Δημόσιες συμβάσεις εκτός της ΕΕ

Η ΕΕ τάσσεται υπέρ του ανοίγματος των διεθνών αγορών δημοσίων συμβάσεων

Η ΕΕ έχει συνάψει πολλές διεθνείς συμφωνίες με σκοπό τη διασφάλιση της πρόσβασης των εταιρειών της ΕΕ στις διεθνείς αγορές δημόσιων συμβάσεων. Η σημαντικότερη από αυτές είναι η πολυμερής συμφωνία του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ).

Η πολυμερής συμφωνία του ΠΟΕ του 2012 για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ)

Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν προσχωρήσει στη συμφωνία του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ). Πρόκειται για την κύρια διεθνή συμφωνία που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. Είναι πλειομερής διότι δεν έχουν προσχωρήσει όλα τα μέλη του ΠΟΕ.

Οι υπόλοιπες 19 χώρες της ΣΔΣ είναι οι εξής: 

Αρμενία, Αυστραλία, Καναδάς, Κινεζική Ταϊπέι, Χονγκ Κονγκ (Κίνα), Ισλανδία, Ισραήλ, Ιαπωνία, Λιχτενστάιν, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Κάτω Χώρες όσον αφορά την Αρούμπα, τη Νορβηγία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νότια Κορέα, τη Σιγκαπούρη, την Ελβετία, την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Άλλα μέλη του ΠΟΕ διαπραγματεύονται την προσχώρησή τους στη ΣΔΣ.

Η ΣΔΣ έχει δύο βασικά στοιχεία

Μάθετε περισσότερα για τις ευκαιρίες υποβολής προσφορών μέσω της ολοκληρωμένης πύλης του ΠΟΕ για την πρόσβαση στην αγορά δημόσιων συμβάσεων (e-GPA).

Αυτό παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων κατώτατων ορίων, αναφέροντας την αξία πάνω από την οποία εφαρμόζονται οι κανόνες της ΣΔΣ.

  • επισκόπηση της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις

Διμερείς εμπορικές συμφωνίες

Εκτός από τη ΣΔΣ, η ΕΕ εξασφαλίζει επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες μέσω των εμπορικών συμφωνιών της. Πολλές διμερείς εμπορικές συμφωνίες περιέχουν λεπτομερέστερα κεφάλαια για τις δημόσιες συμβάσεις, μέσω των οποίων τα μέρη ανοίγουν αμοιβαία τις αγορές τους στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν το άλλο μέρος είναι ήδη συμβαλλόμενο μέρος της ΣΔΣ, οι εν λόγω διμερείς συμφωνίες περιέχουν δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στη ΣΔΣ.

Σε άλλες περιπτώσεις, αυτές οι διμερείς συμφωνίες αποτελούν τη μοναδική αμοιβαία δέσμευση σχετικά με το αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών δημόσιων συμβάσεων.

 

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι, ακόμη και όταν δεν υπάρχει δέσμευση για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, μια εταιρεία της ΕΕ μπορεί να αποφασίσει να υποβάλει προσφορά.

Η απουσία δέσμευσης σημαίνει απλώς ότι η εταιρεία της ΕΕ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επί ίσοις όροις με τους εγχώριους προσφέροντες, αλλά συνήθως αυτό δεν εμποδίζει την αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει και να εξετάζει προσφορές από ή να αναθέτει σύμβαση σε προμηθευτή της ΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα για τις δημόσιες συμβάσεις στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ:

Αξιολογήστε την επιλεξιμότητά σας για συμμετοχή σε ξένη διαδικασία υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις

Για να μάθετε αν δικαιούστε να συμμετάσχετε σε συγκεκριμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις εκτός της ΕΕ, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Access2Procurement.

Η Access2Procurement έχει ως στόχο να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αξιολογήσουν κατά πόσον δικαιούνται να συμμετάσχουν σε δημόσιο διαγωνισμό εκτός της ΕΕ. Για την αξιολόγηση απαιτείται η εισαγωγή από τον χρήστη πληροφοριών που περιέχονται συνήθως στην προκήρυξη του διαγωνισμού: Τον αναθέτοντα φορέα, το αντικείμενο και την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης.

Ως πιλοτικό έργο, το εργαλείο επιτρέπει επί του παρόντος την αξιολόγηση των προσκλήσεων υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις από τον Καναδά (βάσει τόσο της ΣΔΣ όσο και της διμερούς ΣΟΕΣ). Η επόμενη χώρα που θα καλυφθεί θα είναι η Ιαπωνία. Άλλες χώρες θα ενσωματωθούν στο εργαλείο σε εύθετο χρόνο.

Access2Procurement Προμήθεια

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις