Συνολική και οικονομική εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά

Η CETA αποτελεί εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά. Μειώνει τους δασμούς και διευκολύνει τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων τόσο στην ΕΕ όσο και στον Καναδά.

Η CETA τέθηκε προσωρινά σε ισχύ την 21 Σεπτεμβρίου 2017, πράγμα που σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας εφαρμόζεται πλέον. Τα εθνικά κοινοβούλια στις χώρες της ΕΕ — και σε ορισμένες περιπτώσεις και στα περιφερειακά κοινοβούλια — θα πρέπει στη συνέχεια να εγκρίνουν τη CETA προτού μπορέσει να τεθεί σε πλήρη ισχύ.

Η συμφωνία με μια ματιά

Η συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA) τέθηκε προσωρινά σε ισχύ την 21 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι τομείς που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είναι

 • προστασία των επενδύσεων και σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων (ICS)
 • πρόσβαση στην αγορά επενδύσεων χαρτοφυλακίου
 • ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ με την ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
 • δύο διατάξεις σχετικά με τη διαφάνεια των διοικητικών διαδικασιών, την επανεξέταση και την προσφυγή σε επίπεδο κρατών μελών

Η συμφωνία θα τεθεί σε πλήρη ισχύ μόλις επικυρωθεί επίσημα από τα κοινοβούλια όλων των κρατών μελών.

Ποια είναι τα οφέλη για την επιχείρησή σας;

Η συμφωνία

 • εξαλείφει ή μειώνει τους εμπορικούς φραγμούς, τους δασμούς και το κόστος που σχετίζεται με τις εξαγωγές
 • απλουστεύει τις εργασίες σε χαρτί, τους τεχνικούς κανονισμούς, τις τελωνειακές διαδικασίες και τις απαιτήσεις για τους κανόνες καταγωγής, τις απαιτήσεις δοκιμών προϊόντων, τις πληροφορίες για τις δημόσιες συμβάσεις, θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας κ.λπ.
 • ενισχύει το εμπόριο τροφίμων, ζωικών και φυτικών προϊόντων, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα υγείας και ασφάλειας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών
 • επιτρέπει στην εταιρεία σας να υποβάλλει προσφορές σε όλα τα επίπεδα της καναδικής κυβέρνησης
 • δημιουργεί πρόσθετη πρόσβαση στην αγορά σε ορισμένους τομείς, προσφέροντας καλύτερη κινητικότητα για τους εργαζομένους και διευκολύνοντας την αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων των επαγγελματιών
 • προστατεύει μεγάλη ποικιλία γεωγραφικών ενδείξεων για ευρωπαϊκά τρόφιμα υψηλής ποιότητας στην καναδική αγορά
 • προωθεί επενδύσεις υψηλής ποιότητας μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά

Στους τομείς που καλύπτονται περιλαμβάνονται οι κανόνες πρόσβασης στην αγορά για τα αγαθά, τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα, οι επενδύσεις, οι υπηρεσίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η πολιτική ανταγωνισμού, οι δημόσιες συμβάσεις, η διανοητική ιδιοκτησία, η ρυθμιστική συνεργασία ή η επίλυση διαφορών. Τα παραρτήματα περιλαμβάνουν πίνακες κατάργησης δασμών, ποσοστώσεις, διαδικασίες, κανόνες καταγωγής, αμοιβαία αποδοχή των αξιολογήσεων συμμόρφωσης κ.λπ.

 

Τα κεφάλαια της συμφωνίας εξηγούνται συνοπτικά εδώ και το σχετικό κείμενο μπορεί να τηλεφορτωθεί.

Τιμολόγια

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, ο Καναδάς και η ΕΕ κατάργησαν ήδη το 98 % των δασμολογικών κλάσεων τους και συμφώνησαν να καταργήσουν σταδιακά σχεδόν όλες τις εναπομένουσες δασμολογικές κλάσεις. Έως το 2024, το 99 % όλων των δασμολογικών κλάσεων θα έχει καταργηθεί.

Τα καναδικά προϊόντα που υπόκεινται σε μεταβατική σταδιακή κατάργηση των δασμών περιλαμβάνουν:

 • μηχανοκίνητα οχήματα
 • πλοία
 • κριθάρι και βύνη
 • ραφιναρισμένη ζάχαρη
 • άμυλο γεωμήλων
 • άνθη

Τα ευρωπαϊκά προϊόντα που υπόκεινται σε μεταβατική σταδιακή κατάργηση των δασμών περιλαμβάνουν:

 • μηχανοκίνητα οχήματα
 • ορισμένα προϊόντα ψαριών και θαλασσινών
 • ακατέργαστη και ραφιναρισμένη ζάχαρη
 • ορισμένοι σπόροι

Η σταδιακή κατάργηση των δασμών ακολουθεί χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών. Οι μειώσεις εκφράζονται σε κατηγορίες σταδιακής κατάργησης στο παράρτημα 2Α της συμφωνίας.

 • Α: μηδενικός δασμός την 21 Σεπτεμβρίου 2017
 • Β: μηδενισμός του δασμού σε ισόποσες περικοπές σε διάστημα 3 ετών
 • Γ: μηδενισμός του δασμού σε ισόποσες περικοπές σε διάστημα 5 ετών
 • Δ: μηδενισμός του δασμού σε ισόποσες περικοπές σε διάστημα 7 ετών
 • Ε: ο δασμός απαλλάσσεται από την κατάργηση των δασμών
 • S: ο δασμός παραμένει ο ίδιος για 5 έτη μετά την παρέλευση των οποίων καταργούνται σε τρία ίσα στάδια την 1η Ιανουαρίου του έτους 8.
 • AV0 + ΕΚ: ο κατ’ αξίαν δασμός ίσος με μηδέν κατά την έναρξη ισχύος· ο ειδικός δασμός που προκύπτει από το σύστημα τιμών εισόδου που εφαρμόζεται στα εν λόγω εμπορεύματα καταγωγής διατηρείται.

 

Ο εμπορικός μου βοηθός εμφανίζει τα χρονοδιαγράμματα κατάργησης των δασμών για τις σχετικές δασμολογικές κλάσεις.

Βιομηχανικά προϊόντα

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να καταργήσουν το 100 % των δασμολογικών κλάσεων για τα βιομηχανικά προϊόντα, εκ των οποίων το 99,6 % κατά την έναρξη ισχύος στην περίπτωση του Καναδά και το 99,4 % με την έναρξη ισχύος στην περίπτωση της ΕΕ. Μεταξύ των λίγων προϊόντων που δεν απελευθερώθηκαν κατά την έναρξη ισχύος είναι ένας περιορισμένος αριθμός προϊόντων αυτοκινητοβιομηχανίας, τα οποία θα ελευθερωθούν σε αμοιβαία βάση σε διάστημα 3, 5 ή 7 ετών (17 προϊόντα στην καναδική δασμολογική προσφορά και τα αντίστοιχα προϊόντα στην προσφορά της ΕΕ). Ο Καναδάς θα ελευθερώσει τους εναπομένοντες δασμούς στα πλοία για διάστημα 7 ετών (δηλαδή έως το 2024).

Γεωργικά προϊόντα

Με την έναρξη ισχύος, ο Καναδάς κατάργησε τους δασμούς για το 90,9 % όλων των γεωργικών δασμολογικών κλάσεων του. Έως το 2023, το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί σε 91,7 %.

Για τα ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα, θα υπάρξει ειδική μεταχείριση:

Δασμολογικές ποσοστώσεις

Και οι δύο πλευρές εφαρμόζουν δασμολογικές ποσοστώσεις (ΔΠ) για ορισμένα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του καναδικού βοείου, χοιρινού και γλυκού καλαμποκιού, καθώς και του ευρωπαϊκού τυριού. Πρόκειται για συγκεκριμένους όγκους εμπορευμάτων, τα οποία θα δικαιούνται προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.

Εισαγωγές από τον Καναδά

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις κατανέμονται ανάλογα με τις ποσότητες που είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης καθώς και με βάση τις ποσότητες που ζητούν οι εθνικές αρχές και τις οποίες έχουν κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατανείμει και δημοσιοποιήσει τις ποσοστώσεις, τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να εκδώσουν πιστοποιητικά εισαγωγής ή εξαγωγής για τις αιτηθείσες ποσότητες εντός του ορίου των αντίστοιχων δασμολογικών ποσοστώσεων.

Οι βασικοί κανόνες για την ταυτόχρονη εξέταση καθορίζονται στον κανονισμό 1301/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής.

Τα ποσοστά κατανομής των ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων, όσον αφορά τα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται, δημοσιεύονται κάθε μήνα και είναι προσβάσιμα μέσω του Παρατηρητηρίου της Αγοράς Κρέατος.

Οι ακόλουθοι κανονισμοί καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ διαχειρίζεται τις διάφορες δασμολογικές της ποσοστώσεις για τη CETA

Εξαγωγές στον Καναδά
 • Ο Καναδάς εφαρμόζει ετήσιο υπόδειγμα για την κατανομή ποσοστώσεων γαλακτοκομικών προϊόντων
 • η αίτηση για ποσοστώσεις πραγματοποιείται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου και η επιστροφή και η ανακατανομή των αχρησιμοποίητων ποσοστώσεων πραγματοποιούνται στις 1 Αυγούστου
 • για να μπορέσετε να λάβετε ποσόστωση, πρέπει να είστε καναδός κάτοικος και να δραστηριοποιείστε στον τομέα των τυριών

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων για γαλακτοκομικά προϊόντα που εξάγονται από την ΕΕ στον Καναδά στο πλαίσιο της CETA διατίθενται στην ενότητα «Ανακοινώσεις» στον ιστότοπο Global Affairs Canada

Οι ανακοινώσεις προς τους εισαγωγείς καθορίζουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την εξασφάλιση κατανομής στο πλαίσιο κάθε αντίστοιχης δασμολογικής ποσόστωσης. Οι ανακοινώσεις παρέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων γενικά και σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης. Τα έντυπα αίτησης και τα σχετικά προσαρτήματα επισυνάπτονται σε κάθε προκήρυξη.

Κατάλογος κατόχων τυριών ΣΟΕΣ του 2020

Κατάλογος κατόχων ποσοστώσεων για βιομηχανικά τυριά της ΣΟΕΣ για το 2020

2019 — πίνακας χρησιμοποίησης της δασμολογικής ποσόστωσης ΣΟΕΣ για τα τυριά

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι

 • τα οπωροκηπευτικά εξακολουθούν να υπόκεινται στο σύστημα τιμών εισόδου της ΕΕ
 • θα διατηρηθούν οι δασμοί για τα πουλερικά και τα αυγά

Οίνος και οινοπνευματώδη ποτά

Οι ειδικοί δασμοί για τους οίνους και τα οινοπνευματώδη ποτά της ΕΕ που εισέρχονται στον Καναδά καταργήθηκαν κατά την έναρξη ισχύος της CETA.

Όσον αφορά τα αλκοολούχα ποτά όπως το τζιν, η βότκα και το ουίσκι, η CETA αντιμετωπίζει τους μη δασμολογικούς φραγμούς που παρεμπόδισαν σημαντικά την ικανότητα της ΕΕ να διεισδύσει στην καναδική αγορά, ιδίως με

 • εφαρμογή του διαφορικού τέλους κόστους εξυπηρέτησης (που επιβάλλεται από τον Καναδά στους εισαγόμενους οίνους και οινοπνευματώδη ποτά) με βάση τον όγκο και όχι την αξία, και υπολογισμός του με πιο διαφανή τρόπο, μειώνοντας το κόστος πώλησης των προϊόντων τους από τους παραγωγούς της ΕΕ στον Καναδά
 • πάγωμα του αριθμού των καναδικών ιδιωτικών καταστημάτων εκτός εγκαταστάσεων, τα οποία είναι ανοικτά μόνο σε καναδούς παραγωγούς, και τα οποία αποτελούν εναλλακτική λύση στο μονοπώλιο των επαρχιακών συμβουλίων οινοπνευματωδών ποτών
 • παρεμπόδιση των δραστηριοτήτων ορισμένων σανίδων οινοπνευματωδών ποτών εκτός επαρχίας, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αθέμιτο ανταγωνισμό στο έδαφος του Καναδά και σε τρίτες χώρες
 • κατάργηση των καναδικών απαιτήσεων για την ανάμειξη εισαγόμενων χύδην αλκοολούχων ποτών με τοπικά αλκοολούχα ποτά πριν από την εμφιάλωση (η απαίτηση αυτή εμπόδιζε τα εισαγόμενα χύδην αλκοολούχα ποτά να επισημαίνονται ως γεωγραφικές ενδείξεις κατά την εμφιάλωση στον Καναδά)

Η CETA περιλαμβάνει τόσο τη συμφωνία ΕΕ-Καναδά του 1989 για τα αλκοολούχα ποτά όσο και τη συμφωνία ΕΕ-Καναδά του 2004 για τους οίνους και τα οινοπνευματώδη ποτά, παρέχοντας ισχυρές νομικές εγγυήσεις για τους ευρωπαίους και καναδικούς εμπόρους οίνων και αλκοολούχων ποτών. Οι ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις της συμφωνίας του 2004 παρατίθενται στο παράρτημα 30-Β της ΣΟΕΣ

Αλιεία

Ο Καναδάς κατάργησε πλήρως όλους τους δασμούς στα αλιευτικά προϊόντα κατά την έναρξη ισχύος.

Η ΕΕ κατάργησε το 95,5 % των δασμών της με την έναρξη ισχύος και συμφώνησε να καταργήσει περαιτέρω το υπόλοιπο 4,5 % των δασμών εντός 3, 5 ή 7 ετών.

Παράλληλα με την κατάργηση των τελωνειακών δασμών, η ΕΕ και ο Καναδάς θα αναπτύξουν αειφόρο αλιευτική πολιτική με την εφαρμογή μέτρων παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης, καθώς και με την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

 

Βρείτε τον εφαρμοστέο δασμολογικό συντελεστή για το προϊόν σας στον εμπορικό μου βοηθό.

Κανόνες καταγωγής

 

Για να δικαιούστε προτιμησιακή μεταχείριση, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής στο πλαίσιο της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικό «εργαλείο αυτοαξιολόγησης κανόνων καταγωγής (ROSA)» στην ενότητα « Ο εμπορικός μου βοηθός» για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς μπορείτε να συντάξετε τα σωστά έγγραφα.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής παρέχονται στο παρόν τμήμα.

Καταγωγή είναι η «οικονομική ιθαγένεια» των εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών. Εάν είστε νέος στο θέμα, βρείτε μια εισαγωγή στις κύριες έννοιες στην ενότητα «Αγαθά».

Κανόνες καταγωγής

Οι κανόνες καταγωγής καθορίζονται στο πρωτόκολλο σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά (CETA) (ΕΕ L 11, 14.1.2017, σ. 465). Συμβουλευτείτε επίσης τις λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κανόνες καταγωγής.

Είναι το προϊόν μου «καταγόμενο» σύμφωνα με τη CETA ΕΕ-Καναδά;

Για να πληροί το προϊόν σας το ευεργέτημα του χαμηλότερου ή μηδενικού προτιμησιακού δασμού βάσει της CETA, το προϊόν σας πρέπει να κατάγεται από την ΕΕ ή τον Καναδά.

Ένα προϊόν «κατάγεται» από την ΕΕ ή τον Καναδά, εάν πληροί μία από τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου στην ΕΕ ή στον Καναδά
 • παράγεται αποκλειστικά από ύλες καταγωγής ΕΕ ή Καναδά
 • έχει υποστεί επαρκή παραγωγή στην ΕΕ ή στον Καναδά σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν που ορίζονται στο παράρτημα 5

Βλέπε επίσης εισαγωγικές σημειώσεις στο παράρτημα 5.

Επιπλέον, το παράρτημα 5α προβλέπει ποσοστώσεις καταγωγής και εναλλακτικούς ειδικούς κανόνες ανά προϊόν για ορισμένα προϊόντα.

 

Παραδείγματα ειδικών ανά προϊόν κανόνων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

 • κανόνας της προστιθέμενης αξίας — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσοστό της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • η αλλαγή δασμολογικής κατάταξης — η διαδικασία παραγωγής έχει ως αποτέλεσμα αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης μεταξύ των μη καταγόμενων υλών και του τελικού προϊόντος (για παράδειγμα παραγωγή χαρτιού (κεφάλαιο 48 του Εναρμονισμένου Συστήματος) από μη καταγόμενο χαρτοπολτό (κεφάλαιο 47 του Εναρμονισμένου Συστήματος)
 • ειδικές εργασίες — απαιτείται ειδική διαδικασία παραγωγής, για παράδειγμα νηματοποίηση ινών για νήματα. Οι κανόνες αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως στους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, καθώς και στον χημικό τομέα

Ο συνδυασμός αυτών των διαφορετικών κανόνων είναι δυνατός με την εκπλήρωση των διαφόρων κανόνων εναλλακτικά ή σε συνδυασμό.

Συμβουλές και τεχνίτες για τη συμμόρφωση με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν

Η συμφωνία παρέχει πρόσθετη ευελιξία για να σας βοηθήσει να συμμορφωθείτε με τους ειδικούς ανά προϊόν κανόνες, όπως τα όρια ανοχής ή η σώρευση.

Ανοχή
 • ο κανόνας ανοχής επιτρέπει στον παραγωγό να χρησιμοποιεί μη καταγόμενες ύλες που κανονικά απαγορεύονται από τον ειδικό κανόνα ανά προϊόν έως το 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • η ανοχή αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπέρβαση οποιουδήποτε ορίου μέγιστης αξίας μη καταγόμενων υλών που απαριθμούνται στους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν
 • ειδικά όρια ανοχής ισχύουν για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης που κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του ΕΣ, τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1.
Σώρευση

Η CETA προβλέπει τρεις τρόπους σωρευτικής καταγωγής

 • διμερής σώρευση — ύλες καταγωγής Καναδά μπορούν να υπολογίζονται ως καταγωγής ΕΕ (και αντιστρόφως) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός προϊόντος
 • πλήρης σώρευση — επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε μη καταγόμενες ύλες στην ΕΕ ή στον Καναδά για να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με τον ειδικό κανόνα ανά προϊόν
 • ρήτρα εξουσιοδότησης για διευρυμένη σώρευση — ύλες καταγωγής κοινού εταίρου συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μπορούν να θεωρηθούν ως καταγόμενες από την ΕΕ ή τον Καναδά όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος. Η διάταξη αυτή εξαρτάται από τη συμφωνία των μερών σχετικά με τους εφαρμοστέους όρους.

Άλλες απαιτήσεις

Το προϊόν σας πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις που καθορίζονται στο πρωτόκολλο σχετικά με τους κανόνες καταγωγής, όπως η ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση ή ο κανόνας της μη τροποποίησης.

Κανόνας μη τροποποίησης

Τα καταγόμενα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται από την ΕΕ στον Καναδά (και αντιστρόφως) χωρίς περαιτέρω μεταποίηση σε τρίτη χώρα.

Ορισμένες εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν σε τρίτη χώρα εάν τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση

 • εκφόρτωση
 • επαναφόρτωση
 • κάθε άλλη εργασία που είναι αναγκαία για τη διατήρηση των προϊόντων σε καλή κατάσταση ή για τη μεταφορά του προϊόντος στο έδαφος της ΕΕ ή του Καναδά
 • αποθήκευση
 • κατάτμηση αποστολών

Η τελωνειακή αρχή μπορεί να απαιτήσει από έναν εισαγωγέα να αποδείξει ότι ένα προϊόν για το οποίο ο εισαγωγέας αιτείται προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση απεστάλη σύμφωνα με τους κανόνες μεταφοράς.

Επιστροφή δασμών

Η επιστροφή δασμών που είχαν προηγουμένως καταβληθεί για μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή προϊόντος το οποίο εξάγεται βάσει προτιμησιακού δασμού επιτρέπεται μόνο κατά τα πρώτα 3 έτη μετά την έναρξη ισχύος της ΣΟΕΣ, δηλαδή έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2020.

Διαδικασίες καταγωγής

Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε προτιμησιακό δασμό, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις διαδικασίες καταγωγής και να ζητήσετε την επαλήθευση της αίτησής σας από τις τελωνειακές αρχές της χώρας στην οποία εισάγετε τα προϊόντα σας. Οι διαδικασίες καθορίζονται στο τμήμα Γ του πρωτοκόλλου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής της συμφωνίας.

Πώς μπορεί να ζητηθεί προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση;

Οι εισαγωγείς μπορούν να ζητήσουν προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση βάσει δήλωσης καταγωγής που παρέχεται από τον εξαγωγέα.

Δήλωση καταγωγής

Στην ΕΕ, δεν απαιτείται απόδειξη καταγωγής όταν η συνολική αξία των προϊόντων δεν υπερβαίνει

 • 500 EUR στην περίπτωση μικρών δεμάτων ή
 • 1,200 EUR για τα προϊόντα που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών των ταξιδιωτών.
Υπεύθυνη δήλωση του εξαγωγέα

Οι εξαγωγείς μπορούν να δηλώνουν οι ίδιοι ότι το προϊόν τους κατάγεται από την ΕΕ ή τον Καναδά παρέχοντας δήλωση καταγωγής.

Στην ΕΕ μπορεί να ολοκληρωθεί είτε

 • από εξαγωγέα εγγεγραμμένο στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων (REX)
 • από οποιονδήποτε εξαγωγέα, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία των προϊόντων δεν υπερβαίνει τα 6,000 EUR

Ο ίδιος αριθμός REX μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για ορισμένες άλλες προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ (για παράδειγμα, η εμπορική συμφωνία της ΕΕ με την Ιαπωνία).

 • το κείμενο της δήλωσης καταγωγής μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και παρατίθεται στο παράρτημα 2 του πρωτοκόλλου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής.
 • η δήλωση καταγωγής θα πρέπει να αναγράφεται στο τιμολόγιο ή σε κάθε εμπορικό έγγραφο που περιγράφει το καταγόμενο προϊόν με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να καθίσταται δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς του.
 • η δήλωση καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία συμπλήρωσής της από τον εξαγωγέα
 • κανονικά, η βεβαίωση καταγωγής αφορά μία αποστολή, αλλά στον Καναδά μπορεί επίσης να καλύπτει πολλαπλές αποστολές πανομοιότυπων προϊόντων για περίοδο που δεν υπερβαίνει το 1 έτος.
Επαλήθευση καταγωγής

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύουν κατά πόσον ένα εισαγόμενο προϊόν είναι πράγματι καταγόμενο ή πληροί άλλες απαιτήσεις καταγωγής.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, η τελωνειακή αρχή μπορεί να απαιτήσει από έναν εισαγωγέα να αποδείξει ότι ένα προϊόν για το οποίο ο εισαγωγέας αιτείται προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση απεστάλη σύμφωνα με τους κανόνες μεταφοράς.

Η επαλήθευση βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

 • διοικητική συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών της χώρας εισαγωγής και εξαγωγής
 • έλεγχοι της καταγωγής των προϊόντων που διενεργούνται από τα τοπικά τελωνεία. Δεν επιτρέπονται οι επισκέψεις της χώρας εισαγωγής στον εξαγωγέα

Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, οι αρχές της χώρας εισαγωγής προβαίνουν στον τελικό προσδιορισμό της καταγωγής και ενημερώνουν τις αρχές του εισάγοντος μέρους για τα αποτελέσματα.

Πρακτικός οδηγός σχετικά με τις διατάξεις της CETA για τους κανόνες καταγωγής

Απαιτήσεις προϊόντων

Οι τεχνικοί κανόνες καθορίζουν τα ειδικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένα προϊόν, όπως ο σχεδιασμός, η επισήμανση, η σήμανση, η συσκευασία, η λειτουργικότητα ή η απόδοση, και έχουν σχεδιαστεί για παράδειγμα για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, της ασφάλειας ή του περιβάλλοντος. Ωστόσο, η συμμόρφωση με τις διαφορετικές απαιτήσεις που ισχύουν στις διάφορες αγορές μπορεί να έχει σημαντικό κόστος για τους εμπόρους.

Οι τεχνικοί κανόνες και κανονισμοί της ΕΕ και του Καναδά έχουν καταστεί πιο συμβατοί, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να πωλούν το ίδιο προϊόν, ή το ίδιο προϊόν με λιγότερες τροποποιήσεις, και στις δύο αγορές. Αυτό επιτρέπει στις μικρές επιχειρήσεις, ιδίως στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, να ανταγωνίζονται τις μεγαλύτερες εταιρείες και να συμμετέχουν στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού και στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η CETA περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για τη διασφάλιση της διαφάνειας — για παράδειγμα, ότι οι ενδιαφερόμενοι και από τις δύο πλευρές μπορούν να διατυπώσουν παρατηρήσεις σχετικά με τους προτεινόμενους τεχνικούς κανονισμούς που ενδέχεται να καταρτίσουν ο Καναδάς ή η ΕΕ).

Επιπλέον, η ΕΕ και ο Καναδάς συμφώνησαν να ενισχύσουν τους δεσμούς και τη συνεργασία μεταξύ των φορέων καθορισμού προτύπων, καθώς και των οργανισμών δοκιμών, πιστοποίησης και διαπίστευσης.

Διευκόλυνση της πιστοποίησης ρυθμιζόμενων προϊόντων

Η ΕΕ και ο Καναδάς συμφώνησαν να ενισχύσουν τους δεσμούς και τη συνεργασία μεταξύ των φορέων καθορισμού προτύπων, καθώς και των οργανισμών δοκιμών, πιστοποίησης και διαπίστευσης.

Η CETA ορίζει διατάξεις που συμβάλλουν στην αποφυγή περιττών διαταραχών και διασφαλίζουν τη διαφάνεια (για παράδειγμα, ότι οι ενδιαφερόμενοι και από τις δύο πλευρές μπορούν να διατυπώσουν παρατηρήσεις σχετικά με τους προτεινόμενους τεχνικούς κανονισμούς που ενδέχεται να καταρτίσουν ο Καναδάς ή η ΕΕ).

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης — αμοιβαία αποδοχή

Ο Καναδάς και η ΕΕ έχουν συμφωνήσει να αποδέχονται υποχρεωτικά πιστοποιητικά αξιολόγησης της συμμόρφωσης που εκδίδονται από αναγνωρισμένους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης (ΟΔΣ) εγκατεστημένους στην ΕΕ, και αντιστρόφως για τους τομείς που καλύπτονται από το πρωτόκολλο ΣΟΕΣ, ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Καναδά ή της ΕΕ.

Το πρωτόκολλο για την αμοιβαία αποδοχή των αποτελεσμάτων της διαπίστωσης της συμμόρφωσης αντικαθιστά την υφιστάμενη συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης (ΣΑΑ) και επεκτείνει την κάλυψη των προϊόντων, με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης.

Τα προϊόντα που καλύπτονται από το πρωτόκολλο είναι:

 • ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συσκευών, και συναφή εξαρτήματα
 • ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός
 • ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)
 • παιχνίδια
 • δομικά προϊόντα
 • μηχανήματα, συμπεριλαμβανομένων των μερών, κατασκευαστικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας, εναλλάξιμου εξοπλισμού και συναρμολογήσεων μηχανών
 • όργανα μέτρησης
 • λέβητες ζεστού νερού, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συσκευών
 • εξοπλισμός, μηχανές, συσκευές, διατάξεις, εξαρτήματα ελέγχου, συστήματα προστασίας, διατάξεις ασφαλείας, διατάξεις ελέγχου και ρύθμισης και συναφή όργανα και συστήματα πρόληψης και ανίχνευσης για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (εξοπλισμός ATEX)
 • εξοπλισμός προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, καθώς σχετίζεται με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον
 • σκάφη αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων τους

Πώς μπορείτε να βρείτε τους εγκεκριμένους ΦΕΣ;

 • οι φορείς που αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της υφιστάμενης ΣΑΑ θα εξακολουθήσουν να υπάγονται στη CETA.
 • για να αναγνωριστεί νέος οργανισμός διαπίστωσης της συμμόρφωσης, το μέρος εξουσιοδότησης πρέπει να παράσχει, από την άλλη πλευρά, τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα 3 του πρωτοκόλλου.

Η βάση δεδομένων NANDO περιέχει κοινοποιημένους και καθορισμένους οργανισμούς και άλλες σχετικές πληροφορίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης.

Εγκεκριμένοι CAB

Τρόφιμα

Η CETA εξορθολογίζει περαιτέρω τις διαδικασίες έγκρισης, μειώνει το κόστος και βελτιώνει την προβλεψιμότητα του εμπορίου ζωικών και φυτικών προϊόντων

 • όλα τα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα, και αντιστρόφως
 • βρείτε πληροφορίες και απαιτήσεις για την εξαγωγή τροφίμων στον Καναδά
 • απαιτήσεις για την εισαγωγή τροφίμων στην ΕΕ

Η Canadian Food Inspection Agency (CFIA) καθορίζει τις πολιτικές και τους κανονισμούς για τις εισαγωγές τροφίμων, γεωργικών εισροών και γεωργικών προϊόντων.

Η Υπηρεσία συνοριακών υπηρεσιών του Καναδά (CBSA) είναι υπεύθυνη για τον αρχικό έλεγχο των εισαγωγών τροφίμων, γεωργικών εισροών και γεωργικών προϊόντων.

Παραδείγματα απαιτήσεων επισήμανσης για τρόφιμα στον Καναδά

 • γλωσσικές απαιτήσεις
 • κοινή ονομασία
 • καθαρή ποσότητα
 • συστατικά και αλλεργιογόνα
 • πίνακας διατροφικών στοιχείων
 • ταυτότητα εμπόρου 
 • «Ανάλωση πριν από», «Συσκευασία στις» και ημερομηνίες λήξης
 • οδηγίες αποθήκευσης
 • χώρα προέλευσης
 • ΤΥΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Βρείτε περισσότερες απαιτήσεις επισήμανσης στο εργαλείο επισήμανσης της βιομηχανίας του Canadian Food Inspection Agency.

Πρόκειται για κατάλογο κανονισμών που μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι κατά την εξαγωγή των τροφίμων σας στον Καναδά

Ζώα και ζωικά προϊόντα

Η CETA επιβεβαιώνει την υφιστάμενη συνεργασία ΕΕ-Καναδά στον κτηνιατρικό τομέα, η οποία βασίζεται σε υψηλό επίπεδο αμοιβαίας εμπιστοσύνης, και περιλαμβάνει περαιτέρω απλούστευση της διαδικασίας έγκρισης για τους εξαγωγείς.

 • Ο Καναδάς άνοιξε εκ νέου την αγορά βοείου κρέατος για δεκαεννέα κράτη μέλη της ΕΕ
 • σε περίπτωση εκδήλωσης εστίας νόσου (η λεγόμενη περιφερειοποίηση), τα μέρη συμφώνησαν να ελαχιστοποιήσουν τους εμπορικούς περιορισμούς και το εμπόριο από μη πληγείσες περιοχές μπορεί να συνεχιστεί χωρίς διακοπή ή χρονοβόρες διαδικασίες επανέγκρισης.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΖΩΩΝ και ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ στον ΚΑΝΑΔΑ

Φυτά, φρούτα και λαχανικά

Η CETA θεσπίζει νέες διαδικασίες για την απλούστευση και την επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης φυτών, οπωροκηπευτικών από τον Καναδά.

Η CETA επιτρέπει στον Καναδά να αντικαταστήσει την τρέχουσα προσέγγιση ανά χώρα και ανά προϊόν με αξιολογήσεις και διαδικασίες έγκρισης για τα οπωροκηπευτικά σε επίπεδο ΕΕ.

Ο στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα πιο προβλέψιμο ρυθμιστικό περιβάλλον για τους εξαγωγείς.

Για όλες τις κατηγορίες προϊόντων, τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει να θεσπίσουν ταχείες διαδικασίες για είδη που προσδιορίζονται ως προτεραιότητες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ και ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ με ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ και ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ στον ΚΑΝΑΔΑ

Φάρμακα

Η CETA βασίζεται στην αμοιβαία αναγνώριση των ορθών πρακτικών παρασκευής και των επιθεωρήσεων των φαρμακευτικών εργοστασίων που εφαρμόζονται ήδη μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά και μειώνει τις διπλές επιθεωρήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι, ως φαρμακευτικός παρασκευαστής, θα αντιμετωπίζετε σημαντικά μικρότερο διοικητικό φόρτο και κόστος και οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ και του Καναδά μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα τους πόρους τους μειώνοντας τις διπλές επιθεωρήσεις και, αντ’ αυτού, εστιάζοντας σε αγορές όπου υπάρχουν υψηλότεροι κίνδυνοι. Συγκεκριμένα

 • οι επιθεωρήσεις που διενεργούνται στο έδαφος της ΕΕ από οποιαδήποτε αρχή κράτους μέλους της ΕΕ γίνονται δεκτές από τον Καναδά και αντιστρόφως
 • οι επιθεωρήσεις που διενεργούνται σε τρίτες χώρες μπορούν επίσης να αναγνωριστούν

 

Στη σημερινή παγκόσμια οικονομία, το 40 % των τελικών φαρμάκων που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ προέρχονται από το εξωτερικό και το ίδιο ισχύει και για το 80 % των δραστικών φαρμακευτικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για τη διάθεση φαρμάκων στην ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτόκολλο για την αμοιβαία αναγνώριση του προγράμματος συμμόρφωσης και επιβολής της νομοθεσίας όσον αφορά τις ορθές πρακτικές παρασκευής φαρμακευτικών προϊόντων.           

 

Βρείτε τους ειδικούς κανόνες και απαιτήσεις για το προϊόν σας στην ενότητα «Ο εμπορικός μου βοηθός».

Τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο

Αν και οι τεχνικοί κανόνες είναι σημαντικοί, ενίοτε μπορούν να λειτουργήσουν ως φραγμός στο διεθνές εμπόριο και, ως εκ τούτου, μπορούν να αποτελέσουν σημαντική επιβάρυνση για εσάς ως εξαγωγέα.

 • αν πιστεύετε ότι αντιμετωπίζετε εμπορικό φραγμό που επιβραδύνει την επιχείρησή σας ή σας εμποδίζει να εξάγετε, μπορείτε να μας πείτε
 • αναφέρετε τι σταματά τις εξαγωγές σας στον Καναδά χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο και η ΕΕ θα αναλύσει την κατάστασή σας και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Η συμφωνία εξασφαλίζει πιο διαφανείς και απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες για τη διευκόλυνση του εμπορίου και τη μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις.

Έγγραφα

Οι οδηγοί βήμα προς βήμα περιγράφουν τα διάφορα είδη εγγράφων που θα πρέπει να προετοιμάσετε για τον εκτελωνισμό των προϊόντων σας.

Ανάλογα με το προϊόν σας, οι τελωνειακές αρχές ενδέχεται να απαιτήσουν όλα ή ορισμένα από τα παρακάτω στοιχεία

 • εμπορικό τιμολόγιο (βρείτε τις ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενό του στον εμπορικό μου βοηθό)
 • κατάλογος συσκευασίας
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤ@@
 • πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι το προϊόν σας συμμορφώνεται με υποχρεωτικούς κανονισμούς για τα προϊόντα, όπως οι απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, η επισήμανση και η συσκευασία
 • απόδειξη καταγωγής — δήλωση καταγωγής

Για μεγαλύτερη βεβαιότητα, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες και/ή δεσμευτικές πληροφορίες καταγωγής εκ των προτέρων.

 

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε για τον εκτελωνισμό του προϊόντος σας, επισκεφθείτε τον εμπορικό μου βοηθό.

Διαδικασίες για την απόδειξη και τον έλεγχο της καταγωγής

Για περιγραφή του τρόπου απόδειξης της καταγωγής των προϊόντων σας για να ζητήσετε προτιμησιακό δασμό και των κανόνων που αφορούν τον έλεγχο της καταγωγής από τις τελωνειακές αρχές, ανατρέξτε στο τμήμα σχετικά με τους κανόνες καταγωγής ανωτέρω.

Για πληροφορίες σχετικά με το τελωνειακό καθεστώς εισαγωγών και εξαγωγών, εν γένει, επισκεφθείτε τη ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης.

Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

Η CETA προσφέρει καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για τις ευρωπαϊκές εταιρείες που εξάγουν καινοτόμα, καλλιτεχνικά, διακριτά και υψηλής ποιότητας προϊόντα στον Καναδά και παρέχει προστασία για φαρμακευτικά προϊόντα και γεωγραφικές ενδείξεις.

Ο Καναδάς έχει ενισχύσει τα συνοριακά του μέτρα κατά των παραποιημένων εμπορικών σημάτων, των πειρατικών προϊόντων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και των προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη που αποτελούν αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης, εισάγοντας τη δυνατότητα για τα τελωνεία να δεσμεύουν εμπορεύματα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι πλαστά.

Διανοητική ιδιοκτησία

Η εμπορική συμφωνία προβλέπει επίσης σύγχρονους κανόνες για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή

Με τη CETA, ο Καναδάς συμφώνησε να ευθυγραμμίσει το καθεστώς προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με τις ακόλουθες «συνθήκες για το διαδίκτυο» του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ)

 • η Συνθήκη του ΠΟΔΙ για τα δικαιώματα του δημιουργού
 • Συνθήκη του ΠΟΔΙ για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα

Οι Συνθήκες για το διαδίκτυο θεσπίζουν κανόνες που αποτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση δημιουργικών έργων στο διαδίκτυο ή σε ψηφιακή μορφή, τα οποία είναι σημαντικά για τους δημιουργικούς κλάδους μας.

Η συμφωνία περιέχει σημαντικές διατάξεις σχετικά με τους περιορισμούς στην ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου για παράνομο περιεχόμενο, όταν πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως ένα σύστημα αποτελεσματικής κοινοποίησης του εν λόγω περιεχομένου.

Ο Καναδάς συμφώνησε επίσης να διασφαλίσει ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την τεχνολογία για την προστασία των δικαιωμάτων τους και να χορηγούν άδειες χρήσης των έργων τους στο διαδίκτυο.

 • για παράδειγμα, παρέχεται προστασία και αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας κατά της καταστρατήγησης τεχνολογικών μέτρων (όπως η κρυπτογράφηση) που χρησιμοποιούνται από τους κατόχους δικαιωμάτων για την προστασία των δικαιωμάτων τους.
 • επιπλέον, απαγορεύεται η σκόπιμη τροποποίηση ή διαγραφή ηλεκτρονικών «πληροφοριών σχετικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων» — δηλαδή πληροφοριών που συνοδεύουν κάθε προστατευόμενο υλικό, και ταυτοποίησης του έργου, των δημιουργών, του ερμηνευτή ή του ιδιοκτήτη του, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων για τη χρήση του.
Δικαιώματα ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης

Ο Καναδάς συμφώνησε επίσης να προστατεύσει καλύτερα τα δικαιώματα των ευρωπαίων καλλιτεχνών παρέχοντας στους ερμηνευτές ή εκτελεστές το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την ασύρματη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση και την παρουσίαση στο κοινό των εκτελέσεών τους.

Τα δικαιώματα αυτά θα διασφαλίσουν ότι οι καλλιτέχνες, τόσο οι Ευρωπαίοι όσο και οι καναδοί, θα ανταμείβονται για τη δημιουργικότητά τους και θα έχουν κίνητρα να συνεχίσουν να δημιουργούν νέα καλλιτεχνικά έργα.

 • Οι Ευρωπαίοι καλλιτέχνες μπορούν να εισπράττουν δικαιώματα εκμετάλλευσης, για παράδειγμα, από καφετέριες και καταστήματα λιανικής πώλησης που παίζουν μουσική για την προσέλκυση καταναλωτών
 • Ο Καναδάς θα εξασφαλίσει ότι θα καταβάλλεται ενιαία εύλογη αμοιβή για ασύρματη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ή για οποιαδήποτε παρουσίαση στο κοινό, και ότι η αμοιβή αυτή θα κατανέμεται μεταξύ των σχετικών ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών και παραγωγών φωνογραφημάτων.
Προστασία φυτικών ποικιλιών

Ο Καναδάς συμφώνησε επίσης να ενισχύσει την προστασία των φυτικών ποικιλιών με βάση την πράξη του 1991 της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών (UPOV).

Αυτό σημαίνει ότι οι καινοτόμες φυτικές ποικιλίες που μπορούν να οδηγήσουν, για παράδειγμα, σε καλύτερες αποδόσεις, θα προστατεύονται και, ως εκ τούτου, είναι πιθανό να εισαχθούν ταχύτερα στην καναδική αγορά προς όφελος των γεωργών και των καταναλωτών.

Η ΕΕ είναι σημαντικός πάροχος νέων φυτικών ποικιλιών. Αυτή η σημαντική ερευνητική και καινοτόμος δραστηριότητα προστατεύεται από ένα είδος sui generis διανοητικής ιδιοκτησίας, που καλείται δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας. Δεν σχετίζεται με τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

Δράσεις κατά της παραποίησης/απομίμησης

Ο Καναδάς συμφώνησε επίσης να ενισχύσει τα συνοριακά του μέτρα κατά των παραποιημένων εμπορικών σημάτων, των πειρατικών προϊόντων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και των προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη που αποτελούν αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης, ιδίως με την καθιέρωση της δυνατότητας των τελωνειακών αρχών να δεσμεύουν αυτεπαγγέλτως πλαστά εμπορεύματα.

 • Οι αρμόδιες αρχές του Καναδά μπορούν να ενεργούν με δική τους πρωτοβουλία για την προσωρινή δέσμευση εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας
 • τα εμπορικά σήματα δεν χρειάζεται να καταχωρίζονται ατομικά στα καναδικά τελωνεία για να τύχουν προστασίας

Ο Καναδάς θα θεσπίσει ή θα διατηρήσει διαδικασίες στο πλαίσιο των οποίων ο κάτοχος δικαιώματος μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές του να προβούν σε αναστολή της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία ή σε παρακράτηση προϊόντων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Ο Καναδάς έχει επίσης θεσπίσει τη δυνατότητα των δικαστικών αρχών να λαμβάνουν τα αναγκαία προσωρινά μέτρα και να εκδίδουν εντολές παύσης και παράλειψης απευθείας κατά ενδιαμέσων που θα εισφέρουν προϊόντα παραποίησης/απομίμησης στην αγορά.

Φάρμακα

Η CETA βελτιώνει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα με τρεις τρόπους

 • οι καινοτόμοι που κατέχουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για φαρμακευτικά προϊόντα αποκτούν το δικαίωμα προσφυγής κατά αποφάσεων χορήγησης άδειας κυκλοφορίας στον Καναδά με τον ίδιο τρόπο όπως και άλλοι παραγωγοί θα μπορούσαν ήδη να
 • Ο Καναδάς δεσμεύεται για το ισχύον καθεστώς προστασίας των δεδομένων (6 + 2 έτη), παρέχοντας έτσι ασφάλεια δικαίου σε έναν τομέα όπου οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις είναι απαραίτητες
 • Ο Καναδάς θα θέσει σε εφαρμογή ένα σύστημα αποκατάστασης της διάρκειας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με το σύστημα της ΕΕ για την αντιστάθμιση αδικαιολόγητων καθυστερήσεων στη διαδικασία έγκρισης κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένης μέγιστης περιόδου συμπληρωματικής προστασίας (2 έτη) — τα μέρη συμφώνησαν σχετικά με τη δυνατότητα εξαιρέσεων για τον σκοπό της εξαγωγής σε τρίτες χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ.

 

Το ευρωπαϊκό γραφείο υποστήριξης για τα ΔΔΙ προσφέρει μια υπηρεσία βοήθειας για την άμεση στήριξη της διανοητικής ιδιοκτησίας. Παροχή συμβουλών και υποστήριξης σε θέματα ΔΔΙ πέραν της αγοράς της ΕΕ.

Γεωγραφικές ενδείξεις

Οι γεωγραφικές ενδείξεις οίνων και αλκοολούχων ποτών που προστατεύονται στον Καναδά και την ΕΕ παρατίθενται αντίστοιχα στο παράρτημα III στοιχείο α) και στο παράρτημα IV στοιχείο α) της συμφωνίας του 2004 για το εμπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών.

Εκτός από τις γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ) που προστατεύονται στο πλαίσιο της συμφωνίας για τους οίνους και τα οινοπνευματώδη ποτά της ΕΕ και του Καναδά που ενσωματώθηκε στη CETA, ο Καναδάς συμφώνησε να προστατεύσει 143 γεωγραφικές ενδείξεις — διακριτά τρόφιμα και ποτά από συγκεκριμένες πόλεις ή περιοχές της ΕΕ.

Ο Καναδάς θα προστατεύει αυτά τα παραδοσιακά ευρωπαϊκά προϊόντα από απομιμήσεις κατά τον ίδιο σχεδόν τρόπο που προστατεύονται στην ΕΕ. Θα είναι παράνομη η παραπλάνηση των καταναλωτών σχετικά με την πραγματική προέλευση ενός προϊόντος, για παράδειγμα με τη χρήση σημαιών που παραπέμπουν ψευδώς σε προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη της ΕΕ ή στη χώρα από την οποία προέρχεται το εν λόγω προϊόν ΓΕ. Οι κάτοχοι δικαιωμάτων της ΕΕ θα μπορούν να χρησιμοποιούν μια διοικητική διαδικασία για την προάσπιση των δικαιωμάτων ΓΕ στον Καναδά, αντί να βασίζονται μόνο σε πιο χρονοβόρες και πιο πολύπλοκες διαδικασίες στο πλαίσιο του εθνικού δικαστικού συστήματος.

Κατάλογος γεωγραφικών ενδείξεων που προστατεύονται στον Καναδά

Είναι δυνατή η μελλοντική επέκτασή του καταλόγου με την προσθήκη άλλων προϊόντων, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Καναδά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων στον Καναδά χάρη στη CETA διατίθενται στον παρόντα πρακτικό οδηγό.

Όσον αφορά τις ΓΕ που απαριθμούνται στη συμφωνία του 2004 για το εμπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών, για να προστατευθούν στον Καναδά, οι δικαιούχοι των εν λόγω ΓΕ πρέπει να καταχωρίζουν τις ΓΕ τους στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Καναδά.

Η διαδικασία εγγραφής εξηγείται εδώ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Το κεφάλαιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο αναφέρει στις γενικές διατάξεις ότι τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της διευκόλυνσης της χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου από τις ΜΜΕ.

Υπηρεσίες

Η CETA διασφαλίζει την ασφάλεια δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ και του Καναδά, δεσμεύοντας υψηλό επίπεδο ελευθέρωσης στον Καναδά και την ΕΕ.

Η ΕΕ αποκτά μεγαλύτερη πρόσβαση στην καναδική αγορά, ιδίως για τις θαλάσσιες υπηρεσίες.

Προοδευτική ελευθέρωση και διαφάνεια

Ο Καναδάς δεν μπορεί να θεσπίσει νέες ποσοστώσεις ή νέα μέτρα που εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των παρόχων υπηρεσιών της ΕΕ, παρά μόνο σε περιορισμένο αριθμό ευαίσθητων τομέων. Η συμφωνία εγγυάται επίσης ότι οι πάροχοι υπηρεσιών της ΕΕ μπορούν να επωφεληθούν από

 • υψηλότερο επίπεδο πρόσβασης στην αγορά που υπερβαίνει τις δεσμεύσεις του Καναδά στο πλαίσιο του ΠΟΕ
 • το μεγαλύτερο μέρος της μελλοντικής ελευθέρωσης που μπορεί να αναλάβει ο Καναδάς

Ο Καναδάς έχει άρει ορισμένους περιορισμούς όσον αφορά την ιθαγένεια και τις προϋποθέσεις διαμονής για μια σειρά επαγγελματιών που ασκούν το επάγγελμά τους στον Καναδά, μεταξύ των οποίων:

 • δικηγόροι
 • λογιστές
 • αρχιτέκτονες
 • μηχανικοί

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, των ταχυδρομικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ταχυμεταφορών, ο Καναδάς προέβλεψε για πρώτη φορά μελλοντική ελευθέρωση.

Θαλάσσιες υπηρεσίες

Ένα νέο άνοιγμα της καναδικής αγοράς θαλάσσιων μεταφορών θα διευκολύνει τους φορείς εκμετάλλευσης θαλάσσιων μεταφορών της ΕΕ και τα μεγαλύτερα σκάφη τους να δραστηριοποιούνται στον Καναδά για την τροφοδοσία στη σημαντική διαδρομή μεταξύ Μόντρεαλ και Χαλιφαξ.

Δύο μεγάλων λιμένων στην ανατολική ακτή του Καναδά. Το Μόντρεαλ είναι ένας μεγάλος λιμένας στον οποίο διακινούνται 1.4 εκατομμύρια τυποποιημένα εμπορευματοκιβώτια (συνολικά εμπορευματοκιβώτια εισαγωγής και εξαγωγής το 2015), ενώ το Halifax χειρίζεται 0.4 εκατομμύρια μονάδες ισοδυνάμου είκοσι ποδών (ΣΕΕ) (2015).

Η ΕΕ είναι μακράν ο παγκόσμιος ηγέτης στις υπηρεσίες βυθοκόρησης. Με τη CETA, ο Καναδάς ανοίγει επίσης την αγορά δραστηριοτήτων βυθοκόρησης σε φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ, αγορά που εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 150 και 400 εκατ. CAD ετησίως (περίπου 104 εκατ. ευρώ — 278 εκατ. ευρώ ετησίως).

Κανονιστικές ρυθμίσεις

Εκτός από τις φιλόδοξες δεσμεύσεις περί πρόσβασης στην αγορά, η CETA περιλαμβάνει επιπλέον καινοτόμες και αυστηρές κανονιστικές ρυθμίσεις που συμπληρώνουν και ενισχύουν τις δεσμεύσεις περί πρόσβασης στην αγορά τις οποίες αναλαμβάνουν τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Οι εν λόγω κανονιστικές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν μία από τις πιο εκτεταμένες και ολοκληρωμένες δέσμες αμοιβαία δεσμευτικών κανόνων σχετικά με τις εγχώριες κανονιστικές ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν καθεστώτα αδειοδότησης ή αδειοδότησης για όλες σχεδόν τις υπηρεσίες και τις επενδυτικές δραστηριότητες. Το κείμενο προβλέπει δίκαια και διαφανή καθεστώτα για όλους τους αιτούντες και ομαλοποιεί, στο μέτρο του δυνατού, τη διαδικασία αδειοδότησης.

Κυκλοφορία επαγγελματιών

Η συμφωνηθείσα δέσμη μέτρων για την προσωρινή είσοδο επαγγελματιών περιλαμβάνει τα ακόλουθα οφέλη

 • Οι εταιρείες της ΕΕ μπορούν να αποσπούν τους ενδοεταιρικώς μετατιθέμενους στον Καναδά για διάστημα έως 3 ετών — με βάση προηγούμενες συμφωνίες, το όφελος αυτό ισχύει γενικά για όλους τους τομείς
 • μια παρατεταμένη διάρκεια διαμονής για επαγγελματίες — παρόχους υπηρεσιών επί συμβάσει ή ανεξάρτητοι επαγγελματίες (που ορίζονται στη συμφωνία) θα μπορούν να παραμείνουν στο έδαφος του άλλου μέρους για περίοδο 12 μηνών (διπλάσια από ό, τι ήταν προηγουμένως δυνατό)

Οι πάροχοι συμβατικών υπηρεσιών επωφελούνται από καλύτερους όρους εισόδου και παραμονής (όπως η μη διακριτική μεταχείριση σε σχέση με τους καναδούς προμηθευτές) σε πρόσθετους τομείς. Αυτά περιλαμβάνουν

 1. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με
  • εξόρυξη
  • τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
  • ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ταχυμεταφορών
  • ασφαλιστικές και συναφείς με την ασφάλιση υπηρεσίες
  • άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
  • μεταφορές
  • μεταποίηση
 2. Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού, όπως:
  • σκάφη, εξοπλισμός σιδηροδρομικών μεταφορών
  • μηχανοκίνητα οχήματα, μοτοσικλέτες, μηχανοκίνητα έλκηθρα και εξοπλισμός οδικών μεταφορών
  • αεροσκάφη και τα μέρη τους
  • μεταλλικά προϊόντα, μηχανήματα γραφείου και άλλα είδη εξοπλισμού και ειδών οικιακής χρήσης
 3. Συναφείς υπηρεσίες επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών,
 4. Περιβαλλοντικές υπηρεσίες

Νέα προφίλ: η προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά του Καναδά και η μη διακριτική μεταχείριση στον Καναδά θα ισχύουν επίσης για νέες κατηγορίες προμηθευτών της ΕΕ, όπως ορίζονται στη συμφωνία: επενδυτές, βραχυπρόθεσμους επιχειρηματικούς επισκέπτες και τεχνολόγους.

Ο Καναδάς θα επιφυλάσσει στους/στις συζύγους των πολιτών της ΕΕ που μετατίθενται ενδοεταιρικά στον Καναδά μεταχείριση ισοδύναμη με τη μεταχείριση που επιφυλάσσεται στους/στις συζύγους των Καναδών πολιτών οι οποίοι μετατίθενται ενδοεταιρικά στην ΕΕ.

Αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Για να διευκολυνθεί η κινητικότητα επαγγελματιών υψηλής ειδίκευσης μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά, η CETA θεσπίζει ένα πλαίσιο για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και καθορίζει τους γενικούς όρους και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαπραγμάτευση ειδικών ανά επάγγελμα συμφωνιών.

Η CETA παρέχει λεπτομερές πλαίσιο για τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη συμφωνιών για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΣΑΑ).

Η συμφωνία αφήνει στις ενώσεις νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων και των δύο μερών τη δυνατότητα να κινήσουν τη διαδικασία διαπραγμάτευσης μιας ΣΑΑ, υποβάλλοντας συστάσεις στην αρμόδια επιτροπή ΣΟΕΣ, και να συμφωνήσουν σχετικά με τους ειδικούς όρους. Μόλις οι ενώσεις συμφωνήσουν σχετικά με τις αρχές και σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο πλαίσιο, η ΣΑΑ καθίσταται νομικά δεσμευτική, διασφαλίζοντας ότι τα προσόντα των ευρωπαίων επαγγελματιών θα μπορούν να αναγνωρίζονται από τις αρμόδιες αρχές του Καναδά και αντιστρόφως.

Δημόσιες συμβάσεις

Με τη CETA, οι εταιρείες της ΕΕ μπορούν πλέον να υποβάλλουν προσφορές για καναδικές κυβερνητικές προσκλήσεις υποβολής προσφορών και στα τρία επίπεδα δημόσιων συμβάσεων: ομοσπονδιακό, επαρχιακό και δημοτικό.

Στον Καναδά, οι επαρχίες και τα εδάφη έχουν δικαιοδοσία σε δημόσια αγαθά όπως:

 • υγειονομική περίθαλψη
 • εκπαίδευση
 • καλή μεταχείριση
 • ενδοεπαρχιακές μεταφορές.

Διαχείριση δήμων

 • τοπικά μέσα μεταφοράς
 • σχολικά συμβούλια
 • υπηρεσίες κοινής ωφελείας κ.λπ.

Οι αναθέτοντες φορείς που καλύπτονται από τη ΣΟΕΣ παρατίθενται στα παραρτήματα 19-1 έως 19-8.

Η CETA παρέχει επίσης ασφάλεια δικαίου ότι οι καναδικές δημόσιες υπηρεσίες και φορείς δεν θα είναι σε θέση να εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των ευρωπαϊκών εταιρειών — δηλαδή να περιορίζουν την πρόσβαση των εταιρειών σε δημόσιο διαγωνισμό.

Οι προμηθευτές μπορούν να προσβάλουν αποφάσεις σύναψης συμβάσεων που θεωρούν ότι αντιβαίνουν στις υποχρεώσεις της συμφωνίας. Στον Καναδά, το Διεθνές Εμπορικό Δικαστήριο του Καναδά («CITT») ασκεί αυτόν τον ρόλο.

Ο Καναδάς έχει καταστήσει πιο διαφανή τη διαδικασία υποβολής προσφορών δημοσιεύοντας όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς του σε έναν ενιαίο ιστότοπο για τις δημόσιες συμβάσεις που ονομάζεται CanadaBuys. Σημειωτέον ότι πρέπει να εγγραφείτε σ’ αυτή τη σελίδα για να μπορέσετε να υποβάλετε προσφορά στην καναδική αγορά.

 

Για να μάθετε αν δικαιούστε να συμμετάσχετε σε συγκεκριμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών εκτός της ΕΕ, χρησιμοποιήστε τον εμπορικό μου βοηθό για τις δημόσιες συμβάσεις

Επένδυση

Όταν η CETA τεθεί οριστικά σε ισχύ, θα παρέχει στους επενδυτές της ΕΕ και του Καναδά μεγαλύτερη προβλεψιμότητα, διαφάνεια και προστασία για τις επενδύσεις τους στον Καναδά και την ΕΕ αντίστοιχα.

Οι διατάξεις της CETA σχετικά με την προστασία των επενδύσεων και το νέο σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων (ICS) θα διασφαλίσουν υψηλό επίπεδο προστασίας για τους επενδυτές, διατηρώντας παράλληλα πλήρως το δικαίωμα των κυβερνήσεων να ρυθμίζουν και να επιδιώκουν στόχους δημόσιας πολιτικής, όπως η προστασία της υγείας, της ασφάλειας ή του περιβάλλοντος.

Το ICS συνιστά σαφή παρέκβαση από την παλιά προσέγγιση της επίλυσης των διαφορών επενδυτή-κράτους (ISDS) και καταδεικνύει την κοινή βούληση της ΕΕ και του Καναδά να θεσπίσουν ένα πιο δίκαιο, διαφανές και θεσμοποιημένο σύστημα για την επίλυση των επενδυτικών διαφορών.

Οι επενδυτικές διατάξεις της CETA θα αντικαταστήσουν επίσης τις οκτώ υφιστάμενες διμερείς επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ και του Καναδά.

Το κατώτατο όριο για την επανεξέταση των εξαγορών καναδικών εταιρειών βάσει του νόμου Investment Canada Act αυξάνεται σημαντικά από 354 εκατ. CAD σε 1.5 δισ. CAD. Αυτό ισχύει για όλους τους επενδυτές της ΕΕ, εκτός από εκείνους που είναι κρατικές επιχειρήσεις.

Αν σκοπεύετε να επενδύσετε στον Καναδά, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΣΗΜ.: Η προστασία των επενδύσεων και το σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων, καθώς και η πρόσβαση στην αγορά επενδύσεων χαρτοφυλακίου, δεν θα εφαρμοστούν προσωρινά σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2017/38 του Συμβουλίου, της 28 Οκτωβρίου 2016, για την προσωρινή εφαρμογή της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου (ΕΕ L 11 της 14.1.2017, σ. 1080 — «1081(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.ENG).

Σύνδεσμοι και επαφές

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Καναδά

Διεύθυνση:

Οδός Metcalfe 150, Suite 1900, Οτάβα, Οντάριο, K2P 1P1

Τηλέφωνο: + 1 6132386464

Ηλ. ταχυδρομείο: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

ΑΥΣΤΡΊΑ

Αυστριακό Ομοσπονδιακό Οικονομικό Επιμελητήριο (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πλεονέκτημα Αυστρία Τορόντο

Γενικό προξενείο της Αυστρίας — EUR Commercial Section Advantage Austria

Διεύθυνση:

30 ST Clair Avenue West, Suite 1402, Τορόντο, Οντάριο, M4V 3A1

Τηλέφωνο: + 1 4169673348

Ηλ. ταχυδρομείο: toronto@advantageaustria.org 

Τηλέφωνο: + 1 5148493708

Ηλ. ταχυδρομείο: montreal@advantageaustria.org 

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

Οδός Wilbrod 445, Οτάβα, Οντάριο, K1N 6M7

Τηλ. + 1 6137891444, 

Ηλ. ταχυδρομείο: ottawa-ob@bmeia.gv.at

ΒΈΛΓΙΟ

Οργανισμός εξωτερικού εμπορίου και επενδύσεων της
ΒαλονίαςΕUR Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Bruxelles Invest & Export

Εμπόριο Φλάνδρας

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Φλάνδρα/Βαλονία/Βρυξέλλες

Εμπορικός αντιπρόσωπος για τις επαρχίες Οντάριο και Μανιτόμπα

Διεύθυνση:

2 Bloor Street West — Suite 2508, Τορόντο, Οντάριο, M4W 3E2

Τηλ. + 1 416515-7777

Ηλ. ταχυδρομείο: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Flanders
Trade rep. για Québec, Newfoundland and Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Διεύθυνση:

999 Boulevard de Maisonneuve West — Suite 1600, Μόντρεαλ (Κεμπέκ) H3A 3L4

Τηλέφωνο: + 1 514289-9955

Ηλ. ταχυδρομείο: montreal@fitagency.com

 

Wallonia
Trade rep. για Québec, Newfoundland and Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Διεύθυνση:

1250 René-Lévesque West — Suite 4115, Μόντρεαλ, Κεμπέκ, H3B 4W8

Τηλέφωνο: + 1 514939-4049

 

Brussels
Trade rep. για Québec, Newfoundland and Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Διεύθυνση: 1010 Sherbrooke West — Suite 2404, Μόντρεαλ, Κεμπέκ, H3A 2R7

Τηλέφωνο: + 1 514286-1581

Ηλ. ταχυδρομείο: info@bruxelles-canada.com

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

360 Albert Street, 8ος όροφος, Suite 820, Οτάβα, Οντάριο, K1R 7X7

Τηλέφωνο: + 1 6132367267

Ηλ. ταχυδρομείο: ottawa@diplobel.fed.be

ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ

Ο βουλγαρικός Οργανισμός Προώθησης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων българската
агенция за насъри аване малките и средните предприи тия

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

Οδός Stewart 325, Οτάβα, Οντάριο, K1N 6K5

Τηλέφωνο: + 1 613893215

Ηλ. ταχυδρομείο: Embassy.Ottawa@mfa.bg

ΚΡΟΑΤΊΑ

Πύλη
εξαγωγών Izvozni

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

229 Chapel St, Οτάβα, Οντάριο, K1N 7Y6

Τηλέφωνο: + 1 6135627820

Ηλ. ταχυδρομείο: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Γενικό προξενείο

Διεύθυνση:

918 Dundas Street East, Suite 302, Mississauga, Ontario, L4Y 2B8

Τηλέφωνο: + 1 9052779051

Ηλ. ταχυδρομείο: genmiss@mvep.hr
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: croconsulate.miss@mvep.hr

ΚΎΠΡΟΣ

Υπηρεσία Εμπορίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Ύπατη Αρμοστεία

Διεύθυνση:

Οδός Metcalfe 150, Suite 1002, Οτάβα, Οντάριο, K2P 1P1

Τηλέφωνο: + 1 6135630727

Ηλ. ταχυδρομείο: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Επίτιμος πρόξενος

Διεύθυνση:

435 Donald Street, Coquitlam, British Columbia, V3K 3Z9

Τηλέφωνο: + 1 6049362268

Ηλ. ταχυδρομείο: tberggre@sfu.ca

 

Τμήμα εμπορίου

Διεύθυνση:

13 East 40th Street, Νέα Υόρκη, NY 10016

Τηλέφωνο: + 1 2122139100

Ηλ. ταχυδρομείο: ctncy@cyprustradeny.org

ΤΣΕΧΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ

Εθνικός Οργανισμός Προώθησης του Εμπορίου του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου της Τσεχικής Δημοκρατίας
— Česká agentura na podporu obchodu

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

ΤσεχίαΕμπόριο Καναδά

Διεύθυνση:

6707 αγκώνα SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7

Τηλέφωνο: + 1 4032694924

Ηλ. ταχυδρομείο: calgary@czechtrade.cz
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

Οδός Cooper 251, Οτάβα, Οντάριο, K2P 0G2

Τηλ. + 1 6135623875

Ιστότοπος: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

Ηλ. ταχυδρομείο: ottawa@embassy.mzv.cz

Ηλ. ταχυδρομείο: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Γενικό προξενείο της Τσεχικής Δημοκρατίας

Διεύθυνση:

2 Bloor Street West, Suite 1500, Τορόντο, Οντάριο, M4W 3E2

Ιστότοπος: www.mzv.cz/toronto

Ηλ. ταχυδρομείο: toronto@embassy.mzv.cz

Ηλ. ταχυδρομείο: commerce_toronto@mzv.cz

ΔΑΝΊΑ

Υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας Udenrigsministeriet Eksportrådet

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Συμβούλιο Εμπορίου της Δανίας

Διεύθυνση:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Τορόντο, Οντάριο, M4W 3E2

Τηλέφωνο: + 1 416962-5661

Ηλ. ταχυδρομείο: yyzhkt@um.dk

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

47 Clarence Street, Suite 450, Οτάβα, Οντάριο, K1N 9K1

Τηλέφωνο: + 1 6135621811

Ηλ. ταχυδρομείο: ottamb@um.dk 

ΕΣΘΟΝΊΑ

Επιχείρηση Εσθονία (EAS)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

Οδός Dalhousie 260, Suite 210, Οτάβα, Οντάριο K1N 7E4

Τηλέφωνο: + 1 6137894222

Ηλ. ταχυδρομείο: embassy.ottawa@mfa.ee

ΦΙΝΛΑΝΔΊΑ

Finpro

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

Οδός Metcalfe 55, Suite 850, Οτάβα, Οντάριο, K1P 6L5

Τηλέφωνο: + 1 6132882233

Ηλ. ταχυδρομείο: embassy@finland.ca

Ηλ. ταχυδρομείο: sanomat.ott@formin.fi

ΓΑΛΛΊΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Εμπορικός αντιπρόσωπος στον Καναδά: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

Τορόντο

Διεύθυνση:

154 University Avenue Suite 400, Τορόντο, M5H 3Y9

Τηλέφωνο: + 1 4169771257

 

Μόντρεαλ: Bureau Business France,

Διεύθυνση:

1501 McGill College, Προεδρείο 1120, Μόντρεαλ, QC H3A 3M8

Τηλέφωνο: + 1 5146704000

 

Βανκούβερ:

Διεύθυνση:

Οδός Melville 1111, Suite 320 Vancouver, British Columbia V6E 3V6

Τηλέφωνο: + 1 6046390923

Ηλ. ταχυδρομείο: canada@businessfrance.fr

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

42 Sussex Drive, Οτάβα, Οντάριο, K1M 2C9

Τηλ.: + 1 6137891795

Ηλ. ταχυδρομείο: politique@ambafrance-ca.org

ΓΕΡΜΑΝΊΑ

Germany Trade and Invest (GTAI) (Γερμανική Εταιρεία Εξωτερικού Εμπορίου και Επενδύσεων)

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Καναδογερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Διεύθυνση:

480 University Avenue, Suite 1500, Τορόντο, Οντάριο, M5G 1V2

Τηλέφωνο: + 1 416598-3355

Ηλ. ταχυδρομείο: info@germanchamber.ca

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

1 Waverley Street, Οτάβα, Οντάριο, K2P 0T8, Καναδάς

Τηλέφωνο: + 1 613 232 1101

Ηλ. ταχυδρομείο: info@ottawa.diplo.de

ΕΛΛΆΔΑ

Enterprise Greece Invest and Trade
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

Οδός Maclaren Ottawa 80, Οντάριο, K2P 0K6

Τηλέφωνο: + 1 6132386271

Ηλ. ταχυδρομείο: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Γενικό προξενείο

Διεύθυνση:

1075 Bay Street, Suite 600, Τορόντο, Οντάριο, M5S 2B1

Τηλέφωνο: + 1 4165150133

Ηλ. ταχυδρομείο: ecocom-toronto@mfa.gr

ΟΥΓΓΑΡΊΑ

Εθνικός Εμπορικός Οίκος της Ουγγαρίας

Ουγγρικός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων
http://www.hipa.hu/

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Γενικό προξενείο στο Τορόντο

Διεύθυνση:

175 Bloor Street East, Suite 1109, South Tower, Τορόντο

Τηλέφωνο: + 1 6473492550

Ηλ. ταχυδρομείο: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

299 Waverley St., Οτάβα, K2P 0V9

Τηλέφωνο: + 1 6132307560

Ηλ. ταχυδρομείο: mission.ott@mfa.gov.hu

ΙΡΛΑΝΔΊΑ

Επιχείρηση Ιρλανδία

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Εμπορικός αντιπρόσωπος στον Καναδά: Επιχείρηση Ιρλανδία

Διεύθυνση:

2 Bloor St. W, Suite 1501, Τορόντο, Οντάριο, M4W 3E2

Τηλέφωνο: + 1 4169345033

Ηλ. ταχυδρομείο: client.service@enterprise-ireland.com

Ηλ. ταχυδρομείο: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

Κτίριο Varette, 130 Albert St, Οτάβα, Οντάριο, K1P 5G4

Τηλέφωνο: + 1 6132336281

Ηλ. ταχυδρομείο: embassyofireland@rogers.com

ΙΤΑΛΊΑ

Ιταλική Υπηρεσία Εμπορίου
ICE — Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Ιταλικός Οργανισμός Προώθησης Εμπορίου του Γενικού προξενείου της Ιταλίας

Διεύθυνση:

365 Bloor Street East, Suite 1802, Τορόντο, Οντάριο, M4W 3L4

Ηλ. ταχυδρομείο: toronto@ice.it

Τηλέφωνο: + 1 4165981566

 

Διεύθυνση:

1000 rue Sherbrooke ouest, Προεδρείο 1720, Μόντρεαλ, Κεμπέκ, H3A 3G4

Τηλέφωνο: + 1 5142840265

Ηλ. ταχυδρομείο: montreal@ice.it

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

275 Slater St, Οτάβα, Οντάριο, K1P 5H9

Τηλέφωνο: + 1 6132322401

Ηλ. ταχυδρομείο: ambasciata.ottawa@esteri.it 

ΛΕΤΟΝΊΑ

Οργανισμός Επενδύσεων και Ανάπτυξης της Λετονίας
Latvijas Investīciju un attīstības aи entūra


liaa@liaa.gov.lv

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

350 σπινθήρες, Οτάβα, Οντάριο, K1R 7S8

Τηλέφωνο: + 1 6132386014

Ηλ. ταχυδρομείο: embassy.canada@mfa.gov.lv

ΛΙΘΟΥΑΝΊΑ

Επιχείρηση Λιθουανία

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

150 Metcalfe Str #1600, Οτάβα, Οντάριο, K2P 1P1

Τηλ. + 1 61356754 58

Ηλ. ταχυδρομείο: amb.ca@urm.lt

ΛΟΥΞΕΜΒΟΎΡΓΟ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Επίτιμος πρόξενος στην Οτάβα

Διεύθυνση:

World Exchange Plaza, 45 O’Connor Street, Suite 1150, Οτάβα, Οντάριο, K1P 1A4

Τηλέφωνο: + 1 6137554091

Ηλ. ταχυδρομείο: luxconsulottawa@gmail.com

 

Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον

Διεύθυνση:

2200 Massachusetts Avenue, NW, Ουάσινγκτον, DC. 20008

Τηλ. + 1 2022654171

Ηλ. ταχυδρομείο: luxembassy.was@mae.etat.lu

ΜΆΛΤΑ

Επιχείρηση Μάλτας

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Γενικό Προξενείο Καναδά στο Τορόντο

Διεύθυνση:

3300 Bloor St W, Etobicoke, Ontario, M8X 2X3

Τηλέφωνο: + 1 4162070922

Ηλ. ταχυδρομείο: maltaconsulate.toronto@gov.mt

ΚΆΤΩ ΧΏΡΕΣ

Ολλανδική Υπηρεσία Επιχειρήσεων
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 

Ondernemersplein — διαδικτυακή πύλη για αλλοδαπές και ολλανδικές νεοφυείς επιχειρήσεις

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

350 Albert Street, Suite 2020 Ottawa, Ontario, K1R, 1A4

Τηλέφωνο: + 1 613 237 503

Ηλ. ταχυδρομείο: ott@minbuza.nl

 

Γενικό προξενείο στο Τορόντο

Διεύθυνση:

1 Dundas Street West, Suite 2106, Τορόντο, Οντάριο, M5G 1Z3

Τηλέφωνο: + 1 416 595 2402

Ιστότοπος: www.hollandtradeandinvest.com
ηλ. ταχυδρομείο: tor-ea@minbuza.nl

ΠΟΛΩΝΊΑ

Πολωνική Υπηρεσία Επενδύσεων και Εμπορίου (πρώην Πολωνικός Οργανισμός Πληροφοριών και Ξένων Επενδύσεων)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu


E-mail: invest@paih.gov.pl

Γραμματεία του Προέδρου:

Τηλ.: + 48 223349871

Τμήμα Ξένων Επενδύσεων:

Τηλ.: + 48 223349875

Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης:

Τηλ.: + 48 223349820

Τμήμα Οικονομικής Προώθησης:

Τηλ.: + 48 223349926

Τμήμα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας:

Τηλ.: + 48 223349994

 

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πολωνικός Οργανισμός Επενδύσεων και Εμπορίου στο Τορόντο

Διεύθυνση:

438 University Avenue, Suite 1810, Τορόντο, Οντάριο, M5G 2K8

Ηλ. ταχυδρομείο: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Πολωνίας στην Οτάβα

Διεύθυνση:

443 Daly Ave, Οτάβα, Οντάριο, K1N 6H3

Τηλ. + 1 6137890468

Ηλ. ταχυδρομείο: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

Γενικό προξενείο της Δημοκρατίας της Πολωνίας στο Τορόντο

Διεύθυνση:

2603 λίμνη Shore Blvd. Δυτικά, Τορόντο, Οντάριο, M8V 1G5

Τηλέφωνο: + 1 4162525471

Τηλέφωνο: + 1 4164645405

Ηλ. ταχυδρομείο: toronto.info@msz.gov.pl 

 

Γενικό προξενείο της Δημοκρατίας της Πολωνίας στο Βανκούβερ

Διεύθυνση:

1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, British Columbia, V6E 2K3

Τηλ. + 1 6046883458

Ηλ. ταχυδρομείο: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

Προξενείο της Δημοκρατίας της Πολωνίας στο Μόντρεαλ

Διεύθυνση:

3501 Avenue du Musée, Μόντρεαλ, Κεμπέκ, QC H3G 2C8

Τηλ. + 1 6137890468 

Ηλ. ταχυδρομείο: michal.falenczyk@msz.gov.pl

ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ

AICEP Portugal Global — Trade and Investment Agency (Οργανισμός Εμπορίου και Επενδύσεων)

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

ΟργανισμόςΕμπορίου και Επενδύσεων: AICEP Τορόντο

Διεύθυνση:

438 University Avenue, Suite 1400, Τορόντο, Οντάριο, M5G 2K8

Τηλέφωνο: + 1 4169214925

Ηλ. ταχυδρομείο: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

645 νησιωτικό πάρκο Δρ, Οτάβα, Οντάριο, K1Y 0B8

Τηλέφωνο: + 1 6137290883

Ηλ. ταχυδρομείο: ottawa@mne.pt

ΡΟΥΜΑΝΊΑ

Υπουργείο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

InvestRomania

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ρουμανίας

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Γραφείο Προώθησης Οικονομίας και Εμπορίου της Ρουμανίας

Διεύθυνση:

1010, rue Sherbrooke Ouest, Προεδρείο 610, étage 6, Μόντρεαλ, Κεμπέκ, H3A 2R7

Τηλέφωνο: + 1 5145048235

Ηλ. ταχυδρομείο: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

655 Rideau St, Οτάβα, Οντάριο, K1N 6A3

Τηλέφωνο: + 1 6137893709

Ηλ. ταχυδρομείο: ottawa@mae.ro

ΣΛΟΒΑΚΊΑ

SARIO — Σλοβακική Υπηρεσία Ανάπτυξης Επενδύσεων και Εμπορίου
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

50 Rideau Terraca, Οτάβα, Οντάριο, K1M 2A2

Τηλέφωνο: + 1 6137494442

Ηλ. ταχυδρομείο: emb.ottawa@mzv.sk

ΣΛΟΒΕΝΊΑ

Tave Slovenia — Δημόσια υπηρεσία για την επιχειρηματικότητα, τη διεθνοποίηση, τις ξένες επενδύσεις και την τεχνολογία
SPIRIT Slovenija

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

Οδός Metcalfe 2200, Οτάβα, Οντάριο, K2P 1P1

Τηλέφωνο: + 1 6135655781

Ηλ. ταχυδρομείο: sloembassy.ottawa@gov.si

ΙΣΠΑΝΊΑ

ICEX — Ισπανικό Ινστιτούτο Εξωτερικού Εμπορίου
ICEX España Exportación e Inversiones

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Οικονομικό και Εμπορικό Γραφείο

Διεύθυνση:

151 Slater Street, Suite 801, Οτάβα, Οντάριο, K1P 5H3

Τηλέφωνο: + 1 6132360409

Ηλ. ταχυδρομείο: ottawa@comercio.mineco.es

 

Γραφείο Προώθησης Εμπορίου στο Τορόντο

Διεύθυνση:

170 Πανεπιστήμιο Ave #602, Τορόντο, Οντάριο, M5H 3B3

Τηλέφωνο: + 1 4169670488

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:toronto@comercio.mineco.es

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

74 Stanley Ave, Οτάβα, Οντάριο, K1M 1P4

Τηλέφωνο: + 1 6137472252

Ηλ. ταχυδρομείο: emb.ottawa@mae.es 

ΣΟΥΗΔΊΑ

Business Sweden — The Swedish Trade and Investment Council (Συμβούλιο Εμπορίου και Επενδύσεων της Σουηδίας)

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ

Εμπορικός αντιπρόσωπος στον Καναδά: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

Διεύθυνση:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto Ontario M4W 3E2

Τηλέφωνο: + 1 4169228152

Ηλ. ταχυδρομείο: toronto@business-sweden.se

 

Πρεσβεία στην Οτάβα

Διεύθυνση:

Οδός Dalhousie 377, Οτάβα Οντάριο, K1N 9N8

Τηλέφωνο: + 1 6132448200

Ηλ. ταχυδρομείο: sweden.ottawa@gov.se

Εμπορικά επιμελητήρια και ενώσεις επιχειρήσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ

Εμπορικό Επιμελητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Καναδά (EUCCAN)

Διεύθυνση:

480 University Avenue, Suite 1500, Τορόντο, Οντάριο, M5G 1V2

Τηλέφωνο:  + 1 4165987087

Ηλ. ταχυδρομείο: info@euccan.com 

 

Εμπορικό Επιμελητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δυτικό Καναδά

Ηλ. ταχυδρομείο: info@eu-canada.com

Κατάλογος των τοπικών και διμερών εμπορικών επιμελητηρίων και των ενώσεων επιχειρήσεων της ΕΕ στον Καναδά διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Καναδά (http://www.euccan.com). Το EUCCAN συνιστά κεντρική οργάνωση για όλες αυτές τις πολύ διαφορετικές δομές και οργανώσεις.

Εργαλεία πληροφόρησης

Αυτά τα επτά ενημερωτικά δελτία εξηγούν τι είναι η CETA και ποια είναι τα οφέλη της

Μάθετε πώς μπορείτε να συμμετάσχετε σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων στον Καναδά

Μάθετε περισσότερα για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρει η συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά

Περαιτέρω σύνδεσμοι

Φυλλάδιο για τις επιχειρήσεις — περιγράφει τα οφέλη, ανά κεφάλαιο, και παρέχει πρακτικές συμβουλές για τις επιχειρήσεις

Ταενημερωτικά γραφήματα απεικονίζουν τα οφέλη της CETA ανά κράτος μέλος της ΕΕ

Οδηγός βήμα προς βήμα για εξαγωγείς στον Καναδά

Εταιρικές ιστορίες και μαρτυρίες

Σύσταση για τις ΜΜΕ

Τον Σεπτέμβριο του 2018, η μεικτή επιτροπή ΣΟΕΣ συμφώνησε με συγκεκριμένη σύσταση για τις ΜΜΕ, σύμφωνα με την οποία κάθε συμβαλλόμενο μέρος παρέχει διαδικτυακές πληροφορίες στις ΜΜΕ του άλλου μέρους σχετικά με τη CETA και ότι η ΕΕ και ο Καναδάς συνεργάζονται ώστε η εμπορική συμφωνία να ωφελεί τις ΜΜΕ.

Καναδικός ιστότοπος για τη στήριξη των ΜΜΕ της ΕΕ που εξάγουν στον Καναδά

Ιστότοπος της ΕΕ για τις ΜΜΕ από τον Καναδά

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις