Taraifí

An bhfuil sé i gceist ag do chuideachta earraí a iompórtáil isteach san Aontas Eorpach? Cabhraíonn an roinn seo leat tuiscint a fháil ar roinnt de na taraifí, na cuótaí agus na dleachtanna eile a d’fhéadfadh a bheith i bhfeidhm.

Aicmiú táirgí agus BTI

Conas an taraif a aimsiú le haghaidh táirge allmhairithe ar leith?

 • déantar gach táirge a allmhairítear isteach san Aontas a aicmiú faoi tharaif. Cuidíonn an cód taraife, ar a dtugtar cód táirge freisin, leat tuiscint a fháil ar na taraifí a bhaineann le do tháirge ar leith. Dá réir sin, ní mór duit cód taraife do tháirge a aithint ar dtús. Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil ar aicmiú táirgí anseo.
 • nuair a bheidh an cód taraife ábhartha do do tháirge ar leith sainaitheanta agat, is féidir leat an ráta taraife i mo Chúntóir Trádálaa sheiceáil

Faisnéis Taraife Ceangailteach maidir le rangú taraife earraí

 • is féidir le córas Faisnéise um Tharaifí Ceangailteacha (BTI) an t-aicmiú ceart taraife a shainaithint i gcás na n-earraí a bhfuil sé i gceist agat iad a iompórtáil. Dá bhrí sin, tabharfaidh sé deis duit tuiscint a fháil ar an dleacht custam a bhaineann le d’earra, agus cibé an bhfuil deimhniú iompórtála de dhíth ort. Trí chinneadh FTC a dhéanamh, tugtar deimhneacht dhlíthiúil duit maidir leis an aicmiú taraife sin.
 • ón 1 Deireadh Fómhair 2019, is próisis leictreonacha iad na próisis uile a bhaineann le FTC agus ní mór d’oibreoirí eacnamaíocha gach iarratas nua a thabhairt isteach go leictreonach. Féach ‘’ chun tuilleadh eolais a fháil
 • is féidir breathnú ar gach cinneadh BTI a rinneadh cheana anseo

Luacháil Custam

 • is ionann luacháil chustaim agus ríomh luach eacnamaíoch earraí atá dearbhaithe le haghaidh allmhairithe
 • ríomhtar dleachtanna custaim (agus CBL) mar chéatadán de luach na n-earraí — a luaithe a chinntear luach na n-earraí, is féidir an taraif chustaim agus tionscnamh an earra a chur san áireamh chun an dleacht chustaim iomlán atá dlite don táirge a ríomh

Tá tuilleadh eolais faoin gcaoi a ríomhtar luach custam san Aontas Eorpach le fáil anseo.

Faoiseamh ó dhleacht agus fionraí

 

Go ginearálta, bíonn formhór na dtáirgí allmhairithe faoi réir dleachtanna allmhairiúcháin. I gcás roinnt cásanna speisialta, áfach, d’fhéadfadh eisceacht a bheith i bhfeidhm agus ní gá aon dleachtanna a íoc.

Tá feidhm ag dleachtanna comhtharaife custaim maidir le hearraí a allmhairítear ó thríú tíortha thar theorainneacha seachtracha an Aontais. I gcúinsí speisialta áirithe, d’fhéadfaí na dleachtanna allmhairiúcháin sin a shaoradh.

Féach na cásanna uile inar féidir faoiseamh ó dhleacht a dheonú (Rialachán 1186/2009 ón gComhairle).

I gcúinsí áirithe, is féidir dleachtanna ar allmhairí a chur ar fionraí go sealadach (go hiomlán nó go páirteach) i gcás earraí áirithe. Ní dhéanann sé sin difear d’aon dleachtanna frithdhumpála a d’fhéadfadh a bheith i bhfeidhm freisin.

 • ceadaítear d’earraí a allmhairítear faoi shocruithe fionraí leanúint ar aghaidh i saorchúrsaíocht ar mhargadh an Aontais, díreach cosúil le gach earra eile a allmhairítear go dleathach
 • de ghnáth, deonaítear fionraíochtaí d’amhábhair, d’earraí leathchríochnaithe nó do chomhpháirteanna nach bhfuil ar fáil laistigh den Aontas — ní dheonaítear riamh iad le haghaidh táirgí críochnaithe

Tuilleadh eolais

Cuótaí Taraife

Faoi chuótaí taraife, is féidir cainníochtaí sonraithe earraí a allmhairiú ag ráta laghdaithe nó nialasach dleachta. Ní dhéanann sé sin difear d’aon dleachtanna frithdhumpála atá i bhfeidhm chomh maith.

Le cuótaí rátaí taraife (TRQanna), ceadaítear do tháirgí a allmhairítear laistigh de chuóta áirithe teacht isteach i margadh an Aontais Eorpaigh ar ráta taraife níos ísle ná i gcás cainníochtaí lasmuigh de na cuótaí. Cuireann siad níos mó éagsúlachta ar fáil do thomhaltóirí agus spreagtar tíortha nach bhfuil san Aontas chun a margaí a oscailt d’earraí Eorpacha.

Cuótaí taraife fabhracha

 • tá na cineálacha cuótaí sin le fáil go coitianta i gcomhaontuithe trádála agus i socruithe fabhracha idir an tAontas agus tíortha áirithe eile
 • ciallaíonn an cineál cuóta sin gur féidir méid réamhchinntithe earraí a thagann ó thír shonraithe a allmhairiú isteach san AE ar ráta fabhrach dleachta

Taraif-chuótaí uathrialaitheacha

 • is féidir na cuótaí sin a oscailt i roinnt earnálacha eacnamaíocha chun iomaíocht a spreagadh laistigh den Aontas — is iondúil go gcuireann siad Erga Omnes (ar gach iomaitheoir) i bhfeidhm agus de ghnáth deonaítear iad d’amhábhair, d’earraí leathchríochnaithe nó do chomhpháirteanna nach bhfuil ar fáil san Aontas i gcainníochtaí leordhóthanacha 
 • ní dheonaítear taraif-chuótaí le haghaidh táirgí críochnaithe

Féach anseo chun tuilleadh eolais a fháil faoi tharaif-chuótaí.

Cuótaí a bhainistiú

Tuilleadh eolais de réir earnála

Conas eolas a fháil faoi chuótaí taraife?

Soláthraíonn torthaí cuardaigh do do tháirge i Mo Chúntóir Trádála eolas ar chuótaí taraife agus luachanna caighdeánacha iompórtála. Gheobhaidh tú freisin tagairt don reachtaíocht is infheidhme maidir leis an bhfaisnéis sin.

Frithdhumpáil

Dleachtanna frithdhumpála

Cé is moite de ghnáthdhleachtanna allmhairiúcháin, is féidir le táirge a bheith faoi réir ionstraimí frithdhumpála nó ionstraimí cosanta trádála eile nuair a allmhairítear isteach san Aontas é

 • Is féidir le táirgeoirí AE gearán a chur faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh má cheapann siad go bhfuil táirge á dhumpáil go héagórach ar mhargadh an Aontais ag táirgeoirí i dtíortha nach bhfuil san Aontas — táirgeoirí pobail atá ag smaoineamh ar ghearán frithdhumpála a dhéanamh, ba cheart dóibh teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún Eorpach
 • is féidir leis an gCoimisiún Eorpach imscrúdú a thionscnamh freisin ar dhumpáil ar a thionscnamh féin nó ar iarratas ó Bhallstát den Aontas

An t-imeacht frithdhumpála

Tar éis gearán a fháil ó tháirgeoirí an táirge lena mbaineann san Aontas, foilsíonn an Coimisiún fógra in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh — tús a chur le himeacht frithdhumpála. Is é 15 mhí an uasteorainn ama d’imscrúdú faoi na himeachtaí sin. Foilsítear na torthaí mionsonraithe san Iris Oifigiúil. Mar shampla, d’fhéadfadh rialachán lena bhforchuirtear dleachtanna frithdhumpála a bheith san áireamh sna torthaí sin nó deireadh a chur leis na himeachtaí gan dleachtanna a fhorchur.

Comhlíonann bun-Rialachán frithdhumpála an Aontais oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais — go háirithe Comhaontú Frithdhumpála na hEagraíochta Domhanda Trádála.

Féach freisin sreabhchairt an phróisis imscrúdaithe frithdhumpála

Coinníollacha maidir le bearta frithdhumpála

Ní mór don imscrúdú a thaispeáint go

 • dumpáil á déanamh ag na táirgeoirí onnmhairiúcháin sa tír/tíortha lena mbaineann
 • tá díobháil ábhartha fulaingthe ag an tionscal AE a ndearnadh difear dó
 • go bhfuil nasc cúisíoch idir an dumpáil agus an díobháil
 • níl forchur na mbeart i gcoinne leas an AE

Chun faisnéis mhionsonraithe a fháil faoi na coinníollacha a bhaineann le beart frithdhumpála a fhorchur, féach Coinníollacha.

Má chinntear san imscrúdú gur comhlíonadh na ceithre choinníoll thuas, is féidir bearta frithdhumpála a fhorchur ar allmhairí an táirge lena mbaineann.

Is iondúil gur ceann de na nithe seo a leanas a bhíonn i gceist leis na bearta sin:

 • dleacht ad valorem (cáinte de réir luach an idirbhirt)
 • dleachtanna sonracha (a ngearrtar cáin orthu in aghaidh mhéid sonrach an táirge)
 • gealltanais praghsanna (comhaontaíonn an t-onnmhaireoir neamh-AE a chuid táirgí a dhíol ar phraghas íosta san Aontas)

Is é an t-allmhaireoir san AE a íocann na dleachtanna, agus bailíonn údaráis chustaim náisiúnta an Bhallstáit lena mbaineann iad.

Tabhair faoi deara, le do thoil: má ghlacann an tAontas le gealltanas praghsanna an táirgeora, ní bhaileofar dleachtanna frithdhumpála (méadú deonach ar phraghsanna) ar allmhairí. Níl sé d’oibleagáid ar an gCoimisiún glacadh le tairiscint gealltanais.

Riail na ‘dleachta is lú’

Féadfar dleacht a fhorchur chun deireadh a chur le héifeachtaí dumpála ar allmhairí táirge áirithe. Déantar measúnú ar an leibhéal dleachta is gá chun éifeachtaí díobhálacha na dumpála a bhaint. Forchuirfear bearta ar leibhéal na dumpála nó na díobhála, cibé acu is ísle.

Frithdhumpáil agus longa

I rialacha an Aontais tá rialachán maidir le longa nuathógtha a dhíol ar phraghsanna ró-íseal. Féach longthógáil le haghaidh tuilleadh sonraí.

Fad na mbeart agus na n-athbhreithnithe

Is iondúil go bhforchuirtear bearta ar feadh 5 bliana. Féadfaidh siad a bheith faoi réir athbhreithnithe le linn na tréimhse seo más rud é

Rachaidh bearta in éag tar éis 5 bliana mura dtionscnófar athbhreithniú éaga.

Déanann an Coimisiún faireachán ar bhearta lena chinntiú go bhfuil siad éifeachtach agus go n-urramaíonn onnmhaireoirí agus allmhaireoirí iad.

Dleachtanna frithdhumpála atá ann faoi láthair

Tá eolas faoi gach imscrúdú frithdhumpála atá críochnaithe agus leanúnach le fáil anseo.

Bearta frith-fhóirdheontais nó frithchúitimh

 • cé is moite de dhleachtanna frithdhumpála, is féidir feidhm a bheith ag bearta frith-fhóirdheontais maidir le do tháirge iompórtála — bearta frithchúitimh a thugtar orthu sin freisin agus tá siad ceaptha na héifeachtaí ó fhóirdheontas éagórach ó chomhpháirtí trádála a fhritháireamh
 • tá rialacha ann nuair a cheadaítear fóirdheontais den sórt sin agus nuair is féidir leis an Aontas gníomhú ina gcoinne — is féidir leat tuilleadh a léamh faoi na rialacha sin maidir le rialacha frith-fhóirdheontais an Aontais
 • D’fhéadfadh cineálacha éagsúla uirlisí a bheith i gceist le bearta frithchúitimh, ach is iondúil go gcuirtear i bhfeidhm iad i bhfoirm dleachtanna méadaithe — is féidir ad valorem breise nó dleacht shonrach a bheith i mbeart frithchúitimh agus is féidir é a chur i bhfeidhm i bhfoirm íosphraghas allmhairiúcháin, nó is féidir ‘gealltanas praghais’ a bheith i gceist leis, i gcás ina ngeallann an t-onnmhaireoir an táirge a dhíol os cionn íosphraghas
 • cosúil le himeachtaí frithdhumpála, is féidir le tionscal de chuid an Aontais gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún má chreideann sé go bhfuil fóirdheonú á dhéanamh ar allmhairiú táirge ó thír nach bhfuil san Aontas, agus go ndéantar díobháil do thionscal an Aontais a tháirgeann an táirge céanna

Tá tuilleadh eolais faoi bhearta frith-fhóirdheontais le fáil anseo.

Tá eolas faoi gach imscrúdú frith-fhóirdheontais atá críochnaithe agus leanúnach le fáil anseo.

Dualgais Choimircithe

 • is féidir bearta coimirce a chur i bhfeidhm nuair a bhíonn tionchar ag méadú tobann, géar gan choinne ar allmhairí ar thionscal an Aontais
 • is annamh a úsáidtear bearta den sórt sin, agus i gcúinsí an-sonrach amháin
 • D’fhéadfadh srianta cainníochtúla ar allmhairí (cuótaí trádála), nó méaduithe ar dhleacht a bheith i gceist leis na bearta cosanta — féadfaidh feidhm a bheith acu maidir le hallmhairí uile an táirge i dtrácht ó gach comhpháirtí trádála, nó ó earraí de thionscnamh sonrach

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi choimircí san Aontas anseo.

 

Roinn an leathanach seo: