ursprung

Tullmyndigheterna kan kontrollera om en importerad vara verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra krav på ursprung. Det allmänna preferenssystemet bygger på följande principer:

 • kontrollen bygger på administrativt samarbete mellan tullmyndigheterna i förmånslandet och EU.
 • kontroller av produkternas ursprung utförs av tullmyndigheterna i förmånslandet, men vid behov får kommissionen eller EU-medlemsstaternas myndigheter delta i sådana undersökningar.
 • när kontrollen har slutförts ska myndigheterna i förmånslandet meddela resultaten till de myndigheter i den EU-medlemsstat som slutgiltigt fastställer ursprunget.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

Produktkrav och handelsordningar som varor måste uppfylla för att importeras till Europeiska unionen.

Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland med hjälp av min handelsassistent.

För att hitta kraven för din produkt måste du alltså känna till dess varukod. Om du inte känner till tullkoden kan du söka efter den med namnet på din produkt i den inbyggda sökmotorn.

Hälso- och säkerhetskrav, sanitära och fytosanitära standarder

Lär dig mer om de sanitära och fytosanitära standarder som varor måste uppfylla för att få importeras till EU.

Sök efter de regler om hälsa, säkerhet och sanitära och fytosanitära åtgärder som gäller för din produkt och dess ursprungsland i Min handelsassistent.

Tullklarering – dokument och förfaranden

Bevis på ursprung

Exportörer i förmånsländerna kan själva deklarera att deras produkt har ursprungsstatus genom att tillhandahålla en ursprungsförsäkran som kan göras av

En ursprungsförsäkran är en ursprungsdeklaration som upprättas av den registrerade exportören på en faktura, en följesedel, en packsedel eller någon annan kommersiell handling som gör det möjligt att identifiera varorna och exportören. Texten till ursprungsförsäkran fastställs i bilaga 22–07 till förordning (EU) 2015/2447. När det gäller reglerna om ursprungsförsäkran, se främst artikel 92 och artikel 93 i den förordningen.

Efter den 30 juni 2020 är ursprungsintyget för att ansöka om förmånsbehandling enligt det allmänna preferenssystemet en ursprungsförsäkran som utfärdats av exportörer som är registrerade i förmånslandet i systemet för registrerade exportörer (REX). Intyg formulär A godtas inte längre efter detta datum.

Med tanke på de störningar som covid-19-pandemin orsakat är det dock möjligt att begära en förlängd övergångsperiod. De länder där REX-systemet inte kunde tas i bruk eller användas på grund av pandemin kan omfattas av en ytterligare förlängning av övergångsperioden till och med den 31 december 2020, i enlighet med förordning (EU) 2020/750. För regelbundna uppdateringar, se REX-sektionens webbplats.

Ursprungsförsäkran är giltig i 12 månader från och med den dag då den upprättades.

Övriga dokument

Tullförfaranden för import och export.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

 • EU-regler om
  • Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar
  • EU:s politik för immateriella rättigheter och utvecklingsländer

Handeln med tjänster

Offentlig upphandling

Investerings —

Länkar och dokument

Kontrollera de särskilda regler och tullar som gäller för den vara du vill importera/exportera i Min handelsassistent.

Förordning (EU) nr 978/2012 om allmänna tullförmåner.

Dela sidan:

Genvägar