Δημόσιες συμβάσεις εκτός της ΕΕ

Η ΕΕ τάσσεται υπέρ ανοικτών διεθνών αγορών δημοσίων συμβάσεων και

 Η ΕΕ έχει συνάψει πολλές διεθνείς συμφωνίες με σκοπό τη διασφάλιση της πρόσβασης των εταιρειών της ΕΕ στις διεθνείς αγορές δημόσιων συμβάσεων. Η σημαντικότερη από αυτές είναι η πλειονομερής συμφωνία του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ).

Η πλειομερής συμφωνία του ΠΟΕ του 2012 για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ)

Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν προσχωρήσει στη συμφωνία του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ). Πρόκειται για την κύρια διεθνή συμφωνία που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. Είναι πλειομερής διότι δεν έχουν προσχωρήσει όλα τα μέλη του ΠΟΕ.

Οι υπόλοιπες 19 χώρες της ΣΔΣ είναι οι εξής: 

Αρμενία, Αυστραλία, Καναδάς, Κινεζική Ταϊπέι, Χονγκ Κονγκ (Κίνα), Ισλανδία, Ισραήλ, Ιαπωνία, Λιχτενστάιν, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Κάτω Χώρες όσον αφορά την Αρούμπα, Νορβηγία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Σιγκαπούρη, Ελβετία, Ουκρανία και Ηνωμένες Πολιτείες.

Άλλα μέλη του ΠΟΕ διαπραγματεύονται την προσχώρηση στη ΣΔΣ.

Η ΣΔΣ έχει δύο βασικά στοιχεία

Μάθετε περισσότερα για τις ευκαιρίες υποβολής προσφορών μέσω της δικτυακής πύλης του ΠΟΕ για την πρόσβαση στην αγορά δημόσιων συμβάσεων (e-GPA).

Αυτό παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων κατώτατων ορίων που υποδεικνύουν την αξία πάνω από την οποία εφαρμόζονται οι κανόνες της ΣΔΣ.

  • επισκόπηση της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις

Διμερείς εμπορικές συμφωνίες

Εκτός από τη ΣΔΣ, η ΕΕ εξασφαλίζει επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες μέσω των εμπορικών συμφωνιών της. Πολλές διμερείς εμπορικές συμφωνίες περιέχουν αναλυτικά κεφάλαια για τις δημόσιες συμβάσεις, μέσω των οποίων τα μέρη ανοίγουν αμοιβαία τις αγορές τους στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν το άλλο μέρος είναι ήδη συμβαλλόμενο μέρος της ΣΔΣ, οι εν λόγω διμερείς συμφωνίες περιέχουν δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τις δεσμεύσεις της ΣΔΣ.

Σε άλλες περιπτώσεις, οι εν λόγω διμερείς συμφωνίες αποτελούν τη μοναδική αμοιβαία δέσμευση σχετικά με το αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών δημόσιων συμβάσεων.

 

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι ακόμη και όταν δεν υπάρχει δέσμευση για μια συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, μια εταιρεία της ΕΕ μπορεί ακόμη να αποφασίσει να υποβάλει προσφορά.

Η απουσία δέσμευσης σημαίνει μόνο ότι η εταιρεία της ΕΕ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επί ίσοις όροις με τους εγχώριους προσφέροντες, αλλά συνήθως αυτό δεν εμποδίζει την αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει και να εξετάζει προσφορές από προμηθευτή της ΕΕ ή να αναθέτει σύμβαση σε προμηθευτή της ΕΕ.

Περισσότερα για τις δημόσιες συμβάσεις στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ:

Αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς σας για συμμετοχή σε δημόσιο διαγωνισμό της αλλοδαπής

Για να μάθετε αν δικαιούστε να συμμετάσχετε σε συγκεκριμένο διαγωνισμό για δημόσιες συμβάσεις εκτός της ΕΕ, χρησιμοποιήστε το εργαλείο My Trade Assistant for Procurement.

Ο εμπορικός βοηθός μου για τις δημόσιες συμβάσεις έχει ως στόχο να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες να αξιολογήσουν αν δικαιούνται να συμμετάσχουν σε δημόσιο διαγωνισμό εκτός της ΕΕ. Η αξιολόγηση απαιτεί την εισαγωγή από τον χρήστη των πληροφοριών που συνήθως περιέχονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού: τον αναθέτοντα φορέα, το αντικείμενο και την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης.

Ως πιλοτικό έργο, το εργαλείο επιτρέπει επί του παρόντος την αξιολόγηση των δημόσιων συμβάσεων από τον Καναδά (βάσει τόσο της ΣΔΣ όσο και της διμερούς CETA). Η επόμενη χώρα που θα καλυφθεί θα είναι η Ιαπωνία. Περαιτέρω χώρες θα ενσωματωθούν στο εργαλείο εν ευθέτω χρόνω.

Ο εμπορικός βοηθός μου για τις δημόσιες συμβάσεις

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις