Piisavalt töödeldud kaubad

Toode võib pärineda ka EList või partnerriigist, kuigi see on toodetud teistest riikidest pärit materjalidest või seda on osaliselt töödeldud välismaal, st mujal kui partnerriigis. Nii on see juhul, kui toode on piisavalt muundatud.

Kriteeriume, mille alusel toode on piisavalt muundatud, on kirjeldatud tootepõhistes loendites ELi sooduspäritolureeglites iga sooduskorra puhul. Enamikus lepingutes on kriteeriumid kirjeldatud järgmises vormis.

  • veerg 1: Toode, mis on loetletud ELi toodete klassifitseerimise süsteemis
  • veerg 2: toote kirjeldus
  • veerg 3: ELis või kaubanduspartneris toote päritolustaatuse saamiseks vajaliku töötlemise kirjeldus
  • veerg 4: võite leida teise töötluse, mida on kirjeldatud 4. veerus. Sellisel juhul võite valida veeru 3 või 4 vahel, mida järgida.

3. aasta eeskirjad piisava ümberkujundamise kohta

Tootepõhistes loendites (veerud 3 ja 4) kasutatakse kolme põhireeglit, millega määratakse kindlaks, kas toode on ELis või kaubanduspartneri riigis piisavalt muundatud.

A) „lisandväärtuse“ reegel

Võite leida reegli, mille kohaselt kõigi ELis või kaubanduspartnerist riigis asuva tootja/eksportija kasutatud päritolustaatuseta materjalide väärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote (töötlemata) hinnast.

Märgitakse „Tootmine“, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa [X] % toote tehasehinnast

Sellisel juhul peate võrdlema

  • kauba tootmisel kasutatud kõigi päritolustaatuseta materjalide tolliväärtus (st ELi või kaubanduspartnerist riigi tolliasutuses nende materjalide kohta seal importimisel deklareeritud väärtuse alusel)

kus

  • kauba tehasehind (st kauba väärtus selle tootmise kohast lahkumisel)

Reegel on täidetud, kui päritolustaatuseta materjalide väärtus ei ületa reeglis sätestatud protsendimäära.

B) Tariifse klassifikatsiooni muutmine

Võite leida eeskirja, mille kohaselt ei saa teil olla kaupa, millel on sama tariifne klassifikatsioon kui mis tahes päritolustaatuseta materjalil, mille tootja/eksportija on kolmandast riigist importinud ja tootes kasutanud.

See märgitakse kui tootmine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal.

Sellisel juhul peate võrdlema

  • kasutatud päritolustaatuseta materjalide tariifne klassifikatsioon (4 numbrit)

kus

  • selle kauba tariifne klassifikatsioon, mida soovite eksportida või importida

Reegel on täidetud, kui mõlema tariifne klassifikatsioon ei ole identne.

C) Tootmine teatavatest toodetest

Võite leida eeskirja, mis lubab tootjal/eksportijal kasutada toote valmistamisel teatavat kolmandatest riikidest (mis ei ole EL või kaubanduspartnerriik) pärit päritolustaatuseta materjali ning see kvalifitseerub endiselt EList või kaubanduspartnerist riigist pärinevaks materjaliks.

See märgitakse kui tootmine heast tootest/[lõngast] [lihast] jne.

Tootja/eksportija võib importida materjali ka varasemas tootmisetapis (nt lõnga puhul võite importida kiude). Tootja/eksportija ei tohi siiski importida materjali hilisemas tootmisetapis (nt lõnga puhul ei tohi importida kangast).

Täielik loetelu on esitatud iga sooduslepingu päritolureeglite lisas. (link turgude jaotisele?) Märkige, et mõnel juhul võib eeskiri olla kriteeriumide a, b ja/või c kombinatsioon.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid