Tarieven

Is uw bedrijf voornemens goederen in de EU in te voeren? Deze rubriek biedt u inzicht in een aantal tarieven, quota en andere rechten die van toepassing kunnen zijn.

Productclassificatie en BTI

Hoe kunt u het tarief voor een bepaald ingevoerd product vinden?

 • elk product dat in de EU wordt ingevoerd, wordt ingedeeld onder een tarief. De tariefcode, ook wel productcode genoemd, helpt u te begrijpen welke tarieven op uw specifieke product van toepassing zijn. Daarom moet u eerst de tariefcode van uw product identificeren. Meer informatie over de productclassificatie vindt u hier.
 • zodra u de relevante tariefcode voor uw specifieke product hebt vastgesteld, kunt u het tarief in My Trade Assistantcontroleren.

Bindende tariefinlichting voor de tariefindeling van goederen

 • in het EU-systeem voor bindende tariefinlichtingen (BTI) kan de juiste tariefindeling worden vastgesteld voor de goederen die u wilt invoeren. Zo kunt u begrijpen welke douanerechten op uw goederen van toepassing zijn en of u een invoercertificaat nodig hebt. Een BTI-beschikking geeft u rechtszekerheid over deze tariefindeling.
 • sinds 1 oktober 2019 zijn alle BTI-gerelateerde processen elektronisch en moeten marktdeelnemers alle nieuwe aanvragen elektronisch invoeren. Zie „” voor meer informatie.
 • alle BTI-beschikkingen die reeds zijn afgegeven, kunnen hierworden bekeken.

Vaststelling van de douanewaarde

 • de douanewaarde is de berekening van de economische waarde van goederen die voor invoer zijn aangegeven.
 • douanerechten (en btw) worden berekend als een percentage van de waarde van de goederen — zodra de waarde van de goederen is vastgesteld, kunnen het douanetarief en de oorsprong van de goederen in aanmerking worden genomen voor de berekening van de totale douanerechten die voor het product verschuldigd zijn.

Meer informatie over de wijze waarop de douanewaarde in de EU wordt berekend, is hier te vinden.

Vrijstelling van rechten en schorsing van rechten

 

Over het algemeen zijn de meeste ingevoerde producten onderworpen aan invoerrechten. In sommige bijzondere gevallen kan echter een uitzondering worden gemaakt en hoeven geen rechten te worden betaald.

De rechten van het gemeenschappelijk douanetarief zijn van toepassing op goederen die uit derde landen over de buitengrenzen van de EU worden ingevoerd. In bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen dergelijke invoerrechten worden kwijtgescholden.

Zie alle gevallen waarin vrijstelling van rechten kan worden verleend (Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad).

In bepaalde omstandigheden kunnen ook invoerrechten voor bepaalde goederen tijdelijk (geheel of gedeeltelijk) worden geschorst. Dit laat eventuele antidumpingrechten onverlet.

 • goederen die onder schorsingsregeling worden ingevoerd, mogen in het vrije verkeer blijven op de EU-markt, net als alle andere legaal ingevoerde goederen.
 • schorsingen worden doorgaans toegestaan voor grondstoffen, halffabricaten of onderdelen die niet binnen de EU beschikbaar zijn — zij worden nooit verleend voor eindproducten.

Meer informatie

Tariefcontingenten

In het kader van tariefcontingenten kunnen bepaalde hoeveelheden goederen tegen een verlaagd recht of een nulrecht worden ingevoerd. Dit heeft geen gevolgen voor eventuele antidumpingrechten die ook van kracht zijn.

Tariefcontingenten zorgen ervoor dat bepaalde producten tot een zekere hoeveelheid voor een gunstiger tarief in de Europese Unie geïmporteerd mogen worden. Zo krijgt de consument een ruimere keus en worden landen buiten de EU aangemoedigd om hun markt open te stellen voor Europese goederen.

Preferentiële tariefcontingenten

 • deze soorten contingenten komen vaak voor in handelsovereenkomsten en preferentiële regelingen tussen de EU en bepaalde andere landen.
 • dit soort contingent betekent dat een vooraf bepaalde hoeveelheid goederen uit een bepaald land tegen een gunstig recht in de EU kan worden ingevoerd.

Autonome tariefcontingenten

 • deze contingenten kunnen in sommige economische sectoren worden geopend om de concurrentie binnen de EU te stimuleren — zij passen doorgaans Erga Omnes toe (voor alle concurrenten) en worden normaal gesproken toegekend aan grondstoffen, halffabricaten of onderdelen die in de EU niet in voldoende hoeveelheden beschikbaar zijn. 
 • er worden geen tariefcontingenten toegekend voor eindproducten

Zie hier voor meer informatie over tariefcontingenten.

Beheer van de quota

 • de meeste tariefcontingenten worden beheerd door het directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie van de Europese Commissie, op basis van het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt”. Dit gebeurt ongeacht in welke lidstaat een goed wordt ingevoerd. Informatie over de huidige saldi is online beschikbaar.
 • bepaalde tariefcontingenten voor specifieke landbouwproducten worden beheerd door het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie. Een aantal verordeningen van de Raad en de Commissie bevat specifieke bepalingen over het beheer van deze tariefcontingenten. Controleer of een quotum van toepassing is op uw product in My Trade Assistant.

Nadere informatie per sector

Hoe kunt u meer weten over tariefcontingenten?

De zoekresultaten voor uw product in My Trade Assistant geven informatie over tariefcontingenten en standaardinvoerwaarden. U vindt ook een verwijzing naar de wetgeving die op die informatie van toepassing is.

Antidumping

Antidumpingrechten

Naast de reguliere invoerrechten kan een product ook onderworpen zijn aan antidumping- of andere handelsbeschermingsinstrumenten wanneer het in de EU wordt ingevoerd.

 • EU-producenten kunnen een klacht indienen bij de Europese Commissie als zij van mening zijn dat een product ten onrechte op de EU-markt wordt gedumpt door producenten in derde landen — gemeenschapsproducenten die overwegen een antidumpingklacht in te dienen, moeten contact opnemen met de Europese Commissie.
 • de Europese Commissie kan ook op eigen initiatief of op verzoek van een EU-lidstaat een onderzoek naar dumping openen.

De antidumpingprocedure

Na ontvangst van een klacht van de EU-producenten van het betrokken product publiceert de Commissie in het Publicatieblad van de EU een bericht tot inleiding van een antidumpingprocedure. De maximumtermijn voor een onderzoek in het kader van deze procedure bedraagt 15 maanden. De gedetailleerde bevindingen worden bekendgemaakt in het Publicatieblad. Deze bevindingen kunnen bijvoorbeeld een verordening omvatten waarbij antidumpingrechten worden ingesteld of de procedure wordt beëindigd zonder dat rechten worden ingesteld.

De antidumpingbasisverordening van de EU is in overeenstemming met de internationale verplichtingen van de EU, met name de antidumpingovereenkomst van de WTO.

Zie ook het stroomschema van het antidumpingonderzoek.

Voorwaarden voor antidumpingmaatregelen

Uit het onderzoek moet blijken dat

 • er is sprake van dumping door de producenten-exporteurs in het (de) betrokken land (en)
 • de getroffen bedrijfstak van de EU heeft aanmerkelijke schade geleden
 • er is een oorzakelijk verband tussen de dumping en de vastgestelde schade
 • de instelling van maatregelen is niet in strijd met het belang van de EU

Voor nadere informatie over de voorwaarden voor het opleggen van een antidumpingmaatregel, zie de voorwaarden.

Indien uit het onderzoek blijkt dat aan de vier bovengenoemde voorwaarden is voldaan, kunnen antidumpingmaatregelen worden ingesteld ten aanzien van de invoer van het betrokken product.

Deze maatregelen hebben gewoonlijk de vorm van een van de volgende maatregelen:

 • een ad-valoremrecht (belast op basis van de transactiewaarde)
 • specifieke rechten (belast per specifiek bedrag van het product)
 • prijsverbintenissen (de niet-EU-exporteur verbindt zich ertoe zijn producten tegen een minimumprijs in de EU te verkopen)

De rechten worden betaald door de importeur in de EU en geïnd door de nationale douaneautoriteiten van de betrokken EU-lidstaat.

Ter informatie: indien de EU de prijsverbintenis van de producent aanvaardt, worden (een vrijwillige prijsverhoging) geen antidumpingrechten geïnd op de invoer. De Commissie is niet verplicht een aanbod van een verbintenis te aanvaarden.

De regel van het „laagste recht”

Er kan een recht worden ingesteld om de gevolgen van dumping voor de invoer van een bepaald product op te heffen. Er wordt een beoordeling gemaakt van de hoogte van het recht dat nodig is om de schadelijke gevolgen van dumping op te heffen. De maatregelen zullen worden ingesteld op het niveau van dumping of schade, indien deze lager is.

Antidumping en schepen

De EU-regels omvatten een verordening over de verkoop van nieuw gebouwde schepen tegen buitensporig lage prijzen. Zie scheepsbouw voor meer informatie.

Duur van de maatregelen en herzieningen

Maatregelen worden in het algemeen voor 5 jaar opgelegd. Zij kunnen tijdens deze periode aan een herziening worden onderworpen indien:

De maatregelen vervallen na 5 jaar tenzij een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen wordt geopend.

De Commissie ziet toe op maatregelen om ervoor te zorgen dat deze doeltreffend zijn en door exporteurs en importeurs worden nageleefd.

Huidige antidumpingrechten

Informatie over alle afgeronde en lopende antidumpingonderzoeken vindt u hier.

Antisubsidiemaatregelen of compenserende maatregelen

 • naast antidumpingrechten kunnen antisubsidiemaatregelen van toepassing zijn op uw invoerproduct — deze worden ook compenserende maatregelen genoemd en zijn bedoeld om de gevolgen van een oneerlijke subsidie van een handelspartner te compenseren.
 • er zijn regels wanneer dergelijke subsidies zijn toegestaan en wanneer ze door de EU kunnen worden tegengegaan — u kunt meer lezen over deze regels inzake de antisubsidieregels van de EU.
 • compenserende maatregelen kunnen bestaan uit verschillende soorten gereedschappen, maar worden doorgaans toegepast in de vorm van verhoogde rechten — een compenserende maatregel kan bestaan uit een aanvullend ad-valoremrecht of een specifiek recht en kan worden toegepast in de vorm van een minimuminvoerprijs, of kan bestaan in een „prijsverbintenis” wanneer de exporteur zich ertoe verbindt het product boven een minimumprijs te verkopen.
 • net als bij antidumpingprocedures kan een bedrijfstak van de EU een klacht indienen bij de Commissie als hij van mening is dat de invoer van een product uit een derde land wordt gesubsidieerd en de EU-bedrijfstak die hetzelfde product produceert, wordt benadeeld.

Meer informatie over antisubsidiemaatregelen vindt u hier.

Informatie over alle voltooide en lopende antisubsidieonderzoeken vindt u hier.

Vrijwaringsrechten

 • vrijwaringsmaatregelen kunnen worden toegepast wanneer een bedrijfstak van de EU wordt getroffen door een onvoorziene, scherpe en plotselinge toename van de invoer.
 • dergelijke maatregelen worden zeer zelden en alleen in zeer specifieke omstandigheden gebruikt.
 • vrijwaringsmaatregelen kunnen bestaan uit kwantitatieve invoerbeperkingen (handelscontingenten) of uit verhogingen van rechten — zij kunnen van toepassing zijn op alle invoer van het betrokken product uit alle handelspartners of op goederen van specifieke oorsprong.

Meer informatie over waarborgen in de EU vindt u hier.

 

Deze pagina delen:

Snelle links