Συνολική και οικονομική εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά

Η CETA αποτελεί εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά. Μειώνει τους δασμούς και διευκολύνει την εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών, προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων τόσο στην ΕΕ όσο και στον Καναδά.

Η CETA τέθηκε προσωρινά σε ισχύ στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, πράγμα που σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας εφαρμόζεται πλέον. Τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών της ΕΕ — και σε ορισμένες περιπτώσεις και τα περιφερειακά — θα πρέπει στη συνέχεια να εγκρίνουν τη CETA προτού καταστεί δυνατή η πλήρης εφαρμογή της.

Η συμφωνία με μια ματιά

Η συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA) τέθηκε προσωρινά σε ισχύ στις 21 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι περιοχές που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είναι οι εξής:

 • προστασία των επενδύσεων και σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων (ICS)
 • πρόσβαση στην αγορά επενδύσεων χαρτοφυλακίου
 • διατάξεις σχετικά με την βιντεοκάμερα
 • δύο διατάξεις σχετικά με τη διαφάνεια των διοικητικών διαδικασιών, τον έλεγχο και την προσφυγή σε επίπεδο κρατών μελών

Η συμφωνία θα τεθεί σε πλήρη ισχύ μόλις επικυρωθεί επίσημα από όλα τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ποια είναι τα οφέλη για την επιχείρησή σας;

Η συμφωνία

 • εξαλείφει ή μειώνει τους εμπορικούς φραγμούς, τους δασμούς και το κόστος που συνδέεται με τις εξαγωγές
 • απλουστεύει τις εργασίες σε χαρτί, τους τεχνικούς κανονισμούς, τις τελωνειακές διαδικασίες και τις απαιτήσεις σχετικά με τους κανόνες καταγωγής, τις απαιτήσεις για τη δοκιμή των προϊόντων, τις πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, τα ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας κ.λπ.
 • ενισχύει το εμπόριο τροφίμων, ζωικών και φυτικών προϊόντων, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα υγείας και ασφάλειας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών
 • επιτρέπει στην εταιρεία σας να υποβάλει προσφορές σε όλα τα επίπεδα της καναδικής κυβέρνησης
 • δημιουργεί πρόσθετη πρόσβαση στην αγορά σε ορισμένους τομείς, προσφέροντας καλύτερη κινητικότητα για τους εργαζομένους και διευκολύνοντας την αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων των επαγγελματιών
 • προστατεύει μεγάλη ποικιλία γεωγραφικών ενδείξεων για ευρωπαϊκά προϊόντα διατροφής υψηλής ποιότητας στην καναδική αγορά
 • προωθεί επενδύσεις υψηλής ποιότητας μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά

Στους τομείς που καλύπτονται περιλαμβάνονται οι κανόνες πρόσβασης στην αγορά αγαθών, οι τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο, τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα, οι επενδύσεις, οι υπηρεσίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η πολιτική ανταγωνισμού, οι δημόσιες συμβάσεις, η διανοητική ιδιοκτησία, η ρυθμιστική συνεργασία ή η επίλυση διαφορών. Τα παραρτήματα περιλαμβάνουν πίνακες κατάργησης δασμών, ποσοστώσεις, διαδικασίες, κανόνες καταγωγής, αμοιβαία αποδοχή των αξιολογήσεων συμμόρφωσης κ.λπ.

 

Τα κεφάλαια της συμφωνίας εξηγούνται εν συντομία εδώ και το σχετικό κείμενο μπορεί να τηλεφορτωθεί.

Τιμολόγια

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, ο Καναδάς και η ΕΕ κατήργησαν ήδη το 98 % των δασμολογικών τους κλάσεων και συμφώνησαν να καταργήσουν σταδιακά σχεδόν όλες τις εναπομένουσες δασμολογικές κλάσεις. Έως το 2024, το 99 % όλων των δασμολογικών κλάσεων θα έχει καταργηθεί.

Στα καναδικά προϊόντα που υπόκεινται σε μεταβατική σταδιακή κατάργηση των δασμών περιλαμβάνονται:

 • μηχανοκίνητα οχήματα
 • πλοία
 • κριθή και βύνη
 • ραφιναρισμένη ζάχαρη
 • άμυλο γεωμήλων
 • άνθη

Τα ευρωπαϊκά προϊόντα που υπόκεινται σε μεταβατική σταδιακή κατάργηση των δασμών περιλαμβάνουν:

 • μηχανοκίνητα οχήματα
 • ορισμένα ψάρια και θαλασσινά προϊόντα
 • ακατέργαστη και ραφιναρισμένη ζάχαρη
 • ορισμένοι σπόροι

Η σταδιακή κατάργηση των δασμών ακολουθεί χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών. Οι μειώσεις εκφράζονται σε κατηγορίες σταδιακής κατάργησης του παραρτήματος 2Α της συμφωνίας.

 • A: μηδενικός δασμός στις 21 Σεπτεμβρίου 2017
 • Β: δασμός που πρέπει να μηδενιστεί σε ισόποσες περικοπές σε διάστημα 3 ετών
 • Γ: δασμός που πρέπει να μηδενιστεί σε ισόποσες περικοπές σε διάστημα 5 ετών
 • Δ: δασμός που πρέπει να μηδενιστεί σε ισόποσες περικοπές σε διάστημα 7 ετών
 • Ε: ο δασμός απαλλάσσεται από την κατάργηση των δασμών
 • S: ο δασμός παραμένει ο ίδιος για 5 έτη μετά την παρέλευση του οποίου καταργείται σε τρία στάδια ίσης διάρκειας την 1η Ιανουαρίου του έτους 8
 • AV0 + ΕΚ: ο κατ’ αξίαν δασμός ισούται με μηδέν κατά την έναρξη ισχύος· ο ειδικός δασμός που προκύπτει από το σύστημα τιμής εισόδου που εφαρμόζεται στα εν λόγω εμπορεύματα καταγωγής διατηρείται.

 

Ο εμπορικός μου βοηθός παρουσιάζει τα χρονοδιαγράμματα κατάργησης των δασμών για τις σχετικές δασμολογικές κλάσεις.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝ

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να καταργήσουν το 100 % των δασμολογικών κλάσεων για τα βιομηχανικά προϊόντα, εκ των οποίων το 99,6 % με την έναρξη ισχύος στην περίπτωση του Καναδά και το 99,4 % μετά την έναρξη ισχύος στην περίπτωση της ΕΕ. Μεταξύ των λίγων προϊόντων που δεν έχουν ελευθερωθεί κατά την έναρξη ισχύος είναι ένας περιορισμένος αριθμός προϊόντων αυτοκινητοβιομηχανίας, τα οποία θα ελευθερωθούν σε αμοιβαία βάση επί 3, 5 ή 7 έτη (17 προϊόντα στην καναδική δασμολογική προσφορά και τα αντίστοιχα προϊόντα στην προσφορά της ΕΕ). Ο Καναδάς θα ελευθερώσει τους εναπομένοντες δασμούς για τα πλοία σε διάστημα 7 ετών (δηλ. έως το 2024).

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Με την έναρξη ισχύος, ο Καναδάς κατάργησε τους δασμούς για το 90,9 % όλων των γεωργικών δασμολογικών κλάσεων του. Έως το 2023, το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί σε 91,7 %.

Για τα ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα, θα υπάρξει ειδική μεταχείριση:

Δασμολογικές ποσοστώσεις

Και οι δύο πλευρές εφαρμόζουν δασμολογικές ποσοστώσεις (ΔΠ) για ορισμένα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του καναδικού βοείου κρέατος, του χοιρινού κρέατος και του γλυκού καλαμποκιού, καθώς και για το ευρωπαϊκό τυρί. Πρόκειται για συγκεκριμένους όγκους εμπορευμάτων, τα οποία θα δικαιούνται προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση σε ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο.

Εισαγωγές από τον Καναδά

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις κατανέμονται ανάλογα με τις ποσότητες που είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης καθώς και με βάση τις ποσότητες που ζητούν οι εθνικές αρχές και τις οποίες έχουν κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατανείμει και δημοσιοποιήσει τις ποσοστώσεις, τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να εκδώσουν πιστοποιητικά εισαγωγής ή εξαγωγής για τις αιτηθείσες ποσότητες εντός του ορίου των αντίστοιχων δασμολογικών ποσοστώσεων.

Οι βασικοί κανόνες για την ταυτόχρονη εξέταση καθορίζονται στον κανονισμό 1301/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής.

Τα ποσοστά κατανομής των δασμολογικών ποσοστώσεων της ΕΕ, όσον αφορά τις άδειες εισαγωγής που εκδίδονται, δημοσιεύονται κάθε μήνα και είναι προσβάσιμα μέσω του Παρατηρητηρίου της Αγοράς Κρέατος.

Οι ακόλουθοι κανονισμοί καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ διαχειρίζεται τις διάφορες δασμολογικές ποσοστώσεις της για τη CETA

Εξαγωγή στον Καναδά
 • Ο Καναδάς εφαρμόζει ετήσιο υπόδειγμα για την κατανομή ποσοστώσεων γαλακτοκομικών προϊόντων
 • η αίτηση για ποσοστώσεις υποβάλλεται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου και η επιστροφή και η ανακατανομή των ποσοστώσεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν πραγματοποιούνται την 1η Αυγούστου
 • για να δικαιούστε να λάβετε ποσόστωση πρέπει να είστε κάτοικος Καναδά και να δραστηριοποιηθείτε στον τομέα του τυριού

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων για γαλακτοκομικά προϊόντα που εξάγονται από την ΕΕ στον Καναδά στο πλαίσιο της CETA διατίθενται στην ενότητα «Ανακοινώσεις» στον ιστότοπο Global Affairs Canada

Οι ανακοινώσεις προς τους εισαγωγείς καθορίζουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την κατανομή στο πλαίσιο κάθε αντίστοιχης δασμολογικής ποσόστωσης. Οι ανακοινώσεις παρέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων εν γένει και τη διαδικασία υποβολής αίτησης. Τα έντυπα των αιτήσεων και τα σχετικά προσαρτήματα επισυνάπτονται σε κάθε ανακοίνωση.

Κατάλογος κατόχων τυριών της CETA 2020

Κατάλογος κατόχων βιομηχανικών ποσοστώσεων τυριών της CETA για το 2020

2019 — Πίνακας χρησιμοποίησης της δασμολογικής ποσόστωσης ΣΟΕΣ για τα τυριά

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι

 • τα οπωροκηπευτικά εξακολουθούν να υπόκεινται στο σύστημα τιμών εισόδου της ΕΕ
 • θα διατηρηθούν οι δασμοί για τα πουλερικά και τα αυγά

Οίνοι και οινοπνευματώδη ποτά

Οι ειδικοί δασμοί για τους οίνους και τα αλκοολούχα ποτά της ΕΕ που εισέρχονται στον Καναδά καταργήθηκαν με την έναρξη ισχύος της CETA.

Για αλκοολούχα ποτά όπως το gin, η βότκα και το ουίσκι, η CETA αντιμετωπίζει τους μη δασμολογικούς φραγμούς που παρεμπόδισαν σημαντικά την ικανότητα της ΕΕ να διεισδύσει στην καναδική αγορά, ιδίως μέσω

 • εφαρμογή του διαφοροποιημένου τέλους κόστους υπηρεσίας (που επιβάλλει ο Καναδάς στους εισαγόμενους οίνους και οινοπνευματώδη ποτά) με βάση τον όγκο και όχι την αξία, και υπολογισμός του με πιο διαφανή τρόπο, μειώνοντας το κόστος για τους παραγωγούς της ΕΕ για την πώληση των προϊόντων τους στον Καναδά
 • πάγωμα του αριθμού των καναδικών ιδιωτικών σημείων πώλησης εκτός των εγκαταστάσεων, τα οποία είναι ανοικτά μόνο σε Καναδούς παραγωγούς, και τα οποία αποτελούν εναλλακτική λύση έναντι του μονοπωλίου των επαρχιακών συμβουλίων αλκοολούχων ποτών
 • πρόληψη των δραστηριοτήτων ορισμένων συμβουλίων οινοπνευματωδών ποτών εκτός επαρχίας, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αθέμιτο ανταγωνισμό στο έδαφος του Καναδά και σε τρίτες χώρες
 • κατάργηση των καναδικών απαιτήσεων για την ανάμειξη εισαγόμενων χύδην αλκοολούχων ποτών με τοπικά αλκοολούχα ποτά πριν από την εμφιάλωση (η απαίτηση αυτή απέτρεψε την επισήμανση των εισαγόμενων χύδην αλκοολούχων ποτών ως γεωγραφικών ενδείξεων κατά την εμφιάλωση στον Καναδά)

Η CETA περιλαμβάνει τόσο τη συμφωνία ΕΕ-Καναδά του 1989 για τα αλκοολούχα ποτά όσο και τη συμφωνία ΕΕ-Καναδά του 2004 για τους οίνους και τα αλκοολούχα ποτά, παρέχοντας ισχυρές νομικές εγγυήσεις στους εμπόρους οίνων και οινοπνευματωδών ποτών στην Ευρώπη και τον Καναδά. Οι ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις της συμφωνίας του 2004 παρατίθενται στο παράρτημα 30-Β της ΣΟΕΣ

Αλιεία

Ο Καναδάς κατάργησε πλήρως όλους τους δασμούς στα αλιευτικά προϊόντα κατά την έναρξη ισχύος.

Η ΕΕ κατάργησε το 95,5 % των δασμών της μόλις τεθεί σε ισχύ και συμφώνησε να καταργήσει περαιτέρω το εναπομένον 4,5 % των δασμών εντός 3, 5 ή 7 ετών.

Παράλληλα με την κατάργηση των τελωνειακών δασμών, η ΕΕ και ο Καναδάς θα αναπτύξουν αειφόρο αλιευτική πολιτική με την εφαρμογή μέτρων παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης, καθώς και με την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

 

Βρείτε τον ισχύοντα δασμολογικό συντελεστή για το προϊόν σας στον εμπορικό βοηθό μου.

Κανόνες καταγωγής

 

Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις προτιμησιακής μεταχείρισης, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικόεργαλείο αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής (ROSA) στο δικό μου εμπορικό βοηθό για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής διατίθενται στην παρούσα ενότητα.

Η καταγωγή είναι η «οικονομική ιθαγένεια» των εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου. Αν είστε καινούργιος για το θέμα, βρείτε μια εισαγωγή στις κύριες έννοιες στην ενότητα για τα εμπορεύματα.

Κανόνες καταγωγής

Οι κανόνες καταγωγής καθορίζονται στο πρωτόκολλο σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά (CETA) (ΕΕ L 11 της 14.1.2017, σ. 465). Ανατρέξτε επίσης στις λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κανόνες καταγωγής.

Το προϊόν μου «κατάγεται» σύμφωνα με τη CETA ΕΕ-Καναδά;

Προκειμένου το προϊόν σας να πληροί τις προϋποθέσεις του χαμηλότερου ή μηδενικού προτιμησιακού δασμού βάσει της CETA, το προϊόν σας πρέπει να είναι καταγωγής ΕΕ ή Καναδά.

Προϊόν «κατάγεται» από την ΕΕ ή τον Καναδά, εάν πληροί μία από τις ακόλουθες απαιτήσεις

 • έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου στην ΕΕ ή στον Καναδά
 • παράγεται αποκλειστικά από ύλες καταγωγής ΕΕ ή Καναδά
 • έχει υποστεί επαρκή παραγωγή στην ΕΕ ή στον Καναδά σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν που ορίζονται στο παράρτημα 5

Βλ. επίσης εισαγωγικές σημειώσεις του παραρτήματος 5.

Επιπλέον, το παράρτημα 5α προβλέπει ποσοστώσεις καταγωγής και εναλλακτικούς ειδικούς κανόνες ανά προϊόν για ορισμένα προϊόντα.

 

Παραδείγματα ειδικών ανά προϊόν κανόνων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

 • ο κανόνας της προστιθέμενης αξίας — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσοστό της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • αλλαγή δασμολογικής κατάταξης — η διαδικασία παραγωγής έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης μεταξύ των μη καταγόμενων υλών και του τελικού προϊόντος (π.χ. παραγωγή χαρτιού (Εναρμονισμένο Σύστημα Κεφάλαιο 48) από μη καταγόμενο πολτό (Εναρμονισμένο Σύστημα Κεφάλαιο 47)
 • ειδικές εργασίες — απαιτείται ειδική διαδικασία παραγωγής, π.χ. νηματοποίηση ινών για νήματα. Οι κανόνες αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως στους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, καθώς και στον τομέα των χημικών προϊόντων.

Ο συνδυασμός αυτών των διαφορετικών κανόνων είναι δυνατός, ενώ οι διαφορετικοί κανόνες πληρούνται εναλλακτικά ή σε συνδυασμό.

Συμβουλές και βραχίονες που συμβάλλουν στη συμμόρφωση με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν

Η συμφωνία παρέχει πρόσθετη ευελιξία για να σας βοηθήσει να συμμορφωθείτε με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν, όπως τα όρια ανοχής ή η σώρευση.

Ανοχή
 • ο κανόνας ανοχής επιτρέπει στον παραγωγό να χρησιμοποιεί μη καταγόμενες ύλες που κανονικά απαγορεύονται από τον ειδικό κανόνα για το προϊόν σε ποσοστό έως 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • αυτό το όριο ανοχής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπέρβαση οποιουδήποτε ορίου μέγιστης αξίας μη καταγόμενων υλών που απαριθμούνται στους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν
 • ισχύουν ειδικά όρια ανοχής για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα ενδύματα που κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του ΕΣ, τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1
Σώρευση

Η CETA προβλέπει τρεις τρόπους σώρευσης της καταγωγής

 • διμερής σώρευση — οι ύλες καταγωγής Καναδά μπορούν να θεωρηθούν ως καταγόμενες στην ΕΕ (και αντιστρόφως) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός προϊόντος
 • πλήρης σώρευση — επιτρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επεξεργασία ή η μεταποίηση που διενεργείται σε μη καταγόμενες ύλες στην ΕΕ ή τον Καναδά προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με τον ειδικό κανόνα ανά προϊόν
 • ρήτρα εξουσιοδότησης για διευρυμένη σώρευση — ύλες καταγωγής κοινού εταίρου συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μπορούν να θεωρηθούν καταγόμενες από την ΕΕ ή τον Καναδά όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος. Η παρούσα διάταξη εξαρτάται από τη συμφωνία των μερών σχετικά με τους εφαρμοστέους όρους.

Άλλες απαιτήσεις

Το προϊόν σας πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις που καθορίζονται στο πρωτόκολλο σχετικά με τους κανόνες καταγωγής, όπως η ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση ή ο κανόνας της μη τροποποίησης.

Κανόνας της μη τροποποίησης

Τα καταγόμενα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται από την ΕΕ στον Καναδά (και αντιστρόφως) χωρίς περαιτέρω μεταποίηση σε τρίτη χώρα.

Ορισμένες πράξεις μπορούν να διεξαχθούν σε τρίτη χώρα εάν τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση

 • εκφόρτωση
 • επαναφόρτωση
 • κάθε άλλη εργασία που είναι αναγκαία για τη διατήρηση των προϊόντων σε καλή κατάσταση ή για τη μεταφορά του προϊόντος στο έδαφος της ΕΕ ή του Καναδά
 • αποθήκευση
 • διαχωρισμός των φορτίων

Η τελωνειακή αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον εισαγωγέα να αποδείξει ότι ένα προϊόν για το οποίο ο εισαγωγέας ζητεί προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση έχει αποσταλεί σύμφωνα με τους κανόνες μεταφοράς.

Επιστροφή δασμών

Η επιστροφή δασμών που είχαν καταβληθεί προηγουμένως για μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή προϊόντος που εξάγεται βάσει προτιμησιακού δασμού επιτρέπεται μόνο κατά τα πρώτα 3 έτη μετά την έναρξη ισχύος της CETA, δηλαδή έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2020.

Διαδικασίες καταγωγής

Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε προτιμησιακό δασμό, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις διαδικασίες καταγωγής και να ζητήσετε την επαλήθευση της αίτησής σας από τις τελωνειακές αρχές της χώρας στην οποία εισάγετε τα εμπορεύματα σας. Οι διαδικασίες καθορίζονται στο τμήμα Γ του πρωτοκόλλου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής της συμφωνίας.

Πώς μπορεί να ζητηθεί προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση;

Οι εισαγωγείς μπορούν να ζητήσουν προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση βάσει δήλωσης καταγωγής που παρέχεται από τον εξαγωγέα.

Δήλωση καταγωγής

Στην ΕΕ, δεν απαιτείται αποδεικτικό καταγωγής όταν η συνολική αξία των προϊόντων δεν υπερβαίνει

 • 500 EUR στην περίπτωση μικροδεμάτων ή
 • 1 200 EUR για τα προϊόντα που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών ταξιδιωτών.
Υπεύθυνη δήλωση του εξαγωγέα

Οι εξαγωγείς μπορούν να δηλώνουν οι ίδιοι ότι το προϊόν τους προέρχεται από την ΕΕ ή τον Καναδά υποβάλλοντας δήλωση καταγωγής.

Στην ΕΕ μπορεί να ολοκληρωθεί είτε

 • από εξαγωγέα εγγεγραμμένο στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων (REX)
 • από οποιονδήποτε εξαγωγέα, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία των προϊόντων δεν υπερβαίνει τα 6 000 EUR

Ο ίδιος αριθμός REX μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ορισμένες άλλες προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ (για παράδειγμα, την εμπορική συμφωνία της ΕΕ με την Ιαπωνία).

 • το κείμενο της δήλωσης καταγωγής μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και περιλαμβάνεται στο παράρτημα 2 του πρωτοκόλλου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής.
 • η δήλωση τόπου καταγωγής θα πρέπει να αναγράφεται στο τιμολόγιο ή σε κάθε εμπορικό έγγραφο που περιγράφει το καταγόμενο προϊόν με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του.
 • η δήλωση τόπου καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει επί 12 μήνες από την ημερομηνία συμπλήρωσής της από τον εξαγωγέα
 • κανονικά, η βεβαίωση καταγωγής αφορά μία αποστολή, αλλά στον Καναδά μπορεί επίσης να καλύπτει πολλαπλές αποστολές πανομοιότυπων προϊόντων για περίοδο που δεν υπερβαίνει το 1 έτος.
Επαλήθευση της καταγωγής

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ελέγχουν κατά πόσον ένα εισαγόμενο προϊόν είναι πράγματι καταγόμενο ή πληροί άλλες απαιτήσεις καταγωγής.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, η τελωνειακή αρχή μπορεί να ζητήσει από έναν εισαγωγέα να αποδείξει ότι ένα προϊόν για το οποίο ο εισαγωγέας ζητεί προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση απεστάλη σύμφωνα με τους κανόνες μεταφοράς.

Η επαλήθευση βασίζεται στις ακόλουθες αρχές

 • διοικητική συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών της χώρας εισαγωγής και εξαγωγής
 • έλεγχος της καταγωγής των προϊόντων από τις τοπικές τελωνειακές αρχές. Δεν επιτρέπονται επισκέψεις της χώρας εισαγωγής στον εξαγωγέα

Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, οι αρχές της χώρας εισαγωγής προβαίνουν στον τελικό προσδιορισμό της καταγωγής και ενημερώνουν τις αρχές του εισάγοντος μέρους για τα αποτελέσματα.

Πρακτικός οδηγός για τις διατάξεις της CETA σχετικά με τους κανόνες καταγωγής

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα ΠΡΟΪΟΝ

Οι τεχνικοί κανόνες καθορίζουν τα ειδικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένα προϊόν, όπως ο σχεδιασμός, η επισήμανση, η σήμανση, η συσκευασία, η λειτουργικότητα ή οι επιδόσεις, και έχουν σχεδιαστεί, για παράδειγμα, για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, της ασφάλειας ή του περιβάλλοντος. Ωστόσο, η συμμόρφωση με τις διαφορετικές απαιτήσεις που ισχύουν στις διάφορες αγορές μπορεί να έχει σημαντικό κόστος για τους εμπόρους.

Οι τεχνικοί κανόνες και κανονισμοί της ΕΕ και του Καναδά έχουν καταστεί πιο συμβατοί, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να πωλούν το ίδιο προϊόν, ή το ίδιο προϊόν με λιγότερες τροποποιήσεις, και στις δύο αγορές. Αυτό επιτρέπει στις μικρές επιχειρήσεις, ιδίως στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, να ανταγωνίζονται μεγαλύτερες εταιρείες και να συμμετέχουν σε διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού και ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η CETA διαθέτει επίσης διατάξεις για τη διασφάλιση της διαφάνειας — για παράδειγμα, ότι οι ενδιαφερόμενοι από κάθε πλευρά μπορούν να σχολιάσουν τους προτεινόμενους τεχνικούς κανονισμούς που ενδέχεται να αναπτύξουν ο Καναδάς ή η ΕΕ).

Επιπλέον, η ΕΕ και ο Καναδάς συμφώνησαν να ενισχύσουν τους δεσμούς και τη συνεργασία μεταξύ των οικείων φορέων θέσπισης προτύπων, καθώς και των οικείων οργανισμών δοκιμών, πιστοποίησης και διαπίστευσης.

Διευκόλυνση της πιστοποίησης ρυθμιζόμενων προϊόντων

Η ΕΕ και ο Καναδάς συμφώνησαν να ενισχύσουν τους δεσμούς και τη συνεργασία μεταξύ των οικείων φορέων θέσπισης προτύπων, καθώς και των οικείων οργανισμών δοκιμών, πιστοποίησης και διαπίστευσης.

Η CETA θεσπίζει διατάξεις που συμβάλλουν στην αποφυγή περιττών διαταραχών και διασφαλίζουν τη διαφάνεια (για παράδειγμα, ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να σχολιάσουν τους προτεινόμενους τεχνικούς κανονισμούς που ενδέχεται να αναπτύξουν ο Καναδάς ή η ΕΕ).

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης — αμοιβαία αποδοχή

Ο Καναδάς και η ΕΕ έχουν συμφωνήσει να αποδέχονται υποχρεωτικά πιστοποιητικά διαπίστωσης της συμμόρφωσης που εκδίδονται από αναγνωρισμένους οργανισμούς διαπίστωσης της συμμόρφωσης (CAB) που βρίσκονται στην ΕΕ, και αντιστρόφως για τους τομείς που καλύπτονται από το πρωτόκολλο ΣΟΕΣ, για να αποδείξουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Καναδά ή της ΕΕ.

Το πρωτόκολλο για την αμοιβαία αποδοχή των αποτελεσμάτων της διαπίστωσης της συμμόρφωσης αντικαθιστά την υφιστάμενη συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης (ΣΑΑ) και επεκτείνει την κάλυψη των προϊόντων, με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης.

Τα προϊόντα που καλύπτονται από το πρωτόκολλο είναι:

 • ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συσκευών, και συναφή εξαρτήματα
 • ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός
 • ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)
 • παιχνίδια
 • δομικά προϊόντα
 • μηχανήματα, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων, των κατασκευαστικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας, του εναλλάξιμου εξοπλισμού και των συγκροτημάτων μηχανών
 • όργανα μέτρησης
 • λέβητες ζεστού νερού, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συσκευών
 • εξοπλισμός, μηχανήματα, συσκευές, διατάξεις, εξαρτήματα ελέγχου, συστήματα προστασίας, διατάξεις ασφαλείας, διατάξεις ελέγχου και ρύθμισης, καθώς και σχετικά όργανα και συστήματα πρόληψης και ανίχνευσης για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (εξοπλισμός ATEX)
 • εξοπλισμός για χρήση σε εξωτερικούς χώρους όσον αφορά την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον
 • σκάφη αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων τους

Πώς μπορείτε να βρείτε τους εγκεκριμένους ΦΕΣ;

 • οι οργανισμοί που αναγνωρίζονται βάσει της υφιστάμενης ΣΑΑ θα συνεχίσουν να το πράττουν στο πλαίσιο της CETA.
 • για την αναγνώριση νέου φορέα διαπίστωσης της συμμόρφωσης, το μέρος εξουσιοδότησης πρέπει να παρέχει στην άλλη πλευρά τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα 3 του πρωτοκόλλου.

Η βάση δεδομένων NANDO περιέχει κοινοποιημένους και καθορισμένους οργανισμούς και άλλες σχετικές πληροφορίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης.

Εγκεκριμένοι ΦΕΣ

Προϊόντα διατροφής

Η CETA εξορθολογίζει περαιτέρω τις διαδικασίες έγκρισης, μειώνει το κόστος και βελτιώνει την προβλεψιμότητα του εμπορίου ζωικών και φυτικών προϊόντων

 • όλα τα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα, και αντιστρόφως
 • βρείτε πληροφορίες και απαιτήσεις για την εξαγωγή τροφίμων στον Καναδά
 • απαιτήσεις για την εισαγωγή τροφίμων στην ΕΕ

Η Καναδική Υπηρεσία Επιθεώρησης Τροφίμων (CFIA) καθορίζει τις πολιτικές και τους κανονισμούς για τις εισαγωγές τροφίμων, γεωργικών εισροών και γεωργικών προϊόντων.

Ο Οργανισμός συνοριακών υπηρεσιών του Καναδά (CBSA) είναι αρμόδιος για τον αρχικό έλεγχο των εισαγωγών τροφίμων, γεωργικών εισροών και γεωργικών προϊόντων.

Παραδείγματα απαιτήσεων επισήμανσης για τα τρόφιμα στον Καναδά

 • γλωσσικές απαιτήσεις
 • κοινή ονομασία
 • καθαρή ποσότητα
 • συστατικά και αλλεργιογόνα
 • πίνακας διατροφικών δεδομένων
 • ταυτότητα εμπόρου 
 • «Best Prefore», «Packaged on» και ημερομηνίες λήξης
 • οδηγίες αποθήκευσης
 • χώρα καταγωγής
 • πρότυπο ταυτότητας

Βρείτε περισσότερες απαιτήσεις επισήμανσης στο εργαλείο επισήμανσης της βιομηχανίας του καναδικού οργανισμού επιθεώρησης τροφίμων.

Πρόκειται για έναν κατάλογο κανονισμών που μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι κατά την εξαγωγή των τροφίμων σας στον Καναδά

Ζώα και ζωικά προϊόντα

Η CETA επιβεβαιώνει την υφιστάμενη συνεργασία ΕΕ-Καναδά στον κτηνιατρικό τομέα με βάση υψηλό επίπεδο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και περιλαμβάνει περαιτέρω απλούστευση της διαδικασίας έγκρισης για τους εξαγωγείς.

 • Ο Καναδάς άνοιξε εκ νέου την αγορά βοείου κρέατος για δεκαεννέα κράτη μέλη της ΕΕ
 • σε περίπτωση εκδήλωσης εστίας νόσου (η λεγόμενη περιφερειοποίηση), τα μέρη συμφώνησαν να ελαχιστοποιήσουν τους εμπορικούς περιορισμούς και το εμπόριο από μη πληγείσες περιοχές μπορεί να συνεχιστεί χωρίς διακοπή ή χρονοβόρες διαδικασίες επανέγκρισης.

Απαιτήσεις για τις εξαγωγές ζώων και ζωικών προϊόντων στον Καναδά

Φυτά, φρούτα και λαχανικά

Η CETA θεσπίζει νέες διαδικασίες για την απλούστευση και την επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης φυτών, οπωροκηπευτικών από τον Καναδά.

Η CETA επιτρέπει στον Καναδά να αντικαταστήσει την τρέχουσα προσέγγιση ανά χώρα και ανά προϊόν με αξιολογήσεις και διαδικασίες έγκρισης για τα οπωροκηπευτικά σε επίπεδο ΕΕ.

Ο στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα πιο προβλέψιμο ρυθμιστικό περιβάλλον για τους εξαγωγείς.

Για όλες τις κατηγορίες προϊόντων, τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει να θεσπίσουν ταχείες διαδικασίες για είδη που προσδιορίζονται ως προτεραιότητες.

Πληροφορίες και απαιτήσεις σχετικά με τις εξαγωγές φυτικών και φυτικών προϊόντων στον Καναδά

Φαρμακευτικά προϊόντα

Η CETA βασίζεται στην αμοιβαία αναγνώριση των ορθών πρακτικών παρασκευής και των επιθεωρήσεων των φαρμακευτικών εργοστασίων που ήδη υπάρχουν μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά και μειώνει τις διπλές επιθεωρήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι, ως παρασκευαστής φαρμάκων, θα αντιμετωπίζετε σημαντικά μικρότερο διοικητικό φόρτο και κόστος και οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ και του Καναδά μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα τους πόρους τους μειώνοντας τις διπλές επιθεωρήσεις και, αντ’ αυτού, εστιάζοντας σε αγορές όπου υπάρχουν υψηλότεροι κίνδυνοι. Με συγκεκριμένο τρόπο

 • οι επιθεωρήσεις που διενεργούνται στο έδαφος της ΕΕ από οποιαδήποτε αρχή κράτους μέλους της ΕΕ γίνονται δεκτές από τον Καναδά και αντιστρόφως
 • οι επιθεωρήσεις που διενεργούνται σε τρίτες χώρες μπορούν επίσης να αναγνωριστούν

 

Στη σημερινή παγκόσμια οικονομία, το 40 % των τελικών φαρμάκων που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ προέρχονται από το εξωτερικό και το ίδιο ισχύει για το 80 % των δραστικών φαρμακευτικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για τη διάθεση φαρμάκων στην ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτόκολλο για την αμοιβαία αναγνώριση του προγράμματος συμμόρφωσης και εφαρμογής όσον αφορά τις ορθές παρασκευαστικές πρακτικές για τα φαρμακευτικά προϊόντα.           

 

Βρείτε τους ειδικούς κανόνες και τις απαιτήσεις για το προϊόν σας στον εμπορικό βοηθό μου.

Τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο

Αν και οι τεχνικοί κανόνες είναι σημαντικοί, μπορούν ενίοτε να λειτουργήσουν ως φραγμός στο διεθνές εμπόριο και, ως εκ τούτου, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό βάρος για εσάς ως εξαγωγέα.

 • αν πιστεύετε ότι αντιμετωπίζετε εμπορικό φραγμό που επιβραδύνει την επιχείρησή σας ή σας εμποδίζει να εξάγετε, μπορείτε να μας πείτε
 • αναφέρετε τι σταματούν τις εξαγωγές σας στον Καναδά χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο και η ΕΕ θα αναλύσει την κατάστασή σας και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Η συμφωνία εξασφαλίζει πιο διαφανείς και απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες για τη διευκόλυνση του εμπορίου και τη μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις.

Έγγραφα

Οι οδηγοί βήμα προς βήμα περιγράφουν τα διάφορα είδη εγγράφων που θα πρέπει να προετοιμάσετε για τον εκτελωνισμό των προϊόντων σας.

Ανάλογα με το προϊόν σας, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να απαιτήσουν όλα ή ορισμένα από τα παρακάτω στοιχεία

 • εμπορικό τιμολόγιο (προσδιορίστε τις ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενό του στον εμπορικό βοηθό μου)
 • κατάλογος συσκευασίας
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
 • πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι το προϊόν σας συμμορφώνεται με τους υποχρεωτικούς κανονισμούς για τα προϊόντα, όπως οι απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, η επισήμανση και η συσκευασία
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ — ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Για λόγους σαφήνειας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες ή/και δεσμευτικές πληροφορίες καταγωγής εκ των προτέρων.

 

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε για τον εκτελωνισμό του προϊόντος σας, επισκεφθείτε τον εμπορικό βοηθό μου.

Διαδικασίες για την απόδειξη και τον έλεγχο της καταγωγής

Για περιγραφή του τρόπου απόδειξης της καταγωγής των προϊόντων σας για να ζητήσετε προτιμησιακό δασμό και των κανόνων σχετικά με τον έλεγχο της καταγωγής από τις τελωνειακές αρχές, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τους κανόνες καταγωγής ανωτέρω.

Για πληροφορίες σχετικά με το τελωνειακό καθεστώς εισαγωγής και εξαγωγής, επισκεφθείτε γενικά τη ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης.

Πνευματική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

Η CETA προσφέρει καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στις ευρωπαϊκές εταιρείες που εξάγουν καινοτόμα, καλλιτεχνικά, διακριτά και υψηλής ποιότητας προϊόντα στον Καναδά και παρέχει προστασία για τα φαρμακευτικά προϊόντα και τις γεωγραφικές ενδείξεις.

Ο Καναδάς έχει ενισχύσει τα συνοριακά του μέτρα κατά των παραποιημένων εμπορικών σημάτων, των πειρατικών προϊόντων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και των προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη που αποτελούν αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης, εισάγοντας τη δυνατότητα των τελωνειακών αρχών να δεσμεύουν ύποπτα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης.

Διανοητική ιδιοκτησία

Η εμπορική συμφωνία προβλέπει επίσης σύγχρονους κανόνες για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή

Με τη CETA, ο Καναδάς συμφώνησε να ευθυγραμμίσει το καθεστώς προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με τις ακόλουθες «συνθήκες διαδικτύου» του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ)

 • η Συνθήκη του WIPO για την πνευματική ιδιοκτησία
 • η Συνθήκη του ΠΟΔΙ για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα

Οι συνθήκες για το διαδίκτυο θεσπίζουν κανόνες που αποτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση δημιουργικών έργων στο διαδίκτυο ή σε ψηφιακή μορφή, τα οποία είναι σημαντικά για τις δημιουργικές βιομηχανίες μας.

Η συμφωνία περιέχει σημαντικές διατάξεις σχετικά με τους περιορισμούς στην ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου για παραβίαση περιεχομένου, όταν πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως ένα σύστημα αποτελεσματικής κοινοποίησης του εν λόγω περιεχομένου.

Ο Καναδάς έχει επίσης συμφωνήσει να διασφαλίσει ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την τεχνολογία για την προστασία των δικαιωμάτων τους και για την αδειοδότηση των έργων τους στο διαδίκτυο.

 • για παράδειγμα, παρέχεται προστασία και αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας κατά της καταστρατήγησης των τεχνολογικών μέτρων (όπως η κρυπτογράφηση) που χρησιμοποιούνται από τους κατόχους δικαιωμάτων για την προστασία των δικαιωμάτων τους.
 • επιπλέον, απαγορεύεται η σκόπιμη τροποποίηση ή διαγραφή ηλεκτρονικών «πληροφοριών σχετικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων», δηλαδή πληροφοριών που συνοδεύουν κάθε προστατευόμενο υλικό και προσδιορίζουν το έργο, τους δημιουργούς, τον εκτελεστή ή τον ιδιοκτήτη του, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του.
Δικαιώματα ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης

Ο Καναδάς συμφώνησε επίσης να προστατεύσει καλύτερα τα δικαιώματα των Ευρωπαίων καλλιτεχνών παρέχοντας στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την ασύρματη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση και την παρουσίαση των ερμηνειών ή εκτελέσεών τους στο κοινό.

Τα δικαιώματα αυτά θα διασφαλίσουν ότι οι καλλιτέχνες, τόσο στην Ευρώπη όσο και στον Καναδά, ανταμείβονται για τη δημιουργικότητά τους και έχουν κίνητρα να συνεχίσουν να δημιουργούν νέα καλλιτεχνικά έργα.

 • Οι Ευρωπαίοι καλλιτέχνες μπορούν να λαμβάνουν δικαιώματα από, για παράδειγμα, καφενεία και καταστήματα λιανικής πώλησης που παίζουν μουσική για να προσελκύσουν καταναλωτές
 • Ο Καναδάς θα εξασφαλίσει ότι θα καταβάλλεται ενιαία και εύλογη αμοιβή για την ασύρματη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ή για οποιαδήποτε παρουσίαση στο κοινό, και η αμοιβή αυτή θα επιμερίζεται μεταξύ των σχετικών ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών και των παραγωγών φωνογραφημάτων.
Προστασία φυτικών ποικιλιών

Ο Καναδάς συμφώνησε επίσης να ενισχύσει την προστασία των φυτικών ποικιλιών με βάση την πράξη του 1991 της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών (UPOV).

Αυτό σημαίνει ότι οι καινοτόμες φυτικές ποικιλίες που μπορούν να οδηγήσουν, για παράδειγμα, σε καλύτερες αποδόσεις, θα προστατεύονται και, ως εκ τούτου, είναι πιθανό να εισαχθούν ταχύτερα στην καναδική αγορά προς όφελος των γεωργών και των καταναλωτών.

Η ΕΕ είναι σημαντικός πάροχος νέων φυτικών ποικιλιών. Αυτή η σημαντική ερευνητική και καινοτόμος δραστηριότητα προστατεύεται από ένα είδος sui generis διανοητικής ιδιοκτησίας, που καλείται δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας. Δεν σχετίζεται με τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

Δράση κατά των προϊόντων παραχάραξης και κιβδηλείας

Ο Καναδάς συμφώνησε επίσης να ενισχύσει τα συνοριακά μέτρα του κατά των παραποιημένων εμπορικών σημάτων, των πειρατικών προϊόντων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και των προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη που αποτελούν αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης, συγκεκριμένα με την εισαγωγή της δυνατότητας των τελωνείων να δεσμεύουν αυτεπαγγέλτως προϊόντα παραποίησης/απομίμησης

 • Οι αρμόδιες αρχές του Καναδά μπορούν να ενεργούν με δική τους πρωτοβουλία για την προσωρινή δέσμευση εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας.
 • οι εμπορικές επωνυμίες δεν χρειάζεται να καταχωρίζονται ατομικά στα καναδικά τελωνεία για να απολαύουν προστασίας

Ο Καναδάς θα θεσπίσει ή θα διατηρήσει διαδικασίες στο πλαίσιο των οποίων ο κάτοχος δικαιώματος μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές του να προβούν σε αναστολή της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία ή σε παρακράτηση προϊόντων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Ο Καναδάς έχει επίσης θεσπίσει τη δυνατότητα των δικαστικών αρχών να λαμβάνουν τα αναγκαία προσωρινά μέτρα και να εκδίδουν εντολές παύσης και παράλειψης απευθείας κατά μεσαζόντων που θα εισήγαγαν προϊόντα παραποίησης/απομίμησης στην αγορά.

Φαρμακευτικά προϊόντα

Η CETA βελτιώνει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα με τρεις τρόπους

 • οι καινοτόμοι κάτοχοι διπλώματος ευρεσιτεχνίας για φαρμακευτικά προϊόντα αποκτούν το δικαίωμα προσφυγής κατά των αποφάσεων χορήγησης άδειας κυκλοφορίας στον Καναδά με τον ίδιο τρόπο που θα μπορούσαν ήδη να ασκήσουν άλλοι παραγωγοί
 • Ο Καναδάς δεσμεύεται να τηρήσει το ισχύον καθεστώς προστασίας των δεδομένων (6 + 2 έτη), παρέχοντας έτσι ασφάλεια δικαίου σε έναν τομέα όπου οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις είναι απαραίτητες
 • Ο Καναδάς θα θέσει σε εφαρμογή ένα σύστημα αποκατάστασης της διάρκειας ισχύος των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με το σύστημα της ΕΕ για την αντιστάθμιση των αδικαιολόγητων καθυστερήσεων στη διαδικασία έγκρισης της εμπορίας, συμπεριλαμβανομένης μέγιστης περιόδου συμπληρωματικής προστασίας (2 έτη) — τα μέρη συμφώνησαν σχετικά με τη δυνατότητα εξαιρέσεων για τον σκοπό της εξαγωγής σε τρίτες χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ.

 

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης για τα ΔΠΙ προσφέρει μια υπηρεσία υποστήριξης για άμεση υποστήριξη σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία. Για συμβουλές και υποστήριξη σε θέματα ΔΔΙ πέραν της αγοράς της ΕΕ.

Γεωγραφικές ενδείξεις

Οι γεωγραφικές ενδείξεις των οίνων και των αλκοολούχων ποτών που προστατεύονται στον Καναδά και στην ΕΕ απαριθμούνται αντίστοιχα στο παράρτημα ΙΙΙ στοιχείο α) και στο παράρτημα IV στοιχείο α) της συμφωνίας του 2004 για το εμπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών.

Εκτός από τις γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ) που προστατεύονται βάσει της συμφωνίας ΕΕ και Καναδά για τους οίνους και τα αλκοολούχα ποτά που ενσωματώθηκε στη CETA, ο Καναδάς έχει συμφωνήσει να προστατεύσει 143 γεωγραφικές ενδείξεις — διακριτά τρόφιμα και ποτά από συγκεκριμένες πόλεις ή περιοχές της ΕΕ.

Ο Καναδάς θα προστατεύει αυτά τα παραδοσιακά ευρωπαϊκά προϊόντα από απομιμήσεις κατά τον ίδιο σχεδόν τρόπο που προστατεύονται στην ΕΕ. Θα είναι παράνομη η παραπλάνηση των καταναλωτών σχετικά με την πραγματική προέλευση ενός προϊόντος, για παράδειγμα με τη χρήση σημαιών που υπαινίσσονται ψευδώς προστατευόμενη ΓΕ της ΕΕ ή τη χώρα από την οποία προέρχεται το εν λόγω προϊόν ΓΕ. Οι κάτοχοι δικαιωμάτων της ΕΕ θα μπορούν να χρησιμοποιούν μια διοικητική διαδικασία για την προάσπιση των δικαιωμάτων ΓΕ στον Καναδά, αντί να βασίζονται μόνο σε πιο χρονοβόρες και πιο περίπλοκες διαδικασίες στο εθνικό δικαστικό σύστημα.

Κατάλογος γεωγραφικών ενδείξεων που προστατεύονται στον Καναδά

Είναι δυνατή η μελλοντική επέκτασή του καταλόγου με την προσθήκη άλλων προϊόντων, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Καναδά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων στον Καναδά χάρη στη CETA διατίθενται στον παρόντα πρακτικό οδηγό.

Όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις που απαριθμούνται στη συμφωνία του 2004 για το εμπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών, για να προστατεύονται στον Καναδά, οι δικαιούχοι των εν λόγω γεωγραφικών ενδείξεων πρέπει να καταχωρίζουν τις ΓΕ τους στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Καναδά.

Η διαδικασία καταχώρισης εξηγείται εδώ.

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Το κεφάλαιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο αναφέρει στις γενικές διατάξεις ότι τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της διευκόλυνσης της χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου από τις ΜΜΕ.

Υπηρεσίες

Η CETA διασφαλίζει ασφάλεια δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ και του Καναδά μέσω της δέσμευσης υψηλού επιπέδου ελευθέρωσης στον Καναδά και την ΕΕ.

Η ΕΕ αποκτά μεγαλύτερη πρόσβαση στην καναδική αγορά, ιδίως για τις θαλάσσιες υπηρεσίες.

Προοδευτική ελευθέρωση και διαφάνεια

Ο Καναδάς δεν μπορεί να θεσπίσει νέες ποσοστώσεις ή νέα μέτρα που εισάγουν διακρίσεις κατά των παρόχων υπηρεσιών της ΕΕ, παρά μόνο σε περιορισμένο αριθμό ευαίσθητων τομέων. Η συμφωνία εγγυάται επίσης ότι οι πάροχοι υπηρεσιών της ΕΕ μπορούν να επωφεληθούν από

 • υψηλότερο επίπεδο πρόσβασης στην αγορά που υπερβαίνει τις δεσμεύσεις του Καναδά στο πλαίσιο του ΠΟΕ
 • το μεγαλύτερο μέρος της μελλοντικής ελευθέρωσης που μπορεί να αναλάβει ο Καναδάς

Ο Καναδάς έχει άρει ορισμένους περιορισμούς όσον αφορά την ιθαγένεια και τις προϋποθέσεις διαμονής για διάφορους επαγγελματίες που μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους στον Καναδά, μεταξύ των οποίων:

 • δικηγόροι
 • λογιστές
 • αρχιτέκτονες
 • μηχανικοί

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, των ταχυδρομικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ταχυμεταφορών, ο Καναδάς προέβλεψε για πρώτη φορά μελλοντική ελευθέρωση.

Θαλάσσιες υπηρεσίες

Το νέο άνοιγμα της καναδικής αγοράς θαλάσσιων μεταφορών θα διευκολύνει τις ναυτιλιακές εταιρείες της ΕΕ και τα μεγαλύτερα πλοία τους να δραστηριοποιούνται στον Καναδά για τη τροφοδοσία στη σημαντική διαδρομή μεταξύ Μόντρεαλ και Halifax.

Δύο μεγάλων λιμένων στην ανατολική ακτή του Καναδά. Το Μόντρεαλ είναι ένας μεγάλος λιμένας που διακινεί 1,4 εκατομμύρια τυποποιημένα εμπορευματοκιβώτια (συνολικά εισαγόμενα και εξαγόμενα εμπορευματοκιβώτια το 2015), ενώ το Halifax χειρίζεται 0,4 εκατομμύρια μονάδες ισοδυνάμων είκοσι ποδών (ΣΕΕ) (2015).

Η ΕΕ κατέχει μακράν ηγετική θέση παγκοσμίως στις υπηρεσίες βυθοκόρησης. Με τη CETA, ο Καναδάς ανοίγει επίσης την αγορά δραστηριοτήτων βυθοκόρησης σε φορείς της ΕΕ, αγορά η οποία εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 150 — 400 εκατ. CAD ετησίως (περίπου 104 εκατ. EUR — 278 εκατ. EUR ετησίως).

Κανονιστικές ρυθμίσεις

Εκτός από τις φιλόδοξες δεσμεύσεις περί πρόσβασης στην αγορά, η CETA περιλαμβάνει επιπλέον καινοτόμες και αυστηρές κανονιστικές ρυθμίσεις που συμπληρώνουν και ενισχύουν τις δεσμεύσεις περί πρόσβασης στην αγορά τις οποίες αναλαμβάνουν τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Οι εν λόγω κανονιστικές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν ένα από τα πλέον εκτενή και ολοκληρωμένα σύνολα αμοιβαία δεσμευτικών κανόνων για την εγχώρια ρύθμιση, που αφορά τα καθεστώτα αδειοδότησης ή αδειοδότησης για όλες σχεδόν τις υπηρεσίες και τις επενδυτικές δραστηριότητες. Το κείμενο προβλέπει δίκαια και διαφανή καθεστώτα για όλους τους αιτούντες και ομαλοποιεί, στο μέτρο του δυνατού, τη διαδικασία αδειοδότησης.

Κυκλοφορία των επαγγελματιών

Η συμφωνηθείσα δέσμη μέτρων για την προσωρινή είσοδο επαγγελματιών περιλαμβάνει τα ακόλουθα οφέλη

 • Οι εταιρείες της ΕΕ μπορούν να τοποθετήσουν τους ενδοεταιρικώς μετατιθέμενους τους στον Καναδά για διάστημα έως 3 ετών — με βάση προηγούμενες συμφωνίες, το όφελος αυτό ισχύει γενικά για όλους τους τομείς
 • παρατεταμένη διάρκεια διαμονής για επαγγελματίες — παρόχους υπηρεσιών επί συμβάσει ή ανεξάρτητους επαγγελματίες (που ορίζονται στη συμφωνία) θα μπορούν να παραμείνουν στο έδαφος του άλλου μέρους για περίοδο 12 μηνών (διπλή από ό,τι ήταν δυνατό στο παρελθόν)

Οι πάροχοι υπηρεσιών επί συμβάσει επωφελούνται από καλύτερους όρους εισόδου και διαμονής (όπως η μη διακριτική μεταχείριση σε σχέση με τους καναδούς προμηθευτές) σε πρόσθετους τομείς. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

 1. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με
  • ορυχεία
  • υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
  • ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ταχυμεταφορών
  • ασφαλιστικές και συναφείς με την ασφάλιση υπηρεσίες
  • άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
  • μεταφορές
  • μεταποίηση
 2. Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού, όπως
  • πλοία, εξοπλισμός σιδηροδρομικών μεταφορών
  • μηχανοκίνητα οχήματα, μοτοσικλέτες, οχήματα χιονιού και εξοπλισμός οδικών μεταφορών
  • ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ και τα ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ
  • μεταλλικά προϊόντα, μηχανήματα εκτός γραφείου και άλλα είδη εξοπλισμού και είδη οικιακής χρήσης
 3. Συναφείς υπηρεσίες επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών,
 4. Περιβαλλοντικές υπηρεσίες

Νέα προφίλ: η προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά του Καναδά και η μη διακριτική μεταχείριση στον Καναδά θα ισχύουν επίσης για νέες κατηγορίες προμηθευτών της ΕΕ, όπως ορίζεται στη συμφωνία: επενδυτές, βραχυπρόθεσμους επιχειρηματικούς επισκέπτες και τεχνολόγους.

Ο Καναδάς θα επιφυλάσσει στους/στις συζύγους των πολιτών της ΕΕ που μετατίθενται ενδοεταιρικά στον Καναδά μεταχείριση ισοδύναμη με τη μεταχείριση που επιφυλάσσεται στους/στις συζύγους των Καναδών πολιτών οι οποίοι μετατίθενται ενδοεταιρικά στην ΕΕ.

Αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Για να διευκολυνθεί η κινητικότητα των επαγγελματιών υψηλής ειδίκευσης μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά, η CETA θεσπίζει ένα πλαίσιο για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και καθορίζει τους γενικούς όρους και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαπραγμάτευση ειδικών επαγγελματικών συμφωνιών.

Η CETA παρέχει ένα λεπτομερές πλαίσιο για τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη συμφωνιών για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΣΑΑ).

Η συμφωνία αφήνει στις ενώσεις νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων και των δύο μερών να κινήσουν τη διαδικασία διαπραγμάτευσης μιας ΣΑΑ, παρέχοντας συστάσεις στην αρμόδια επιτροπή ΣΟΕΣ, και να συμφωνήσουν σχετικά με τους ειδικούς όρους. Μόλις οι ενώσεις συμφωνήσουν επί των αρχών και σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο πλαίσιο, η ΣΑΑ καθίσταται νομικά δεσμευτική, εξασφαλίζοντας ότι τα προσόντα των ευρωπαίων επαγγελματιών μπορούν να αναγνωρίζονται από τις αρμόδιες αρχές του Καναδά και αντιστρόφως.

Δημόσιες συμβάσεις

Με τη CETA, οι εταιρείες της ΕΕ μπορούν πλέον να υποβάλλουν προσφορές για διαγωνισμούς της καναδικής κυβέρνησης και στα τρία επίπεδα δημόσιων συμβάσεων: ομοσπονδιακό, επαρχιακό και δημοτικό επίπεδο.

Στον Καναδά, οι επαρχίες και τα εδάφη έχουν δικαιοδοσία για δημόσια αγαθά όπως:

 • υγειονομική περίθαλψη
 • εκπαίδευση
 • ευζωία
 • ενδοεπαρχιακές μεταφορές.

Διαχείριση δήμων

 • τοπικές μεταφορές
 • σχολικά συμβούλια
 • υπηρεσίες κοινής ωφέλειας κ.λπ.

Οι αναθέτοντες φορείς που καλύπτονται από τη CETA παρατίθενται στα παραρτήματα 19-1 έως 19-8.

Η CETA παρέχει επίσης ασφάλεια δικαίου ότι οι καναδικές δημόσιες υπηρεσίες και φορείς δεν θα είναι σε θέση να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των ευρωπαϊκών εταιρειών — δηλαδή να περιορίζουν την πρόσβαση των εταιρειών σε δημόσιο διαγωνισμό.

Οι προμηθευτές μπορούν να προσβάλουν αποφάσεις σύναψης συμβάσεων τις οποίες θεωρούν αντίθετες προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία. Στον Καναδά, το Διεθνές Εμπορικό Δικαστήριο του Καναδά («CITT») ασκεί αυτόν τον ρόλο.

Ο Καναδάς συμφώνησε επίσης να καταστήσει τη διαδικασία υποβολής προσφορών πιο διαφανή δημοσιεύοντας εγκαίρως όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς του σε έναν ενιαίο ιστότοπο για τις δημόσιες συμβάσεις. Επί του παρόντος, ο ιστότοπος αυτός παρέχει ένα εργαλείο για την αναζήτηση ευκαιριών σύναψης συμβάσεων από την (ομοσπονδιακή) κυβέρνηση.

Άλλες δημόσιες συμβάσεις (επαρχιακές και εδαφικές κυβερνήσεις) δημοσιεύουν επί του παρόντος προκηρύξεις διαγωνισμών στους δικούς τους δικτυακούς τόπους για τις δημόσιες συμβάσεις ή σε ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής προσφορών το οποίο διαχειρίζεται τρίτος πάροχος υπηρεσιών. 

 

Για να μάθετε αν δικαιούστε να συμμετάσχετε σε συγκεκριμένο διαγωνισμό για δημόσιες συμβάσεις εκτός της ΕΕ, χρησιμοποιήστε τον εμπορικό βοηθό μου για τις δημόσιες συμβάσεις

Επενδύσεις

Όταν η CETA τεθεί οριστικά σε ισχύ, θα παρέχει στους επενδυτές της ΕΕ και του Καναδά μεγαλύτερη προβλεψιμότητα, διαφάνεια και προστασία για τις επενδύσεις τους στον Καναδά και την ΕΕ αντίστοιχα.

Οι διατάξεις της CETA σχετικά με την προστασία των επενδύσεων και το νέο σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων (ICS) θα διασφαλίσουν υψηλό επίπεδο προστασίας για τους επενδυτές, ενώ παράλληλα θα διαφυλάξουν πλήρως το δικαίωμα των κυβερνήσεων να ρυθμίζουν και να επιδιώκουν στόχους δημόσιας πολιτικής, όπως η προστασία της υγείας, της ασφάλειας ή του περιβάλλοντος.

Το ICS συνιστά σαφή παρέκβαση από την παλιά προσέγγιση της επίλυσης των διαφορών επενδυτή-κράτους (ISDS) και καταδεικνύει την κοινή βούληση της ΕΕ και του Καναδά να θεσπίσουν ένα πιο δίκαιο, διαφανές και θεσμοποιημένο σύστημα για την επίλυση των επενδυτικών διαφορών.

Οι επενδυτικές διατάξεις της CETA θα αντικαταστήσουν επίσης τις οκτώ υφιστάμενες διμερείς επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ και του Καναδά.

Το κατώτατο όριο για την επανεξέταση των εξαγορών καναδικών εταιρειών βάσει του νόμου Investment Canada Act αυξάνεται σημαντικά από τα σημερινά 354 εκατ. CAD σε 1,5 δισ. CAD. Αυτό ισχύει για όλους τους επενδυτές της ΕΕ εκτός από εκείνους που είναι κρατικές επιχειρήσεις.

Αν σκοπεύετε να επενδύσετε στον Καναδά μπορείτε να μάθετε περισσότερα εδώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προστασία των επενδύσεων και το σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων, καθώς και η πρόσβαση στην αγορά επενδύσεων χαρτοφυλακίου, δεν θα εφαρμόζονται προσωρινά σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2017/38 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 2016, για την προσωρινή εφαρμογή της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου (ΕΕ L 11 της 14.1.2017, σ. 1080–«1081 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.ENG).

Σύνδεσμοι και επαφές

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Καναδά

Διεύθυνση:

150 Metcalfe Street, Suite 1900, Οτάβα, Οντάριο, K2P 1P1

Τηλ.: + 1 6132386464

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

ΑΥΣΤΡΊΑ

Αυστριακό Ομοσπονδιακό Οικονομικό Επιμελητήριο (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πλεονέκτημα Αυστρία Τορόντο

Γενικό προξενείο της Αυστρίας — Εμπορικό Τμήμα EUR Προσκόμιση Αυστρίας

Διεύθυνση:

30 St Clair Avenue West, Suite 1402, Τορόντο, Οντάριο, M4V 3A1

Τηλ.: + 1 4169673348

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: toronto@advantageaustria.org 

Τηλ.: + 1 5148493708

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: montreal@advantageaustria.org 

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

445 Wilbrod Street, Οτάβα, Οντάριο, K1N 6M7

Τηλ. + 1 6137891444, 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ottawa-ob@bmeia.gv.at

ΒΈΛΓΙΟ

Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου και Επενδύσεων της Βαλλονίας
EUR Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Bruxelles Invest & Export

Εμπόριο Φλάνδρας

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Φλάνδρα/Βαλονία/Βρυξέλλες

Εμπορικός αντιπρόσωπος για τις επαρχίες Οντάριο και Μανιτόμπα

Διεύθυνση:

2 Bloor Street West — Suite 2508, Τορόντο, Οντάριο, M4W 3E2

Τηλ. + 1 416515 — 7777

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Flanders
Trade rep. για Québec, Newfoundland and Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Διεύθυνση:

999 Boulevard de Maisonneuve West — Suite 1600,Montreal (Québec) H3A 3L4

Τηλ.: + 1 514289-9955

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: montreal@fitagency.com

 


Εμπορικός αντιπρόσωπος της Βαλλονίας για το Québec, το Newfoundland και το Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Διεύθυνση:

1250 René-Lévesque West — Suite 4115, Μόντρεαλ, Québec, H3B 4W8

Τηλ.: + 1 514939-4049

 

Βρυξέλλες
Trade rep. για Québec, Newfoundland and Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Διεύθυνση: 1010 Sherbrooke West — Suite 2404, Μόντρεαλ, Québec, H3A 2R7

Τηλ.: + 1 514286-1581

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@bruxelles-canada.com

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

360 Albert Street, 8ος όροφος, Suite 820, Οτάβα, Οντάριο, K1R 7X7

Τηλ.: + 1 6132367267

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ottawa@diplobel.fed.be

ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ

Βουλγαρικός Οργανισμός Προώθησης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (Small and Medium Enterprises Promotion
Agency ялгарскарската агеняия насване малките и средните Кредяриятия)

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

325 Stewart Street, Οτάβα, Οντάριο, K1N 6K5

Τηλ.: + 1 613893215

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Embassy.Ottawa@mfa.bg

ΚΡΟΑΤΊΑ

Πύλη
εξαγωγών Izvozni

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

229 Chapel St, Οτάβα, Οντάριο, K1N 7Y6

Τηλ.: + 1 6135627820

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Γενικό προξενείο

Διεύθυνση:

918 Dundas Street East, Suite 302, Mississauga, Οντάριο, L4Y 2B8

Τηλ.: + 1 9052779051

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: genmiss@mvep.hr
Ηλ. ταχ.: croconsulate.miss@mvep.hr

ΚΎΠΡΟΣ

Εμπορική
Υπηρεσία Εμπορίου

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Υψηλή Επιτροπή

Διεύθυνση:

150 Metcalfe Street, Suite 1002, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Τηλ.: + 1 6135630727

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Επίτιμο προξενείο

Διεύθυνση:

435 Donald Street, Coquitlam, British Columbia, V3K 3Z9

Τηλ.: + 1 6049362268

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: tberggre@sfu.ca

 

Τμήμα Εμπορίου

Διεύθυνση:

13 East 40th Street, Νέα Υόρκη, NY 10016

Τηλ.: + 1 2122139100

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ctncy@cyprustradeny.org

ΤΣΕΧΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ

Εθνική Υπηρεσία Προώθησης του Εμπορίου του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου της Τσεχικής Δημοκρατίας Τσεχικό
εμπόριο — Česká agentura na podporu obchodu

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Czech Trade Canada

Διεύθυνση:

6707 Elbow Drive SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7

Τηλ.: + 1 4032694924

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: calgary@czechtrade.cz
Ηλ. ταχ.: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

251 Cooper Street, Οτάβα, Οντάριο, K2P 0G2

Τηλ. + 1 6135623875

Web: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ottawa@embassy.mzv.cz

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Γενικό προξενείο της Τσεχικής Δημοκρατίας

Διεύθυνση:

2 Bloor Street West, Suite 1500, Toronto, Οντάριο, M4W 3E2

Web: www.mzv.cz/toronto

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: toronto@embassy.mzv.cz

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: commerce_toronto@mzv.cz

ΔΑΝΊΑ

Υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας Udenrigsministeriet Eksportrådet

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Συμβούλιο Εμπορίου της Δανίας

Διεύθυνση:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Τορόντο, Οντάριο, M4W 3E2

Τηλ.: + 1 416962-5661

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: yyzhkt@um.dk

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

47 Clarence Street, Suite 450, Ottawa, Ontario, K1N 9K1

Τηλ.: + 1 6135621811

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ottamb@um.dk 

ΕΣΘΟΝΊΑ

Επιχείρηση Εσθονία (EAS)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus(EAS)

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

Οδός Dalhousie 260, Suite 210, Ottawa, Ontario K1N 7E4

Τηλ.: + 1 6137894222

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: embassy.ottawa@mfa.ee

ΦΙΝΛΑΝΔΊΑ

Finpro

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

55 Metcalfe Street, Suite 850, Οτάβα, Οντάριο, K1P 6L5

Τηλ.: + 1 6132882233

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: embassy@finland.ca

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sanomat.ott@formin.fi

ΓΑΛΛΊΑ

Επιχείρηση Γαλλία

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Εμπορικός αντιπρόσωπος στον Καναδά: Επιχείρηση Γαλλία

Τορόντο

Διεύθυνση:

154 Πανεπιστήμιο Avenue Suite 400, Τορόντο, M5H 3Y9

Τηλ.: + 1 4169771257

 

Μόντρεαλ: Bureau Business France,

Διεύθυνση:

1501 McGill College, Προεδρείο 1120, Μόντρεαλ, QC H3A 3M8

Τηλ.: + 1 5146704000

 

Βανκούβερ:

Διεύθυνση:

1111 Melville Street, Suite 320 Vancouver, British Columbia V6E 3V6

Τηλ.: + 1 6046390923

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: canada@businessfrance.fr

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

42 Sussex Drive, Οτάβα, Οντάριο, K1M 2C9

Τηλ.:+ 1 6137891795

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: politique@ambafrance-ca.org

ΓΕΡΜΑΝΊΑ

Germany Trade and Invest (GTAI) (Γερμανική Εταιρεία Εξωτερικού Εμπορίου και Επενδύσεων)

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Εμπορικό Επιμελητήριο της Γερμανίας του Καναδά

Διεύθυνση:

480 Πανεπιστήμιο Avenue, Suite 1500, Τορόντο, Οντάριο, M5G 1V2

Τηλ.: + 1 416598-3355

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@germanchamber.ca

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

1 Waverley Street, Οτάβα, Οντάριο, K2P 0T8, Καναδάς

Τηλ.: + 1 613 232 1101

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@ottawa.diplo.de

ΕΛΛΆΔΑ

Επιχείρηση Greece Invest and Trade
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

80 MacLaren Street Ottawa, Οντάριο, K2P 0K6

Τηλ.: + 1 6132386271

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Γενικό προξενείο

Διεύθυνση:

1075 Bay Street, Suite 600, Τορόντο, Οντάριο, M5S 2B1

Τηλ.: + 1 4165150133

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ecocom-toronto@mfa.gr

ΟΥΓΓΑΡΊΑ

Εθνικός Εμπορικός Οίκος της Ουγγαρίας

Ουγγρικός Οργανισμός Προώθησης των Επενδύσεων
http://www.hipa.hu/

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Γενικό προξενείο στο Τορόντο

Διεύθυνση:

175 Bloor Street East, Suite 1109, South Tower, Toronto

Τηλ.: + 1 6473492550

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

299 Waverley St., Οτάβα, K2P 0V9

Τηλ.: + 1 6132307560

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mission.ott@mfa.gov.hu

ΙΡΛΑΝΔΊΑ

Επιχείρηση Ιρλανδία

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Εμπορικός αντιπρόσωπος στον Καναδά: Επιχείρηση Ιρλανδία

Διεύθυνση:

2 Bloor St. W, Suite 1501, Toronto, Οντάριο, M4W 3E2

Τηλ.: + 1 4169345033

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: client.service@enterprise-ireland.com

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

Κτίριο Varette, 130 Albert St, Οτάβα, Οντάριο, K1P 5G4

Τηλ.: + 1 6132336281

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: embassyofireland@rogers.com

ΙΤΑΛΊΑ

Ιταλική Υπηρεσία Εμπορίου
ICE —Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Ιταλικός Οργανισμός Προώθησης Εμπορίου του Γενικού προξενείου της Ιταλίας

Διεύθυνση:

365 Bloor Street East, Suite 1802, Τορόντο, Οντάριο, M4W 3L4

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: toronto@ice.it

Τηλ.: + 1 4165981566

 

Διεύθυνση:

1000 rue Sherbrooke ouest, Προεδρείο 1720, Μόντρεαλ, Κεμπέκ, H3A 3G4

Τηλ.: + 1 5142840265

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: montreal@ice.it

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

275 Slater St, Οτάβα, Οντάριο, K1P 5H9

Τηλ.: + 1 6132322401

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ambasciata.ottawa@esteri.it 

ΛΕΤΟΝΊΑ

Οργανισμός Επενδύσεων και Ανάπτυξης της Λετονίας
Latvijas Investīciju un attīstības aůentūra


liaa@liaa.gov.lv

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

350 Sparks St, Οτάβα, Οντάριο, K1R 7S8

Τηλ.: + 1 6132386014

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: embassy.canada@mfa.gov.lv

ΛΙΘΟΥΑΝΊΑ

Επιχείρηση Λιθουανία

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

150 Metcalfe Str #1600, Οτάβα, Οντάριο, K2P 1P1

Τηλ. + 1 61356754 58

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: amb.ca@urm.lt

ΛΟΥΞΕΜΒΟΎΡΓΟ

Λουξεμβούργο για τις Επιχειρήσεις

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Επίτιμος πρόξενος στην Οτάβα

Διεύθυνση:

World Exchange Plaza, 45 O’Connor Street, Suite 1150, Οτάβα, Οντάριο, K1P 1A4

Τηλ.: + 1 6137554091

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: luxconsulottawa@gmail.com

 

Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Μασαχουσέτης 2200, ΒΔ, Ουάσινγκτον, DC. 20008

Τηλ. + 1 2022654171

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: luxembassy.was@mae.etat.lu

ΜΆΛΤΑ

Malta Enterprise (Επιχειρήσεις Μάλτας)

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Γενικό Προξενείο του Καναδά στο Τορόντο

Διεύθυνση:

3300 Bloor St W, Etobicoke, Οντάριο, M8X 2X3

Τηλ.: + 1 4162070922

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: maltaconsulate.toronto@gov.mt

ΚΆΤΩ ΧΏΡΕΣ

Οργανισμός Επιχειρήσεων των Κάτω Χωρών
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 

Ondernemersplein — διαδικτυακή πύλη για αλλοδαπές και ολλανδικές νεοφυείς επιχειρήσεις

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

350 Albert Street, Suite 2020 Ottawa, Οντάριο, K1R, 1A4

Τηλ.: + 1 613 237 503

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ott@minbuza.nl

 

Γενικό προξενείο στο Τορόντο

Διεύθυνση:

1 Dundas Street West, Suite 2106, Τορόντο, Οντάριο, M5G 1Z3

Τηλ.: + 1 416 595 2402

Web: www.hollandtradeandinvest.com
Ηλ. ταχ.: tor-ea@minbuza.nl

ΠΟΛΩΝΊΑ

Πολωνικός Οργανισμός Επενδύσεων και Εμπορίου (πρώην πολωνικός οργανισμός πληροφοριών και ξένων επενδύσεων)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu


E-mail: invest@paih.gov.pl

Γραμματεία του Προέδρου:

Τηλ.:+ 48 223349871

Τμήμα Ξένων Επενδύσεων:

Τηλ.:+ 48 223349875

Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης:

Τηλ.:+ 48 223349820

Τμήμα Οικονομικής Προώθησης:

Τηλ.:+ 48 223349926

Τμήμα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας:

Τηλ.:+ 48 223349994

 

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πολωνικός Οργανισμός Επενδύσεων και Εμπορίου στο Τορόντο

Διεύθυνση:

438 Πανεπιστήμιο Avenue, Suite 1810, Toronto, Οντάριο, M5G 2K8

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Πολωνίας στην Οτάβα

Διεύθυνση:

443 Daly Ave, Οτάβα, Οντάριο, K1N 6H3

Τηλ. + 1 6137890468

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

Γενικό προξενείο της Δημοκρατίας της Πολωνίας στο Τορόντο

Διεύθυνση:

2603 Λίμνη Shore Blvd. West, Τορόντο, Οντάριο, M8V 1G5

Τηλ.: + 1 4162525471

Τηλ.: + 1 4164645405

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: toronto.info@msz.gov.pl 

 

Γενικό προξενείο της Δημοκρατίας της Πολωνίας στο Βανκούβερ

Διεύθυνση:

1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, British Columbia, V6E 2K3

Τηλ. + 1 6046883458

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

Προξενείο της Δημοκρατίας της Πολωνίας στο Μόντρεαλ

Διεύθυνση:

3501 Avenue du Musée, Μόντρεαλ, Québec, QC H3G 2C8

Τηλ. + 1 6137890468 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: michal.falenczyk@msz.gov.pl

ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ

AICEP Portugal Global — Trade and Investment Agency (Οργανισμός Εμπορίου και Επενδύσεων)

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

ΟργανισμόςΕμπορίου και Επενδύσεων: AICEP Τορόντο

Διεύθυνση:

438 Πανεπιστήμιο Avenue, Suite 1400, Τορόντο, Οντάριο, M5G 2K8

Τηλ.: + 1 4169214925

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

645 Island Park Dr, Οτάβα, Οντάριο, K1Y 0B8

Τηλ.: + 1 6137290883

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ottawa@mne.pt

ΡΟΥΜΑΝΊΑ

Υπουργείο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

Invest Romania

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ρουμανίας

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Γραφείο Προώθησης Οικονομίας και Εμπορίου της Ρουμανίας

Διεύθυνση:

1010, rue Sherbrooke Ouest, Προεδρείο 610, étage 6, Μόντρεαλ, Québec, H3A 2R7

Τηλ.: + 1 5145048235

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

655 Rideau St, Οτάβα, Οντάριο, K1N 6A3

Τηλ.: + 1 6137893709

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ottawa@mae.ro

ΣΛΟΒΑΚΊΑ

SARIO — Σλοβακικός Οργανισμός Ανάπτυξης Επενδύσεων και Εμπορίου (
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu)

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

50 Rideau Terrace, Οτάβα, Οντάριο, K1M 2A2

Τηλ.: + 1 6137494442

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: emb.ottawa@mzv.sk

ΣΛΟΒΕΝΊΑ

Spirit Slovenia — Public Agency for Entrepreneurship, Internationalisation, Foreign Investments and Technology SPIRIT Slovenija (Δημόσιος Οργανισμός για την Επιχειρηματικότητα, τη διεθνοποίηση, τις ξένες επενδύσεις και την τεχνολογία
SPIRIT Slovenija)

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

150 Metcalfe Street Suite 2200, Οτάβα, Οντάριο, K2P 1P1

Τηλ.: + 1 6135655781

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sloembassy.ottawa@gov.si

ΙΣΠΑΝΊΑ

ICEX — Ισπανικό Ινστιτούτο Εξωτερικού Εμπορίου
ICEX España Exportación e Inversiones

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Οικονομικό και Εμπορικό Γραφείο

Διεύθυνση:

151 Slater Street, Suite 801, Οτάβα, Οντάριο, K1P 5H3

Τηλ.: + 1 6132360409

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ottawa@comercio.mineco.es

 

Γραφείο Προώθησης Εμπορίου στο Τορόντο

Διεύθυνση:

170 Πανεπιστήμιο Ave #602, Τορόντο, Οντάριο, M5H 3B3

Τηλ.: + 1 4169670488

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:toronto@comercio.mineco.es

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

74 Stanley Ave, Οτάβα, Οντάριο, K1M 1P4

Τηλ.: + 1 6137472252

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: emb.ottawa@mae.es 

ΣΟΥΗΔΊΑ

Business Sweden — The Swedish Trade and Investment Council (Συμβούλιο Εμπορίου και Επενδύσεων της Σουηδίας)

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Εμπορικός αντιπρόσωπος στον Καναδά: Επιχείρηση Σουηδία

Διεύθυνση:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto Ontario M4W 3E2

Τηλ.: + 1 4169228152

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: toronto@business-sweden.se

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

377 Dalhousie Street, Ottawa Ontario, K1N 9N8

Τηλ.: + 1 6132448200

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sweden.ottawa@gov.se

Εμπορικά επιμελητήρια και ενώσεις επιχειρήσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ

Εμπορικό Επιμελητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Καναδά (EUCCAN)

Διεύθυνση:

480 Πανεπιστήμιο Avenue, Suite 1500, Τορόντο, Οντάριο, M5G 1V2

Τηλ.:  + 1 4165987087

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@euccan.com 

 

Εμπορικό Επιμελητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δυτικό Καναδά

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@eu-canada.com

Κατάλογος των τοπικών και διμερών εμπορικών επιμελητηρίων και επιχειρηματικών ενώσεων της ΕΕ στον Καναδά διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Καναδά (http://www.euccan.com). Το EUCCAN συνιστά κεντρική οργάνωση για όλες αυτές τις πολύ διαφορετικές δομές και οργανώσεις.

Εργαλεία πληροφόρησης

Αυτά τα επτά ενημερωτικά δελτία εξηγούν τι είναι και ποια είναι τα οφέλη της CETA

Μάθετε πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων στον Καναδά

Μάθετε περισσότερα για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρει η συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά

Περαιτέρω σύνδεσμοι

Φυλλάδιο για τις επιχειρήσεις — περιγράφει τα οφέλη, ανά κεφάλαιο, και παρέχει πρακτικές συμβουλές για τις επιχειρήσεις

Ενημερωτικά γραφήματα παρουσιάζουν τα οφέλη της CETA ανά κράτος μέλος της ΕΕ

Οδηγός βήμα προς βήμα για τους εξαγωγείς στον Καναδά

Ιστορίες επιχειρήσεων και μαρτυρίες

Σύσταση για τις ΜΜΕ

Τον Σεπτέμβριο του 2018, η μεικτή επιτροπή ΣΟΕΣ συμφώνησε σε μια ειδική σύσταση για τις ΜΜΕ, σύμφωνα με την οποία κάθε συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να παρέχει διαδικτυακές πληροφορίες στις ΜΜΕ του άλλου μέρους σχετικά με τη CETA και να συνεργάζονται η ΕΕ και ο Καναδάς, ώστε η εμπορική συμφωνία να ωφελεί τις ΜΜΕ.

Καναδικός ιστότοπος για τη στήριξη των ΜΜΕ της ΕΕ που εξάγουν στον Καναδά

Ιστότοπος της ΕΕ για τις ΜΜΕ από τον Καναδά

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις