Scéim na bhFabhar Ginearálaithe (GSP)

An ndéanann do chuideachta táirgí a allmhairiú ó thíortha i mbéal forbartha nó ó thíortha is lú forbairt? Cuidíonn an roinn seo leat tuiscint a fháil ar GSP an Aontais Eorpaigh.

Maidir leis an SGF

Tá feidhm ag Scéim na bhFabhar Ginearálaithe (GSP) (Rialachán (AE) 978/2012) atá ag an Aontas Eorpachfaoi láthair ón 1 Eanáir 2014.

Treisítear trí shocrú na scéime, scéim ghinearálta an SGF, scéim dreasachta GSP+, agus an scéim ' Gach Ní ach Airm' (EBA) trí na fabhair a choigeartú agus trína áirithiú go mbeidh tionchar níos mó acu.

Liostaítear tíortha atá incháilithe don GSP in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán GSP. Na tíortha a thairbhíonn de fhabhair nua an SGF, tá siad liostaithe in Iarscríbhinn II. Liostaítear in Iarscríbhinn IV tairbhithe gach ní ach Armas.

Conas iarratas a dhéanamh ar an socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas, leagtar amach GSP+ i Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 agus i Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 155/2013 ón gCoimisiún.

Rialacha maidir le tionscnamh

 

Chun cáiliú do chóir fhabhrach, beidh ar do tháirge na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú a chomhlíonadh. Féach ar anuirlis idirghníomhach "Rialacha Féinmheasúnaithe maidir le Rialacha Tionscnaimh (ROSA) atá in Mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Is féidir teachtar fhaisnéis ghinearálta faoina rialacha tionscnaimh agus faoi na nósanna imeachta tionscnaimh sa roinn seo.

Is é is bunús le ‘náisiúntacht eacnamaíoch’ na n-earraí a thrádáiltear. Má tá tú nua ar an ábhar, is féidir leat teacht ar réamhrá ar na príomhchoincheapa sa rannóg earraí.

Rialacha maidir le tionscnamh

Cá bhfaighidh mé na rialacha?

Tá na rialacha tionscnaimh leagtha amach sna doiciméid dhlíthiúla seo a leanas:

Tabhair do d’aire gur rialacháin chuimsitheacha iad seo, nach mbaineann le tionscnamh amháin. Mar sin féin, treoirleabhar an Choimisiúin d’úsáideoirí maidir le rialacha tionscnaimh GSP (Rialacha tionscnaimh an AontaisEorpaigh do GSP: Treoir d’Úsáideoirí) ina bhfuil leagan comhdhlúite neamhoifigiúil den téacs dlíthiúil maidir le rialacha tionscnaimh GSP.

An de thionscnamh tíre is tairbhí den GSP mo tháirge?

Chun go gcáileoidh do tháirge don taraif fhabhrach is ísle nó don taraif fhabhrach nialasach faoin GSP, ní mór é a thionscnamh i dtír is tairbhí den GSP. Meastar gur de thionscnamh tíre is tairbhí den GSP é táirge más rud é

 • a fuarthas go hiomlán i dtír thairbhíoch, nó
 • Agus a fuarthas i dtír is tairbhí ina n-ionchorpraítear ábhair nach bhfuarthas go hiomlán ach a ndearnadh oibriú nó próiseáil leordhóthanach orthu, mar a shainítear sna rialacha maidir le táirgí sonracha in Iarscríbhinn 22-03 a ghabhann le Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/2446 ón gCoimisiún
  22-03, áirítear dhá shraith rialacha: Ceann infheidhme maidir le tíortha is tairbhithe den GSP ar Lú Forbairt, ceann is infheidhme maidir leis na tíortha eile is tairbhithe den GSP.

 

Samplaí de na príomhchineálacharialacha a bhaineann gosonrach le táirgí i gcomhaontuithe trádála an Aontais

 • an riail bhreisluacha – ní fhéadfaidh luach na n-ábhar neamhthionscnaimh go léir i dtáirge a bheith níos mó ná céatadán áirithe dá phraghas díreach ón monarcha
 • athrú ar rangú taraife – is é an toradh atá ar an bpróiseas táirgthe ná athrú ar rangú taraife idir na hábhair neamhthionscnaimh agus an táirge deiridh – mar shampla táirgeadh páipéir (Córas Comhchuibhithe Caibidil 48) ó laíon neamhthionscnaimh (Córas Comhchuibhithe Caibidil 47)
 • oibríochtaí sonracha – tá gá le próiseas táirgthe ar leith, mar shampla snáithíní a shníomh ina snáth – úsáidtear rialacha den sórt sin den chuid is mó in earnáil na dteicstílí agus in earnáil na gceimiceán

Leideanna chun cabhrú leat cloí leis na rialacha a bhaineann go sonrach le táirge

Foráiltear go mbeidh solúbthacht bhreise ann chun cabhrú leat cloí le rialacha a bhaineann go sonrach leis an táirge, amhail lamháltas nó carnadh.

Caoinfhulaingt

Sa GSP, leis an riail lamháltais, ceadaítear don táirgeoir ábhair neamhthionscnaimh a bhfuil toirmeasc orthu de ghnáth de réir riail an táirge shonraigh a úsáid fad nach mó a nglanmheáchan nó a nglanluach ná

 • 15 % de mheáchan an táirge i gcás táirgí talmhaíochta agus táirgí talmhaíochta próiseáilte a thagann faoi Chaibidil 2 agus Caibidil 4 go Caibidil 24 den Chóras Comhchuibhithe, seachas táirgí iascaigh próiseáilte faoi Chaibidil 16
 • 15 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha le haghaidh táirgí tionsclaíocha seachas teicstílí agus éadaí

Tá feidhm ag lamháltais shonracha maidir le teicstílí agus éadaí atá aicmithe i gCaibidlí 50 go 63 den Chóras Comhchuibhithe, a áirítear i Nóta 6 agus i Nóta 7 d’Iarscríbhinn A Nótaí tosaigh a ghabhann leis an liosta in Iarscríbhinn 22-03.

Ní féidir an lamháltas sin a úsáid chun tairseach uasluacha d’ábhair neamhthionscnaimh atá liostaithe sna rialacha maidir le táirgí sonracha a shárú.

Carnadh

Déantar foráil sa GSP maidir leis na bealaí seo a leanas chun tionscnamh a charnadh

 • Carnadh déthaobhach, lenar féidir ábhair de thionscnamh an AE a áireamh amhail is dá mba de thionscnamh na tíre is tairbhí den GSP iad nuair a úsáidtear iad chun táirge a mhonarú
 • Carnadh réigiúnach, lena gceadaítear carnadh laistigh de ghrúpaí réigiúnacha sonraithe tíortha. Tá feidhm aige sin faoi láthair maidir leis an méid seo a leanas:

Grúpa I

 • An Chambóid
 • An Indinéis
 • Laos Laos
 • Maenmar/Burma
 • na hOileáin Fhilipíneacha
 • Vítneam

Grúpa III

 • An Bhanglaidéis
 • An Bhútáin
 • An India
 • Neipeal Neipeal
 • An Phacastáin
 • Srí Lanca

Leis an carnadh sin, is féidir a áireamh gur ábhair allmhairithe ó thíortha sa ghrúpa céanna iad na hábhair a allmhairítear sa ghrúpa céanna nuair a úsáidtear iad chun táirge a mhonarú. Tá coinníollacha speisialta áirithe le haghaidh táirgí teicstíle in Iarscríbhinn 22-05 agus tá táirgí áirithe arna n-eisiamh ón carnadh réigiúnach a liostaítear in Iarscríbhinn 22-04.

 • Carnadh trasréigiúnach, lenar féidir le tíortha is tairbhithe de Ghrúpa I agus de Ghrúpa III ábhar na tíre eile a úsáid mar thír thionscnaimh. Tá an carnadh seo faoi réir iarratais, ní cheadaítear é go huathoibríoch. Faoi láthair tá ceann carnadh den sórt sin i bhfeidhm.
 • Carnadh leathnaithe, lenar féidir le tír is tairbhí iarratas a dhéanamh ar charnadh le tír a bhfuil Comhaontú Saorthrádála ag an Aontas Eorpach léi. Níl feidhm ag an carnadh seo faoi láthair.
 • Ceadaítear le carnadh leis an Iorua, leis an Eilvéis agus leis an Tuirc, ábhair de thionscnamh na dtrí thír sin a áireamh mar ábhair de thionscnamh tíre is tairbhí nuair a úsáidtear iad chun táirge a mhonarú. Eisiatar ón gcineál carntha sin earraí talmhaíochta a thagann faoi Chaibidil 1-24 den Chóras Comhchuibhithe.

Maoluithe

Féadfar maolú sonrach a dheonú, faoi choinníollacha sonracha, d’fhonn rialacha tionscnaimh níos maolaí is infheidhme maidir le táirgí sonracha de thionscnamh tíortha sonracha a cheadú. Tugadh maolú den sórt sin do Rinn Verde agus tá sé i bhfeidhm faoi láthair.

Ceanglais eile

Ní mór do do tháirge cloí le gach ceann de cheanglais infheidhme eile an Phrótacail (amhail oibriú nó próiseáil neamhleor, nó riail maidir le neamh-athrú).

Riail maidir le neamhathrú

Ní mór táirgí tionscnaimh a iompar ó thír is tairbhí den GSP go dtí an AE gan tuilleadh próiseála a dhéanamh orthu i dtríú tír.

Féadfar roinnt oibríochtaí a dhéanamh i dtríú tír má fhanann na táirgí faoi mhaoirseacht chustaim, amhail

 • marcanna, lipéid, séalaí nó aon doiciméad a chur leis nó a ghreamú d’fhonn a áirithiú go gcomhlíontar riachtanais baile shonracha na tíre allmhairíochta
 • táirgí atá faoi dhálaí maithe a chaomhnú
 • stóráil
 • coinsíneachtaí scoilte

Féadfaidh na húdaráis chustaim fianaise gur comhlíonadh an riail a iarraidh, amhail

 • doiciméid iompair chonarthacha amhail billí ládála
 • fianaise fhíorasach nó nithiúil atá bunaithe ar mharcáil nó ar uimhriú pacáistí
 • aon fhianaise a bhaineann leis na hearraí féin

Aistarraingt dleachta

Faoin scéim GSP, ceadaítear aisíoc dleachtanna a íocadh roimhe sin ar ábhair neamhthionscnaimh a úsáideadh chun táirge a tháirgeadh a onnmhairítear faoi tharaif fhabhrach.

Nósanna imeachta maidirle tionscnamh

Conas taraif fhabhrach a éileamh

Ní mór d’onnmhaireoirí agus d’allmhaireoirí cloí leis na nósanna imeachta tionscnaimh. Tá na nósanna imeachta tionscnaimh a bhaineann le héileamh ar tharaif fhabhrach agus le fíorú ag údaráis chustaim leagtha amach in Airteagal 60 agus in Airteagal 70-112 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/2447 ón gCoimisiún. Soiléiríonn siad e.g. conas tionscnamh táirge a dhearbhú, conas fabhair a éileamh nó conas is féidir leis na húdaráis chustaim tionscnamh táirge a fhíorú.

Dearbhú maidir le tionscnamh

 • Ní gá aon chruthúnas ar thionscnamh i gcás allmhairí chuig an AE i gcás nach sáraíonn luach iomlán na coinsíneachta EUR 500 i gcás pacáistí beaga nó EUR1,200 i gcás bagáiste pearsanta

Cruthúnais ar thionscnamh

Is féidir le honnmhaireoirí tíortha tairbhíocha féindearbhú a dhéanamh gur de thionscnamh a dtáirge féin trí ráiteas tionscnaimh a sholáthar is féidir a dhéanamh le

Is éard is ráiteas tionscnaimh ann dearbhú tionscnaimh arna dhéanamh ag an onnmhaireoir cláraithe ar shonrasc, ar nóta seachadta, ar liosta pacála, nó ar aon doiciméad tráchtála eile lenar féidir na hearraí agus an t-onnmhaireoir a shainaithint. Tá téacs an ráitis maidir le tionscnamh leagtha síos in Iarscríbhinn 22-07 de Rialachán (AE) 2015/2447. Maidir leis na rialacha a bhaineann leis an ráiteas tionscnaimh, féach go príomha Airteagal 92 agus Airteagal 93 den Rialachán sin.

Tar éis an 30 Meitheamh 2020, is ionann an cruthúnas tionscnaimh chun cóir fhabhrach taraife a éileamh faoin GSP agus ráiteas tionscnaimh arna eisiúint ag onnmhaireoirí atá cláraithe sa tír is tairbhí sa Chóras Cláraithe Onnmhaireoirí (REX). Ní ghlacfar a thuilleadh le deimhnithe i ndiaidh an dáta sin.

Mar sin féin, i bhfianaise an chur isteach atá déanta ag paindéim COVID-19, is féidir idirthréimhse fhada a iarraidh. Na tíortha sin nárbh fhéidir córas REX a imlonnú iontu nó a úsáid mar gheall ar an bpaindéim, féadfaidh siad leas a bhaint as síneadh eile ar an idirthréimhse go dtí an 31 Nollaig 2020, mar a bunaíodh le Rialachán (AE) 2020/750. Le haghaidh nuashonruithe rialta, seiceáil suíomh gréasáin REX le do thoil.

Beidh an ráiteas maidir le tionscnamh bailí go ceann 12 mhí ón dáta a rinneadh é.

Fíorú tionscnaimh

Féadfaidh na húdaráis chustaim a fhíorú an bhfuil táirge a allmhairíodh de thionscnamh táirge eile nó an gcomhlíonann sé ceanglais eile maidir le tionscnamh. Tá an GSP bunaithe ar na prionsabail seo a leanas:

 • tá an fíorú bunaithe ar chomhar riaracháin idir údaráis chustaim na tíre tairbhíche agus an AE
 • is iad údaráis chustaim na tíre tairbhíche a dhéanann seiceálacha ar thionscnamh na dtáirgí ach, más gá, féadfaidh údaráis an Choimisiúin nó údaráis Bhallstáit an AE páirt a ghlacadh sna fiosrúcháin sin
 • a luaithe a chuirfear an fíorú i gcrích, cuirfidh údaráis na tíre tairbhíche na torthaí in iúl do na húdaráis iarrthacha sa Bhallstát AE a dhéanfaidh an cinneadh críochnaitheach maidir le tionscnamh

Ceanglais táirge

Rialacha teicniúla agus ceanglais theicniúla

Ceanglais táirgí agus córais trádála nach mór earraí a chomhlíonadh lena n-allmhairiú isteach san Aontas Eorpach.

 

Cuardaigh na rialacha agus na rialacháin shonracha is infheidhme maidir le do tháirge agus a thír thionscnaimh trí Mo Chúntóir Trádála a úsáid.

Chun féachaint ar riachtanais do tháirge beidh ort ar dtús a aithint a chód custaim. Mura bhfuil an cód custaim ar eolas agat, is féidir cuardach a dhéanamh le hainm an táirge san inneall cuardaigh atá ionsuite.

Ceanglais sláinte agus sábháilteachta, Caighdeáin Sláintíochta agus Fíteashláintíochta

Foghlaim faoi chaighdeáin sláinte, sábháilteachta, sláintíochta agus fíteashláintíochta (SPS) nach mór d' earraí a chomhlíonadh le go n-iompórtálfaí isteach san Aontas Eorpach iad.

 

Cuardaigh na rialacha sláinte, sábháilteachta agus SPS is infheidhme maidir le do tháirge agus a thír thionscnaimh i mo Chúntóir Trádála.

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

Cruthúnas ar thionscnamh

Is féidir le honnmhaireoirí tíortha tairbhíocha féindearbhú a dhéanamh gur de thionscnamh a dtáirge féin trí ráiteas tionscnaimh a sholáthar is féidir a dhéanamh le

Is éard is ráiteas tionscnaimh ann dearbhú tionscnaimh arna dhéanamh ag an onnmhaireoir cláraithe ar shonrasc, ar nóta seachadta, ar liosta pacála, nó ar aon doiciméad tráchtála eile lenar féidir na hearraí agus an t-onnmhaireoir a shainaithint. Tá téacs an ráitis maidir le tionscnamh leagtha síos in Iarscríbhinn 22-07 de Rialachán (AE) 2015/2447. Maidir leis na rialacha a bhaineann leis an ráiteas tionscnaimh, féach go príomha Airteagal 92 agus Airteagal 93 den Rialachán sin.

Tar éis an 30 Meitheamh 2020, is ionann an cruthúnas tionscnaimh chun cóir fhabhrach taraife a éileamh faoin GSP agus ráiteas tionscnaimh arna eisiúint ag onnmhaireoirí atá cláraithe sa tír is tairbhí sa Chóras Cláraithe Onnmhaireoirí (REX). Ní ghlacfar a thuilleadh le deimhnithe i ndiaidh an dáta sin.

Mar sin féin, i bhfianaise an chur isteach atá déanta ag paindéim COVID-19, is féidir idirthréimhse fhada a iarraidh. Na tíortha sin nárbh fhéidir córas REX a imlonnú iontu nó a úsáid mar gheall ar an bpaindéim, féadfaidh siad leas a bhaint as síneadh eile ar an idirthréimhse go dtí an 31 Nollaig 2020, mar a bunaíodh le Rialachán (AE) 2020/750. Le haghaidh nuashonruithe rialta, seiceáil suíomh gréasáin REX le do thoil.

Beidh an ráiteas maidir le tionscnamh bailí go ceann 12 mhí ón dáta a rinneadh é.

Doiciméid eile

Nósanna imeachta custaim le haghaidh allmhairiú agus onnmhairiú.

Maoin Intleachtúil agus Tásca Geografacha

 • Rialacha an AE maidir le
  • Maoin Intleachtúil agus Tásca Geografacha
  • Beartas Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh agus tíortha i mbéal forbartha

Trádáil i Seirbhísí

Soláthar Poiblí

Infheistíocht

Naisc agus doiciméid úsáideacha

Seiceáil na rialacha agus na taraifí sonracha a bhaineann leis an earra ar mian leat é a allmhairiú/onnmhairiú sa Cúntóir Mo Chúntóir Trádála.

Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 maidir le fabhair tharaife ghinearálaithe.

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa