Tarife

Ali namerava vaše podjetje uvažati blago v EU? Ta oddelek vam pomaga razumeti nekatere tarife, kvote in druge dajatve, ki se lahko uporabljajo.

Klasifikacija izdelkov in ZTI

Kako najti tarifo za določen uvoženi proizvod?

 • vsak izdelek, uvožen v EU, je uvrščen pod tarifo. Tarifna oznaka, imenovana tudi oznaka izdelka, vam pomaga razumeti, katere tarife veljajo za vaš določen izdelek. V skladu s tem morate najprej navesti tarifno oznako vašega izdelka. Več informacij o razvrstitvi izdelkov je na voljo tukaj.
 • ko opredelite ustrezno tarifno oznako za določen izdelek, lahko tarifno stopnjo preverite v Moji trgovinski pomočnik.

Zavezujoče tarifne informacije o tarifni uvrstitvi blaga

 • sistem zavezujočih tarifnih informacij (ZTI) EU lahko opredeli pravilno tarifno uvrstitev blaga, ki ga nameravate uvoziti. Tako boste lahko razumeli, katera carinska dajatev se uporablja za vaše blago in ali potrebujete uvozno potrdilo. Odločba ZTI vam zagotavlja pravno varnost glede te tarifne uvrstitve.
 • od 1. oktobra 2019 so vsi postopki, povezani z ZTI, elektronski, gospodarski subjekti pa morajo vse nove zahtevke vložiti elektronsko. Za več informacij glej „“
 • vse odločbe ZTI, ki so že bile sprejete, si lahko ogledate tukaj.

Carinsko vrednotenje

 • carinsko vrednotenje je izračun ekonomske vrednosti blaga, prijavljenega za uvoz.
 • carine (in DDV) se izračunajo kot odstotek vrednosti blaga – ko je vrednost blaga določena, se lahko carinska tarifa in poreklo blaga upoštevata pri izračunu skupne carinske dajatve, ki jo je treba plačati za izdelek.

Več informacij o načinu izračuna carinske vrednosti v EU je na voljo tukaj.

Oprostitev in opustitev dajatev

 

Na splošno je večina uvoženih izdelkov zavezana uvoznim dajatvam. Vendar se v nekaterih posebnih primerih lahko uporablja izjema in dajatev ni treba plačati.

Dajatve skupne carinske tarife se uporabljajo za blago, uvoženo iz tretjih držav prek zunanjih meja EU. V nekaterih posebnih okoliščinah se take uvozne dajatve lahko oprostijo.

Glej vse primere, v katerih se lahko odobri oprostitev dajatev (Uredba Sveta št. 1186/2009).

V nekaterih okoliščinah se lahko uvozne dajatve začasno (v celoti ali delno) opustijo tudi za nekatero blago. To ne vpliva na morebitne protidampinške dajatve.

 • blago, uvoženo v okviru režima odloga plačila trošarine, se lahko nadaljuje v prostem prometu na trgu EU, tako kot vse drugo zakonito uvoženo blago
 • opustitve se običajno odobrijo za surovine, polizdelke ali sestavne dele, ki niso na voljo v EU – nikoli se ne odobrijo za končne izdelke.

Več informacij

Tarifne kvote

V okviru tarifnih kvot se določene količine blaga lahko uvozijo po znižani stopnji dajatve ali stopnji dajatve nič. To ne vpliva tudi na veljavne protidampinške dajatve.

Tarifne kvote (TRQ) omogočajo, da uvoženi proizvodi na trg Evropske unije znotraj določene kvote vstopijo po nižji tarifni stopnji kot količine proizvodov, ki te kvote presegajo. Potrošnikom tako prinašajo več raznolikosti, neevropske države pa hkrati spodbujajo k odpiranju svojih trgov evropskim proizvodom.

Preferencialne tarifne kvote

 • te vrste kvot se običajno nahajajo v trgovinskih sporazumih in preferencialnih režimih med EU in nekaterimi drugimi državami.
 • ta vrsta kvote pomeni, da se lahko vnaprej določena količina blaga, ki prihaja iz določene države, uvozi v EU po ugodni stopnji dajatve.

Avtonomne tarifne kvote

 • te kvote se lahko odprejo v nekaterih gospodarskih sektorjih, da se spodbudi konkurenca znotraj EU – običajno uporabljajo Erga Omnes (za vse konkurente) in se običajno dodelijo za surovine, polizdelke ali sestavne dele, ki v EU niso na voljo v zadostnih količinah. 
 • tarifne kvote se ne dodelijo za končne proizvode

Več informacij o tarifnih kvotah je na voljo tukaj.

Upravljanje kvot

Dodatne informacije po sektorjih

Kako izvedeti več o tarifnih kvotah?

Rezultati iskanja za vaš izdelek v Moju trgovinskem pomočniku vsebujejo informacije o tarifnih kvotah in standardnih uvoznih vrednostih. Najdete boste tudi sklic na zakonodajo, ki se uporablja za te informacije.

Protidampinška

Protidampinške dajatve

Poleg rednih uvoznih dajatev je lahko proizvod tudi predmet protidampinških ali drugih instrumentov trgovinske zaščite, kadar se uvaža v EU.

 • Proizvajalci EU lahko vložijo pritožbo pri Evropski komisiji, če menijo, da proizvajalci iz držav, ki niso članice EU – proizvajalci Skupnosti, ki razmišljajo o vložitvi protidampinške pritožbe, nepravično dampinški na trg EU – stopijo v stik z Evropsko komisijo.
 • Evropska komisija lahko preiskavo dampinga začne tudi na lastno pobudo ali na zahtevo države članice EU.

Protidampinški postopek

Po prejemu pritožbe proizvajalcev zadevnega izdelka v EU Komisija v Uradnem listu EU objavi obvestilo o začetku protidampinškega postopka. Najdaljši rok za preiskavo v okviru tega postopka je 15 mesecev. Podrobne ugotovitve so objavljene v Uradnem listu. Te ugotovitve lahko na primer vključujejo uredbo o uvedbi protidampinških dajatev ali zaključijo postopek brez uvedbe dajatev.

Osnovna protidampinška uredba EU je v skladu z mednarodnimi obveznostmi EU, zlasti protidampinškim sporazumom STO.

Glej tudi diagram poteka postopka protidampinške preiskave.

Pogoji za protidampinške ukrepe

Preiskava mora pokazati, da

 • obstaja damping proizvajalcev izvoznikov v zadevni državi/zadevnih državah
 • prizadeta industrija EU je utrpela znatno škodo
 • obstaja vzročna zveza med dampingom in ugotovljeno škodo
 • uvedba ukrepov ni v nasprotju z interesom EU

Za podrobne informacije o pogojih za uvedbo protidampinškega ukrepa glej pogoje.

Če se v preiskavi ugotovi, da so navedeni štirje pogoji izpolnjeni, se lahko uvedejo protidampinški ukrepi za uvoz zadevnega izdelka.

Ti ukrepi se običajno izvajajo v obliki:

 • dajatev ad valorem (obdavčena glede na transakcijsko vrednost)
 • posebne dajatve (obdavčene glede na določen znesek izdelka)
 • cenovne zaveze (izvoznik iz tretjih držav se strinja, da bo prodajal svoje izdelke po najnižji ceni v EU)

Dajatve plača uvoznik v EU, pobirajo pa jih nacionalni carinski organi zadevne države članice EU.

Upoštevajte: če EU sprejme cenovno zavezo proizvajalca (prostovoljno zvišanje cen), se protidampinške dajatve na uvoz ne bodo pobirale. Komisija ni dolžna sprejeti ponudbe zaveze.

Pravilo nižje dajatve

Za odpravo učinkov dampinga na uvoz določenega izdelka se lahko uvede dajatev. Oceni se stopnja dajatve, ki je potrebna za odpravo škodljivih učinkov dampinga. Ukrepi bodo uvedeni na ravni dampinga ali škode, kar koli je nižje.

Protidamping in ladje

Pravila EU vključujejo uredbo o prodaji novozgrajenih ladij po prenizkih cenah. Za več podrobnosti glej ladjedelništvo.

Trajanje ukrepov in pregledov

Ukrepi se običajno uvedejo za pet let. V tem obdobju so lahko predmet pregleda, če:

Ukrepi bodo prenehali veljati po petih letih, razen če se ne začne pregled zaradi izteka ukrepa.

Komisija spremlja ukrepe, da bi zagotovila njihovo učinkovitost in spoštovanje s strani izvoznikov in uvoznikov.

Trenutne protidampinške dajatve

Informacije o vseh zaključenih in tekočih protidampinških preiskavah so na voljo tukaj.

Protisubvencijski ali izravnalni ukrepi

 • poleg protidampinških dajatev se lahko za vaš uvozni izdelek uporabljajo tudi protisubvencijski ukrepi, ki se imenujejo tudi izravnalni ukrepi in so namenjeni izravnavi učinkov nepoštene subvencije trgovinskega partnerja.
 • obstajajo pravila, kdaj so take subvencije dovoljene in kadar jih EU lahko prepreči – več informacij o teh pravilih o protisubvencijskih pravilih EU
 • izravnalni ukrepi so lahko sestavljeni iz različnih vrst orodij, vendar se običajno uporabljajo v obliki povečanih dajatev – izravnalni ukrep je lahko sestavljen iz dodatne ad valorem ali posebne dajatve in se lahko uporabi v obliki minimalne uvozne cene ali pa je lahko sestavljen iz „cenovne zaveze“, pri kateri se izvoznik zaveže, da bo izdelek prodajal nad najnižjo ceno.
 • podobno kot pri protidampinških postopkih lahko industrija EU vloži pritožbo pri Komisiji, če meni, da je uvoz izdelka iz države, ki ni članica EU, subvencioniran in povzroča škodo industriji EU, ki proizvaja enak izdelek.

Več informacij o protisubvencijskih ukrepih je na voljo tukaj.

Informacije o vseh zaključenih in tekočih protisubvencijskih preiskavah so na voljo tukaj.

Dolžnosti varovanja

 • zaščitni ukrepi se lahko uporabijo, kadar na industrijo EU vpliva nepredvideno, močno in nenadno povečanje uvoza.
 • takšni ukrepi se uporabljajo zelo redko in le v zelo posebnih okoliščinah
 • zaščitni ukrepi lahko vključujejo količinske uvozne omejitve (trgovinske kvote) ali zvišanje dajatev – uporabljajo se lahko za ves uvoz zadevnega izdelka od vseh trgovinskih partnerjev ali blaga določenega porekla.

Več o zaščitnih ukrepih v EU lahko preberete tukaj.

 

Deli to stran:

Hitre povezave