Tarifák

Szándékozik-e vállalata árukat importálni az EU-ba? Ez a szakasz segít megérteni az esetlegesen alkalmazandó vámtarifákat, kvótákat és egyéb vámokat.

Termékosztályozás és KTF

Hogyan lehet megtalálni a vámtarifát egy adott importált termékre?

 • az EU-ba behozott valamennyi termék tarifális besorolás alá tartozik. A vámtarifaszám – más néven termékkód – segít annak megértésében, hogy milyen tarifák vonatkoznak az Ön adott termékére. Ennek megfelelően először meg kell adnia terméke vámtarifaszámát. További információk a termékbesorolásról itt találhatók.
 • Miután azonosította az Ön termékére vonatkozó vámtarifaszámot, a vámtarifát a „Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban ellenőrizheti.

Az áruk tarifális besorolására vonatkozó kötelező érvényű tarifális felvilágosítás

 • a kötelező érvényű tarifális felvilágosítás (KTF) uniós rendszere azonosítani tudja az importálni kívánt áruk helyes tarifális besorolását. Ez lehetővé teszi Önnek, hogy megértse, milyen vám vonatkozik az árujára, és hogy szükség van-e importbizonyítványra. A KTF-határozat jogbiztonságot nyújt a tarifális besorolással kapcsolatban.
 • 2019. október 1. óta a KTF-hez kapcsolódó valamennyi eljárás elektronikus, és a gazdasági szereplőknek minden új kérelmet elektronikus úton kell benyújtaniuk. További információkért lásd:”
 • a már meghozott KTF-határozatokat itt lehet megvizsgálni.

Vámérték-megállapítás

 • a vámérték-megállapítás a behozatalra bejelentett áruk gazdasági értékének kiszámítása
 • a vámokat (és a héát) az áru értékének százalékában számítják ki – miután meghatározták az áru értékét, a vámtarifát és az áru származását figyelembe lehet venni a termék után fizetendő teljes vám kiszámításánál.

Az EU-ban a vámérték kiszámítására vonatkozó további információk itt találhatók.

Vámmentesség és vámfelfüggesztés

 

A legtöbb importált termékre általában behozatali vámok vonatkoznak. Egyes különleges esetekben azonban kivétel alkalmazható, és nem kell vámot fizetni.

A közös vámtarifában rögzített vámok azokra az árukra vonatkoznak, amelyeket harmadik országokból az EU külső határain keresztül importálnak. Bizonyos különleges körülmények között az ilyen behozatali vámok enyhíthetők.

Lásd az összes olyan esetet, amikor vámmentességre van lehetőség (1186/2009/EK tanácsi rendelet).

Bizonyos körülmények között a behozatali vámok bizonyos áruk esetében (teljes egészében vagy részben) ideiglenesen is felfüggeszthetők. Ez nem érinti az esetlegesen hatályban lévő dömpingellenes vámokat.

 • a felfüggesztő eljárás keretében behozott áruk az összes többi jogszerűen behozott áruhoz hasonlóan továbbra is szabadon mozoghatnak az uniós piacon.
 • a felfüggesztéseket általában az EU-ban nem elérhető nyersanyagokra, félkész termékekre vagy alkatrészekre adják meg – a késztermékekre soha nem.

Bővebb információ

Vámkontingensek

A vámkontingensek keretében meghatározott árumennyiségek csökkentett vagy nulla vámtétel mellett importálhatók. Ez nem érinti a hatályos dömpingellenes vámokat sem.

A vámkontingensek lehetővé teszik, hogy egy bizonyos kontingensen belül importált termékek a kontingenseken kívüli mennyiségekhez képest alacsonyabb vámtétellel lépjenek be az Európai Unió piacára. Nagyobb választékot tesznek lehetővé a fogyasztók számára, ugyanakkor arra ösztönzik a nem uniós országokat, hogy nyissák meg piacaikat az európai áruk előtt.

Preferenciális vámkontingensek

 • ezek a kontingenstípusok gyakran megtalálhatók az EU és bizonyos más országok közötti kereskedelmi megállapodásokban és preferenciális megállapodásokban.
 • ez a kontingenstípus azt jelenti, hogy egy adott országból származó áruk előre meghatározott mennyisége kedvező vámtétel mellett importálható az EU-ba.

Autonóm vámkontingensek

 • ezeket a kvótákat egyes gazdasági ágazatokban meg lehet nyitni az EU-n belüli verseny ösztönzése érdekében – ezek általában az Erga Omnes-t alkalmazzák (valamennyi versenytársra), és rendszerint az EU-ban nem elérhető nyersanyagokra, félkész termékekre vagy alkatrészekre nyújtják őket megfelelő mennyiségben.
 • a késztermékekre nem biztosítanak vámkontingenseket

A vámkontingensekről további információk itt találhatók.

A kvóták kezelése

További információk ágazatonként

Hogyan tájékozódhat a vámkontingensekről?

Az Ön termékére vonatkozó keresési találatok a Saját Kereskedelmi Asszisztensnél tájékoztatást nyújtanak a vámkontingensekről és a behozatali átalányértékekről. Az erre az információra alkalmazandó jogszabályokra való hivatkozást is megtalál.

Dömpingellenes intézkedések

Dömpingellenes vámok

A rendes behozatali vámokon kívül egy termékre dömpingellenes vagy más piacvédelmi eszközök is vonatkozhatnak, amikor azt az EU-ba importálják.

 • Az uniós gyártók panaszt nyújthatnak be az Európai Bizottsághoz, ha úgy vélik, hogy a nem uniós országok gyártói tisztességtelenül dömpingelnek egy terméket az uniós piacra – azoknak a közösségi gyártóknak, akik dömpingellenes panaszt kívánnak benyújtani, kapcsolatba kell lépniük az Európai Bizottsággal.
 • az Európai Bizottság saját kezdeményezésére vagy egy uniós tagállam kérésére is indíthat vizsgálatot a dömpinggel kapcsolatban.

A dömpingellenes eljárás

Az érintett termék uniós gyártóinak panaszát követően a Bizottság értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában a dömpingellenes eljárás megindításáról. Ezen eljárások keretében a vizsgálat maximális határideje 15 hónap. A részletes megállapításokat a Hivatalos Lapban teszik közzé. E megállapítások közé tartozhat például a dömpingellenes vámok kivetéséről szóló rendelet vagy az eljárás vámok kivetése nélküli megszüntetése.

Az EU dömpingellenes alaprendelete megfelel az EU nemzetközi kötelezettségeinek, különösen a WTO dömpingellenes megállapodásának.

Lásd még a dömpingellenes vizsgálati eljárás folyamatábráját.

A dömpingellenes intézkedések feltételei

A vizsgálatnak ki kell mutatnia, hogy

 • az érintett ország(ok) exportáló gyártói dömpinget folytatnak
 • az érintett uniós gazdasági ágazat jelentős kárt szenvedett
 • ok-okozati összefüggés áll fenn a dömping és a megállapított kár között
 • az intézkedések bevezetése nem ellentétes az uniós érdekkel

A dömpingellenes intézkedések bevezetésének feltételeivel kapcsolatos részletes információkért lásd a Feltételeket.

Amennyiben a vizsgálat megállapítja, hogy a fenti négy feltétel teljesült, az érintett termék behozatalára dömpingellenes intézkedéseket lehet bevezetni.

Ezek az intézkedések általában a következő formák valamelyikében öltenek testet:

 • értékvám (tranzakciós érték szerint adóztatva)
 • specifikus vámok (a termék meghatározott összegére vetítve)
 • árra vonatkozó kötelezettségvállalások (a nem uniós exportőr vállalja, hogy termékeit minimumáron értékesíti az EU-ban)

A vámokat az importőr fizeti meg az EU-ban, és az érintett uniós tagállam nemzeti vámhatóságai szedik be.

Megjegyzés: ha az EU elfogadja a gyártó árra vonatkozó kötelezettségvállalását, a behozatal után nem szednek be dömpingellenes vámot (önkéntes áremelés). A Bizottság nem köteles elfogadni a kötelezettségvállalásra vonatkozó ajánlatot.

Az alacsonyabb vám szabálya

A dömping által egy adott termék behozatalára gyakorolt hatások megszüntetése érdekében vám vethető ki. Értékelik a dömping káros hatásainak megszüntetéséhez szükséges vám szintjét. Az intézkedéseket a dömping vagy a kár szintjén kell bevezetni, attól függően, hogy melyik az alacsonyabb.

Dömpingellenes intézkedések és hajók

Az uniós szabályok között szerepel az újonnan épített hajók rendkívül alacsony áron történő értékesítésére vonatkozó szabályozás. További részletekért lásd a hajógyártást.

Az intézkedések és felülvizsgálatok időtartama

Az intézkedéseket általában 5 évre írják elő. Ezen időszak alatt felülvizsgálhatók, ha

 • az exportőrök körülményei megváltoztak
 • az importőrök a kifizetett vámok teljes vagy részleges visszatérítését kérik
 • az új exportáló gyártók gyorsított felülvizsgálatot kérnek

Az intézkedések 5 év elteltével hatályukat vesztik, kivéve, ha hatályvesztési felülvizsgálat indul.

A Bizottság nyomon követi az intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy azok hatékonyak legyenek, és azokat az exportőrök és importőrök betartsák.

Jelenlegi dömpingellenes vámok

Az összes lezárt és folyamatban lévő dömpingellenes vizsgálatról itt talál információkat.

Szubvencióellenes vagy kiegyenlítő intézkedések

 • a dömpingellenes vámok mellett szubvencióellenes intézkedések is alkalmazhatók az Ön importtermékére – ezeket egyben kiegyenlítő intézkedéseknek is nevezik, és céljuk, hogy ellensúlyozzák a kereskedelmi partner által nyújtott tisztességtelen támogatás hatásait.
 • Szabályok vonatkoznak arra az esetre, ha ezek a támogatások megengedettek, és az EU felléphet velük szemben – Ön bővebben tájékozódhat az uniós szubvencióellenes szabályokról.
 • a kiegyenlítő intézkedések különböző típusú szerszámokból állhatnak, de általában megemelt vámok formájában alkalmazzák őket – a kiegyenlítő intézkedések egy kiegészítő értékvámból vagy specifikus vámból állhatnak, és minimum importár formájában alkalmazhatók, vagy „árra vonatkozó kötelezettségvállalás” formájában, amennyiben az exportőr kötelezettséget vállal arra, hogy a terméket egy minimumár felett értékesíti.
 • a dömpingellenes eljárásokhoz hasonlóan egy uniós gazdasági ágazat panaszt nyújthat be a Bizottsághoz, ha úgy véli, hogy egy nem uniós országból származó termék behozatala támogatott, és kárt okoz az ugyanazt a terméket előállító uniós gazdasági ágazatnak.

A szubvencióellenes intézkedésekkel kapcsolatban további információk itt találhatók.

Az összes lezárt és folyamatban lévő szubvencióellenes vizsgálatról itt talál információkat.

Védővámok

 • védintézkedések akkor alkalmazhatók, ha egy uniós gazdasági ágazatot a behozatal előre nem látható, éles és hirtelen növekedése érint
 • ezeket az intézkedéseket nagyon ritkán és csak nagyon különleges körülmények között alkalmazzák.
 • a védintézkedések magukban foglalhatnak mennyiségi importkorlátozásokat (kereskedelmi kontingenseket) vagy vámemeléseket – a szóban forgó termék valamennyi kereskedelmi partnertől vagy meghatározott származású áruktól származó valamennyi behozatalára alkalmazhatók.

Az EU-ban érvényes biztosítékokról itt olvashat bővebben.

 

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások