Acordul de parteneriat dintre UE și Mexic

Relațiile comerciale bilaterale UE-Mexic sunt reglementate de Acordul de parteneriat, care se aplică în mod provizoriu din 2000.

Uniunea Europeană și Mexicul negociază în prezent un nou acord de asociere UE-Mexic, care vizează înlocuirea actualului Acord de parteneriat.

Mai mult

Reguli de origine

Această secțiune introduce principalele reguli de origine și procedurile de obținere a originii din acordul comercial.

Originea este „cetățenia economică” a mărfurilor comercializate. Dacă sunteți nou pe această temă, puteți găsi o introducere la principalele concepte din secțiunea referitoare la bunuri.

Reguli de origine

Produsul dumneavoastră trebuie să respecte anumite norme care dovedesc originea sa pentru a beneficia de rata preferențială.

Unde pot găsi regulile de origine?

Regulile de origine sunt stabilite în anexa III la Decizia nr. 2/2000 a Consiliului mixt CE-Mexic din 23 martie 2000, privind definirea noțiunii de produse originare și metodele de cooperare administrativă (JO L 245, 29.09.2000, p. 953).

Normele specifice produselor au fost adaptate la modificările din clasificarea mărfurilor introduse de Sistemul armonizat din 2002. Decizia comună nr. 5/2002 a Consiliului (JO L 44, 18.2.2003, p. 1) conține „noul” apendice II (împreună cu alte câteva dispoziții) care a fost republicat integral.

Anexa III a fost modificată pentru a ține seama de extinderea UE din 2004 prin Decizia nr. 3/2004 a Consiliului mixt (JO L 293, 16.9.2004, p. 15). Modificările referitoare la extinderea UE din 2007 au fost introduse prin Decizia nr. 2/2008 a Consiliului mixt (JO L 198, 26.7.2008, p. 55).

Decizia nr. 1/2007 a Comitetului mixt UE-Mexic (JO L 279, 23.10.2007, p. 15) a introdus anumite modificări ale regulilor de origine cuprinse în anexa III, referitoare la următoarele

 • extinderea aplicării temporare a două norme specifice produsului prevăzute în apendicele II litera (a) și referitoare la anumite produse chimice, până la 30 iunie 2009
 • extinderea aplicării temporare a normelor specifice produsului prevăzute în apendicele II litera (a) și referitoare la produsele din piele, până la încheierea negocierilor actuale ale OMC
 • schimbarea metodei de gestionare utilizate pentru alocarea cotelor anuale prevăzute în apendicele II pentru produsele textile exportate din UE către Mexic, de la un sistem de licitație la principiul „primul venit, primul servit”
 • schimbarea metodei de gestionare utilizate pentru alocarea cotelor anuale prevăzute în apendicele II litera (a) pentru încălțămintea exportată din UE către Mexic, de la un sistem de licitație la principiul „primul venit, primul servit”
 • schimbarea regulii de origine prevăzute în apendicele II pentru produsele clasificate la poziția 1904 din Sistemul armonizat
 • schimbarea regulii de origine prevăzute în apendicele II pentru produsele clasificate la poziția 7601 din Sistemul armonizat

Produsul meu este originar din UE sau din Mexic, în conformitate cu Acordul global UE-Mexic?

Pentru ca produsul dumneavoastră să poată beneficia de tariful preferențial mai mic sau egal cu zero în temeiul Acordului global UE-Mexic, acesta trebuie să fie originar din UE sau din Mexic.

Un produs este originar din UE sau din Mexic, dacă este

 

Exemple de norme specifice produselor în acordurile comerciale ale UE

 • regula valorii adăugate — valoarea tuturor materialelor neoriginare dintr-un produs nu poate depăși un anumit procentaj din prețul franco fabrică al acestuia
 • modificarea clasificării tarifare — procesul de producție duce la o schimbare a clasificării tarifare între materialele neoriginare și produsul finit — de exemplu, producția de hârtie (capitolul 48 din Sistemul armonizat) de la pasta neoriginară (capitolul 47 din Sistemul armonizat)
 • operațiuni specifice — este necesar un anumit proces de producție, de exemplu filarea fibrelor în fire — aceste norme sunt utilizate în principal în textile și îmbrăcăminte, precum și în sectorul chimic.

 

Puteți găsi normele specifice pentru produsul dumneavoastră în asistentul meu comercial.

Sfaturi utile pentru respectarea normelor specifice în materie de produse

Acordul oferă flexibilitate suplimentară pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produselor, cum ar fi toleranța sau cumularea.

Toleranță

 • regula toleranței permite producătorului să folosească materiale neoriginare care sunt în mod normal interzise prin norma specifică produsului, în proporție de până la 10 % din prețul franco fabrică al produsului
 • toleranța nu poate fi utilizată pentru a depăși pragul de valoare maximă a materialelor neoriginare enumerate în normele specifice produsului
 • Se aplică toleranțe specifice produselor textile și de îmbrăcăminte clasificate în capitolele 50-63 din Sistemul armonizat, care sunt incluse în notele 5-7 din apendicele I „Note introductive” ale regulilor de origine specifice produselor.

Cumul

 • Cumulul bilateral — materiale originare din Mexic pot fi considerate ca fiind originare din UE (și viceversa) atunci când sunt utilizate la fabricarea unui produs

Alte cerințe

De asemenea, produsul trebuie să îndeplinească toate celelalte cerințe aplicabile specificate în protocol, cum ar fi prelucrările sau transformările insuficiente sau normele privind transportul direct. 

Transportul printr-o țară terță: regula transportului direct

Produsele originare trebuie transportate din UE în Mexic (și viceversa) fără a mai fi prelucrate într-o țară terță.

Este permisă transbordarea sau antrepozitarea temporară într-o țară terță în cazul în care produsele rămân sub supravegherea autorităților vamale și nu sunt supuse altor operațiuni decât

 • descărcare
 • reîncărcare
 • orice operațiune destinată să asigure conservarea lor în bune condiții

Va trebui să furnizați dovezi privind transportul direct către autoritățile vamale ale țării importatoare.

Restituirea taxelor

În temeiul Acordului global UE-Mexic, nu este posibil să se obțină o restituire a taxelor plătite anterior pentru materialele neoriginare utilizate pentru fabricarea unui produs exportat în cadrul unui tarif preferențial.

Proceduri de determinare a originii

Dacă doriți să solicitați un tarif preferențial, va trebui să respectați procedurile privind originea și să solicitați verificarea cererii dumneavoastră de către autoritățile vamale ale țării în care vă comercializați mărfurile. Procedurile sunt prevăzute la titlul V privind Dovada de origine și la titlul IV privind acordurile de cooperare administrativă.

Solicitarea unui tarif preferențial

Pentru a beneficia de un tarif preferențial, importatorii trebuie să furnizeze dovada originii.

Dovada originii poate fi

 • unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau
 • o declarație de origine

Dovada originii rămâne valabilă timp de 10 luni de la data eliberării.

Nu este necesară o dovadă a originii în cazul în care valoarea totală a transportului nu depășește

 • 500 EUR pentru ambalajele mici sau
 • 1,200 EUR pentru bagajele personale

A se consulta notele explicative la anexa III (inclusiv nota explicativă revizuită la articolul 17) pentru detalii cu privire la completarea sau întocmirea dovezilor de origine. 

Circulație a mărfurilor EUR.1

Certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 sunt eliberate în Mexic de către „Secretaría de Economía” (Ministerul Economiei). Ministerul Economiei este, de asemenea, responsabil

 • acordarea, monitorizarea și retragerea autorizațiilor acordate exportatorilor autorizați
 • controale ulterioare verificării în urma unei solicitări din partea unei autorități vamale dintr-un stat membru al UE

Autoritatea vamală din Mexic poate solicita autorităților vamale din statele membre ale UE să verifice caracterul originar al mărfurilor sau autenticitatea dovezii de origine. Exportatorul care solicită certificatul ar trebui să fie pregătit să prezinte documente care să ateste caracterul originar al produselor în cauză. În mod specific, pentru Mexic, clasificarea tarifară de 4 cifre a mărfurilor exportate trebuie indicată în caseta 8 din certificatul de circulație a mărfurilor EUR. 1

Apendicele III conține un model de certificat EUR.1 și oferă indicații privind finalizarea acestuia.

Declarația de origine

Exportatorii pot declara că produsul lor este originar din UE sau din Mexic prin furnizarea unei declarații de origine. Aceasta poate fi făcută de

 • un exportator autorizat sau
 • de către orice exportator, cu condiția ca valoarea totală a produselor să nu depășească 6,000 EUR

Pentru a deveni exportator autorizat, trebuie să fiți capabil să îndepliniți cerințele autorităților vamale competente („Secretaria Economia” din cadrul Ministerului Economiei, din partea Mexicului) ale statutului originar al produselor dumneavoastră, precum și orice alte cerințe pe care le pot impune. Autoritățile competente vă pot retrage statutul autorizat în cazul în care abuzați de aceasta în vreun fel. Pentru a afla mai multe despre proceduri, contactați autoritățile vamale competente („Secretaria Economia” a Ministerului Economiei din partea Mexicului).

Întocmirea unei declarații de origine

 • exportatorul trebuie să scrie, să ștampileze sau să tipărească următoarea declarație (în limba corespunzătoare) pe factură, pe bonul de livrare sau pe orice alt document comercial care descrie produsele respective într-o măsură suficient de detaliată pentru a permite identificarea lor.

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr....) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială....

Textul declarației pe factură poate fi redactat în oricare dintre limbile oficiale ale UE și poate fi găsit în apendicele IV. Contactați autoritățile vamale din țara dumneavoastră pentru a verifica eventualele cerințe suplimentare pe care le-ar putea avea.

Trebuie să semnați declarația pe factură manual. În cazul în care sunteți un exportator autorizat, sunteți exceptat de la această cerință, cu condiția să oferiți autorităților vamale dumneavoastră un angajament scris prin care să acceptați responsabilitatea deplină pentru orice declarație care să vă identifice. La completarea unei declarații pe factură, ar trebui să fiți pregătit să prezentați documente care să ateste caracterul originar al produselor dumneavoastră

O declarație pe factură poate fi întocmită de către exportator atunci când produsele la care se referă sunt exportate sau după export, cu condiția să fie prezentată autorității vamale din țara importatoare, cel târziu în perioada stabilită în dreptul intern al fiecărei părți: doi ani în UE și un an în Mexic

Verificarea originii

Autoritățile vamale pot verifica dacă un produs importat este efectiv originar sau îndeplinește alte cerințe privind originea. Verificarea se bazează pe

 • cooperarea administrativă între autoritățile vamale ale părții importatoare și cele ale părților exportatoare
 • controlul efectuat de autoritățile vamale locale. Nu sunt permise vizitele părții importatoare către exportator

Autoritățile părții exportatoare stabilesc decizia finală a originii și informează autoritățile părții importatoare cu privire la rezultate.

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante