Klasifikácia výrobku

Každý výrobok vyvážaný z EÚ alebo dovezený do EÚ je zatriedený pod číselný znak colného sadzobníka. Klasifikácia vám pomôže pochopiť, aké podmienky a sadzby sa vzťahujú na váš konkrétny výrobok. Číselný znak colného sadzobníka, ktorý sa nazýva ajkód výrobku, poskytuje informácie o

  • colné sadzby a iné poplatky, ktoré sa uplatňujú na výrobok
  • všetky uplatniteľné ochranné opatrenia (napr. antidumpingové opatrenia)
  • dovozné a vývozné formality a iné necolné požiadavky (veterinárne osvedčenia, kontroly kvality, označenie CE atď.)

Globálny klasifikačný systém sa nazýva Harmonizovaný systém (HS). Ide o dohodu vypracovanú Svetovou colnou organizáciou (WCO), ktorá zahŕňa približne 5 000 komoditných skupín. Organizuje sa v hierarchickej štruktúre podľa:

  • oddiel
  • kapitola (2 číslice)
  • nadpisy (4 číslice)
  • podnadpisy (6 číslic)

Podporujú ho výkladové pravidlá a vysvetlivky.Svetová colná organizácia (WCO) poskytuje zoznam krajín, ktoré uplatňujú harmonizovaný systém.

Kombinovaná nomenklatúra Európskej únie (EÚ) je osemciferný kódovací systém EÚ, ktorý pozostáva z číselných znakov HS s ďalšími subsektormi EÚ a právnych poznámok osobitne vytvorených na riešenie potrieb EÚ.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy