Kumuleerumine

Selleks et teada saada, kas toodet on partnerriigis piisavalt muudetud, on oluline teada, kas kasutatud materjale ja sisendeid võib pidada EList või kaubanduspartnerist riigist pärinevateks. ELi sooduspäritolureeglite hulka kuulub kumulatsiooni mõiste, mis võimaldab Teil importija või eksportijana teatavatel tingimustel käsitada kolmandatest riikidest imporditud päritolustaatuseta materjale või kolmandas riigis toimunud töötlemist EList või kaubanduspartnerist riigist pärinevana. ELi sooduskordades kasutatakse kolme liiki kumulatsiooni. Need kolm liiki erinevad üksteisest operatsioonis osalevate riikide arvu ja selle poolest, milliseid päritolustaatusega või päritolustaatuseta materjale võib kumuleerida.

A) Kahepoolne kumulatsioon

Kahepoolne kumulatsioon kehtib kahe poole suhtes: EL ja tema partnerriik. See võimaldab kasutada EList pärit materjale teie partnerriigist pärit materjalidena ja vastupidi. Seda kumulatsiooni kohaldatakse kõigi ELi sooduskordade suhtes.

Kahepoolset kumulatsiooni kohaldatakse kolme põhireegli suhtes, mida on kirjeldatud piisavalt töödeldud kaupade jaotises järgmiselt:

  • kui kasutatakse lisandväärtuse reeglit, võimaldab kahepoolne kumulatsioon mitte arvestada EList pärit materjalide väärtust päritolustaatuseta materjalide maksimaalse protsendimäärana.
  • kui kasutatakse tariifse klassifitseerimise eeskirjade muutmist, ei pea te kontrollima, kas teie partnerriigis tootja poolt kasutatud EList pärit materjalide tariifne klassifitseerimine on muutunud.
  • kui kasutatakse teatavatest toodetest tootmise reeglit, ei pea te kontrollima, kas EList pärit materjalid viitavad hilisemale tootmistasemele.

B) Diagonaalne kumulatsioon

Diagonaalne kumulatsioon on nagu kahepoolne kumulatsioon, kuid seda kasutatakse rohkem kui kahe riigiga sõlmitud lepingutes. See võimaldab teil kasutada materjale, mis on pärit kindlaksmääratud riigist (nagu on märgitud kumulatsiooni käsitlevas asjaomases sättes), mis erineb teie partnerriigist, kust soovite importida materjale, mis on pärit teie partnerriigist. Diagonaalset kumulatsiooni võib kohaldada üksnes toodete suhtes, mis pärinevad määratletud riigist, st teistest riikidest, kes on lepingu osalised, ja mida seejärel töödeldakse täiendavalt teie partnerriigis.

Diagonaalset kumulatsiooni kohaldatakse kolme põhireegli suhtes, mida on kirjeldatud piisavalt töödeldud kaupade jaotises järgmiselt:

  • kui kasutatakse lisandväärtuse reeglit, võimaldab diagonaalne kumulatsioon teil mitte arvestada määratletud riigist pärit materjalide väärtust päritolustaatuseta materjalide maksimaalse protsendimäärana.
  • kui kasutatakse tariifse klassifitseerimise eeskirjade muutmist, ei pea te oma partnerriigist toote importimisel kontrollima, kas määratletud riigist pärit materjalide tariifne klassifitseerimine on muutunud.
  • kui kasutatakse teatavatest toodetest valmistamise reeglit, ei pea te kontrollima, kas määratletud riigist pärit materjalid viitavad hilisemale tootmistasemele (st kangas).

C) Täielik kumulatsioon

Täieliku kumulatsiooni puhul võetakse lisaks EList või kindlaksmääratud riigist pärit materjalidele (nagu on nimetatud asjaomases kumulatsiooni käsitlevas sättes) arvesse ka EList või mis tahes kindlaksmääratud riigist pärinevaid sisendeid, mis on päritolustaatuseta.

Vastupidiselt kahepoolsele või diagonaalsele kumulatsioonile võimaldab täielik kumulatsioon teil arvesse võtta materjale, mis ei ole pärit EList või teie partnerriigist. Need päritolustaatuseta materjalid võib olla importinud tootja teie partnerriigis ja neid võib kasutada tootmisprotsessis. Täieliku kumulatsiooni korral võib neid päritolustaatuseta sisendeid kasutada ka kumulatsiooni eesmärgil ja need loetakse pärinevaks teie partnerriigist.

Täielikku kumulatsiooni kohaldatakse kolme põhireegli suhtes, mida on kirjeldatud piisavalt töödeldud kaupade jaotises järgmiselt:

  • kui kasutatakse lisandväärtuse reeglit, võimaldab täielik kumulatsioon teil mitte arvestada oma partnerriigi imporditud materjalide väärtust maksimaalse protsendimäärana.
  • kui kasutatakse tariifse klassifitseerimise reegli muutmist, ei ole teil vaja kontrollida, kas teie partnerriigi imporditud materjalidel on tariifse klassifitseerimise kahvatus.
  • kui kasutatakse teatavatest toodetest valmistamist käsitlevat eeskirja, ei pea te kontrollima, kas teie partnerriigist imporditud materjalid viitavad hilisemale tootmistasemele (st kangas).

Pidage meeles, et kui teie partnerriigis toimuv töötlemine on vaid üks minimaalsete toimingute loetelus sisalduvatest toimingutest (link minimaalsete toimingute jaotisele), ei saa kumulatsiooni kohaldada.

Jagage seda lehte: