Sadzby

Plánuje vaša spoločnosť dovážať tovar do EÚ? Tento oddiel vám pomôže pochopiť niektoré clá, kvóty a iné clá, ktoré sa môžu uplatňovať.

Klasifikácia výrobkov a ZINZ

Ako nájsť colnú sadzbu na konkrétny dovážaný výrobok?

 • každý výrobok dovážaný do EÚ sa zatrieďuje do colnej sadzby. Kód colného sadzobníka, nazývaný aj kód výrobku, vám pomáha pochopiť, ktoré sadzby sa vzťahujú na váš konkrétny výrobok. Preto musíte najprv identifikovať kód colného sadzobníka vášho výrobku. Viac informácií o klasifikácii výrobkov nájdete tu.
 • po identifikácii príslušného číselného znaku colného sadzobníka pre váš konkrétny výrobok si môžete overiť colnú sadzbu v časti Moje obchodné asistentky.

Záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

 • systém záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZINZ) EÚ môže identifikovať správne nomenklatúrne zatriedenie tovaru, ktorý plánujete doviezť. Umožní vám teda pochopiť, aké clo sa uplatňuje na váš tovar a či potrebujete dovozné osvedčenie. Rozhodnutie ZINZ vám poskytuje právnu istotu, pokiaľ ide o toto nomenklatúrne zatriedenie.
 • od 1. októbra 2019 sú všetky procesy súvisiace so ZINZ elektronické a hospodárske subjekty musia predkladať všetky nové žiadosti elektronicky. Viac informácií nájdete v časti „“
 • všetky rozhodnutia ZINZ, ktoré už boli prijaté, možno nájsť tu

Určovanie colnej hodnoty

 • colná hodnota je výpočet ekonomickej hodnoty tovaru deklarovaného na dovoz
 • clo (a DPH) sa vypočíta ako percentuálny podiel hodnoty tovaru – po určení hodnoty tovaru sa pri výpočte celkového cla splatného za výrobok môže zohľadniť colný sadzobník a pôvod tovaru.

Viac informácií o tom, ako sa vypočítava colná hodnota v EÚ, nájdete tu.

Oslobodenie od cla a pozastavenie cla

 

Vo všeobecnosti väčšina dovážaných výrobkov podlieha dovoznému clu. V niektorých osobitných prípadoch sa však môže uplatniť výnimka a nie je potrebné platiť žiadne clá.

Clá podľa Spoločného colného sadzobníka sa uplatňujú na tovar, ktorý sa dováža z tretích krajín cez vonkajšie hranice EÚ. Za určitých osobitných okolností môže byť takéto dovozné clo odpustené.

Pozri všetky prípady, v ktorých možno udeliť oslobodenie od cla (nariadenie Rady č. 1186/2009).

Za určitých okolností môže byť dovozné clo dočasne pozastavené (úplne alebo čiastočne) na určitý tovar. Toto nemá vplyv na žiadne antidumpingové clá, ktoré môžu byť tiež zavedené.

 • tovar dovážaný v rámci podmienečného režimu môže pokračovať vo voľnom obehu na trhu EÚ, rovnako ako všetok iný legálne dovezený tovar.
 • pozastavenia sa zvyčajne udeľujú na suroviny, polotovary alebo komponenty, ktoré nie sú k dispozícii v rámci EÚ – nikdy sa neudeľujú na hotové výrobky.

Viac informácií

Colné kvóty

V rámci colných kvót sa určité množstvá tovaru môžu dovážať so zníženou alebo nulovou colnou sadzbou. Nemá to vplyv ani na zavedené antidumpingové clá.

Colné kvóty umožňujú, aby sa výrobky dovážané v rámci určitej kvóty mohli dostať na trh Európskej únie s nižšou sadzbou, než množstvá mimo danej kvóty. Spotrebiteľom ponúkajú širší výber a zároveň nabádajú tretie krajiny k tomu, aby svoje trhy otvorili európskemu tovaru.

Preferenčné colné kvóty

 • tieto druhy kvót sa bežne nachádzajú v obchodných dohodách a preferenčných dojednaniach medzi EÚ a niektorými inými krajinami.
 • tento druh kvóty znamená, že vopred určený objem tovaru pochádzajúceho z určitej krajiny sa môže do EÚ dovážať za výhodnú colnú sadzbu.

Autonómne colné kvóty

 • tieto kvóty sa môžu otvoriť v niektorých hospodárskych odvetviach s cieľom stimulovať hospodársku súťaž v rámci EÚ – zvyčajne sa uplatňujú Erga Omnes (na všetkých konkurentov) a zvyčajne sa udeľujú surovinám, polotovarom alebo súčiastkam, ktoré nie sú v EÚ k dispozícii v dostatočných množstvách. 
 • na hotové výrobky sa neudeľujú žiadne colné kvóty

Viac informácií o colných kvótach nájdete tu.

Spravovanie kvót

Ďalšie informácie podľa sektorov

Ako sa dozvedieť viac o colných kvótach?

Výsledky vyhľadávania vášho výrobku v časti Môj obchodný asistent poskytujú informácie o colných kvótach a štandardných dovozných hodnotách. Nájdete tu aj odkaz na právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na tieto informácie.

Antidumpingové opatrenia

Antidumpingové clo,

Okrem bežných dovozných ciel môže výrobok pri dovoze do EÚ podliehať aj antidumpingovým nástrojom alebo iným nástrojom na ochranu obchodu.

 • Výrobcovia z EÚ môžu podať sťažnosť Európskej komisii, ak si myslia, že výrobcovia z krajín mimo EÚ dovážajú výrobok na trh EÚ nespravodlivo. Výrobcovia Spoločenstva, ktorí zvažujú podanie antidumpingového podnetu, by sa mali obrátiť na Európsku komisiu.
 • Európska komisia môže začať aj prešetrovanie dumpingu z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu EÚ.

Antidumpingové konanie

Po prijatí podnetu od výrobcov dotknutého výrobku z EÚ Komisia uverejní oznámenie v Úradnom vestníku EÚ, ktorým sa začína antidumpingové konanie. Maximálna lehota na vyšetrovanie v rámci tohto konania je 15 mesiacov. Podrobné zistenia sú uverejnené v úradnom vestníku. Tieto zistenia môžu napríklad zahŕňať nariadenie, ktorým sa ukladajú antidumpingové clá alebo ukončuje konanie bez uloženia cla.

Základné antidumpingové nariadenie EÚ je v súlade s medzinárodnými záväzkami EÚ, najmä s antidumpingovou dohodou WTO.

Pozri aj vývojový diagram procesu antidumpingového prešetrovania.

Podmienky antidumpingových opatrení

Vyšetrovanie musí preukázať, že

 • v príslušnej krajine/príslušných krajinách existuje dumping zo strany vyvážajúcich výrobcov.
 • postihnuté výrobné odvetvie EÚ utrpelo značnú ujmu
 • existuje príčinná súvislosť medzi zisteným dumpingom a ujmou
 • uloženie opatrení nie je v rozpore so záujmom EÚ

Podrobné informácie o podmienkach uloženia antidumpingového opatrenia sú uvedené v Podmienkach.

Ak sa prešetrovaním zistí, že uvedené štyri podmienky boli splnené, môžu sa na dovoz príslušného výrobku uložiť antidumpingové opatrenia.

Tieto opatrenia majú zvyčajne formu jedného z týchto opatrení:

 • valorické clo (zdanené podľa prevodnej hodnoty)
 • osobitné clá (zdanené podľa konkrétnej sumy výrobku)
 • cenové záväzky (vývozca z krajiny mimo EÚ súhlasí s predajom svojich výrobkov za minimálnu cenu v EÚ)

Clo platí dovozca v EÚ a vyberajú ho vnútroštátne colné orgány dotknutého členského štátu EÚ.

Pre Vašu informáciu: ak EÚ prijme cenový záväzok výrobcu, antidumpingové clá (dobrovoľné zvýšenie ceny) sa nebudú vyberať z dovozu. Komisia nie je povinná prijať ponuku záväzku.

Pravidlo „nižšieho cla“

Môže sa uložiť clo s cieľom odstrániť účinky dumpingu na dovoz určitého výrobku. Posudzuje sa úroveň cla potrebná na odstránenie škodlivých účinkov dumpingu. Opatrenia sa uložia na úrovni dumpingu alebo ujmy, podľa toho, ktorá úroveň je nižšia.

Antidumpingové opatrenia a lode

Pravidlá EÚ zahŕňajú nariadenie o predaji novopostavených lodí za príliš nízke ceny. Ďalšie podrobnosti nájdete v lodnom staviteľstve.

Trvanie opatrení a preskúmania

Opatrenia sa vo všeobecnosti ukladajú na 5 rokov. Počas tohto obdobia môžu byť predmetom preskúmania, ak

Platnosť opatrení uplynie po 5 rokoch, pokiaľ sa nezačne revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti.

Komisia monitoruje opatrenia na zabezpečenie ich účinnosti a dodržiavania vývozcami a dovozcami.

Súčasné antidumpingové clá

Informácie o všetkých ukončených a prebiehajúcich antidumpingových prešetrovaniach nájdete tu.

Antisubvenčné alebo vyrovnávacie opatrenia

 • okrem antidumpingových ciel sa na váš dovážaný výrobok môžu uplatňovať antisubvenčné opatrenia – tieto sa nazývajú aj vyrovnávacie opatrenia a sú určené na kompenzáciu účinkov nespravodlivej subvencie zo strany obchodného partnera.
 • existujú pravidlá, keď sú takéto subvencie povolené a kedy proti nim môže EÚ bojovať – môžete si prečítať viac o týchto pravidlách týkajúcich sa antisubvenčných pravidiel EÚ.
 • vyrovnávacie opatrenia môžu pozostávať z rôznych druhov nástrojov, ale zvyčajne sa uplatňujú vo forme zvýšených ciel – vyrovnávacie opatrenie môže pozostávať z dodatočného valorického alebo špecifického cla a môže sa uplatňovať vo forme minimálnej dovoznej ceny, alebo môže pozostávať z „cenového záväzku“, ak sa vývozca zaviaže predávať výrobok za cenu vyššiu ako minimálna cena.
 • podobne ako v prípade antidumpingových konaní môže výrobné odvetvie EÚ podať sťažnosť Komisii, ak sa domnieva, že dovoz výrobku z krajiny mimo EÚ je subvencovaný a spôsobuje ujmu výrobnému odvetviu EÚ, ktoré vyrába rovnaký výrobok.

Viac informácií o antisubvenčných opatreniach nájdete tu.

Informácie o všetkých ukončených a prebiehajúcich antisubvenčných prešetrovaniach nájdete tu.

Ochranné clá

 • ochranné opatrenia sa môžu uplatniť, ak je výrobné odvetvie EÚ ovplyvnené nepredvídaným, prudkým a náhlym nárastom dovozu.
 • takéto opatrenia sa používajú veľmi zriedka a len za veľmi špecifických okolností.
 • ochranné opatrenia môžu pozostávať z množstvových dovozných obmedzení (obchodných kvót) alebo zo zvýšenia cla – môžu sa uplatňovať na všetok dovoz príslušného výrobku od všetkých obchodných partnerov alebo z tovaru špecifického pôvodu.

Viac informácií o zárukách v EÚ nájdete tu.

 

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy