Sadzby

plánuje vaša spoločnosť doviezť tovar do EÚ? Tento oddiel vám pomôže pochopiť niektoré z ciel, kvót a iných ciel, ktoré sa môžu uplatňovať.

Klasifikácia výrobku a ZINZ

Ako zistiť tarifu pre konkrétny dovezený výrobok?

 • každý výrobok dovážaný do EÚ sa zatrieďuje do colnej sadzby. Colný kód, nazývaný aj kód výrobku, vám pomôže pochopiť, ktoré clá sa vzťahujú na váš konkrétny výrobok. Preto najprv musíte identifikovať kód colného sadzobníka vášho výrobku. Viac informácií o klasifikácii výrobku nájdete tu.
 • Keď uvediete príslušný colný kód pre váš konkrétny výrobok, môžete si overiť colnú sadzbu v časti Môj asistent.

Záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru týkajúce sa nomenklatúrneho zatriedenia tovaru

 • systém záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZINZ) EÚ môže identifikovať správnu colnú klasifikáciu tovaru, ktorý plánujete dovážať. Umožní vám tak pochopiť, aké clo sa vzťahuje na váš tovar a či potrebujete dovozné osvedčenie. Rozhodnutie ZINZ vám poskytuje právnu istotu v súvislosti s týmto nomenklatúrnym zatriedením.
 • od 1. októbra 2019 sú všetky procesy súvisiace s BTPS elektronické a hospodárske subjekty musia elektronicky predkladať všetky nové žiadosti. Viac informácií nájdete v časti „Viac informácií“.
 • všetky už prijaté rozhodnutia ZINZ sa tu môžu preskúmať.

Colné hodnotenie

 • určovanie colnej hodnoty je výpočet ekonomickej hodnoty tovaru deklarovaného na dovoz
 • clo (a DPH) sa vypočíta ako percento hodnoty tovaru – keď sa určí hodnota tovaru, colný sadzobník a pôvod tovaru sa môžu zahrnúť do výpočtu celkového cla splatného za výrobok.

Viac informácií o tom, ako sa colná hodnota vypočítava v EÚ, nájdete tu.

Oslobodenie od cla a pozastavenie ciel

 

Vo všeobecnosti sa dovozné clá vzťahujú na väčšinu dovezených výrobkov. V niektorých osobitných prípadoch sa však môže uplatniť výnimka a nie je potrebné zaplatiť žiadne clá.

Clá podľa Spoločného colného sadzobníka sa uplatňujú na tovar dovážaný z tretích krajín cez vonkajšie hranice EÚ. Za určitých osobitných okolností môže byť takéto dovozné clo zrušené.

Pozri všetky prípady, v ktorých možno udeliť oslobodenie od cla (nariadenie Rady č. 1186/2009).

Za určitých okolností môže byť dovozné clo pre určitý tovar dočasne pozastavené (úplne alebo čiastočne). Týmto nie sú dotknuté ani žiadne antidumpingové clá.

 • tovar dovezený v režime pozastavenia môže pokračovať vo voľnom obehu na trhu EÚ rovnako ako všetok ostatný zákonne dovezený tovar.
 • pozastavenia sa zvyčajne udeľujú v prípade surovín, polotovarov alebo komponentov, ktoré nie sú dostupné v rámci EÚ – nikdy sa neposkytujú za hotové výrobky.

Viac informácií

Tarifné kvóty

V rámci colných kvót možno špecifikované množstvá tovaru doviezť so zníženou alebo nulovou colnou sadzbou. Týmto nie sú dotknuté ani žiadne antidumpingové clá.

Colné kvóty umožňujú dovoz výrobkov dovážaných v rámci určitej kvóty na trh Európskej únie nižšou sadzbou, než je množstvo mimo kvóty. Umožňujú väčšiemu počtu spotrebiteľov a zároveň nabádajú krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, aby otvorili svoje trhy pre európsky tovar.

Preferenčné colné kvóty

 • tieto druhy kvót sa bežne vyskytujú v obchodných dohodách a preferenčných dohodách medzi EÚ a niektorými inými krajinami.
 • tento druh kvóty znamená, že vopred stanovený objem tovaru pochádzajúceho z určitej krajiny sa môže dovážať do EÚ za zvýhodnenú colnú sadzbu.

Autonómne colné kvóty

 • tieto kvóty možno otvoriť v niektorých hospodárskych odvetviach s cieľom stimulovať hospodársku súťaž v rámci EÚ – zvyčajne uplatňujú Erga Omnes (všetkým konkurentom) a zvyčajne sa poskytujú na suroviny, polotovary alebo súčiastky, ktoré v EÚ nie sú k dispozícii v dostatočných množstvách.
 • pre hotové výrobky sa neudeľujú žiadne colné kvóty

Viac informácií o colných kvótach sa nachádza tu.

Spravovanie kvót

Ďalšie informácie podľa sektorov

Ako nájsť informácie o colných kvótach?

Výsledky vyhľadávania pre váš výrobok v My Trade Assistant poskytujú informácie o colných kvótach a štandardných dovozných hodnotách. Takisto nájdete odkaz na právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na tieto informácie.

Antidumpingové

Antidumpingové clá

Okrem pravidelných dovozných ciel môže výrobok podliehať aj antidumpingovým alebo iným nástrojom na ochranu obchodu pri ich dovoze do EÚ.

 • Výrobcovia z EÚ môžu predložiť sťažnosť Európskej komisii, ak sa domnievajú, že výrobcovia v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ, dostávajú na trh EÚ výrobok nespravodlivo – výrobcovia Spoločenstva, ktorí zvažujú podanie antidumpingového podnetu, by sa mali obrátiť na Európsku komisiu.
 • Európska komisia môže tiež začať vyšetrovanie dumpingu z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu EÚ.

Antidumpingové konanie

Po prijatí sťažnosti od výrobcov príslušného výrobku v EÚ Komisia uverejní oznámenie v Úradnom vestníku EÚ, ktorým sa začína antidumpingové konanie. Maximálna lehota na prešetrenie v rámci tohto konania je 15 mesiacov. Podrobné zistenia sa uverejnia v úradnom vestníku. Napríklad tieto zistenia môžu zahŕňať nariadenie, ktorým sa ukladajú antidumpingové clá alebo ukončuje konanie bez toho, aby boli uložené clá.

Základné antidumpingové nariadenie EÚ je v súlade s medzinárodnými záväzkami EÚ, najmä s antidumpingovou dohodou WTO.

Pozri aj blokovú schému postupu antidumpingového prešetrovania.

Podmienky pre antidumpingové opatrenia

Pri vyšetrovaní sa musí preukázať, že:

 • vyvážajúci výrobcovia v príslušnej krajine/krajinách vykonávajú dumping
 • dotknuté výrobné odvetvie EÚ utrpelo značnú ujmu
 • existuje príčinná súvislosť medzi dumpingom a zistenou ujmou
 • uloženie opatrení nie je v rozpore so záujmom EÚ

Podrobné informácie o podmienkach uloženia antidumpingového opatrenia pozri v podmienkach.

Ak sa pri prešetrovaní zistí, že boli splnené uvedené štyri podmienky, môžu sa na dovoz príslušného výrobku uložiť antidumpingové opatrenia.

Tieto opatrenia majú zvyčajne formu:

 • ad valorem clo (zdanené podľa prevodnej hodnoty)
 • osobitné clo (zdanené podľa konkrétneho množstva výrobku)
 • cenové záväzky (vývozca mimo EÚ súhlasí s predajom svojich výrobkov za minimálnu cenu v EÚ)

Clá hradí dovozca v EÚ a vyberajú ich vnútroštátne colné orgány príslušného členského štátu EÚ.

Upozornenie: ak EÚ akceptuje cenový záväzok výrobcu, (dobrovoľné zvýšenie ceny) antidumpingové clá sa na dovoz nebudú vyberať. Komisia nie je povinná prijať ponuku záväzku.

Pravidlo „nižšieho cla“

Môže sa uložiť clo na odstránenie vplyvu dumpingu na dovoz konkrétneho výrobku. Vykoná sa posúdenie úrovne cla potrebného na odstránenie škodlivých účinkov dumpingu. Opatrenia sa uložia na úrovni dumpingu alebo ujmy, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia.

ANTIDUMPING a lode

Pravidlá EÚ obsahujú nariadenie o predaji novo vyrobených lodí za nadmerne nízke ceny. Ďalšie podrobnosti sa nachádzajú v lodnom staviteľstve .

Trvanie opatrení a preskúmaní

Opatrenia sa vo všeobecnosti ukladajú na 5 rokov. Počas tohto obdobia môžu podliehať preskúmaniu , ak:

Platnosť opatrení sa skončí po 5 rokoch, pokiaľ sa nezačne revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti.

Komisia monitoruje opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby boli účinné a dodržiavané vývozcami a dovozcami.

Súčasné antidumpingové clá

Informácie o všetkých ukončených a prebiehajúcich antidumpingových prešetrovaniach nájdete tu.

Vyrovnávacie alebo vyrovnávacie opatrenia

 • okrem antidumpingových ciel sa na váš dovážaný výrobok môžu vzťahovať antidotačné opatrenia, ktoré sa nazývajú aj vyrovnávacie opatrenia a sú určené na kompenzáciu účinkov nečestnej dotácie obchodným partnerom.
 • Existujú pravidlá, keď sú takéto dotácie povolené a keď je možné ich prekonať EÚ – môžete si viac prečítať o týchto pravidlách o antidotačných pravidlách EÚ.
 • vyrovnávacie opatrenia môžu pozostávať z rôznych druhov nástrojov, ale zvyčajne sa uplatňujú vo forme vyšších ciel – vyrovnávacie opatrenie môže pozostávať z dodatočného valorického alebo špecifického cla a môže sa uplatňovať vo forme minimálnej dovoznej ceny, alebo môže pozostávať z cenového záväzku, ak sa vývozca zaviaže predať výrobok nad minimálnu cenu
 • podobne ako v prípade antidumpingových konaní môže výrobné odvetvie EÚ podať Komisii sťažnosť, ak sa domnieva, že dovoz výrobku z krajiny mimo EÚ je subvencovaný a spôsobuje ujmu výrobnému odvetviu EÚ, ktoré vyrába rovnaký výrobok.

Viac informácií o antisubvenčných opatreniach nájdete tu.

Informácie o všetkých ukončených a prebiehajúcich antisubvenčných prešetrovaniach nájdete tu.

Ochranné clo

 • ochranné opatrenia sa môžu uplatňovať, ak je výrobné odvetvie EÚ ovplyvnené nepredvídaným, prudkým a náhlym zvýšením dovozu.
 • takéto opatrenia sa používajú veľmi zriedka a len za veľmi špecifických okolností
 • ochranné opatrenia môžu pozostávať z kvantitatívnych dovozných obmedzení (obchodné kvóty) alebo zvýšenia cla – môžu sa vzťahovať na všetok dovoz príslušného výrobku od všetkých obchodných partnerov alebo od tovaru s osobitným pôvodom.

Viac informácií o zárukách v EÚ nájdete tu.

 

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy