Συνολική και οικονομική εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά

Η CETA αποτελεί εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά. Μειώνει τους δασμούς και διευκολύνει την εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών, προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων τόσο στην ΕΕ όσο και στον Καναδά.

Η CETA τέθηκε προσωρινά σε ισχύ την 21 Σεπτεμβρίου 2017, δηλαδή ισχύει πλέον το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας. Τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών της ΕΕ — και σε ορισμένες περιπτώσεις και τα περιφερειακά — θα πρέπει στη συνέχεια να εγκρίνουν τη CETA προτού αυτή τεθεί πλήρως σε ισχύ.

Η συμφωνία με μια ματιά

Η συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA) τέθηκε προσωρινά σε ισχύ την 21 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι τομείς που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είναι:

 • προστασία των επενδύσεων και σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων (ICS)
 • πρόσβαση στην αγορά επενδύσεων χαρτοφυλακίου
 • διατάξεις σχετικά με τη βιντεοσκόπηση
 • δύο διατάξεις σχετικά με τη διαφάνεια των διοικητικών διαδικασιών, της επανεξέτασης και της προσφυγής σε επίπεδο κρατών μελών

Η συμφωνία θα τεθεί σε πλήρη ισχύ μόλις κυρωθεί επίσημα από όλα τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ποια είναι τα οφέλη για την επιχείρησή σας;

Η συμφωνία

 • καταργεί ή μειώνει τους εμπορικούς φραγμούς, τους δασμούς και το κόστος που συνδέεται με τις εξαγωγές
 • απλουστεύει τις εργασίες σε χαρτί, τους τεχνικούς κανονισμούς, τις τελωνειακές διαδικασίες και τις απαιτήσεις σχετικά με τους κανόνες καταγωγής, τις απαιτήσεις δοκιμών προϊόντων, τις πληροφορίες για τις δημόσιες συμβάσεις, ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας κ.λπ.
 • τονώνει το εμπόριο τροφίμων, ζώων και φυτών, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα υγείας και ασφάλειας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών
 • επιτρέπει στην εταιρεία σας να υποβάλει προσφορά για διαγωνισμούς σε όλα τα επίπεδα της καναδικής κυβέρνησης
 • δημιουργεί πρόσθετη πρόσβαση στην αγορά σε ορισμένους τομείς, προσφέρει καλύτερη κινητικότητα για τους εργαζομένους και διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων για τους επαγγελματίες
 • προστατεύει μεγάλη ποικιλία γεωγραφικών ενδείξεων για ευρωπαϊκά τρόφιμα υψηλής ποιότητας στην καναδική αγορά
 • προωθεί επενδύσεις υψηλής ποιότητας μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά

Στους τομείς που καλύπτονται περιλαμβάνονται οι κανόνες πρόσβασης στην αγορά για τα αγαθά, τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα, οι επενδύσεις, οι υπηρεσίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η πολιτική ανταγωνισμού, οι δημόσιες συμβάσεις, η διανοητική ιδιοκτησία, η κανονιστική συνεργασία ή η επίλυση διαφορών. Τα παραρτήματα περιλαμβάνουν χρονοδιαγράμματα κατάργησης δασμών, ποσοστώσεις, διαδικασίες, κανόνες καταγωγής, αμοιβαία αποδοχή των αξιολογήσεων συμμόρφωσης κ.λπ.

 

Τα κεφάλαια της συμφωνίας εξηγούνται εν συντομία εδώ και το σχετικό κείμενο μπορεί να τηλεφορτωθεί.

Δασμοί

Την 21 Σεπτεμβρίου 2017, ο Καναδάς και η ΕΕ κατάργησαν ήδη το 98 % των δασμολογικών τους κλάσεων και συμφώνησαν να καταργήσουν σταδιακά όλες σχεδόν τις εναπομένουσες δασμολογικές κλάσεις. Έως το 2024, θα έχει καταργηθεί το 99 % όλων των δασμολογικών κλάσεων.

Τα καναδικά προϊόντα που υπόκεινται σε μεταβατική σταδιακή κατάργηση των δασμών περιλαμβάνουν

 • μηχανοκίνητα οχήματα
 • πλοία
 • κριθάρι και βύνη
 • ραφιναρισμένη ζάχαρη
 • άμυλο γεωμήλων
 • άνθη

Τα ευρωπαϊκά προϊόντα που υπόκεινται σε μεταβατική σταδιακή κατάργηση των δασμών περιλαμβάνουν:

 • μηχανοκίνητα οχήματα
 • ορισμένα προϊόντα ψαριών και θαλασσινών
 • ακατέργαστη και ραφιναρισμένη ζάχαρη
 • ορισμένοι σπόροι

Η σταδιακή κατάργηση των δασμών ακολουθεί χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών. Οι μειώσεις εκφράζονται σε κατηγορίες σταδιακής κατάργησης στο παράρτημα 2Α της συμφωνίας.

 • Α: Μηδενικός δασμός την 21 Σεπτεμβρίου 2017
 • Β: Δασμός που πρέπει να μηδενιστεί σε ίσες μειώσεις σε διάστημα 3 ετών
 • Γ: Δασμός που πρέπει να μηδενιστεί σε ίσες μειώσεις σε διάστημα 5 ετών
 • Δ: Δασμός που πρέπει να μηδενιστεί σε ίσες μειώσεις σε διάστημα 7 ετών
 • Ε: Ο δασμός απαλλάσσεται από την κατάργηση των δασμών
 • S: Ο δασμός παραμένει ο ίδιος για 5 έτη μετά από τα οποία θα καταργηθούν σε τρία στάδια ίσης διάρκειας την 1η Ιανουαρίου του έτους 8
 • AV0 + ΕΚ: Ο κατ’ αξίαν δασμός ισούται με μηδέν κατά την έναρξη ισχύος· Ο ειδικός δασμός που προκύπτει από το σύστημα τιμών εισόδου που εφαρμόζεται στα εν λόγω καταγόμενα εμπορεύματα διατηρείται.

 

Ο βοηθός μου στον τομέα του εμπορίου παρουσιάζει τα χρονοδιαγράμματα κατάργησης δασμών για τις σχετικές δασμολογικές κλάσεις.

Βιομηχανικά προϊόντα

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να καταργήσουν το 100 % των δασμολογικών κλάσεων για τα βιομηχανικά προϊόντα, εκ των οποίων το 99,6 % κατά την έναρξη ισχύος στην περίπτωση του Καναδά και το 99,4 % από την έναρξη ισχύος στην περίπτωση της ΕΕ. Μεταξύ των λίγων προϊόντων που δεν απελευθερώθηκαν κατά την έναρξη ισχύος είναι περιορισμένος αριθμός προϊόντων αυτοκινητοβιομηχανίας, τα οποία θα ελευθερωθούν σε αμοιβαία βάση κατά τη διάρκεια 3, 5 ή 7 ετών (17 προϊόντα στην προσφορά δασμών του Καναδά και αντίστοιχα προϊόντα στην προσφορά της ΕΕ). Ο Καναδάς θα ελευθερώσει τους εναπομείναντες δασμούς για τα πλοία σε διάστημα 7 ετών (δηλαδή έως το 2024).

Γεωργικά προϊόντα

Με την έναρξη ισχύος, ο Καναδάς κατάργησε τους δασμούς για το 90,9 % όλων των γεωργικών δασμολογικών κλάσεων του. Έως το 2023, το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί σε 91,7 %.

Για τα ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα, θα υπάρξει ειδική μεταχείριση:

Δασμολογικές ποσοστώσεις

Και οι δύο πλευρές εφαρμόζουν δασμολογικές ποσοστώσεις (ΔΠ) για ορισμένα προϊόντα, μεταξύ των οποίων το καναδικό βόειο κρέας, το χοίρειο κρέας και το γλυκό καλαμπόκι, καθώς και το ευρωπαϊκό τυρί. Πρόκειται για συγκεκριμένους όγκους εμπορευμάτων, οι οποίοι θα δικαιούνται προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση εντός δεδομένου χρονικού πλαισίου.

Εισαγωγές από τον Καναδά

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις κατανέμονται ανάλογα με τις ποσότητες που είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης καθώς και με βάση τις ποσότητες που ζητούν οι εθνικές αρχές και τις οποίες έχουν κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατανείμει και δημοσιοποιήσει τις ποσοστώσεις, τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να εκδώσουν πιστοποιητικά εισαγωγής ή εξαγωγής για τις αιτηθείσες ποσότητες εντός του ορίου των αντίστοιχων δασμολογικών ποσοστώσεων.

Οι βασικοί κανόνες για την ταυτόχρονη εξέταση καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής.

Τα ποσοστά κατανομής των δασμολογικών ποσοστώσεων της ΕΕ, όσον αφορά τις άδειες εισαγωγής που εκδίδονται, δημοσιεύονται κάθε μήνα και είναι προσβάσιμα μέσω του Παρατηρητηρίου της Αγοράς Κρέατος.

Οι ακόλουθοι κανονισμοί καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ διαχειρίζεται τις διάφορες ΔΠ της για τη CETA

Εξαγωγή στον Καναδά
 • Ο Καναδάς εφαρμόζει ετήσιο υπόδειγμα για την κατανομή ποσοστώσεων γαλακτοκομικών προϊόντων
 • η αίτηση για ποσοστώσεις υποβάλλεται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου και η επιστροφή και ανακατανομή των αχρησιμοποίητων ποσοστώσεων πραγματοποιείται στις 1 Αυγούστου.
 • για να μπορέσετε να λάβετε ποσόστωση πρέπει να είστε κάτοικος Καναδά και να δραστηριοποιηθείτε στον τομέα του τυριού

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων για τα γαλακτοκομικά προϊόντα που εξάγονται από την ΕΕ στον Καναδά στο πλαίσιο της CETA διατίθενται στην ενότητα «Ανακοινώσεις» στον δικτυακό τόπο Global Affairs Canada

Οι ανακοινώσεις προς τους εισαγωγείς καθορίζουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την επίτευξη κατανομής στο πλαίσιο κάθε αντίστοιχης δασμολογικής ποσόστωσης. Οι ανακοινώσεις παρέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων γενικά και σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης. Τα έντυπα αίτησης και τα σχετικά προσαρτήματα επισυνάπτονται σε κάθε προκήρυξη.

2020 κατάλογος τυριών της CETA

Κατάλογος κατόχων ποσοστώσεων για το βιομηχανικό τυρί CETA 2020

2019 — πίνακας χρησιμοποίησης της δασμολογικής ποσόστωσης της CETA για το τυρί

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι:

 • τα οπωροκηπευτικά εξακολουθούν να υπόκεινται στο σύστημα τιμών εισόδου της ΕΕ
 • οι δασμοί θα διατηρηθούν για τα πουλερικά και τα αυγά

Οίνος και οινοπνευματώδη ποτά

Οι ειδικοί δασμοί για τους οίνους και τα αλκοολούχα ποτά της ΕΕ που εισέρχονται στον Καναδά καταργήθηκαν κατά την έναρξη ισχύος της CETA.

Όσον αφορά τα αλκοολούχα ποτά, όπως το τζιν, η βότκα και το ουίσκι, η CETA αντιμετωπίζει μη δασμολογικούς φραγμούς που παρεμπόδισαν σημαντικά την ικανότητα της ΕΕ να διεισδύσει στην καναδική αγορά, ιδίως με

 • εφαρμογή της διαφοράς κόστους εξυπηρέτησης (που επιβάλλει ο Καναδάς στους εισαγόμενους οίνους και οινοπνευματώδη ποτά) με βάση τον όγκο και όχι την αξία, και υπολογισμός του με πιο διαφανή τρόπο, με μείωση του κόστους για τους παραγωγούς της ΕΕ να πωλούν τα προϊόντα τους στον Καναδά
 • πάγωμα του αριθμού των ιδιωτικών σημείων πώλησης εκτός των εγκαταστάσεων του Καναδά, τα οποία είναι ανοικτά μόνο στους καναδούς παραγωγούς και τα οποία αποτελούν εναλλακτική λύση στο μονοπώλιο των επαρχιακών εταιρειών πώλησης οινοπνευματωδών ποτών
 • πρόληψη των εκτός επαρχίας δραστηριοτήτων ορισμένων επιτροπών οινοπνευματωδών ποτών, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αθέμιτο ανταγωνισμό στο καναδικό έδαφος και σε τρίτες χώρες
 • κατάργηση των καναδικών απαιτήσεων για ανάμειξη εισαγόμενων χύδην αλκοολούχων ποτών με τοπικά αλκοολούχα ποτά πριν από την εμφιάλωση (η απαίτηση αυτή εμπόδισε τα εισαγόμενα χύδην αλκοολούχα ποτά να επισημαίνονται ως γεωγραφικές ενδείξεις κατά την εμφιάλωση στον Καναδά)

Η CETA περιλαμβάνει τόσο τη συμφωνία ΕΕ-Καναδά του 1989 για τα αλκοολούχα ποτά όσο και τη συμφωνία ΕΕ-Καναδά του 2004 για τους οίνους και τα αλκοολούχα ποτά, προσφέροντας ισχυρές νομικές εγγυήσεις για τους ευρωπαίους και καναδικούς εμπόρους οίνων και αλκοολούχων ποτών. Οι ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις της συμφωνίας του 2004 παρατίθενται στο παράρτημα 30-Β της ΣΟΕΣ.

Αλιεία

Ο Καναδάς κατάργησε πλήρως όλους τους δασμούς στα αλιευτικά προϊόντα κατά την έναρξη ισχύος.

Η ΕΕ κατάργησε το 95,5 % των δασμών της κατά την έναρξη ισχύος της και συμφώνησε να καταργήσει περαιτέρω το υπόλοιπο 4,5 % των δασμών εντός 3, 5 ή 7 ετών.

Παράλληλα με την κατάργηση των τελωνειακών δασμών, η ΕΕ και ο Καναδάς θα αναπτύξουν αειφόρο αλιευτική πολιτική με την εφαρμογή μέτρων παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης, καθώς και με την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

 

Βρείτε τον ισχύοντα δασμολογικό συντελεστή για το προϊόν σας στον βοηθό μου για το εμπόριο.

Κανόνες καταγωγής

Το παρόν τμήμα παρουσιάζει τους βασικούς κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής της εμπορικής συμφωνίας.

Η καταγωγή είναι η «οικονομική ιθαγένεια» των εμπορεύσιμων αγαθών. Εάν είστε καινούργιος για το θέμα, βρείτε μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες στην ενότητα «Εμπορεύματα».

Κανόνες καταγωγής

Το προϊόν σας πρέπει να συμμορφώνεται με ορισμένους κανόνες που αποδεικνύουν την καταγωγή του προκειμένου να είναι επιλέξιμο για προτιμησιακό δασμό.

Πού μπορώ να βρω τους κανόνες καταγωγής;

Οι κανόνες καταγωγής καθορίζονται στο πρωτόκολλο για τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά (CETA) (ΕΕ L 11, 14.01.2017, σ. 465). Συμβουλευθείτε επίσης τις λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κανόνες καταγωγής.

Είναι το προϊόν μου «καταγόμενο» σύμφωνα με τη CETA ΕΕ-Καναδά;

Για να μπορεί το προϊόν σας να τύχει χαμηλότερου ή μηδενικού προτιμησιακού δασμού βάσει της CETA, το προϊόν σας πρέπει να κατάγεται από την ΕΕ ή τον Καναδά.

Ένα προϊόν «κατάγεται» από την ΕΕ ή τον Καναδά, εάν πληροί μία από τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • παράγεται εξ ολοκλήρου στην ΕΕ ή στον Καναδά
 • παράγεται αποκλειστικά από ύλες καταγωγής ΕΕ ή Καναδά
 • Έχει παραχθεί επαρκώς στην ΕΕ ή τον Καναδά σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες προϊόντος που καθορίζονται στο παράρτημα 5

Βλ. επίσης εισαγωγικές σημειώσεις στο παράρτημα 5.

Επιπλέον, το παράρτημα 5α προβλέπει ποσοστώσεις καταγωγής και εναλλακτικούς ειδικούς κανόνες για ορισμένα προϊόντα.

 

Παραδείγματα ειδικών ανά προϊόν κανόνων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

 • ο κανόνας προστιθέμενης αξίας — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσοστό της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • η αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης — η διαδικασία παραγωγής οδηγεί σε αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης μεταξύ των μη καταγόμενων υλών και του τελικού προϊόντος [π.χ. παραγωγή χαρτιού (Εναρμονισμένο Σύστημα Κεφάλαιο 48) από μη καταγόμενο χαρτοπολτό (Εναρμονισμένο Σύστημα Κεφάλαιο 47)]
 • ειδικές εργασίες — απαιτείται ειδική διαδικασία παραγωγής, για παράδειγμα νηματοποίηση ινών για νήματα. Οι κανόνες αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως στους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης και των χημικών προϊόντων.

Ο συνδυασμός αυτών των διαφορετικών κανόνων είναι δυνατός και οι διαφορετικοί κανόνες πληρούνται εναλλακτικά ή σε συνδυασμό.

 

Μπορείτε να βρείτε τους ισχύοντες κανόνες για κάθε προϊόν στην ενότητα My Trade Assistant.

Συμβουλές και τεχνάσματα για τη συμμόρφωση με τους ειδικούς κανόνες προϊόντος

Η συμφωνία παρέχει πρόσθετη ευελιξία για να σας βοηθήσει να συμμορφωθείτε με τους ειδικούς κανόνες για κάθε προϊόν, όπως οι ανοχές ή η σώρευση.

Ανοχή
 • ο κανόνας ανοχής επιτρέπει στον παραγωγό να χρησιμοποιεί μη καταγόμενες ύλες που κανονικά απαγορεύονται από τον ειδικό κανόνα προϊόντος έως το 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • η ανοχή αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπέρβαση οποιουδήποτε κατώτατου ορίου μέγιστης αξίας μη καταγόμενων υλών που απαριθμούνται στους κανόνες για κάθε προϊόν
 • Ειδικές ανοχές ισχύουν για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης που κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του ΕΣ, τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1
Σώρευση

Η CETA προβλέπει τρεις τρόπους σωρευτικής καταγωγής

 • διμερής σώρευση — ύλες καταγωγής Καναδά μπορούν να θεωρηθούν ως καταγόμενες στην ΕΕ (και αντιστρόφως) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός προϊόντος
 • πλήρης σώρευση — επιτρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επεξεργασία ή μεταποίηση που πραγματοποιήθηκε σε μη καταγόμενες ύλες στην ΕΕ ή τον Καναδά για να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με τον κανόνα για κάθε προϊόν
 • ρήτρα εξουσιοδότησης για διευρυμένη σώρευση — ύλες καταγωγής κοινού εταίρου συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μπορούν να λογίζονται ως καταγόμενες από την ΕΕ ή τον Καναδά, όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος. Η διάταξη αυτή εξαρτάται από τη συμφωνία των μερών σχετικά με τους εφαρμοστέους όρους.

Άλλες απαιτήσεις

Το προϊόν σας πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις που καθορίζονται στο πρωτόκολλο σχετικά με τους κανόνες καταγωγής, όπως η ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση ή ο κανόνας περί μη τροποποίησης.

Κανόνας μη τροποποίησης

Τα καταγόμενα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται από την ΕΕ στον Καναδά (και αντιστρόφως) χωρίς περαιτέρω επεξεργασία σε τρίτη χώρα.

Ορισμένες πράξεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε τρίτη χώρα εάν τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση.

 • εκφόρτωση
 • επαναφόρτωση
 • κάθε άλλη ενέργεια αναγκαία για τη διατήρηση των προϊόντων σε καλή κατάσταση ή για τη μεταφορά τους στο έδαφος της ΕΕ ή του Καναδά
 • αποθήκευση
 • ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ των ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η τελωνειακή αρχή μπορεί να απαιτήσει από εισαγωγέα να αποδείξει ότι ένα προϊόν για το οποίο ο εισαγωγέας ζητεί προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση απεστάλη σύμφωνα με τους κανόνες μεταφοράς.

Επιστροφή δασμών

Η επιστροφή δασμών που είχαν καταβληθεί προηγουμένως για μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή προϊόντος εξαγόμενου στο πλαίσιο προτιμησιακού δασμού επιτρέπεται μόνο κατά τα πρώτα 3 έτη μετά την έναρξη ισχύος της CETA, δηλαδή έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2020.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε προτιμησιακό δασμό, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις διαδικασίες καταγωγής και να ζητήσετε την επαλήθευση της αίτησής σας από τις τελωνειακές αρχές της χώρας στην οποία εισάγετε τα προϊόντα σας. Οι διαδικασίες καθορίζονται στο τμήμα Γ του πρωτοκόλλου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής της συμφωνίας.

Πώς να ζητήσετε προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση;

Οι εισαγωγείς μπορούν να ζητήσουν προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση με βάση δήλωση καταγωγής που παρέχεται από τον εξαγωγέα.

Δήλωση καταγωγής

Στην ΕΕ, δεν απαιτείται πιστοποιητικό καταγωγής όταν η συνολική αξία των προϊόντων δεν υπερβαίνει

 • 500 EUR στην περίπτωση μικρών συσκευασιών ή
 • 1,200 EUR για τα προϊόντα που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών ταξιδιωτών.
Υπεύθυνη δήλωση του εξαγωγέα

Οι εξαγωγείς μπορούν να δηλώσουν ότι το προϊόν τους κατάγεται από την ΕΕ ή τον Καναδά με την υποβολή δήλωσης καταγωγής.

Στην ΕΕ μπορεί να ολοκληρωθεί είτε

 • Από εξαγωγέα εγγεγραμμένο στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων (REX)
 • από οποιονδήποτε εξαγωγέα, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία των προϊόντων δεν υπερβαίνει τα 6,000 EUR

Ο ίδιος αριθμός REX μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ορισμένες άλλες προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ (για παράδειγμα, την εμπορική συμφωνία της ΕΕ με την Ιαπωνία).

 • Το κείμενο της δήλωσης καταγωγής μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και παρατίθεται στο παράρτημα 2 του πρωτοκόλλου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής.
 • η δήλωση καταγωγής θα πρέπει να αναγράφεται στο τιμολόγιο ή σε κάθε εμπορικό έγγραφο που περιγράφει το καταγόμενο προϊόν με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να καθίσταται δυνατή η ταυτοποίησή του.
 • η δήλωση τόπου καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία συμπλήρωσής της από τον εξαγωγέα.
 • κανονικά, η βεβαίωση καταγωγής αφορά μία αποστολή, αλλά στον Καναδά μπορεί επίσης να καλύπτει πολλαπλές αποστολές πανομοιότυπων προϊόντων για περίοδο που δεν υπερβαίνει το 1 έτος.
Επαλήθευση της καταγωγής

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύουν αν ένα εισαγόμενο προϊόν είναι πράγματι καταγόμενο ή πληροί άλλες απαιτήσεις καταγωγής.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, η τελωνειακή αρχή μπορεί να απαιτήσει από εισαγωγέα να αποδείξει ότι ένα προϊόν για το οποίο ο εισαγωγέας ζητεί προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση απεστάλη σύμφωνα με τους κανόνες μεταφοράς.

Η επαλήθευση βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

 • διοικητική συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών της χώρας εισαγωγής και της χώρας εξαγωγής
 • έλεγχοι της καταγωγής των προϊόντων από τα τοπικά τελωνεία. Δεν επιτρέπονται επισκέψεις της χώρας εισαγωγής στον εξαγωγέα

Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, οι αρχές της χώρας εισαγωγής προβαίνουν στον τελικό προσδιορισμό της καταγωγής και ενημερώνουν τις αρχές του εισάγοντος μέρους για τα αποτελέσματα.

Πρακτικός οδηγός για τις διατάξεις της CETA σχετικά με τους κανόνες καταγωγής

Απαιτήσεις προϊόντων

Οι τεχνικοί κανόνες ορίζουν τα ειδικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένα προϊόν, όπως ο σχεδιασμός, η επισήμανση, η σήμανση, η συσκευασία, η λειτουργικότητα ή οι επιδόσεις, και έχουν σχεδιαστεί για παράδειγμα για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, της ασφάλειας ή του περιβάλλοντος. Ωστόσο, η συμμόρφωση με τις διαφορετικές απαιτήσεις που ισχύουν στις διάφορες αγορές μπορεί να έχει σημαντικό κόστος για τους εμπόρους.

Οι τεχνικοί κανόνες και κανονισμοί της ΕΕ και του Καναδά έχουν καταστεί πιο συμβατοί, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να πωλούν το ίδιο προϊόν, ή το ίδιο προϊόν με λιγότερες τροποποιήσεις, σε αμφότερες τις αγορές. Αυτό επιτρέπει στις μικρές επιχειρήσεις, ιδίως στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, να ανταγωνίζονται τις μεγαλύτερες εταιρείες και να συμμετέχουν στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού και στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η CETA περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για τη διασφάλιση της διαφάνειας — για παράδειγμα, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα και από τις δύο πλευρές μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με τους προτεινόμενους τεχνικούς κανονισμούς που ενδέχεται να καταρτίσουν ο Καναδάς ή η ΕΕ).

Επιπλέον, η ΕΕ και ο Καναδάς συμφώνησαν να ενισχύσουν τους δεσμούς και τη συνεργασία μεταξύ των φορέων καθορισμού προτύπων, καθώς και των οργανισμών δοκιμών, πιστοποίησης και διαπίστευσης.

Διευκόλυνση της πιστοποίησης ρυθμιζόμενων προϊόντων

Η ΕΕ και ο Καναδάς συμφώνησαν να ενισχύσουν τους δεσμούς και τη συνεργασία μεταξύ των φορέων καθορισμού προτύπων, καθώς και των οργανισμών δοκιμών, πιστοποίησης και διαπίστευσης.

Η CETA θεσπίζει διατάξεις που συμβάλλουν στην αποφυγή περιττών διαταραχών και στη διασφάλιση της διαφάνειας (για παράδειγμα, ότι τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα και από τις δύο πλευρές μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με τους προτεινόμενους τεχνικούς κανονισμούς που ενδέχεται να καταρτίσουν ο Καναδάς ή η ΕΕ).

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης — αμοιβαία αποδοχή

Ο Καναδάς και η ΕΕ συμφώνησαν να αποδεχθούν τα πιστοποιητικά υποχρεωτικής αξιολόγησης της συμμόρφωσης που εκδίδονται από αναγνωρισμένους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης (ΦΕΣ) που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ, και αντιστρόφως για τους τομείς που καλύπτονται από το πρωτόκολλο ΣΟΕΣ, ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Καναδά ή της ΕΕ.

Το πρωτόκολλο σχετικά με την αμοιβαία αποδοχή των αποτελεσμάτων της διαπίστωσης της συμμόρφωσης αντικαθιστά την υφιστάμενη συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης (ΣΑΑ) και επεκτείνει την κάλυψη των προϊόντων, με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης.

Τα προϊόντα που καλύπτονται από το πρωτόκολλο είναι:

 • ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συσκευών, και συναφή εξαρτήματα
 • ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός
 • ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)
 • παιχνίδια
 • δομικά προϊόντα
 • μηχανές, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων, των κατασκευαστικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας, του εναλλάξιμου εξοπλισμού και των συγκροτημάτων μηχανών
 • όργανα μέτρησης
 • λέβητες ζεστού νερού, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συσκευών
 • εξοπλισμός, μηχανές, συσκευές, διατάξεις, όργανα ελέγχου, συστήματα προστασίας, διατάξεις ασφαλείας, διατάξεις ελέγχου και ρύθμισης, καθώς και συναφή όργανα και συστήματα πρόληψης και ανίχνευσης για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (εξοπλισμός ATEX)
 • εξοπλισμός για χρήση σε εξωτερικούς χώρους όσον αφορά την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον
 • σκάφη αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων τους

Πώς να βρείτε τους εγκεκριμένους ΦΕΣ;

 • οι οργανισμοί που είναι αναγνωρισμένοι βάσει της ισχύουσας ΣΑΑ θα εξακολουθήσουν να είναι σύμφωνοι με τη CETA
 • Για να αναγνωριστεί νέος οργανισμός διαπίστωσης της συμμόρφωσης, ο υπογράφων πρέπει να παράσχει στο άλλο μέρος τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα 3 του πρωτοκόλλου.

Η βάση δεδομένων NANDO περιέχει κοινοποιημένους και καθορισμένους οργανισμούς και άλλες σχετικές πληροφορίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης.

Εγκεκριμένοι ΦΕΣ

Τρόφιμα

Η CETA εξορθολογίζει περαιτέρω τις διαδικασίες έγκρισης, μειώνει το κόστος και βελτιώνει την προβλεψιμότητα του εμπορίου ζωικών και φυτικών προϊόντων

 • όλα τα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα, και αντιστρόφως
 • Βρείτε πληροφορίες και απαιτήσεις για την εξαγωγή τροφίμων στον Καναδά
 • απαιτήσεις για την εισαγωγή τροφίμων στην ΕΕ

Η Canadian Food Inspection Agency (CFIA) καθορίζει τις πολιτικές και τους κανονισμούς για τις εισαγωγές τροφίμων, γεωργικών εισροών και γεωργικών προϊόντων.

Το Canada Border Services Agency (CBSA) είναι αρμόδιο για τον αρχικό έλεγχο των εισαγωγών τροφίμων, γεωργικών εισροών και γεωργικών προϊόντων.

Παραδείγματα απαιτήσεων επισήμανσης για τρόφιμα στον Καναδά

 • γλωσσικές απαιτήσεις
 • κοινή ονομασία
 • καθαρή ποσότητα
 • συστατικά και αλλεργιογόνα
 • πίνακας διατροφικών στοιχείων
 • ταυτότητα εμπόρου 
 • «Καλύτερη πριν από», «Συσκευασία κατά» και ημερομηνίες λήξης
 • οδηγίες αποθήκευσης
 • χώρα προέλευσης
 • πρότυπο ταυτότητας

Βρείτε περισσότερες απαιτήσεις επισήμανσης στο εργαλείο επισήμανσης της βιομηχανίας του Canadian Food Inspection Agency.

Αυτός είναι ένας κατάλογος κανονισμών που μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι κατά την εξαγωγή των τροφίμων σας στον Καναδά

Ζώα και ζωικά προϊόντα

Η CETA επιβεβαιώνει την υφιστάμενη συνεργασία ΕΕ-Καναδά στον κτηνιατρικό τομέα με βάση υψηλό επίπεδο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και περιλαμβάνει περαιτέρω απλούστευση της διαδικασίας έγκρισης για τους εξαγωγείς.

 • Ο Καναδάς άνοιξε εκ νέου την αγορά βοείου κρέατος για δεκαεννέα κράτη μέλη της ΕΕ
 • σε περίπτωση εκδήλωσης εστίας νόσου (αποκαλούμενη περιφερειοποίηση), τα μέρη συμφώνησαν να ελαχιστοποιήσουν τους εμπορικούς περιορισμούς και το εμπόριο από μη πληγείσες περιοχές μπορεί να συνεχιστεί χωρίς διακοπή ή χρονοβόρες διαδικασίες επανέγκρισης.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΖΩΩΝ και ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ στον ΚΑΝΑΔΑ

Φυτά, φρούτα και λαχανικά

Η CETA θεσπίζει νέες διαδικασίες για την απλούστευση και την επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης για τα φυτά, τα οπωροκηπευτικά από τον Καναδά.

Η CETA επιτρέπει στον Καναδά να αντικαταστήσει την τρέχουσα προσέγγιση ανά χώρα και ανά προϊόν με αξιολογήσεις και διαδικασίες έγκρισης σε επίπεδο ΕΕ για τα οπωροκηπευτικά.

Ο στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα πιο προβλέψιμο ρυθμιστικό περιβάλλον για τους εξαγωγείς.

Για όλες τις κατηγορίες προϊόντων, τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει να θεσπίσουν ταχείες διαδικασίες για είδη που προσδιορίζονται ως προτεραιότητες.

Πληροφορίες και απαιτήσεις σχετικά με τις εξαγωγές φυτών και φυτικών προϊόντων στον Καναδά

Φάρμακα

Η CETA βασίζεται στην αμοιβαία αναγνώριση ορθών παρασκευαστικών πρακτικών και επιθεωρήσεων των φαρμακευτικών εργοστασίων που εφαρμόζονται ήδη μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά, και μειώνει τις διπλές επιθεωρήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι, ως παρασκευαστής φαρμακευτικών προϊόντων, θα αντιμετωπίζετε σημαντικά μικρότερο διοικητικό φόρτο και κόστος και οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ και του Καναδά μπορούν να κάνουν καλύτερη χρήση των πόρων τους μειώνοντας τις διπλές επιθεωρήσεις και, αντ’ αυτού, εστιάζοντας σε αγορές όπου υπάρχουν υψηλότεροι κίνδυνοι. Συγκεκριμένα

 • οι επιθεωρήσεις που διενεργούνται στο έδαφος της ΕΕ από οποιαδήποτε αρχή κράτους μέλους της ΕΕ γίνονται δεκτές από τον Καναδά και αντιστρόφως
 • οι επιθεωρήσεις που διενεργούνται σε τρίτες χώρες μπορούν επίσης να αναγνωριστούν.

 

Στη σημερινή παγκόσμια οικονομία, το 40 % των τελικών φαρμάκων που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ προέρχονται από το εξωτερικό, και το ίδιο ισχύει για το 80 % των δραστικών φαρμακευτικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για τη διάθεση φαρμάκων στην ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτόκολλο για την αμοιβαία αναγνώριση του προγράμματος συμμόρφωσης και επιβολής όσον αφορά τις ορθές παρασκευαστικές πρακτικές για τα φαρμακευτικά προϊόντα.           

 

Βρείτε τους ειδικούς κανόνες και τις απαιτήσεις για το προϊόν σας στον βοηθό μου για το εμπόριο.

Τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο

Αν και οι τεχνικοί κανόνες είναι σημαντικοί, μπορούν ενίοτε να λειτουργήσουν ως φραγμός στο διεθνές εμπόριο και, ως εκ τούτου, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό βάρος για εσάς ως εξαγωγέα.

 • αν πιστεύετε ότι αντιμετωπίζετε εμπορικό φραγμό που επιβραδύνει την επιχείρησή σας ή σας εμποδίζει να εξάγετε, μπορείτε να μας πείτε
 • αναφέρατε τι σταματάτε τις εξαγωγές σας στον Καναδά χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο και η ΕΕ θα αναλύσει την κατάστασή σας και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Η συμφωνία εξασφαλίζει περισσότερο διαφανείς και απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες για τη διευκόλυνση του εμπορίου και τη μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις.

Έγγραφα

Οι οδηγοί βήμα προς βήμα περιγράφουν τους διάφορους τύπους εγγράφων που πρέπει να προετοιμάσετε για τον εκτελωνισμό των προϊόντων σας.

Ανάλογα με το προϊόν σας, οι τελωνειακές αρχές μπορεί να απαιτήσουν όλα ή ορισμένα από τα παρακάτω στοιχεία

 • Εμπορικό τιμολόγιο (βρείτε τις ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενό του στο My Trade Assistant)
 • κατάλογος συσκευασίας
 • Άδειες εισαγωγής για ορισμένα εμπορεύματα
 • Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση του προϊόντος σας με υποχρεωτικούς κανονισμούς προϊόντων, όπως απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, επισήμανση και συσκευασία
 • ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ — ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Για μεγαλύτερη ασφάλεια, ενδέχεται να επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση για δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες ή/και δεσμευτικές πληροφορίες καταγωγής εκ των προτέρων.

 

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε για τον εκτελωνισμό του προϊόντος σας, πηγαίνετε στον ιστότοπο My Trade Assistant.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ για την αποδειξη και τον ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Για περιγραφή του τρόπου απόδειξης της καταγωγής των προϊόντων σας για τη διεκδίκηση προτιμησιακού δασμού και των κανόνων σχετικά με τον έλεγχο της καταγωγής από τις τελωνειακές αρχές, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τους κανόνες καταγωγής ανωτέρω.

Για πληροφορίες σχετικά με το τελωνειακό καθεστώς εισαγωγής και εξαγωγής, επισκεφθείτε γενικά τη ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης.

Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

Η CETA προσφέρει καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στις ευρωπαϊκές εταιρείες που εξάγουν καινοτόμα, καλλιτεχνικά, διακριτά και υψηλής ποιότητας προϊόντα στον Καναδά και παρέχει προστασία για τα φαρμακευτικά προϊόντα και τις γεωγραφικές ενδείξεις.

Ο Καναδάς έχει ενισχύσει τα συνοριακά του μέτρα κατά των παραποιημένων εμπορικών σημάτων, των πειρατικών προϊόντων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και των προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη που αποτελούν αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης, εισάγοντας τη δυνατότητα των τελωνειακών αρχών να δεσμεύουν ύποπτα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης.

Διανοητική ιδιοκτησία

Η εμπορική συμφωνία προβλέπει επίσης σύγχρονους κανόνες για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή

Με τη CETA, ο Καναδάς συμφώνησε να ευθυγραμμίσει το καθεστώς προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με τις ακόλουθες «συνθήκες διαδικτύου» του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ)

 • η Συνθήκη του ΠΟΔΙ για τα δικαιώματα του δημιουργού
 • η συνθήκη του ΠΟΔΙ για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα

Οι συνθήκες για το διαδίκτυο θεσπίζουν κανόνες που εμποδίζουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση δημιουργικών έργων στο διαδίκτυο ή σε ψηφιακή μορφή, τα οποία είναι σημαντικά για τους δημιουργικούς μας κλάδους.

Η συμφωνία περιέχει σημαντικές διατάξεις σχετικά με τους περιορισμούς στην ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου για προσβολή περιεχομένου, όταν πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως ένα σύστημα αποτελεσματικής κοινοποίησης του εν λόγω περιεχομένου.

Ο Καναδάς συμφώνησε επίσης να διασφαλίσει ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την τεχνολογία για την προστασία των δικαιωμάτων τους και την αδειοδότηση των έργων τους στο διαδίκτυο.

 • για παράδειγμα, παρέχεται προστασία και αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας κατά της καταστρατήγησης των τεχνολογικών μέτρων (όπως η κρυπτογράφηση) που χρησιμοποιούνται από τους κατόχους δικαιωμάτων για την προστασία των δικαιωμάτων τους.
 • επιπλέον, απαγορεύεται η σκόπιμη τροποποίηση ή διαγραφή των ηλεκτρονικών «πληροφοριών σχετικά με τη διαχείριση δικαιωμάτων», δηλαδή των πληροφοριών που συνοδεύουν οποιοδήποτε προστατευόμενο υλικό και προσδιορίζουν το έργο, τους δημιουργούς, τον εκτελεστή ή τον ιδιοκτήτη του, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του.
Δικαιώματα ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης

Ο Καναδάς συμφώνησε επίσης να προστατεύσει καλύτερα τα δικαιώματα των ευρωπαίων καλλιτεχνών, παρέχοντας στους ερμηνευτές/εκτελεστές το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την ασύρματη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση και την παρουσίαση στο κοινό των ερμηνειών ή εκτελέσεών τους.

Τα δικαιώματα αυτά θα εξασφαλίσουν ότι οι καλλιτέχνες, τόσο οι Ευρωπαίοι όσο και οι καναδοί, ανταμείβονται για τη δημιουργικότητά τους και έχουν τα κίνητρα να συνεχίσουν να δημιουργούν νέα καλλιτεχνικά έργα.

 • Οι ευρωπαίοι καλλιτέχνες μπορούν να εισπράττουν δικαιώματα εκμετάλλευσης, για παράδειγμα, από καφενεία και εμπορικά καταστήματα που παίζουν μουσική για να προσελκύσουν καταναλωτές
 • Ο Καναδάς θα διασφαλίσει ότι θα καταβάλλεται ενιαία εύλογη αμοιβή για την ασύρματη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ή για οποιαδήποτε παρουσίαση στο κοινό, και η αμοιβή αυτή θα κατανέμεται μεταξύ των σχετικών ερμηνευτών ή εκτελεστών και των παραγωγών φωνογραφημάτων.
Προστασία φυτικών ποικιλιών

Ο Καναδάς συμφώνησε επίσης να ενισχύσει την προστασία των φυτικών ποικιλιών με βάση την πράξη του 1991 της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών (UPOV).

Αυτό σημαίνει ότι οι καινοτόμες φυτικές ποικιλίες που μπορούν να οδηγήσουν, για παράδειγμα, σε καλύτερες αποδόσεις, θα προστατεύονται και, ως εκ τούτου, είναι πιθανό να εισαχθούν ταχύτερα στην καναδική αγορά προς όφελος των γεωργών και των καταναλωτών.

Η ΕΕ είναι σημαντικός πάροχος νέων φυτικών ποικιλιών. Αυτή η σημαντική ερευνητική και καινοτόμος δραστηριότητα προστατεύεται από ένα είδος sui generis διανοητικής ιδιοκτησίας, που καλείται δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας. Δεν σχετίζεται με τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

Δράσεις κατά της παραποίησης/απομίμησης

Ο Καναδάς συμφώνησε επίσης να ενισχύσει τα συνοριακά του μέτρα κατά των παραποιημένων εμπορικών σημάτων, των πειρατικών προϊόντων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και των προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη που αποτελούν αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης, ιδίως με την καθιέρωση της δυνατότητας των τελωνειακών αρχών να δεσμεύουν τα πλαστά προϊόντα αυτεπαγγέλτως.

 • Οι αρμόδιες αρχές του Καναδά μπορούν να ενεργούν με δική τους πρωτοβουλία για την προσωρινή δέσμευση εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας.
 • οι εμπορικές επωνυμίες δεν χρειάζεται να είναι καταχωρισμένες μεμονωμένα στα καναδικά τελωνεία για να τύχουν προστασίας

Ο Καναδάς θα θεσπίσει ή θα διατηρήσει διαδικασίες στο πλαίσιο των οποίων ο κάτοχος δικαιώματος μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές του να προβούν σε αναστολή της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία ή σε παρακράτηση προϊόντων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Ο Καναδάς έχει επίσης εισαγάγει τη δυνατότητα για τις δικαστικές αρχές να λαμβάνουν τα αναγκαία προσωρινά μέτρα και να εκδίδουν διαταγές παύσης και παράλειψης απευθείας κατά ενδιαμέσων που θα έθεταν προϊόντα παραποίησης/απομίμησης στην αγορά.

Φάρμακα

Η CETA βελτιώνει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για καινοτόμα φάρμακα με τρεις τρόπους

 • οι καινοτόμοι κάτοχοι φαρμακευτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας αποκτούν το δικαίωμα προσφυγής κατά των αποφάσεων για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στον Καναδά με τον ίδιο τρόπο όπως και άλλοι παραγωγοί θα μπορούσαν ήδη
 • Ο Καναδάς δεσμεύεται στο ισχύον καθεστώς προστασίας δεδομένων (6 + 2 έτη), παρέχοντας έτσι ασφάλεια δικαίου σε έναν τομέα όπου οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις είναι απαραίτητες.
 • Ο Καναδάς θα θέσει σε εφαρμογή ένα σύστημα αποκατάστασης της διάρκειας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με το σύστημα της ΕΕ για την αντιστάθμιση αδικαιολόγητων καθυστερήσεων στη διαδικασία έγκρισης της εμπορίας, συμπεριλαμβανομένης μέγιστης περιόδου συμπληρωματικής προστασίας (2 έτη) — τα μέρη συμφώνησαν σχετικά με τη δυνατότητα εξαιρέσεων για τον σκοπό των εξαγωγών σε τρίτες χώρες.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ.

 

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης για τα ΔΔΙ παρέχει υπηρεσία υποστήριξης για την άμεση στήριξη της διανοητικής ιδιοκτησίας. Για την παροχή συμβουλών και στήριξης σε θέματα ΔΔΙ πέραν της αγοράς της ΕΕ.

Γεωγραφικές ενδείξεις

Οι γεωγραφικές ενδείξεις οίνων και αλκοολούχων ποτών που προστατεύονται στον Καναδά και στην ΕΕ απαριθμούνται αντίστοιχα στο παράρτημα ΙΙΙ στοιχείο α) και στο παράρτημα IV στοιχείο α) της συμφωνίας του 2004 για το εμπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών.

Εκτός από τις γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ) που προστατεύονται βάσει της συμφωνίας της ΕΕ και του Καναδά για τους οίνους και τα οινοπνευματώδη ποτά, ο Καναδάς συμφώνησε να προστατεύσει 143 γεωγραφικές ενδείξεις — διακριτά τρόφιμα και ποτά από συγκεκριμένες πόλεις ή περιφέρειες της ΕΕ.

Ο Καναδάς θα προστατεύει αυτά τα παραδοσιακά ευρωπαϊκά προϊόντα από απομιμήσεις κατά τον ίδιο σχεδόν τρόπο που προστατεύονται στην ΕΕ. Θα είναι παράνομο να παραπλανώνται οι καταναλωτές σχετικά με την πραγματική καταγωγή ενός προϊόντος, για παράδειγμα με τη χρήση σημαιών που παραπέμπουν ψευδώς σε προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη της ΕΕ ή στη χώρα από την οποία προέρχεται το εν λόγω προϊόν ΓΕ. Οι κάτοχοι δικαιωμάτων στην ΕΕ θα μπορούν να χρησιμοποιούν μια διοικητική διαδικασία για την προάσπιση των δικαιωμάτων ΓΕ στον Καναδά, αντί να βασίζονται μόνο σε χρονοβόρες και πιο περίπλοκες διαδικασίες στο εγχώριο δικαστικό σύστημα.

Κατάλογος γεωγραφικών ενδείξεων που προστατεύονται στον Καναδά

Είναι δυνατή η μελλοντική επέκτασή του καταλόγου με την προσθήκη άλλων προϊόντων, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Καναδά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων στον Καναδά χάρη στη CETA διατίθενται στον παρόντα πρακτικό οδηγό.

Όσον αφορά τις ΓΕ που απαριθμούνται στη συμφωνία του 2004 για το εμπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών, προκειμένου να προστατεύονται στον Καναδά, οι κάτοχοι των εν λόγω ΓΕ πρέπει να καταχωρίσουν τις ΓΕ τους στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Καναδά.

Η διαδικασία εγγραφής εξηγείται εδώ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ εμποριο

Το κεφάλαιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο αναφέρει στις γενικές διατάξεις ότι τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της διευκόλυνσης της χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου από τις ΜΜΕ.

Υπηρεσίες

Η CETA εξασφαλίζει ασφάλεια δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ και του Καναδά με τη δέσμευση υψηλού επιπέδου ελευθέρωσης στον Καναδά και την ΕΕ.

Η ΕΕ αποκτά μεγαλύτερη πρόσβαση στην καναδική αγορά, ιδίως για τις θαλάσσιες υπηρεσίες.

Προοδευτική ελευθέρωση και διαφάνεια

Ο Καναδάς δεν μπορεί να εισαγάγει νέες ποσοστώσεις ή νέα μέτρα που εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των παρόχων υπηρεσιών της ΕΕ, παρά μόνο σε περιορισμένο αριθμό ευαίσθητων τομέων. Η συμφωνία εγγυάται επίσης ότι οι πάροχοι υπηρεσιών της ΕΕ μπορούν να επωφεληθούν από

 • υψηλότερο επίπεδο πρόσβασης στην αγορά που υπερβαίνει τις δεσμεύσεις του Καναδά στο πλαίσιο του ΠΟΕ
 • το μεγαλύτερο μέρος της μελλοντικής ελευθέρωσης που ενδέχεται να αναλάβει ο Καναδάς

Ο Καναδάς έχει άρει ορισμένους περιορισμούς όσον αφορά τις προϋποθέσεις ιθαγένειας και διαμονής για μια σειρά επαγγελματιών προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμά τους στον Καναδά, μεταξύ των οποίων:

 • δικηγόροι
 • λογιστές
 • αρχιτέκτονες
 • μηχανικοί

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, των ταχυδρομικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ταχυμεταφορών, ο Καναδάς προέβλεψε για πρώτη φορά μελλοντική ελευθέρωση.

Θαλάσσιες υπηρεσίες

Το νέο άνοιγμα της καναδικής αγοράς θαλάσσιων μεταφορών θα διευκολύνει τους ναυτιλιακούς φορείς της ΕΕ και τα μεγαλύτερα πλοία τους να δραστηριοποιούνται στον Καναδά για την τροφοδοσία στη σημαντική διαδρομή Μόντρεαλ και Halifax.

Δύο μεγάλων λιμένων στην ανατολική ακτή του Καναδά. Το Μόντρεαλ είναι ένας μεγάλος λιμένας που χειρίζεται 1.4 εκατομμύρια τυποποιημένα εμπορευματοκιβώτια (σύνολο εμπορευματοκιβωτίων εισαγωγής και εξαγωγής το 2015), ενώ η Halifax χειρίζεται 0.4 εκατομμύρια ισοδύναμα είκοσι ποδών (TEU) (2015).

Η ΕΕ είναι μακράν ο παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των υπηρεσιών βυθοκόρησης. Με τη CETA, ο Καναδάς ανοίγει επίσης την αγορά του όσον αφορά τις δραστηριότητες βυθοκόρησης στους οικονομικούς φορείς της ΕΕ, μια αγορά που εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 150 εκατ. δολαρίων Καναδά — 400 εκατ. ευρώ ετησίως (περίπου 104 εκατ. ευρώ — 278 εκατ. ευρώ ετησίως).

Κανονιστικές ρυθμίσεις

Εκτός από τις φιλόδοξες δεσμεύσεις περί πρόσβασης στην αγορά, η CETA περιλαμβάνει επιπλέον καινοτόμες και αυστηρές κανονιστικές ρυθμίσεις που συμπληρώνουν και ενισχύουν τις δεσμεύσεις περί πρόσβασης στην αγορά τις οποίες αναλαμβάνουν τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Αυτοί οι ρυθμιστικοί κανόνες περιλαμβάνουν ένα από τα πιο εκτεταμένα και ολοκληρωμένα σύνολα αμοιβαία δεσμευτικών κανόνων για τις εγχώριες κανονιστικές ρυθμίσεις, που αφορούν τα καθεστώτα αδειοδότησης ή αδειοδότησης για όλες σχεδόν τις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και επενδύσεων. Το κείμενο προβλέπει δίκαια και διαφανή καθεστώτα για όλους τους αιτούντες και ομαλοποιεί, στο μέτρο του δυνατού, τη διαδικασία αδειοδότησης.

Κυκλοφορία επαγγελματιών

Η συμφωνηθείσα δέσμη μέτρων για την προσωρινή είσοδο επαγγελματιών περιλαμβάνει τα ακόλουθα οφέλη:

 • Οι εταιρείες της ΕΕ μπορούν να αποσπούν ενδοεταιρικώς μετατιθέμενους στον Καναδά για διάστημα έως 3 ετών — με βάση προηγούμενες συμφωνίες, το όφελος αυτό ισχύει γενικά για όλους τους τομείς
 • μια παρατεταμένη διάρκεια διαμονής για επαγγελματίες — συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών ή ανεξάρτητους επαγγελματίες (που ορίζονται στη συμφωνία) θα μπορούν να παραμείνουν στην επικράτεια του άλλου μέρους για περίοδο 12 μηνών (διπλάσια από ό, τι ήταν προηγουμένως εφικτό)

Οι πάροχοι συμβατικών υπηρεσιών επωφελούνται από καλύτερους όρους εισόδου και διαμονής (όπως η μη διακριτική μεταχείριση έναντι των καναδών παρόχων) σε πρόσθετους τομείς. Αυτά περιλαμβάνουν

 1. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με
  • εξόρυξη
  • τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
  • ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ταχυμεταφορών
  • ασφαλιστικές και συναφείς με την ασφάλιση υπηρεσίες
  • άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
  • μεταφορές
  • μεταποίηση
 2. Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού, όπως:
  • σκάφη, εξοπλισμός σιδηροδρομικών μεταφορών
  • μηχανοκίνητα οχήματα, μοτοσικλέτες, μηχανοκίνητα έλκηθρα και εξοπλισμός οδικών μεταφορών
  • ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ και ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ
  • μεταλλικά προϊόντα, άλλα μηχανήματα γραφείου και άλλα είδη εξοπλισμού και είδη οικιακής χρήσης
 3. Συναφείς υπηρεσίες επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών,
 4. Περιβαλλοντικές υπηρεσίες

Νέα προφίλ: Η προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά του Καναδά και η μη διακριτική μεταχείριση στον Καναδά θα ισχύουν επίσης για νέες κατηγορίες προμηθευτών της ΕΕ, όπως ορίζονται στη συμφωνία: Επενδυτές, βραχυπρόθεσμους επιχειρηματικούς επισκέπτες και τεχνολόγους.

Ο Καναδάς θα επιφυλάσσει στους/στις συζύγους των πολιτών της ΕΕ που μετατίθενται ενδοεταιρικά στον Καναδά μεταχείριση ισοδύναμη με τη μεταχείριση που επιφυλάσσεται στους/στις συζύγους των Καναδών πολιτών οι οποίοι μετατίθενται ενδοεταιρικά στην ΕΕ.

Αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Για να διευκολυνθεί η κινητικότητα επαγγελματιών υψηλής ειδίκευσης μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά, η CETA θεσπίζει ένα πλαίσιο για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και καθορίζει τους γενικούς όρους και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαπραγμάτευση ειδικών επαγγελματικών συμφωνιών.

Η CETA παρέχει ένα λεπτομερές πλαίσιο για τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη συμφωνιών για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΣΑΑ).

Η συμφωνία αφήνει στις ενώσεις νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων αμφοτέρων των μερών τη δυνατότητα να κινήσουν τη διαδικασία διαπραγμάτευσης μιας ΣΑΑ, παρέχοντας συστάσεις στην αρμόδια επιτροπή ΣΟΕΣ, και να συμφωνήσουν σχετικά με τους ειδικούς όρους. Μόλις οι ενώσεις συμφωνήσουν σχετικά με τις αρχές και τις διαδικασίες που καθορίζονται στο πλαίσιο, η ΣΑΑ καθίσταται νομικά δεσμευτική, διασφαλίζοντας ότι οι ευρωπαίοι επαγγελματίες μπορούν να αναγνωρίσουν τα προσόντα τους από τις αρμόδιες αρχές του Καναδά και αντιστρόφως.

Δημόσιες συμβάσεις

Με τη CETA, οι εταιρείες της ΕΕ μπορούν πλέον να υποβάλλουν προσφορές για διαγωνισμούς της καναδικής κυβέρνησης και στα τρία επίπεδα δημόσιων συμβάσεων: Ομοσπονδιακή, επαρχιακή και δημοτική.

Στον Καναδά, οι επαρχίες και τα εδάφη έχουν δικαιοδοσία για δημόσια αγαθά όπως:

 • υγειονομική περίθαλψη
 • εκπαίδευση
 • καλή μεταχείριση
 • ενδοεπαρχιακές μεταφορές.

Διαχείριση δήμων

 • μεταφορές επιτόπου
 • σχολικά συμβούλια
 • υπηρεσίες κοινής ωφέλειας κ.λπ.

Οι αναθέτοντες φορείς που καλύπτονται από τη CETA παρατίθενται στα παραρτήματα 19-1 έως 19-8

Η CETA παρέχει επίσης ασφάλεια δικαίου ότι οι καναδικές δημόσιες υπηρεσίες και φορείς δεν θα είναι σε θέση να εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των ευρωπαϊκών εταιρειών — δηλαδή να περιορίζουν την πρόσβαση των εταιρειών σε δημόσιο διαγωνισμό.

Οι προμηθευτές μπορούν να προσβάλουν αποφάσεις προμηθειών που πιστεύουν ότι αντιβαίνουν στις υποχρεώσεις της συμφωνίας. Στον Καναδά, ο ρόλος αυτός επιτελεί το Διεθνές Εμπορικό Δικαστήριο του Καναδά («CITT»).

Ο Καναδάς συμφώνησε επίσης να καταστήσει πιο διαφανή τη διαδικασία υποβολής προσφορών δημοσιεύοντας σε εύθετο χρόνο όλες τις δημόσιες προσκλήσεις υποβολής προσφορών σε έναν ενιαίο δικτυακό τόπο για τις δημόσιες συμβάσεις. Επί του παρόντος, ο ιστότοπος αυτός παρέχει ένα εργαλείο για την αναζήτηση ευκαιριών σύναψης συμβάσεων από την (ομοσπονδιακή) κυβέρνηση.

Άλλες δημόσιες συμβάσεις (επαρχιακές και περιφερειακές κυβερνήσεις) δημοσιεύουν επί του παρόντος προκηρύξεις διαγωνισμών στους δικτυακούς τόπους τους για τις δημόσιες συμβάσεις ή σε ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής προσφορών το οποίο διαχειρίζεται τρίτος πάροχος υπηρεσιών. 

 

Για να μάθετε αν δικαιούστε να συμμετάσχετε σε συγκεκριμένο διαγωνισμό για δημόσιες συμβάσεις εκτός της ΕΕ, χρησιμοποιήστε την Access2Procurement

Επένδυση

Όταν η CETA τεθεί οριστικά σε ισχύ, θα παρέχει στους επενδυτές της ΕΕ και του Καναδά μεγαλύτερη προβλεψιμότητα, διαφάνεια και προστασία για τις επενδύσεις τους στον Καναδά και την ΕΕ αντίστοιχα.

Οι διατάξεις της CETA σχετικά με την προστασία των επενδύσεων και το νέο σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων (ICS) θα εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο προστασίας για τους επενδυτές, ενώ παράλληλα θα διαφυλάξουν πλήρως το δικαίωμα των κυβερνήσεων να θεσπίζουν ρυθμίσεις και να επιδιώκουν στόχους δημόσιας πολιτικής, όπως η προστασία της υγείας, της ασφάλειας ή του περιβάλλοντος.

Το ICS συνιστά σαφή παρέκβαση από την παλιά προσέγγιση της επίλυσης των διαφορών επενδυτή-κράτους (ISDS) και καταδεικνύει την κοινή βούληση της ΕΕ και του Καναδά να θεσπίσουν ένα πιο δίκαιο, διαφανές και θεσμοποιημένο σύστημα για την επίλυση των επενδυτικών διαφορών.

Οι επενδυτικές διατάξεις της CETA θα αντικαταστήσουν επίσης τις οκτώ υφιστάμενες διμερείς επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ και του Καναδά.

Το κατώτατο όριο για την επανεξέταση των εξαγορών καναδικών εταιρειών βάσει του νόμου Investment Canada Act αυξάνεται σημαντικά από το σημερινό ποσό των 354 εκατ. CAD σε 1.5 δισ. CAD. Αυτό ισχύει για όλους τους επενδυτές της ΕΕ, εκτός από εκείνους που είναι κρατικές επιχειρήσεις.

Αν σκοπεύετε να επενδύσετε στον Καναδά, μπορείτε να μάθετε περισσότερα εδώ.

·ΣΗΜ.: Η προστασία των επενδύσεων και το σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων, καθώς και η πρόσβαση στην αγορά επενδύσεων χαρτοφυλακίου, δεν θα εφαρμοστούν προσωρινά σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2017/38 του Συμβουλίου, της 28 Οκτωβρίου 2016, για την προσωρινή εφαρμογή της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου (ΕΕ L 11 της 14.1.2017, σ. 1080 — «1081(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.ENG).

Σύνδεσμοι και επαφές

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Καναδά

Διεύθυνση:

150 Metcalfe Street, Suite 1900, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Τηλ.: + 1 6132386464

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

ΑΥΣΤΡΊΑ

Αυστριακό Ομοσπονδιακό Οικονομικό Επιμελητήριο (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πλεονέκτημα Αυστρία Τορόντο

Γενικό προξενείο της Αυστρίας — Euro Commercial Section Advantage Austria

Διεύθυνση:

30 ST Clair Avenue West, Suite 1402, Τορόντο, Οντάριο, M4V 3A1

Τηλ.: + 1 4169673348

Ηλεκτρονική διεύθυνση: toronto@advantageaustria.org 

Τηλ.: + 1 5148493708

Ηλεκτρονική διεύθυνση: montreal@advantageaustria.org 

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

445 Wilbrod Street, Ottawa, Ontario, K1N 6M7

Τηλ. + 1 6137891444, 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ottawa-ob@bmeia.gv.at

ΒΈΛΓΙΟ

Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου και Επενδύσεων της
ΒαλονίαςΕUR Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Bruxelles Invest & Export

Εμπόριο Φλάνδρας

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Φλάνδρα/Βαλονία/Βρυξέλλες

Εμπορικός αντιπρόσωπος για τις επαρχίες Οντάριο και Μανιτόμπα

Διεύθυνση:

2 Bloor Street West — Suite 2508, Τορόντο, Οντάριο, M4W 3E2

Τηλ. + 1 416515-7777

Ηλεκτρονική διεύθυνση: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Flanders
Trade rep. for Québec, Newfoundland and Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Διεύθυνση:

999 Boulevard de Maisonneuve West — Suite 1600, Μόντρεαλ (Québec) H3A 3L4

Τηλ.: + 1 514289-9955

Ηλεκτρονική διεύθυνση: montreal@fitagency.com

 

Wallonia
Trade rep. for Québec, Newfoundland and Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Διεύθυνση:

1250 René-Lévesque West — Suite 4115, Μόντρεαλ, Québec, H3B 4W8

Τηλ.: + 1 514939-4049

 

Brussels
Trade rep. for Québec, Newfoundland and Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Διεύθυνση: 1010 Sherbrooke West — Suite 2404, Μόντρεαλ, Québec, H3A 2R7

Τηλ.: + 1 514286-1581

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@bruxelles-canada.com

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

360 Albert Street, 8ος όροφος, Suite 820, Ottawa, Ontario, K1R 7X7

Τηλ.: + 1 6132367267

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ottawa@diplobel.fed.be

ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ

Ο Οργανισμός Προώθησης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Βουλγαρίας
Българската агенция за насърчаване малките и редните предприятия

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

325 Stewart Street, Ottawa, Ontario, K1N 6K5

Τηλ.: + 1 613893215

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Embassy.Ottawa@mfa.bg

ΚΡΟΑΤΊΑ

Πύλη εξαγωγής
Izvozni

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

229 Chapel St, Οτάβα, Οντάριο, K1N 7Y6

Τηλ.: + 1 6135627820

Ηλεκτρονική διεύθυνση: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Γενικό προξενείο

Διεύθυνση:

Οδός Dundas East, Suite 302, Mississauga, Οντάριο, L4Y 2B8

Τηλ.: + 1 9052779051

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Genmiss@mvep.hr
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: croconsulate.miss@mvep.hr

ΚΎΠΡΟΣ

Υπηρεσία
Εμπορίου Επιμελητηρίου

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Ύπατη Αρμοστεία

Διεύθυνση:

150 Metcalfe Street, Suite 1002, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Τηλ.: + 1 6135630727

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Επίτιμος πρόξενος

Διεύθυνση:

435 Donald Street, Coquitlam, British Columbia, V3K 3Z9

Τηλ.: + 1 6049362268

Ηλεκτρονική διεύθυνση: tberggre@sfu.ca

 

Τμήμα εμπορίου

Διεύθυνση:

13 East 40th Street, Νέα Υόρκη, NY 10016

Τηλ.: + 1 2122139100

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ctncy@cyprustradeny.org

ΤΣΕΧΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ

Εθνική υπηρεσία προώθησης του εμπορίου του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου της Τσεχικής Δημοκρατίας
— Česká agentura na podporu obchodu

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

ΤσεχίαΕμπορίου Καναδά

Διεύθυνση:

6707 αγκώνα SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7

Τηλ.: + 1 4032694924

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Calgary@czechtrade.cz
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

Οδός Cooper 251, Οτάβα, Οντάριο, K2P 0G2

Τηλ. + 1 6135623875

Ιστότοπος: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ottawa@embassy.mzv.cz

Ηλεκτρονική διεύθυνση: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Γενικό προξενείο της Τσεχικής Δημοκρατίας

Διεύθυνση:

2 Bloor Street West, Suite 1500, Τορόντο, Οντάριο, M4W 3E2

Ιστότοπος: www.mzv.cz/toronto

Ηλεκτρονική διεύθυνση: toronto@embassy.mzv.cz

Ηλεκτρονική διεύθυνση: commerce_toronto@mzv.cz

ΔΑΝΊΑ

Υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας Udenrigsministeriet Eksportrådet

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Συμβούλιο Εμπορίου της Δανίας

Διεύθυνση:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Τορόντο, Οντάριο, M4W 3E2

Τηλ.: + 1 416962-5661

Ηλεκτρονική διεύθυνση: yyzhkt@um.dk

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

47 Clarence Street, Suite 450, Ottawa, Ontario, K1N 9K1

Τηλ.: + 1 6135621811

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ottamb@um.dk 

ΕΣΘΟΝΊΑ

Επιχείρηση Estonia (EAS)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

Οδός Dalhousie 260, Suite 210, Ottawa, Ontario K1N 7E4

Τηλ.: + 1 6137894222

Ηλεκτρονική διεύθυνση: embassy.ottawa@mfa.ee

ΦΙΝΛΑΝΔΊΑ

Finpro

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario, K1P 6L5

Τηλ.: + 1 6132882233

Ηλεκτρονική διεύθυνση: embassy@finland.ca

Ηλεκτρονική διεύθυνση: sanomat.ott@formin.fi

ΓΑΛΛΊΑ

Business France

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Εμπορικός αντιπρόσωπος στον Καναδά: Business France

Τορόντο

Διεύθυνση:

154 University Avenue Suite 400, Τορόντο, M5H 3Y9

Τηλ.: + 1 4169771257

 

Μόντρεαλ: Bureau Business France,

Διεύθυνση:

1501 McGill College, Bureau 1120, Μόντρεαλ, QC H3A 3M8

Τηλ.: + 1 5146704000

 

Βανκούβερ:

Διεύθυνση:

Οδός Melville 1111, Suite 320 Vancouver, British Columbia V6E 3V6

Τηλ.: + 1 6046390923

Ηλεκτρονική διεύθυνση: canada@businessfrance.fr

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

42 Sussex Drive, Οτάβα, Οντάριο, K1M 2C9

Τηλ. + 1 6137891795

Ηλεκτρονική διεύθυνση: politique@ambafrance-ca.org

ΓΕΡΜΑΝΊΑ

Germany Trade and Invest (GTAI) (Γερμανική Εταιρεία Εξωτερικού Εμπορίου και Επενδύσεων)

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Καναδογερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Διεύθυνση:

480 University Avenue, Suite 1500, Τορόντο, Οντάριο, M5G 1V2

Τηλ.: + 1 416598-3355

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@germanchamber.ca

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

1 waverley Street, Ottawa, Ontario, K2P 0T8, Καναδάς

Τηλ.: + 1 613 232 1101

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ottawa.diplo.de

ΕΛΛΆΔΑ

Enterprise Greece Invest and Trade ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ και ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

80 Maclaren Street Ottawa, Ontario, K2P 0K6

Τηλ.: + 1 6132386271

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Γενικό προξενείο

Διεύθυνση:

1075 Bay Street, Suite 600, Τορόντο, Οντάριο, M5S 2B1

Τηλ.: + 1 4165150133

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ecocom-toronto@mfa.gr

ΟΥΓΓΑΡΊΑ

Εθνικός Εμπορικός Οίκος της Ουγγαρίας

Ουγγρικός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων
http://www.hipa.hu/

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Γενικό προξενείο στο Τορόντο

Διεύθυνση:

175 Bloor Street East, Suite 1109, South Tower, Τορόντο

Τηλ.: + 1 6473492550

Ηλεκτρονική διεύθυνση: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

299 waverley St., Ottawa, K2P 0V9

Τηλ.: + 1 6132307560

Ηλεκτρονική διεύθυνση: mission.ott@mfa.gov.hu

ΙΡΛΑΝΔΊΑ

Επιχείρηση Ιρλανδίας

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Εμπορικός αντιπρόσωπος στον Καναδά: Επιχείρηση Ιρλανδίας

Διεύθυνση:

2 Bloor St. W, Suite 1501, Τορόντο, Οντάριο, M4W 3E2

Τηλ.: + 1 4169345033

Ηλεκτρονική διεύθυνση: client.service@enterprise-ireland.com

Ηλεκτρονική διεύθυνση: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

Κτίριο Varette, 130 Albert St, Ottawa, Οντάριο, K1P 5G4

Τηλ.: + 1 6132336281

Ηλεκτρονική διεύθυνση: embassyofireland@rogers.com

ΙΤΑΛΊΑ

Ιταλική Υπηρεσία Εμπορίου
ICE — Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Ιταλικός Οργανισμός Προώθησης Εμπορίου του Γενικού προξενείου της Ιταλίας

Διεύθυνση:

365 Bloor Street East, Suite 1802, Τορόντο, Οντάριο, M4W 3L4

Ηλεκτρονική διεύθυνση: toronto@ice.it

Τηλ.: + 1 4165981566

 

Διεύθυνση:

1000 rue Sherbrooke ouest, Bureau 1720, Montreal, Québec, H3A 3G4

Τηλ.: + 1 5142840265

Ηλεκτρονική διεύθυνση: montreal@ice.it

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

275 Slater St, Ottawa, Οντάριο, K1P 5H9

Τηλ.: + 1 6132322401

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ambasciata.ottawa@esteri.it 

ΛΕΤΟΝΊΑ

Οργανισμός Επενδύσεων και Ανάπτυξης της Λετονίας
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra


liaa@liaa.gov.lv

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

350 σπινθήρες St, Ottawa, Ontario, K1R 7S8

Τηλ.: + 1 6132386014

Ηλεκτρονική διεύθυνση: embassy.canada@mfa.gov.lv

ΛΙΘΟΥΑΝΊΑ

Επιχείρηση Λιθουανίας

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

150 Metcalfe Str ητ.1600, Οτάβα, Οντάριο, K2P 1P1

Τηλ. + 1 61356754 58

Ηλεκτρονική διεύθυνση: amb.ca@urm.lt

ΛΟΥΞΕΜΒΟΎΡΓΟ

Λουξεμβούργο για τις επιχειρήσεις

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Επίτιμος πρόξενος στην Οτάβα

Διεύθυνση:

World Exchange Plaza, 45 O’Connor Street, Suite 1150, Ottawa, Ontario, K1P 1A4

Τηλ.: + 1 6137554091

Ηλεκτρονική διεύθυνση: luxconsulottawa@gmail.com

 

Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον

Διεύθυνση:

2200 Massachusetts Avenue, NW, Ουάσινγκτον, DC. 20008

Τηλ. + 1 2022654171

Ηλεκτρονική διεύθυνση: luxembassy.was@mae.etat.lu

ΜΆΛΤΑ

Malta Enterprise

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Στο Γενικό Προξενείο του Καναδά στο Τορόντο

Διεύθυνση:

3300 Bloor St W, Etobicoke, Ontario, M8X 2X3

Τηλ.: + 1 4162070922

Ηλεκτρονική διεύθυνση: maltaconsulate.toronto@gov.mt

ΚΆΤΩ ΧΏΡΕΣ

Netherlands Enterprise Agency
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 

Ondernemersplein — διαδικτυακή πύλη για αλλοδαπές και ολλανδικές νεοφυείς επιχειρήσεις

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

350 Albert Street, Suite 2020 Ottawa, Ontario, K1R, 1A4

Τηλ.: + 1 613 237 503

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ott@minbuza.nl

 

Γενικό προξενείο στο Τορόντο

Διεύθυνση:

Οδός Dundas West, Suite 2106, Τορόντο, Οντάριο, M5G 1Z3

Τηλ.: + 1 416 595 2402

Ιστότοπος: Www.hollandtradeandinvest.com
ηλ. διεύθυνση: tor-ea@minbuza.nl

ΠΟΛΩΝΊΑ

Πολωνικός Οργανισμός Επενδύσεων και Εμπορίου (πρώην Πολωνικός Οργανισμός Πληροφοριών και Ξένων Επενδύσεων)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu


E-mail: invest@paih.gov.pl

Γραμματεία προέδρου:

Τηλ. + 48 223349871

Τμήμα Ξένων Επενδύσεων:

Τηλ. + 48 223349875

Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης:

Τηλ. + 48 223349820

Τμήμα Οικονομικής Προώθησης:

Τηλ. + 48 223349926

Τμήμα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας:

Τηλ. + 48 223349994

 

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πολωνικός Οργανισμός Επενδύσεων και Εμπορίου στο Τορόντο

Διεύθυνση:

438 University Avenue, Suite 1810, Τορόντο, Οντάριο, M5G 2K8

Ηλεκτρονική διεύθυνση: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Πολωνίας στην Οτάβα

Διεύθυνση:

443 Daly Ave, Οτάβα, Οντάριο, K1N 6H3

Τηλ. + 1 6137890468

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

Γενικό προξενείο της Δημοκρατίας της Πολωνίας στο Τορόντο

Διεύθυνση:

2603 λίμνη Shore Blvd. Δυτικά, Τορόντο, Οντάριο, M8V 1G5

Τηλ.: + 1 4162525471

Τηλ.: + 1 4164645405

Ηλεκτρονική διεύθυνση: toronto.info@msz.gov.pl 

 

Γενικό προξενείο της Δημοκρατίας της Πολωνίας στο Βανκούβερ

Διεύθυνση:

1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, British Columbia, V6E 2K3

Τηλ. + 1 6046883458

Ηλεκτρονική διεύθυνση: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

Προξενείο της Δημοκρατίας της Πολωνίας στο Μόντρεαλ

Διεύθυνση:

3501 Avenue du Musée, Μόντρεαλ, Québec, QC H3G 2C8

Τηλ. + 1 6137890468 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: michal.falenczyk@msz.gov.pl

ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ

AICEP Portugal Global — Trade and Investment Agency (Οργανισμός Εμπορίου και Επενδύσεων)

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

ΟργανισμόςΕμπορίου και Επενδύσεων: AICEP Τορόντο

Διεύθυνση:

438 University Avenue, Suite 1400, Τορόντο, Οντάριο, M5G 2K8

Τηλ.: + 1 4169214925

Ηλεκτρονική διεύθυνση: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

645 νησιωτικό πάρκο Δρ, Οτάβα, Οντάριο, K1y 0B8

Τηλ.: + 1 6137290883

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ottawa@mne.pt

ΡΟΥΜΑΝΊΑ

Υπουργείο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

InvestΡΟΥΜΑΝΙΑ

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ρουμανίας

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Γραφείο Προώθησης Οικονομίας και Εμπορίου της Ρουμανίας

Διεύθυνση:

1010, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 610, étage 6, Montreal, Québec, H3A 2R7

Τηλ.: + 1 5145048235

Ηλεκτρονική διεύθυνση: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

655 Rideau St, Οτάβα, Οντάριο, K1N 6A3

Τηλ.: + 1 6137893709

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ottawa@mae.ro

ΣΛΟΒΑΚΊΑ

SARIO — Σλοβακική Υπηρεσία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Εμπορίου
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

50 Rideau Terrace, Οτάβα, Οντάριο, K1M 2A2

Τηλ.: + 1 6137494442

Ηλεκτρονική διεύθυνση: emb.ottawa@mzv.sk

ΣΛΟΒΕΝΊΑ

Disspirit Slovenia — Public Agency for Entrepreneurship, Internationalisation, Foreign Investments and Technology SPIRIT Slovenija (Δημόσια Υπηρεσία Επιχειρηματικότητας, Διεθνοποίησης, Ξένων Επενδύσεων και Τεχνολογίας
SPIRIT Slovenija)

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

150 Metcalfe Street Suite 2200, Οτάβα, Οντάριο, K2P 1P1

Τηλ.: + 1 6135655781

Ηλεκτρονική διεύθυνση: sloembassy.ottawa@gov.si

ΙΣΠΑΝΊΑ

ICEX — Ισπανικό Ινστιτούτο Εξωτερικού Εμπορίου
ICEX España Exportación e Inversiones

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Οικονομικό και Εμπορικό Γραφείο

Διεύθυνση:

Οδός Slater 151, Suite 801, Οτάβα, Οντάριο, K1P 5H3

Τηλ.: + 1 6132360409

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ottawa@comercio.mineco.es

 

Γραφείο Προώθησης Εμπορίου στο Τορόντο

Διεύθυνση:

170 University Ave τήτων 602, Τορόντο, Οντάριο, M5H 3B3

Τηλ.: + 1 4169670488

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:toronto@comercio.mineco.es

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

74 Stanley Ave, Οτάβα, Οντάριο, K1M 1P4

Τηλ.: + 1 6137472252

Ηλεκτρονική διεύθυνση: emb.ottawa@mae.es 

ΣΟΥΗΔΊΑ

Business Sweden — The Swedish Trade and Investment Council (Συμβούλιο Εμπορίου και Επενδύσεων της Σουηδίας)

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Εμπορικός αντιπρόσωπος στον Καναδά: Business Sweden (Επιχειρηματική Σουηδία)

Διεύθυνση:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Τορόντο Ontario M4W 3E2

Τηλ.: + 1 4169228152

Ηλεκτρονική διεύθυνση: toronto@business-sweden.se

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

Οδός Dalhousie 377, Ottawa Ontario, K1N 9N8

Τηλ.: + 1 6132448200

Ηλεκτρονική διεύθυνση: sweden.ottawa@gov.se

Εμπορικά επιμελητήρια και ενώσεις επιχειρήσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ

Εμπορικό Επιμελητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Καναδά (EUCCAN)

Διεύθυνση:

480 University Avenue, Suite 1500, Τορόντο, Οντάριο, M5G 1V2

Τηλ.:  + 1 4165987087

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@euccan.com 

 

Εμπορικό Επιμελητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δυτικό Καναδά

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@eu-canada.com

Κατάλογος των τοπικών και διμερών εμπορικών επιμελητηρίων και των ενώσεων επιχειρήσεων της ΕΕ στον Καναδά διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Καναδά (http://www.euccan.com). Το EUCCAN συνιστά κεντρική οργάνωση για όλες αυτές τις πολύ διαφορετικές δομές και οργανώσεις.

Εργαλεία πληροφόρησης

Αυτά τα επτά ενημερωτικά δελτία εξηγούν τι είναι η CETA και ποια είναι τα οφέλη της

Μάθετε πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων στον Καναδά

Μάθετε περισσότερα για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρει η συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά

Περαιτέρω σύνδεσμοι

Φυλλάδιο για τις επιχειρήσεις — περιγράφει τα οφέλη, ανά κεφάλαιο, και παρέχει πρακτικές συμβουλές για τις επιχειρήσεις

Ενημερωτικά γραφήματα απεικονίζουν τα οφέλη της CETA ανά κράτος μέλος της ΕΕ

Οδηγός βήμα προς βήμα για τους εξαγωγείς στον Καναδά

Ιστορίες και μαρτυρίες εταιρειών

Σύσταση για τις ΜΜΕ

Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2018, η μεικτή επιτροπή ΣΟΕΣ ενέκρινε ειδική σύσταση για τις ΜΜΕ, σύμφωνα με την οποία κάθε μέρος παρέχει επιγραμμικές πληροφορίες στις ΜΜΕ του άλλου μέρους σχετικά με τη CETA και ότι η ΕΕ και ο Καναδάς συνεργάζονται ώστε η εμπορική συμφωνία να ωφελεί τις ΜΜΕ.

Δικτυακός τόπος του Καναδά για τη στήριξη των ΜΜΕ της ΕΕ που εξάγουν στον Καναδά

Ιστότοπος της ΕΕ για τις ΜΜΕ από τον Καναδά

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις