Tariffit

Aikooko yrityksesi tuoda tavaroita EU:hun? Tässä osiossa on tietoa joistakin mahdollisesti sovellettavista tariffeista, kiintiöistä ja muista tulleista.

Tuotteen luokitus ja sitova tariffitieto

Miten tietyn tuontituotteen tariffi löydetään?

 • jokainen EU:hun tuotu tuote luokitellaan tariffiin. Tariffikoodi, jota kutsutaan myös tuotekoodiksi, auttaa ymmärtämään, mitä tariffeja tiettyyn tuotteeseen sovelletaan. Sen vuoksi sinun on ensin ilmoitettava tuotteenne tariffikoodi. Lisätietoja tuotteiden luokittelusta on täällä.
 • kun olet tunnistanut tietyn tuotteen tariffikoodin, voit tarkistaa tullimaksun kohdassa My Trade Assistant(Oma kauppaavustaja)

Tavaroiden tariffiin luokittelua koskeva sitova tariffitieto

 • EU:n sitovan tariffitiedon (STT) järjestelmässä voidaan määrittää niiden tavaroiden oikea tariffiluokittelu, joita aiot tuoda. Sen avulla saat selville, mitä tullia tavaraan sovelletaan ja tarvitsetko tuontitodistuksen. STT-päätös antaa sinulle oikeusvarmuuden tästä tariffiluokittelusta.
 • kaikki STT:hen liittyvät prosessit ovat 1. lokakuuta 2019 alkaen olleet sähköisiä, ja talouden toimijoiden on otettava käyttöön kaikki uudet hakemukset sähköisesti. Lisätietoja on kohdassa ””.
 • kaikki jo tehdyt STT-päätökset ovat täällä.

Tullausarvo

 • tullausarvo on maahantuotavaksi ilmoitettujen tavaroiden taloudellisen arvon laskeminen.
 • tullit (ja arvonlisävero) lasketaan prosenttiosuutena tavaran arvosta – kun tavaroiden arvo on määritetty, tullitariffi ja tavaran alkuperä voidaan ottaa huomioon laskettaessa tuotteesta kannettavaa kokonaistullia.

Lisätietoja tullausarvon laskemisesta EU:ssa on täällä.

Tullittomuus ja suspensio

 

Yleisesti ottaen useimpiin tuontituotteisiin sovelletaan tuontitulleja. Joissakin erityistapauksissa voidaan kuitenkin soveltaa poikkeusta, eikä tulleja tarvitse maksaa.

Yhteisen tullitariffin mukaisia tulleja sovelletaan tavaroihin, joita tuodaan kolmansista maista EU:n ulkorajojen yli. Tietyissä erityisolosuhteissa tällaiset tuontitullit voidaan vapauttaa.

Ks. kaikki tapaukset, joissa tullittomuus voidaan myöntää (neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009).

Joissakin tapauksissa tuontitullit voidaan suspendoida väliaikaisesti (kokonaan tai osittain) myös tiettyjen tavaroiden osalta. Tämä ei vaikuta polkumyyntitulleihin, jotka voivat olla myös voimassa.

 • väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmässä tuodut tavarat saavat edelleen olla vapaassa liikkeessä EU:n markkinoilla, kuten kaikki muutkin laillisesti tuodut tavarat.
 • suspensioita myönnetään yleensä raaka-aineille, puolivalmisteille tai komponenteille, joita ei ole saatavilla EU:ssa – niitä ei koskaan myönnetä valmiille tuotteille.

Lisätietoja

Tariffikiintiöt

Tariffikiintiöissä tiettyjä tavaramääriä voidaan tuoda alennetuin tullein tai tullitta. Tämä ei vaikuta myöskään voimassa oleviin polkumyyntitulleihin.

Tariffikiintiöt mahdollistavat tietyn kiintiön rajoissa tuotujen tuotteiden pääsyn EU-markkinoille kiintiöiden ulkopuolista tuontia alhaisemmin tullein. Niiden ansiosta kuluttajille on tarjolla laajempi valikoima tuotteita. Samalla tariffikiintiöt kannustavat EU:n ulkopuolisia maita avaamaan markkinoitaan eurooppalaisille tuotteille.

Etuustullikiintiö

 • tällaisia kiintiöitä esiintyy yleisesti EU:n ja eräiden muiden maiden välisissä kauppasopimuksissa ja etuusjärjestelyissä.
 • tämä kiintiö tarkoittaa, että ennalta määrätty määrä tietystä maasta tulevia tavaroita voidaan tuoda EU:hun edullisella tullilla.

Autonomiset tariffikiintiöt

 • nämä kiintiöt voidaan avata joillakin talouden aloilla kilpailun edistämiseksi EU:ssa – ne koskevat yleensä Erga Omnesia (kaikki kilpailijat) ja niitä myönnetään yleensä raaka-aineille, puolivalmiille tuotteille tai komponenteille, joita ei ole saatavilla EU:ssa riittävästi. 
 • valmiille tuotteille ei myönnetä tariffikiintiöitä.

Lisätietoja tariffikiintiöistä on täällä.

Kiintiöiden hallinnointi

 • useimpia tariffikiintiöitä hallinnoi Euroopan komission verotuksen ja tulliliiton pääosasto ”ensin tullutta palvellaan ensin” -periaatteen mukaisesti. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, mihin jäsenvaltioon tavara tuodaan. Tietoa vaihtotaseista on saatavilla verkossa.
 • tiettyjä tiettyihin maataloustuotteisiin sovellettavia tariffikiintiöitä hallinnoi Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto. Useissa neuvoston ja komission asetuksissa on näiden tariffikiintiöiden hallinnointia koskevia erityissäännöksiä. Tarkista, voidaanko tuotteellesi soveltaa kiintiötä My Trade Assistant -osiossa.

Lisätietoja aloittain

Miten saada tietoa tariffikiintiöistä?

Tuotteen hakutuloksissa My Trade Assistant -tietokannassa on tietoa tariffikiintiöistä ja tuonnin kiinteistä arvoista. Löydät myös viittauksen kyseisiin tietoihin sovellettavaan lainsäädäntöön.

Polkumyynti—

Polkumyyntitulli

Tavallisten tuontitullien lisäksi tuotteeseen voidaan soveltaa polkumyynnin vastaisia tai muita kaupan suojatoimia, kun sitä tuodaan EU:hun.

 • EU:n tuottajat voivat tehdä valituksen Euroopan komissiolle, jos ne katsovat, että EU:n ulkopuolisten maiden tuottajat tuovat tuotetta epäoikeudenmukaisesti polkumyynnillä EU:n markkinoille. Yhteisön tuottajien, jotka harkitsevat polkumyyntivalituksen tekemistä, on otettava yhteyttä Euroopan komissioon.
 • Euroopan komissio voi myös käynnistää polkumyyntiä koskevan tutkimuksen omasta aloitteestaan tai EU:n jäsenvaltion pyynnöstä.

Polkumyynnin vastainen menettely

Saatuaan valituksen tarkasteltavana olevan tuotteen EU:n tuottajilta komissio julkaisee EU:n virallisessa lehdessä ilmoituksen polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta. Tässä menettelyssä suoritettavan tutkinnan määräaika on enintään 15 kuukautta. Yksityiskohtaiset havainnot julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Näihin päätelmiin voi sisältyä esimerkiksi asetus polkumyyntitullien käyttöönotosta tai menettelyn päättäminen ilman tullien käyttöönottoa.

EU:n polkumyynnin vastainen perusasetus on EU:n kansainvälisten velvoitteiden ja erityisesti WTO:n polkumyyntisopimuksen mukainen.

Ks. myös polkumyyntitutkimusprosessin vuokaavio.

Polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden edellytykset

Tutkimuksesta on käytävä ilmi, että

 • asianomaisessa maassa/asianomaisissa maissa toimivat vientiä harjoittavat tuottajat harjoittavat polkumyyntiä
 • vahinkoa kärsinyt EU:n tuotannonala on kärsinyt merkittävää vahinkoa
 • polkumyynnin ja todetun vahingon välillä on syy-yhteys
 • toimenpiteiden käyttöönotto ei ole EU:n edun vastaista

Lisätietoja polkumyynnin vastaisen toimenpiteen käyttöönoton edellytyksistä on Edellytykset.

Jos tutkimuksessa todetaan, että edellä mainitut neljä edellytystä täyttyvät, tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa voidaan ottaa käyttöön polkumyyntitoimenpiteitä.

Nämä toimenpiteet toteutetaan yleensä jollakin seuraavista tavoista:

 • arvotulli (verotetaan kauppa-arvon mukaan)
 • paljoustullit (verot tuotteen paljouden mukaan)
 • hintasitoumukset (EU:n ulkopuolinen viejä suostuu myymään tuotteensa vähimmäishintaan EU:ssa)

Tullit maksaa tuoja EU:ssa, ja ne kantavat kyseisen EU:n jäsenvaltion kansalliset tulliviranomaiset.

Tiedoksi: jos EU hyväksyy tuottajan hintasitoumuksen, (vapaaehtoista hinnankorotusta) polkumyyntitulleja ei kanneta tuonnista. Komissiolla ei ole velvollisuutta hyväksyä sitoumustarjousta.

Alhaisemman tullin sääntö

Tietyn tuotteen tuontiin kohdistuvien polkumyynnin vaikutusten poistamiseksi voidaan ottaa käyttöön tulli. Polkumyynnin vahingollisten vaikutusten poistamiseksi tarvittavan tullin taso arvioidaan. Toimenpiteet otetaan käyttöön polkumyynnin tai vahingon tasolla sen mukaan, kumpi on alhaisempi.

Polkumyynti ja alukset

EU:n sääntöihin sisältyy asetus, joka koskee uusien alusten myyntiä liian alhaisin hinnoin. Lisätietoja on laivanrakennusalalla.

Toimenpiteiden ja uudelleentarkastelujen kesto

Toimenpiteitä sovelletaan yleensä viiden vuoden ajan. Niitä voidaan tarkastella uudelleen tämän ajanjakson aikana, jos

Toimenpiteet raukeavat viiden vuoden kuluttua, ellei toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevaa tarkastelua aloiteta.

Komissio seuraa toimenpiteitä varmistaakseen, että ne ovat tehokkaita ja että viejät ja tuojat noudattavat niitä.

Nykyiset polkumyyntitullit

Tietoa kaikista loppuun saatetuista ja meneillään olevista polkumyyntitutkimuksista on täällä.

Tuki- tai tasoitustoimenpiteet

 • polkumyyntitullien lisäksi tuontituotteeseen voidaan soveltaa tukien vastaisia toimenpiteitä. Niitä kutsutaan myös tasoitustoimenpiteiksi, ja niiden tarkoituksena on tasoittaa kauppakumppanin epäoikeudenmukaisen tuen vaikutuksia.
 • on sääntöjä siitä, milloin tällaiset tuet ovat sallittuja ja milloin EU voi torjua niitä – lisätietoa EU:n tukien vastaisista säännöistä
 • tasoitustoimenpiteet voivat koostua erityyppisistä välineistä, mutta niitä sovelletaan yleensä korotettujen tullien muodossa – tasoitustoimenpide voi koostua ylimääräisestä arvotullista tai paljoustullista, ja sitä voidaan soveltaa vähimmäistuontihinnan muodossa, tai se voi koostua hintasitoumuksesta, jos viejä sitoutuu myymään tuotteen vähimmäishintaa korkeammalla hinnalla.
 • polkumyynnin vastaisten menettelyjen tavoin EU:n tuotannonala voi tehdä valituksen komissiolle, jos se katsoo, että jonkin tuotteen tuonti EU:n ulkopuolisesta maasta on tuettua ja aiheuttaa vahinkoa samaa tuotetta tuottavalle EU:n tuotannonalalle.

Lisätietoja tukien vastaisista toimenpiteistä on täällä.

Tietoa kaikista päätökseen saatetuista ja käynnissä olevista tukien vastaisista tutkimuksista on täällä.

Suojatullit

 • suojatoimenpiteitä voidaan soveltaa, kun tuonnin odottamaton, jyrkkä ja äkillinen kasvu vaikuttaa EU:n tuotannonalaan.
 • tällaisia toimenpiteitä käytetään hyvin harvoin ja vain hyvin erityisissä olosuhteissa.
 • suojatoimenpiteet voivat koostua määrällisistä tuontirajoituksista (kauppakiintiöistä) tai tullien korotuksista – niitä voidaan soveltaa kaikkeen kaikkien kauppakumppaneiden tai tiettyä alkuperää olevien tavaroiden tuontiin.

Lisätietoa suojatoimista EU:ssa on saatavilla täällä.

 

Jaa tämä sivu: