Συνολική και οικονομική εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά

Η CETA αποτελεί εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά. Μειώνει τους δασμούς και διευκολύνει την εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών, ωφελώντας τους πολίτες και τις επιχειρήσεις τόσο στην ΕΕ όσο και στον Καναδά.

Η CETA τέθηκε προσωρινά σε ισχύ την 21 Σεπτεμβρίου 2017, πράγμα που σημαίνει ότι εφαρμόζεται πλέον το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας. Στη συνέχεια, τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών της ΕΕ — και σε ορισμένες περιπτώσεις και τα περιφερειακά κοινοβούλια — θα πρέπει να εγκρίνουν τη CETA προτού αυτή τεθεί σε πλήρη ισχύ.

Η συμφωνία με μια ματιά

Η συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA) τέθηκε προσωρινά σε ισχύ την 21 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι τομείς που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είναι

 • προστασία των επενδύσεων και σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων (ICS)
 • πρόσβαση στην αγορά επενδύσεων χαρτοφυλακίου
 • διατάξεις σχετικά με την κατασκήνωση
 • δύο διατάξεις σχετικά με τη διαφάνεια των διοικητικών διαδικασιών, την επανεξέταση και την προσφυγή σε επίπεδο κρατών μελών

Η συμφωνία θα τεθεί σε πλήρη ισχύ μόλις κυρωθεί επίσημα από όλα τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ποια είναι τα οφέλη για την επιχείρησή σας;

Η συμφωνία

 • εξαλείφει ή μειώνει τους εμπορικούς φραγμούς, τους δασμούς και το κόστος που σχετίζεται με τις εξαγωγές
 • απλουστεύει την εργασία σε χαρτί, τους τεχνικούς κανονισμούς, τις τελωνειακές διαδικασίες και τις απαιτήσεις για τους κανόνες καταγωγής, τις απαιτήσεις δοκιμών προϊόντων, τις πληροφορίες για τις δημόσιες συμβάσεις, θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας κ.λπ.
 • ενισχύει το εμπόριο τροφίμων, ζωικών και φυτικών προϊόντων, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα υγείας και ασφάλειας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών
 • επιτρέπει στην εταιρεία σας να υποβάλει προσφορές για διαγωνισμούς σε όλα τα επίπεδα της καναδικής κυβέρνησης
 • δημιουργεί πρόσθετη πρόσβαση στην αγορά σε ορισμένους τομείς, προσφέροντας καλύτερη κινητικότητα για τους εργαζομένους και διευκολύνοντας την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των επαγγελματιών
 • προστατεύει μεγάλη ποικιλία γεωγραφικών ενδείξεων για ευρωπαϊκά τρόφιμα υψηλής ποιότητας στην καναδική αγορά
 • προωθεί επενδύσεις υψηλής ποιότητας μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά

Στους τομείς που καλύπτονται περιλαμβάνονται οι κανόνες πρόσβασης στην αγορά για τα εμπορεύματα, τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα, οι επενδύσεις, οι υπηρεσίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η πολιτική ανταγωνισμού, οι δημόσιες συμβάσεις, η διανοητική ιδιοκτησία, η κανονιστική συνεργασία ή η επίλυση διαφορών. Τα παραρτήματα περιλαμβάνουν πίνακες κατάργησης δασμών, ποσοστώσεις, διαδικασίες, κανόνες καταγωγής, αμοιβαία αποδοχή των αξιολογήσεων συμμόρφωσης κ.λπ.

 

Τα κεφάλαια της συμφωνίας εξηγούνται συνοπτικά εδώ και το σχετικό κείμενο μπορεί να τηλεφορτωθεί.

Τιμολόγια

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, ο Καναδάς και η ΕΕ κατήργησαν ήδη το 98 % των δασμολογικών τους κλάσεων και συμφώνησαν να καταργήσουν σταδιακά σχεδόν όλες τις εναπομένουσες δασμολογικές κλάσεις. Έως το 2024, το 99 % όλων των δασμολογικών κλάσεων θα έχει καταργηθεί.

Τα καναδικά προϊόντα που υπόκεινται σε μεταβατική σταδιακή κατάργηση των δασμών περιλαμβάνουν:

 • μηχανοκίνητα οχήματα
 • πλοία
 • κριθή και βύνη
 • ραφιναρισμένη ζάχαρη
 • άμυλο γεωμήλων
 • Ανθη

Τα ευρωπαϊκά προϊόντα που υπόκεινται σε μεταβατική σταδιακή κατάργηση των δασμών περιλαμβάνουν:

 • μηχανοκίνητα οχήματα
 • ορισμένα ψάρια και θαλασσινά προϊόντα
 • ακατέργαστη και εξευγενισμένη ζάχαρη
 • ορισμένοι σπόροι

Η σταδιακή κατάργηση των δασμών ακολουθεί ένα χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών. Οι μειώσεις εκφράζονται σε κατηγορίες σταδιακής κατάργησης στο παράρτημα 2Α της συμφωνίας.

 • Α: μηδενικός δασμός την 21 Σεπτεμβρίου 2017
 • Β: μηδενισμός του δασμού με ισόποσες περικοπές σε διάστημα 3 ετών
 • Γ: μηδενισμός του δασμού με ισόποσες περικοπές σε διάστημα 5 ετών
 • Δ: μηδενισμός του δασμού με ισόποσες περικοπές σε διάστημα 7 ετών
 • Ε: οι δασμοί απαλλάσσονται από την κατάργηση των δασμών
 • S: ο δασμός παραμένει ο ίδιος για 5 έτη μετά το οποίο θα καταργηθεί σε τρία ίσα στάδια την 1η Ιανουαρίου του έτους 8
 • AV0 + ΕΚ: ο κατ’ αξίαν δασμός ισούται με μηδέν κατά την έναρξη ισχύος· ο ειδικός δασμός που προκύπτει από το σύστημα τιμών εισόδου που εφαρμόζεται για τα εν λόγω εμπορεύματα καταγωγής διατηρείται.

 

Ο εμπορικός μου βοηθός εμφανίζει τα χρονοδιαγράμματα κατάργησης των δασμών για τις σχετικές δασμολογικές κλάσεις.

Βιομηχανικά προϊόντα

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να καταργήσουν το 100 % των δασμολογικών κλάσεων για τα βιομηχανικά προϊόντα, εκ των οποίων το 99,6 % με την έναρξη ισχύος στην περίπτωση του Καναδά και το 99,4 % με την έναρξη ισχύος στην περίπτωση της ΕΕ. Μεταξύ των λίγων προϊόντων που δεν είχαν ελευθερωθεί κατά την έναρξη ισχύος είναι περιορισμένος αριθμός προϊόντων αυτοκινητοβιομηχανίας, τα οποία θα ελευθερωθούν σε αμοιβαία βάση σε διάστημα 3, 5 ή 7 ετών (17 προϊόντα στην καναδική δασμολογική προσφορά και τα αντίστοιχα προϊόντα στην προσφορά της ΕΕ). Ο Καναδάς θα ελευθερώσει τους εναπομείναντες δασμούς του στα πλοία σε διάστημα 7 ετών (δηλαδή έως το 2024).

Γεωργικά προϊόντα

Με την έναρξη ισχύος του, ο Καναδάς κατάργησε τους δασμούς για το 90,9 % όλων των γεωργικών δασμολογικών κλάσεων του. Έως το 2023, το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί σε 91,7 %.

Για τα ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα θα υπάρξει ειδική μεταχείριση:

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ποσοστωσεισ

Και οι δύο πλευρές εφαρμόζουν δασμολογικές ποσοστώσεις (ΔΠ) σε ορισμένα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του καναδικού βοείου κρέατος, του χοιρινού και του γλυκού καλαμποκιού, καθώς και του ευρωπαϊκού τυριού. Πρόκειται για συγκεκριμένους όγκους εμπορευμάτων, οι οποίοι θα δικαιούνται προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση σε ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο.

Εισαγωγές από τον Καναδά

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις κατανέμονται ανάλογα με τις ποσότητες που είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης καθώς και με βάση τις ποσότητες που ζητούν οι εθνικές αρχές και τις οποίες έχουν κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατανείμει και δημοσιοποιήσει τις ποσοστώσεις, τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να εκδώσουν πιστοποιητικά εισαγωγής ή εξαγωγής για τις αιτηθείσες ποσότητες εντός του ορίου των αντίστοιχων δασμολογικών ποσοστώσεων.

Οι βασικοί κανόνες για την ταυτόχρονη εξέταση καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής.

Τα ποσοστά κατανομής των δασμολογικών ποσοστώσεων της ΕΕ, όσον αφορά τις εκδοθείσες άδειες εισαγωγής, δημοσιεύονται κάθε μήνα και είναι προσβάσιμα μέσω του Παρατηρητηρίου της Αγοράς Κρέατος.

Οι ακόλουθοι κανονισμοί καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ διαχειρίζεται τις διάφορες δασμολογικές ποσοστώσεις της για τη CETA

Εξαγωγές στον Καναδά
 • Ο Καναδάς εφαρμόζει ετήσιο υπόδειγμα για την κατανομή ποσοστώσεων γαλακτοκομικών προϊόντων
 • η αίτηση για ποσοστώσεις υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου και η επιστροφή και η ανακατανομή των αχρησιμοποίητων ποσοστώσεων πραγματοποιείται στις 1 Αυγούστου.
 • για να δικαιούστε ποσόστωση, πρέπει να είστε κάτοικος Καναδά και να δραστηριοποιηθείτε στον τομέα του τυριού

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων για τα γαλακτοκομικά προϊόντα που εξάγονται από την ΕΕ στον Καναδά στο πλαίσιο της CETA διατίθενται στην ενότητα «Notices» στον δικτυακό τόπο Global Affairs Canada

Οι ανακοινώσεις προς τους εισαγωγείς καθορίζουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την επίτευξη κατανομής στο πλαίσιο κάθε αντίστοιχης δασμολογικής ποσόστωσης. Οι ανακοινώσεις παρέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων γενικά και σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης. Τα έντυπα αίτησης και τα σχετικά προσαρτήματα επισυνάπτονται σε κάθε προκήρυξη.

Κατάλογος κατόχων τυροκομικών προϊόντων της CETA του 2020

Κατάλογος κατόχων ποσοστώσεων βιομηχανικών τυριών της CETA του 2020

2019 — πίνακας χρησιμοποίησης της δασμολογικής ποσόστωσης ΣΟΕΣ για το τυρί

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι

 • τα οπωροκηπευτικά εξακολουθούν να υπόκεινται στο σύστημα τιμών εισόδου της ΕΕ
 • οι δασμοί θα διατηρηθούν για τα πουλερικά και τα αυγά

Οίνος και οινοπνευματώδη ποτά

Οι ειδικοί δασμοί για τους οίνους και τα αλκοολούχα ποτά της ΕΕ που εισέρχονται στον Καναδά καταργήθηκαν με την έναρξη ισχύος της CETA.

Για αλκοολούχα ποτά όπως τζιν, βότκα και ουίσκι, η CETA αντιμετωπίζει τους μη δασμολογικούς φραγμούς που παρεμποδίζουν σημαντικά την ικανότητα της ΕΕ να διεισδύσει στην καναδική αγορά, ιδίως με

 • εφαρμογή του διαφοροποιημένου τέλους κόστους υπηρεσίας (που επιβάλλεται από τον Καναδά στους εισαγόμενους οίνους και οινοπνευματώδη ποτά) με βάση τον όγκο και όχι την αξία, και υπολογισμός του με πιο διαφανή τρόπο, μειώνοντας το κόστος πώλησης των προϊόντων τους στον Καναδά από τους παραγωγούς της ΕΕ
 • πάγωμα του αριθμού των καναδικών ιδιωτικών καταστημάτων εκτός εγκαταστάσεων, τα οποία είναι ανοικτά μόνο στους καναδούς παραγωγούς και αποτελούν εναλλακτική λύση αντί του μονοπωλίου των επαρχιακών συμβουλίων οινοπνευματωδών ποτών
 • πρόληψη των δραστηριοτήτων ορισμένων σανίδων οινοπνευματωδών ποτών εκτός της επαρχίας, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αθέμιτο ανταγωνισμό στο καναδικό έδαφος και σε τρίτες χώρες
 • κατάργηση των καναδικών απαιτήσεων για την ανάμειξη εισαγόμενων χύδην αλκοολούχων ποτών με τοπικά αλκοολούχα ποτά πριν από την εμφιάλωση (η απαίτηση αυτή εμπόδιζε τα εισαγόμενα χύδην αλκοολούχα ποτά να επισημαίνονται ως γεωγραφικές ενδείξεις κατά την εμφιάλωση στον Καναδά)

Η CETA περιλαμβάνει τόσο τη συμφωνία ΕΕ-Καναδά του 1989 για τα αλκοολούχα ποτά όσο και τη συμφωνία ΕΕ-Καναδά του 2004 για τους οίνους και τα οινοπνευματώδη ποτά, παρέχοντας ισχυρές νομικές εγγυήσεις στους ευρωπαίους και καναδικούς εμπόρους οίνου και οινοπνευματωδών ποτών. Οι ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις της συμφωνίας του 2004 παρατίθενται στο παράρτημα 30-Β της ΣΟΕΣ

Αλιείας

Ο Καναδάς κατάργησε πλήρως όλους τους δασμούς στα αλιευτικά προϊόντα κατά την έναρξη ισχύος.

Η ΕΕ κατάργησε το 95,5 % των δασμών της μόλις τεθεί σε ισχύ και συμφώνησε να καταργήσει περαιτέρω το υπόλοιπο 4,5 % των δασμών εντός 3, 5 ή 7 ετών.

Παράλληλα με την κατάργηση των τελωνειακών δασμών, η ΕΕ και ο Καναδάς θα αναπτύξουν αειφόρο αλιευτική πολιτική με την εφαρμογή μέτρων παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης, καθώς και με την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

 

Βρείτε τον ισχύοντα δασμολογικό συντελεστή για το προϊόν σας στην ενότητα «Ο εμπορικός μου βοηθός».

Κανόνες καταγωγής

 

Για να δικαιούστε προτιμησιακή μεταχείριση, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικό εργαλείο «Rules of Origin Self Assessment tool (ROSA)» στο « My Trade Assistant» για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής παρέχονται στην παρούσα ενότητα.

Η καταγωγή είναι η «οικονομική εθνικότητα» των εμπορεύσιμων αγαθών. Εάν είστε καινούργιος για το θέμα, βρείτε μια εισαγωγή στις κύριες έννοιες στην ενότητα «Προϊόντα».

Κανόνες καταγωγής

Οι κανόνες καταγωγής καθορίζονται στο πρωτόκολλο σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά (CETA) (ΕΕ L 11, 14.1.2017, σ. 465). Συμβουλευτείτε επίσης τις λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κανόνες καταγωγής.

Το προϊόν μου είναι «καταγόμενο» σύμφωνα με τη ΣΟΕΣ ΕΕ-Καναδά;

Για να μπορεί το προϊόν σας να υπαχθεί στον χαμηλότερο ή μηδενικό προτιμησιακό δασμό στο πλαίσιο της CETA, το προϊόν σας πρέπει να κατάγεται από την ΕΕ ή τον Καναδά.

Ένα προϊόν «κατάγεται» από την ΕΕ ή τον Καναδά, εάν πληροί μία από τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • παράγεται εξ ολοκλήρου στην ΕΕ ή στον Καναδά
 • παράγεται αποκλειστικά από ύλες καταγωγής ΕΕ ή Καναδά
 • έχει υποβληθεί σε επαρκή παραγωγή στην ΕΕ ή στον Καναδά σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν που ορίζονται στο παράρτημα 5

Βλέπε επίσης εισαγωγικές σημειώσεις του παραρτήματος 5.

Επιπλέον, το παράρτημα 5α προβλέπει ποσοστώσεις καταγωγής και εναλλακτικούς ειδικούς κανόνες ανά προϊόν για ορισμένα προϊόντα.

 

Παραδείγματα ειδικών ανά προϊόν κανόνων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

 • ο κανόνας της προστιθέμενης αξίας — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσοστό της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • η αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης — η διαδικασία παραγωγής έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης μεταξύ των μη καταγόμενων υλών και του τελικού προϊόντος [π.χ. παραγωγή χαρτιού (κεφάλαιο 48 του Εναρμονισμένου Συστήματος) από μη καταγόμενο χαρτοπολτό (κεφάλαιο 47 του Εναρμονισμένου Συστήματος)]
 • ειδικές εργασίες — απαιτείται ειδική διαδικασία παραγωγής, για παράδειγμα νηματοποίηση ινών για νήματα. Οι κανόνες αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως στους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, καθώς και των χημικών προϊόντων.

Ο συνδυασμός αυτών των διαφορετικών κανόνων είναι δυνατός με την εκπλήρωση των διαφορετικών κανόνων εναλλακτικά ή σε συνδυασμό.

Συμβουλές και τεχνάσματα για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν

Η συμφωνία παρέχει πρόσθετη ευελιξία για να σας βοηθήσει να συμμορφώνεστε με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν, όπως οι ανοχές ή η σώρευση.

Ανοχή
 • ο κανόνας ανοχής επιτρέπει στον παραγωγό να χρησιμοποιεί μη καταγόμενες ύλες που κανονικά απαγορεύονται από τον ειδικό κανόνα για κάθε προϊόν έως και 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • η ανοχή αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπέρβαση οποιουδήποτε ανώτατου ορίου αξίας των μη καταγόμενων υλών που απαριθμούνται στους κανόνες ανά προϊόν.
 • ισχύουν ειδικές ανοχές για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης που κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του ΕΣ, τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1
Σώρευση

Η CETA προβλέπει τρεις τρόπους σώρευσης της καταγωγής

 • διμερής σώρευση — ύλες καταγωγής Καναδά μπορούν να προσμετρηθούν ως καταγόμενες από την ΕΕ (και αντιστρόφως) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός προϊόντος
 • πλήρης σώρευση — επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε μη καταγόμενες ύλες στην ΕΕ ή στον Καναδά για να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με τον ειδικό κανόνα ανά προϊόν
 • ρήτρα εξουσιοδότησης για διευρυμένη σώρευση — ύλες καταγωγής κοινού εταίρου συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μπορεί να θεωρηθεί ότι κατάγεται από την ΕΕ ή τον Καναδά όταν χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός προϊόντος. Η παρούσα διάταξη εξαρτάται από τη συμφωνία των μερών σχετικά με τους εφαρμοστέους όρους.

Άλλες απαιτήσεις

Το προϊόν σας πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις που ορίζονται στο πρωτόκολλο για τους κανόνες καταγωγής, όπως η ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση ή ο κανόνας της μη τροποποίησης.

Κανόνας μη τροποποίησης

Τα καταγόμενα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται από την ΕΕ στον Καναδά (και αντιστρόφως) χωρίς περαιτέρω μεταποίηση σε τρίτη χώρα.

Ορισμένες εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν σε τρίτη χώρα εάν τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση.

 • εκφόρτωση
 • επαναφόρτωση
 • κάθε άλλη εργασία που είναι αναγκαία για τη διατήρηση των προϊόντων σε καλή κατάσταση ή για τη μεταφορά τους στο έδαφος της ΕΕ ή του Καναδά
 • αποθήκευση
 • κατάτμηση παρτίδων

Η τελωνειακή αρχή μπορεί να ζητήσει από έναν εισαγωγέα να αποδείξει ότι ένα προϊόν για το οποίο ζητεί προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση απεστάλη σύμφωνα με τους κανόνες μεταφοράς.

Επιστροφή δασμών

Η επιστροφή δασμών που είχαν προηγουμένως καταβληθεί για μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή προϊόντος που εξάγεται στο πλαίσιο προτιμησιακού δασμού επιτρέπεται μόνο κατά τα πρώτα 3 έτη μετά την έναρξη ισχύος της CETA, δηλαδή έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2020.

Διαδικασίες καταγωγής

Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε προτιμησιακό δασμό, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις διαδικασίες καταγωγής και να ελέγξετε την αίτησή σας από τις τελωνειακές αρχές της χώρας στην οποία εισάγετε τα εμπορεύματα σας. Οι διαδικασίες καθορίζονται στο τμήμα Γ του πρωτοκόλλου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής της συμφωνίας.

Πώς μπορεί να ζητηθεί προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση;

Οι εισαγωγείς μπορούν να ζητήσουν προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση βάσει δήλωσης καταγωγής που παρέχεται από τον εξαγωγέα.

Δήλωση καταγωγής

Στην ΕΕ, δεν απαιτείται απόδειξη καταγωγής όταν η συνολική αξία των προϊόντων δεν υπερβαίνει

 • 500 EUR στην περίπτωση μικροδεμάτων ή
 • 1,200 EUR για τα προϊόντα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών.
Υπεύθυνη δήλωση του εξαγωγέα

Οι εξαγωγείς μπορούν να δηλώνουν οι ίδιοι ότι το προϊόν τους κατάγεται από την ΕΕ ή τον Καναδά παρέχοντας δήλωση καταγωγής.

Στην ΕΕ μπορεί να ολοκληρωθεί είτε

 • από εξαγωγέα εγγεγραμμένο στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων (ΣΕΕ)
 • από οποιονδήποτε εξαγωγέα, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία των προϊόντων δεν υπερβαίνει τα 6,000 EUR

Ο ίδιος αριθμός REX μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ορισμένες άλλες προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ (για παράδειγμα, την εμπορική συμφωνία της ΕΕ με την Ιαπωνία).

 • το κείμενο της δήλωσης καταγωγής μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και περιλαμβάνεται στο παράρτημα 2 του πρωτοκόλλου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής
 • η δήλωση καταγωγής θα πρέπει να αναγράφεται στο τιμολόγιο ή σε κάθε εμπορικό έγγραφο που περιγράφει το καταγόμενο προϊόν με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς του.
 • η δήλωση καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία συμπλήρωσής της από τον εξαγωγέα
 • κανονικά, η βεβαίωση καταγωγής θα αφορά μία αποστολή, αλλά στον Καναδά μπορεί επίσης να καλύπτει πολλαπλές αποστολές πανομοιότυπων προϊόντων για περίοδο που δεν υπερβαίνει το 1 έτος.
Επαλήθευση καταγωγής

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύουν αν ένα εισαγόμενο προϊόν είναι πράγματι καταγόμενο ή πληροί άλλες απαιτήσεις καταγωγής.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, η τελωνειακή αρχή μπορεί να ζητήσει από έναν εισαγωγέα να αποδείξει ότι ένα προϊόν για το οποίο ο εισαγωγέας ζητεί προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση απεστάλη σύμφωνα με τους κανόνες μεταφοράς.

Η επαλήθευση βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

 • διοικητική συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών της χώρας εισαγωγής και της χώρας εξαγωγής
 • έλεγχοι της καταγωγής των προϊόντων που διενεργούνται από τις τοπικές τελωνειακές αρχές. Δεν επιτρέπονται επισκέψεις της χώρας εισαγωγής στον εξαγωγέα

Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, οι αρχές της χώρας εισαγωγής προβαίνουν στον τελικό προσδιορισμό της καταγωγής και ενημερώνουν τις αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής για τα αποτελέσματα.

Πρακτικός οδηγός για τις διατάξεις της CETA σχετικά με τους κανόνες καταγωγής

Απαιτήσεις προϊόντων

Οι τεχνικοί κανόνες καθορίζουν τα ειδικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένα προϊόν, όπως ο σχεδιασμός, η επισήμανση, η σήμανση, η συσκευασία, η λειτουργικότητα ή οι επιδόσεις, και έχουν σχεδιαστεί για παράδειγμα για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, της ασφάλειας ή του περιβάλλοντος. Ωστόσο, η συμμόρφωση με τις διαφορετικές απαιτήσεις που ισχύουν στις διάφορες αγορές μπορεί να έχει σημαντικό κόστος για τους εμπόρους.

Οι τεχνικοί κανόνες και κανονισμοί της ΕΕ και του Καναδά έχουν καταστεί πιο συμβατοί, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να πωλούν το ίδιο προϊόν, ή το ίδιο προϊόν με λιγότερες τροποποιήσεις, και στις δύο αγορές. Αυτό επιτρέπει στις μικρές επιχειρήσεις, ιδίως στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, να ανταγωνίζονται τις μεγαλύτερες εταιρείες και να συμμετέχουν στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού και στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η CETA περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για τη διασφάλιση της διαφάνειας — για παράδειγμα, ότι οι ενδιαφερόμενοι και από τις δύο πλευρές μπορούν να διατυπώσουν παρατηρήσεις σχετικά με τους προτεινόμενους τεχνικούς κανονισμούς που ενδέχεται να αναπτύξουν ο Καναδάς ή η ΕΕ).

Επιπλέον, η ΕΕ και ο Καναδάς συμφώνησαν να ενισχύσουν τους δεσμούς και τη συνεργασία μεταξύ των οικείων φορέων καθορισμού προτύπων, καθώς και των οργανισμών ελέγχου, πιστοποίησης και διαπίστευσής τους.

Διευκόλυνση της πιστοποίησης ρυθμιζόμενων προϊόντων

Η ΕΕ και ο Καναδάς συμφώνησαν να ενισχύσουν τους δεσμούς και τη συνεργασία μεταξύ των οικείων φορέων καθορισμού προτύπων, καθώς και των οργανισμών ελέγχου, πιστοποίησης και διαπίστευσής τους.

Η CETA θεσπίζει διατάξεις που συμβάλλουν στην αποφυγή περιττών διαταραχών και στη διασφάλιση της διαφάνειας (για παράδειγμα, ότι οι ενδιαφερόμενοι και από τις δύο πλευρές μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με τους προτεινόμενους τεχνικούς κανονισμούς που ενδέχεται να αναπτύξουν ο Καναδάς ή η ΕΕ).

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης — αμοιβαία αποδοχή

Ο Καναδάς και η ΕΕ έχουν συμφωνήσει να αποδέχονται υποχρεωτικά πιστοποιητικά διαπίστωσης της συμμόρφωσης που εκδίδονται από αναγνωρισμένους φορείς διαπίστωσης της συμμόρφωσης που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ, και αντιστρόφως για τους τομείς που καλύπτονται από το πρωτόκολλο ΣΟΕΣ, προκειμένου να αποδειχθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Καναδά ή της ΕΕ.

Το πρωτόκολλο για την αμοιβαία αποδοχή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της συμμόρφωσης αντικαθιστά την υφιστάμενη συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης (ΣΑΑ) και επεκτείνει την κάλυψη των προϊόντων, με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης.

Τα προϊόντα που καλύπτονται από το πρωτόκολλο είναι:

 • ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συσκευών, και συναφή εξαρτήματα
 • ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός
 • ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)
 • παιχνίδια
 • δομικά υλικά
 • μηχανήματα, συμπεριλαμβανομένων μερών, κατασκευαστικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων ασφαλείας, εναλλάξιμου εξοπλισμού και συγκροτημάτων μηχανών
 • όργανα μέτρησης
 • λέβητες ζεστού νερού, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συσκευών
 • εξοπλισμός, μηχανές, συσκευές, διατάξεις, εξαρτήματα ελέγχου, συστήματα προστασίας, διατάξεις ασφαλείας, διατάξεις ελέγχου και ρύθμισης, καθώς και συναφή όργανα και συστήματα πρόληψης και ανίχνευσης για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (εξοπλισμός ATEX)
 • εξοπλισμός προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους όσον αφορά την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον
 • σκάφη αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων τους

Πώς μπορείτε να βρείτε τους εγκεκριμένους ΦΕΣ;

 • οι φορείς που αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της υφιστάμενης ΣΑΑ θα εξακολουθήσουν να είναι τέτοιοι στο πλαίσιο της CETA.
 • για να αναγνωριστεί ένας νέος οργανισμός διαπίστωσης της συμμόρφωσης, το ορίζον μέρος πρέπει να παρέχει στην άλλη πλευρά τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα 3 του πρωτοκόλλου.

Η βάση δεδομένων NANDO περιέχει κοινοποιημένους και καθορισμένους οργανισμούς και άλλες σχετικές πληροφορίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης.

Εγκεκριμένοι ΦΕΣ

Επισιτιστικά προϊόντα

Η CETA εξορθολογίζει περαιτέρω τις διαδικασίες έγκρισης, μειώνει το κόστος και βελτιώνει την προβλεψιμότητα του εμπορίου ζωικών και φυτικών προϊόντων

 • όλα τα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα, και αντιστρόφως
 • βρείτε πληροφορίες και απαιτήσεις για την εξαγωγή τροφίμων στον Καναδά
 • απαιτήσεις για την εισαγωγή τροφίμων στην ΕΕ

Η καναδική υπηρεσία επιθεώρησης τροφίμων (CFIA) καθορίζει τις πολιτικές και τους κανονισμούς για τις εισαγωγές τροφίμων, γεωργικών εισροών και γεωργικών προϊόντων.

Η Υπηρεσία Συνοριακών Υπηρεσιών του Καναδά (CBSA) είναι αρμόδια για τον αρχικό έλεγχο των εισαγωγών τροφίμων, γεωργικών εισροών και γεωργικών προϊόντων.

Παραδείγματα απαιτήσεων επισήμανσης για τρόφιμα στον Καναδά

 • γλωσσικές απαιτήσεις
 • κοινή ονομασία
 • καθαρή ποσότητα
 • συστατικά και αλλεργιογόνα
 • πίνακας διατροφικών στοιχείων
 • ταυτότητα εμπόρου 
 • «Best Before», «Συσκευασία στις» και ημερομηνίες λήξης
 • οδηγίες αποθήκευσης
 • χώρα προέλευσης
 • πρότυπο ταυτότητας

Βρείτε περισσότερες απαιτήσεις επισήμανσης στο Εργαλείο Βιομηχανικής Επισήμανσης της Canadian Food Inspection Agency.

Πρόκειται για έναν κατάλογο κανονισμών που μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι κατά την εξαγωγή των τροφίμων σας στον Καναδά.

Ζώα και ζωικά προϊόντα

Η CETA επιβεβαιώνει την υφιστάμενη συνεργασία ΕΕ-Καναδά στον κτηνιατρικό τομέα βάσει υψηλού επιπέδου αμοιβαίας εμπιστοσύνης και περιλαμβάνει περαιτέρω απλούστευση της διαδικασίας έγκρισης για τους εξαγωγείς.

 • Ο Καναδάς άνοιξε εκ νέου την αγορά βοείου κρέατος για δεκαεννέα κράτη μέλη της ΕΕ
 • σε περίπτωση εκδήλωσης εστίας νόσου (η λεγόμενη περιφερειοποίηση), τα μέρη συμφώνησαν να ελαχιστοποιήσουν τους εμπορικούς περιορισμούς και το εμπόριο από μη πληγείσες περιοχές μπορεί να συνεχιστεί χωρίς διακοπή ή χρονοβόρες διαδικασίες επανέγκρισης.

Απαιτήσεις για τις εξαγωγές ζώων και ζωικών προϊόντων στον Καναδά

Φυτά, φρούτα και λαχανικά

Η CETA θεσπίζει νέες διαδικασίες για την απλούστευση και την επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης για τα φυτά, τα οπωροκηπευτικά από τον Καναδά.

Η CETA επιτρέπει στον Καναδά να αντικαταστήσει την τρέχουσα προσέγγιση ανά χώρα και ανά προϊόν με αξιολογήσεις και διαδικασίες έγκρισης σε επίπεδο ΕΕ για τα οπωροκηπευτικά.

Ο στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα πιο προβλέψιμο ρυθμιστικό περιβάλλον για τους εξαγωγείς.

Για όλες τις κατηγορίες προϊόντων, τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει να θεσπίσουν ταχείες διαδικασίες για είδη που προσδιορίζονται ως προτεραιότητες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ και ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ με ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ και ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ στον ΚΑΝΑΔΑ

Φαρμακευτικά

Η CETA βασίζεται στην αμοιβαία αναγνώριση των ορθών πρακτικών παρασκευής και των επιθεωρήσεων των φαρμακευτικών εργοστασίων που εφαρμόζονται ήδη μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά, και μειώνει τις διπλές επιθεωρήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι, ως παρασκευαστής φαρμακευτικών προϊόντων, θα αντιμετωπίσετε σημαντικά μικρότερο διοικητικό φόρτο και κόστος και οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ και του Καναδά μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα τους πόρους τους μειώνοντας τις διπλές επιθεωρήσεις και, αντ’ αυτού, εστιάζοντας σε αγορές όπου υπάρχουν μεγαλύτεροι κίνδυνοι. Συγκεκριμένα

 • οι επιθεωρήσεις που διενεργούνται στο έδαφος της ΕΕ από οποιαδήποτε αρχή κράτους μέλους της ΕΕ γίνονται δεκτές από τον Καναδά και αντιστρόφως
 • οι επιθεωρήσεις που διενεργούνται σε τρίτες χώρες μπορούν επίσης να αναγνωριστούν

 

Στη σημερινή παγκόσμια οικονομία, το 40 % των τελικών φαρμάκων που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ προέρχονται από το εξωτερικό, το ίδιο και το 80 % των δραστικών φαρμακευτικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για τη διάθεση φαρμάκων στην ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες: Πρωτόκολλο για την αμοιβαία αναγνώριση του προγράμματος συμμόρφωσης και επιβολής όσον αφορά τις ορθές παρασκευαστικές πρακτικές για τα φαρμακευτικά προϊόντα.           

 

Βρείτε τους ειδικούς κανόνες και τις απαιτήσεις για το προϊόν σας στον Εμπορικό Βοηθό μου.

Τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο

Αν και οι τεχνικοί κανόνες είναι σημαντικοί, ενίοτε μπορούν να λειτουργήσουν ως φραγμός στο διεθνές εμπόριο και, ως εκ τούτου, μπορεί να αποτελέσουν σημαντική επιβάρυνση για εσάς ως εξαγωγέας.

 • εάν πιστεύετε ότι αντιμετωπίζετε εμπορικό φραγμό που επιβραδύνει την επιχείρησή σας ή σας εμποδίζει να εξάγετε, μπορείτε να μας πείτε
 • αναφέρετε τι σταματά τις εξαγωγές σας στον Καναδά χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο και η ΕΕ θα αναλύσει την κατάστασή σας και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Η συμφωνία εξασφαλίζει πιο διαφανείς και απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες για τη διευκόλυνση του εμπορίου και τη μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις.

Έγγραφα

Οι οδηγοί βήμα προς βήμα περιγράφουν τα διάφορα είδη εγγράφων που θα πρέπει να προετοιμάσετε για τον εκτελωνισμό των προϊόντων σας.

Ανάλογα με το προϊόν σας, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να απαιτήσουν όλα ή ορισμένα από τα παρακάτω στοιχεία

 • εμπορικό τιμολόγιο (βρείτε τις ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενό του στον βοηθό μου)
 • κατάλογος συσκευασίας
 • πιστοποιητικά εισαγωγής για ορισμένα εμπορεύματα
 • πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι το προϊόν σας συμμορφώνεται με τους υποχρεωτικούς κανονισμούς για τα προϊόντα, όπως οι απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, η επισήμανση και η συσκευασία
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ — ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Για μεγαλύτερη ασφάλεια, μπορείτε να υποβάλετε εκ των προτέρων αίτηση για δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες και /ή δεσμευτικές πληροφορίες καταγωγής.

 

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε για τον εκτελωνισμό του προϊόντος σας, πηγαίνετε στην ενότητα «Ο εμπορικός μου βοηθός».

Διαδικασίες για την απόδειξη και τον έλεγχο της καταγωγής

Για περιγραφή του τρόπου απόδειξης της καταγωγής των προϊόντων σας για την εφαρμογή προτιμησιακού δασμολογίου και των κανόνων σχετικά με τον έλεγχο της καταγωγής από τις τελωνειακές αρχές, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τους κανόνες καταγωγής ανωτέρω.

Για πληροφορίες σχετικά με την τελωνειακή διαδικασία εισαγωγής και εξαγωγής εν γένει, επισκεφθείτε τη ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης.

Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

Η CETA παρέχει καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για τις ευρωπαϊκές εταιρείες που εξάγουν καινοτόμα, καλλιτεχνικά, διακριτά και υψηλής ποιότητας προϊόντα στον Καναδά και παρέχει προστασία για φαρμακευτικά προϊόντα και γεωγραφικές ενδείξεις.

Ο Καναδάς έχει ενισχύσει τα συνοριακά του μέτρα κατά των παραποιημένων εμπορικών σημάτων, των προϊόντων που συνδέονται με την παράνομη εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη που αποτελούν αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης, θεσπίζοντας τη δυνατότητα των τελωνειακών αρχών να δεσμεύουν ύποπτα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης.

Διανοητική ιδιοκτησία

Η εμπορική συμφωνία προβλέπει επίσης σύγχρονους κανόνες για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή

Με τη CETA, ο Καναδάς συμφώνησε να ευθυγραμμίσει το καθεστώς προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με τις ακόλουθες «συνθήκες διαδικτύου» του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ).

 • η Συνθήκη του ΠΟΔΙ για τα δικαιώματα του δημιουργού
 • η Συνθήκη του ΠΟΔΙ για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα

Οι συνθήκες για το διαδίκτυο θεσπίζουν κανόνες που αποτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση δημιουργικών έργων στο διαδίκτυο ή σε ψηφιακή μορφή, τα οποία είναι σημαντικά για τις δημιουργικές βιομηχανίες μας.

Η συμφωνία περιέχει σημαντικές διατάξεις σχετικά με τους περιορισμούς στην ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου για παράνομο περιεχόμενο, όταν συμμορφώνονται με ορισμένες προϋποθέσεις, όπως ένα σύστημα αποτελεσματικής κοινοποίησης του εν λόγω περιεχομένου.

Ο Καναδάς συμφώνησε επίσης να διασφαλίσει ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την τεχνολογία για να προστατεύουν τα δικαιώματά τους και να χορηγούν άδειες εκμετάλλευσης των έργων τους στο διαδίκτυο.

 • για παράδειγμα, παρέχεται προστασία και αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας κατά της καταστρατήγησης τεχνολογικών μέτρων (όπως η κρυπτογράφηση) που χρησιμοποιούνται από τους κατόχους δικαιωμάτων για την προστασία των δικαιωμάτων τους.
 • επιπλέον, απαγορεύεται η σκόπιμη τροποποίηση ή διαγραφή ηλεκτρονικών «πληροφοριών σχετικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων», δηλαδή πληροφοριών που συνοδεύουν οποιοδήποτε προστατευόμενο υλικό και προσδιορίζουν το έργο, τους δημιουργούς, τον ερμηνευτή ή τον ιδιοκτήτη του, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση του.
Δικαιώματα ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης

Ο Καναδάς συμφώνησε επίσης να προστατεύσει καλύτερα τα δικαιώματα των ευρωπαίων καλλιτεχνών παρέχοντας στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την ασύρματη μετάδοση και την παρουσίαση στο κοινό των ερμηνειών ή εκτελέσεών τους.

Τα δικαιώματα αυτά θα διασφαλίσουν ότι οι καλλιτέχνες, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε καναδικό επίπεδο, θα ανταμείβονται για τη δημιουργικότητά τους και θα έχουν τα κίνητρα να συνεχίσουν να δημιουργούν νέα καλλιτεχνικά έργα.

 • Οι Ευρωπαίοι καλλιτέχνες μπορούν να λάβουν δικαιώματα εκμετάλλευσης, για παράδειγμα από καφετέριες και καταστήματα λιανικής πώλησης που παίζουν μουσική για να προσελκύσουν καταναλωτές
 • Ο Καναδάς θα εξασφαλίσει ότι θα καταβάλλεται ενιαία εύλογη αμοιβή για την ασύρματη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ή για κάθε παρουσίαση στο κοινό, και ότι η αμοιβή αυτή θα κατανέμεται μεταξύ των σχετικών ερμηνευτών ή εκτελεστών και των παραγωγών φωνογραφημάτων.
Προστασία φυτικών ποικιλιών

Ο Καναδάς συμφώνησε επίσης να ενισχύσει την προστασία των φυτικών ποικιλιών με βάση την πράξη του 1991 της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών (UPOV).

Αυτό σημαίνει ότι οι καινοτόμες φυτικές ποικιλίες που μπορούν, για παράδειγμα, να οδηγήσουν σε καλύτερες αποδόσεις, θα προστατεύονται και, ως εκ τούτου, είναι πιθανό να εισαχθούν ταχύτερα στην καναδική αγορά προς όφελος των γεωργών και των καταναλωτών.

Η ΕΕ είναι σημαντικός πάροχος νέων φυτικών ποικιλιών. Αυτή η σημαντική ερευνητική και καινοτόμος δραστηριότητα προστατεύεται από ένα είδος sui generis διανοητικής ιδιοκτησίας, που καλείται δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας. Δεν σχετίζεται με τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

Δράσεις κατά της παραποίησης/απομίμησης

Ο Καναδάς συμφώνησε επίσης να ενισχύσει τα συνοριακά του μέτρα κατά των παραποιημένων εμπορικών σημάτων, των πειρατικών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας και των προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη που αποτελεί αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης, ιδίως με τη θέσπιση της δυνατότητας των τελωνειακών αρχών να δεσμεύουν αυτεπαγγέλτως τα πλαστά εμπορεύματα

 • Οι αρμόδιες αρχές του Καναδά μπορούν να ενεργούν με δική τους πρωτοβουλία για την προσωρινή δέσμευση εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας.
 • οι εμπορικές επωνυμίες δεν χρειάζεται να είναι ατομικά καταχωρισμένες στις καναδικές τελωνειακές αρχές για να τύχουν προστασίας

Ο Καναδάς θα θεσπίσει ή θα διατηρήσει διαδικασίες στο πλαίσιο των οποίων ο κάτοχος δικαιώματος μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές του να προβούν σε αναστολή της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία ή σε παρακράτηση προϊόντων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Ο Καναδάς έχει επίσης θεσπίσει τη δυνατότητα για τις δικαστικές αρχές να λαμβάνουν τα αναγκαία προσωρινά μέτρα και να εκδίδουν εντολές παύσης και παράλειψης απευθείας κατά ενδιαμέσων που θα εισήγαγαν προϊόντα παραποίησης/απομίμησης στην αγορά.

Φαρμακευτικά

Η CETA βελτιώνει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα με τρεις τρόπους

 • οι καινοτόμοι κάτοχοι φαρμακευτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας αποκτούν το δικαίωμα προσφυγής κατά των αποφάσεων για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στον Καναδά με τον ίδιο τρόπο που θα μπορούσαν ήδη άλλοι παραγωγοί
 • Ο Καναδάς δεσμεύεται να τηρήσει το ισχύον καθεστώς προστασίας των δεδομένων (6 + 2 έτη), παρέχοντας έτσι ασφάλεια δικαίου σε έναν τομέα όπου οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις είναι απαραίτητες
 • Ο Καναδάς θα θέσει σε εφαρμογή ένα σύστημα αποκατάστασης της διάρκειας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με το σύστημα της ΕΕ για την αντιστάθμιση αδικαιολόγητων καθυστερήσεων στη διαδικασία έγκρισης κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένης μέγιστης περιόδου συμπληρωματικής προστασίας (2 έτη) — τα μέρη συμφώνησαν σχετικά με τη δυνατότητα εξαιρέσεων για τους σκοπούς της εξαγωγής σε τρίτες χώρες.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ.

 

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης για τα ΔΔΙ προσφέρει μια τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για άμεση στήριξη στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας. Παροχή συμβουλών και στήριξης σε θέματα ΔΔΙ πέραν της αγοράς της ΕΕ.

Γεωγραφικές ενδείξεις

Οι γεωγραφικές ενδείξεις οίνων και αλκοολούχων ποτών που προστατεύονται στον Καναδά και στην ΕΕ παρατίθενται αντίστοιχα στο παράρτημα III στοιχείο α) και στο παράρτημα IV στοιχείο α) της συμφωνίας του 2004 για το εμπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών.

Εκτός από τις γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ) που προστατεύονται βάσει της συμφωνίας της ΕΕ και του Καναδά για τους οίνους και τα αλκοολούχα ποτά, η οποία ενσωματώθηκε στη CETA, ο Καναδάς συμφώνησε να προστατεύσει 143 γεωγραφικές ενδείξεις — διακριτά προϊόντα τροφίμων και ποτών από συγκεκριμένες πόλεις ή περιοχές της ΕΕ.

Ο Καναδάς θα προστατεύει αυτά τα παραδοσιακά ευρωπαϊκά προϊόντα από απομιμήσεις κατά τον ίδιο σχεδόν τρόπο που προστατεύονται στην ΕΕ. Θα είναι παράνομο να παραπλανώνται οι καταναλωτές σχετικά με την πραγματική προέλευση ενός προϊόντος, για παράδειγμα με τη χρήση σημαιών που παραπέμπουν ψευδώς σε προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη της ΕΕ ή στη χώρα από την οποία προέρχεται το εν λόγω προϊόν ΓΕ. Οι κάτοχοι δικαιωμάτων της ΕΕ θα μπορούν να χρησιμοποιούν μια διοικητική διαδικασία για την προάσπιση των δικαιωμάτων ΓΕ στον Καναδά, αντί να βασίζονται μόνο σε πιο χρονοβόρες και πιο περίπλοκες διαδικασίες στο εθνικό δικαστικό σύστημα.

Κατάλογος γεωγραφικών ενδείξεων που προστατεύονται στον Καναδά

Είναι δυνατή η μελλοντική επέκτασή του καταλόγου με την προσθήκη άλλων προϊόντων, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Καναδά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων στον Καναδά χάρη στη CETA διατίθενται στον παρόντα πρακτικό οδηγό.

Όσον αφορά τις ΓΕ που απαριθμούνται στη συμφωνία του 2004 για το εμπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών, για να προστατεύονται στον Καναδά, οι κάτοχοι δικαιωμάτων των εν λόγω ΓΕ πρέπει να καταχωρίζουν τις ΓΕ τους στο καναδικό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Η διαδικασία καταχώρισης επεξηγείται εδώ.

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Το κεφάλαιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο αναφέρει στις γενικές διατάξεις ότι τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της διευκόλυνσης της χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου από τις ΜΜΕ.

Υπηρεσίες

Η CETA διασφαλίζει ασφάλεια δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ και του Καναδά μέσω της δέσμευσης υψηλού επιπέδου ελευθέρωσης στον Καναδά και την ΕΕ.

Η ΕΕ αποκτά μεγαλύτερη πρόσβαση στην καναδική αγορά, ιδίως για τις ναυτιλιακές υπηρεσίες.

Προοδευτική ελευθέρωση και διαφάνεια

Ο Καναδάς δεν μπορεί να θεσπίσει νέες ποσοστώσεις ή νέα μέτρα που εισάγουν διακρίσεις κατά των παρόχων υπηρεσιών της ΕΕ, εκτός από ένα περιορισμένο σύνολο ευαίσθητων τομέων. Η συμφωνία εγγυάται επίσης ότι οι πάροχοι υπηρεσιών της ΕΕ μπορούν να επωφεληθούν από

 • υψηλότερο επίπεδο πρόσβασης στην αγορά που υπερβαίνει τις δεσμεύσεις του Καναδά στον ΠΟΕ
 • το μεγαλύτερο μέρος της μελλοντικής ελευθέρωσης που μπορεί να αναλάβει ο Καναδάς

Ο Καναδάς έχει άρει ορισμένους περιορισμούς όσον αφορά την ιθαγένεια και τις προϋποθέσεις διαμονής για μια σειρά επαγγελματιών που ασκούν το επάγγελμά τους στον Καναδά, μεταξύ των οποίων:

 • δικηγόροι
 • λογιστές
 • αρχιτέκτονες
 • μηχανικοί

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, των ταχυδρομικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ταχυμεταφορών, ο Καναδάς προέβλεψε για πρώτη φορά μελλοντική ελευθέρωση.

Ναυτιλιακές υπηρεσίες

Το νέο άνοιγμα της καναδικής αγοράς θαλάσσιων μεταφορών θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις θαλάσσιων μεταφορών της ΕΕ και τα μεγαλύτερα σκάφη τους να δραστηριοποιούνται στον Καναδά για την τροφοδοσία στη σημαντική διαδρομή μεταξύ Μόντρεαλ και Χαλιάιφαξ.

Δύο μεγάλων λιμένων στην ανατολική ακτή του Καναδά. Το Μόντρεαλ είναι ένας μεγάλος λιμένας που διαχειρίζεται 1.4 εκατομμύρια τυποποιημένα εμπορευματοκιβώτια (σύνολο εμπορευματοκιβωτίων εισαγωγής και εξαγωγής το 2015), ενώ το Halifax χειρίζεται 0.4 εκατομμύρια ισοδύναμες μονάδες είκοσι ποδών (TEU) (2015).

Η ΕΕ κατέχει μακράν την ηγετική θέση παγκοσμίως στις υπηρεσίες βυθοκόρησης. Με τη CETA, ο Καναδάς ανοίγει επίσης την αγορά του όσον αφορά τις δραστηριότητες βυθοκόρησης σε φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ, αγορά η αξία της οποίας εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 150 εκατ. CAD — 400 εκατ. ετησίως (περίπου 104 εκατ. EUR — 278 εκατ. EUR ετησίως).

Κανονιστικές ρυθμίσεις

Εκτός από τις φιλόδοξες δεσμεύσεις περί πρόσβασης στην αγορά, η CETA περιλαμβάνει επιπλέον καινοτόμες και αυστηρές κανονιστικές ρυθμίσεις που συμπληρώνουν και ενισχύουν τις δεσμεύσεις περί πρόσβασης στην αγορά τις οποίες αναλαμβάνουν τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Οι εν λόγω ρυθμιστικοί κανόνες περιλαμβάνουν ένα από τα πλέον εκτεταμένα και ολοκληρωμένα σύνολα αμοιβαίως δεσμευτικών κανόνων σχετικά με τις εγχώριες κανονιστικές ρυθμίσεις, που αφορούν καθεστώτα αδειοδότησης ή αδειοδότησης για σχεδόν όλες τις υπηρεσίες και τις επενδυτικές δραστηριότητες. Το κείμενο προβλέπει δίκαια και διαφανή καθεστώτα για όλους τους αιτούντες και ομαλοποιεί, στο μέτρο του δυνατού, τη διαδικασία αδειοδότησης.

Κυκλοφορία επαγγελματιών

Η συμφωνηθείσα δέσμη μέτρων για την προσωρινή είσοδο επαγγελματιών περιλαμβάνει τα ακόλουθα οφέλη

 • Οι εταιρείες της ΕΕ μπορούν να τοποθετούν ενδοεταιρικώς μετατιθέμενους στον Καναδά για έως και 3 έτη — με βάση προηγούμενες συμφωνίες, το όφελος αυτό ισχύει γενικά για όλους τους τομείς
 • παράταση της διάρκειας διαμονής για επαγγελματίες — οι πάροχοι υπηρεσιών επί συμβάσει ή οι ανεξάρτητοι επαγγελματίες (που ορίζονται στη συμφωνία) θα μπορούν να παραμείνουν στο έδαφος του άλλου μέρους για περίοδο 12 μηνών (διπλάσιο από ό, τι ήταν προηγουμένως δυνατό)

Οι πάροχοι υπηρεσιών επί συμβάσει επωφελούνται από καλύτερους όρους εισόδου και παραμονής (όπως μη διακριτική μεταχείριση όσον αφορά τους καναδούς προμηθευτές) σε πρόσθετους τομείς. Αυτά περιλαμβάνουν

 1. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με
  • εξόρυξη
  • υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
  • ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ταχυμεταφορών
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ και ΣΥΝΑΦΕΙΣ με ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
  • μεταφορές
  • μεταποίηση
 2. Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού, όπως:
  • σκάφη, εξοπλισμός σιδηροδρομικών μεταφορών
  • μηχανοκίνητα οχήματα, μοτοσικλέτες, οχήματα χιονιού και εξοπλισμός οδικών μεταφορών
  • ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ και τα ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ
  • μεταλλικά προϊόντα, μηχανήματα εκτός γραφείου και άλλα είδη εξοπλισμού και είδη οικιακής χρήσης
 3. Συναφείς υπηρεσίες επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών,
 4. Περιβαλλοντικές υπηρεσίες

Νέα προφίλ: η προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά του Καναδά και η μη διακριτική μεταχείριση στον Καναδά θα ισχύουν επίσης για νέες κατηγορίες προμηθευτών της ΕΕ, όπως ορίζονται στη συμφωνία: επενδυτές, βραχυπρόθεσμους επιχειρηματικούς επισκέπτες και τεχνολόγους.

Ο Καναδάς θα επιφυλάσσει στους/στις συζύγους των πολιτών της ΕΕ που μετατίθενται ενδοεταιρικά στον Καναδά μεταχείριση ισοδύναμη με τη μεταχείριση που επιφυλάσσεται στους/στις συζύγους των Καναδών πολιτών οι οποίοι μετατίθενται ενδοεταιρικά στην ΕΕ.

Αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Για να διευκολυνθεί η κινητικότητα των επαγγελματιών υψηλής ειδίκευσης μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά, η CETA θεσπίζει ένα πλαίσιο για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και καθορίζει τους γενικούς όρους και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαπραγμάτευση συμφωνιών που αφορούν ειδικά επαγγέλματα.

Η CETA παρέχει ένα λεπτομερές πλαίσιο για τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη συμφωνιών σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΣΑΑ).

Η συμφωνία αφήνει στις ενώσεις νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων και των δύο μερών να ξεκινήσουν τη διαδικασία διαπραγμάτευσης ΣΑΑ, παρέχοντας συστάσεις στην αρμόδια επιτροπή ΣΟΕΣ, και να συμφωνήσουν σχετικά με τους ειδικούς όρους. Μόλις οι ενώσεις συμφωνήσουν επί των αρχών και ακολουθώντας τις διαδικασίες που ορίζονται στο πλαίσιο, η ΣΑΑ καθίσταται νομικά δεσμευτική, διασφαλίζοντας ότι οι ευρωπαίοι επαγγελματίες μπορούν να αναγνωρίζουν τα προσόντα τους από τις αρμόδιες αρχές στον Καναδά και αντιστρόφως.

Δημόσιες συμβάσεις

Με τη CETA, οι εταιρείες της ΕΕ μπορούν πλέον να υποβάλλουν προσφορές για δημόσιους διαγωνισμούς του Καναδά και στα τρία επίπεδα δημόσιων συμβάσεων: ομοσπονδιακό, επαρχιακό και δημοτικό.

Στον Καναδά, οι επαρχίες και τα εδάφη έχουν δικαιοδοσία για δημόσια αγαθά, όπως:

 • υγειονομική περίθαλψη
 • εκπαίδευση
 • καλή διαβίωση
 • ενδοεπαρχιακές μεταφορές.

Οι δήμοι διαχειρίζονται

 • τοπικές μεταφορές
 • σχολικά συμβούλια
 • υπηρεσίες κοινής ωφελείας κ.λπ.

Οι αναθέτοντες φορείς που καλύπτονται από τη CETA παρατίθενται στα παραρτήματα 19-1 έως 19-8.

Η CETA παρέχει επίσης ασφάλεια δικαίου ότι οι καναδικές δημόσιες υπηρεσίες και φορείς δεν θα είναι σε θέση να εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των ευρωπαϊκών εταιρειών — δηλαδή να περιορίζουν την πρόσβαση των εταιρειών σε δημόσιο διαγωνισμό.

Οι προμηθευτές μπορούν να προσβάλουν αποφάσεις σύναψης δημόσιων συμβάσεων που πιστεύουν ότι αντιβαίνουν στις υποχρεώσεις της συμφωνίας. Στον Καναδά, το Διεθνές Εμπορικό Δικαστήριο του Καναδά («CITT») επιτελεί αυτόν τον ρόλο.

Ο Καναδάς συμφώνησε επίσης να καταστήσει τη διαδικασία υποβολής προσφορών πιο διαφανή, δημοσιεύοντας όλες τις δημόσιες προσκλήσεις υποβολής προσφορών σε έναν ενιαίο ιστότοπο για τις δημόσιες συμβάσεις σε εύθετο χρόνο. Επί του παρόντος, ο ιστότοπος αυτός παρέχει ένα εργαλείο για την αναζήτηση ευκαιριών σύναψης δημόσιων συμβάσεων από την (ομοσπονδιακή) κυβέρνηση.

Άλλες δημόσιες συμβάσεις (επαρχιακές και τοπικές κυβερνήσεις) δημοσιεύουν επί του παρόντος προκηρύξεις διαγωνισμών στους δικούς τους δικτυακούς τόπους δημόσιων συμβάσεων ή σε ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής προσφορών το οποίο διαχειρίζεται τρίτος πάροχος υπηρεσιών. 

 

Για να μάθετε αν δικαιούστε να συμμετάσχετε σε συγκεκριμένο διαγωνισμό για δημόσιες συμβάσεις εκτός της ΕΕ, χρησιμοποιήστε τον βοηθό μου για τις δημόσιες συμβάσεις

Επενδύσεις

Όταν η CETA τεθεί οριστικά σε ισχύ, θα παρέχει στους επενδυτές της ΕΕ και του Καναδά μεγαλύτερη προβλεψιμότητα, διαφάνεια και προστασία για τις επενδύσεις τους στον Καναδά και την ΕΕ αντίστοιχα.

Οι διατάξεις της CETA σχετικά με την προστασία των επενδύσεων και το νέο σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων (ICS) θα διασφαλίσουν υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών, ενώ παράλληλα θα διατηρήσουν πλήρως το δικαίωμα των κυβερνήσεων να ρυθμίζουν και να επιδιώκουν στόχους δημόσιας πολιτικής, όπως η προστασία της υγείας, της ασφάλειας ή του περιβάλλοντος.

Το ICS συνιστά σαφή παρέκβαση από την παλιά προσέγγιση της επίλυσης των διαφορών επενδυτή-κράτους (ISDS) και καταδεικνύει την κοινή βούληση της ΕΕ και του Καναδά να θεσπίσουν ένα πιο δίκαιο, διαφανές και θεσμοποιημένο σύστημα για την επίλυση των επενδυτικών διαφορών.

Οι επενδυτικές διατάξεις της CETA θα αντικαταστήσουν επίσης τις οκτώ υφιστάμενες διμερείς επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ και του Καναδά.

Το όριο για την επανεξέταση των εξαγορών καναδικών εταιρειών βάσει του νόμου Investment Canada Act αυξάνεται σημαντικά από 354 εκατ. CAD σε 1.5 δισ. CAD. Αυτό ισχύει για όλους τους επενδυτές της ΕΕ, εκτός από εκείνους που είναι κρατικές επιχειρήσεις.

Αν σχεδιάζετε να επενδύσετε στον Καναδά, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΣΗΜ.: Η προστασία των επενδύσεων και το σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων, καθώς και η πρόσβαση στην αγορά επενδύσεων χαρτοφυλακίου, δεν θα εφαρμοστούν προσωρινά σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2017/38 του Συμβουλίου, της 28 Οκτωβρίου 2016, για την προσωρινή εφαρμογή της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου (ΕΕ L 11 της 14.1.2017, σ. 1080 — «1081(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.ENG).

Σύνδεσμοι και επαφές

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Καναδά

Διεύθυνση:

Οδός Metcalfe 150, Suite 1900, Οτάβα, Οντάριο, K2P 1P1

Τηλέφωνο: + 1 6132386464

Ηλ. ταχυδρομείο: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

ΑΥΣΤΡΊΑ

Αυστριακό Ομοσπονδιακό Οικονομικό Επιμελητήριο (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πλεονέκτημα Austria Τορόντο

Γενικό προξενείο της Αυστρίας — ΕUR Εμπορικό Τμήμα Advantage Austria

Διεύθυνση:

30 ST Clair Avenue West, Suite 1402, Τορόντο, Οντάριο, M4V 3A1

Τηλέφωνο: + 1 4169673348

Ηλ. ταχυδρομείο: toronto@advantageaustria.org 

Τηλέφωνο: + 1 5148493708

Ηλ. ταχυδρομείο: montreal@advantageaustria.org 

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

Οδός Wilbrod 445, Οτάβα, Οντάριο, K1N 6M7

Τηλ. + 1 6137891444, 

Ηλ. ταχυδρομείο: ottawa-ob@bmeia.gv.at

ΒΈΛΓΙΟ

Wallonia Foreign Trade and Investment AgencyEUR
Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Bruxelles Invest/Εξαγωγές

Εμπόριο της Φλάνδρας

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Φλάνδρα/Βαλονία/Βρυξέλλες

Εμπορικός αντιπρόσωπος για τις επαρχίες Οντάριο και Μανιτόμπα

Διεύθυνση:

2 Bloor Street West — Suite 2508, Τορόντο, Οντάριο, M4W 3E2

Τηλ. + 1 416515-7777

Ηλ. ταχυδρομείο: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Flanders
Trade rep. για Québec, Newfoundland and Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Διεύθυνση:

999 Boulevard de Maisonneuve West — Suite 1600, Μόντρεαλ (Κεμπέκ) H3A 3L4

Τηλέφωνο: + 1 514289-9955

Ηλ. ταχυδρομείο: montreal@fitagency.com

 

Wallonia
Trade rep. για Québec, Newfoundland and Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Διεύθυνση:

1250 René-Lévesque West — Suite 4115, Μόντρεαλ, Κεμπέκ, H3B 4W8

Τηλέφωνο: + 1 514939-4049

 

Βρυξέλλες
Trade rep. για Québec, Newfoundland and Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Διεύθυνση: 1010 Sherbrooke West — Suite 2404, Μόντρεαλ, Κεμπέκ, H3A 2R7

Τηλέφωνο: + 1 514286-1581

Ηλ. ταχυδρομείο: info@bruxelles-canada.com

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

Albert Street 360, 8ος όροφος, Suite 820, Οτάβα, Οντάριο, K1R 7X7

Τηλέφωνο: + 1 6132367267

Ηλ. ταχυδρομείο: ottawa@diplobel.fed.be

ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ

Ο βουλγαρικός Οργανισμός Προώθησης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρηματικών Επιχειρήσεων
(Οργανισμός Προώθησης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων)

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

Street Stewart 325, Οτάβα, Οντάριο, K1N 6K5

Τηλέφωνο: + 1 613893215

Ηλ. ταχυδρομείο: Embassy.Ottawa@mfa.bg

ΚΡΟΑΤΊΑ

Πύλη
εξαγωγών Izvozni

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

229 Chapel St, Οτάβα, Οντάριο, K1N 7Y6

Τηλέφωνο: + 1 6135627820

Ηλ. ταχυδρομείο: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Γενικό προξενείο

Διεύθυνση:

918 Dundas Street East, Suite 302, Mississauga, Ontario, L4Y 2B8

Τηλέφωνο: + 1 9052779051

Ηλ. ταχυδρομείο: genmiss@mvep.hr
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: croconsulate.miss@mvep.hr

ΚΎΠΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Ύπατη Αρμοστεία

Διεύθυνση:

Οδός Metcalfe 150, Suite 1002, Οτάβα, Οντάριο, K2P 1P1

Τηλέφωνο: + 1 6135630727

Ηλ. ταχυδρομείο: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Επίτιμος πρόξενος

Διεύθυνση:

Οδός Donald Street 435, Coquitlam, British Columbia, V3K 3Z9

Τηλέφωνο: + 1 6049362268

Ηλ. ταχυδρομείο: tberggre@sfu.ca

 

Τμήμα εμπορίου

Διεύθυνση:

13 East 40th Street, Νέα Υόρκη, NY 10016

Τηλέφωνο: + 1 2122139100

Ηλ. ταχυδρομείο: ctncy@cyprustradeny.org

ΤΣΕΧΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ

Εθνικός Οργανισμός Προώθησης Εμπορίου του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου της Τσεχικής Δημοκρατίας CzechTrade
— Česká agentura na podporu obchodu

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

CzechTrade Καναδάς

Διεύθυνση:

6707 αγκώνα Drive SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7

Τηλέφωνο: + 1 4032694924

Ηλ. ταχυδρομείο: calgary@czechtrade.cz
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

Οδός Cooper 251, Οτάβα, Οντάριο, K2P 0G2

Τηλ. + 1 6135623875

Διαδίκτυο: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

Ηλ. ταχυδρομείο: ottawa@embassy.mzv.cz

Ηλ. ταχυδρομείο: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Γενικό προξενείο της Τσεχικής Δημοκρατίας

Διεύθυνση:

2 Bloor Street West, Suite 1500, Τορόντο, Οντάριο, M4W 3E2

Διαδίκτυο: www.mzv.cz/toronto

Ηλ. ταχυδρομείο: toronto@embassy.mzv.cz

Ηλ. ταχυδρομείο: commerce_toronto@mzv.cz

ΔΑΝΊΑ

Υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας Udenrigsministeriet Eksportrådet

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Συμβούλιο Εμπορίου της Δανίας

Διεύθυνση:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Τορόντο, Οντάριο, M4W 3E2

Τηλέφωνο: + 1 416962-5661

Ηλ. ταχυδρομείο: yyzhkt@um.dk

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

47 Clarence Street, Suite 450, Οτάβα, Οντάριο, K1N 9K1

Τηλέφωνο: + 1 6135621811

Ηλ. ταχυδρομείο: ottamb@um.dk 

ΕΣΘΟΝΊΑ

Enterprise Estonia (EAS)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

Οδός Dalhousie 260, Suite 210, Οτάβα, Οντάριο K1N 7E4

Τηλέφωνο: + 1 6137894222

Ηλ. ταχυδρομείο: embassy.ottawa@mfa.ee

ΦΙΝΛΑΝΔΊΑ

Φινένο

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

Οδός Metcalfe 55, Suite 850, Οτάβα, Οντάριο, K1P 6L5

Τηλέφωνο: + 1 6132882233

Ηλ. ταχυδρομείο: embassy@finland.ca

Ηλ. ταχυδρομείο: sanomat.ott@formin.fi

ΓΑΛΛΊΑ

Business France

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Εμπορικός αντιπρόσωπος στον Καναδά: Business France

Τορόντο

Διεύθυνση:

154 University Avenue Suite 400, Τορόντο, M5H 3Y9

Τηλέφωνο: + 1 4169771257

 

Μόντρεαλ: Bureau Business France,

Διεύθυνση:

1501 σώμα McGill, Προεδρείο 1120, Μόντρεαλ, QC H3A 3M8

Τηλέφωνο: + 1 5146704000

 

Βανκούβερ:

Διεύθυνση:

Οδός Melville 1111, Suite 320 Vancouver, British Columbia V6E 3V6

Τηλέφωνο: + 1 6046390923

Ηλ. ταχυδρομείο: canada@businessfrance.fr

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

42 Sussex Drive, Οτάβα, Οντάριο, K1M 2C9

Τηλ.: + 1 6137891795

Ηλ. ταχυδρομείο: politique@ambafrance-ca.org

ΓΕΡΜΑΝΊΑ

Germany Trade and Invest (GTAI) (Γερμανική Εταιρεία Εξωτερικού Εμπορίου και Επενδύσεων)

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Καναδογερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Διεύθυνση:

480 University Avenue, Suite 1500, Τορόντο, Οντάριο, M5G 1V2

Τηλέφωνο: + 1 416598-3355

Ηλ. ταχυδρομείο: info@germanchamber.ca

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

1 Waverley Street, Ottawa, Ontario, K2P 0T8, Καναδάς

Τηλέφωνο: + 1 613 232 1101

Ηλ. ταχυδρομείο: info@ottawa.diplo.de

ΕΛΛΆΔΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Επένδυση και
Εμπόριο ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

80 Maclaren Street Ottawa, Οντάριο, K2P 0K6

Τηλέφωνο: + 1 6132386271

Ηλ. ταχυδρομείο: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Γενικό προξενείο

Διεύθυνση:

1075 Bay Street, Suite 600, Τορόντο, Οντάριο, M5S 2B1

Τηλέφωνο: + 1 4165150133

Ηλ. ταχυδρομείο: ecocom-toronto@mfa.gr

ΟΥΓΓΑΡΊΑ

Εθνικός Εμπορικός Οίκος της Ουγγαρίας

Ουγγρικός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων
http://www.hipa.hu/

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Γενικό προξενείο στο Τορόντο

Διεύθυνση:

175 Bloor Street East, Suite 1109, South Tower, Τορόντο

Τηλέφωνο: + 1 6473492550

Ηλ. ταχυδρομείο: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

299 Waverley St., Ottawa, K2P 0V9

Τηλέφωνο: + 1 6132307560

Ηλ. ταχυδρομείο: mission.ott@mfa.gov.hu

ΙΡΛΑΝΔΊΑ

Επιχείρηση Ιρλανδίας

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Εμπορικός αντιπρόσωπος στον Καναδά: Επιχείρηση Ιρλανδίας

Διεύθυνση:

2 Bloor St. W, Suite 1501, Τορόντο, Οντάριο, M4W 3E2

Τηλέφωνο: + 1 4169345033

Ηλ. ταχυδρομείο: client.service@enterprise-ireland.com

Ηλ. ταχυδρομείο: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

Κτίριο Varette, 130 Albert St, Οτάβα, Οντάριο, K1P 5G4

Τηλέφωνο: + 1 6132336281

Ηλ. ταχυδρομείο: embassyofireland@rogers.com

ΙΤΑΛΊΑ

Ιταλική Υπηρεσία Εμπορίου
ICE — Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Ιταλικός Οργανισμός Προώθησης Εμπορίου του Γενικού προξενείου της Ιταλίας

Διεύθυνση:

365 Bloor Street East, Suite 1802, Τορόντο, Οντάριο, M4W 3L4

Ηλ. ταχυδρομείο: toronto@ice.it

Τηλέφωνο: + 1 4165981566

 

Διεύθυνση:

1000 rue Sherbrooke, Προεδρείο 1720, Μόντρεαλ, Κεμπέκ, H3A 3G4

Τηλέφωνο: + 1 5142840265

Ηλ. ταχυδρομείο: montreal@ice.it

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

275 Slater St, Ottawa, Ontario, K1P 5H9

Τηλέφωνο: + 1 6132322401

Ηλ. ταχυδρομείο: ambasciata.ottawa@esteri.it 

ΛΕΤΟΝΊΑ

Οργανισμός Επενδύσεων και Ανάπτυξης της Λετονίας
Latvijas Investīciju un attīstības aļentūra


liaa@liaa.gov.lv

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

350 σπινθήρες St, Ottawa, Ontario, K1R 7S8

Τηλέφωνο: + 1 6132386014

Ηλ. ταχυδρομείο: embassy.canada@mfa.gov.lv

ΛΙΘΟΥΑΝΊΑ

Επιχείρηση Λιθουανία

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

150 Metcalfe Str #1600, Οτάβα, Οντάριο, K2P 1P1

Τηλ. + 1 61356754 58

Ηλ. ταχυδρομείο: amb.ca@urm.lt

ΛΟΥΞΕΜΒΟΎΡΓΟ

Λουξεμβούργο για τις επιχειρήσεις

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Επίτιμος πρόξενος στην Οτάβα

Διεύθυνση:

World Exchange Plaza, 45 O’Connor Street, Suite 1150, Ottawa, Ontario, K1P 1A4

Τηλέφωνο: + 1 6137554091

Ηλ. ταχυδρομείο: luxconsulottawa@gmail.com

 

Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον

Διεύθυνση:

2200 Massachusetts Avenue, NW, Ουάσινγκτον, DC. 20008

Τηλ. + 1 2022654171

Ηλ. ταχυδρομείο: luxembassy.was@mae.etat.lu

ΜΆΛΤΑ

Μάλτα Επιχειρήσεις

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Γενικό Προξενείο του Καναδά στο Τορόντο

Διεύθυνση:

3300 Bloor St W, Etobicoke, Οντάριο, M8X 2X3

Τηλέφωνο: + 1 4162070922

Ηλ. ταχυδρομείο: maltaconsulate.toronto@gov.mt

ΚΆΤΩ ΧΏΡΕΣ

Ολλανδική Υπηρεσία Επιχειρήσεων
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 

Ondernemersplein — διαδικτυακή πύλη για αλλοδαπές και ολλανδικές νεοφυείς επιχειρήσεις

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

350 Albert Street, Suite 2020 Ottawa, Ontario, K1R, 1A4

Τηλέφωνο: + 1 613 237 503

Ηλ. ταχυδρομείο: ott@minbuza.nl

 

Γενικό προξενείο στο Τορόντο

Διεύθυνση:

1 Dundas Street West, Suite 2106, Τορόντο, Οντάριο, M5G 1Z3

Τηλέφωνο: + 1 416 595 2402

Διαδίκτυο: www.hollandtradeandinvest.com
ηλεκτρονική διεύθυνση: tor-ea@minbuza.nl

ΠΟΛΩΝΊΑ

Πολωνικός Οργανισμός Επενδύσεων και Εμπορίου (πρώην Πολωνικός Οργανισμός Πληροφοριών και Ξένων Επενδύσεων)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu


E-mail: invest@paih.gov.pl

Γραμματεία του Προέδρου:

Τηλ.: + 48 223349871

Τμήμα Ξένων Επενδύσεων:

Τηλ.: + 48 223349875

Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης:

Τηλ.: + 48 223349820

Τμήμα Οικονομικής Προώθησης:

Τηλ.: + 48 223349926

Τμήμα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας:

Τηλ.: + 48 223349994

 

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πολωνικός Οργανισμός Επενδύσεων και Εμπορίου στο Τορόντο

Διεύθυνση:

438 University Avenue, Suite 1810, Τορόντο, Οντάριο, M5G 2K8

Ηλ. ταχυδρομείο: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Πολωνίας στην Οτάβα

Διεύθυνση:

443 Daly Ave, Οτάβα, Οντάριο, K1N 6H3

Τηλ. + 1 6137890468

Ηλ. ταχυδρομείο: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

Γενικό προξενείο της Δημοκρατίας της Πολωνίας στο Τορόντο

Διεύθυνση:

2603 λίμνη Shore Blvd. Δυτικά, Τορόντο, Οντάριο, M8V 1G5

Τηλέφωνο: + 1 4162525471

Τηλέφωνο: + 1 4164645405

Ηλ. ταχυδρομείο: toronto.info@msz.gov.pl 

 

Γενικό προξενείο της Δημοκρατίας της Πολωνίας στο Βανκούβερ

Διεύθυνση:

Οδός West Hastings 1177, Suite 1600, Βανκούβερ, Βρετανική Κολομβία, V6E 2K3

Τηλ. + 1 6046883458

Ηλ. ταχυδρομείο: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

Προξενείο της Δημοκρατίας της Πολωνίας στο Μόντρεαλ

Διεύθυνση:

3501 Avenue du Musée, Μόντρεαλ, Κεμπέκ, QC H3G 2C8

Τηλ. + 1 6137890468 

Ηλ. ταχυδρομείο: michal.falenczyk@msz.gov.pl

ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ

AICEP Portugal Global — Trade and Investment Agency (Οργανισμός Εμπορίου και Επενδύσεων)

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

ΟργανισμόςΕμπορίου και Επενδύσεων: AICEP Τορόντο

Διεύθυνση:

438 University Avenue, Suite 1400, Τορόντο, Οντάριο, M5G 2K8

Τηλέφωνο: + 1 4169214925

Ηλ. ταχυδρομείο: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

645 νησιωτικό πάρκο Δρ, Οτάβα, Οντάριο, K1Y 0B8

Τηλέφωνο: + 1 6137290883

Ηλ. ταχυδρομείο: ottawa@mne.pt

ΡΟΥΜΑΝΊΑ

Υπουργείο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

InvestRomania

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ρουμανίας

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Γραφείο Προώθησης Οικονομίας και Εμπορίου της Ρουμανίας

Διεύθυνση:

1010, rue Sherbrooke Ouest, Προεδρείο 610, Etage 6, Μόντρεαλ, Κεμπέκ, H3A 2R7

Τηλέφωνο: + 1 5145048235

Ηλ. ταχυδρομείο: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

655 Rideau St, Οτάβα, Οντάριο, K1N 6A3

Τηλέφωνο: + 1 6137893709

Ηλ. ταχυδρομείο: ottawa@mae.ro

ΣΛΟΒΑΚΊΑ

SARIO — Σλοβακική Υπηρεσία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Εμπορίου
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

50 Rideau Terrace, Οτάβα, Οντάριο, K1M 2A2

Τηλέφωνο: + 1 6137494442

Ηλ. ταχυδρομείο: emb.ottawa@mzv.sk

ΣΛΟΒΕΝΊΑ

Spirit Slovenia — Public Agency for Entrepreneurship, Internationalisation, Foreign Investments and Technology SPIRIT Slovenija (Δημόσιος οργανισμός για την επιχειρηματικότητα, τη διεθνοποίηση, τις ξένες επενδύσεις και την τεχνολογία
SPIRIT Slovenija)

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

150 Metcalfe Street Suite 2200, Οτάβα, Οντάριο, K2P 1P1

Τηλέφωνο: + 1 6135655781

Ηλ. ταχυδρομείο: sloembassy.ottawa@gov.si

ΙΣΠΑΝΊΑ

ICEX — Ισπανικό Ινστιτούτο Εξωτερικού Εμπορίου
ICEX España Exportación e Inversiones

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Οικονομικό και Εμπορικό Γραφείο

Διεύθυνση:

151 Slater Street, Suite 801, Οτάβα, Οντάριο, K1P 5H3

Τηλέφωνο: + 1 6132360409

Ηλ. ταχυδρομείο: ottawa@comercio.mineco.es

 

Γραφείο Προώθησης Εμπορίου στο Τορόντο

Διεύθυνση:

170 Πανεπιστήμιο Ave #602, Τορόντο, Οντάριο, M5H 3B3

Τηλέφωνο: + 1 4169670488

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:toronto@comercio.mineco.es

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

74 Stanley Ave, Οτάβα, Οντάριο, K1M 1P4

Τηλέφωνο: + 1 6137472252

Ηλ. ταχυδρομείο: emb.ottawa@mae.es 

ΣΟΥΗΔΊΑ

Business Sweden — The Swedish Trade and Investment Council (Συμβούλιο Εμπορίου και Επενδύσεων της Σουηδίας)

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Εμπορικός αντιπρόσωπος στον Καναδά: Επιχειρηματική δραστηριότητα στη Σουηδία

Διεύθυνση:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Τορόντο Οντάριο M4W 3E2

Τηλέφωνο: + 1 4169228152

Ηλ. ταχυδρομείο: toronto@business-sweden.se

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

Οδός Dalhousie 377, Οτάβα Οντάριο, K1N 9N8

Τηλέφωνο: + 1 6132448200

Ηλ. ταχυδρομείο: sweden.ottawa@gov.se

Εμπορικά επιμελητήρια και ενώσεις επιχειρήσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ

Εμπορικό Επιμελητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Καναδά (EUCCAN)

Διεύθυνση:

480 University Avenue, Suite 1500, Τορόντο, Οντάριο, M5G 1V2

Τηλέφωνο:  + 1 4165987087

Ηλ. ταχυδρομείο: info@euccan.com 

 

Εμπορικό Επιμελητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δυτικό Καναδά

Ηλ. ταχυδρομείο: info@eu-canada.com

Κατάλογος των τοπικών και διμερών εμπορικών επιμελητηρίων και των ενώσεων επιχειρήσεων της ΕΕ στον Καναδά διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Καναδά (http://www.euccan.com). Το EUCCAN συνιστά κεντρική οργάνωση για όλες αυτές τις πολύ διαφορετικές δομές και οργανώσεις.

Εργαλεία πληροφόρησης

Τα επτά αυτά ενημερωτικά δελτία εξηγούν ποια είναι η CETA και ποια είναι τα οφέλη της.

Μάθετε πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων στον Καναδά

Μάθετε περισσότερα για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρει η συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά

Περαιτέρω σύνδεσμοι

Φυλλάδιο για τις επιχειρήσεις — περιγράφει τα οφέλη, ανά κεφάλαιο και παρέχει πρακτικές συμβουλές για τις επιχειρήσεις

Ενημερωτικά γραφήματα απεικονίζουν τα οφέλη της CETA ανά κράτος μέλος της ΕΕ

Οδηγός βήμα προς βήμα για εξαγωγείς στον Καναδά

Εταιρικές ιστορίες και μαρτυρίες

Σύσταση για τις ΜΜΕ

Τον Σεπτέμβριο του 2018, η μεικτή επιτροπή ΣΟΕΣ συμφώνησε σε συγκεκριμένη σύσταση για τις ΜΜΕ, σύμφωνα με την οποία κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα παρέχει επιγραμμικά πληροφορίες στις ΜΜΕ του άλλου μέρους σχετικά με τη CETA και ότι η ΕΕ και ο Καναδάς θα συνεργαστούν ώστε η εμπορική συμφωνία να ωφελήσει τις ΜΜΕ.

Καναδικός ιστότοπος για τη στήριξη των ΜΜΕ της ΕΕ που εξάγουν στον Καναδά

Ιστότοπος της ΕΕ για τις ΜΜΕ από τον Καναδά

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις