Dohody o hospodářském partnerství

Informace o dohodách EU o hospodářském partnerství s africkými, karibskými a tichomořskými partnery (AKT).

Ve stručnosti

 

Dohody ohospodářském partnerství (EPA) jsou dohody o obchodu a rozvoji sjednané mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi (AKT). V průběhu přechodných období se plně a okamžitě otevřely trhy EU, zatímco partneři ze zemí AKT se dovozům z EU otevírají jen částečně.

 

Dohody o hospodářském partnerství:

 • jsou procesem, který se datuje od podpisu dohody z Cotonou.
 • jsou uzpůsobeny specifickým regionálním podmínkám.
 • jsou slučitelné s pravidly WTO, ale jdou nad rámec tradičních dohod o volném obchodu, zaměřují se na rozvoj zemí AKT, zohledňují jejich socioekonomické podmínky a zahrnují spolupráci a pomoc s cílem pomoci zemím AKT těžit z těchto dohod.
 • poskytnout prostor pro rozsáhlou obchodní spolupráci v oblastech, jako jsou hygienické normy a jiné standardy.
 • vytvářet společné instituce, které sledují provádění dohod a řeší obchodní otázky kooperativním způsobem.
 • jsou navrženy tak, aby byly hybnou silou změn, které pomohou nastartovat reformy a přispějí k řádné správě ekonomických záležitostí. To pomůže partnerům ze zemí AKT přilákat investice a podpořit jejich hospodářský růst.

Přijímající země

Celkově již dohody o hospodářském partnerství provádí 32 zemí AKT, a to v sedmi regionech:

Dva regiony v Africe - západní Afrika a Východoafrické společenství (EAC) - dosud nedokončily proces podpisu, zatímco členské státy EU a 15 ze 16 západoafrických zemí a 2 z 5 zemí Východoafrického společenství tyto regionální dohody o hospodářském partnerství podepsaly.

Viz přehled provádění dohod o hospodářském partnerství v různých partnerských zemích.

Asymetrická ustanovení ve prospěch zemí AKT

Dohody o hospodářském partnerství předpokládají ustanovení o asymetrii ve prospěch zemí AKT, jako je vyloučení citlivých produktů z liberalizace, dlouhá období liberalizace, flexibilní pravidla původu a zvláštní záruky a opatření na podporu zemědělství, zabezpečení potravin a ochrany vznikajícího průmyslu.

 • Zatímco trhy EU jsou okamžitě a plně otevřeny, země AKT mají 15 let na to, aby se otevřely dovozu do EU (s ochranou citlivých dovozů), a ve výjimečných případech až 25 let. Kromě toho budou výrobci 20 % nejcitlivějšího zboží požívat trvalé ochrany před hospodářskou soutěží.

Sazby

Pravidla původu

Pružná pravidla původu umožňují zemím AKT vyvážet produkty se vstupy z jiných zemí, zejména v klíčových odvětvích - zemědělství, rybolovu, textilu a oděvu. Například textilní výrobek může vstoupit do EU bez cla, pokud alespoň jedna fáze jeho výroby (např. tkaní nebo pletení) proběhla v zemi EPA.

Před vývozem/dovozem se ujistěte, že:

Odchylka

Tolerance zahrnuté do dohod o hospodářském partnerství jsou mírnější než odchylky obvyklé. Činí 15 % ceny konečného produktu ze závodu místo 10 %, s nimiž se počítá ve většině dohod EU. U textilu a oděvů se použijí zvláštní tolerance.

Kumulace

Obecná ustanovení EPA zahrnují tyto druhy kumulace:

 • Dvoustranná kumulace s EU
 • Diagonální kumulace a úplná kumulace se ZZÚ a zeměmi AKT. Mohou existovat rozdíly v ustanoveních platných v různých dohodách o hospodářském partnerství. Zkontrolujte prosím příslušná ustanovení pro každou dohodu o hospodářském partnerství. Ve většině prováděných dohod EPA se kumulace se všemi zeměmi AKT (jak jsou definovány v jednotlivých dohodách EPA) použije pouze v případě, že:
  • země zapojené do získání statusu původu uzavřely dohody o správní spolupráci;
  • vstupy a konečné produkty získaly status původu na základě stejných pravidel původu, jako jsou pravidla obsažená v dohodě o hospodářském partnerství.
 • Kumulace se sousedními rozvojovými zeměmi. Materiály pocházející ze sousední rozvojové země (která patří k soudržnému zeměpisnému celku) jiné než ze státu AKT lze považovat za materiály pocházející ze států EPA, jsou-li zapracovány do produktu tam získaného. Upozornění:
  • Seznam toho, co se považuje za sousední zemi, je uveden v každém protokolu.
  • Aby mohl být uplatněn tento druh kumulace, musí ji země EPA požadovat.
  • V tomto případě jsou v každé dohodě o hospodářském partnerství stanovena pravidla původu platná pro vstupy pocházející ze sousedních zemí.

V případě dohody SADC EPA, která je prozatímně uplatňována od 16. 9. 2016, existují dva další druhy kumulace, které nahrazují ustanovení o kumulaci se sousedními rozvojovými zeměmi. Jedná se o:

 • Kumulace s ohledem na materiály, které podléhají bezcelnímu zacházení podle doložky nejvyšších výhod (DNV) v Evropské unii
 • Kumulace, pokud jde o materiály pocházející z jiných zemí, na něž se vztahuje preferenční celní režim a bezkvótový přístup do Evropské unie

V praxi výše uvedené umožňuje zemím SADC EPA kumulovat původ všech materiálů, které lze do EU dovážet s nulovou celní sazbou (to je buď prostřednictvím rámce preferenčního režimu s EU - včetně systému GSP), nebo na základě doložky nejvyšších výhod). Proto je pro signatářské země EPA zavedena „globální kumulace“ pro materiály s nulovým clem bez ohledu na jejich původ.

Přímá doprava

Důkaz o přímé přepravě musí být předložen celním orgánům země dovozu.

Přímá doprava mezi státem východní a jižní Afriky (ESA) a EU (nebo přes území ostatních zemí uvedených v článcích o kumulaci) je použitelná. Původní produkty mohou být přepravovány potrubím přes jiné území než území státu ESA nebo EU.

Přímá doprava mezi tichomořským státem a EU (nebo přes území ostatních zemí uvedených v článcích o kumulaci) je použitelná. Stejná zásada platí pro přepravu zboží mezi státy CARIFORA a EU.

V případě SADC EPA se přísnější podmínky ustanovení o „přímé dopravě“ nahrazují novým systémem nazvaným „nezměna“. Pravidlo nezměnitelnosti umožňuje překládku, skladování a rozdělování zásilek na území třetích zemí.

Navracení cla

To znamená, že lze žádat o vrácení cla zaplaceného za materiály, které byly předtím dovezeny za účelem dalšího zpracování a poté vyvezeny do země, která s EU podepsala dohodu o hospodářském partnerství.

Podmínky pro plavidla

Ryby ulovené na volném moři a ve výlučných ekonomických zónách zemí EPA lze považovat za pocházející ze země EPA pouze tehdy, jsou-li uloveny plavidly, která splňují určitá kritéria. Tato kritéria se týkají místa registrace plavidla, vlajky, pod kterou loď „pluje,“ a jejich vlastnictví.

Vezměte prosím na vědomí, že podle pravidel původu EPA neexistuje žádný zvláštní požadavek na státní příslušnost posádky, velitelů nebo důstojníků. Tyto požadavky, které byly obsaženy v původní dohodě z Cotonou, byly nyní zrušeny, aby se usnadnilo udělování původu rybám uloveným zeměmi EPA.

Vzhledem k ustanovením o kumulaci mohou být tyto podmínky splněny různými státy EPA.

Specifická pravidla původu produktu

Zvláštní pravidla pro jednotlivé produkty jsou uvedena v příloze II každého protokolu. Nicméně u některých dohod o hospodářském partnerství jsou některá mírnější pravidla zahrnuta do přílohy 2A.

 

Chcete-li najít pravidla vztahující se na váš konkrétní produkt podle země původu a země určení, použijte možnost vyhledávání pro můj obchodní asistent.

Odchylky

Kromě těchto ustanovení byly v rámci různých dohod o hospodářském partnerství povoleny odchylky od zvláštního pravidla pro daný produkt. Například dohoda o hospodářském partnerství Cariforum udělila Dominikánské republice odchylku (viz dohoda o hospodářském partnerství Cariforum, pokud jde o zvláštní pravidlo pro oděvy), dohody o hospodářském partnerství ESA a tichomořské dohody o hospodářském partnerství udělily jednu výjimku pro konzervovaného tuňáka (viz ESA EPA pro konzervovaného tuňáka) a zemím SADC EPA byly uděleny výjimky v několika oblastech, včetně tuňáka a humra. (viz pro Namibii zvláštní pravidlo pro tuňáka křídlatého a pro Mosambik jako zvláštní pravidlo pro krevety, garnáty a humry).

Doklady o původu

 • Abyste se stal schváleným vývozcem, musíte být schopni celním orgánům prokázat status původu vašich produktů, jakož i jakékoli další požadavky, které případně stanoví.

Celní orgány mohou status schváleného vývozce odejmout v případě zneužití. Chcete-li se dozvědět více o postupech, obraťte se na své celní orgány.

 • Aby se na produkty pocházející ze zemí EPA mohly vztahovat preferenční celní sazby, musí k nim být přiložen doklad o původu. Doklad o původu zůstává v platnosti 10 měsíců. To může být buď
  • průvodní osvědčení EUR.1 - vydané celními orgány vyvážející země. Vývozce (nebo zplnomocněný zástupce) žádající o osvědčení musí být připraven předložit na požádání doklady prokazující status původu dotčených produktů a splňovat ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.
  • prohlášení na faktuře - vydané jakýmkoli vývozcem pro zásilky o hodnotě do 6000 EUR nebo schválenými vývozci pro zásilky jakékoli hodnoty
 • Při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů a splňovat ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.

 

Příslušné vzory průvodního osvědčení EUR.1 a prohlášení na faktuře lze nalézt v každé dohodě EPA jako přílohy protokolu týkající se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce.

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

 • Informace o technických požadavcích, pravidlech a postupech, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.
 • Vyhledávání konkrétních pravidel a předpisů vztahujících se na váš výrobek a jeho zemi původu v databázi obchodních asistentů. Abyste mohli najít požadavky vztahující se na váš výrobek, musíte nejdříve zjistit jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledávat podle názvu vašeho výrobku ve vestavěném vyhledávači.

Sanitární a fytosanitární požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost

 • Informace o zdravotních, bezpečnostních, sanitárních a fytosanitárních normách, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.
 • Vyhledávání pravidel v oblasti zdraví, bezpečnosti a sanitárních a fytosanitárních opatření, která se vztahují na váš výrobek a jeho zemi původu, v databázi obchodních asistentů. Abyste mohli najít požadavky vztahující se na váš výrobek, musíte nejdříve zjistit jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej najít pomocí názvu ve vyhledavači databáze.

Celní celní doklady a postupy

Postupy prokazování a ověřování původu

Popis toho, jak prokázat původ vašich produktů, aby mohli žádat o preferenční sazebník, a pravidla týkající se ověřování původu celními orgány, viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Jiné dokumenty

Zjistěte si další celní doklady a postupy potřebné pro dovoz do Evropské unie.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchod službami

Veřejné zakázky

Investice

Ostatní (hospodářská soutěž, směrnice o bezpečnosti hraček)

Soutěž

 • Od roku 2014 přestala EU poskytovat vývozní subvence na všechny produkty vyvážené do zemí EPA.
 • EU minimalizovala opatření, která narušují produkci a obchod
 • Pokud je místní průmysl ohrožen v důsledku prudkého nárůstu dovozu z Evropy, umožňují dohody EPA aktivovat opatření na ochranu průmyslových odvětví a začínajících průmyslových odvětví.

Udržitelný rozvoj

Dohody o hospodářském partnerství jsou výslovně založeny na „základních a základních“ prvcích stanovených vdohodě z Cotonou, tj. na lidských právech, demokratických zásadách, právním státu a řádné správě věcí veřejných. Dohody o hospodářském partnerství tak obsahují některé z nejsilnějších výrazů týkajících se práv a udržitelného rozvoje, které jsou k dispozici v dohodách EU.

 • „Ustanovením o neplnění“ se rozumí, že „vhodná opatření“ (stanovená v dohodě z Cotonou) mohou být přijata, pokud některá ze stran nesplní své povinnosti týkající se podstatných prvků. To může zahrnovat pozastavení obchodních výhod.
 • Úkolem společných orgánů EPA je sledovat a hodnotit dopad provádění dohod o hospodářském partnerství na udržitelný rozvoj smluvních stran. V souladu s dohodou z Cotonou existuje jasná úloha občanské společnosti a poslanců parlamentu.

Regionální integrace

Cílem dohod o hospodářském partnerství je přispět k regionální hospodářské integraci. Regionální preferenční doložky v dohodách o hospodářském partnerství stanoví, že země ve stejném regionu si navzájem poskytují přinejmenším stejné výhody jako pro EU.

Dohody o hospodářském partnerství se proto týkají obchodu mezi zeměmi, na něž se vztahuje dohoda o hospodářském partnerství, stejně jako obchodu s EU.

 • EU poskytuje rozvojovou pomoc a opatření na budování obchodních kapacit na podporu zemědělců ze zemí AKT při dodržování sanitárních, fytosanitárních a jiných zemědělských norem.

Posílení kapacit a technická podpora

Kromě každé dohody o hospodářském partnerství poskytuje EU technickou pomoc v oblasti pomoci v oblasti obchodu. To pomáhá zemím přizpůsobit své celní postupy a omezit administrativu. Pro vás to znamená méně ukvapených při vyřizování celních záležitostí.

Užitečné odkazy a dokumenty

Viz brožura Putting Partnership into Practice. Dohody o hospodářském partnerství mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi (AKT)

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy