Tariffer

har ditt företag för avsikt att importera varor till EU? Detta avsnitt hjälper dig att förstå vissa taxor, kvoter och andra avgifter.

Produktklassificering och bindande klassificeringsbesked

Hur hittar man en tull för en specifik importerad produkt?

 • varje produkt som importeras till EU klassificeras enligt en tariff. Tulltaxan, även kallad produktkoden, hjälper dig att förstå vilka taxor som gäller för din specifika produkt. Därför måste du först ange produktens HS-nummer. Du hittar mer information om produktklassificering här.
 • När du har identifierat den relevanta tulltaxan för din särskilda produkt kan du kontrollera taxan i min handelsassistent.

Bindande klassificeringsbesked om varors klassificering enligt tulltaxan

 • EU:s system för bindande klassificeringsbesked (Binding Tariff Information System) kan identifiera rätt tullklassificering för de varor som du tänker importera. Det gör det möjligt för dig att förstå vilka tullar som gäller för din vara och om du behöver ett importintyg. Ett beslut om bindande klassificeringsbesked ger dig rättslig säkerhet om klassificeringen.
 • sedan den 1 oktober 2019 är alla BTI-relaterade processer elektroniska och ekonomiska aktörer måste införa alla nya tillämpningar elektroniskt. Se ”” för mer information
 • alla beslut om bindande klassificeringsbesked som redan har tagits kan behandlas här

Tullvärdeberäkning

 • tullvärdeberäkning är beräkningen av det ekonomiska värdet av de varor som deklarerats för import
 • tullar (och mervärdesskatt) beräknas som en procentandel av varornas värde – när varornas värde fastställts, tulltaxan och varans ursprung kan beaktas vid beräkningen av den totala tull som ska betalas för produkten.

Mer information om hur tullvärdet beräknas i EU finns här.

Tullbefrielse och tillfälligt upphävande

 

De flesta importerade produkter omfattas i allmänhet av importtullar. I vissa särskilda fall kan dock ett undantag tillämpas och inga tullavgifter behöver betalas.

Gemensamma tulltaxans tullsatser gäller för varor som importeras från tredjeländer över EU:s yttre gränser. Under vissa särskilda omständigheter kan sådana importtullar befrias.

Se samtliga fall där tullbefrielse kan beviljas (rådets förordning 1186/2009).

I vissa fall kan importtullar tillfälligt upphävas (helt eller delvis) för vissa varor. Detta påverkar inte de antidumpningstullar som eventuellt också finns.

 • varor som importeras enligt uppskovsreglerna får fortsätta att omsättas fritt på EU-marknaden, precis som alla andra lagligt importerade varor.
 • befrielse beviljas normalt för råvaror, halvfabrikat eller komponenter som inte finns tillgängliga i EU – de beviljas aldrig för färdiga produkter.

Mer information

Tullkvoter

Inom ramen för tullkvoter kan särskilda kvantiteter av varor importeras till nedsatt tullsats eller nolltullsats. Detta påverkar inte heller några antidumpningstullar.

Tullkvoter gör det möjligt för produkter som importeras inom en viss kvot att komma in på Europeiska unionens marknad med en lägre tullsats än för de kvantiteter som inte omfattas av kvoterna. De gör det möjligt att öka mångfalden bland konsumenterna och samtidigt uppmuntra länder utanför EU att öppna sina marknader för europeiska varor.

Förmånstullkvoter

 • dessa typer av kvoter återfinns ofta i handelsavtal och förmånsordningar mellan EU och vissa andra länder.
 • denna typ av kvot innebär att en förutbestämd volym varor som kommer från ett visst land kan importeras till EU till en gynnsam tullsats.

Autonoma tullkvoter

 • dessa kvoter kan öppnas i vissa ekonomiska sektorer för att stimulera konkurrensen inom EU – de brukar vanligtvis tillämpa Erga Omnies (till alla konkurrenter) och normalt beviljas råvaror, halvfabrikat eller komponenter som inte finns tillgängliga i EU i tillräckliga mängder.
 • inga tullkvoter beviljas för färdiga produkter

Läs mer om tullkvoter

Förvaltning av kvoter

 • De flesta tullkvoterna förvaltas av Europeiska kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar, enligt principen ”först till kvarn”. Detta görs oberoende av vilken medlemsstat som en vara importeras till. Information om bytesbalansen finns tillgänglig på nätet.
 • Vissa tullkvoter som gäller för vissa jordbruksprodukter förvaltas av Europeiska kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling. Flera av rådets och kommissionens förordningar innehåller de specifika bestämmelserna för förvaltningen av dessa tullkvoter. Kontrollera om det finns en kvot för din produkt i min handelsassistent.

Ytterligare information per sektor

Hur kan man ta reda på om det finns tullkvoter?

Sökresultaten för din produkt i min handelsassistent ger information om tullkvoter och importvärden. Du hittar också en hänvisning till den lagstiftning som gäller för denna information.

Antidumpning

Antidumpningstullar

Utöver regelbundna importtullar kan en produkt också omfattas av antidumpningsåtgärder eller andra handelspolitiska skyddsåtgärder när den importeras till EU.

 • EU-tillverkare kan lämna in ett klagomål till Europeiska kommissionen om de anser att en produkt har dumpats på EU-marknaden på ett orättvist sätt av tillverkare i länder utanför EU – de gemenskapstillverkare som överväger att lämna in ett antidumpningsklagomål bör kontakta Europeiska kommissionen.
 • kommissionen kan också inleda en undersökning om dumpning på eget initiativ eller på begäran av en EU-medlemsstat.

Antidumpningsförfarandet

Efter att ha tagit emot ett klagomål från EU:s tillverkare av den berörda produkten offentliggör kommissionen ett tillkännagivande i EU:s officiella tidning om att inleda ett antidumpningsförfarande. Den maximala tidsfristen för en undersökning inom ramen för detta förfarande är 15 månader. De detaljerade resultaten offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Dessa resultat kan till exempel omfatta en förordning om införande av antidumpningstullar eller avsluta förfarandet utan att tullar införs.

EU:s grundförordning om antidumpning är förenlig med EU:s internationella förpliktelser – särskilt WTO:s antidumpningsavtal.

Se även flödesschemat för antidumpningsförfarandet.

Villkor för antidumpningsåtgärder

Undersökningen ska visa att

 • de exporterande tillverkarna i det berörda landet/de berörda länderna dumpar dumpning.
 • väsentlig skada har vållats EU-industrin
 • det finns ett orsakssamband mellan den konstaterade dumpningen och den konstaterade skadan.
 • införandet av åtgärder strider inte mot EU:s intresse

Närmare upplysningar om villkoren för införande av en antidumpningsåtgärd finns i villkoren.

Om undersökningen visar att de ovannämnda fyra villkoren är uppfyllda kan antidumpningsåtgärder införas på import av den berörda produkten.

Dessa åtgärder har vanligtvis formen av något av följande:

 • värdeskatt (beskattad i enlighet med transaktionsvärde)
 • särskilda tullar (beskattade per specifik mängd)
 • prisåtaganden (exportören utanför EU samtycker till att sälja sina produkter till ett minimipris i EU)

Tullarna betalas av importören i EU och uppbärs av de nationella tullmyndigheterna i den berörda EU-medlemsstaten.

Obs: om EU godtar tillverkarens prisåtagande (en frivillig prishöjning) kommer antidumpningstullarna inte att tas ut vid import. Kommissionen är inte skyldig att godta ett erbjudande om åtagande.

Regeln om lägsta tull

En tull kan införas för att undanröja verkningarna av dumpningen på import av en viss produkt. Det görs en bedömning av den tullsats som krävs för att undanröja de skadliga verkningarna av dumpningen. Åtgärder kommer att vidtas på nivån för dumpning eller skada, beroende på vilket som är lägst.

Antidumpning och fartyg

EU:s regler omfattar en förordning om försäljning av nybyggda fartyg till orimligt låga priser. Se skeppsbyggnad för mer information.

Åtgärdernas och översynens varaktighet

Åtgärder införs i allmänhet på 5 år. De kan komma att ses över under denna period om

Åtgärderna kommer att upphöra efter 5 år om inte en översyn vid giltighetstidens utgång inleds.

Kommissionen övervakar åtgärder för att säkerställa att de är effektiva och respekteras av exportörer och importörer.

Gällande antidumpningstullar

Du hittar information om alla avslutade och pågående antidumpningsundersökningar.

Antisubventions- eller utjämningsåtgärder

 • utöver antidumpningstullar kan antisubventionsåtgärder tillämpas på din importprodukt – de kallas också utjämningsåtgärder och är avsedda att kompensera effekterna av ett orättvist bidrag från en handelspartner.
 • Det finns regler när sådana subventioner är tillåtna och när de kan motverkas av EU – du kan läsa mer om dessa regler i EU:s antisubventionsregler. 
 • utjämningsåtgärder kan bestå av olika typer av verktyg, men de tillämpas vanligtvis i form av höjda tullar – en utjämningsåtgärd kan bestå av en ytterligare värderelaterad eller särskild tull och kan tillämpas i form av ett minimiimportpris, eller bestå av ett prisåtagande, om exportören åtar sig att sälja produkten till ett pris som överstiger ett minimipris.
 • i likhet med antidumpningsförfaranden kan en tillverkare i EU lämna in ett klagomål till kommissionen om den anser att import av en produkt från ett land utanför EU subventioneras och skadar den industri i EU som tillverkar samma produkt.

Mer information om utjämningsåtgärder finns här.

Du hittar information om alla pågående och pågående antisubventionsundersökningar.

Skyddstullar

 • skyddsåtgärder kan tillämpas när en EU-industrin drabbas av en oförutsedd, kraftig och plötslig ökning av importen
 • sådana åtgärder används mycket sällan och endast under mycket speciella omständigheter.
 • skyddsåtgärder kan utgöras av kvantitativa importrestriktioner (handelskvoter) eller av ökningar av tullar – de kan tillämpas på all import av produkten i fråga från alla handelspartner, eller på varor av visst ursprung.

Läs mer om skyddsåtgärder i EU här.

 

Dela sidan:

Genvägar